Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen"

Transkript

1 Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen Prosjektgjennomføring og organisering 4 3. Demografi 5 4. Fordeler og ulemper med oppvekstsenter 6 5. Dagens situasjon for Blaker, Fjuk og Haugtun 8 6. Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage 9 7. Oppvekstsenter; Felles 1-10 skole med barnehage 9 8. Oppvekstsenter; Barneskole og barnehage Mulighetsstudie, arealer, fremdrift og geoteknikk Prosjektgruppens vurdering Mulighetsstudie fra Planforum Arkitekter AS 12 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 2 av 15

4 1. Mandat fra styringsgruppen. Oppvekstsenter i Haugtun og Fjuk skolekretser lokalisert til Haugtun skole: Prosjektgruppas sammensetning: Prosjektleder: Odd Arne Valberg, Sørum kommunale eiendomsselskap KF Medlemmer: Gro Bakseter, rektor Haugtun barneskole Rune Punnerud, rektor Fjuk barneskole Bodil Moe, styrer Blaker barnehage Torunn Raths, rådgiver GSK Bakgrunn - Identifisere hva som førte til etableringen av prosjektet - Kritiske suksessfaktorer for gjennomføringen av prosjektet Mål - Hvilke mål har prosjektet? - Hvilken tidsramme er beregnet? Vedtak i Sørum kommunestyre (sak 11/46): Rådmannen får i oppdrag å utrede fremtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv. Kritisk suksessfaktor: Tid i forhold til når saken ønskes fremmet til politisk behandling. Informasjon til foreldre, ansatte og innbyggere Prosjektgruppa er nedsatt for å legge frem en skisse som viser hvordan et oppvekstsenter kan plasseres i tilknytning til Haugtun skole. Ny sak legges frem ved årsskiftet 2011/2012 Oppdragsgiver - Hvem er prosjekteier? Seksjonsleder for grunnskole og seksjonsleder for barnehage Rammebetingelser - Hvilke avdelinger kommer prosjektet til å berøre? - Hva må løses for at prosjektet skal lykkes? Plan- og utbygging Sørum kommunalteknikk KF Sørum kommunale eiendomsselskap KF Landbruksmyndigheter Viktige avklaringer: Totalt arealbehov må fremgå for de ulike alternativene. Hvor mye dyrket mark må disponeres i de ulike alternativene? Er det mulig å bygge Blaker barnehage som 1. byggetrinn og i tilfelle når lar det seg tidligst gjøre? Bidrag til virksomheten - Hva skal prosjektet levere? - Hvilket bidrag skal komme ut av prosjektet Følgende alternative løsninger skal framgå av prosjektet: En felles barneskole for begge kretsene hvor Blaker barnehage inngår i løsningen. En felles 1-10 skole for begge kretsene hvor Blaker barnehage inngår i løsningen. Oppvekstsenter som består av Blaker barnehage og Haugtun skole Budsjett - Hva er prosjektets budsjett? - Hvilke rammer er identifisert? Resultatene av prosjektet skal inngå i saken Fremtidig barnehage- og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Bevilgingen til forprosjekt Blaker barnehage økes fra kr til kr 1 mill. Økningen egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Kr er allerede disponert. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 3 av 15

5 2. Prosjektgjennomføring og organisering Prosjektgruppen har god kunnskap innenfor skole, barnehage og eiendom. Dette har vi spilt på i vårt arbeid med å besvare mandatet. Prosjektgruppen rapporter til styringsgruppa som er prosjektgruppens oppdragsgiver. Styringsgruppen har utarbeidet mandatet til prosjektgruppen. Alle referater fra prosjektgruppen er sendt til styringsgruppen. Konkrete problemstillinger som har dukket opp, er avklart underveis med styringsgruppen. Rune, Gro og Torunn har spesielt sett på den delen av prosjektet som omfatter skole og de utfordringer som ligger innen skolefeltet. Bodil har vært igjennom en tidligere erfaring når det gjelder utvidelse av Blaker Barnehage. Det man ser er at behovene til barnehagen i stor grad er uforandret når det gjelder barnehagens fremtidige behov. Vi har arbeidet mye med romprogram for å finne arealbehov for de forskjellige alternativene. Videre har vi vært på befaringer for å se og lære av andre kommuner som har bygd oppvekstsentre. En viktig del av arbeidet vårt har vært å se fremover når det gjelder demografi. Vi har sett på hvor mange barn som kommer i denne barnehage- og skolekretsen fremover. Det er helt klar et kapasitetsproblem når det gjelder barnehagedekning i denne delen av Sørum. Dette belyses nærmere i denne rapporten. Vi har hatt en god tone innad i prosjektgruppen og et godt lærerikt samarbeid hvor vi har sett de forskjellige behovene som hver enkelt av oss representerer. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 4 av 15

6 3. Demografi Her har vi lagt ved nyeste tilgjengelige befolkningsprognose for skolekretsene. Denne viser at antall barn i både barnehage og skolealder er stabilt med en liten økning fra nå. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 5 av 15

7 4. Fordeler og ulemper med oppvekstsenter Innledning Prosjektgruppen var i november 2011 på befaring på Vardeåsen nærmiljøsenter i Skedsmo og på Sundvollen oppvekstsenter i Hole kommune. Vardeåsen består av barnehage, skole og SFO. Barnehagen har 4 avdelinger med 68 barn, og skole/sfo har 135 elever fra trinn. I tillegg huser nærmiljøsenteret et barnebibliotek. Kultursektoren driver fritidsklubb for 3. og 4. trinn i samarbeid med foreldrene på nærmiljøsenteret. Vardeåsen er organisert under felles ledelse med rektor som øverste leder. I tillegg er det tre seksjonsledere som har ansvar for hver sin tjeneste: barnehage, skole og SFO. Det er 20 ansatte. Sundvollen oppvekstsenter består av barnehage, skole og sfo med i alt 230 barn. Barnehagen har 3 avdelinger med ca 60 barn, Skolen har 175 elever fra tinn. Oppvekstsenteret er bygget i to trinn. Rektor er leder for oppvekstsenteret. I tillegg består ledergruppa av barnehageleder, leder av sfo og inspektør. Det er 36 ansatte. Barnefokus: Erfaringene viser at overgangen fra barnehage til skole fungerer svært godt for barna. De blir fort trygge og kommer raskt i gang med læring. Dette gjelder også for de barna som kommer fra andre barnehager i kommunen. I samfunnet vårt i dag legges det opp til å sikre et helhetlig læringsløp fra barnehage og opp til skole. Det kan lett bli ivaretatt på et oppvekstsenter med felles ledelse som bygger på samme pedagogiske plattform. Imidlertid er det viktig at skole, sfo og barnehage får ivareta sin egenart og er representert i oppvekstsenterets ledelse. I et oppvekstsenter vil det være et utvidet aldersspekter som alle barn kan nyte godt av innenfor en trygg og god ramme. For å få til en god samhandling på tvers er det viktig at byggets utforming muliggjør dette i en travel hverdag med små og store barn. Dette medfører at barnehagebarn kommer tettere på en vanlig skolehverdag og blir kjent med større barn og lærere. På samme måte kan opphold i barnehagen bli mer tilgjengelig og naturlig også for skolebarn og legge til rette for lek og læring. Mange skoler og barnehager har i dag ordninger hvor skolebarn leser for førskolebarn. Slike ordninger vil lettere kunne bli gjennomført ved samlokalisering. Det kan i seg selv bidra positivt i et skolemiljø å ha mindre barn å vise omsorg for, både ute og inne. Et stort fortrinn for barn i førskolealder er at de ved samlokalisering med skole, får tilgang til skolens fasiliteter. Det er spesialrom og utstyr som normalt ikke finnes i en barnehage; datarom, fysikkrom, kunst og håndverk, gymsal med mer. Dette vil bidra til at barna får større variasjon i tilbudet og dermed legge til rette for utvikling på flere områder. Oppfølging av barn med spesielle behov fra barnehage til skole vil bedres da informasjon følger barnet uten hindringer. Dette gjelder også samarbeidet med foreldrene. Imidlertid kan det også være noen ganger hvor foreldre kan ønske å starte med blanke ark. Personalfokus: Ved å etablere oppvekstsenter slås flere enheter sammen og skaper større personalgrupper som gjør organisasjonen mer robust og mangfoldig. Her vil flere profesjoner bli samlokalisert og bidra til større helhetsforståelse gjennom erfaringsutveksling og felles kompetansetiltak. For at dette skal lykkes, ligger nøkkelen i den bygningsmessige utformingen med felles møteplasser for å sikre samhandling i hverdagen. Uansett organisering er det viktig at grunnbemanningen er tilknyttet sin tjeneste. Det er også ulike kompetansekrav for personalet i barnehage og personalet i skole. I skoleverket er det allerede en god innarbeidet ordning med at ansatte kan jobbe både i SFO og skole. Når det gjelder annen type bemanning, kan det være mulig å få til felles bruk av kompetanse. Det kan for eksempel være ansatte som er knyttet til barn med spesielle behov. Det kan være positivt for rekruttering av fagpersoner at en arbeidsplass har et større mangfold. Ledelsesfokus: Et oppvekstsenter må ha felles ledelse med god lederstruktur og ha tilstrekkelige lederressurser. Det er viktig å ha en felles leder som sikrer helheten både innad og utad. Ulike modeller for ledelse må vurderes. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 6 av 15

8 Det er også viktig å sikre at tjenestetilbudet i barnehage og skole utvikler seg i tråd med de kommunale satsningene. Fokus på samfunnsutvikling: Ved etablering av et oppvekstsenter som skal omfatte både barnehage og skole, gis det muligheter for å kunne endre tjenestetilbudet i takt med befolkningsutviklingen. Dette må det i så fall tas hensyn til allerede ved byggingen av senteret. Skole er en viktig møteplass i et lokalsamfunn. Ved å utvide skolen til å omfatte også barnehage vil det være en utvidet funksjon som oppvekstarena for barn og familier. Ved å knytte til seg andre tjenester kan denne funksjonen utvides ytterligere til at det kan bli et senter for nærmiljøet også utover skolens/ barnehagens åpningstid. Her kan det nevnes flerbruksrom, hall, svømmeanlegg, barnebibliotek og fritidsklubb som eksempler. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 7 av 15

9 5. Dagens situasjon for Blaker, Fjuk og Haugtun Dagens situasjon ved Blaker barnehage: Barnehagen ble bygget og tatt i bruk i august Blaker barnehage er en basebarnehage som er godkjent for 3600% plass. Antall barn varierer i forhold til alder og oppholdsprosent. Pr i dag er det 36 barn i barnehagen, og 9 ansatte. Barnehagen har ingen småbarnsavdeling, og stellerommet er ikke lagt til rette for småbarn. Kjøkkenløsningen, leke- og aktivitetsrommene er små. Arbeidsplasser for personalet er mangelfulle. Barnehagen har et flott uteområdet med sykkelbane og gode lekemuligheter. Videre er det fin plen med trær som gir skygge på en varm sommerdag. Dagens situasjon ved Fjuk skole: Den eldste delen av skolen ble bygd i 1972, med påbygg ferdigstilt i mars Pr dags dato er det 122 elever fordelt på 7 trinn med en klasse pr trinn. Det er totalt 17 ansatte på skole og SFO. Skolen har kapasitet til omtrent 150 elever med dagens bygg, dersom fordelingen av nye elever blir jevn på trinnene. Noen trinn er pr i dag mindre enn andre. Antallet skolestartere høsten 2012 ser ut til å bli 13. Utearealet er stort og flott. Det tilfredsstiller alle standarder for størrelse og har gode lekemuligheter. Det er to huskestativer, tre klatrestativer, ei dumphuske, håndballbane og fotballbane på skoleplassen. En stor lavvo er plassert i skogen. Skolen har sammen med Skåningsrud skole- og ressurssenter gymsal og svømmebasseng. Dagens situasjon ved Haugtun skole: Haugtun skoles nåværende hovedbygning sto ferdig i SFO ble bygd som en forlengelse av hovedbygget i Gymbygget står som en sentral enhet, og er mye eldre enn hovedbygget på skolen. Pr i dag er det 134 elever fordelt på 7 trinn med en klasse pr. trinn. Det er til sammen 19 ansatte i skole og SFO. Skolen kan ha plass til ca 200 elever med dagens 8 rom, medregnet musikkrommet. Antall skolestartere høsten 2012 ser ut til å bli 20. Utearealet er stort med ballbinge, dumphuske, fugleredehuske, vanlig huskestativ, klatrestativ og et stativ å turne i. I tillegg en bane til håndball, kanonball med mer. Ellers benyttes det omkringliggende arealet til uteaktiviteter av alle slag. Skolen benytter bassenget til Fjuk for svømmeundervisning. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 8 av 15

10 6. Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage Dette alternativet medfører at Haugtun skole og Fjuk skole blir slått sammen til en skole, og at denne skal ligge ved dagens Haugtun skole. I tillegg skal Blaker barnehage ligge i tilknytning til skolen. Alt samles i et felles område som et oppvekstsenter. Dette er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 24800M2. - Tomt som erverves 17300M2. - Bebygd areal 4190M2. - Oppvekstsenter; Felles barneskole og barnehage Det vil bety ca. 40 ansatte og ca. 300 barn fra 1-13 år. - Rekruttering av personale blir lettere. Større fagmiljø for ansatte, barn og elever under felles ledelse. - Blaker barnehage og Fjuk skole blir stående tomme. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller ev. selges. - Skåningsrud blir liggende alene. - Haugtun skole har god tilgang til kommunikasjonstilbud som tog og buss. - Kan være en fordel for rekruttering av ansatte og for muligheten for barnehagen og skolene til å dra på tur. - Alle elever fra Fjuk krets må fraktes med buss. Dette medfører skysskostnader og økt busstrafikk. Trafikkmessige utfordringer vil oppstå. Det mangler blant annet gangveier i området rundt Haugtun. - En utvidelse medfører at dyrket mark blir bebygd. 7. Oppvekstsenter; Felles 1-10 skole med barnehage Dette alternativet medfører at Haugtun skole og Fjuk skole blir slått sammen til en 1-10 skole, og den skal ligge ved dagens Haugtun skole. I tillegg skal Blaker barnehage ligge i tilknytning til skolen. Alt samles i et felles område som et oppvekstsenter. Dette er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 24800M2. - Tomt som erverves 17300M2. - Bebygd areal 6550M2. Konsekvenser - Større fagmiljø for ansatte. Det vil bety ca. 50 ansatte. - Det blir et helt annet miljø ved en 1-10 skole. Selve ungdomsskolen vil bli liten, sammenlignet med andre ungdomsskoler. - Større miljø for elevene. Ca. 420 barn fra 1-16 år. - Det blir et fattig miljø for elevene på ungdomstrinnet. Vi ser for oss at det å gå på samme skole i Blaker i alle år kan være lite utviklende. De eldre elevene trenger andre impulser og har behov for å komme sammen med andre ungdommer i kommunen. - Felles ledelse for oppvekstsenteret. - Blaker barnehage og Fjuk skole blir stående tomme. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller evt. selges. - Skåningsrud blir liggende alene. - Haugtun har tilgang til kommunikasjonstilbud som tog og buss. Det er en fordel for rekruttering av ansatte og for muligheten for barnehagen og skolen til å dra på tur ut av bygda. - Færre elever til Bingsfoss. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 9 av 15

11 - Alle elver fra Fjuk krets må fraktes med buss. Dette medfører skysskostnader og økt busstrafikk. Trafikkmessige utfordringer vil oppstå. Det mangler blant annet gangveier i området rundt Haugtun. - Sparer skyss for elever ned til Bingsfoss. 8. Oppvekstsenter; Haugtunskole og barnehage Fjuk skole opprettholdes som i dag. Haugtun skole blir slått sammen med Blaker barnehage som et oppvekstsenter. Lokalisering vil være ved dagens Haugtun skole. Vårt mandat for å skrive denne rapporten ber oss om å utrede dette alternativet. Gruppa mener at dersom man går for denne løsningen, bør man tenke mulig framtidig påbygg for et større oppvekstsenter. I første omgang vil ikke barnehagen bli en del av skolen men være et eget bygg på skolens tomt. Dette alternativet er synliggjort på skissen fra Planforum Arkitekter og gir følgende arealbehov: - Uteareal samlet 15800M2. - Tomt som erverves 8300M2. - Bebygd areal 2190M2. Konsekvenser. - Større fagmiljø for ansatte og barn. - Vil bety ca. 20 ansatte og ca barn fra 1-13 år. - Rekruttering av personalet blir lettere. - Felles ledelse for oppvekstsenteret. - Blaker bhg stående tomt. Kan omgjøres for annet kommunalt bruk eller ev. selges. - Deler av tomt ved Blaker barnehage kan føres tilbake som landbruksjord, utgjør ca 3000M2. 9. Mulighetsstudie, arealer, fremdrift og geoteknikk. Mulighetsstudie fra Planforum: Arkitekt Johan Nyquist har vært med prosjektgruppen og utarbeidet planskisse av området rundt Haugtun. Prosjektgruppen har selv sett igjennom romprogram og kommet frem til arealbehov for skole og barnehage. Når det gjelder tomteareal har Planforum sett dette i sammenheng med skolens areal og utarbeidet sitt forslag på grunnlag av dette. Det er viktig å huske på at dette er mulighetsstudiefasen. Det finnes nok flere andre løsninger som kan være aktuelle. Planforum har også sett på adkomst til oppvekstsenteret og foreslår fremføring av ny adkomstveg. Arealer: Dette er oppgitt i vedlegg fra Planforum Arkitekter. I den fasen prosjektet er i nå skal disse tallene gi et tilstrekkelig bilde av behovet som de forskjellige alternativene har. Det er viktig å presisere at tallene som fremkommer er i mulighetsstudiefasen. Disse kan bli endret noe etter som prosjektet tar form. Tomtebehov for full utbygning utgjør i alt 24800M2, og det er da behov for å erverve ca 17300M2 for gjennomføring av hele prosjektet. Sum fullt utbygget skole eksklusiv gymsal utgjør ca 6500M2. Barnehage utgjør 850M2. I tillegg kommer gymsal og eventuelt svømmehall. Vi har valgt å markere dette på situasjonsplan og sette av tilstrekkelig med areal Fremdrift. Omregulering av dyrket mark rundt Haugtun vil være en tidkrevende prosess, med flere interessegrupper. Dersom det er aktuelt å gå videre med denne planen, ser man for seg følgende milepeler og tid: - Kommuneplan revideres i tidsrommet Antatt vedtak for denne i Reguleringsarbeider ca Oppstart ca Dette er en optimistisk angivelse og forutsetter at reguleringsarbeider kan pågå samtidig som det arbeides med kommuneplanen. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 10 av 15

12 Geoteknikk: Vi har sett på geotekniske rapporter som er foretatt i nærområdet. Det er allment kjent at grunnforholdene i Blaker er ustabile, og med stor sannsynlighet gjelder dette også området rundt Haugtun skole. Det er foretatt geotekniske undersøkelser ved Camemberten barnehage som er nabo til Haugtun skole. Denne viser utfordringer i geoteknikk for nærområdet. Dette gjelder spesielt området ned mot bekken. For å si noe eksakt om dette må det foretas egne geotekniske undersøkelser. 10. Prosjektgruppens vurdering Vi har jobbet grundig og blant annet vært på befaringer ved andre oppvekstsentre. Der så vi løsninger på hvordan ting har vært løst og fått innblikk i fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer. Slik vi ser det i Blaker, med to små barneskoler og en kommunal barnehage, vil et oppvekstsenter gi muligheter for et større fagmiljø. Dette vil etter vår mening være en stor fordel for barn og voksne tilknyttet senteret. Gruppas anbefaling er at det bygges et oppvekstsenter med 1-7 skole og barnehage. Vi ser at en 1-10 skole vil bety et lite fagmiljø for ungdomsskolen. Det blir for lite kontakt med andre elever fra kommunen, et fattig ungdomsmiljø. Elevene har gått sammen i mange år og vil ha godt av et miljøskifte. Dette alternativet anbefaler vi derfor ikke. Et kritisk punkt i arbeidet har vært hva som skal skje med Blaker barnehage. De er behov for utvidelse og ombygging/oppgradering til en tidsriktig barnehage. Bygget er pr i dag ikke tilrettelagt for barn under 3 år. Det er heller ikke funksjonelle arbeidsplasser for personalet. Barnehagen har heller ikke god kjøkkenløsning og mangler stelleplasser. Dette har medført avvik for disse to forholdene med pålegg om utbedring. Ved eventuell planlegging og oppstart av et oppvekstsenter, vil det være naturlig at barnehagen er byggetrinn 1. Det neste vil være byggetrinn 2 som innbefatter arealer for barneskole. Dersom prosjektet skal inneholde en 1-10 skole, vil det komme inn et byggetrinn 3. Bygging av idretts- og svømmehall kan gjennomføres uavhengig av angitte byggetrinn. Bygging av et oppvekstsenter i Blaker vil få positive ringvirkninger for denne delen av kommunen. Vi ser at dette vil komme i konflikt med landbruksinteresser. Ved eventuell oppstart av prosjektet er det viktig at det foreligger en fullstendig plan for hva sluttproduktet skal bli. Dette må styre eventuell rekkefølge for hvert byggetrinn. Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 11 av 15

13 11. Mulighetsstudie fra Planforum Arkitekter AS AKTIVITET M2 BTA B/N BYGGE- TRINN KOMMENTAR BARNEHAGE 4 AVD BT1B Første byggetrinn. Vil bli del av oppvekstsenteret når skolen bygges ut som utvidet 1-7 eller 1-10 skole; Sum BT1 B Barnehage 850 BT1S Vil kunne sammenbygges med barnehagen som et første byggetrinn for skolen. Dette byggetrinnet blir samtidig en forlengelse av eksisterende skole i sydvest. Forutsetninger/rekkefølge; Ny adkomstvei fra FV171 Blakervegen må etableres frem til dagens skoletomt sammen med ny parkering og felles renovasjonspunkt. SKOLE 1-7 eller 1-10 Eksisterende A- bygg Sum BT1S + eksisterende skole Tilbygg A-bygg Nord i 2 etg. ; BT2-A Sum Eks. skole + BT1S + BT2-A 2850 BT1S Dette byggetrinnet vil forbinde ny barnehage BT1B med eksisterende skolebygg.(kan slås sammen med bygging av barnehagen.) Bygg A. Byggetrinnet i 2 etasjer + link i en etasje vil kunne utgjøre til sammen ca m A-bygg som beholdes delvis 1 etg. + hele 2 etg.; ca 1340 m BT2-A A-bygg i en etasje mot nord ( ca. 500 m2) forutsettes revet ved bygging av et byggetrinn BT2-A samme sted. OBS. Dersom kun 1-7 skole vil dette byggetrinnet kunne utgå Totalt behov skole 1 10 = ca m2 programmert. Gymsal /gard = ca. 750 m = 5800 m2. Gymsal foreslås bygget i eget nybygg. A-bygg; påbygg 2 etasje; BT2-B Sum fullt utbygget skole ekskl. gymsaler Total m2 BTA BT2-B Rehabilitering og påbygg av den delen av A-bygget som beholdes. Totalt behov skole 1 10 = ca m2 programmert. Gymsal /gard = ca. 750 m = 5800 m2. Gymsal foreslås bygget i eget nybygg Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 12 av 15

14 AKTIVITET M2 BTA B/N BYGGE- TRINN KOMMENTAR Minihall/Gymsal 750 Eget BT Eksisterende gymsalbygg; Bygg B er utdatert og har ikke anbefalte mål. Selve salen har netto gulvflate 16 x 30m inkl. sikkerhetssone Svømmehall 25 m. basseng Ballbinge eksisterende Ny adkomstvei med busslommer + av- og påstigningslommer for levering og henting av barn, vendehammer/ snuplass. Felles parkeringsanlegg inkl. depot for snø. Økonomiinngang. Tomteareal Behov 800 Eget BT Det foreligger ikke noe detaljert romprogram; m2 BTA er kun veiledende. Bygget bør kunne huse en miljøvennlig energisentral for øvrige nye samt eksisterende bygg. Overskuddsenergi til oppvarming av eventuell kunstgressbane. Dagens netto tomt Demonteres og flyttes til ny posisjon 6000 Eget BT Forutsetning for tiltaket. Innbefatter også fremføring av VA og annen infrastruktur. Arealbehov ca m2 Skoletomt / Utearealer Barnehage / Uteareal Tomt svømmehall 1500 Sum behov tomt Dagens netto tomt 7500 Tomt som må erverves ca Dagens netto skoletomt eks. område avsatt til buss og parkering = ca m2 fotavtrykk av bygg (2930) = 7500 Retn.linjer behov utendørsareal/mua = m2 for 1-10 skole 2300 Ca m2 pr barn (72 stk) = m2. + fotavtrykk bygning = 850 m2; dvs. Ca 2300 m2 eks. parkering etc Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 13 av 15

15 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Prosjektavdelingen Side 2 av 15

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026 sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Formål og utfordringer Sikre full barnehagedekning gjennom perioden 2017-2026. Opprette plasser der hvor folk bor.

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Bakgrunn Prosjektet bygger på følgende politiske vedtak: Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2010/6889-1 Saksbehandler: Bernt Bendiksen Saksframlegg Etablering av Bangsund oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 11.11.2010 Namsos

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Levanger kommune enhet Velkommen til Røstad

Levanger kommune enhet Velkommen til Røstad Velkommen til Røstad Oppstartsmøte 16.april 2013 1 Bakgrunn og historie (1) Den tidligste bosetting på Røstad er antagelig fra tidlig jernalder. Røstad navnet kommer antagelig av Rjodsstadom eller Rjodsstader.

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1

14-15 YTTERØY SKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 04.08.2014/erho. Virksomhetsplan 2014 2015 1 V I R K S O M H E T S P L A N 14-15 YTTERØY SKOLE Oppdatert: 04.08.2014/erho Virksomhetsplan 2014 2015 1 Presentasjon av skolen Ytterøy skole er en 1 10-skole med 58 elever. Skolen ligger i Levanger kommune,

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommunalteknikk Referat Deres ref. Vår ref. Dato 39245/2013//1624SIGR 27.12.2013 REFERAT FRA INFOMØTE 5.12.2013 OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

Politiske spørsmål som besvares i saken:

Politiske spørsmål som besvares i saken: Politiske spørsmål som besvares i saken: Parti Innspill Spørsmål Administrasjonens vurdering Venstre Pedagogiske Hvordan fordeler elevmassen seg i dag på de ulike skolene ifht annet morsmål enn norsk,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2600 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad TILLEGGSAREALER FOR MÆRE SKOLE, BEHOV FOR OMREGULERING Trykte vedlegg:

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Saksfremlegg. 2.Kommunestyret legger til grunn at mulighetsstudiet skal følge den framdriftsplan som framkommer av vedlegg til saksforelegget..

Saksfremlegg. 2.Kommunestyret legger til grunn at mulighetsstudiet skal følge den framdriftsplan som framkommer av vedlegg til saksforelegget.. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1138 Sakstittel: UTREDNING AV BASSENG Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Kommunestyret legger til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040

Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 1 Rapport Skolestruktur i Sørum 2012-2040 Innledning...1 Mandat Prosjekt Skolestruktur Sørum 2011...2 Oppsummering av anbefalingene...3 Grunnlag og begrensinger for drøfting av kriteriene....4 Sammenhenger

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

Boligbyggeprogram for Sørum kommune

Boligbyggeprogram for Sørum kommune Boligbyggeprogram for Sørum kommune 2017-2028 F orslag til oppdatering 2016 Utkast Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Om boligbyggeprogrammet... 4 Boligtyper... 4 Boliger som holdes utenfor programmet...

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE

SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE Arkivsak 2013/210 SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRESAK 12/32 I MØTE 23.04.13 Framtidig skole- og barnehagestruktur i Nes 2013-2030 Kommunestyrets vedtak: A Skolestruktur A1. Skolestrukturen i Nes kommune skal

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE ALTERNATIVE UNDERVISNINGSLOKALER VED KLEPPESTØ BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 15.04.2015 Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2015/1985-9 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020.

Bystyret har bestemt at det skal bygges en ny barneskole i området sør for E6 på Ranheim med antatt ferdigstillelse 2020. Rådmannen i Trondheim - Høringsdokument FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPTAKSOMRÅDE FOR NYTT SKOLEANLEGG PÅ OVERVIKSOMRÅDET, ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE MELLOM RANHEIM OG CHARLOTTENLUND SKOLE, SAMT FORSLAG TIL

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG)

Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) Skolestruktur 2009: Referat prosjektgruppa (PG) 29.9.2009 Tilstede: Leder Prosjektkoordinator Utdanningsforbundet Fagforbundet KFU Forfall: Virksomhetsleder Inger Lysa, kommunalsjef Erland Berberg Geir

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

- VESTERSKAUN Vedlegg til forslag til planprogram av

- VESTERSKAUN Vedlegg til forslag til planprogram av LOKALISERINGSVURDERINGER - VESTERSKAUN Vedlegg til forslag til planprogram av 23.09.2013. Sammendrag og mål Sammendrag Plan, næring og kultur (PNK) har vurdert lokaliseringene som kom opp i første runde

Detaljer