FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06."

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: MEDNG - FAUSKE BYDRFT - RAPPORT FRA ARBEDSGRUPPE Vedegg: Rapport Sammendrag: Se vedegg. Ragnar Pettersen rådmann

2 RAPPORT FR AREDSGRUPPA OM VUERG AV FAUSKE BYDRFT Fauske kommunestyre gjorde møe , sak 31, føgende vedtak: 1. Rapportenfra arbedsgruppen som har vurdert etaberng av Fauske Bydrf tas t orenterng. 2. Det nedsettes en ny arbedsgruppe som ska foreså konkrete forsag t aternatve organsasjonsformer for etaberng av Fauske Bydrf. Arbedsgruppas forsag ska senest 15. september og ska deretter, av Rådmannen, egges fram t organsatorsk og potsk behandng nnen utgangen av Arbedsgruppa ska bestå av 5 medemmer. Rådmannen oppnevner 3 medemmer. Kommunestyret oppnevner 2 medemmer. Dsse er: Kje Sverre Jakobsen (possjon) Hed Berre Pausen (oppossjon) everes Rådmanen har oppnevnt føgende medemmer: se Gunn Hansen - HTV Fagforbundet Frank Zah - enhetseder VV A Frank Bemhardsen - kommunasjef Kje Sverre Jakobsen har fungert som grppas eder. Hed Berre Pausen søkte senere og fkk nnvget frtak fra ae potske verv Fauske Kommune. Kommunestyret vagte Are Roandsen som nytt medem denne arbedsgrppa. Han har etter egen besutnng vagt å avstå fra detagese grppas arbed. Det er kke foretatt nyvag. Avkarng mandatet: fm behandngen av budsjettet for 2010 har kommunestyret også gjort føgende vedtak: Den kommunae styrngsmodeen Det er gangsatt arbed for å se på den kommunae styrngsmodeen for VVA. Denne saken forventes avsuttet nnen apr Kommunestyret ber Rådmannen prortere å utrede om enkete deer av kommunens andre drfsområder (eks. Bygg/eendom, Kjøkkendrfen o.) kan organseres og drves på en annen måte enn dag, eksempevs som kommunae foretak eer aksjeseskaper. Arbedsgrppa har tatt utgangspunkt at hovedoppgaven er knyttet t vrksomhetsområde VVA. 1

3 Ut fra kommunestyrets foranstående vedtak og at det er tae om tgrensende vrksomhetsområder, har arbedsgrppa rapporten også tatt med observasjoner som er gjort b.a. mht kommunens eendomsforvatnng. Arbedsgrppa formuere føgende probemstnger som måtte avkares:./ Gjøre kommunen enda bedre stand t å være en effektv kvatetseverandør for de oppgaver som de dag er satt t å øse, og den prosessen også vareta de ansattes rettgheter og pkter som gjør at kommunen ska fremstå som en god arbedsgver../ Kare skenjer meom sevkostområder, og anen drft../ Det ska kunne måes hva de forskjege tjenestene reet koster../ Bør tmereg. nnføres kommunen - (større grad av bester utfører roe)?./ Bør ressursene (menneskege og masknee) sames større enhet, eventuet egne foretak./ Er AS eer KF veen å gå for å få større økonomsk overskt (tydeggjøre reee kostnader og nntekter)?./ Hvordan sette kommunen sev stand t å kunne regne prs konkurranse med andre aktører? Arbedsgrppa har også agt vekt på å få synggjort hva som gger begrepene AS og KF for å forebygge ev msforståeser/uro mht kommunens styrngsrettansattes rettgheter forhod t uke modeer. Arbedsform: Grppen bestemte seg tdg prosessen for å fe andre kommuner som hadde vært gjennom deer eer hee den prosessen som denne arbedsgrppen hadde fått oppgave å øse. Dette be gjort med tane på å sppe å fe opp at "krttet" på nyt, men høste ærdom fra andre, og med bass det nnsamede materaet beskrve en "Fauskemode". Etter at man hadde gjennomgått fere kommuner, jfr. også det som framommer den første utrednngen, kom v frem t at Tønsberg kommune var speset nteressant. V har da vektagt føgende momenter:. Erfarnger både med KF foretak og AS foretak.. Kommunen hadde fat struktur, og gnet så måte på strukturen Fauske kommune (tonvå-mode).. Baansert måstyrng var godt nnarbedet.. Kommunen hadde gjennomført store nterne prosesser. Medarbederne var godt varetatt, og prosessene hadde også høstet ros fra arbedstaker- organsasjonene.. Brukermedvrknng.. Stort fokus på ærng/fornyese.. Servceerkærnger.. Kvatetsstandarder.. Høyt fokus på økt feksbtet tjenesteytngen. 2

4 Tønsberg Kommune be besøkt den 22/ og v be da mottatt aven hyggeg og engasjert ordfører og rådman. Begge var tydeg stot over sn by, og var også utrog engasjert forhod t byens utvkng (en by stor vekst), og det tjenestetbudet som de evere t sne nbyggere. Admstratv organserng: r-~, Rådmannen. 1U~ T_~1f ~"'dm T~K, o ~ g ø ~ t, ~ 3, 3 s S ~, g ~ g g ~,.? g g..%.. g- š t. ~ ~ 1 g ~ ~ ~ F agnheter: r.~ tf~ ~ ~ -"' 1.."'_ Skoer: Barnehageomroder: ~Me E,ro~)N 1~Mo Mt O~t~ 5~b3~ ~t~o Fmr:$ko1e Fmn~ e.\t èa!,$(~ W~ r..mt 1~~~~(~C1~) ~;~ St""t~ ~Mo~Ka\""n.um( ~~OC1KM~.aa/trM. ~"'O $(",0 r_.mo voó"' årsverk ansatte Budsjett 10: ca 2,1 marder kr 35 vrksomheter - 7 fagenheter Og hvordan får v det t? - Fat struktur med tonvå-mode - Baansertmâstyrng - Økonom - nterne prosesser og rutner - Medarbedere - Brukere - ærng/fornyese - Effekt vser ngsnettverk - Brukermedv rkn ng - Servceerkærnger - Kvatetsstandarder - Økt feksbtet tjenesteytngen - Frere brukervag Rådmannen gkk grundg gjennom organsasjonen gjennom hstoren og fram t dag. Tønsberg kommune er den kommunen som har størst vekst (utenom Oso) hee andet. nnbyggertaet er ke under Kommunen kjennetegnes aven stor grad av pendng nn og ut av byen. På grnn av korte avstander regonen, samt store utfordrnger med nfrastruktur, samarbeder kommunene på fere feter. Tønsberg kommune har fat struktur som 2009 be redusert fra 42 vrksomhetsområder t dagens 35 ( hovedsak sammensång av barnehager). tegg be det nyg opprettet 7 fagenheter (støttefunksjoner) organsert som en egen enhet. Fagenhetene omfatter b.a. økonom og persona som ska bstå vrksomhetene. En sammengnng av organsasjonspanen med Fauske kommunes teknske område vser føgende: 3

5 1. Tønsberg Bydrft er et kommunat vrksomhetsområde som består av områdene veg, vann, avøp og drett og drftes dag tnærmet kt enhet VVA Fauske kommune. Bydrften eer, drfter og bygger egenreg og setter bort det de kke har kapastet t. 2. Tønsberg kommunae Eendom KF varetar oppgaver tsvarende enhet Bygg/eendom Fauske. tegg varetar de utførerroen forhod t kommunae byggeprosjekter. Fauske er tsvarende prosjektedese tagt enhet pan/utvkng. Potsk organserng: Bytyre 11 moer 39 medemmer ('' --= ' Kontrutvaget 5 medemmer Formnnspe Kageutvget Potkk- -- område OTft.tj m,ste î OOtertvag ~ Adm ns:rsjot Jvag for byge FîN..,,,, pnn"" H...og Kutur og utvaget fr..k1 k og mjø e",11 Qgurge og..rm..ker ~ng omsrg rv et neemner 7...d&mmer 11 t meémer meemrn meem""..r 7mad..:rn'Wr medemmer (6poke.. +:,,,,,ae ) Tø'barg Utw:f" Bfto"kstyre Us- ~ (ntertnmum) Dr orentert område T"~~~2"na.. T""s""rg F'rkøe"9 AS TØtbarg Hovad'o"ans AS -~-- O...,nrmynda.. - eg""ks..., ("eñonmuru) V..."rAS Tønsbrg..opoSJorg VesFo moommonae Vannverk,.1 E;rerde ~_. rè ntktsatt -1 --RåeH", funksoonsbv1b ".."",.,*.,, VM!!"d m..do/nm.."",.. bro1vesen - -- Fæks.ád,,1 Kommunen har sn drftsorentere vrksomhet organsert på uke måter: Ordnær kommuna vrksomhet! enheter nterkommunae samarbedsordnnger Kommunat foretak KF nterkommunae seskaper KS Aksjeseskaper AS 4

6 Eerskapsformorgansasjonsform var under kontnuerg vurderg. Arbedsgrppa oppfattet det sk at det var hensynet t en funksjone og hensksmessg tjenesteproduksjon som hee tden var mået. Organsasjonsform var et vrkemdde- kkje et må seg sev. Tønsberg kommune fremstår som en dynamsk organsasjon hvor endrnger kan skje raskt. Kommunen er kontnuerg opptatt av å tpasse organsasjonen. Kargjørng av status for uke seskapsformer: Jurìdìsk rammeverk, ",~,m1..f h~t~:o SUnn1'1.. Forrk K;' AS Stn..s.. 10 '- ~.- 1 ~ :- ~- ~ap. 11 Konnnue1o,'CJ),-un offentge eere KSove" Aksje- \o\'e Sffe~e~ k.,"en " y--j Off~t~e ot.ee.. pr\':. e eere ntt";'t"j't dt"1 m.. kommjt"1 Seskapsoverskt - St"vstt"Htg t"ttssubjt"d nteg-ert de av konujunen Sevstendg rettssubject K0111uneoven KS-oven Aksj eoven S tfesesove 'Vrksonhd :-ttu:sjo Sanabt"d FO"t"ta.; KS AS Sttt"s(' ~O 27 Kop ( Tonsbcrg k Eendom Tosberg UtvkJng V'' (29.27) TA.U(66.1) Tosberg Parker.g VESA.R (17.6) 'db \~.\.5) GgoFb (20..\) :BVT(~.7~) Sokko (25) VK (20) Vee Uvkg (20) TVRT(25) e.~fe Tosbert Ho"vedveg:íHs (29) Tønsberg -(onuu1íe N ædgsb)"g~ 5

7 Det kan her nevnes at Tønsberg Kommunae Nærngsbygg AS var opprettet for å stå for utbyggng av 2 store kommunae prosjekter; nytt rådhus og nytt kuturhus. Styret besto av ordfører og rådmann og var reateten et seskap som var etabert for å utnytte momskompensasjons-ordnngen. Eerstrateger:. Opprettese av seskap nnebærer overførng av styrngsrett t seskapet. Styre og admnstrasjon ska egge opp vrksomhets- og forretnngsstrategen nnenfor en ytre ramme som er trukket opp av eer. Det er den ytre rammen som utgjør eerstrategen nnenfor denne ramme ska seskapet ha betydeg grad av sperom. Forankrng gjennom vedtekter fastsatt av kommunestyret tegg hadde de føgende eerkrav. Ae KF og AS med aksjemajortet. For KS og AS hvor kommunen kke har aksjemajortet: Tydege vedtekter Kare må og strateger for vrksomheten vedtektene Etsk regement - Føge ov om offentge anskaffeser nternontrosystem godkjent av revsor Tstrebe åpenhet over og reger som reguerer seskapet ska hodes Aktvt arbede for kestng Ansattes rettgheter varetas Budsjett vedtas av styret desember hvert år. Dette sendes eerkommunen(e) nnen årsskfte 6

8 Tønsberg kommunae Eendom KF var organsert sk: mmunae Eendom KF Seskapet be dannet for å vareta oppgaver tknyttet verksettng/gjennomførng av kommunae byggeprosjekter. Seskapet hadde også anednng t å konkurrere på det åpne markedet. Senere be vrksomheten seskapet utvdet t også å omfatte drft (vedkehod, vaktmestertjeneste, renhod mm) av kommunae bygg. Denne tjenesten var dstrktsnndetteamorgansert. Erfarngene med dette var gode. Dette hadde gtt større effektvtet og ført t et godt samarbed på tvers av besektede fag. Vrksomheten var basert på en bester (den enhet som dsponerte et bygg) utførermode. 7

9 Anbefager: Arbedsgrppa har fere møter drøftet erfarngene fra befarngen Tønsberg forhod t mandatet og sett forhod t vår kunnskap om dagens organserng Fauske. Arbedsgrppa deer seg den endege konkusjon/anbefang: Aternatv 1 1. Fauske Bydrft bør kke organseres som et eget AS, men KF kan være fordeaktg på hee eer deer av drftsenhetene. 2. Det bør tstrebes å ske mannskap og maskner/utstyr fra eendomssden. Med dette menes at Fauske Bydrft har ae ansatte og masknparken (everandørroen), mens bygnngsmasse etc. ees av kommunen, og enhetene tdees sev vedkehodsmder nnenfor stt område. Bydrften bør organseres sk at besektede enheter organseres sammen. 3. Fauske kommune bør vurdere å danne et AS som ees 100 % av kommunen, og som har stt formå å stå som utbygger for nye prosjekter. 4. Enhetsedere br overført mder t vedkehod av egne bygg, og får sev ansvaret for vedkehod av egne bygg/ eendommer (besterroen).. Aternatv 2: 1. Enhet VV A drves hht dagens drfts-/organsasjonsform. Det må nnføres rutner/kostnadsfordengssystemer som skrer at reee kostnader egges t grnn ved fordeng av utgfter speset t sevkostområdene 2. Aternatvt kan KF-modeen utredes vdere. 3. Arbedsgrppa v trå at det ved vurderng av styrngs-/drftsmode for enhet Bygg/eendom/drett (jfr kommunestyrets budsjettvedtak) vektegges det modede erfarnger som er beskrevet arbedsgrppas rapport. Fauske, den Kje Sverre Jakobsen Frank Zah se Gunn Hansen Frank Bernhardsen 8

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Utsnitt av gjeldende kystsoneplan i området A8. Utsnitt av rulleringsforslag for samme område (Al)

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Utsnitt av gjeldende kystsoneplan i området A8. Utsnitt av rulleringsforslag for samme område (Al) SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 09/8838 Arkv sakd: 09/1363 Suttbehandede vedtaksnstans: Pan- og utvkngsutvag Sak nr: 074/09 PAN- OG UTVKNGSUTVAG Saksbehander: Jan Erk Johansen Dato: 241 12009 MDERTDG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger:

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10/395 Arkv Jou:apostD: sakd.: 09/1963 Saksbehander: Gudrun Hagansdottr Suttbehandede vedtaksnstans: Formanskap Sak nr.: 012/10 FORMANNSKAP Dato: 01.02.2010 NEWS ON REQUEST AS -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i

Skaderapport. SpareBank. imsikaàieihummeri Egenandel i Skadedato i SpareBank Teknker I Takstmann: Karen Sndre 91613614 SpareBank1 Sde:1(17) Skadenummer: 1202502100002 Arbedsnummer: Rapport opprettet: 29.03.2015 Skaderapport mskaàehummer 1202502100002 Forskrngsseskap MSpareBank1

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

.a.å +li;zj.l>zare;sl.-

.a.å +li;zj.l>zare;sl.- Søknad om endrng av gtt tatesef etter pan- og bygnngsoven Søknaden gjeder = X? 4? ' f;jf -~;;- L a Å +;zj>zare;s- _ r < J Eendom/Byggested Kommunenssaksnummer Kommune Gnr Bnr Adresse 2016/427 Kvnnherad

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. Vern av Pausbo naturreservat Haden kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 100 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift

GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift GS/LNEWebnnsyn- Kartutskrt xm, NLA t, Sde1av1 kommune Grunnkart Måestokk: 1:5 000 Dao14.12.2014 13100m Noppyonhgersomkrevesved omsetnngaveendommer,skabestesskrtghosmmronon. Een' us: kommunen ansvarg http://webhote2.

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0.

Det ble brukt følgende innstillinger på ekkolodd og integreringssystem: 38kHz 8 x 8 splitbeam HØY 20 log R - 10 db khz 1 ms db 0. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 11 FARTØY: AVGANG: Edjarn" ANKOMST: OMRADE: FORMAL: Bergen, 29. ju 1985 k. 20.00 Tromsø, 18. august k. 21.00 Norskehavet, Jan Mayen Kartegge oddebestanden ved Jan Mayen samarbed

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL

Y Kvinnherad kommune ut. KVINNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Kom 1 ROSENDALSVEGEN ROSENDAL Y Kvnnherad koune ut 5 MA :? t Kartverket Saksnr } tg U 0H5 K KVNNHERAD KOMMUNE Saksbe j; Ko ROSENDALSVEGEN 0 570 ROSENDAL ester: grethesandvk@kvnnheradk0unen0 Dato Deres referanse: K07 0507 Vår referanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45 Møteinnkaing Utvag: Utvag for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 08:30-10:45 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Rådmanen anbefaler derfor at forslaget til nye vedtekter godkjennes. Kommunestyret godkjenner forslag til nye vedtekter for FAUNA.

FAUSKE KOMMUNE. Rådmanen anbefaler derfor at forslaget til nye vedtekter godkjennes. Kommunestyret godkjenner forslag til nye vedtekter for FAUNA. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/972 I I Arkiv Jour.alpostID: saldd.: 10/88 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 007/10 I KOMMUNESTYRE 1Dato: 11.02.2010 NYE

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810 BLYKONTROLL FOR BLYAKKULATOR FABRKKR FØRSTE HALVÅR 1976 av Ns ~dersen Asbjørn Kverneand og G,'ar Mow' HD 693/760810 Rapport: Avdeng: Ansvarshavende: Stkkord: Yrkeshygensk nsttutt nr HD 693/760810 Kjemsk

Detaljer

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status Søknad om økonomsk stønad (Alle spørsmål må besvares) For NAV: Kontor Mottatt (dato) Søker-D Journalnr. Saksnr. Saksbehandler Arkvkode Det søkes om mdler tl Se ev. utdypng på s. 4 Begrunnelse Søkerens

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Kartsnitt Grønåsveien, Arsenalveien, Sjøgata vest, Fugleveien, Vassryggen, ((Stortingsgatm) og Laksåbakkveien

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Kartsnitt Grønåsveien, Arsenalveien, Sjøgata vest, Fugleveien, Vassryggen, ((Stortingsgatm) og Laksåbakkveien SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 13305 Arkv JouralpostD: sakld.: 1373 Saksbehandler: Frode Ramskjell Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01413 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 26.02.2013

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan

Til. (Søknad med vedlegg fyllesut og leveres i 1 eksemplar) Søknaden gjelder Vedle. e L'Se:.(_: : Sfjf fn. lcs «9 oi -QL9nan n bodø / QOW/ 7Lcs1 ~ Søknad om deing av grunneiendom Kommunens Saksnr Etter pan og bygningsovens 201 bokstav m, jf. 261, 271 ti 4, og matrikkeoven Ti E] Opprettese av ny grunneiendom (Søknad med vedegg

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser \/Kéfzqq73 0f(p evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu Norway Snarøyveen 30A, Fornebu T: +47 06500 Fortrog Bag 2 t Abonnementsavtae 2016 01 /\. Samet prs og prsbestemmeser Avtae om rett t bruk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

5_Forslagsstillers illustrasjon.pdf. Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument.

5_Forslagsstillers illustrasjon.pdf. Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Fra: postmotta@pbeosoommuneno Sendt: 9 januar 25 8:9 T: BBY postmotta; Postmotta Undervsnngsbygg; artet@darno; pauborseth@opfno; Postmotta BRE; Postmotta Byantvaren; Postmotta EBY; Postmotta Bymjøetaten;

Detaljer

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond.

1'Å44 <*> J #,Y. Søknad om midler fra Femund-/T rysilvassdragets fiskefond. ENGE,RDAL FJE,LLSTYRE, 1'Å44 J #,Y. 30. 10.2015 Engerda kommune Engerdasveen 794 2440 Engerda Søknad om mder fra Femund-/T rysvassdragets fskefond. Vedagt føger søknader fra Engerda fjestyre om mder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE BYENS HÅNDVERK OG NDUSTR 1800-ÅRENE August Schou: Håndverk og ndustr Oslo 1838 1938. Utgtt av Oslo Hånd verk- og ndustrforenng. Detkjempestoff er sannelgången behandle ltenogopgave så å fåforfatteren det

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR NYE VEDTEKTER FAUNA

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR NYE VEDTEKTER FAUNA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J oumalpostid: sakid.: 10/88 10/316 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 004/10 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 01.02.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5 OS KOMMUNE Avdelng for Tenestestyrng Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Td: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkvsaksnr. Sde Tttel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10979 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 10255 Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01510 PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: 02.03.2010

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

g.: Innhold Postertil selvangivelsen Dine verdier, handler og avkastning Les også om: - Fortsett sparingen ved børsfall

g.: Innhold Postertil selvangivelsen Dine verdier, handler og avkastning Les også om: - Fortsett sparingen ved børsfall storebrand RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT RISSAKOMMUNE K -R24» v.\' }\ s\.1 \. Le,E,~.{ _ _. -...1 [g r_c'7?.r, ; _ ~ fn g.:.-" x I nf'. L:-"~::~. Innhod Års- og reasasjonsoppgave Postert

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015

FAUSKE KOMMUNE VALG AV VALGSTYRE OG SAMEVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7445 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/1765 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 021/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 08.1

Detaljer

Blypåvirkning ved innendørs skyting. med pistol. IL - UndersØkelse av skyttere innen Oslo Politi i s. HO 7l5/7l0803 L'? '-c:.l,a.

Blypåvirkning ved innendørs skyting. med pistol. IL - UndersØkelse av skyttere innen Oslo Politi i s. HO 7l5/7l0803 L'? '-c:.l,a. Bypåvrknng ved nnendørs skytng med psto L - UndersØkese av skyttere nnen Oso Pot s drettsa9 av : B Gyseth og KM Soberg HO 75/70803 L s' --'f 's c J S; -- () q q ', L'? / ~f (,') '-c:,a/~,\ J ARBEDSFORSKNNGSNSTTUTTENe

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING ' LOVER for TRONDHJEMS TURISTFORENING (Vedtatt på generaforsaming 18. mars 1949) FORMÅL 1. Trondhjems Turistforenings aminneige formå er å utvike turivet. Særig ska den fremme fotvandring og fjeskiøping

Detaljer

PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 25. APRIL 2017

PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 25. APRIL 2017 TRYGG TRAFIKK PROTOKOLL FRA TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 25. APRIL 2017 Møtet be avvket Oso Kongressenter, Youngsgt. 11, Oso. Det var 22 personer t stede fra medemsorgansasjonene, hvorav 17 med stemmerett.

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. V em av Berg naturreservat i Eidsberg kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. V em av Berg naturreservat Edsberg kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 00 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer