KEP Notodden Faktadel Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast)."

Transkript

1 Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon

2 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning Beregningsgrunnlag utslippstall Hovedtall Total energibruk på Notodden Bygninger og energiforsyning Industri Energiressurser Landbruk Avfall Transport og arealplanlegging Kommunens egen virksomhet Tilpasning til klimaendringer Fotograf Bjørn Tore Moen

3 3

4 1. Innledning Kommunens virkemidler og roller I Klimakur 2020 blir det pekt på at svært mange offentlige beslutninger har stor innvirkning på hvordan samfunnet er formet. Resultatet av mange av disse beslutningene, som infrastruktur, arealplanlegging og ressursutvinning, har virkninger langt fram i tid og er med på å sette svært viktige rammebetingelser for framtidige energiforbruk og utslipp. Kommunal sektor har en viktig rolle i disse beslutningsprosessene. Mange av disse beslutningene er små og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Samlet sett er imidlertid effektene store fordi alt som bygges har lang levetid. Kommunene har således en viktig rolle for å bidra til å redusere klimagassutslippene særlig på lang sikt, gjennom sin forvaltning av plan- og bygningsloven. (p6l) Kommunen kan og må gjennomføre tiltak innenfor egen virksomhet for å oppnå den nødvendige troverdighet i lokalsamfunnet. I tillegg er det mulig å legge opp til en stor grad av involvering fra andre lokale aktører for at målsettingene skal oppnås, dvs. innbyggerne, bedrifter, landbruket og ulike organisasjoner. Kommunen kan aktivt bruke de virkemidler man rår over i sine ulike roller. Dette er i hovedsak: I egen organisasjon og virksomhet. Som forvalter av PBL, utnytte mulighetene. I undervisningsrollen, gi kunnskap til skoler og barnehager om klima og energi Som pådriver overfor lokalt næringsliv, slik at disse gjennomfører tiltak. Som pådriver overfor egen befolkning og lokale organisasjoner, slik at disse gjennomfører tiltak. Som pådriver overfor nabokommuner, fylkeskommunen og stat. Spesielt er dette relevant for avfall- og transportløsninger. Informasjonsspredning, sikre oppfølging av klima- og energiplanen og informere om utviklingen, både internt og eksternt. Kommunenes reduksjonspotensial I henhold til tiltakene i Klimakur 2020 har kommunesektoren i dag virkemidler som alene eller sammen med andre virkemidler kan redusere klimagassutslippene med rundt 3-4 millioner tonn mot Kommunen har egne virkemidler som kan påvirke reduksjoner på 1-2 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. (Kilde: Klimakur2020) Tenke globalt, handle lokalt! 4

5 GWP-verdier For å kunne sammenligne oppvarmingseffekten til de ulike klimagassene, er det etablert en måleenhet kalt globalt oppvarmingspotensial Global Warming Potensial (GWP). GWP-verdiene angir oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid, CO 2 (dvs. CO 2 -ekvivalenter) summert over et valgt tidsrom. I Kyotoprotokollen benyttes et tidsrom på 100 år i forbindelse med landenes forpliktelser. Tabellen viser GWP-verdier for utvalgte klimagasser over en 100-års periode. Et lite utslipp av en gass med høy GWP-verdi kan medføre mer skade enn et stort utslipp av en gass med lav GWP-verdi. Av oversikten under ser vi for eksempel at lystgass har 298 ganger så stort oppvarmingspotensial som en tilsvarende mengde CO 2, sett i et hundreårsperspektiv. Avfallshåndtering. For å oppnå resultat som forutsatt er det viktig at kommunen gir føringer, setter av ressurser på tiltakene og plasserer ansvaret og oppfølgingen av tiltakene hos de rette personer og grupper. 2. Beregningsgrunnlag utslippstall Kilde for tallene For å finne fram til tallene om forbruk og utslipp, er nettstedene til Miljøstatus i Norge og Statistisk sentralbyrå (SSB) benyttet. Notodden Energi har også bistått med faktatall fra den lokale energiutredningen som de utarbeider annet hvert år. Offisiell statistikk fra Miljøstatus miljostatus.no opererer med beregnede tall for klimagassutslipp og ikke målte, faktiske tall. Datakvaliteten er derfor usikker på kommunenivå. Alle tall presentert nedenfor, og som gjelder for hele kommunen, er hentet fra denne statistikken. Betegnelse/navn Kjemisk betegnelse Karbondioksid CO 2 1 GWP gml./nye (2007) Metan CH 4 21/25 Bruksområde/kilde Brenning av fossilt brensel og avskoging av tropeskoger Husdyrhold, søppelfyllinger, produksjon og transport av naturgass, og utvinning av kull. Nitrogendioksid (lystgass) Tabell 2-1: Kilde: SFT N 2 O 310/298 Mikrobiologisk aktivitet i jordsmonnet. Produksjon og bruk av kunstgjødsel øker utslippene. Fossilt brensel er en annen kilde. 5

6 3. Hovedtall Klimagassutslipp Notodden kommune hadde i 2008 et samlet utslipp av klimagasser på til sammen tonn CO2-ekvivalenter. Det har vært en økning på ca 28 % siden Som figuren i margen viser, står veitrafikken + annen mobil forbrenning for ca 70 % av det totale utslippet. Fig. 3-2 Forklaring på utslipp fra sektorene Prosessutslipp Industri: beregnes for den enkelte industribedrift Deponigass: fra kommunale avfallsdeponier og industriavfallsfyllinger. Landbruk: fra husdyr. Utslipp av CH 4 og N 2 O fra husdyrgjødsel er kommunefordelt, og resten av N2O-utslippet stammer blant annet fra oppdyrking av organisk jord, fordamping m.m.. Fig. 3-1: Kilde: SSB Andre utslipp (stasjonær og prosess): fra stasjonær forbrenning innen privat tjenesteyting, primærnæringer, avfallsforbrenning, bensindistribusjon, kloakk m.m. Mobil forbrenning Veitrafikk: data er stort sett fra Vegdatabanken. Trenden i utslipp i kommunene bestemmes i hovedsak av den nasjonal trenden. Stasjonær forbrenning Industri: fordeles på kommunenivå v.h.a. SSBs industristatistikk. Husholdninger: CO 2 fra bruk av fyringsoljer 6

7 Graddagstall Graddagstall, eller energigradtall er et mål på oppvarmings behovet. Det er tallforskjellen mellom døgnmiddeltemperaturen og en basistemperatur som er 17 grader C. Hvis for eksempel døgntemperaturen er 10 grader, blir gradtallet 17-10= 7. Negative tall settes lik null. Summen av tallene i et år blir graddagstall. Desto høyere tall, desto kaldere klima. Graddagstall brukes til å temperaturkorrigere energibruk til et normalår slik at årsvariasjonene forsvinner, og energibruken kan sammenlignes fra år til år. 4. Total energibruk på Notodden Totalt energiforbruk i Notodden viser en jevn økning i årene fra , fra 200 til 250 GWh. I 2001 er det registrert et betydelig høyere forbruk av elektrisitet. Årsaken til dette var at Notodden Energi overtok Hydros høy- og lavspenningsnett i Næringsparken, noe som også innbefattet elektrisitets-forbruket til Becromal. Fra 2001 til 2008 har samlet stasjonært energiforbruk (elektrisitet, fjernvarme, bioenergi, fossilt brensel) økt betydelig, og er i dag ca 600 GWh. Industrien bruker i underkant av 400 GWh av dette, i form av elektrisitet. Becromal forbruker mye av denne energien, men spillvarmen fra Becromal har gitt grunnlag for Thermokrafts fjernvarme-leveranse i Notodden sentrum. Strømforbruket til husholdninger og tjenesteyting, har økt jevnt og trutt i 90-årene, og ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene på omkring 170 GWh. Det har vært et forholdsvis stabilt forbruk av fyringsolje og parafin i senere år, begge ligger på omkring 6-7 GWh/år. Bioenergi har økt fra om lag 18 GWh midt på 90-tallet, til et stabilt nivå omkring GWh senere år. Tallene i figurene nedenfor er ikke graddagskorrigerte og representerer derfor ikke reelt normalårsforbruk. Fig. 3-2: Kilde: SSB og Notodden Energi 7

8 Fig. 4-1: Kilde: SSB Totalt forbruk av fossilt brensel har gått nedover de siste årene og var i 2008 på ca 18,3 GWh. Dette er fyringsolje, parafin og gass. Tungolje benyttes ikke lenger. Husholdningene bruker mest fossilt brensel, om lag 7 GWh, dernest tjenesteyting med ca 6,2 GWh. Forbruket i industrien har de siste årene variert mellom 2 og 5 GWh. 8

9 Hva er Fjernvarme? Fjernvarme er et energisystem basert på vann for oppvarming av bygg. Fjernvarmenettet består av en varmesentral hvor vannet blir varmet opp før det blir distribuert gjennom rør frem til bygningene som skal varmes opp. Hva er konsesjon? Konsesjon innebærer at man får tillatelse til å foreta en disposisjon eller bedrive en bestemt virksomhet i henhold til lovverket fra offentlig myndighet. NVE gir konsesjon for levering av fjernvarme innefor at nærmere avgrenset område. Thermokrafts energileveranse Leveransene av fjernvarme passerte 10 GWh i En stor del av fjernvarmen erstatter bruk av strøm og fyringsolje i bygningene og er derfor et flott miljøtiltak. 5. Bygninger og energiforsyning Fjernvarme Status Thermokraft AS bygger og driver et fjernvarmeanlegg for Notodden by, opprinnelig med basis i spillvarme fra Becromal Norway AS. Becromal la ned driften vinteren 2010/11. Fra 1. oktober 2011 skal et nytt flisfyringsanlegg være på plass. Thermokraft AS har konsesjon for levering av varme innenfor et nærmere angitt område. Kommunen har fulgt opp med tilknytningsplikt for nye bygg. Thermokraft kan imidlertid bestemme om tilknytningsplikten skal gjøres gjeldende, ut fra en økonomisk vurdering for hvert enkelt tilfelle (bygg). Fjernvarmenettet besørger oppvarmingen av hele Notodden Næringspark, Notodden Videregående skole og diverse bygninger i sentrum. Thermokraft leverer gatevarme i store deler av Storgata og holder denne fri for snø og is i vinterhalvåret. Det er også trukket en fjernvarmeledning over til vestsiden av Tinnelva, hvor varme leveres til Notodden Sykehus samt flere mindre bygninger, kunstgressbanen og svømmehallen på Tinfos. 9

10 Fig. 5-1: Registrert forbruk og behov for fjernvarme i GWh i Notodden. Kilde Thermokraft Fjernvarme i Notodden sentrum Fig. 5-2: Kart over fjernvarmenettet i Notodden. Kilde: Thermokraft 10

11 Flisfyr. Vurderinger Thermokrafts fjernvarmeanlegg er en svært viktig miljøsatsing i Notodden. Kommunen har da også fulgt opp dette på beste måte i etableringsfasen og ved å sørge for tilknytningsplikt og at man kobler til de kommunale byggene. Nå senest rådhuset, som etter en omfattende konvertering av varmeanlegget fra panelovner til radiatorer, er klar for å motta miljøvennlig fjernvarme. Notodden kommune legger i kommunedelplan for sentrum opp til en videre fortetting i sentrumsområdene og en utvikling av Vannfronten med boliger og næring. Dette er sterke bidrag for å styrke fjernvarmeanlegget og omleggingen til mer fornybar energi i Notodden. Dagens Plan- og bygningslov og TEK 10 gir kommunen virkemidler for å kreve vannbåren varme i nye bygg både i og utenfor konsesjonsområdet. Kommunen bør i den grad det er mulig legge til rette for at fjernvarmenettet kan utvides til andre nærliggende områder. Dette kan være oppgradering av VA-anlegg samtidig med fjernvarmeutbygging, konvertering av aktuelle større bygg i et område for å øke kundegrunnlaget, lokalisere utbygginger i aktuelle områder. Thermokraft har hatt en billig energiressurs i spillvarmen i oppbyggingsfasen. Dette er nå historie og man gjennomfører store investeringer i en varmesentral basert på flisfyring. I den forbindelse vil det selvsagt være ønskelig at dette er lokal produsert flis, slik at lokale ressurer og arbeidskraft utnyttes, samt at transport behovet reduseres. Lokale skogeiere AT skog har vinteren 2011 igangsatt et samarbeidsprosjekt med sikte på å oppnå avtale på flisleveranser. Kommunens rolle i den forbindelse kan være å legge til rette for en flisterminal på et nærmere avklart område. Denne flisterminalen vil også få en langsiktig betydning for utbredelse av bioenergi i resten av regionen ved at brenseltilgangen blir sikrere og av riktig kvalitet. 11

12 Eksisterende bygg Status husholdninger Totalt energiforbruk i husholdninger var i 2008 ca 136 GWh. Av dette var 96 GWh elektrisitet, 32,5 GWh biobrensel, 0,6 GWh fyringsolje, 0,4 gass og 6,4 GWh parafin. Både forbruket av fyringsolje og parafin er redusert de senere år, mens bruken av elektrisitet varierer litt fra år til år, og ser ut til å være på vei ned igjen etter at forbruket var på topp i SSB hadde i 2001 en landsomfattende bolig- og folketelling. Det var 5563 boliger i Notodden som oppga opplysninger om sitt oppvarmingssystem. Av disse boligene har 82 % to eller flere systemer for oppvarming og i 43 % av boligene finnes det ovn for fast brensel (ved). 11 % av boligene har kun elektrisk oppvarming og kun 4,5 % har installert system for vannbåren varme. Utslippet for klimagasser fra husholdningene kommer fra fyring med fossilt brensel som parafin, fyringsolje og gass. Fig. 5-3: Kilde SSB Utslippet av klimagasser fra husholdningene kommer fra fyring med fossilt brensel som parafin, fyringsolje og gass. Som vi ser av figuren under har dette utslippet gått kraftig ned siden 1991, og ligger i 2008 på i underkant av 2800 tonn CO 2 - ekvivalenter. Noe av årsaken til dette er at flere og flere velger å bytte ut gamle parafin-/oljefyrer. Prisene på fyringsolje og fyringsparafin er nokså høye både i forhold til strøm og fornybare energikilder som ved eller trepellets. Mange har nok også valgt å sette inn luft/luft- varmepumpe. Dette er både mer økonomisk og mer miljøvennlig enn å benytte fossilt brensel til oppvarming Fig. 5-4: Kilde: Miljøstatus 12

13 Støtteordninger Enova har støtteordninger for varmepumper, pelletskaminer, solvarmeanlegg m.v. og har diverse enøk-kampanjer rettet mot husholdningene. Se Energisparepotensial Energieffektivisering er viktig uansett type energibærer. Anslagene for energisparepotensial varierer, og ligger på %, avhengig av bygningstype, energipris mv. Tiltaksområdene er eksempelvis: System for energioppfølging (EOS) Anlegg for Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) for temperaturkontroll og driftstider Enøktiltak på ventilasjon, varmegjenvinning, oppvarming, belysning m.v. Overgang til fornybar energi ved installasjon av for eksempel varmepumpe, bruk av kjel for bioenergi eller lignende. Innarbeidelse av gode brukervaner hos ansatte. Vurdering husholdninger Boligene som allerede har vannbårent oppvarmingssystem benytter mest sannsynlig elkjel eller fossil fyringsolje som energikilde. Det er i disse boligene det er aktuelt å skifte energikilde til noe mer miljøvennlig, for eksempel trepellets eller varmepumpe. I boliger med stort tappevannsbehov, kan også solenergi være en aktuell energikilde. Bruken av bioenergi, dvs. ved, er betydelig og dette må opprettholdes. Det er betydelige muligheter til å redusere energibruken i eksisterende bygninger og å konvertere fra oljefyr/parafinfyring til fornybare energiløsninger. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg. Anslagene for energisparepotensialene varierer, men ligger på prosent, avhengig av bygningstype, energipris mv. Tiltaksområdene er eksempelvis: Etterisolering, nye vinduer, dører m.v. Oppvarming, temperaturkontroll og driftstider (type nattsenking og tilsvarende) Ventilasjon, varmegjenvinning og driftstider. Belysning, energieffektiv belysning (f.eks. LED-lys), driftstider. Innarbeide gode brukervaner 13

14 Status næringsbygg Notodden har omstilt seg fra en industrikommune til å ha et næringsliv med god spredning innenfor mange ulike bransjer. Mange nyetableringer har blitt gjennomført de siste årene, blant annet innenfor tjenesteytende næring. Det er mange produksjonsbedrifter i kommunen, spesielt innenfor plastproduksjon, mekanisk og miljøteknologi. Energibruket til næringslivet i Notodden er stort sett basert på strøm (92 %). Det er også en viss bruk av fyringsolje og noe gass. Strømforbruket har økt nokså jevnt fra 1991 til 2008, samtidig som bruken av fyringsolje er redusert i samme periode. Fig. 5-5: Kilde: SSB Klimagassutslippet fra næringsbygg har gått nedover fra 1991 til 2008, og dette skyldes at det benyttes mindre fyringsolje enn før. Fjernvarmen i byen har vært en medvirkende årsak til at utslippene fra næringsbygg har hatt en nedgang. 14

15 Enøktiltak Alle kan finne tiltak i sine bygninger som vil lønne seg bedriftsøkonomisk. Omfanget vil selvsagt variere med byggets tilstand m.v. men i de fleste tilfeller er det trolig mulig å redusere med om lag 10 % bare med endring av brukervaner og små investeringer. Dersom man snakker om større investeringer, for eksempel varmpumper, isoleringstiltak, bytte av vinduer mv. kan besparelser på % være oppnåelige. Byggeiere som gjør slike tiltak, vil foruten lavere driftskostnader og bedre inneklima, få betalt i form av et bedre Energimerke. Dette høyner eiendommens verdi både ved utleie og salg. Fig. 6-5: Kilde: SSB Varmepumpe Vurdering næringsbygg Næringslivets energibruk er knyttet til produksjonen, oppvarming av lokaler og til el-spesifikt forbruk, dvs. lys, maskiner, osv. Det el-spesifikke forbruket må være der, men man kan antagelig hente en del på effektivisering/enøk og konvertering til fornybar energi. Anslagene for energisparepotensialene varierer, men ligger på 10-40% avhengig av bygningstype, energipris mv. Erfaringer viser at man med enkle tiltak og uten særlige investeringer kan spare 10%, dvs. for næringslivets del ca 7 GWh, tilsvarende 5-7 MNOK og ca 700 tonn CO2-ekvivalenter 1. I SSBs statistikker framgår det at forbruket av fossilt brensel er om lag 6,2 GWh i næringsbygg, stort sett er dette fyringsolje for oppvarming av bygg. I tillegg kommer et ukjent strømforbruk i elkjelene. Forbruket representerer til sammen trolig en årlig verdi på om lag 10 MNOK pr. år. Det bør være muligheter for at mye dette kan konverteres til fornybar energi, uten større problemer. Hvor mye av dette som befinner seg innenfor eller utenfor fjernvarmeområdet er det ikke opplysninger om. 1 Forutsatt Nordisk elmiks g CO2/kWh. 15

16 Fjernvarmen i Notodden sentrum leverer i hovedsak fornybar energi og alle bygg av en viss størrelse kan se seg tjent med å koble seg til fjernvarmenettet. Bygg som har vannbåren oppvarming kan enkelt kobles til fjernvarme. Bygg som kun har elektrisk oppvarming i form av panelovner må konvertere varmeanlegget til vannbåren oppvarming med radiatorer eller tilsvarende, for å koble seg til. Dette er en stor investering, men man får billigere energi og noe støtte fra Enova til konverteringen. Dessuten har det betydning i fht. Energimerkeordningen, da man oppnår et bedre oppvarmingsmerke med fjernvarme enn med elektrisitet. Notodden kommune har i 2011 konvertert Rådhuset/Sentrumsbygget fra panelovner til radiatorer og koblet seg til fjernvarmenettet. Kommunen går således foran som et godt eksempel. Bygg utenfor fjernvarme-området har flere alternativer til fornybar oppvarming: Bioenergi, med flis, pellets eller evt. ved som brensel. Varmepumpe, med varmekilde fjell, jord, vann eller uteluft. Solenergi, for oppvarming av vann. Romoppvarming, varmtvann, bassenger. Hva som er beste løsning for det enkelte bygg avhenger av en rekke forhold, som må avklares gjennom en teknisk-økonomisk vurdering ( enøkanalyse). Det er for alle alternativene snakk om store investeringer, men man får billigere energi og støtte fra Enova eller Innovasjon Norge (bioenergi). Med økende kraftpriser og oljepriser, samt mulighet for framtidige miljøavgifter, vil alternativene bli mer lønnsomme. Mange prosjekter er gjennomført og har vist god lønnsomhet. Kommunens virkemidler i forhold til igangværende bedrifter og eksisterende bygg er ikke store. I hovedsak vil dette dreie seg om informasjon og påvirkning. I den grad kommunen har eierandeler i næringsvirksomhetene, har man påvirkingsmuligheter som eier. Mulige kanaler mot næringslivet kan være næringsforeningen, handelstanden, eller direkte overfor den enkelte bedrift. Kommunen har imidlertid større innflytelse i forhold til bygg som skal rehabiliteres hvor tiltaket er søknadspliktig i hht. Plan og bygningsloven. Kommunen bør selvsagt få foran som et godt eksempel og selv ha fokus på energieffektiviserning og fornybar energi. Støtteordninger: Næringslivet på Notodden har mange muligheter til å oppnå en mer miljøvennlig bruk av energi. Det er betydelige støttemuligheter hos Enova for industri og næringsliv, både til energieffektivisering og energiomlegging. Se Drivkrefter i utviklingen mot lavere energibruk og utslipp: Økende energipriser. Hver byggeier vil sannsynligvis vurdere tiltak for å redusere sine energiregninger når energiprisene øker. Strømprisene vil være utsatt for store variasjoner i årene framover. Fra mars ser det ut til at prisene blir høye, men p.t. selges langsiktige strømavtaler ut på et noe lavere nivå., slik oversikten fra NordPool viser. Nettleia for type uprioritet overføring dvs. tariff for elkjeler, vil opphøre i løpet av Oppvarming med elkjeler blir da vesentlig dyrere. I tillegg kan det komme økninger i el-avgiften m.v. Nye byggeforskrifter. Strengere krav i ny TEK 10. Fig. 6-5 Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) Og EEX (European Energy Exchange) 16

17 Kommunen kan også oppfordre bedriftene til å miljøsertifisere seg, type Miljøfyrtårn eller tilsvarende. Bedriftene må da drives på en mest mulig miljøvennlig måte og energibruk inngår som et av fokusområdene. Kommunen kan også vurdere å sette krav i forbindelse med innkjøp at bedriften skal være / eller forplikter seg til å bli miljøsertifisert. Gjennom sin kontakt med næringslivet som for eksempel frokostmøter, kan kommunen ta opp temaer som energibruk, støtteordninger og lignende 17

18 Nye utbygginger Status Tyngden av bygningsmasse og befolkning er i Notodden by og nærmeste omegn. Kommunestyret har i kommuneplanens arealdel gjort beslutninger om at plasskrevende handel skal etableres på Tuven, mens detaljvarehandelen skal lokaliseres til sentrum. Fortetting i byen og utvikling av Vannfronten ved Heddalsvatnet er sentrale grep i denne strategien. Utover dette har det i senere år vært en utvikling med nye boligområder øverst i åsen (Kaasa terrasse / Høgås m.v.). I energisammenheng er fjernvarmeanlegget i Notodden sentrum et viktig tiltak for å kunne tilby nye bygg miljøvennlig energi. Notodden har satt noen politiske føringer i kommuneplanen, hvor aktuelle målsettinger i kommuneplanens langsiktige del : Mål for utviklingen er: Kart over Notodden Del 1 Samfunnsdelen: - Utvikle Notodden som utstillingsvindu for alternativ energi og klimagassreduksjoner. - Begrense bruk av ikke-fornybare ressurser - Utnytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier - Balansere vern- og bruk av fysisk miljø Del 2 Kommunal strategi: Aktuelle retningslinjer som berører temaet energi / nye utbygginger: - Videreutvikle lokalt landbruk som råvareleverandør til lokal foredling og som bidragsyter til lokale opplevelseskvaliteter. - Utvikle næringer innen miljø, bioenergi og energiteknologi. - Planlegge samfunnet for fremtidsrettede energiløsninger basert på vannbåren varme, fornybar energi og spillvarme. - Utvikle gode, attraktive boligområder hvor miljøkrav settes høyt. -Sikre størst mulig fravær av støy, luftforurensinger og andre helsebelastninger hvor folk bor og ferdes. 18

19 Planlagt videre utbygging i Notodden, er b.l.a: Høgås : videre utbygginger. Nybuåsen: ca mot Høgås Gjestrud: 80 - Tveiten Ingolfsrud: 31 - Nordbygda Jernverkstomta: 200 Næringsområder b.l.a: Tuven Vannfronten/Hydroparken Rossebu næringsområde. Fritidsboliger underplanlegging enh. Notodden kommune har i behandlingen av reguleringsplaner og byggesaker forholdt seg til minimumskravene i PBL og den gjeldende Teknisk forskrift. (TEK). Således har man ikke lagt noen føringer eller påtrykk på tiltakshavers valg av energiløsninger. Likevel vet man at enkelte boligbygg og næringsbygg har valgt miljøvennlige løsninger som varmepumpe og bioenergi (pellets) John Mayall på Notodden Bluesfestival 19

20 Vurderinger Notodden kommunen har med sine føringer i kommuneplanen en viss mulighet til å legge sterkere påtrykk på utviklingen enn hva som har blitt praktisert hittil. Dette gjelder både lokalisering og energiløsninger i det enkelte bygg. Man er her godt hjulpet av skjerpede krav i revidert PBL og en strengere TEK 10. I denne fremgår det at: Kommunen kan i en generell planbestemmelse fastsette at nye utbyggingsområder skal tilrettelegges for vannbåren varme. Kommunen kan fastsette krav om tilrettelegging for vannbåren varme i den enkelte reguleringsplan. Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme hva slags energibærer som skal brukes. Kommunen kan gjennom lokale klima og energiplaner ha en policy for dette. Kommunen kan fastsette en rekkefølgebestemmelse som gjør at et område ikke kan bygges ut før energiforsyningen er løst. Gjennom utbyggingsavtaler kan utbyggeren påta seg utbyggingen. Kommunale klima og energiplaner kan utarbeides som kommunedel planer. Slike planer skal ha en handlingsdel som sier hvordan tiltakene i planen skal følges opp, enten av kommunen, andre offentlige myndigheter eller private. I den nye TEK 10 framgår det at: Kravet om energifleksible løsninger blir lovfestet for alle som skal bygge 2. For boliger og næringsbygg med spredt beliggenhet, vil individuelle energiløsninger passe best, mens det i sentrum er tilknytningsplikt til fjernvarmen. Det utgjør helt klart en forskjell på de framtidige utslippene av klimagasser, om boliger for eksempel blir lokalisert sentrumsnært på Vannfronten kontra mer landlig beliggenhet oppe på Høgås eller andre steder. Dette gjelder ikke bare transport, men også energiforsyning i form av miljøvennlig fjernvarme. 2 Det finnes unntaksbestemmelser. Kfr 20

21 For Notodden blir det derfor viktig av klimahensyn at sentrumsområdet fortettes og at Vannfronten utvikles som boligområde, framfor at boliger blir lokalisert på andre steder hvor energiløsningene ikke blir tilsvarende gode. Kommunens saksbehandlere må holde seg faglig oppdatert om bærekraftig energibruk, energieffektive bygninger, lover og forskrifter etc. For utbyggere kan det være utfordringer knyttet til økte investeringskostnader for miljøvennlige energiløsninger. Dette kan medføre mindre interesse for installering av for eksempel vannbåren varme, til tross for at driftskostnader og miljøhensyn skulle tilsi noe annet. Myndighetene har signalisert at Byggeforskriftene (TEK) vil bli skjerpet i årene framover, med passivhus / nullenergihus som et mål. Passivhus-standard skal være minimumskrav innen dette ti-året. Det er sterke krefter som ønsker en framskyndet utvikling på dette området. Enova støtter en slik utvikling mot passivhus og har gode støtteordninger for de som vil bygge med en slik energistandard. Kommunen har i sitt gebyr regulativ for 2011, halv pris på byggesøknad for passivhus, samt 60% avslag for +-hus. Kommunen bør i lys av overnevnte målsettinger i kommuneplanen støtte en slik utvikling, både når de skal bygge egne bygg og ved behandling av byggesaker. 21

22 6. Industri Status Industrien i Notodden står for 65 % av hele Notoddens totale stasjonære energibruk Det er elforbruket som øker, mens de andre energibærerne minsker. Fra 2001 er det registrert en betydelig økning av det elektriske forbruket. Årsaken til dette er at Notodden Energi overtok Hydros høy- og lavspenningsnett i Næringsparken, noe som også innbefattet elektrisitetsforbruket til Becromal. Etter det har det vært en markant økning av energibruket i industrien, særlig gjelder dette forbruket til Becromal. I 2010 ble det kjent at Becromal flytter til Island i løpet av Dette medfører at energiforbruket blir markant mindre i fremtiden, samt og at spillvarmen opphører. Vurdering Det er grunn til å anta at gjenværende industri, etter at Becromal har flyttet, har et lønnsomt energisparepotensiale. Enova har opprettet industrinettverk for en rekke ulike bransjer. Kommunen kan ha en påvirkningsmulighet i forhold til dette ved informasjon til industrien om muligheter. Fig

23 7. Energiressurser Tilgjengelige energiressurser for Notodden Generelt Notodden kommune er svært rik på energiressurser, særlig vannkraft. Vannkraften har skapt grunnlaget for utviklingen av kommunen de siste 100 år. Litt av elektrisiteten brukt i den energikrevende industrien har man fått tilbake i form av spillvarme, som Thermokraft har utnyttet til oppvarming i Notodden sentrum. Dette opphører imidlertid i Notodden har også betydelige bioenergiressuser innenfor sine områder. Grovt anslår man at Notodden har 10 % av Telemarks totale skogsressurser. Notodden har dessuten en solrik beliggenhet og mange soltimer, som hittil bare blir utnyttet i form av passiv solvarme - kfr. omtale solenergi i eget vedlegg. Notodden har gode muligheter til å utnytte varmepumpeteknologien, som er basert på gratis varme fra omgivelsene (luft, vann, jord, fjell m.m.) Foreløpig er disse mulighetene knapt utnyttet. Utover dette har man en del energiressurser i rivingsvirke, restavfall, slam og deponigass, som pr. i dag ikke er utnyttet lokalt. Nedenfor følger en grov oversikt over tilgjengelige lokale energiressurser. I vedlegg følger en oversikt over aktuelle teknologier for utnyttelse av energien. 23

24 Vannkraftressurser Eksisterende kraftverk Notodden utnytter allerede det meste av sine vannkraftressurser, disse er: Kraftverk Effekt (MW) Årsprod. (GWh) Årlifoss Grønvollfoss Tinfos Svelgfoss Sum kraftproduksjon Figur 1-7 Økning i kraftprisene den seinere tid har gjort det interessant å utnytte mindre vassdrag til å etablere småkraftverk/mikrokraftverk. Rammebetingelsene er avklart, etter flere år med usikkerhet har regjeringa gått inn på en støtteordning med 4 øre/kwh i 15 år for mindre vannkraftanlegg (inntil 3 MW installert effekt), med byggestart etter Aktuelle vannfall er: Vannfall Effekt Årsprod. (MW) (GWh) Status Mjella/Juvkraft 0,2 1,0 I drift fra november 2007 Rekåa kraftverk 0,6 Fulldøla 4 15 Status ukjent Figur

25 Bioenergiressurser Generelt Av Telemarks totale skogsressurser på bioenergi utnyttes kun brøkdeler, da først og fremst til vedproduksjon. Det finnes ikke oversikt over ressurstilgangen på kommunenivå, men det er gjort overslag på fylkesnivå. I tillegg kommer andre bioenergiressurser. Utover dette har man en del energiressurser i rivingsvirke, restavfall, gjødsel, våtorganisatorisk avfall og slam(metangassproduksjon) samt deponigass. Potensialet for økt utnyttelse av skogressursene til produksjon av flis, briketter, pellets er stort, men begrenses på grunn av liten etterspørsel både på lokalt og regionalt nivå. Den største utfordringen er derfor å etablere forbruk av nye bioenergiprodukter. Vedproduksjonen er på et forholdsvis høyt nivå, men kan også tenkes videreutviklet. Notodden Biovarme AS er etablert med skogeierne i kommunen, Notodden Utvikling, AT Skog og Notodden Energi på eiersiden. Selskapet vil tilby ferdig varme basert på flis eller pellets hovedsakelig til større bygg. Det vil bli betydelige flisleveranser til Termokrafts nye flisfyr som erstatter spillvarme. Det er tatt i bruk flisfyring på Tinnoset Sag og Granherad skole. Utover dette er det så vidt man vet etablert om lag gardsvarmeanlegg, dette er vedfyrte kjeler med magasin og vannbåren varme inn i byggene. Flere anlegg er under planlegging (vinteren 2010/11) Kilde: Brunvatne. Energi fra skogen Det er beregnet at tilveksten i Notodden er på m3. Dette representerer grovt regnet en energimengde på hele 500GWh. Av dette er grovt regnet 120 GWh GROT, dvs. greiner rot og topp. Det totale forbruket av ved er i hht. SSB ca GWh. Det er ikke etablert annen form for bioenergiproduksjon av betydning (pellets, briketter, tørket flis og lignende) i Notodden kommune, men det arbeides med å etablere en større flisproduksjon i fbm Thermokrafts nye fliskjel som vil ha behov for om lag 8 GWh netto energi fra flis, dvs om lag 10 GWh brutto, tilsvarende om lag lm3 flis pr. år.. 25

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer