INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, i Oslo Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital ,50 NOK fordelt på ordinære aksjer hver pålydende 0,50 NOK. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter er gjengitt i årsrapporten for 2008 på side 66. Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene. 1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede generalforsamlingen. 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2008 Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for IDEX ASA og IDEX konsern for 2008 godkjennes i sin helhet. 4. Retningslinjer for lederlønnsfastsettelse I henhold til reglene i allmennaksjeloven 6-16a, ref. 5-6, 3. ledd, foreslår styret følgende vedtak: (a) Rådgivende vedtak om lederlønnsfastsettelse Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens 6-16a, som er inntatt i note 4 til årsregnskapet for I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2010 som avviker fra retningslinjene for 2010 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte. (b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 5, 6 og 7 på dagsorden på denne generalforsamlingen. Øvrige aksjebaserte insentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke. Side 1

2 5. Tegningsrettsplan 2009 Selskapet besluttet i ordinær generalforsamling den 18. juni 2008 å fornye tidligere vedtak om tildeling av frittstående tegningsretter som ledd i Selskapets insentivprogram. En ny tegningsrettsplan foreslås for kommende ett års periode. Dette er gjort på måten at det foreslås et årlig insentivprogram, som avsluttes hver gang det vedtas et nytt, m.a.o. ingen ytterligere tegningsretter kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner. Frittstående tegningsretter kan ikke utøves etter utløpet av femårsperioden etter den dato da generalforsamlingen har gjort sitt opprinnelige vedtak. For å legge til rette for at Selskapet ved ny utstedelse av tegningsretter kan benytte en levetid på tegningsrettene på fem år, samt å oppnå konsistente utøvelsesplaner, foreslår styret godkjenning av en ny tegningsrettsplan for kommende ett års periode. Styret foreslår at maksimalt antall frittstående tegningsretter som kan gis og være utestående i henhold til Selskapets tegningsrettsplaner (inkludert opsjoner som måtte bli tildelt av styret til ansatte i et særskilt insentivprogram iht. sak 6 og 7 under), skal være 10 % av det registrerte antall aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtak. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det skal utstedes frittstående tegningsretter til ansatte, tillitsvalgte og konsulenter med langtidskontrakt i Selskapet eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Styret er av den oppfatning at bruk av frittstående tegningsretter vil være et godt bidrag for å sikre seg tjenestene til ansatte, tillitsvalgte og konsulenter ved å gi dem mulighet til å ta del i utbyttet av sin innsats. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter til ansatte, tillitsvalgte samt individuelle konsulenter med langtidskontrakt som utfører tilsvarende arbeid i IDEX ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet"). Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én ordinær aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende. Antallet tegningsretter som skal utstedes skal være minst én (1) tegningsrett og maksimalt tegningsretter, likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet (inkludert opsjoner som måtte bli tildelt av styret til ansatte i et særskilt insentivprogram iht. sak 6 og 7 under) ikke skal overstige 10 prosent av det registrerte antall aksjer på tidspunktet for dette vedtak. Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest innen arbeidsdags slutt på arbeidsdagen forut for den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene. Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte. Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt. Styret kan beslutte en kortere innløsningsplan, dersom styret finner dette hensiktsmessig. Side 2

3 Dersom det oppstår en situasjon som er definert som Change of Control, skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent (100 %) fra tidspunktet for gjennomføring av Change of Control. Dette skal gjelde såfremt ikke styret bestemmer annerledes. Change of Control skal i denne sammenheng anses å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet, som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere femti prosent (50 %) eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet (i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer). Opptjening av tegningsrettene er betinget av at tegningsrettsinnehaveren opprettholder sitt arbeidsforhold eller tillitsverv i Selskapet. Tegningsretter som ikke er opptjent kan ikke innløses etter at tegningsrettsinnehaveren har avsluttet sitt arbeidsforhold eller tillitsverv i Selskapet. Tegningsretter som er opptjent må innløses innen 90 dager etter at tegningsrettsinnehaveren har avsluttet sitt arbeidsforhold, tillitsverv eller konsulentavtale i Selskapet, ellers vil tegningsrettene opphøre. Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte, tillitsvalgte eller konsulenter, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold, verv eller konsulentavtale. I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven. Som vederlag for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp pr. aksje som skal være lik gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av aktuell børs hvor aksjene er notert, eller på Oslo OTC liste, i en periode på ti (10) handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir vedtatt utstedt. Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene. Enhver ordinær aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse ordinære aksjene, herunder rettigheter omhandlet i (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen." 6. Særskilt insentivprogram for ansatte De ansatte i IDEX er en av Selskapets viktigste ressurser. Styret ser verdien av å gi de ansatte attraktive insentivordninger, og det er i dag utstående tegningsretter som er gitt i henhold tidligere programmer, slik som i sak 5 ovenfor. Tegningsrettsprogrammet for 2009 er et generelt program som vil løpe for en periode på 5 år, dersom styret velger å utstede rettigheter etter programmet. Ansatte i IDEX har imidlertid ytret sterke ønsker om også å få muligheten til å få opsjoner eller aksjer med en kortere horisont enn 5 år. Dette har styret vært positive til. Imidlertid mener styret at slike opsjoner må knyttes opp til oppnåelsen av konkrete mål, som styret skal bestemme. Oppnås ikke ett eller flere av målene, vil opsjonene falle bort. Styret har derfor foreslått et eget punkt under styrefullmakten i sak 7 hvoretter styret kan Side 3

4 gi opsjoner til ansatte, som så kan innløses til aksjer innenfor de forutsetninger som styret setter for opsjonene. Opptjeningstiden for opsjonene skal kunne strekke seg over inntil 2 år etter at opsjonen er ytet, og styret skal kunne bestemme en ytterligere opsjonsperiode på inntil ett år. Styret skal kunne knytte vilkår både til måloppnåelse for å kunne innøse opsjonene og bindingstid for den ansatte etter at opsjonene er innløst. Tegningskursen på aksjene kan ikke være mer enn 10 prosent under markedskurs på tidspunktet hvor opsjonene gis. Prisen kan settes høyere etter styrets skjønn. Antall opsjoner kan ikke overstige 10 prosent av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for vedtakelsen av fullmakten. Det skal også være en begrensning på maksimum 10 prosent på summen av antall opsjoner og tegningsretter iht. sak 6 i innkallingen. 7. Styrefullmakt til å utstede aksjer På den ekstraordinære generalforsamlingen den 27. januar 2009 fikk styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, private plasseringer, fortrinnsrettsemisjoner, tilbud til allmennheten, samt privat plassering for å finansiere tilbakebetaling av lån til A. S. Holding A/S og/eller konvertering av dette lån til aksjer iht. låneavtale mellom Selskapet og A. S. Holding A/S. Fullmakten utløper på dagen for den ordinære generalforsamling i På generelt grunnlag er det nødvendig, i det Selskapet arbeider med å utvikle sin forretningsvirksomhet, at styret har mulighet til gjennomføring av transaksjoner med potensielle investorer på kort tid. Et 14 dagers varsel for innkalling til generalforsamlingen kan forsinke denne prosessen. Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten for en ett års periode. I tillegg foreslår styret at fullmakten inkluderer en adgang for styret til å tildele opsjoner og, ved opsjonsutøvelse, aksjer til ansatte i et særskilt insentivprogram (slik nevnt i sak 6 over). Styret foreslår at emisjonsfullmakten begrenses oppad til 30 prosent av Selskapets aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: 1. Styret i IDEX ASA ( Selskapet ) gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil ,05 NOK. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret. 2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med: (a) Oppkjøp av andre selskaper som driver relatert virksomhet ( Målselskapet ) ved å utstede aksjer i Selskapet som vederlag til Målselskapets selgende aksjeeiere. (b) Fusjoner med selskaper som driver en relatert virksomhet ved å utstede aksjer i Selskapet som vederlag til aksjeeierne i det andre selskapet i fusjonen. (c) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. (d) Fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Side 4

5 (e) Tilbud til allmennheten for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. (f) Privat plassering av aksjer til best mulig pris for å finansiere tilbakebetaling av lån til A. S. Holding A/S og/eller konvertering av lån til A. S. Holding A/S til aksjer i Selskapet til konverteringspris på 2 NOK per aksje iht. vilkårene i låneavtale mellom IDEX ASA og A. S. Holding A/S. (g) Utstedelse av aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner i henhold til et særskilt insentivprogram for ansatte. 3. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. 4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt. 5. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. Tegningskursen ved kapitalforhøyelse i henhold til punkt 2 (a) og (b) ovenfor skal ikke være lavere enn markedsprisen på datoen for avtale om kjøp (punkt 2 (a)) eller fusjon (punkt 2 (b)), hvor markedsprisen kan være (i) sluttkurs for omsetning rapportert på Norges Fondsmeglerforbunds Oslo OTC liste, eller den aktuelle børs; eller (ii) gjennomsnittlig sluttkurs i en periode hvis lengde fastsettes av styret, umiddelbart forut for eller etter dato for avtale om kjøp eller fusjon. Tegningskursen i tilfelle kapitalforhøyelse i samsvar med punkt 2 (c), (d) og (e) skal fastsettes av styret i samråd med Selskapets finansielle rådgivere. 6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes. 8. Styret gis fullmakt til å gi opsjoner til ansatte, som så kan innløses til aksjer innenfor de forutsetninger som styret setter for opsjonene. Opptjeningstiden for opsjonene skal kunne strekke seg over inntil 2 år etter at opsjonen er ytet, og styret skal kunne bestemme en ytterligere opsjonperiode på inntil ett år. Styret skal kunne knytte vilkår både til måloppnåelse for å kunne innløse opsjonene og bindingstid for den ansatte etter at opsjonene er innløst. Tegningskursen på aksjene kan ikke være mer enn 10 prosent under markedskurs på tidspunktet hvor opsjonene gis. Prisen kan settes høyere etter styrets skjønn. Antall opsjoner kan ikke overstige 10 prosent av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for vedtakelsen av denne fullmakt. Det skal også være en begrensning på antall opsjoner og tegningsretter (se. sak 5) utestående i Selskapet tilsvarende 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på tidspunktet for denne fullmakten. 9. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2010, men ikke lenger enn til 30. juni De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet. 11. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges. Side 5

6 8. Fastsettelse av honorar til styret Ordinær generalforsamling i 2008 vedtok at styrehonoraret fastsettes for en periode fra foregående ordinære generalforsamling til den aktuelle ordinære generalforsamling. Siden Selskapet trenger likviditet, og styremedlemmene har meddelt at de kan være interessert i tegningsretter i Selskapet, foreslår styret at styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter iht. reglene i vedtaket i sak 6 foran. Antallet tegningsretter foreslås fastsatt per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Black & Scholes opsjonsprisingsmodell slik Selskapets eksterne tegningsrettsregisterfører (Norse Solutions AS) gjør dette for regnskapsformål. Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak: Årlig styrehonorar utbetales med NOK til hvert av styrets medlemmer for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling i 2008 til ordinær generalforsamling i Styrets leder tilstås i tillegg et beløp på NOK for ledervervet. Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter iht. reglene i vedtaket i sak 6 foran. Antallet tegningsretter som styremedlemmene skal være berettiget til skal fastsettes per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Black & Scholes opsjonsprisingsmodell slik Selskapets eksterne tegningsrettsregisterfører (Norse Solutions AS) gjør dette for regnskapsformål. Styremedlemmet må informere Selskapet innen handelsstart på Oslo OTC handelsdagen etter den ordinære generalforsamlingen dersom styremedlemmet ønsker å motta honorar i form av tegningsretter. 9. Styrevalg Hvert styremedlem er på valg. Styret foreslår at hele styret, bestående av Morten Opstad (leder), Andrew Heap, Hanne Høvding, Joan Frost Urstad og Harald Voigt gjenvelges for en ny periode på 2 år. Styrets medlemmer er presentert i årsrapporten for 2008 på side Fastsettelse av honorar til revisor Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2008 dekkes etter regning. ****** Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, må De gi melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmakt til: DnBNOR Bank ASA, Verdipapirservice innen 6. mai 2009 kl Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes adgang til generalforsamlingen. 24. april 2009 Idex ASA Morten Opstad styreleder Side 6

7 [name of shareholder] PIN KODE: REF. NR: ORDINÆR GENERALFORSAMLING i IDEX ASA avholdes 8. mai 2009 kl i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Foretaket vil være representert ved: Navn på person som representerer foretaket. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor MØTESEDDEL Må være selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA i hende senest 6. mai 2009 kl Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets nettsted menypunkt Investor Relations eller via Investortjenester. Undertegnede vil møte i IDEX ASAs ordinære generalforsamling 8. mai 2009 og avgi stemme for: Egne aksjer. andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for aksjer. X ) Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor).

8 FULLMAKT REF. NR: Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller et av styremedlemmene eller en person utpekt sv styrets leder før den ordinære generalforsamlingen avholdes. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest 6. mai 2009 kl Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks Fullmakt kan også registreres via selskapets nettsted menypunkt Investor Relations eller via Investortjenester. Undertegnede : gir herved : styrets leder eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i IDEX ASAs ordinære generalforsamling 8. mai 2009 for mine/våre aksjer. STEMMEINSTRUKS De kan gi stemmeinstruks til Deres fullmektig. Vennligst gi slik instruks ved å sette kryss i tabellen nedenfor. Ved manglende eller ufullstendig instruks vil Deres fullmektig stemme etter eget skjønn. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. Forslag til vedtak i innkallingen til generalforsamlingen: For Mot 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for a. Veiledende vedtak om lederlønnsfastsettelse 4b. Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse 5. Tegningsrettsplan Særskilt insentivprogram for ansatte 7. Styrefullmakt til å utstede aksjer 8. Styrehonorar 9. Valg av foreslått styre 10. Godkjenning av honorar til revisor X ) Sted: Dato: Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUERING I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB Aksjeeierne i SAS AB (publ) (heretter Selskapet ) innkalles herved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i Block Watne Gruppen ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Block Watne Gruppen ASA holdes i Vika Atrium Konferansesenter, møterom Nyland, i Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer