Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen"

Transkript

1 Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen Prosjektgjennomføring og organisering 4 3. Demografi 5 4. Fordeler og ulemper med oppvekstsenter 6 5. Dagens situasjon for Blaker, Fjuk og Haugtun 8 6. Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage 9 7. Oppvekstsenter; Felles 1-10 skole med barnehage 9 8. Oppvekstsenter; Barneskole og barnehage Mulighetsstudie, arealer, fremdrift og geoteknikk Prosjektgruppens vurdering Mulighetsstudie fra Planforum Arkitekter AS 12 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 2 av 15

4 1. Mandat fra styringsgruppen. Oppvekstsenter i Haugtun og Fjuk skolekretser lokalisert til Haugtun skole: Prosjektgruppas sammensetning: Prosjektleder: Odd Arne Valberg, Sørum kommunale eiendomsselskap KF Medlemmer: Gro Bakseter, rektor Haugtun barneskole Rune Punnerud, rektor Fjuk barneskole Bodil Moe, styrer Blaker barnehage Torunn Raths, rådgiver GSK Bakgrunn - Identifisere hva som førte til etableringen av prosjektet - Kritiske suksessfaktorer for gjennomføringen av prosjektet Mål - Hvilke mål har prosjektet? - Hvilken tidsramme er beregnet? Vedtak i Sørum kommunestyre (sak 11/46): Rådmannen får i oppdrag å utrede fremtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv. Kritisk suksessfaktor: Tid i forhold til når saken ønskes fremmet til politisk behandling. Informasjon til foreldre, ansatte og innbyggere Prosjektgruppa er nedsatt for å legge frem en skisse som viser hvordan et oppvekstsenter kan plasseres i tilknytning til Haugtun skole. Ny sak legges frem ved årsskiftet 2011/2012 Oppdragsgiver - Hvem er prosjekteier? Seksjonsleder for grunnskole og seksjonsleder for barnehage Rammebetingelser - Hvilke avdelinger kommer prosjektet til å berøre? - Hva må løses for at prosjektet skal lykkes? Plan- og utbygging Sørum kommunalteknikk KF Sørum kommunale eiendomsselskap KF Landbruksmyndigheter Viktige avklaringer: Totalt arealbehov må fremgå for de ulike alternativene. Hvor mye dyrket mark må disponeres i de ulike alternativene? Er det mulig å bygge Blaker barnehage som 1. byggetrinn og i tilfelle når lar det seg tidligst gjøre? Bidrag til virksomheten - Hva skal prosjektet levere? - Hvilket bidrag skal komme ut av prosjektet Følgende alternative løsninger skal framgå av prosjektet: En felles barneskole for begge kretsene hvor Blaker barnehage inngår i løsningen. En felles 1-10 skole for begge kretsene hvor Blaker barnehage inngår i løsningen. Oppvekstsenter som består av Blaker barnehage og Haugtun skole Budsjett - Hva er prosjektets budsjett? - Hvilke rammer er identifisert? Resultatene av prosjektet skal inngå i saken Fremtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Bevilgingen til forprosjekt Blaker barnehage økes fra kr til kr 1 mill. Økningen egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Kr er allerede disponert. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 3 av 15

5 2. Prosjektgjennomføring og organisering Prosjektgruppen har god kunnskap innenfor skole, barnehage og eiendom. Dette har vi spilt på i vårt arbeid med å besvare mandatet. Prosjektgruppen rapporter til styringsgruppa som er prosjektgruppens oppdragsgiver. Styringsgruppen har utarbeidet mandatet til prosjektgruppen. Alle referater fra prosjektgruppen er sendt til styringsgruppen. Konkrete problemstillinger som har dukket opp, er avklart underveis med styringsgruppen. Rune, Gro og Torunn har spesielt sett på den delen av prosjektet som omfatter skole og de utfordringer som ligger innen skolefeltet. Bodil har vært igjennom en tidligere erfaring når det gjelder utvidelse av Blaker Barnehage. Det man ser er at behovene til barnehagen i stor grad er uforandret når det gjelder barnehagens fremtidige behov. Vi har arbeidet mye med romprogram for å finne arealbehov for de forskjellige alternativene. Videre har vi vært på befaringer for å se og lære av andre kommuner som har bygd oppvekstsentre. En viktig del av arbeidet vårt har vært å se fremover når det gjelder demografi. Vi har sett på hvor mange barn som kommer i denne barnehage- og skolekretsen fremover. Det er helt klar et kapasitetsproblem når det gjelder barnehagedekning i denne delen av Sørum. Dette belyses nærmere i denne rapporten. Vi har hatt en god tone innad i prosjektgruppen og et godt lærerikt samarbeid hvor vi har sett de forskjellige behovene som hver enkelt av oss representerer. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 4 av 15

6 3. Demografi Her har vi lagt ved nyeste tilgjengelige befolkningsprognose for skolekretsene. Denne viser at antall barn i både barnehage og skolealder er stabilt med en liten økning fra nå. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 5 av 15

7 4. Fordeler og ulemper med oppvekstsenter Innledning Prosjektgruppen var i november 2011 på befaring på Vardeåsen nærmiljøsenter i Skedsmo og på Sundvollen oppvekstsenter i Hole kommune. Vardeåsen består av barnehage, skole og SFO. Barnehagen har 4 avdelinger med 68 barn, og skole/sfo har 135 elever fra trinn. I tillegg huser nærmiljøsenteret et barnebibliotek. Kultursektoren driver fritidsklubb for 3. og 4. trinn i samarbeid med foreldrene på nærmiljøsenteret. Vardeåsen er organisert under felles ledelse med rektor som øverste leder. I tillegg er det tre seksjonsledere som har ansvar for hver sin tjeneste: barnehage, skole og SFO. Det er 20 ansatte. Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, skole og sfo med i alt 230 barn. Barnehagen har 3 avdelinger med ca 60 barn, Skolen har 175 elever fra tinn. Oppvekstsenteret er bygget i to trinn. Rektor er leder for oppvekstsenteret. I tillegg består ledergruppa av barnehageleder, leder av sfo og inspektør. Det er 36 ansatte. Barnefokus: Erfaringene viser at overgangen fra barnehage til skole fungerer svært godt for barna. De blir fort trygge og kommer raskt i gang med læring. Dette gjelder også for de barna som kommer fra andre barnehager i kommunen. I samfunnet vårt i dag legges det opp til å sikre et helhetlig læringsløp fra barnehage og opp til skole. Det kan lett bli ivaretatt på et oppvekstsenter med felles ledelse som bygger på samme pedagogiske plattform. Imidlertid er det viktig at skole, sfo og barnehage får ivareta sin egenart og er representert i oppvekstsenterets ledelse. I et oppvekstsenter vil det være et utvidet aldersspekter som alle barn kan nyte godt av innenfor en trygg og god ramme. For å få til en god samhandling på tvers er det viktig at byggets utforming muliggjør dette i en travel hverdag med små og store barn. Dette medfører at barnehagebarn kommer tettere på en vanlig skolehverdag og blir kjent med større barn og lærere. På samme måte kan opphold i barnehagen bli mer tilgjengelig og naturlig også for skolebarn og legge til rette for lek og læring. Mange skoler og barnehager har i dag ordninger hvor skolebarn leser for førskolebarn. Slike ordninger vil lettere kunne bli gjennomført ved samlokalisering. Det kan i seg selv bidra positivt i et skolemiljø å ha mindre barn å vise omsorg for, både ute og inne. Et stort fortrinn for barn i førskolealder er at de ved samlokalisering med skole, får tilgang til skolens fasiliteter. Det er spesialrom og utstyr som normalt ikke finnes i en barnehage; datarom, fysikkrom, kunst og håndverk, gymsal med mer. Dette vil bidra til at barna får større variasjon i tilbudet og dermed legge til rette for utvikling på flere områder. Oppfølging av barn med spesielle behov fra barnehage til skole vil bedres da informasjon følger barnet uten hindringer. Dette gjelder også samarbeidet med foreldrene. Imidlertid kan det også være noen ganger hvor foreldre kan ønske å starte med blanke ark. Personalfokus: Ved å etablere oppvekstsenter slås flere enheter sammen og skaper større personalgrupper som gjør organisasjonen mer robust og mangfoldig. Her vil flere profesjoner bli samlokalisert og bidra til større helhetsforståelse gjennom erfaringsutveksling og felles kompetansetiltak. For at dette skal lykkes, ligger nøkkelen i den bygningsmessige utformingen med felles møteplasser for å sikre samhandling i hverdagen. Uansett organisering er det viktig at grunnbemanningen er tilknyttet sin tjeneste. Det er også ulike kompetansekrav for personalet i barnehage og personalet i skole. I skoleverket er det allerede en god innarbeidet ordning med at ansatte kan jobbe både i SFO og skole. Når det gjelder annen type bemanning, kan det være mulig å få til felles bruk av kompetanse. Det kan for eksempel være ansatte som er knyttet til barn med spesielle behov. Det kan være positivt for rekruttering av fagpersoner at en arbeidsplass har et større mangfold. Ledelsesfokus: Et oppvekstsenter må ha felles ledelse med god lederstruktur og ha tilstrekkelige lederressurser. Det er viktig å ha en felles leder som sikrer helheten både innad og utad. Ulike modeller for ledelse må vurderes. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 6 av 15

8 Det er også viktig å sikre at tjenestetilbudet i barnehage og skole utvikler seg i tråd med de kommunale satsningene. Fokus på samfunnsutvikling: Ved etablering av et oppvekstsenter som skal omfatte både barnehage og skole, gis det muligheter for å kunne endre tjenestetilbudet i takt med befolkningsutviklingen. Dette må det i så fall tas hensyn til allerede ved byggingen av senteret. Skole er en viktig møteplass i et lokalsamfunn. Ved å utvide skolen til å omfatte også barnehage vil det være en utvidet funksjon som oppvekstarena for barn og familier. Ved å knytte til seg andre tjenester kan denne funksjonen utvides ytterligere til at det kan bli et senter for nærmiljøet også utover skolens/ barnehagens åpningstid. Her kan det nevnes flerbruksrom, hall, svømmeanlegg, barnebibliotek og fritidsklubb som eksempler. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 7 av 15

9 5. Dagens situasjon for Blaker, Fjuk og Haugtun Dagens situasjon ved Blaker barnehage: Barnehagen ble bygget og tatt i bruk i august Blaker barnehage er en basebarnehage som er godkjent for 3600% plass. Antall barn varierer i forhold til alder og oppholdsprosent. Pr i dag er det 36 barn i barnehagen, og 9 ansatte. Barnehagen har ingen småbarnsavdeling, og stellerommet er ikke lagt til rette for småbarn. Kjøkkenløsningen, leke- og aktivitetsrommene er små. Arbeidsplasser for personalet er mangelfulle. Barnehagen har et flott uteområdet med sykkelbane og gode lekemuligheter. Videre er det fin plen med trær som gir skygge på en varm sommerdag. Dagens situasjon ved Fjuk skole: Den eldste delen av skolen ble bygd i 1972, med påbygg ferdigstilt i mars Pr dags dato er det 122 elever fordelt på 7 trinn med en klasse pr trinn. Det er totalt 17 ansatte på skole og SFO. Skolen har kapasitet til omtrent 150 elever med dagens bygg, dersom fordelingen av nye elever blir jevn på trinnene. Noen trinn er pr i dag mindre enn andre. Antallet skolestartere høsten 2012 ser ut til å bli 13. Utearealet er stort og flott. Det tilfredsstiller alle standarder for størrelse og har gode lekemuligheter. Det er to huskestativer, tre klatrestativer, ei dumphuske, håndballbane og fotballbane på skoleplassen. En stor lavvo er plassert i skogen. Skolen har sammen med Skåningsrud skole- og ressurssenter gymsal og svømmebasseng. Dagens situasjon ved Haugtun skole: Haugtun skoles nåværende hovedbygning sto ferdig i SFO ble bygd som en forlengelse av hovedbygget i Gymbygget står som en sentral enhet, og er mye eldre enn hovedbygget på skolen. Pr i dag er det 134 elever fordelt på 7 trinn med en klasse pr. trinn. Det er til sammen 19 ansatte i skole og SFO. Skolen kan ha plass til ca 200 elever med dagens 8 rom, medregnet musikkrommet. Antall skolestartere høsten 2012 ser ut til å bli 20. Utearealet er stort med ballbinge, dumphuske, fugleredehuske, vanlig huskestativ, klatrestativ og et stativ å turne i. I tillegg en bane til håndball, kanonball med mer. Ellers benyttes det omkringliggende arealet til uteaktiviteter av alle slag. Skolen benytter bassenget til Fjuk for svømmeundervisning. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 8 av 15

10 6. Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage Dette alternativet medfører at Haugtun skole og Fjuk skole blir slått sammen til en skole, og at denne skal ligge ved dagens Haugtun skole. I tillegg skal Blaker barnehage ligge i tilknytning til skolen. Alt samles i et felles område som et oppvekstsenter. Dette er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 24800M2. - Tomt som erverves 17300M2. - Bebygd areal 4190M2. - Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage Det vil bety ca. 40 ansatte og ca. 300 barn fra 1-13 år. - Rekruttering av personale blir lettere. Større fagmiljø for ansatte, barn og elever under felles ledelse. - Blaker barnehage og Fjuk skole blir stående tomme. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller ev. selges. - Skåningsrud blir liggende alene. - Haugtun skole har god tilgang til kommunikasjonstilbud som tog og buss. - Kan være en fordel for rekruttering av ansatte og for muligheten for barnehagen og skolene til å dra på tur. - Alle elever fra Fjuk krets må fraktes med buss. Dette medfører skysskostnader og økt busstrafikk. Trafikkmessige utfordringer vil oppstå. Det mangler blant annet gangveier i området rundt Haugtun. - En utvidelse medfører at dyrket mark blir bebygd. 7. Oppvekstsenter; Felles 1-10 skole med barnehage Dette alternativet medfører at Haugtun skole og Fjuk skole blir slått sammen til en 1-10 skole, og den skal ligge ved dagens Haugtun skole. I tillegg skal Blaker barnehage ligge i tilknytning til skolen. Alt samles i et felles område som et oppvekstsenter. Dette er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 24800M2. - Tomt som erverves 17300M2. - Bebygd areal 6550M2. Konsekvenser - Større fagmiljø for ansatte. Det vil bety ca. 50 ansatte. - Det blir et helt annet miljø ved en 1-10 skole. Selve ungdomsskolen vil bli liten, sammenlignet med andre ungdomsskoler. - Større miljø for elevene. Ca. 420 barn fra 1-16 år. - Det blir et fattig miljø for elevene på ungdomstrinnet. Vi ser for oss at det å gå på samme skole i Blaker i alle år kan være lite utviklende. De eldre elevene trenger andre impulser og har behov for å komme sammen med andre ungdommer i kommunen. - Felles ledelse for oppvekstsenteret. - Blaker barnehage og Fjuk skole blir stående tomme. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller evt. selges. - Skåningsrud blir liggende alene. - Haugtun har tilgang til kommunikasjonstilbud som tog og buss. Det er en fordel for rekruttering av ansatte og for muligheten for barnehagen og skolen til å dra på tur ut av bygda. - Færre elever til Bingsfoss. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 9 av 15

11 - Alle elver fra Fjuk krets må fraktes med buss. Dette medfører skysskostnader og økt busstrafikk. Trafikkmessige utfordringer vil oppstå. Det mangler blant annet gangveier i området rundt Haugtun. - Sparer skyss for elever ned til Bingsfoss. 8. Oppvekstsenter; Haugtunskole og barnehage Fjuk skole opprettholdes som i dag. Haugtun skole blir slått sammen med Blaker barnehage som et oppvekstsenter. Lokalisering vil være ved dagens Haugtun skole. Vårt mandat for å skrive denne rapporten ber oss om å utrede dette alternativet. Gruppa mener at dersom man går for denne løsningen, bør man tenke mulig framtidig påbygg for et større oppvekstsenter. I første omgang vil ikke barnehagen bli en del av skolen men være et eget bygg på skolens tomt. Dette alternativet er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 15800M2. - Tomt som erverves 8300M2. - Bebygd areal 2190M2. Konsekvenser. - Større fagmiljø for ansatte og barn. - Vil bety ca. 20 ansatte og ca barn fra 1-13 år. - Rekruttering av personalet blir lettere. - Felles ledelse for oppvekstsenteret. - Blaker bhg stående tomt. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller ev. selges. - Deler av tomt ved Blaker barnehage kan føres tilbake som landbruksjord, utgjør ca 3000M2. 9. Mulighetsstudie, arealer, fremdrift og geoteknikk. Mulighetsstudie fra Planforum: Arkitekt Johan Nyquist har vært med prosjektgruppen og utarbeidet planskisse av området rundt Haugtun. Prosjektgruppen har selv sett igjennom romprogram og kommet frem til arealbehov for skole og barnehage. Når det gjelder tomteareal har Planforum sett dette i sammenheng med skolens areal og utarbeidet sitt forslag på grunnlag av dette. Det er viktig å huske på at dette er mulighetsstudiefasen. Det finnes nok flere andre løsninger som kan være aktuelle. Planforum har også sett på adkomst til oppvekstsenteret og foreslår fremføring av ny adkomstveg. Arealer: Dette er oppgitt i vedlegg fra Planforum Arkitekter. I den fasen prosjektet er i nå skal disse tallene gi et tilstrekkelig bilde av behovet som de forskjellige alternativene har. Det er viktig å presisere at tallene som fremkommer er i mulighetsstudiefasen. Disse kan bli endret noe etter som prosjektet tar form. Tomtebehov for full utbygning utgjør i alt 24800M2, og det er da behov for å erverve ca 17300M2 for gjennomføring av hele prosjektet. Sum fullt utbygget skole eksklusiv gymsal utgjør ca 6500M2. Barnehage utgjør 850M2. I tillegg kommer gymsal og eventuelt svømmehall. Vi har valgt å markere dette på situasjonsplan og sette av tilstrekkelig med areal Fremdrift. Omregulering av dyrket mark rundt Haugtun vil være en tidkrevende prosess, med flere interessegrupper. Dersom det er aktuelt å gå videre med denne planen, ser man for seg følgende milepeler og tid: - Kommuneplan revideres i tidsrommet Antatt vedtak for denne i Reguleringsarbeider ca Oppstart ca Dette er en optimistisk angivelse og forutsetter at reguleringsarbeider kan pågå samtidig som det arbeides med kommuneplanen. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 10 av 15

12 Geoteknikk: Vi har sett på geotekniske rapporter som er foretatt i nærområdet. Det er allment kjent at grunnforholdene i Blaker er ustabile, og med stor sannsynlighet gjelder dette også området rundt Haugtun skole. Det er foretatt geotekniske undersøkelser ved Camemberten barnehage som er nabo til Haugtun skole. Denne viser utfordringer i geoteknikk for nærområdet. Dette gjelder spesielt området ned mot bekken. For å si noe eksakt om dette må det foretas egne geotekniske undersøkelser. 10. Prosjektgruppens vurdering Vi har jobbet grundig og blant annet vært på befaringer ved andre oppvekstsentre. Der så vi løsninger på hvordan ting har vært løst og fått innblikk i fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer. Slik vi ser det i Blaker, med to små barneskoler og en kommunal barnehage, vil et oppvekstsenter gi muligheter for et større fagmiljø. Dette vil etter vår mening være en stor fordel for barn og voksne tilknyttet senteret. Gruppas anbefaling er at det bygges et oppvekstsenter med 1-7 skole og barnehage. Vi ser at en 1-10 skole vil bety et lite fagmiljø for ungdomsskolen. Det blir for lite kontakt med andre elever fra kommunen, et fattig ungdomsmiljø. Elevene har gått sammen i mange år og vil ha godt av et miljøskifte. Dette alternativet anbefaler vi derfor ikke. Et kritisk punkt i arbeidet har vært hva som skal skje med Blaker barnehage. De er behov for utvidelse og ombygging/oppgradering til en tidsriktig barnehage. Bygget er pr i dag ikke tilrettelagt for barn under 3 år. Det er heller ikke funksjonelle arbeidsplasser for personalet. Barnehagen har heller ikke god kjøkkenløsning og mangler stelleplasser. Dette har medført avvik for disse to forholdene med pålegg om utbedring. Ved eventuell planlegging og oppstart av et oppvekstsenter, vil det være naturlig at barnehagen er byggetrinn 1. Det neste vil være byggetrinn 2 som innbefatter arealer for barneskole. Dersom prosjektet skal inneholde en 1-10 skole, vil det komme inn et byggetrinn 3. Bygging av idretts- og svømmehall kan gjennomføres uavhengig av angitte byggetrinn. Bygging av et oppvekstsenter i Blaker vil få positive ringvirkninger for denne delen av kommunen. Vi ser at dette vil komme i konflikt med landbruksinteresser. Ved eventuell oppstart av prosjektet er det viktig at det foreligger en fullstendig plan for hva sluttproduktet skal bli. Dette må styre eventuell rekkefølge for hvert byggetrinn. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 11 av 15

13 11. Mulighetsstudie fra Planforum Arkitekter AS AKTIVITET M2 BTA B/N BYGGE- TRINN KOMMENTAR BARNEHAGE 4 AVD BT1B Første byggetrinn. Vil bli del av oppvekstsenteret når skolen bygges ut som utvidet 1-7 eller 1-10 skole; Sum BT1 B Barnehage 850 BT1S Vil kunne sammenbygges med barnehagen som et første byggetrinn for skolen. Dette byggetrinnet blir samtidig en forlengelse av eksisterende skole i sydvest. Forutsetninger/rekkefølge; Ny adkomstvei fra FV171 Blakervegen må etableres frem til dagens skoletomt sammen med ny parkering og felles renovasjonspunkt. SKOLE 1-7 eller 1-10 Eksisterende A- bygg Sum BT1S + eksisterende skole Tilbygg A-bygg Nord i 2 etg. ; BT2-A Sum Eks. skole + BT1S + BT2-A 2850 BT1S Dette byggetrinnet vil forbinde ny barnehage BT1B med eksisterende skolebygg.(kan slås sammen med bygging av barnehagen.) Bygg A. Byggetrinnet i 2 etasjer + link i en etasje vil kunne utgjøre til sammen ca m A-bygg som beholdes delvis 1 etg. + hele 2 etg.; ca 1340 m BT2-A A-bygg i en etasje mot nord ( ca. 500 m2) forutsettes revet ved bygging av et byggetrinn BT2-A samme sted. OBS. Dersom kun 1-7 skole vil dette byggetrinnet kunne utgå Totalt behov skole 1 10 = ca m2 programmert. Gymsal /gard = ca. 750 m = 5800 m2. Gymsal foreslås bygget i eget nybygg. A-bygg; påbygg 2 etasje; BT2-B Sum fullt utbygget skole ekskl. gymsaler Total m2 BTA BT2-B Rehabilitering og påbygg av den delen av A-bygget som beholdes. Totalt behov skole 1 10 = ca m2 programmert. Gymsal /gard = ca. 750 m = 5800 m2. Gymsal foreslås bygget i eget nybygg Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 12 av 15

14 AKTIVITET M2 BTA B/N BYGGE- TRINN KOMMENTAR Minihall/Gymsal 750 Eget BT Eksisterende gymsalbygg; Bygg B er utdatert og har ikke anbefalte mål. Selve salen har netto gulvflate 16 x 30m inkl. sikkerhetssone Svømmehall 25 m. basseng Ballbinge eksisterende Ny adkomstvei med busslommer + av- og påstigningslommer for levering og henting av barn, vendehammer/ snuplass. Felles parkeringsanlegg inkl. depot for snø. Økonomiinngang. Tomteareal Behov 800 Eget BT Det foreligger ikke noe detaljert romprogram; m2 BTA er kun veiledende. Bygget bør kunne huse en miljøvennlig energisentral for øvrige nye samt eksisterende bygg. Overskuddsenergi til oppvarming av eventuell kunstgressbane. Dagens netto tomt Demonteres og flyttes til ny posisjon 6000 Eget BT Forutsetning for tiltaket. Innbefatter også fremføring av VA og annen infrastruktur. Arealbehov ca m2 Skoletomt / Utearealer Barnehage / Uteareal Tomt svømmehall 1500 Sum behov tomt Dagens netto tomt 7500 Tomt som må erverves ca Dagens netto skoletomt eks. område avsatt til buss og parkering = ca m2 fotavtrykk av bygg (2930) = 7500 Retn.linjer behov utendørsareal/mua = m2 for 1-10 skole 2300 Ca m2 pr barn (72 stk) = m2. + fotavtrykk bygning = 850 m2; dvs. Ca 2300 m2 eks. parkering etc Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 13 av 15

15 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 2 av 15

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1 V I R K S O M H E T S P L A N 14-15 YTTERØY SKOLE Oppdatert: 04.08.2014/erho Virksomhetsplan 2014 2015 1 Presentasjon av skolen Ytterøy skole er en 1 10-skole med 58 elever. Skolen ligger i Levanger kommune,

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 10/2864-1 Sakstittel: Saksfremlegg FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE K-kode: 034 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling:

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 07/27588 Saksbehandler: Ivar Enoksen, telefon: Kommunale service- og støttetjenester Støperiet. Kjøp av tomt. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 05.09.2007 132/07

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september

Planlegging av barnehage- og skolestruktur. Tønsberg 23. september Planlegging av barnehage- og skolestruktur Tønsberg 23. september 1 Planlegging av barnehage- og skolestrukturer Riktige langsiktige valg: Rett bygg Rett sted Rett tid (rett pris) Vurdere: Dagens kapasitet

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole

TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret. Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole TRANØY KOMMUNE Skole- og kulturkontoret Samlokalisering av Stonglandet barnehage og skolefritidsordningen ved Stonglandet skole 9. august 2006 1.0 Innledning Denne korte utredingen er kommet i stand på

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE HISTORIE OG FAKTA Den Gule Anstalt 1867, byens latin Senere middel/real og gymnas 1923 Gråbygget 1974 Gymbygget 2 1972 Ungdoms og gymnas 1978 Gymnaset flytter

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12

Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12 Ny vgs i Fredrikstad & Helhetlig vurdering skole- og tilbudsstruktur i Nedre Glomma OKH 20/12-12 1 Mulighetsstudie barnehage- og skoleutvidelse i Fredrikstad byområde Mulighetsstudien skal vurdere fremtidig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, 24.01.13 9146 Olderdalen

Detaljer

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører

Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune. Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Strukturelle endringer i Fredrikstad kommune Et innspill til handlingsplanen Jon-Ivar Nygård ordfører Bakgrunn Fredrikstad kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Vi har gått til valg på orden

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering

Lokalisering av ny barneskole og barnehage i sentrum - ny vurdering Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/109-1 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale og Øyvind Johannesen Dato: 12.02.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Lokalisering av ny barneskole

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt Prosjektplan Framtidas grunnskole i Alvdal utredningsprosjekt Prosjekteier: Alvdal kommune Prosjekt start: April 2013 Prosjekt slutt: April 2014 2 Forutsetninger: I økonomiplanen 2013-2020 er det lagt

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Kløfta idretts- og kulturpark

Kløfta idretts- og kulturpark PROSJ EKTPLAN Kløfta idretts- og kulturpark (Kløfta idretts- og aktivitetspark) Visjon vedtatt på årsmøtet 1999: Kløfta idrettslag (KIL) skal være et fleridrettslag som skal gi et sportslig og sosialt

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser i forslag til reguleringsplan for Nordli barnehage.

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser i forslag til reguleringsplan for Nordli barnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1333 Sakstittel: FORPROSJEKT II NORDLI BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift 05.03.2013 Vedtak 18.12.2013: Følgende prosesser igangsettes for videre områdeutvikling av Fjell 2020: 1. Planlegging og detaljprosjektering av en sentrumsnær park

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer