INNHOLD. Lokal avtale II Fleksitidsordningen... 30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30"

Transkript

1 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst Ansettelsesforhold Personalråd Arbeidstid Overtidsarbeid Ferie og feriegodtgjøring Lønn under verneplikttjeneste Ytelser ved sykdom og svangerskap Lønn til etterlatte AFP Spesielle fordeler Lønnsbestemmelser Deltidsansatte og midlertidig ansatte Oppsigelse Lønn over bank og trekk av fagforeningskontingent Opplæring Opplæringsloven 3-5/Lærlingeordningen Ikrafttredelse og virketid Protokolltilførsler Lønnsregulering Bilag Likestilling - Likelønn Bilag Kompetanse og bedriftsutvikling Bilag Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse Bilag Ferie og feriegodtgjøring Bilag Retningslinjer for fjernarbeid i OBOS (7.5.99) Vedlegg til Retningslinjer for fjernarbeid i OBOS Avtale om fjernarbeid Bilag Sluttvederlagsavtalen gjeldende fra 1. januar 2011 med endringer fra 1. juli Bilag Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fondet) Lokal avtale I Fleksitidsordningen Lokal avtale II Overtidsgodtgjørelse Lokal avtale III Møtegodtgjørelse for deltakelse på generalforsamlinger, regnskapsmøter og styremøter

2 DEL 1 HOVEDAVTALE Del 1 av denne avtale er Hovedavtale mellom LO/HK/FLT og NHO, gjort gjeldende for OBOS med følgende datterselskaper: OBOS Forretningsbygg AS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS OBOS Eiendomsmeglere AS Hammersborg Inkasso AS Megleroppgjør AS OBOS Eiendomsdrift AS OBOS Skadeforsikring AS DEL 2 OVERENSKOMST 1 ANSETTELSESFORHOLD 1.1. Disse bestemmelser gjelder ansatte i OBOS med ovennevnte datterselskaper som er medlem av HK. Merknad: Ansatte i avdelinger eller datterselskaper med provisjonsbasert lønnssystem unntas fra lønns- og arbeidsbestemmelsene i denne overenskomsten. Det avtales lokalt hvilke avdelinger eller datterselskap dette gjelder. For øvrig vises til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (kap. 10), samt Hovedavtalens Fri foreningsrett Partene anerkjenner gjensidig hverandres frie foreningsrett. Merknad 1: I forbindelse med bortfall av organisasjonsplikten vil OBOS uttale at de ser det som viktig og riktig at de ansatte er faglig organisert. OBOS ser det også som en fordel at det er en organisasjon på den merkantile siden å forhandle og gjøre avtale med. Merknad 2: HK forplikter seg til ikke å ta ut i streik ledere (nivå 1, 2 og 3) eller personalavdelingen dersom det oppstår en konflikt Prøvetid - 2 -

3 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder en prøvetid på 6 måneder før fast ansettelse. I prøvetiden gjelder 2 ukers gjensidig oppsigelsestid. Etter prøvetidens utløp gis skriftlig melding om fast ansettelse. Ved opprykk til annen stilling i bedriften kan det gis 6 måneders prøvetid med en gjensidig oppsigelse på 14 dager i stillingen. Dersom oppsigelse blir gitt, gis vedkommende anledning til å gå tilbake til stilling tilsvarende den tidligere, ev. annet høvelig arbeid. For øvrig gjelder oppsigelsestid som avtalt ved ansettelse i bedriften Omplassering Dersom organisasjonsmessige eller andre spesielle forhold gjør det nødvendig, kan arbeidstakere omplasseres til andre stillinger i bedriften. I slike saker skal bedriften i forkant drøfte dette med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalens bestemmelser Taushetsplikt Arbeidstakere har taushetsplikt, og må ikke i noen form gi meddelelse utad om de saker de arbeider med eller får kjennskap til under sitt arbeid Intern utlysning Ledige og nyopprettede stillinger skal kunngjøres internt og på en slik måte at ansatte i bedriften gis anledning til å søke. Tillitsvalgte skal informeres om utlysningstekst. 2 PERSONALRÅD Det opprettes et personalråd med to representanter for bedriftens ledelse og to representanter fra LO-utvalget. Av de ansattes to representanter er den hovedtillitsvalgte selvskreven. Personalrådet forutsettes å være et arbeidsutvalg for bedriftsutvalget i saker vedrørende bemanning og organisasjonsplaner, opplæring, arbeidseffektivitet og rasjonalisering, og for øvrig i de saker som bedriftsutvalget til enhver tid finner å ville delegere til personalrådet. Dette skal i nødvendig grad rapportere sine avgjørelser til bedriftsutvalget. Videre tilligger det personalrådet å ta stilling i saker vedrørende ansettelsesvurderinger og eventuelle innstillinger ved ansettelser i stillinger t.o.m. lønnstrinn 60 eller tilsvarende lønnsnivå. Ved dette delegerer tillitsvalgtutvalgene til sine deltakere i personalrådet å representere tillitsutvalgene i deres adgang til å fremme innstilling i ansettelsessaker der det er interne søkere. 3 ARBEIDSTID 3.1. Den ordinære effektive arbeidstid er 37 timer pr. uke og skal ligge mellom kl og I tiden f.o.m. 16. mai t.o.m. 15. september er den ordinære effektive arbeidstiden 35 timer pr. uke

4 Normal arbeidsdag er mellom kl og (15.07) samt en langdag til kl med visse unntak. Onsdag før skjærtorsdag er arbeidstiden til kl og på nyttårsaften til kl Julaften er fridag. På dager mellom jul og nyttår er arbeidstiden til kl Når den daglige arbeidstid er lengre enn 5 timer, skal arbeidstakeren ha en hvile- og spisepause av 1/2 times varighet. Er arbeidstiden 5 timer eller kortere, kan pausen reduseres til 15 minutter. Innen rammen av den ukentlige arbeidstid på 37 (35) timer, kan benyttes fleksitid etter gjeldende retningslinjer Arbeid ved terminaler og sentralbord Arbeidstakere som kontinuerlig betjener særlig anstrengende kontormaskiner (herunder dataterminaler mv.) og sentralbord, skal gis anledning til å veksle dette med annet kontorarbeid eller gis korte hvilepauser etter nærmere avtale med bedriftsledelsen Videreutdannelse Arbeidstakere som er elever ved kveldskoler som har betydning for vedkommendes tilknytning til bedriften, kan gis samtykke til - uten trekk i lønn - å avkorte arbeidstiden slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst 2 timer. Samtykket må gis før skolegangen tar til. I forbindelse med eksamen for etter- og videreutdanning av slik betydning gis det fri med lønn 2 lesedager pr. eksamensdag og eksamensdagene. Partene er enige om å tilstrebe at driften ikke belastes urimelig. For utdanning som ikke har betydning for vedkommendes tilknytning til bedriften, kan det etter søknad avtales om fri med eller uten lønn. 4 OVERTIDSARBEID 4.1. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler. Innenfor rammen av den begrensning som arbeidsmiljøloven setter for overtidsarbeid i forhold til lovens alminnelige arbeidstid, skal også arbeidstakerne enkeltvis være berettiget til fritakelse for overtidsarbeid ved særlige anledninger. Overtidsarbeid bør innskrenkes til det minst mulige og avtales på forhånd Overtidstillegg Pålagt arbeid utover den i 3 nevnte arbeidstid, skal regnes som overtidsarbeid og betales med lønnen omregnet til timebetaling + 50 % tillegg for de 3 første arbeidstimene og 100 % for ytterligere overtidsarbeid, samt for alt overtidsarbeid på søn- og helligdager og på dager før søn- og helligdager. Det regnes pr. påbegynt halve time, senest kl utbetales 100 % overtidstillegg. Overtidskompensasjon utbetales i henhold til ovenstående Overtid og spisepauser Hvis overtidsarbeidet overstiger 2 timer, skal varsel så vidt mulig gis en dag i forveien. For den slags overtidsarbeid inkluderes en halv times spisepause. Blir overtid pålagt, dekkes matpenger etter regning for inntil kr 135,- dersom mat ikke skaffes

5 4.4. Fremmøte etter arbeidstid Ved fremmøte til pålagt overtid etter ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 2 timers overtid Overtid og ungdom Arbeidstakere under 18 år kan ikke benyttes til overtidsarbeid Overtid og avspasering Hvis det er mulig, kan den enkelte avspasere sin overtid. Der avspaseringen kan foretas, skal overtidskompensasjon likevel utbetales. Avspasering skjer etter avtale med nærmeste overordnede. Overtid i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid kan avspaseres, overtidskompensasjon skal utbetales. Hvis slik avspasering ikke er praktisk gjennomførbar, meddeles dette i god tid til avdelingsleder. I så tilfelle gjelder overenskomstens vanlige bestemmelser for overtid Møter i OBOS styrende organer Møter i OBOS styrende organer faller ikke inn under denne særskilte avspaserings- og overtidsordning, heller ikke møter utenom arbeidstid i komiteer o.l. som honoreres Overtidsgodtgjørelse for stillinger som omfattes/ikke omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Ansatte som omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser tilkommer overtidsbetaling for arbeid som blir pålagt eller avtalt i forbindelse med tjenesteoppdrag samt for pålagte møter og kurs som avholdes i selskapets regi, og som strekker seg ut over normalarbeidstiden. Ansatte som etter arbeidsmiljølovens er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene har ikke krav på betaling for overtid Bruk av overtid Bruk av overtid kan ha mange årsaker som varierer fra avdeling til avdeling. Det forutsettes at den enkelte avdeling med basis i gjeldende lov- og avtalebestemmelser, vurderer hvordan man best kan oppnå en bedre styring og riktig bruk av overtid. 5 FERIE OG FERIEGODTGJØRING Ferie gis i samsvar med ferieloven og vedlegg 5 ferie m.v. Det etterfølgende gis fortrinnsrett i forhold til ferieloven: Sykdom før ferien gir rett til utsettelse av denne. Sykdom som inntreffer under ferien og varer minst 5 dager av ferien, gir rett til tilsvarende antall feriedager senere. Sykdommen må i begge tilfeller legitimeres ved legeattest. Ved utregning av feriegodtgjøring regnes 1 måned til 25 arbeidsdager

6 6 LØNN UNDER VERNEPLIKTTJENESTE Til personer som har minst 6 måneders ansettelse i bedriften og som beordres til repetisjonsøvelse, betales full lønn i inntil 1 måned, med fradrag av den godtgjøring vedkommende oppebærer av det offentlige, herunder også forsørgertillegg. Tjenestegjøringen kan ikke nyttes som oppsigelsesgrunn. Foranstående bestemmelser skal også komme til anvendelse for arbeidstakere som blir beordret til ordinær pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller Politireserven. Merknad: Betaling av lønn under tjenestegjøring bygger på den forutsetning at arbeidstakeren er i arbeid minst 3 måneder i bedriften umiddelbart etter avtjent tjenestegjøring. Fratrer arbeidstakeren etter egen oppsigelse innen utløpet av denne tid, har bedriften adgang til å foreta motregning i tilgodehavender vedkommende måtte ha i bedriften. Avtjent militær- eller siviltjeneste skal godskrives som lønnsansiennitet ved ansettelse i første stilling etter avsluttet tjeneste. 7 YTELSER VED SYKDOM OG SVANGERSKAP 7.1. Arbeidstaker har rett til lønn under sykdom i inntil 1 år i sammenheng, dog ikke utover det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger. Det er en forutsetning at stillingen er tiltrådt Fødsel/adopsjon og omsorgspermisjon I forbindelse med fødsel/adopsjon har faren rett til inntil 2 ukers omsorgspermisjon som i OBOS gis med lønn. Dette gjelder også annen arbeidstaker som bistår moren under svangerskapet, dersom foreldrene ikke bor sammen. For ansatte som ammer, gis fri 2 ganger daglig á en time. For øvrig følger OBOS arbeidsmiljøloven og de til enhver tid gjeldende bestemmelser når det gjelder permisjon ved fødsel/adopsjon. 8 LØNN TIL ETTERLATTE Når en arbeidstaker som er fast i bedriften avgår ved døden, skal bedriften utbetale til ektefelle/registrert samboer/registrert partner eller til barn og andre personer som har vært forsørget av avdøde, full lønn i 3 måneder. Hvis bedriften har innført statuttmessig regulert pensjonsordning, gruppelivsforsikring eller andre liknende trygdeordninger som tilfaller de etterlatte, kommer de beløp vedkommende hertil har krav på, til fradrag ved lønnsutbetalingen, dog ikke engangsstønad ved dødsfall i henhold til lov om Folketrygd av 1. oktober 1997 kap AFP Pensjonsalderen er 67 år, med mulighet til å gå av ved fylte 62 år eller senere med Avtalefestet pensjon (AFP) etter gjeldende regler i LO/NHO-ordningen, se Øvrige pensjonsordninger gis etter de retningslinjer styret i OBOS til enhver tid fastsetter

7 10 SPESIELLE FORDELER Spesielle fordeler som er praktisert med administrasjonens samtykke eller tilsagt den enkelte eller samtlige som omfattes av denne overenskomst, kan ikke forringes i tariffperioden. 11 LØNNSBESTEMMELSER Lønningene er knyttet til de til enhver tid gjeldende satser i Oslo kommunes lønnsregulativ, dog uten relasjon til kommunens pensjonsordning. Ved ansettelser og lønnsendringer skal bedriften skriftlig underrette de ansatte og tillitsvalgte om hvilken lønn vedkommende har fått. Videre skal tillitsvalgte få utlevert en samlet oversikt en gang i året, i rimelig tid før lønnsforhandlingene. Det kan gis lønnstillegg i perioden hvis særlige grunner tilsier det. Normeringer/justeringer skjer etter samme forutsetninger og samme dato som i Oslo kommune. Det føres forhandlinger mellom partene om reguleringsbestemmelsene for 2. avtaleår under de samme forutsetningene som i Oslo kommune. Jf. protokollen fra tarifforhandlingene i Oslo kommune Lønnsplassering Ved ansettelser i OBOS skjer lønnsplasseringen av vedkommende i henhold til avtale mellom de lokale parter i regulativet og i lønnstrinn under hensyn til de tilliggende arbeidsfunksjoner. Ved tilsetting tilstås lønnsansiennitet for tidligere praksis og utdanning, når dette er relevant for stillingen Tvistebehandling av lønnsplassering Er de ansatte eller tillitsvalgte ikke enige i en lønnsplassering ved interne ansettelser, kan tillitsvalgte ta spørsmålet opp med bedriftsledelsen. Oppnås herunder ikke enighet, opptas forhandlinger mellom partene. Oppnås heller ikke da enighet, kan tvisten avgjøres endelig av et utvalg med en representant for hver av partene og med Riksmeglingsmannen eller den han oppnevner, som oppmann Følgende fravær regnes med i lønnsansienniteten: a) Fravær med hel eller delvis lønn. b) Fravær med oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlig verv. c) Permisjon av enhver art uten lønn godskrives med inntil ett år. d) Militær-, sivilforsvars- eller siviltjeneste Vikar i stilling som er høyere lønnet Hvis en arbeidstaker vikarierer i en stilling som er høyere lønnet, skal vedkommende ha en lønnskompensasjon. Den høyere lønn skal betales fra første dag ved vikariater utover 2 uker. Dersom det er uenighet kan de tillitsvalgte ta spørsmålet opp med bedriften. I ordningen medregnes ikke ferie-vikariater

8 11.6. Beregning av lønn for en del av en måned Når det er nødvendig å beregne lønn for en del av en måned (f.eks. ved til- eller fratredelse), divideres månedslønnen med 25, og det fremkomne beløp multipliseres med det antall dager utenom søndager som faller i den perioden arbeidstakeren skal ha lønn for. (For 1. og 17. mai gjelder lovens bestemmelser om betaling) Offentlige verv Ansatte skal så vidt mulig gis fri med lønn ved ivaretakelse av offentlige verv (statlige og kommunale). Samlet permisjon til dette formål kan likevel ikke overstige 10 arbeidsdager pr. år. Det skal heller ikke trekkes i lønn ved fravær som følge av oppnevnelse som domsmann, rettsvitne eller jurymedlem. Det forutsettes at de ansatte møter til arbeid de dager de måtte være fritatt for slikt verv Deltidsansatte 12 DELTIDSANSATTE OG MIDLERTIDIG ANSATTE Med deltidsansatte menes arbeidstakere som på årsbasis er beskjeftiget enkelte faste dager i uken med full eller redusert arbeidstid disse dager, eller arbeidstakere som på årsbasis arbeider fast hver dag med redusert daglig arbeidstid. Deltidsansatte som er i arbeid og har vært beskjeftiget fast som deltid i et halvt år, gis fortrinnsrett i konkurranse med søkere utenfra under ellers like vilkår ved nyansettelse i heltidsstilling Midlertidig ansatte Med midlertidig ansettelse menes vikariater, ekstrahjelp, prosjekt-/engasjementstillinger og andre arbeidsforhold som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art. a) Med vikariater menes arbeidsforhold hvor arbeidstakeren tilsettes for en annen arbeidstaker som er midlertidig fraværende, f.eks. på grunn av ferieavvikling, sykdom, permisjon e.l. b) Med ekstrahjelp menes arbeidstakere som for et bestemt tidsrom skal dekke spesielle behov som er av kort varighet, som f.eks. sesongarbeid, ekstra arbeidspress o.l. c) Med prosjekt-/engasjementstillinger menes arbeidsforhold hvor arbeidstakeren skal utføre et bestemt arbeid av forbigående art. Midlertidig heltidsansatte på engasjement eller oppdrag gis under ellers like vilkår fortrinnsrett til fast ansettelse hvis stillingen går over til å bli av fast karakter. Ved avgrensning av ovennevnte definisjoner skal det sees hen til den funksjon vedkommende skal ha i bedriften. Når det gjelder adgangen til rettsgyldig å avtale midlertidig ansettelse, vises til arbeidsmiljøloven 14-9 slik den lyder til enhver tid. Midlertidig ansatte omfattes av overenskomstens bestemmelser, med unntak av 6 og

9 Ekstrahjelp jfr 12.2b omfattes av overenskomstens bestemmelser, med unntak av 6, 7 og OPPSIGELSE Etter utløpet av 6 måneders prøvetid med 14 dagers oppsigelsesfrist, er det gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet f.o.m. første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Den som er ansatt før 1. september 1982 beholder den oppsigelsesfrist som gjaldt etter tidligere avtale (1 måned) med mindre annet avtales skriftlig med vedkommende. Oppsigelsesfrist ellers, se arbeidsmiljølovens Oppsigelsens form, angivelse og innhold, se arbeidsmiljølovens kapittel 15. Vern mot usaklig oppsigelse, oppsigelsesvern ved sykdom, ved svangerskap og etter fødsel og ved militærtjeneste, se arbeidsmiljølovens kapittel 15. Arbeidstakernes rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål og de frister som gjelder i den forbindelse, se arbeidsmiljølovens kapittel LØNN OVER BANK OG TREKK AV FAGFORENINGSKONTINGENT Utlønning skal kunne foregå over bank hvis bedriften ønsker det Ved slik ordning skal i tilfelle følgende gjelde: a) Arbeidsgiveren foretar lovmessig trekk såsom skatt, trygder mv. og trekk som arbeidsgiver/arbeidstaker er enige om ved skriftlig avtale. b) Arbeidstakeren får på lønningsdagen en slipp fra arbeidsgiveren, hvorav framgår lønnsutregning, bruttobeløp, foretatt trekk og netto lønnsbeløp overført til arbeidsgiverens bankforbindelse. c) Arbeidsgiverens bankforbindelse foretar fellestrekk eller andre trekk etter oppgave fra bedriften eller fra arbeidstakeren selv. Netto lønnsbeløp minus trekk foretatt av banken, innsettes på arbeidstakerens lønnskonto, og skal stå til disposisjon for ham på lønningsdagen Trekk av fagforeningskontingent Bedriften skal, enten i egen regi eller gjennom bank, sørge for trekk av fagforeningskontingent for de organiserte arbeidstakerne, hvis tillitsvalgte krever det. Partene forutsetter at det på samme måte ordnes praktisk slik at de ansatte som er medlemmer av personalklubben (OBOS-klubben) betaler sin kontingent til klubben i form av trekk i lønn. Tillitsvalgte skal levere bedriften oppgave over de organiserte arbeidstakere som trekkordningen skal gjelde for. De tillitsvalgte og deres organisasjon er ansvarlig for at oppgaven til enhver tid er korrekt. 15 OPPLÆRING Det er både i bedriftens og de ansattes interesse at den enkelte arbeidstaker holder seg faglig à jour. Spesielle opplæringstilbud skal på forhånd drøftes med de tillitsvalgte. Søknader om utdanningspermisjoner behandles i personalrådet før innstilling til administrasjonsutvalget

10 16 OPPLÆRINGSLOVEN 3-5/LÆRLINGEORDNINGEN For ansatte som ønsker å avlegge fagprøve etter opplæringsloven 3-5, kan bedriften etter søknad, dekke utgifter til læremateriell og prøveavleggelse. Det kan gis permisjon med lønn for denne utdannelsen. Hvis det tas inn lærlinger i bedriften, skal de lokale partene avtale lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår. IKRAFTTREDELSE OG VIRKETID Denne overenskomst trer i kraft fra 1. mai 2012 og gjelder til 30. april Den fornyes automatisk for 1 - ett - år om gangen hvis den ikke sies opp med 2 - to - måneders skriftlig varsel. Det samme gjelder bestemmelser for Hovedavtalen. PROTOKOLLTILFØRSLER 1. Endringer i lønns- og arbeidsvilkårene for HK-medlemmer som justeres 1. januar, skal gjennomgås med de tillitsvalgte i personalråd i forkant av iverksettelsen. 2. Partene er enige om å gjenoppta drøftinger om bedriftens lønnssystem og at disse drøftingene gjøres i utvidet personalråd. 3. Det skal utarbeides et mandat for personalråd som BU/AMU skal godkjenne. 4. Bedriftens ledelse legger fram en liste over stillinger som er på nivå 1, 2 og Normaliseringsarbeidet i forbindelse med OBOS sine regionskontorer skal drøftes mellom de lokale parter og sluttføres i løpet av tariffperioden. LØNNSREGULERING 2012 Partene ble enige om samme ramme som i Oslo Kommunes lønnsoppgjør. Det gis et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 2,78%, minimum kr med virkning fra Videre gis det 119 lønnstrinn til lokal fordeling med vrikning fra Oslo, juni 2012 LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR I NORGE OBOS M/DATTERSELSKAPER

11 BILAG 1 LIKESTILLING - LIKELØNN Partene bør bli enige om å tilrettelegge forholdene slik at kvinner og menn gis like muligheter. OBOS skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet i ansettelser, lønn, forfremmelser og kompetansegivende videre- og etterutdanning. Det vises til Hovedavtalens tilleggsavtale II Rammeavtale om likestilling i arbeidslivet. Partene er enige om at: - Likestilling er et lederansvar. - Likestilling gjelder holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra så vel de tillitsvalgte som ledelsen. - Likestillingsarbeidet bør følges opp i Bedriftsutvalg/Arbeidsmiljøutvalg

12 BILAG 2 KOMPETANSE OG BEDRIFTSUTVIKLING Kartlegging av bedriftens kompetansebehov skal omfatte samtlige arbeidsgrupper. På bakgrunn av kartleggingen planlegges og gjennomføres det kompetansehevende tiltak. Det kan f.eks. skje gjennom kurs, selvstudier og konferanser. Bedriften og den enkelte har hver for seg og i fellesskap ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Partene slutter seg til handlingsplan for kompetanse samt protokoll fra forhandlingsmøte den 9., 10., 11., 12. og 26. mars 1998 mellom LO og NHO, og Riksmeklingsmannens møtebok av 9. mai 2000, pkt. VI

13 BILAG 3 ELDRE ARBEIDSTAKERE OG ARBEIDSTAKERE MED NEDSATT HELSE Partene er enige om følgende villighetserklæring om å arbeide for at det legges til rette for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide fram til ordinær pensjonsalder. Det forutsettes at partene på den enkelte bedrift diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere med nedsatt helse. Det bør tas hensyn til at tunge løft, skift, overtid, reiseoppdrag og særlig smussig arbeid kan medføre belastninger som kan være spesielt uheldig for disse arbeidstakerne. Av den grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eller etter eget ønske, kunne fritas fra slike oppgaver. For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid mv. mellom den enkelte og bedriften. Partene er enige om at det avholdes kvartalsvise møter hvor seniorpolitikk er hovedtema. Det skal fremlegges oversikt over medarbeidere over 60 år. Aktuelle tiltak for denne gruppen diskuteres i disse møtene

14 BILAG 4 FERIE OG FERIEGODTGJØRING Utover ferielovens bestemmelser gjelder følgende: Ved beregning av feriedager regnes en måned som 26 virkedager. Partene på den enkelte arbeidsplass kan bli enige om en annen oppdeling av ferien. Den enkeltes ønske imøtekommes så langt det ikke er til hinder for bedriftens arbeid. 5. ferieuke: Den utvidede ferien med 5 fem virkedager, jf ferielovens 15, forskutteres ved at den resterende delen innføres som en avtalefestet ordning. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år opprettholdes, jf ferielovens 5 nr. 2. Deles den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke. Dersom myndighetene beslutter å iverksette den resterende del av den femte ferieuka, skal disse dagene komme til fradrag i den avtalefestede ordningen. Feriepengesats: Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens 10. Den alminnelige prosentsats for feriepenger er 12% av feriepengegrunnlaget ved 5 ukers ferie. Tidspunkt for avtalefestet ferie: OBOS fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien, etter drøftinger med de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinære ferie. Arbeidstakere kan kreve å få underretning om fastsetting av den avtalefestede del av ferien tidligst mulig og senest 2 to måneder før avviklingen, med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig av opptjening av feriepenger. Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme lengde uavhengig av opptjeningen av feriepenger. Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jf ferielovens 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Ved skriftlig avtale mellom foretaket/bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien overføres helt eller delvis til neste ferieår

15 Definisjon BILAG 5 RETNINGSLINJER FOR FJERNARBEID I OBOS (7.5.99) Med fjernarbeid menes arbeid som utføres i hjemmet eller annet avtalt sted hvor OBOS eier produksjonsmidlene. Retningslinjene dekker arbeid som i faste avtalte perioder helt eller delvis utføres i hjemmet eller annet avtalt sted hvor OBOS eier produksjonsmidlene. Organisasjonsmessig tilhørighet Fjernarbeidsplassen tilhører organisasjonsmessig hovedarbeidsplassen. Med hovedarbeidsplassen menes den avdeling vedkommende tilhører. Frivillighet Fjernarbeid skal være frivillig og til fordel for så vel OBOS som for medarbeider. Arbeidstid Fjernarbeid kan avtales for inntil X dager i uken. Minimum Y dager skal tilbringes på hovedarbeidsplass. Med mindre annet er avtalt skal den daglige arbeidstid tilsvare reglene for arbeidstid generelt på hovedarbeidsplassen. Arbeidstiden fjernarbeid/arbeid på hovedarbeidsplassen skal over en 4-ukers periode i gjennomsnitt ikke overstige 37 timer pr. uke (35 timer ved sommertid). Timelister må således føres, for videre registrering i OBOS tidsregistreringssystem (TIMECON eller annet system som måtte bli etablert). Overtid må være avtalt på forhånd med avdelingsleder. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver som skal utføres som fjernarbeid og system for rapportering, skal skriftlig avtales. Videre må det avtales hvilke tidspunkter fjernmedarbeideren er tilgjengelig på fjernarbeidsstedet, se ovenfor. Slik avtale gjøres mellom avdelingsleder og fjernmedarbeider. Sikkerhet Fjernmedarbeideren skal ha en skriftlig instruks når det gjelder datasikkerhet tilpasset de arbeidsoppgaver som skal utføres samt instruks for oppbevaring av dokumenter. Fjernmedarbeideren sørger for at ingen andre har tilgang til utstyr, data eller informasjon. Utstyr Fjernmedarbeideren og leder må avtale hvilket utstyr som må anskaffes. Datautstyr og installasjon av slikt utstyr skal godkjennes av IT-sjef. Utstyr innkjøpt av OBOS er OBOS' eiendom og må behandles som sådan. Dersom grov uaktsomhet fra arbeidstakerens side fører til skader på utstyret eller bruken påfører OBOS tap, vil erstatningskrav bli vurdert etter gjeldende regler. OBOS sørger for nødvendig service på utstyret og nødvendige forsikringer

16 Merutgifter i forbindelse med etablering og bruk av fjernarbeidsplass dekkes av OBOS etter nærmere avtale. Inspeksjonsrett For å sikre at Arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø, har vernetjenesten anledning til å befare fjernarbeidsplassen. Befaring skal normalt være avtalt på forhånd. Deltakelse på avdelingsmøter etc. Fjernmedarbeider skal som hovedregel delta på avdelings-/informasjonsmøter i OBOS. Det må derfor tilstrebes at avdelingene legger sine faste møter på dager der fjernmedarbeider er på hovedarbeidsplassen. Forsikring Utstyr som eies av fjernmedarbeideren kommer inn under fjernmedarbeiderens forsikringer. Avtalte pensjons- og personalforsikringer gjelder også ved fjernarbeid. Arbeidsskade Lov om yrkesskadeforsikringer gjelder også ved fjernarbeid. Arbeidsskader som har direkte sammenheng med anvendelse av arbeidsmaskiner eller arbeidsmateriale som vedlikeholdes av OBOS eller åpenbart er kommet til ved utførelse av arbeid for OBOS rapporteres til OBOS snarest. Beslutning om fjernarbeid Beslutning om fjernarbeid tas av administrerende direktør etter innstilling fra divisjonsdirektør. Deretter inngår leder og medarbeider avtale etter disse retningslinjer. Kopi av avtalen sendes Personalavdelingen. Oppsigelse av avtalen Avtalen kan gjensidig sies opp med 14 dagers varsel. Medarbeideren skal da tilbake til opprinnelig hovedarbeidsplass

17 VEDLEGG TIL RETNINGSLINJER FOR FJERNARBEID I OBOS Avtale SIKKERHETSKRAV Forutsetningen for at de aktuelle arbeidsoppgaver kan utføres som fjernarbeide er at det foreligger en skriftlig avtale mellom avdelingsleder og fjernmedarbeider. Oppkobling mot andre databaser eller nettverk enn de som avtalen gjelder er ikke tillatt. Den informasjon som skapes er OBOS' eiendom hvis ikke annet er angitt. Alle medarbeidere har ansvar for å beskytte denne informasjon mot ødeleggelse og kopiering til uvedkommende. Sikring av informasjon De informasjonsmengder som bearbeides ved fjernarbeid skal minst ha samme beskyttelsesnivå som om informasjonen ble bearbeidet ved den ansattes ordinære arbeidsplass. Informasjonen skal dessuten ha samme datakvalitet som om den behandles innenfor det normale kontormiljøet. Opplysning om kilde Når dokumentasjon eller informasjon hentes fra eksterne databaser/kilder skal opphavet tydelig angis. Backup Fjernmedarbeideren er ansvarlig for at det regelmessig tas backup av bedriftskritiske data som kun ligger på PC-en. Backupdisketten skal oppbevares i brukeravdelingen eller på et annet betryggende sted. Det skal likeledes ved installasjon tas backup av de programmer som er installert på PC-en, slik at denne kan gjenskapes. For PC er som er anskaffet av OBOS, har IT-avdelingen backup av standard SW. Installeres annen SW er bruker selv ansvarlig for backup. Utstyr og tekniske forhold Alt utstyr skal være godkjent av IT-avdeling. Dette innebærer at PC-utstyret og oppkoblingen mot nettverket skal være godkjent og følge den standard som fastsettes for fjernarbeide i OBOS. Program for virus kontroll skal benyttes og oppdateres av brukeren når nye versjoner foreligger. All tilgang til nettverket, skal gjøres gjennom vår oppringte enhet (sentral) med automatisk tilbakeringing. Nye brukere opprettes av IT-avdelingen. For tilgang til nettverket, benyttes samme passord som fra kontoret. Det vil i utgangspunktet være flere former for fjernarbeide. Utstyr og nettverkstilkoblinger vil derfor kunne variere

18 FØLGENDE LØSNINGER FOR UTSTYR OG NETTVERKSTILKOBLING ER FORELØPIG AKTUELLE: Utstyr Stasjonært Oppkobling ISDN Bruksmønster/Kommentarer Anbefales ved hyppig kommunikasjon med nettverket og stormaskinsystemene. ISDN er bedre egnet til overføring av større datamengder, og gir mulighet for å benytte telefonen og kjøre datakommunikasjon samtidig. Utstyr Stasjonært Oppkobling Oppringt linje Bruksmønster/Kommentarer Best egnet ved sporadisk bruk for å arbeide mot nettverket og stormaskinsystemene. Primært oppgaver på PC-en. Telelinjen vil være blokkert for telefonsamtaler i de perioder man kjører oppringt. Tilgang til annen telefon vil være nødvendig. Utstyr Bærbart med modem Oppkobling ISDN/oppringt linje/mobiltelefon Bruksmønster/Kommentarer Har kun bruk for bærbart utstyr ved kundebesøk, på reiser etc. og har samtidig bruk for kommunikasjon fra fjernkontor eller fra andre avdelingskontor i OBOS. Forsikringsmessige forhold OBOS vil sørge for nødvendig forsikring av utstyret. Fysisk sikkerhet Det forutsettes at fjernarbeidsstedet er forsynt med godkjente låser. OBOS har adgang til å befare arbeidsplassen for å kunne konstatere at de fysiske sikkerhetstiltak er tilfredsstillende. Utstyret bør, i den grad det er mulig, ikke plasseres slik at det er synlig utenfra

19 AVTALE OM FJERNARBEID OBOS v/ inngår følgende avtale om fjernarbeid med... som har hovedarbeidsplass i avdeling... Adresse for fjernarbeidsplass:... Fjernarbeid skal skje med: * Følgende ukedager på fjernarbeidsstedet... * Følgende ukedager på hovedarbeidsplass... Medarbeideren er kjent med arbeidstidsbestemmelsene skal være tilgjengelig innenfor følgende tidsrammer: * Kl.... * Kl.... For... er det utarbeidet sikkerhetsinstruks. Denne er akseptert. Se vedlegg. Det samme gjelder for oversikt over arbeidsoppgaver og system for rapportering som er valgt og akseptert (utarbeides av leder). Se vedlegg. Eventuell utstyrsliste der OBOS dekker kostnadene er utarbeidet og akseptert (utarbeides av leder). Se vedlegg. For øvrig vises til "Retningslinjer for fjernarbeid" som er gjennomgått og akseptert

20 BILAG 6 SLUTTVEDERLAGSAVTALEN GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2011 MED ENDRINGER FRA 1. JULI Opprettelse 1.0 GENERELT Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i det følgende Partene jfr. Rikslønnsnemndas kjennelse av 14. juni 1966, med senere endringer. Avtalen trådte i kraft 1. oktober 1966 og inngår som en del av hver enkelt tariffavtale mellom forbund tilsluttet (LO) og (NHO). Avtalen kan av hver av Partene sies opp med 2 måneders varsel til utløp 1. april i forbindelse med tariffrevisjonen. Hvis den ikke sies opp, gjelder den videre til utløpet av neste tariffperiode. 1.2 Formål og personkrets Hensikten med denne avtale er å yte økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører som følge av uførhet eller kronisk sykdom. 1.3 Rettstilling Sluttvederlagsordningen er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Sluttvederlagsordningens midler holdes skilt fra Partenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Dette er ikke til hinder for at Sluttvederlagsordningen innkrever og fordeler Opplysnings- og utviklingsfonds midler på vegne av LO og NHO og eventuelle andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, såfremt midlene holdes skilt fra midlene i Sluttvederlagsordningen. Sluttvederlagsordningen ved styret kan reise og motta søksmål. Avtalt verneting er i alle tilfelle Oslo, som vedtas ved tilslutning til Sluttvederlagsordningen eller ved fremsetting av krav om AFP. 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet 2.0 KOLLEKTIVE VILKÅR Tilsluttet Sluttvederlagsordningen er: a) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO. b) Tariffbundne bedrifter utenfor NHO som har tariffavtale med forbund innenfor LO. c) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som ikke har tariffavtale med forbund innenfor LO, når arbeidsgiver og arbeidstakere er blitt enige om at bedriften skal slutte seg til ordningen. Slik tilslutning må godkjennes av styret for Sluttvederlagsordningen. d) Tariffbundne bedrifter tilhørende andre tariffområder enn de som faller inn under bokstavene a c forutsatt at Partene er enige om at tariffområdet skal være med. Ved brudd på eventuelle vilkår som er satt for slik tilslutning i medhold av første ledd, kan Partene etter innstilling fra styret trekke tillatelsen tilbake. e) Bedrifter som etter tidligere avtale hadde anledning å være tilsluttet på frivillig basis

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening.

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. NR. 5 OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE 2010 2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer