Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 /

2 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser ut 5 Eletronikkdel 6 Strømkabel 7 Gasstilkopling W Varmluft U Sirkulasjonsluft Monteringsmuligheter U W 6 NO! NO! 2

3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Sikkerhetsmerknader... 3 Viktig bruksinformasjon... 4 Anvisning for mobile varmeanlegg... 4 Bruksanvisning Betjeningsenhet med skyvebryter... 5 Betjeningsenhet med dreiebryter... 5 Slik tas varme apparatet i bruk... 5 Slik tas ventilasjons-anlegget i bruk... 5 Avstenging... 5 Kassering... 5 Ekstrautstyr... 6 Tekniske data... 6 Samsvarserklæring... 7 Truma garanti... 7 Feilsøkingstabell... 8 Monteringsanvisning Bruksområder... 9 Registrering... 9 Forskrifter... 9 Monteringsanvisning for nyttekjøretøy... 9 Monteringsanvisning ved bruk i førerkabiner... 9 Monteringshenvisning for fast monterte lasteromovner... 9 Monteringsanvisning for båter... 9 Plassvalg Avgassutslipp Tillatte rørlengder Innvendig montering med veggavtrekkssett Montering av veggavtrekket Tilkopling av dobbelt avgassrør til varmeapparatet Montering med takavtrekk Montering av kondensvannutskiller Montering av takavtrekk Tilkopling av dobbelt avgassrør til varmeapparatet Montering av skorstein på veggen med gjennomføring i gulvet utvendig Utvendig montering Utvendig montering med kaminstøtter Festing av varmeapparatet Varmluftfordeling og tilbakeføring av omluft ved innvendig montering Varmlufttilførsel og tilbakeføring av omluft ved utvendig montering Montering av betjeningsenheten Montering av betjeningsenheten med dreiebryter Montering av betjeningsenheten med glidebryter Montering av elektronisk styreenhet Elektrisk kopling 12 V / 24 V Tilkopling av gass Funksjonstest Advarsel Sikkerhetsmerknader Til drift av gassregulatorer, gassapparater eller gassanlegg må det brukes stående gassflasker der gassen hentes ut fra gassfasen. Gassflasker der gassen hentes ut fra væskefasen (f.eks. til gaffeltrucker) er ikke tillatt, da de kan skade gassanlegget. Ved lekkasjer i gassan legget, hhv. gasslukt: slukk al åpen ild røyking forbudt slå av apparatet steng gassflasken åpne vinduer og dører ikke bruk noen elektriske brytere la en fagmann kon trollere hele anlegget! Apparatet må bare repareres av autoriserte fagfolk! Hver gang avgass røret har vært demontert, må det monteres en ny O-ring! Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller brukstillatelsen for apparatet, og i en del land derved også brukstillatelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). LNG-anlegg må være i samsvar med bestemmelsene i de respektive land ved bruk (i Europa, for eksempel EN 1949 for kjøretøyer eller EN ISO for båter). Nasjonale forskrifter og forordninger (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsblad G 607 for kjøretøyer eller G 608 for båter) må følges. For kommersielle kjøretøyer er relevant skadeforebygging i samsvar med bestemmelsene i forsikringsregler (i Tyskland, for eksempel, BGV D 34). Gassanlegget må teste hvert 2. år av en sakkyndig instans for flytende gassanlegg (DVFG, TÜV, DEKRA). Testresultatet skal bekreftes med et tilsvarende testsertifikat (G 607, G 608 hhv. BGG 935). Eieren av kjøretøyet plikter å sørge for gjennomføring av denne testen. Trykkreguleringsapparater og slangeledninger må skiftes ut med nye senest 10 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdato. Dette er den driftsansvarlige personens (evt. juridiske personens) ansvar. Apparater med flytende gass må ikke brukes under fylling av drivstoff, i parkeringshus, i garasjer eller på ferger. Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-forskriftene! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. Ved førstegangs idriftsettelse av et nytt apparat fra fabrikken (hhv. etter lengre still stands tider) kan det utvikles noe røyk og lukt i kort tid. Det er da hensikts messig å la apparatet gå med høyeste ytelse og å sørge for god gjennomlufting av rommet. Hvis det kommer en uvant lyd fra brenneren, eller hvis flammen «tar av», tyder det på at regulatoren er defekt. Re gu latoren må da kontrolleres. Varmeømfintlige gjen stander (f.eks. spraybokser) må aldri oppbevares i innbyg gings rommet for varme ovnen, da det er fare for at temperaturen i dette rommet kan bli høy. For gassovnen tillates kun bruk av påtrykksventiler som er i henhold til EN (i kjøretøyer) eller EN ISO (for båter) med et fast utgangstrykk på 30 mbar benyttes. Gjennomstrømningsmengden i påtrykksventilen må minst tilsvare maksimalforbruket i alle monterte apparater fra produsenten. 3

4 For kjøretøy anbefaler vi gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS, og for toflaskers gassanlegg gasstrykkreguleringsanleggene Truma DuoComfort / DuoControl CS. Ved temperaturer på 0 C og lavere bør gasstrykkregulatoren, eller omkoblingsventilen, drives med regulatoroppvarmingen EisEx. Det må kun benyttes regulator-tilkoblingsslanger som egner seg for bruk i bestemmelseslandet og som er i henhold til kravene der. Slangene skal regelmessig kontrolleres med hensyn til sprøhet. For vinterdrift bør kun frostsikre spesialslanger benyttes. Anvisning for mobile varmeanlegg Godkjente mobile varmeanlegg fra for lasterom fra Truma er komplette varmeanlegg som lett kan løftes inn i lasterommet sammen med godset. Varmeapparatet er helt selvstendig og trenger ingen ekstern tilkopling. Godkjenningen gjelder kun originale mobile varmeanlegg for lasterom fra Truma. Eventuelle etterlikninger lagd av tredjeperson er ikke godkjent! Truma avviser ethvert ansvar for sikkerhet og funksjon ved et etterliknet mobilt varmeanlegg for lasterom. Bruk i kjøretøy for transport av farlig gods er ikke tillatt. I de tilfeller hvor trykkregula toren er utsatt for forvitring spesielt på lastebiler skal regulatoren alltid beskyttes med en Truma beskyttelses hette (Standardtilbehør i monteringssett for lastebiler). Viktig bruksinformasjon Dersom ovnen plasseres i nærheten eller direkte under et vindu som kan åpnes, må apparatet være utstyrt med en automatisk utkobling som hindrer at ovnen er i drift når vinduet er åpent. Det dobbelte avgassrøret må sjekkes regelmessig for å se det ikke er skadet, og at tilkoplingen er tett. Sjekk også at apparatet og skorsteinen er solid festet. Disse undersøkelsene må i tillegg alltid utføres når kjøretøyet har kjørt lengere strekninger. Hvis det skjer en eksplosjon i apparatet (feiltenning), må avgass-utførselen undersøkes av en autorisert fagmann! Ved utvendig monterte apparater skal de fleksible luftrørene kontrolleres regelmessig for skader. Et skadet rør kan eventuelt medføre at avgasser trenger inn i kjøretøyet. Skorsteinen for avgass utførselen og lufttilførselen for forbrenningen må alltid holdes fri for urenheter (snø, løv osv.). Den innebygde tempera turbegrensningen sperrer for gasstilførsel hvis apparatet overopphetes. Derfor må varmluft-utløpene og åpningen for den resirkulerte luften ikke stenges. Hvis den elektroniske styringsplatinen er defekt, må De returnere den til oss. Pass på å polstre styringsplatinen godt før transport! Hvis ikke styringsplatinen er godt polstret, bortfaller garanti kravet. Det må bare brukes en ny, original styringsplatine hvis den gamle er defekt! For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Hvis det ikke er installert noen sikkerhetsavstengningsanordning (f.eks. som i gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS), må gassflasken være lukket under kjøring, og det må settes opp informasjonsskilt både i flaskeskapet og i nærheten av betjeningsenheten. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsanordningen for sikkerhets skyld. Ved avgassutslipp under kjøretøyet, skal bunnen i kjøretøyet være tett. I tillegg må minst tre av kjøretøyets undersider være åpne (frie for snø, forheng osv.) for å sikre uhindret avtrekk for avgassene. 4

5 Bruksanvisning Før apparatet tas i bruk, må De lese bruksanvisningen og «Viktig bruksinformasjon»! Kjøretøyets eier er ansvarlig for at apparatet er i ordentlig stand slik at det kan brukes på en forskriftsmessig måte! Med apparatet følger en gul klistrelapp der det er trykket en advarsel. Montøren eller kjøretøyets eier må klebe den på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Hvis klistrelappen med advarselen mangler, kan De få en ny ved å henvende Dem til Truma. Betjeningsenhet med skyvebryter Slik tas ventilasjons-anlegget i bruk Betjeningsenhet med skyvebryter Still bryter (a) på ventilasjon og bryter (b) på ønsket effekt. Betjeningsenhet med dreiebryter Still dreiebryteren på ønsket effekt (e). Avstenging Still skyvebryteren (a) hhv. dreiebryteren (d) i midtstilling. Koples varme apparatet ut etter en oppvarmingsperiode, kan viften fortsette en stund for å utnytte restvarmen. Hvis apparatet ikke skal benyttes før etter en lengere tid, settes kamindekslet på og hurtiglukkerventilene på gassledningen og på gassbeholderen stenges. Bilde 7 a = Skyvebryter Oppvarming Av Ventilasjon b = Skyvebryter for Maks. effekt (stort flammesymbol) Sparedrift (lite flammesymbol) Betjeningsenhet med dreiebryter b a Grønn LED «Drift» (under innstillingshjulet) Når apparatet er på (varme eller ventilasjon) må den grønne LED-lampen lyse (viften er i drift). Hvis LED-lampen ikke lyser, så må eventuelt (hoved-) bryteren kontrolleres. Følg anvis ningene fra produsenten av kjøretøyet! Under oppvarming, mens flammen brenner, fordobles lysstyrken til den grønne LED-lampen. Dermed kan det nøyaktige inn / ut-koplingspunktet for romtempe ratur registreres. Sikringer 7 Trumatic E 5 3 e Apparatsikringen og sikringen for betjeningsenheten befinner seg på den elektroniske styreenheten på apparatet. Bilde d c Apparatsikring (F1): 3,15 AT treg (EN ) Betjeningsenhetsikring (F3): 1,6 AT treg c = Dreiebryter «Oppvarming» Maks. effekt (stort flammesymbol) Sparedrift (lite flammesymbol) d = Dreiebryter «Av» e = Dreiebryter «Ventilasjon» Maks. effekt (stort symbol) Sparedrift (lite symbol) Slik tas varme apparatet i bruk Ta av kamindekslet. Åpne gassflasken og hurtiglukkerventilen i gasstilførselsledningen. Velg ønsket romtemperatur på innstillingshjulet. Innkobling av varmesystemet: Betjeningsenhet med skyvebryter Still bryteren (a) på oppvarming og bryteren (b) på ønsket effekt. Betjeningsenhet med dreiebryter Still dreiebryteren på ønsket effekt (c). Ved lav utetemperatur startes varmeapparatet på maks effekt. Varmeapparatet Trumatic E er testet og godkjent for bruk også under kjøring. Brenneren har forsterkende vifte og garanterer en problemfri drift også ved ekstreme vindforhold. Under kjøring må en følge eventuelle nasjonale bruksbegrensninger av apparater drevet med flytende gass. Finsikringen kan bare skiftes ut med en sikring av samme type. Rød LED «Feil» Ved en feil lyser den røde LED-lampen. Årsak kan f.eks. være mangel på gass, mangel på forbrenningsluft, sterkt tilsmusset forbrenningsdyse, defekt sikring osv. Tilbakestil ling etter en driftsforstyrrelse gjøres ved å slå apparatet av og deretter på igjen. Hvis et vindu med montert vindusbryter åpnes og lukkes igjen, tilsvarer det funksjonen Av / på på betjeningsenheten (f.eks. ved tilbakestilling ved feil)! Blinkende lampe indikerer enten for svak eller for høy driftsspenning inn til apparatet (sannsynligvis lav batterispenning). I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Kassering Varmeapparatet for flytende gass må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). 5

6 Ekstrautstyr 1 Sikkerhetsbryter VG 2 for førerkabin i kjøretøyer med tank for farlig gods i.h.h. til ADR (tillates ikke benyttet sammen med tidsbryter). 2 Utvendig bryter AS for inn og utkopling av varmeapparatet, f.eks. ved oppvarming av lasterom (kan leveres med 4 m eller 10 m tilkoplingskabel). 3 Akustisk melder ved driftsforstyrrelser ASM gir lydsignal ved eventuelle forstyrrelser. 4 Tidsbryter ZUE for forhåndsprogrammering av 3 innkoplingstidspunkt innenfor 7 dager, Komplett med 4 m tilkoplingskabel (egnet for 12 V og 24 V anlegg). 5 Fjernføler overvåker romtemperaturen uavhengig av betjeningsenhets plassering (leveres med 4 m eller 10 m tilkoplingskabel). 6 Fordelingskontakt MSD for tilkopling av flere utstyrskomponenter (f.eks. tidsbryter og fjernføler). Forlengerkabel til tilleggsutstyr Punkt 1 6 med 4 m eller 10 m (uten illustrasjon). 7 Direktebryter DIS 1 for benyttelse av varme apparatet uten justering av temperatur (kan leveres med 10 m forlenger kabel). Erstatter betjenings enhet. Eller direkte-fasttempera turbryter DFS for bruk av varmeapparatet med en fast innstilt temperatur (40 C 70 C avhengig av utførelse). Erstatter betjeningsenhet. Tekniske data I følge EN 624 ev. Truma testbetingelser. Gasstype Flytende gass (Propan / Butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskiltet) Nominell varmeytelse 3700 W Gassforbruk 150 / 310 g/h Lufttransportkapasitet ca. 70 / 102 m³/h Strømforbruk ved 12 V 1,0 / 2,3 A Strømforbruk ved 24 V 0,6 / 1,06 A Hvilestrøm 0,01 A Vekt E 4000 (E 4000 A) Varmeapparat: 8,6 (9,0) kg Varmeapparat med periferi: 8,9 (9,3) kg Med forbehold om tekniske endringer! Mål , Bilde 10 Alle mål i mm. Bilde 9 Alle de elektriske ekstrautstyr enhetene er påmontert støpsler og kan tilkoples enkeltvis. 6

7 Samsvarserklæring 1. Produsentens stammedata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: Varmeapparat / Trumatic E 4000 / E 4000 A 3. Oppfyller kravene til følgende EF-reguleringer 3.1 direktiv for gassapparater 90/396//EØS 3.2 direktiv for varmeapparater 2001/56/EF, 2004/78/EF, 2006/119/EF 3.3 tenningsstøy i personbiler 72/245/EØS (med supplement) 3.4 elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF 3.5 direktiv for gamle kjøretøy 2000/53/EF og bærer typegodkjenningsnummer: e , e og CE-tegnet med CE-produkt-identitets-nummer CE-0085AP Grunnlag for konformitetsbeviset EN 624, EN 298, DIN , 2001/56/EF, 2004/78/EF, 2006/119/EF; 2004/104/EF, 2005/83/EF, 2006/28/EF; 2004/108/EF; 2000/53/EF 5. Overvåkende sted DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt (myndigheter for biler) 6. Angivelser om funksjonen til den som skriver under Underskrift: forretningsledelse teknikk Putzbrunn, Truma garanti 1. Garantitilfeller Garantien omfatter feil på varmeren som kan tilskrives material- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede garantikrav til forhandleren. Garantien gjelder ikke slitasjedeler og ved naturlig slitasje, ved bruk av ikke-originale Truma-deler i apparatene, ved bruk av gasstrykkregulatorer på grunn av skader gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gassen, dersom monterings- og bruksanvisningen fra Truma ikke har vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn av uriktig transportemballasje. 2. Garantiomfang Garantien omfatter problemer ifølge punkt 1 over, som inntreffer senest 24 måneder etter undertegnelse av kjøpekontrakt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil avhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form av ny levering av vare eller reparasjon etter produsentens valg. Dersom produsenten yter garanti, begynner ikke garantitiden å løpe på nytt, men den gamle garantitiden løper videre. Krav utover dette, spesielt krav om skadeerstatning fremsatt av kjøperen eller av tredjemann, er utelukket. Forskriftene for produktansvar påvirkes ikke. Fabrikanten svarer for Truma verkstedkostnader i forbindelse med utbedring av garantifeil spesielt transport-, arbeids- og materialkostnader, forutsatt at kundeservice i Tyksland benyttes. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. Ekstrakostnader på grunn av ut- og innmontering av varmeren (f. eks. demontering av møbel- og karosserideler) omfattes ikke av gjeldende garanti. 3. Garantitiltak Adressen til produsenten er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland Meld fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en autorisert servicepartner (se Truma servicehefte eller Reklamasjoner må beskrives i detalj. Videre må apparatets fabrikknummer og kjøpsdato oppgis. For at produsenten skal kunne kontrollere om det foreligger en garantisak, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved skader på varmeveksleren må også gasstrykkregulatoren sendes inn. Ved klimaapparater: For å unngå transportskader må apparatet kun sendes inn etter avtale med Truma servicesentrum Tyskland eller tilsvarende autorisert servicepartner. Hvis ikke tar senderen ansvar for eventuelle farer for transportskader. Sendes vennligst som fraktgods ved innsending til fabrikken. Dersom det er en garantisak, dekker fabrikken transportkostnadene hhv. kostnadene for innsending og retur. Hvis reklamasionen ikke omfattes av garantien, underrettes kunden om dette, og kunden må da betale de reparasjonskostnader som ikke påligger fabrikanten; i så fall belastes kunden også for transportkostnader. 7

8 Feilsøkingstabell Feil Årsak Avhjelpende tiltak Etter at enheten er slått på, lyser ingen av lysdiodene. Etter at apparatet er slått på lyser den grønne lysdioden, Rød lysdiode blinker 1 gang isekundet. Rød lysdiode blinker 3 gang i sekundet. Ca. 30 sekunder etter at varmeapparatet er slått på, tennes den røde lysdioden. Etter lengre tids drift kobler varmeapparatet om til feilmodus. Ingen driftsspenning. Apparat- eller kjøretøysikring defekt. Den innstilte temperaturen på betjeningselementet er lavere enn romtemperaturen. Vinduet over kaminen er åpent (vindusbryter). Underspenningsområde 12 V: 10,9 V 10,5 V 24 V: 21,8 V 20,7 V. Overspenningsområde 12 V: 15,8 V 16,4 V 24 V: 31,8 V 33,1 V. Gassflasken eller hurtigstengningsventilen i gasstilførselen er lukket. Forbrenningslufttilførselen eller avgassutløpet er lukket. Varmluftsutløpene er blokkert. Omluftinnsuget er blokkert. Gasstrykkregulatoren er dekket av is. Kontroller at batterispenningen er på 12 V / 24 V, og lad batteriet ved behov. Kontroller alle elektriske pluggforbindelser. Kontroller apparat- eller kjøretøysikring, og skift ut om nødvendig (se Sikringer). Still inn en høyere temperatur med betjeningselementet. Lukk vinduet. Lad batteriet! Batterispenning og spenningskilde, som f.eks. ladeapparat, kontrolleres. Kontroller gasstilførselen og åpne ventilene. Ta av kamindekslet. Kontroller om åpningene er tilsmusset (slaps, is, løv osv.), og fjern dette ved behov. Kontroll av de enkelte utløpsåpningene. Fjern det som blokkerer omluftinnsuget. Bruk regulatoroppvarming (EisEx). Hvis disse tiltakene ikke skulle hjelpe til med å løse problemet, kontakt vennligst Truma service. 8

9 Monteringsanvisning Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Monteringsanvisning for nyttekjøretøy Den TÜV-kontrollerte flaskeholderen (art.nr ) er bestanddel av typegodkjenningen i henhold til varmeanleggsdirektivet 2001/56/EF for varmeapparatene Trumatic E. I følge disse reglene tillates 2 gass flasker med hver seg maks 15 kg innhold være tilkoplet varmeapparat under fart. Til sikring av flaskeven tilene tillates kun den med følgende beskyttelseshette. Ignorering av regelverk og / eller feilinstallasjon kan sette personer i fare og føre til skader på eiendom. Bruksområder Dette apparatet er konstruert for montering i bobiler, campingvogner, båter og laste biler. Andre bruksområder er også mulig etter avtale med Truma. Gassflaskene kan også sikres mot tyveri eller skjules av kosmetiske grunner i det låsbare flaskeskapet (art.nr ). Skapet skrues fast sammen med flaskeholderen på kjøretøyets ramme. Bilde 11 Montering er ikke tillatt inne i busser (kjøretøyklasse M2 og M3). Transportmidler for farlig gods klasse EX/II og EX/III Forbrenningsvarmeapparater for drivstoff i gassform er ikke tillatt. Registrering For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv 2004/78/EF for bobiler en sikkerhetsavstengningsinnretning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Ved montering av en sikkerhetsavstengningsinnretning, som f.eks. gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS, med passende dimensjonert gassinstallasjon, er drift av et typegodkjent propanvarmer tillatt i hele Europa i henhold til EU-direktiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere. For oppvarming under kjøring i campingvogner anbefaler vi også sikkerhetsavstengningsanordning for sikkerhets skyld. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i kjøretøyklasse M1) for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, for tilhengere (campingvogner i kjøretøyklasse O) og for nyttekjøretøy (kjøretøyklasse N). Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Forskrifter Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller brukstillatelsen for apparatet, og i en del land derved også brukstillatelsen for kjøretøyet. Installasjon i kjøretøy må overholde bestemmelsene i de respektive brukerland (i Europa, for eksempel EN 1949 for kjøretøyer). Nasjonale forskrifter og regelverk må overholdes (i Tyskland f.eks. DVGW arbeidsblad G 607 og DVGW arbeidsblad G 608). For kommersielle kjøretøyer er relevant skadeforebygging i samsvar med bestemmelsene i forsikringsregler (i Tyskland, for eksempel, BGV D 34). Nærmere opplysninger vedr. forskriftene i de aktuelle bestemmelsesland kan innhentes via våre utenlandske representanter (se Truma serviceheftet eller Bilde 12 Ved montering av apparatet i spesialkjøretøyer som f.eks. frakter farlig gods, må de gjeldende forskriftene følges. Monteringsanvisning ved bruk i førerkabiner På ovner med avgassføring under kjøretøyets gulv må avgasskaminens munning bringes til begrensningen på siden eller bak førerhuset eller kjøretøyet. Man må se til at ingen avgasser (f.eks. nedenfra gjennom kjøretøyets gulv) kommer inn i kjøretøyet. Monteringsanvisninger og monteringssett er tilgjengelig hos Truma. Tyskland tillates varmeapparat i kjøretøyer med tank for farlig gods i henhold til ADR kun hvor godkjent sikkerhetsbryter er montert. Monteringshenvisning for fast monterte lasteromovner For bruk som lasteromovn må monteringsveiledningene fra Truma for «Ekstra lastebilovner» og «Lasteromovn E 4000 A» observeres. For kommersielle kjøretøyer er relevant skadeforebygging i samsvar med bestemmelsene i forsikringsregler (i Tyskland, for eksempel, BGV D 34). I monteringsveiledningen «Lasteromovn E 4000 A» er det vedlagt et formular for den nødvendige «Monteringsbekreftelsen til fagbedriften». Monteringsanvisning for båter Installasjon på båter må overholde bestemmelsene i de respektive brukerland (for eksempel EN ISO 10239). Nasjonale regler og forskrifter må følges (f.eks. DVGW datablad G 608 i Tyskland). For innenlands skipsfart i Tyskland må yrkestrafikken følge «Retningslinjene for bygging, utrustning, kontroll og drift av flytende gassanlegg i husholdninger i fartøyer som ferdes på innenlandske vassdrag» (BGR 146). Ifølge disse retningslinjene får flytende gassanlegg kun monteres av installatører som er godkjent av yrkesorganisasjonen for innenlandsk skipsfart og må kontrolleres av sakkyndige fra denne yrkesorganisasjonen. I øvrige land må man følge de forskriftene som gjelder for landet. Ytterligere anvisninger for innbygging av Trumatic E for oppvarming av båter finnes i monteringsbeskrivelsen. 9

10 Plassvalg Apparatet og det tilhørende avgassrøret må monteres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service-arbeider, og slik at det med letthet kan demonteres og monteres igjen. For å oppnå en jevn opp varming av kjøretøyet, må varmeren monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig (eller under), slik at luftfordelingsrørene kan legges med noenlunde samme lengde. Kaminer må plasseres slik at ingen avgasser kan komme inn i kjøretøyet. Avgassføringen må alltid utføres minst til sideveggen. Avgassutslipp Til Trumatic E 4000 (A) må det til montering med vegg- eller takavtrekk kun brukes Truma avgassrør AA 3 (art.nr ) og til montering i båt Truma edelstål avgassrør AEM 3 (art.nr ), og tilførselsrør for forbrennings luft ZR (art. nr ), da utstyret kun er testet og godkjent med disse rørene. Det må monteres en ny O-ring etter hver demontering. Tillatte rørlengder 1. Innvendig montering med veggavtrekk (se monteringsvariant 2, side 2): Rørlengder inntil maks. 30 cm kan trekkes vannrett eller med et fall på inntil 5 cm. Rørlengder inntil maks. 100 cm må trekkes med en stigning på minst 5 cm til veggavtrekk. Bilde 13 Veggpipen må monteres slik at det ikke er tankrør eller ventilasjonsåpninger til tanken innen 500 mm (R). Avstanden til lufteåpning eller vindu i rommet må dessuten være minimum 300 mm (R). Under montering av kaminen innen det merkede området under eller ved siden av et vindu, må det absolutt monteres en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). Når vinduet åpnes, må gassapparatet koble seg ut automatisk via Truma utkoblingsautomatikk (Ekstrautstyr, art.nr ). 300 mm 300 mm R Bilde 14 Bilde 15 Informasjon som gjelder for takvinduer Ved takvinduer (vippevinduer) må pipehetten rage minst 10 cm ut av det åpne vinduet. Hvis pipen er plassert ved siden av vinduet, må det være garantert at avhengig av montasjeposisjonen (åpnes på høyre eller venstre side) ikke kan komme avgasser inn gjennom det åpne vinduet (f.eks. pga. vind) og at pipen får tilstrekkelig trekkvind. Ved montering av pipen i området rundt takvinduet er det absolutt nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.- nr ). Når vinduet åpnes, må gassapparatet koble seg ut automatisk via Truma utkoblingsautomatikk (Ekstrautstyr, art.nr ). Informasjon som gjelder vannforsyningen Ved montering av en vannforsyning i kjøretøyet må man se til at en tilstrekkelig avstand overholdes mellom vannslangene og varmekilden (f.eks. oppvarming, varmluftsrör). En vannslange får først forlegges på varmluftsrøret med en avstand på 1,5 m til oppvarmingen. Truma slangeklips SC (art.- nr ) kan brukes fra denne avstanden. Ved parallell forlegging, f.eks. gjennomføring gjennom en vegg, må det monteres en avstandsholder (f.eks. en isolering) for å unngå kontakt. 2. Innvendig montering med takavtrekk (se monteringsvariant 3, side 2): Rørlengder inntil maks. 200 cm må trekkes med en stigningsvinkel på minst Undergulvmontering med veggavtrekk (se monteringsvariant 5, side 2): Rørlengder inntil maks. 30 cm kan trekkes vannrett eller med et fall inntil 5 cm. Dessuten må disse beskyttes mot skade fra steinsprang. Innvendig montering med veggavtrekkssett Se monteringsvariant bilde 2 (side 2) Montering av veggavtrekket Veggpipen (pil peker oppover) monteres på en jevn flate som må være utsatt for vind på alle kanter. Pass på at det kan komme til nok vind på alle sider. Det må nå bores en åpning med Ø 83 mm. (Hvis det er et hulrom ved hullet for skorsteinen, må det tettes igjen med treverk). Åpningen tettes med vedlagte gummipakning (8). Ved profilerte overflater må det påføres et plastisk karosseri tetningsmiddel ikke silikon! Før det dobbelte avgassrøret føres gjennom hullet, må muffen (7) skyves over rørene. Skyv gummipakningen (8 den glatte siden mot pipen, tetningsleppene mot veggen) inn på innerdelen av pipen (9). Trykk sammen avgassrøret (1) ved begynnelsen, til en lengde på ca. 2 cm, så vinding ligger mot vinding. Skyv klemmen (3 klørne mot pipen) over avgassrøret (1). Skyv avgassrøret (1) inn på stussen (11 vinklingen peker oppover) til anslag. Skyv klemmen (3) til anslag anslaget må ligge mellom klørne til klemmen og skru fast. Skyv tilførselsrøret (5) for forbrenningsluften inn på tannstussen (12). Skorsteinens innvendige del (9) festes med 6 metallskruer (13), skorsteinens utvendige del (14) settes på og festes med 2 skruer (15). Tilførselsrøret for friskluft festes fra innsiden på stussen (12) med rørklemmen (7). 10

11 Det dobbelte skorsteinsrøret festes til veggen med minst en rørklemme ZRS (16). Montering med takavtrekk Se monteringsvariant bilde 3 (side 2). 16 Ø 83 mm TOP OBEN Takavtrekket monteres på en mest mulig plan flate der det kan komme til luft fra alle sider. Fra varmeapparatet til avtrekket må det kunne trekkes et direkte rør som stiger i hele dets lengde (maks. 2 m)! Montering av kondensvannutskiller Mellom varmeapparat og dobbeltrør må det monteres en kondensvannutskiller for avtapping av kodens- og regnvann. Bilde Nm Tilkopling av dobbelt avgassrør til varmeapparatet Skyv rørklammeren (7) over rørene. Avgassrøret (1) presses sammen i den ene enden slik at vinding ligger ved vinding. Skyv klemmen (4) over avgassrøret (1). Skyv avgassrøret over O-ringen på stussen (2). Sett på klemmen (4) og skru den fast. Tilførselsrør for forbrennings luft (5) festes på stussen (6) med klemme (7). Bilde Det doble avgassrøret må ikke henge ned, det laveste punktet må være kondensvannutskilleren! Skyv klemmen (4) helt åpen over O-ringen på avgasstussen (2). Skyv avgassmuffen (17) over O-ringen på avgasstussen (2 hvis kondensvannutskilleren montert vannrett med varmeapparatet, må avløpet (18) vende ned). Sett på klemmen (4) og skru den fast. Trekk til avløpet (18). Montering av takavtrekk Bor åpning (8) med Ø 83 mm (hvis det er hulrom ved hullet for avtrekket, må det tettes igjen med treverk). Åpningen tettes med vedlagte gummipakning (22). Ved profilerte overflater må det påføres et plastisk karosseritetningsmiddel ikke silikon. Ved større taktykkelse koples først det dobbelte avgassrøret til avtrekket utenfra. Skyv gummipakningen (22) og klemmen (4) på avtrekkets innvendige (23) del. Avgassrøret (1) presses sammen i den ene enden slik at vinding ligger ved vinding og skyves over O-ringen på stussen (24). Sett på og skru fast klemmen (4). Bilde 18 Tilførselsrør for forbrennings luft (5) skyves på den takkete stussen og festes med den svarte skruen (25). Fest avtrekksdelen (23) med 6 skruer (26). Sett på avtrekkshetten (27) og fest den med 2 skruer (28). Avgassåpningen i avtrekkshetten på være diagonalt på kjøreretningen. Sett alltid på avtrekksdekselet (29) når varmeapparatet ikke er i bruk. 11

12 Tilkopling av dobbelt avgassrør til varmeapparatet Trykk avgassrøret (1) sammen i den ene enden slik at vinding ligger ved vinding. Skyv klemmen (4) over avgassrøret (1). Skyv avgassrøret (1) over O-ringen på avgassmuffen (17). Sett på klemmen (4) og skru den fast. Før den vide enden av stussen (19) over avgassrøret og fest den på varmeapparatets luftstuss (6). Rett inn boringen i stussen (19) etter utløpet (18). Skru på hylsen (20) og trekk den til. Festing av varmeapparatet Innvendig montering med vegg- eller takavtrekk Alt etter monterings posisjon skrus varmeapparatet fast med vedlagte jern (a) eller vinkler (b). Tilførselsrør for friskluft (5) skyves på stussen (19) og festes med klemme (7). Bor åpning Ø 10 mm i kjøretøygulvet for kondensslange (21). Træ kondensslangen på hylsen (20) og før den gjennom åpningen i kjøretøygulvet. På grunn av frostfare om vinteren må ikke slangen stikke mer enn 2 cm ut fra kjøretøyets underside! Montering av skorstein på veggen med gjennomføring i gulvet utvendig Se monteringseksempel bilde 5 (side 2). Kaminer må plasseres slik at ingen avgasser kan komme inn i kjøretøyet. Avgassføringen må alltid utføres minst til sideveggen (se «Plassvalg»). Utvendig montering Monteringen skjer med monteringsfeste. De to festene (36) festes solid til kjøretøyet med gjennom gående skruer minimum M5. U-skinnene (37) festes til varmeapparatets utside med vedlagte skruer (38). Varmeapparatet festes med 4 skruer M6 x 10 (39) og selvlåsende muttere. Sett på 2 deksler (40) på kjøretøyets utside. Bilde 20 Varmluftfordeling og tilbakeføring av omluft ved innvendig montering Varmluftfordeling Varmluftinnsugningsåpningene må være plassert slik at ingen avgasser fra kjøretøyets motor eller fra varmeapparatet kan suges inn. Varmluftinntaket må monteres slik at varmluften som føres inn i kjøretøyet sikkert ikke kan bli forurenset (f.eks. av oljedamp). Dette oppfylles f.eks. ved luftoppvarming med resirkulert luft både når det monteres inn vendig og utvendig. (Ved luftoppvarming med friskluftinntak må ikke den friske luften suges inn fra motorrom met, i nærheten av eksosrøret eller utløpet fra varmeapparatet.) Varmluften (W) blåses ut av varmeapparatet gjennom 2 stusser, enten direkte eller via et varmluftrør VR 72 (Ø 72 mm). Bilde 19 For å lede bort kondensvann, bores det et hull ca. 20 mm fra kanten på det dypeste stedet i varmeapparatets hus, Ø 8 mm. Pass på at boret ikke går mer enn 10 mm inn, slik at ingen innvendige deler blir skadd. Sett inn vedlagte gummimansjett (d den stikker ned ca. 4 cm). Utvendig montering med kaminstøtter Se monteringsvariant 4 (side 2) og monteringshenvisninger fra Truma for «Ekstra lastebilovner» og «Lasteromovn E 4000 A». Bilde 21 Fra varmeapparatet til første luftutgang må det kun brukes rør VR 72 (Ø 72 mm) inntil ca. 1,5 m lengde. For å unngå overoppheting, må den første luftstrengen ikke kunne stenges (strålerørbend SCW 2, endestykke EN-O). Etter den første luftutgangen kan også rør ÜR (Ø 65 mm) trekkes videre. Varmluftrør der overflatetemperaturen overstiger 80 C (spesielt til første luftutgang på E 4000) må dekkes med berøringsvern (f.eks. Truma isoleringsrør I 80). Alle rørtilkoplinger sikres med blikkskruer. Fest rørene med klemmer. Varmluftsystemet legges indi viduelt for hver type kjøretøyer etter byggeklossprinsippet. Truma har omfattende tilbehørsprogrammer for dette (se brosjyre). Skisser med optimale monteringsforslag for varmluftanlegg i alle vanlige bobiltyper kan bestilles kostnadsfritt fra Trumas servicesenter. 12

13 Tilbakeføring av omluft Omluften (U) suges direkte tilbake fra varmeapparatet. Dersom varmeapparatet er bygd inn i en kasse e.l., må det lages en tilsvarende åpning i denne (ca. 200 cm²) for tilbakeføring av omluften. Ventilasjonsåpningene til varmeapparatet må ikke tildekkes! Varmlufttilførsel og tilbakeføring av omluft ved utvendig montering Se monteringsvariant bilde (side 2) Varmlufttilførsel og tilbakeføring av omluft mellom varmeapparat og kjøretøy må spesielt på steder utsatt for steinsprang beskyttes med fleksibelt luftrør LF, og i beskyttet område må det brukes luftrør LI (Ø 106 mm). En beskyttelseskasse over hele varmeanlegget beskytter dette mot skader og vær og vind og gjør nytte som ekstra isolering. Bor to åpninger med Ø 100 mm. De to tilkoplingsstussene (41) påføres tetningsmiddel på flensen og skrus fast til åpningene utenfra. Sett inn gitteret (47) i tilbakeføringen for omluft (U) mellom innsugingsstussen og kjøretøyveggen. Klem på LFS (42) på luftrøret(43). Fest luftrøret over kontakten til varmeapparatet (44) og rørkoblingene (41) dytt på plass, og fest hver av dem med klemme LFS (42). Overgangene tettes med silikon. Montering av betjeningsenheten Ved bruk av spesielle betjeningsenheter for kjøretøyet eller fra produsenten, må den elektriske tilkoblingen utføres i henhold til beskrivelsene for Truma grensesnitt. Enhver forandring av Truma deler medfører tap av garanti og utelukker garantikrav. Installatøren (produsenten) plikter å sørge for at brukeren bruksanvisning til brukeren og påskrift på betjenings elementene! Ved valg av monteringssted må betjeningsenhetene ikke plasseres slik at de utsettes for direkte varme stråling. Tilkoblingskabelen har en lengde på 4 m eller 10 m. Dersom det bare er mulig å montere betjeningsenhetene bak gardiner eller lignende steder med temperatursvingninger, må det benyttes en fjernføler for rom temperaturen (Ekstrautstyr). Montering av betjeningsenheten med dreiebryter Hvis innfelt montering ikke er mulig, leverer Truma, om ønskelig, også en ramme for montering på vegg (1 art.- nr ) som tilbehør. Bor et hull Ø 55 mm. Plugg på den tilhørende ledningen (2) på betjenings enheten (3) og sett deretter på det bakre dekselet (4) som strekkavlastning. Skyv ledningen igjennom bakover og legg den opp til den elektroniske styreenheten. Fest betjeningsenheten med 4 skruer (5) og sett på dekkrammen (6). 2 Ø 55 mm Bilde 25 Hule dobbeltvegger må tettes ved luftføringen. Legg inn to sammenrullede blikkplater eller rørstykker (45) Ø 97 til 100 mm i åpningen til dette formålet. Innendørs kan varmluften føres videre med luftrør LI (Ø 106 mm). For tilkopling av luftrøret må det settes en ekstra stuss (41) i åpningen. Begge tilkoplingsstussene kan skrus sammen gjennom veggen. Bilde 22 Bilde 23 Bilde 24 Som visuell avslutning på avdekningsrammene (6) leverer Truma sidedeler (7) i 8 forskjellige farger. Spør forhandleren din. Montering av betjeningsenheten med glidebryter Montering når installasjonsåpning finnes. Fjern dekselet på installasjonsåpningen. Deretter kobles den tilhørende ledningen (10) til betjeningsenheten (8), ledningen føres igjennom monteringsåpningen bakover og legges opp til den elektroniske styreenheten. Trykk betjeningsenheten (8) på plass, slik at den er i flukt med frontplaten. Hvis det er ønskelig med varmluftfordeling innendørs, kan det festes en varmluftfordeler (46) i varmlufttilførselen (W) med 4 skruer. Åpningen for tilbakeføring av omluft må ikke stenges eller innsnevres! Luftfordeleren (46) har 2 tilkoplinger for rør VR 72 (Ø 72 mm), og ingen av dem må stenges. Den vedlagte beskyttelsesplaten (48) gjør nytte som varmebeskyttelse og skrus fast over luftfordeleren (46). Som ekstra beskyttelse kan det skrues fast en ekstra beskyttelsesplate (49) over åpningen for tilbakeføringen av omluft (Ekstrautstyr, art.nr ). Varmluftsystemet legges individuelt for hver type kjøretøyer etter byggeklossprinsippet. Truma har omfattende tilbehørsprogrammer for dette (se brosjyre). Bilde 26 Dersom installasjonsåpning finnes, kan betjeningsenheten monteres med den medfølgende dekkrammen for skjult montering. Hvis innfelt montering ikke er mulig, leverer Truma, om ønskelig, også en ramme for montering på vegg (art.-nr ) som tilbehør. 13

14 Montering av elektronisk styreenhet Skru av dekselet på styreenheten. Nettspenningen må alltid kobles fra før kontaktene på den elektroniske styreenheten trekkes ut eller kobles til. Pluggene må alltid trekkes rett ut! Deretter kobles ledningspluggen (1) for betjeningsenheten på den røde koblingslisten på styreenheten slik bildeuren viser. Tilkopling av gass Driftstrykket til gasstilførselen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må være festet til koblingsstussen med en skjæreringforbindelse. Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel! Gasstilkoblings rørstykket på apparatet må ikke forkortes eller bøyes. Før gasstilførselsledningen koples til apparatet, må De kontrollere at den er fri for smuss, sagflis osv.! Rørene må legges slik at apparatet lett kan utmonteres i forbindelse med service. Bilde 27 Ved montering av et koblingsur eller en fjernføler, skal disse kontaktene tilkobles den sorte koblingslisten. Ved samtidig bruk av flere tilbehørsdeler skal tilkobling skje med multikontak (Ekstrautstyr). Fest underdelen med 2 skruer på et lett tilgjengelig sted beskyttet mot fuktighet (tåler ikke oppvarming over 65 C). Skru på dekselet på styreenheten. Ved utvendig monterte varme apparat, må den elektro niske styringsenheten mon teres innvendig i kjøretøyet og være beskyttet mot skader og fuktighet. Ved føring av kabel gjennom gulv eller vegg skal det bores hull med Ø 25 mm. Kontakten (2) med 20-leders kabel frakoples styringsenheten og føres gjennom åpningen som tettes med isolasjonsmasse. Kontakten koples tilbake. I unntakstilfeller kan den elektroniske styringsenheten monteres utvendig i en beskyttende boks for elektroniske komponenter (Ekstrautstyr, art.-nr ). Elektrisk kopling 12 V / 24 V Elektriske ledninger, brytermekanisme og styringsmeka nisme for varmeapparater må monteres i kjøretøyet på en slik måte at det under normale driftsforhold ikke kan oppstå noe som hindrer en feilfri funksjon. Der hvor ledningene føres ut gjennom ytterveggene, må de isoleres mot regnvann. Før arbeidet med de elek triske delene begynner, må apparatet koples fysisk fra strømnettet. Det er ikke nok å skru av regulatoren! I rom der det oppholder seg personer, må antall forgreninger i gasstilførselsledningen begrenses til så få som mulig. Gassanlegget må være i henhold til de tekniske og administrative bestemmelsene for det enkelte brukerland (i Europa f.eks. EN 1949 for kjøretøyer eller EN ISO for båter). Nasjonale forskrifter og reglverk må overholdes (i Tyskland f.eks. DV- GW arbeidsblad G 607 for kjøretøyer eller G 608 for båter) Funksjonstest Etter montering må tettheten i gasstilførselsen kontrolleres etter trykkfallsmetoden. Det skal utstedes en kontrollattest (i Tyskland for eksempel ifølge DVGW-arbeidsblad G 607 for kjøretøyer eller G 608 for fartøyer). Etter installasjon skal samtlige av apparatets funksjoner kontrolleres i henhold til bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal leveres ut til eieren av kjøretøyet. Ta typeskiltet fra bruks- og installasjonsveiledningen og fest den på varmeapparatet på et godt synlig sted, der det er beskyttet mot skade. Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Advarsel Med apparatet følger en gul klistrelapp der det er trykket en advarsel. Montøren eller kjøretøyets eier må klebe den på et godt synlig sted i kjøretøyet (f.eks. på døren til klesskapet)! Hvis klistre lappen med advarselen mangler, kan De få en ny ved å henvende Dem til Truma. Hvis det utføres elektrisk sveising på karosseriet, må apparatet koples fra det elektriske opplegget i kjøretøyer. Hvis strømforbindelsene koples feil, kan det oppstå brann i kablene. I tillegg bortfaller garantien og ansvarskrav til produ senten! Den røde kabelen er pluss, den blå minus! Kople apparatet til det avsik rede elektriske opplegget i bobil / campingvogn / båt (sentralelektrisitet 5 10 A) med kabel 2 x 1,5 mm², for lengder over 6 m med kabel 2 x 2,5 mm². Minusledningen til karosseriet. For direkte forbindelse til batteriet må pluss- og minus-ledningene avsikres. Forbindelser må utføres i Faston, fullisolert (Kjøretøy-flatkontaktsystem 6,3 mm). Det må ikke koples andre forbrukere til tilførselen! Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 15 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. 14

15

16 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Trumaserviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. +47 (0) N-1391 Vollen Fax +47 (0) Fo /2013 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trumatic E 4000 / E 4000 A

Trumatic E 4000 / E 4000 A 5 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Trumatic E 7 3 9 1 Komfort på reisen Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg)

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07/2010 Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser ut 5 Eletronikkdel

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-94400 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side Monteringsvarianter 3 4 5 30 - max. 50 cm 7 30 - max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde 3 30 - max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet

Detaljer

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS

HS2800. Montering og brukerveiledning. Hytteliv Senteret AS HS2800 Montering og brukerveiledning Hytteliv Senteret AS 2 INNHOLD Denne pakken inneholder følgende: 1 stk. Heatsource 2800 1 stk. Termostatpanel 1 stk. GSM fjernstyring 1 stk. Gasstilkobling for 3/8"

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! A S 004 / S 004 P 1 16 Innmontering til høyre 1 66 8 12 11 1 10 6 14 9 4 2 B 1 18 1 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Innmontering til venstre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer