SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn ) - "8 7- )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )"

Transkript

1

2

3 SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn ) - "8 7- ) AP RIL 1% 4

4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og ~lirrelv, beskriver brukerinteresser i området og vurderer konsekvenser ved ei eventuell utbygging. Det foreligger vurdering av ett alternativ hvor kraftstasjonen foreslås plassert ved sjøen like ved Stordal inne i SØrfjorden. Kapitel 5 (gul del) inneholder ei kort oppsummering, med et skjema hvor det er foretatt klassifisering av prosjektområdets verdi før eventuell utbygging. Videre er det foretatt vurdering av konsekvensene om utbygging blir aktuelt. Det understrekes at konsekvensvurderinga er foreløpig og har skjedd ut fra vurdering av prosjektet isolert. Den foreløpige konsekvensvurderinga vil kunne endres når prosjektet seinere skal sammenlignes med andre prosjekter i Samla Plan. Vassdragsrapporten er sammenstilt og redigert av Samla Planmedarbeiderne i Troms fylke, Reidar Hindrum (sluttet 28. aug. 1983) og Fritz Rikardsen. En rekke fagmedarbeidere har bidratt, jfr. oversikt bakerpt i rapporten. Rapporten sendes berørte kommuner, lokale interesseorganisasjoner m.v. til uttalelse og vil sammen med innkomne merknader danne grunnlag for vurdering av prosjektet i Samla Plan. TromsØ, 'april fritz Rikardsen

5 INNHOLD Forord Fortegnelse over kartbilag 1 NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN I.l Naturgrunnlag Belig~enhet Geologi Klima, hydrologiske og limnologiske forhold Vegetasjon Arealfordeling 1.2 Samfunn og samfunnsutvikling Befolkning, bosetting og kommunikasjon Næringsliv og sysselsetting Kommunale ressurser 2 BRUKSFORMER OG INTERESSER I VASSDRAGET 2.0 Vanntemperatur og is 2.1 Naturvern 2.2 Friluftsliv 2.3 Vilt 2.4 Fisk 2.5 Vannforsyning 2.6 Vern mot forurensning 2.7 Kulturminnevern 2.8 Jordbruk og skogbruk 2.9 Reindrift 2.10 FIom- og erosjonssikring 2.11 Transport 3 VASSKRAFTPROSJEKTENE A 3.1 Utbyggingsplaner Rraftverkprosjektene 3.2 Hydrologi. Reguleringsanlegg 3.3 Vassveier og fallhøyder 3.4 Kraftstasjoner 3.5 Anleggsveier, tipper, masseuttak 3.6 Kompenserende tiltak 3.7 Innpassing i produksjonssystemet, linjetilknyttning 3.8 Kostnader 4 VIRKNINGER AV UTBYGGINGA 4.0 Virkninger på naturmiljøet Area1konsekvenser Lokale klimaendringer Vanntemperatur oq is 4.1 Naturvern 4.2 Friluftsliv 4.3 Vilt 4.4 Fisk 4.5 Vannforsyning 4.6 Vern mot forurensning 4.7 Kulturminnevern 4.8 Jordbruk og skogbruk

6 Reindrift Flom- og erosjonssikrin~ Transport Regional Økonomi 5 OPPSUMMERING 5.0 Utbyggingsplan 5.1 Konsekvenser ved eventuell utbygging KILDER ;;11

7 FORTEGNELSE OVER KARTBILAG Alle kartbilag er samla bakerst i rapporten, med unntak av kartbilagene som viser utbyggingsplan med anleggsveier, dalm1er og linjer. Disse følger etter kapitel 3. Øvrige tema har følgende kartbilags nr.: Bosetting/kommunegrenser Naturvern Friluftsliv Vilt Fisk Vannforsyning Vern mot forurensning Kulturminnevern Jord~ Reindrift Flom~ og skogbruk og erosjonssikring Is/vanntemperdtur/klima nr.l For tema merket med stjerne * er det ikke utarbeidet temakart.

8 l NATURGRUNNLAG OG SAMFUNN 1.1 Naturgrunnlag 1.1.1!~1~gg!nh!! Stordalselva og Turrelva ligger på vestsida innerst i Sørfjorden, TromsØ kommune, på grensa til Balsfjord. Storelva har utløp i Sørfjorden ved Nyvoll, mens Turrelva har utløp til Sjøvassbotn helt inne i SØrfjorden Berggrunnsgeoloqi. Området ligger i Øvre del av Lyngen dekkekompleks, som er det nest øverste av de kaledonske dekkene. Den dominerende bergarten er granatholdig glimmerskifer, ofte gjennomsatt av hydrotermalkvarts i form åv deformerte linser og bånd. Glimmerskiferen har flere steder et fyllittisk preg. på nordsiden av St. Rieppevatn finnes en utkilende sone av marmor. Marrnorsonen kan følges mot øst, før den svinger mot nord, vest for stordalvatn. SØr for GjØmmertind er det blottlagt et kvartsittlag som kiler ut mot øst. Mektigheten Øker markert mot vest, og Blåtind over 600 m o.h. består av denne k'artsitten Geomorfologi. Det alpine landskapet nord for SjØvassbotn viser en tydelig glasial utforming. Relieffet er kraftig, og på begge sider av Turrelvdalen finnes fjellområder over l 000 m o.h. De fleste dalene er flate U-daler, som ofte ender i botner med bratte bakvegger Kvartærgeologi. De største løsmasseforekomstene finnes langs fjorden og oppe i dalene. Foruten rasmateriale langs fjellsidene, er det bare et tynt morenedekke i de høyereliggende fjellområdene.

9 1.1 'rurrelvdalen har et mektig morenedekke fra SjØvassbotn og opp til breene i området. Breen øverst i dalen har hatt flere Fremstøt, og den største, og muligens eldste endemorenen finnes Cdo 300 m o.h. Videre oppover dalen er det minst fire endemorener dannet under mindre lokale brefremstøt. stordalen inneholder morenemateriale avsatt fra lokale breer i øst. De eldste avsetningene viser at det har vært brefremstøt helt ned til fjorden. Ved munningen av Storda~selva er det store endemorener og mektig bunnmorene. Videre oppover i dalen er det sparsomt med morenemateriale. Det finnes i midlertid en del marginale avsetninger øst for Nedre Rieppevatn. Det er vesentlig grusig endemorene med rasmateriale mellom ryggene. Det er ingen meterorologiske stasjoner i området. Det aktuelle nedbørfeltet får en normal årsnedbør på mm. pr. år. Nær fjorden kan temperaturen om vinteren gå ned mot -20oC i flg. lokalkjente. Man må regne med døgn med minimumstemperaturer mindre enn -looc ved fjorden. Tallet vil Øke oppover og innover i feltet. Gjennomsnittlig avløp i nedbørfeltet ligger mellom L/km 2/S. I de høyeste områdene av nedslagsfeltet er relativt stort areal dekka av isbre. De største vatna ligger mellom m.o.h. Elvene mellom vatna er stri og storsteinet. Det samme gjelder elva ned Stordalen. Alle vatna er næringsfattige. Det er ikke gjort limnologiske undersøkelser i vassdraget. Q~S~~~_!~f2E~2!9 Det foreligger ingen isobservasjoner for vassdragene, men det er grunn til å anta at innsjøene islegges i november og blir isfrie i mai. Elvene har sannsynligvis noe kortere isperiode, bl.a. med isløsning i april. Sørfjorden har praktisk talt ingen is, bare litt skjellis i strenge kuldeperioder. I lia og ned mot havet ved det tiltenkte kraftstasjonsomr~det er det en sterkt beiteprega oreskog. Oppover langs elva er det blåbærbjørkeskog, og skoggrensa ligger her på ca. 300 m.o.h. Mesteparten av vassdraget består imidlertid av fattig kreklingshei og musøresnøleie. I et lite område ved nordøstenden av St. Rieppevatn kommer imidlertid kalkholdige bergarter opp i dagen, og her er det en rik lesideeng med flere av de mest kalkkrevende artene i regionen. Vegetasjonsdekket utgjør imidlertid ikke mer "'!, _..t_ n... _.&- _... h !....

10 1. 2 Vassdragene s om be rør e s e r ikke berørt av kraftut~ygging. Totalt ne dbørfe l t i 7ur r elvva s sdr aget e r km, Stordalselvvassdra~et km2, t ils ammen km 2. Av dette utnyttes km til St ord a l k r aftv e rk. Restfeltet i Tverre l va blir på 3.3 km 2, i St ordalen 3.2 km2 fra de lavtliggende deler a v nedbørfeltene. Jord- og s kog b r uk s are a l utgjør e n svær t l i t e n del av det tot ale nedbørfelt. Det meste er fjellareal me d s pa r s omt vegeta sjonsdekke. Arealfordeling (St o r dalselv a, Dyrka og dyrkbar jord HØY og middels bonitet l auvskog Lav bonitet l a uv s ko g I sbreer Vanna real Fjell og a nnet To t a l t a r e a l km 2 ~ur r el v a~)~~~ km SAMFUNN OG SAHFUNNSUTVIK LI NG BEFOLKNING, BOSETTING OG KOMMUNIKASJON Anleggsvirksomheta f oregår i TromsØ kommune, l o ka l t ved Storda l innerst i Sø r fjorden. Dagpendlingsområdet består av Tr oms Ø og Lyngen kommune r. Troms ø og Lyngen hører til TromsØ hand lesområde. De t o kommunene vil he r ette r bli betegnet som regionen. Tabell 1.1 Utv ikling i folk et all et fr a 1900 fra m til 198 2, ut gaog en av ~ r e t AtO Troms ø LynlI en Regi oner, "':- C' C' c:' l 'id O ':"oj '..J 1652B 194t l 'no '7' ,-.r,." r o c, Kilde : Stati st i sk se nt ra l byr i Tabell 1. 2 Na turlig tilvekst, fl ytting og samla t ilv ek st i X, gjennomsn itt for ~ r e n ~ Fylket Na tu r l i ll til vekst 1.0 O Nette, f l vlt i ng O. L" ~; d ITt l d. til vek st 1 l _. f<: i Id e : St a t i s t i s k 5 e r. t r a l lo v r i.

11 1.3 Av tabell 1.1 og 1.2 framgar det at folketallet i TromsØ ha r vært jevnt stigende siden år I Lyngen har folketa l l e t væ r t ganske stabilt siden 1947, men har gått svakt t i lbake d e siste åra. Det ventes fortsatt vekst i Tromsø kommune fram mot å r 2000, o g det ventes at folketallet i Lyngen vil være stabilt eller svakt synkende fram mot århundteskiftet (tabell 1.3). Tateli 1.3 Fol ketallet i kommunene pr o~ framskrivin~ av folketal let i kommunene, fordelt pa aldersklasser. Alt. Kl 82 - Naturlig t ilvekst pluss flytting ut fra flytte tendensen siste 3 ar. Tr oms e Lyngen :-16:-- Tot : -16: -- Tot :-16:-- Te.t Re~~ionen S7" Fylket KiTde: -StatI5I5k-ser.tralbyr~ Det er ikke fast bosettin g inne n f o r anleggets nedbørsområde. Kommunikasjon. Anleggsområdet ligger ved sydenden av veien på nordvestsida a v Sørfjorden. Avstanden til Sjursnes tettsted er 16 km, o g avstanden til TromsØ byer ca. 80 km. Kommunikasjon med Lyngen skjer med ferge fra Breivikeidet. Avstand fra den planla gte kraftstasjonen er ca. 36 km. Ferge går ca. 1 gang pr. t i me på dagtid NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING T ~~#il 1. 4 ll kf i~tl iv' f 16 ~ r ~ ~ ~u.r,.ll,r Aarin~ 09 k. i'~h, 1170 ( i p. r.~t t5) Ov. r 500 ti.,r ~ - _. _ ~ _ _. _ _...._--.-_..._------_._ _ p;r;ir-gfr~v:-oy~9i --v; r'b: f r: hsp:off i ~ r i ~ Tot.ll h.rih9 ihdu'l.~hl'~9 ~. lj Eh.st~ ;,-.~~~ ~ i~~8 ;;-l å$~o;- -7 '; $; ; --;Z;n 1~~70( lq057) 5(14) 10(14) 3( 3) 13( ()Ol L ~ r, 't1 ero :~: 5B ( tos'i) 4:~~1 44fn lz9z( 1537) ZO(:;ql 17(1,) 14112") q( 7 ) JO(111 Z'l ll ~ ) z; ~ 1(. r.ir ; 2s4~1-11 :;'år,r -8~1:; T- sb~s1-io?,6iti7594 r - hl16, r"ii1"i4r-9t~ r I7117r l "i 11:~r4 6i H:1 - I r ~ ~ ~ t - : : ~..~ :~ ~~ ; - :; ; ; ~, ; ~ - ; ~ :; :; 8 l - ~ ;:,;~ ~ -;,;.,~i~~-;~8åb ~. io~~; ~ -i 2'~i; ~ -~ o ~i i ~ - I ;~ i2~ -~ ~~i; ~ - ~ ; ~ ;; ~ -

12 1.4 T abell <= l.~, Ar be i dskraftr egn sk ap f or kommun en e. Al le t all arbeidsledi ghetstall for i p a rantes. f(.lr 19 :::0, _w -;, l bu ol ar bo kr afl - Art.ei ol s lil sto et.:': vs s e l s at t e bo ~.j. t t i komm unen -- ij tp en ol l ing Lnnoe nd l irll~ ~tte r~p. ar b: kraf t TromsØ l 'n SI;, 3 16 (43 9) S17 Lyngen (5 9) Ki ld e: Folke - og b o 'l ig t ell in9 ~ ~ SSB ) : Perso ner meldt til arbeidsko n t orene s o m helt arbeidsløse, e t ter kjønn o g a l der. Offentlig og privat t jeneste er v i kti gste nær i ngs v e i i regione n (t a be l l 1. 4). De t h a r vær t Økning i arbeidsledigheta i Tr oms Ø i pe rioden 1980 ~i l I Lyngen har l e d i ghe t a gått ned i d en s amme pe riod en (t a bel l 1.5). _ Primærnær ingene. Syssels e t t ing i pr imærnæringene har gått s terk t tilbake i perioden 1970 til fra 16 % til 6 % i regi o n e n. Andelen av de yrke s aktiv e s o m er sysselsat t i pri mærnæringe ne er redusert t il neste n e n tredjedel i denne pe r i oden. Nedga ngen har vært størst i Tr o ms ø. Gjennomsni t t s ald e r f or menn sysselsatt i jordbruket var i år.. Som det f r amgår av t abellen und e r bidr a r jordbruket t i l en l i t en a nde l av familiens nettoinnt e k t. I regio nen har 82% av fami l i en~ s o m drive r jordbruk mi ndre enn 10% av netto inntekta fra dette ( t a be l l unde r ). NØkkeltall for p rimær nær inge ne. Samletal l f or reg i o ne n. Totalt jor dbr uks a r e al er daa. Av dette er ca. 8 4% fulld y r ket. Gjennomsnittlig b r uks s tør r els e er ca. 39 daa. 6% a v b r uke ne ha r me r enn 100 daa jordbr uks a r ea l. 7 4% av e iendommene ha r mi ndr e e n n 250 d aa p r oduktivt s kog a rea l, me n s 4% har mer e nn 1000 d a a skogarea l.. Br uk me d mins t 5 d eka r jor d bruks are a l i drift. lintall b ruk lindel av f amiliens ne t t o i nn t e k t som ko mme r fra brllket p ros ent < <) 2 l} Sh

13 1.5 Fangst og fiske er viktige primærnæringer i regionen med 1091 sys s e l s a t t e i regionen. Fangst og fiske er viktiqcst i Lyngen konmrnc hvor 11,2% av den yrkesaktive befolkninga er sysselsatt i disse næringene (SSB, yrkesaktive 16 år og over, etter alder og nær i ng ). 'I nd u s t r i, bygge- og anleggsvirksomhet. Tromsø har flere bedrifter som anelggsvirksomheta kan dra nytte av. De fleste er tilhørende i Tromsø by. Tromsø har også pukkverk. Det finnes flere maksinfirma, entreprenører og leverand ø r e r av trelast i regionen KOMMUNALE RESSURSER ",.' " " ::T' ~ '~ : ";'e" 'l"t' :" ;l' :l.:~" :":T,,',!?; ' o ~~':'MJ ':''W'e' :f''' n:';! ii o'p'" l!''r" 19"8"1" ;~. ',,'.. u. _ ~. ~".. ~.' ''.., ~,!. ~., "'''.....". ~ ' Tro",stf LynIlen Fylket Fcolketall B 3B bB (Kr. pr. ii'.nby(:i:;le Skatte,' (.g al",. av\lift ";(; SkatteutJamn Ove r f til undervisn b 1290 Dl'iftsinnt.* Dl'iftsut:;l.** Utg. rryby:;l:~/ nye anlegg** Li.ne:~Jeld "~'.. "..... '. Re n t e r z a vdr i 'l. av skattet" og skatteutj. 30 'l. tilskudd Undervisn. bo 20 Kilde: Statistisk sentralbvri. * Inkl. skatter. ouerftfri~~er. ekskl. kommunens forretnlngsdrift ** Ekskl. kommunens furretrrin:;lsdrift Lyn<jcn har ledige tomter som er ferdiq regulert til boliqby'l'lin<l, l Tromsø reguleres stadig nye områder til boligformål og del er høy byg<jckapasitet på boligsektoren. Dyggeaktivitcten h~r gatt noe ti l hako de siste åra (tilbeill. 7).

14 1.6 Tabell 1. 7 Fullførte boliger Ar TromsØ Lynqen I utbyggingsområdet har byggeaktiviteten vært liten. Skolekapasiteten i området er liten. Skolen på Sjursnes og Breivikeidet kan ta inn noen få elever utover dagens belegg. I Lyngen er det bygd ny skole, og noe ledig kapasitet.

15 2 BHUK B FO~~ER OG INTERESSER I VASSDRAGET 2.0 Vanntemperatur og i s (ka r t bila g 10) Det finnes ingen faste målestasjoner for vanntemperatur i vassdragene _ En k j e nne r ikke til at isen i vassdraget har vært benyttet Naturvern (ka r t b i l a g 2 ) Områ de ts e ge n a r t Nedbørsområdet ligger innenfor Troms s u bmaritime b jørkeog furuskog r egion, u nd e r r e g i o n : Harstad- /Lyngen- området. De nedre områdene består av et gryteforma område omkransa av f jellsidene og med flat bunn som er et del taområde avsatt ved tidligere havnivå. De t er bare d e nne dele n av va s s d r a g e t s o m e r skogkledd, og bjørkeskogen g å r opp t i l c a m. o.h. I den bratte fjellsida ned til dette område t finner en e n a v de største f ossene s o m inngår i disse vasskraftprosjektene. De øvre delene av vassdraget er mye kupert, og består for e n s t or del av stor stein og u r omkr ans a a v høge fjell med s må isbreer. Det er meget sparsomt med v egetasjon i d enne delen, og det er fattig fjellvegetasjon som do minerer. De nn e delen e r helt uten tekniske inngrep Verneve rdige og interessante områder og forekomster I de nedre delene av vassdraget har en lokalavsatte r a nd morener og et delta. Randmorenene er av Preboreal alder og tilhører de såkalte Stordal-trinnene. I tilknytning til endemorenen e r det a vsatt et delta opptil tidligere havnivå p å 72 m.o. dagens havnivå. Eldste endemorene er avsatt n e d til tidligere strandsone, noe SOm sjeldent forekommer for morener av ~eal alder. Lokalitet:en er gitt høg prioritering i ut:kast: til verneverdige kvartærgeologiske forekoms ter i Troms fylke. Området i nedre Stordal er e t l andskapsmessig konsentrert og særegent område. Dette innbefatt:er de kvartærgeologiske forekomstene og en foss s o m er en av de største som omfattes' av Samla Plan-prosjektene i r e g i o ne n. Fjellet reiser seg ganske bratt på tre sider og danner et gryteforma område Referanseområder De kvartærgeologiske avsetningene i ne d r e del av vassdraget e r v i k t i g e for vitenskape lig dokumentasjon. Den klare utf o r mi nga gjør at avsetningene også ha r s tor peda g ogis k v e r d i Vurdering av vassdraget i regional og nasjona l samme nheng o mr åd e t; kan ikke s ies ii r epr e s entere no e typeomriicl e for d e n " " turq coq ra f i ske r eg ionen elet ti ) hø r o r "

16 Friluftsliv (ka r t bil a g 3) Egnethe t. Foss ene ned fra fjellet har en viss opplevelsesverdi. Det samme er tilfelle med fjellområdet med tinder og breer. Det e r mulig å ferdes i fjellet i sommerhalvåret, men terrenget er svært kupert og lite ferdselsvennlig. Det er ingen tekniske inngrep unnt a t t vei og bebyggelse nede ved fjorden. Neder s t e del, mot Stordal, er beite for småfe. Det berørte felt er ca 25 km 2 og har sammenheng med tilsvarende terreng på flere hundre km 2 Terrenget i feltet kan bare brukes sommer og tidlig høst. I ned re del mot f j orden er det blåbærterreng. Bruk. Det drives litt jakt etter fjellrype og litt sportsfiske i bor på stedet. vatna av dem som Vurdering. Området er vanskelig t ilgjengelig og lite egnet for friluftsliv/rekreasjon. Al t ernativt område er Stordalsvatn/Sennedalsområdet, og det er det som brukes. Stordalelvas nedbørsfelt er mindre viktig i friluftslivsammenheng. 2-3 Vil t (kart b i lag 4) Gener elt. Nedbørs fe ltet e r li te, mesteparte n ligger i et karrig og van skelig ti lgjeng"l i" f j e l l områ de. Det er ende l f j ellrype i området, ellers er terrenge t fat t ig p~ vi 1t, Ved Storda lblvu5 ut løp i fjorden er de t s t einf jære og nokså na:nfjup t. Representativitet. Området er lit e variert, fattig på viltar t er og må sies å være lite repre sen t a t i vt. Referanseverd i. Det e r i nge n k j ent referanseverdi her i viltsammenheng. ProdLksjonsver di. Det produser es noe f jellr ype i om rådet. sies å være lit en. Bortsett fra de t må produksjonsverdien Bruksve rdi. Lokalbefolkningen driver l itt fjellrypejakt om høsten, Terrenget e r ikke tilg jen g-e l i n f or v i n t cr'jnk t. Samlet ver d i vunjerinq.

17 Fis k (k a rtbilag 5 ) Generelt De berørte vatna er nær i ng s f a t t i g e og lig g e r i e t karrig og vegetasjonsfattig område. De t er røye i vatna, av dårlig kvalitet og liten størrelse. r Stordalelva e r det ikke fisk. Representativitet. Li t e n verdi. Prod uks jonsverdi. Lit en verdi, vatnas beliggenhet g j ør dem dessuten umulig å u tny t t e. Bruksverdi. Liten verdi, det fiskes nesten i kke i de vanskel i g t i lgjengelige v a t na. Samlet verdivurdering. Li t e n verdi. 2.5 Vannforsyning (k a r tbi l a g 6 ) Bruksverdi Tu r r eiv a h a r i ngen betydning i vannforsyn i ngssarnrne nheng, og u t b yggingen får ingen konsekvenser for bosettingen ved nord r e og vestre ende av SjØvassbotn (8 våningsh us / gård sbr uk o g 5 hytter). 4-5 gårdsbruk ved utløpet av Stordalselva tar vann direkte fra elva. ~!~~E~2~!Y~ _Y2~~f~E2Y~!~~2~!!9~E Alternative v a nn f or s yningskil d e r i e l v a, e r brønner. fra de gårdene s om tar van n 2.6 Vern mot forurensning (k a r t bila g 7 ) Bruksverdi. S t o r d a lel va og Turreiva b l ir idag ikke be ny t t e t som resipient. Turreiva munner ut i Sjøvassbotn, i nnerst i sørf j orden. Sjøvassbotn e r resipient f or 8 gårder, 5 privatbol i ger og 5 hy t t e r. Vannet i Sjøvassbotn skiftes u t ved f l o o g f jær e, og ved gjennomstrømning a v ferskvann fra e lver som munner ut i ba ssenget. Bortsett fra området rundt Sjøvassbotn foregar d e t lit en menneskelig aktivitet i nedbørsområdet som omfattes av utbyggingen. Elve ne a ntas å ha en u på vir ke t tilstand. Alternstive r esioientmuligheter. S j øen er a l ter na t i v resipient for framtidige aktiviteter i o ll \ r ~ det.

18 Kulturminnevern (kartbilag 8) Det kan være kulturminner fra forhistorisk tid i området. Ki ldematerialet fra 1500-tallet og senere, viser kystsamis k bosetning i hele Ulsfjord. Jakt, fangst og fi ske og senere f ehold synes å ha vært en vesentlig del av nærings livet. Vi llreintrekket fra innlandsområdene til kystområdene ha r s annsynligvis passert Balsfjord og Laksvasseidet. På Troms Ø halvøya er det registrert en rekke fangstanlegg. Slike er de t også mulighet for å finne innenfor nedbørsfelt e t. Disse fangstanleggene synes å ha en sammenheng med f angst a nl egge ne lenger øst ved Galgojavre - Kilpisjavri og langs Konkamaelven. Villreinen synes å ha hatt sine vinterbeite r i innlandsområdet og sommerbeite i kystområdene, og på r eine ns vandringer har forskjellige samegrupper utnyttet denne ressurs. De n gamle kystsamebefolkningen kan vi anta har br uk t de nærmeste fangstanleggene. Det er opplysninger om en helle r S for Meaccevakkejavri, og tre offersteder, e t fj e ll S j ø f o r Si eide j a vr i, V for Meaccevakkejavri og ved utløpe t av Durejohka. Disse kulturminnene kan relateres til både ky s t sami sk bosetning og til r e i nnomad i s me n. Senere kilder fra t allet forteller om endring i Økonomisk t i lpasning. Økonomi en ser da ut til å være basert på fiske, f e hold, j akt og fangs t. Rundt drhundreskiftet, med fremdeles overveiende s amisk be folkning i området, er det fiske og jordbruk, s a mt en rekke utmarknæringer 30m domine r er næringslivet. Ennå var s esongbosetning tildels vanlig her. Sommerboplassen ble så godt det l o t seg gjøre lokal i sert i nærhet en av gode fiskeplasser. Ceassenjarga (Sommernese t ' s orn ligger i.) 'It:- ing3.:lrd :-: ar. v æ ~ "'~ i n d i k a s.j o n 9 å!e t c e. Fra denne t id er det registreringer og opplysninger om ut e slåtter me d rester etter utmarkshus i Se nnedalen, 5 t ufte r på Bremnesodden, 3 t uf t e r i Svei ngaard og 2 t ufter i Skjeines. Videre utslåtter, spor etter aktivitet ne der st i Stordalen. sam t en gammel sti opp Stordalen og spor etter a ktivi t e t i Du r-e våggi.

19 2.4 Området l a ngs s jøkanten og e t stykke opp i l ia er delvi s oppdy r ket. De t e r op plysninger om kulturmi nner s om e r Ødel agt av dette. Fr a nye r e tid er det i Hamnbukt a registrert e t tun me d e n de l e ldre bygni nge r. Bl.a. skal et fjøs vær e e t t i dlige re e ldre våningshus fra Rasteby i Lyngen. De gamle trekkveier for villreinen ha r også under nomadismen vært nyttet som trekk- og flytteveier for grupper s om har nyt t e t TromshalvØya i sommerhalvåret. Fram til J. 9~ 9 var omr å de t sommerbeite for rein tilhørende s amer f ra nåværende svensk side. Av kulturminner ha r r einnomadismen e tterlatt seg en del bo plasser og tekniske anordninger for reindriften. Det er opp lysninger om gamme t ufter og gravplasser i Se nnedalen. I området er de t og s å f lytteveier f or rein. Som nev nt kan ogs å offerstedene relateres til noma d i smen. Området hør er nå til reinbeitedistrikt 17 Tromsdalen og 18 Andersdalen. Omr å de t har s t or kunn skapsverdi r e g i ona l t og i videre sammenhe ng over l andegrensene. og dokumenterer deler a v s ami s k bi s t o r ie so m t' or-e Løp i.g har ma nge ukj ent e f orho ld, f.eks. tidlig s a mi s k veidekultur og j a k t og fangst av villrein. Ompå det har pedagogisk verd i og opplevelsesverdi, sam t sto p ' kllnns ka psverdi. Li ke l ed e s har det i de'lti t e ts ver(ji o g e r' l ~j. ~ i Le v e n d e k l... L t u r. ;)mr å d.?t rna s e es i sammenheng med e t s terr-,!.;i!: t:1 ~ r "' () m r:ld e r):i t '/er :) 1 '/ rik ag r-ense n e.

20 ~- n~ skogbruk (kartbilag Nær i n g s me ssi g oversikt over landbruksintressene fra og med Stordalselva til og med Turrelva. Antall bruk Bruk i drift Jordbruksareal HØg og middels bonitet lauvskog Lav bonitet lauvskog/skogkledt impediment Dyrkbar jord ca. Melkegeiter Sauer (vinterfora.) daa " " " Brukene i området er forholdsvis små. Drifta er tradisjonell grasproduksjon med husdyrhold. StØrstedelen av jordbruksarealet er i drift. Dyrkingsreservene er 209 daa, men noe av dette er forholdsvis bratt. Den dyrkbare jorda er i vesentlig grad samlet på tre bruk og utviklingsmulighetene er brukbare. 2.9 Reindrift (kartbilag 9) Det aktuelle reguleringsområdet ligger i de sørøstre deler av distrikt nr. 18 Anderdalen/Stormheimen som nyttes sammen med distrikt 17 Tromsdalen som vår-, sommer- og høstbeite for Oskalgruppa. De nytter distrikt nr. 27 Mauken som vinterbeite. Pr var det 7 reinbruk med tilsammen 1923 rein i distriktet. Bruken av reguleringsområdet framgår av kartbilag. Det aktuelle reguleringsområdet ligger i en fjelldal med høge, bratte, forrevne fjell med breer. I dalene og liene er det fine sommerbeiter for rein Flom- og erosjonssikring (kartbilag 9) Det har ikke vært registrert noen form for flom og erosjonsproblemer i Stordalsvassdraget Tranpsort Det e r ingen transportinteresser i vassdraget.

21 VASSKRAFTPROSJEKTENE 3.1 UTBYGGINGSPLANER I 812 STORDALELVA Prosjektet ligger i TromsØ kommune med en mindre del av nedbørsfeltet i Balsfjord kommune. Hovedelv i nordre del av utbyggingsområdet er Stordalelva som renner østover og har utløp i SØrfjorden, i syd løper Turrelva sydover fra isbreen bak GjØmmertind og munner ut i Sjøvassbotn innerst i SØrfjorden. Nedbørsieltet er på 18,1 km2, og 26% av feltet er isbre. I nord grenser feltet mot nedbørsfeltet til Sveingard kraftverk (811 Skogneselva). Midlere vannføring fra nedbørsfeltet er 0,81 m3/sek. Kraftstasjonen plasseres i 700 m syd for Stordal. dagen ved Sørfjorden ca. de be Det er tidligere ikke, foretatt utbygging i rørte vassdrag. 3.l.A Kraftverksprosjekt Alt. A Bilag 3.1.A Bilag 3.2.A VU-skjema Kart 3.l.l.A 01 Stordal kraftverk FØlgende hoveddata gjelder for kraftverket: Installasjon Kraftproduksjon Utbyggingskostnad 6,1 MW 30,0 GWh 76,5 mill.kr. Kraftstasjonen plasseres i dagen ved Sørfjorden ca. 700 m syd for Stordal, og kraftverket utnytter et brutto fall på 526 m mellom Nedre Rieppevatn (vann k. 521 nedenfor St. Rieppevatn, 5 m oppdemning) og sjøen. Driftsvannveien består aven 680 m lang skråsjakt ned til tilløpstunnelen som blir 1420 m lang og får minimumstverrsnitt. Et 150 m langt stålrør i dagen fører ned til kraftstasjonen. 2teS/ha46/hb/l

22 3-3 Avløpet fra feltene Gjømmertind og Sieiddevatn overføres til St. Rieppevatn gjennom en 2430 m lang tunnel og en 120 m lang sjakt. Reguleringsmagasin anlegges i Mæccevaggejavrre som heves 6 m og senkes 9 m, samt i Nedre Rieppevatn som også blir inntaksmagasin og reguleres med 5 moppdemning. Det må bygges anleggsvei fra Stordal til kraftstasjonsområdet ca. 700 m. Til de øvrige anleggsstedene forutsettes benyttet helikoptertransport. 3.2 HYDROLOGI - REGULERINGSANLEGG Vannmerker Foruten isohydratkart av 1956 er vannmerke nr Jægervatn benyttet ved fastleggelse av avløpsdata. Vannmerket har et nedslagsfelt på 93,6 km2 og har hatt observasjoner siden Ved beregning av midlere årsavløp er det valgt. å se bort fra observasjonsdata fra V.M Fiskelaus~ vatn, da disse synes noe usikre brukt i forbindelse med dette prosjektet Magasin -,~ FØr regulering Etter reg~leri.rig Magasin Areal NV HRV LRV Volum (inillm3) (krn2 ) Demn. Senkn. Sum Mæccevaggejavrre 0, ,3 5,7 10,0 Nedre Rieppevatn 0, ,3 1,3 Sum 11,3 2te5 /ha46/hb/l

23 Mæccevaggejavrre Magasinet får et volum på la, o mill. m3 som oppnås ved 6 m oppdemning og 9 m senkning. Det bygges en 15 m lang og 8 m høy fyllingsdam over elveløpet med et 20 m langt betong overløpsfelt med høyde ca. 2 ID i tilslutning til dammen ved siden av elveløpet. Senkningstunnelen blir 200 ID lang frem til utslag under vann, og en lukesjakt vil bli ca. 27 m høy Nedre Rieppevatn (øst for St. Rieppevatn) Magasinet blir regulerings- og inntaksmagasin og får et volum på 1,3 mill.m3. Dette oppnås ved 5 m oppdemning ved hjelp aven fyllingsdam med betong overløp på en av sidene, kronelengde ca. 100 m. I utløpet er det endel løsmasser bestående av morene og stein Nedbørsfelt - Avløp Feltets navn Inntakskote Areal Spesifikt Midlere avløp av'løp ca. m.o.h. km2 1/5 km2 m3/s mill.m3/år Gjørrunertind 600 6,9 45 0,31 9,8 Sieiddevatn 683 1,4 43 0,06 1,9 Mæccevaggejavrre - 5,6 45 0,25 8,0 St. Rieppevatn - 4,4 43 0,19 6,0 Sum 18, l 0,81 25,7 Restfelt Turrelvdalen 3,3 43 0,14 4,4 Restfelt Stordalelva 3,2 43 0,14 4,4 2teS/ha46/hb/l

24 Vannføring etter utbygging Bilag 3.3.A Profil av vassdraget med beskrivelse av vannføring etter utbygging. Turr Utbyggingen vil bety redusert flomvannføring i elva og Stordalelven. 3.3 VANNVEIER OverfØringer Fra - til Type Lengde Tverrsnitt Falltap (m) (m2 ) (ml 100 m) Turrelven - St. Rieppevatn tunnel Vann k tunnel k. 600 sjakt Sjakt - overf.tunnel tunnel Driftsvannvei I Fra - til Type Lengde,!,verrsnitt Falltap (m) (m2 ) (miloa m) Inntak - tilløpstunnel sjakt ,025 - Bunn sjakt dagen tunnel ,'009 Bet.konus - kraftstasjon stålrør 150 0,44 0,938 I 2teS/ha46/hb/l

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Informasjon om konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fagervollan kraftverk II og III i Rana 2 Kort om søker HelgelandsKraft AS er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD

Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging. Av JAN ÅGE HABBERSTAD :M^^ Roltdalen - Garbergelva: Planer for kraftutbygging Av JAN ÅGE HABBERSTAD. ff \ f 1 ( '" ''' ' v \ "Hir ^ Planlegging av kraftutbygging i Garbergelva har pågått, siden 1914. Trondheim Elektrishetsverk

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Forord På oppdrag fra Sørlandskonsult/Eigersund kommune er det utført beregning av leveringssikkerhet for Eigersund vannverk, ved dagens system og

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Juni 2013 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse

Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/1803-2 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Søknad om fornyelse av konsesjon for regulering av Mjøsundvatnet m.v. - kommunal høringsuttalelse

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

GRØA VASSDRAGET I SUNNDAL. Virkninger av en planlagt kraftutbygging på vannternperatur- og isforhold

GRØA VASSDRAGET I SUNNDAL. Virkninger av en planlagt kraftutbygging på vannternperatur- og isforhold NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING GRØA VASSDRAGET I SUNNDAL Virkninger av en planlagt kraftutbygging på vannternperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 9-81.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer