FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06."

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: MEDNG - FAUSKE BYDRFT - RAPPORT FRA ARBEDSGRUPPE Vedegg: Rapport Sammendrag: Se vedegg. Ragnar Pettersen rådmann

2 RAPPORT FR AREDSGRUPPA OM VUERG AV FAUSKE BYDRFT Fauske kommunestyre gjorde møe , sak 31, føgende vedtak: 1. Rapportenfra arbedsgruppen som har vurdert etaberng av Fauske Bydrf tas t orenterng. 2. Det nedsettes en ny arbedsgruppe som ska foreså konkrete forsag t aternatve organsasjonsformer for etaberng av Fauske Bydrf. Arbedsgruppas forsag ska senest 15. september og ska deretter, av Rådmannen, egges fram t organsatorsk og potsk behandng nnen utgangen av Arbedsgruppa ska bestå av 5 medemmer. Rådmannen oppnevner 3 medemmer. Kommunestyret oppnevner 2 medemmer. Dsse er: Kje Sverre Jakobsen (possjon) Hed Berre Pausen (oppossjon) everes Rådmanen har oppnevnt føgende medemmer: se Gunn Hansen - HTV Fagforbundet Frank Zah - enhetseder VV A Frank Bemhardsen - kommunasjef Kje Sverre Jakobsen har fungert som grppas eder. Hed Berre Pausen søkte senere og fkk nnvget frtak fra ae potske verv Fauske Kommune. Kommunestyret vagte Are Roandsen som nytt medem denne arbedsgrppa. Han har etter egen besutnng vagt å avstå fra detagese grppas arbed. Det er kke foretatt nyvag. Avkarng mandatet: fm behandngen av budsjettet for 2010 har kommunestyret også gjort føgende vedtak: Den kommunae styrngsmodeen Det er gangsatt arbed for å se på den kommunae styrngsmodeen for VVA. Denne saken forventes avsuttet nnen apr Kommunestyret ber Rådmannen prortere å utrede om enkete deer av kommunens andre drfsområder (eks. Bygg/eendom, Kjøkkendrfen o.) kan organseres og drves på en annen måte enn dag, eksempevs som kommunae foretak eer aksjeseskaper. Arbedsgrppa har tatt utgangspunkt at hovedoppgaven er knyttet t vrksomhetsområde VVA. 1

3 Ut fra kommunestyrets foranstående vedtak og at det er tae om tgrensende vrksomhetsområder, har arbedsgrppa rapporten også tatt med observasjoner som er gjort b.a. mht kommunens eendomsforvatnng. Arbedsgrppa formuere føgende probemstnger som måtte avkares:./ Gjøre kommunen enda bedre stand t å være en effektv kvatetseverandør for de oppgaver som de dag er satt t å øse, og den prosessen også vareta de ansattes rettgheter og pkter som gjør at kommunen ska fremstå som en god arbedsgver../ Kare skenjer meom sevkostområder, og anen drft../ Det ska kunne måes hva de forskjege tjenestene reet koster../ Bør tmereg. nnføres kommunen - (større grad av bester utfører roe)?./ Bør ressursene (menneskege og masknee) sames større enhet, eventuet egne foretak./ Er AS eer KF veen å gå for å få større økonomsk overskt (tydeggjøre reee kostnader og nntekter)?./ Hvordan sette kommunen sev stand t å kunne regne prs konkurranse med andre aktører? Arbedsgrppa har også agt vekt på å få synggjort hva som gger begrepene AS og KF for å forebygge ev msforståeser/uro mht kommunens styrngsrettansattes rettgheter forhod t uke modeer. Arbedsform: Grppen bestemte seg tdg prosessen for å fe andre kommuner som hadde vært gjennom deer eer hee den prosessen som denne arbedsgrppen hadde fått oppgave å øse. Dette be gjort med tane på å sppe å fe opp at "krttet" på nyt, men høste ærdom fra andre, og med bass det nnsamede materaet beskrve en "Fauskemode". Etter at man hadde gjennomgått fere kommuner, jfr. også det som framommer den første utrednngen, kom v frem t at Tønsberg kommune var speset nteressant. V har da vektagt føgende momenter:. Erfarnger både med KF foretak og AS foretak.. Kommunen hadde fat struktur, og gnet så måte på strukturen Fauske kommune (tonvå-mode).. Baansert måstyrng var godt nnarbedet.. Kommunen hadde gjennomført store nterne prosesser. Medarbederne var godt varetatt, og prosessene hadde også høstet ros fra arbedstaker- organsasjonene.. Brukermedvrknng.. Stort fokus på ærng/fornyese.. Servceerkærnger.. Kvatetsstandarder.. Høyt fokus på økt feksbtet tjenesteytngen. 2

4 Tønsberg Kommune be besøkt den 22/ og v be da mottatt aven hyggeg og engasjert ordfører og rådman. Begge var tydeg stot over sn by, og var også utrog engasjert forhod t byens utvkng (en by stor vekst), og det tjenestetbudet som de evere t sne nbyggere. Admstratv organserng: r-~, Rådmannen. 1U~ T_~1f ~"'dm T~K, o ~ g ø ~ t, ~ 3, 3 s S ~, g ~ g g ~,.? g g..%.. g- š t. ~ ~ 1 g ~ ~ ~ F agnheter: r.~ tf~ ~ ~ -"' 1.."'_ Skoer: Barnehageomroder: ~Me E,ro~)N 1~Mo Mt O~t~ 5~b3~ ~t~o Fmr:$ko1e Fmn~ e.\t èa!,$(~ W~ r..mt 1~~~~(~C1~) ~;~ St""t~ ~Mo~Ka\""n.um( ~~OC1KM~.aa/trM. ~"'O $(",0 r_.mo voó"' årsverk ansatte Budsjett 10: ca 2,1 marder kr 35 vrksomheter - 7 fagenheter Og hvordan får v det t? - Fat struktur med tonvå-mode - Baansertmâstyrng - Økonom - nterne prosesser og rutner - Medarbedere - Brukere - ærng/fornyese - Effekt vser ngsnettverk - Brukermedv rkn ng - Servceerkærnger - Kvatetsstandarder - Økt feksbtet tjenesteytngen - Frere brukervag Rådmannen gkk grundg gjennom organsasjonen gjennom hstoren og fram t dag. Tønsberg kommune er den kommunen som har størst vekst (utenom Oso) hee andet. nnbyggertaet er ke under Kommunen kjennetegnes aven stor grad av pendng nn og ut av byen. På grnn av korte avstander regonen, samt store utfordrnger med nfrastruktur, samarbeder kommunene på fere feter. Tønsberg kommune har fat struktur som 2009 be redusert fra 42 vrksomhetsområder t dagens 35 ( hovedsak sammensång av barnehager). tegg be det nyg opprettet 7 fagenheter (støttefunksjoner) organsert som en egen enhet. Fagenhetene omfatter b.a. økonom og persona som ska bstå vrksomhetene. En sammengnng av organsasjonspanen med Fauske kommunes teknske område vser føgende: 3

5 1. Tønsberg Bydrft er et kommunat vrksomhetsområde som består av områdene veg, vann, avøp og drett og drftes dag tnærmet kt enhet VVA Fauske kommune. Bydrften eer, drfter og bygger egenreg og setter bort det de kke har kapastet t. 2. Tønsberg kommunae Eendom KF varetar oppgaver tsvarende enhet Bygg/eendom Fauske. tegg varetar de utførerroen forhod t kommunae byggeprosjekter. Fauske er tsvarende prosjektedese tagt enhet pan/utvkng. Potsk organserng: Bytyre 11 moer 39 medemmer ('' --= ' Kontrutvaget 5 medemmer Formnnspe Kageutvget Potkk- -- område OTft.tj m,ste î OOtertvag ~ Adm ns:rsjot Jvag for byge FîN..,,,, pnn"" H...og Kutur og utvaget fr..k1 k og mjø e",11 Qgurge og..rm..ker ~ng omsrg rv et neemner 7...d&mmer 11 t meémer meemrn meem""..r 7mad..:rn'Wr medemmer (6poke.. +:,,,,,ae ) Tø'barg Utw:f" Bfto"kstyre Us- ~ (ntertnmum) Dr orentert område T"~~~2"na.. T""s""rg F'rkøe"9 AS TØtbarg Hovad'o"ans AS -~-- O...,nrmynda.. - eg""ks..., ("eñonmuru) V..."rAS Tønsbrg..opoSJorg VesFo moommonae Vannverk,.1 E;rerde ~_. rè ntktsatt -1 --RåeH", funksoonsbv1b ".."",.,*.,, VM!!"d m..do/nm.."",.. bro1vesen - -- Fæks.ád,,1 Kommunen har sn drftsorentere vrksomhet organsert på uke måter: Ordnær kommuna vrksomhet! enheter nterkommunae samarbedsordnnger Kommunat foretak KF nterkommunae seskaper KS Aksjeseskaper AS 4

6 Eerskapsformorgansasjonsform var under kontnuerg vurderg. Arbedsgrppa oppfattet det sk at det var hensynet t en funksjone og hensksmessg tjenesteproduksjon som hee tden var mået. Organsasjonsform var et vrkemdde- kkje et må seg sev. Tønsberg kommune fremstår som en dynamsk organsasjon hvor endrnger kan skje raskt. Kommunen er kontnuerg opptatt av å tpasse organsasjonen. Kargjørng av status for uke seskapsformer: Jurìdìsk rammeverk, ",~,m1..f h~t~:o SUnn1'1.. Forrk K;' AS Stn..s.. 10 '- ~.- 1 ~ :- ~- ~ap. 11 Konnnue1o,'CJ),-un offentge eere KSove" Aksje- \o\'e Sffe~e~ k.,"en " y--j Off~t~e ot.ee.. pr\':. e eere ntt";'t"j't dt"1 m.. kommjt"1 Seskapsoverskt - St"vstt"Htg t"ttssubjt"d nteg-ert de av konujunen Sevstendg rettssubject K0111uneoven KS-oven Aksj eoven S tfesesove 'Vrksonhd :-ttu:sjo Sanabt"d FO"t"ta.; KS AS Sttt"s(' ~O 27 Kop ( Tonsbcrg k Eendom Tosberg UtvkJng V'' (29.27) TA.U(66.1) Tosberg Parker.g VESA.R (17.6) 'db \~.\.5) GgoFb (20..\) :BVT(~.7~) Sokko (25) VK (20) Vee Uvkg (20) TVRT(25) e.~fe Tosbert Ho"vedveg:íHs (29) Tønsberg -(onuu1íe N ædgsb)"g~ 5

7 Det kan her nevnes at Tønsberg Kommunae Nærngsbygg AS var opprettet for å stå for utbyggng av 2 store kommunae prosjekter; nytt rådhus og nytt kuturhus. Styret besto av ordfører og rådmann og var reateten et seskap som var etabert for å utnytte momskompensasjons-ordnngen. Eerstrateger:. Opprettese av seskap nnebærer overførng av styrngsrett t seskapet. Styre og admnstrasjon ska egge opp vrksomhets- og forretnngsstrategen nnenfor en ytre ramme som er trukket opp av eer. Det er den ytre rammen som utgjør eerstrategen nnenfor denne ramme ska seskapet ha betydeg grad av sperom. Forankrng gjennom vedtekter fastsatt av kommunestyret tegg hadde de føgende eerkrav. Ae KF og AS med aksjemajortet. For KS og AS hvor kommunen kke har aksjemajortet: Tydege vedtekter Kare må og strateger for vrksomheten vedtektene Etsk regement - Føge ov om offentge anskaffeser nternontrosystem godkjent av revsor Tstrebe åpenhet over og reger som reguerer seskapet ska hodes Aktvt arbede for kestng Ansattes rettgheter varetas Budsjett vedtas av styret desember hvert år. Dette sendes eerkommunen(e) nnen årsskfte 6

8 Tønsberg kommunae Eendom KF var organsert sk: mmunae Eendom KF Seskapet be dannet for å vareta oppgaver tknyttet verksettng/gjennomførng av kommunae byggeprosjekter. Seskapet hadde også anednng t å konkurrere på det åpne markedet. Senere be vrksomheten seskapet utvdet t også å omfatte drft (vedkehod, vaktmestertjeneste, renhod mm) av kommunae bygg. Denne tjenesten var dstrktsnndetteamorgansert. Erfarngene med dette var gode. Dette hadde gtt større effektvtet og ført t et godt samarbed på tvers av besektede fag. Vrksomheten var basert på en bester (den enhet som dsponerte et bygg) utførermode. 7

9 Anbefager: Arbedsgrppa har fere møter drøftet erfarngene fra befarngen Tønsberg forhod t mandatet og sett forhod t vår kunnskap om dagens organserng Fauske. Arbedsgrppa deer seg den endege konkusjon/anbefang: Aternatv 1 1. Fauske Bydrft bør kke organseres som et eget AS, men KF kan være fordeaktg på hee eer deer av drftsenhetene. 2. Det bør tstrebes å ske mannskap og maskner/utstyr fra eendomssden. Med dette menes at Fauske Bydrft har ae ansatte og masknparken (everandørroen), mens bygnngsmasse etc. ees av kommunen, og enhetene tdees sev vedkehodsmder nnenfor stt område. Bydrften bør organseres sk at besektede enheter organseres sammen. 3. Fauske kommune bør vurdere å danne et AS som ees 100 % av kommunen, og som har stt formå å stå som utbygger for nye prosjekter. 4. Enhetsedere br overført mder t vedkehod av egne bygg, og får sev ansvaret for vedkehod av egne bygg/ eendommer (besterroen).. Aternatv 2: 1. Enhet VV A drves hht dagens drfts-/organsasjonsform. Det må nnføres rutner/kostnadsfordengssystemer som skrer at reee kostnader egges t grnn ved fordeng av utgfter speset t sevkostområdene 2. Aternatvt kan KF-modeen utredes vdere. 3. Arbedsgrppa v trå at det ved vurderng av styrngs-/drftsmode for enhet Bygg/eendom/drett (jfr kommunestyrets budsjettvedtak) vektegges det modede erfarnger som er beskrevet arbedsgrppas rapport. Fauske, den Kje Sverre Jakobsen Frank Zah se Gunn Hansen Frank Bernhardsen 8

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013

KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 2011-2013 KLART VI KAN! MÅLET ER ØKT LÆRINGSUTBYTTE GJENNOM GOD KVALITET I BARNEHAGER OG SKOLER 20112013 LEDELSE PÅ ALLE NIVÅER d ledelse påvrker en organsasjons lv utvklng sterkere grad enn mange andre hold LÆRINGSFREMMENDE

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer