Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 1

2 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 2

3 Arkiv: 255 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eivind Raanes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Bystyret 10/ Organisering av parkeringsvirksomheten i Kristiansund kommune Vedlegg: Rapport datert fra arbeidsgruppe nr. 17 om parkeringsselskapet Notat oktober 2010 fra KS Bedrift vedr. organisering og ny parkeringsforskrift Aktuelle organisasjonsmodeller dagens parkeringsforskrift Aktuelle organisasjonsmodeller ny parkeringsforskrift Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Side 3

4 Rådmannens innstilling kommunalsjef Kristiansund bystyre ønsker å vurdere den økonomiske utviklingen for Kristiansund Parkering AS etter bystyrets vedtak om endrede gebyrer mv. Videre ønsker bystyret å vurdere innhold og erfaring med ny parkeringsforskrift før spørsmål om endret organisering for Kristiansund Parkering AS og Kristiansund Privatparkering AS avklares. Saken tas opp på nytt innen utgangen av Bakgrunn Bystyrets vedtok følgende i sak PS 10/41 (fattet med 22 mot 21 stemmer): Rådmannen bes snarest iverksette en prosess med sikte på omdanning av Kristiansund Parkering AS til kommunal enhet. Bystyret forelegges engen sak om implementering av ny organisasjonsmodell for parkeringsvirksomheten. Ny organisering iverksettes snarest, om mulig allerede fra Parkeringsvirksomheten utgjør en liten del av kommunens samlede tjenester målt ut fra budsjett og antall ansatte. Parkering er likevel et svært viktig tjenesteområde siden det berører de fleste av kommunens innbyggere, næringsliv og tilreisende. Det er av stor betydning å ha en effektiv og god serviceorganisasjon til å utføre stadig mer spesialiserte parkeringstjenester. Hvordan kommunen velger å organisere og dimensjonere virksomheten (antall ansatte, utstyrsstandard etc.), anses som vesentlig for kvaliteten på tjenestene og servicen til publikum. Ny parkeringsforskrift (ventet å Side 4

5 bli gjeldende fra ) kan medføre vesentlige endringer i forhold til dagens forskrift. Ifølge utkast til ny forskrift begrenses kommunens oppgaver til primært å håndheve gebyrileggelser og avgiftsparkering kun langs gate. Øvrig parkeringsvirksomhet skal (ifølge ett av hovedgrepene i ny forskrift) ivaretas av kommunalt aksjeselskap eller konkurranseutsettes. Selv om ny forskrift ligger ett år frem i tid, synes det likevel viktig å ta hensyn til den i spørsmålet om organisering av kommunens parkeringsvirksomhet. Møter i arbeidsgruppe Til å forberede saken har det vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Kåre Grønning (daglig leder) og Kjell Johansen (tillitsvalgt) fra Kristiansund Parkering AS samt Eivind Raanes (byingeniør) og Robert Olsen (kontorsjef) fra Kristiansund kommune. Personalsjef og økonomisjef har også vært trukket inn for å se på personalmessige og økonomiske forhold. Det har blitt holdt 2 møter i arbeidsgruppen, som for øvrig vil vise til sin tidligere utredning gitt i rapport datert , som fortsatt anses som relevant. Organisering etter gjeldende parkeringsforskrift Nåværende organisering der kommunens samlede parkeringsvirksomhet ivaretas av Kristiansund Parkering AS og Kristiansund Privatparkering AS, er godt tilpasset gjeldende parkeringsforskrift. Selskapet Kristiansund Privatparkering AS gir mulighet for at kommunen også kan utføre tjenester for private parkeringsanlegg. Trenden er at stadig flere kommuner velger å organisere parkeringsvirksomheten som Side 5

6 kommunalt aksjeselskap. Flertallet av kommuner som Kristiansund kan sammenligne seg med har fortsatt en modell der parkering enten er egen enhet eller en avdeling i enhet. Noen av kommuner har et privat selskap i tillegg til å utføre oppgaver for private parkeringsanlegg. Kommunal enhet eller avdeling fungerer erfaringsmessig godt i forhold til gjeldende parkeringsforskrift. Et kommunalt AS ledes av et styre og som har delegert aktuelle oppgaver etter parkeringsforskrift etc. En kommunal enhet inngår i kommunens ordinære organisasjon. Fordeler og ulemper med disse ulike modeller er det noe ulikt syn på. Fordelen med et kommunalt aksjeselskap er det gir et klart avgrenset ansvar og selskapet kan rendyrke parkering som arbeidsfelt. Ulempen kan være at de vanlige politiske organer i kommunen mister parkering som ansvar og får et fjernere forhold til parkering enn om virksomheten er organisert som enhet/avdeling. I Kristiansund har bystyret ventet med å delegere alle aktuelle oppgaver til parkeringsselskapet slik at bystyret her fortsatt kan involvere seg mer enn ved de fleste andre kommunale aksjeselskaper. Om parkering trenger å skilles ut fra annen kommunal virksomhet og organiseres som kommunalt foretak eller aksjeselskap, anses først og fremst være et politisk valg med nåværende parkeringsforskrift. Vedlagt følger en skjematisk oversikt over vanlige modeller for organisering av parkering etter gjeldende parkeringsforskrift. Side 6

7 Organisering etter kommende, ny parkeringsforskrift Forslag til ny parkeringsforskrift skal om kort tid ut på en offentlig høring. Det må tas forbehold om at høringen kan medføre endringer som kan få betydning for den fremtidige organisering av parkering i kommunene. Også KS har engasjert seg i arbeidet med ny parkeringsforskrift. Vedlager et notat der KS Bedrift redegjør for aktuelle problemstillinger. Som det også fremgår av KS Bedrift sitt notat, må kommunene ha minst 2 organisasjoner for å ivareta parkeringsvirksomheten i samme omfang som tidligere når ny forskrift er innført. Den ene organisasjon (for gebyrileggelser av feilparkering og avgiftsparkering for kantsteinsparkering) kan være en kommunal enhet/avdeling, kommunalt foretak eller kommunalt aksjeselskap. Den andre organisasjonen, som skal ivareta øvrig parkeringsvirksomhet samt private p-anlegg, må være kommunalt aksjeselskap hvis kommunen der ikke velger å konkurranseutsette. Vedlagt følger en skjematisk oversikt over aktuelle modeller for organisering av parkering etter kommende, ny parkeringsforskrift, slik man kan forvente pr. november Kommunal enhet eller egen avdeling i eksisterende enhet? Kristiansund kommune har tidligere i 2010 gjennomført en omfattende prosess og vedtatt en tilpasning av administrativ struktur. Et av de viktige grepene var her å redusere antall enheter. På sikt er det et ønske om ytterligere å redusere antall enheter når dette kan Side 7

8 være naturlig å ta opp. Om Kristiansund Parkering AS legges ned vil det ikke være noe særlig aktuelt alternativ med en egen enhet. Virksomheten synes mest naturlig å plassere som en ny avdeling hos byingeniør, som allerede arbeider med vei og trafikk. I denne saken går ikke rådmannen nærmere inn på å redegjøre for et eventuelt alternativ med et kommunalt foretak for parkering. Et kommunalt foretak medfører at virksomheten langt på vei får samme selvstendighet som et aksjeselskap med omtrent samme fordeler og ulemper. Økonomi For å drive en forsvarlig parkeringsvirksomhet i samme omfang som i dag trengs det like mange ansatte enten tjenesten drives som kommunalt AS eller som avdeling hos byingeniør. Lønnsog driftsutgifter blir i prinsippet dermed likt i begge modeller. Et kommunalt AS får ekstrautgifter til styrehonorarer og kjøp av enkelte tjenester. Når det gjelder kjøp av aktuelle tjenester til regnskap, revisjon mv., vil tilsvarende tjeneste utført i egenregi internt i kommunen likevel ikke være nevneverdig rimeligere enn det et kommunalt AS må betale til private firma. Etter at bystyret i møte har vedtatt å øke parkeringsavgiften, vil dette kunne bidra til å rette opp selskapets anstrengte økonomi. Ny parkeringsforskrift i 2012 vil kunne legge opp til økning av gebyrer og tilleggsavgifter, slik at også dette vil øke inntektene fra parkering. Rådmannen forventer at økonomien i selskapet går med overskudd i løpet av et par års tid. Side 8

9 Et vedtak om å nedlegge Kristiansund Parkering AS fra årsskiftet vil kunne medføre at kommunen må dekke et tap på omkring 3 mill. kr. som er det samlede beløp som selskapet i dag ikke klarer å betale. Rådmannen synes det vil være unødvendig å ta et slikt tap når det er utsikt til at selskapet kan få en positiv økonomi i løpet av nærmeste par år. Rådmannen oppsummering og anbefaling Av hensyn til å sikre god publikumsservice er det viktig å ha en effektiv organisasjon for parkeringsvirksomheten. Kristiansund Parkering AS har de senere år slitt økonomisk, og pådratt seg et relativt stort underskudd. Videre økonomisk utvikling forventes nå å bli betydelig bedre. Det er fortsatt en del usikkerhet omkring ny parkeringsforskrift, som er forventet å bli gjeldende fra Det kan fortsatt komme endringer i forskriften. Det vil også være av interesse å se hva som vil være praktiske erfaringer med ny forskrift og hvordan andre byer på størrelse med Kristiansund velger å organisere sin parkeringsvirksomhet med ny forskrift. Rådmannen vil, ut fra økonomi og usikkerhet knyttet til ny parkeringsforskrift, anbefale at spørsmålet om omorganisering av Kristiansund Parkering AS utsettes og tas opp til ny behandling i slutten av Et eventuelt endelig vedtak om nedlegging av Kristiansund Parkering AS vil ta en del tid til å gjennomføre. Det vil omfatte nødvendige prosesser for overføring av personell og for avvikling av Kristiansund Side 9

10 Parkering AS, tid til avklaringer av budsjett og andre økonomiske forhold, gjennomgåelse og revidering av inngåtte avtaler etc. Avviklingen vil måtte skje etter aksjelovens bestemmelser. Det kan påregnes at det trengs 5 6 måneder til slike prosesser og forberedelser. Rådmannen kan ikke se at det foreligger nevneverdige miljøog klimamessige konsekvenser i denne saken. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther Side 10

11 Kristiansund kommune I medvind uansett vær Sak nr Dato 2008/ Arbeldsgruppe: nr. 17 Parkeringsselskapet Prinsipper for behandling av personell: Ingen skal sies opp Personer som omplasseres beholder lønnsplassering Det kan gjennomføres midlertidige omplasseringer i påvente av tilpasninger/åpninger i organisasjonen. (Eks. 2 enheter slås sammen, I enhetsleder fortsetter som leder mens 1 enhetsleder går over i midlertidig stilling, beholder lønn og omplasseres i ny enhetslederstilling vedkommende er kvalifisert for så snart en blir ledig). Styringsgruppen gir følgende mandat for gruppen: Vurderer om det fortsatt skal være et aksjeselskap heleid av kommunen. Vurder om det skal omorganiseres til et kommunalt foretak eller legges under en eksisterende kommunal enhet. Det tas ikke opp: Omgjøring til privat aksjeselskap. Selge ut tjenestene til privat aktør. Opprette egen kommunal enhet Alle arbeidsgruppene Frist for ferdigstilling Ansvarlig kommunalsjef Deltakere i Leder: Sekretær: Deltakere: Tillitsvalgt: Ra rapporterer den 1. i hver måned til styringsgruppen. av oppgaven: for tiltaket: Kjell Sæther arbeidsgruppen: Eivind Raanes Robert Olsen Kåre Grønning KjellJohansen ortens innhold: Beskrivelse av dagens situasjon: Formålet med parkeringsvirksomheten fremgår av kommunens parkeringspolitiske plan fra Parkeringsordning og tilbudskal bidra til vitalisering av sentrum ved regulering av eksisterende parkeringsplasser og etablering av nye plasser/anlegg. Drift og håndheving skal sikre god fremkommelighet for alle trafikanter, god tilgjengelighet for prioriterte brukergrupper og opprettholdt eller bedret trafikksikkerhet og miljø. Side 11

12 2 Kristiansund Parkering AS har siden hatt ansvaret for drift av kommunens parkeringsvirksomhet. I 2004 ble datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS stiftet for å ivareta drifting av parkering på private parkeringsanlegg. Kristiansund Parkering AS har i dag 8 ansatte inkl. 1 vikar (tilsvarende 6,5 årsverk) som også betjener virksomheten til Kristiansund Privatparkering AS, som ikke har egne ansatte. Kristiansund Parkering AS fremla for året 2008 et regnskap som viste inntekter på kr. og utgifter på kr, dvs, et underskudd på kr Den største utgiften består av leie av offentlig og privat parkeringsareal på til sammen kr eller 45 % av totale utgifter. Samlet lønnskostnad inkl. arb.giveravgift, sosiale ytelser, styregodtgjørelse utgjorde kr , eller knapt 30 % av totale utgifter. For å løse de økonomiske utfordringer til Kristiansund Parkering AS anbefales at man arbeider videre med blant annet de forslag som er tatt opp av styret. Den sterke publikumsorientering med en viss karakter av privat tjenesteyting er kanskje viktigste årsak til at det er mer vanlig å diskutere organisering av parkering fremfor annen kommunal virksomhet (f. eks. vei, vannforsyning, avløp). En svært stor del av kommunens befolkning og besøkende utenfra er brukere av en ganske utviklet og omfattende offentlig parkeringstjeneste. Månedlig er det tale om totalt ca transaksjoner og handlinger for brukerne - ofte med behov for oppfølgende tjeneste fra parkeringsselskapet. Virksomheten er svært spesialisert og styrt av et forholdsvis omfattende og detaljert regelverk. Samferdselsdepartementet arbeider med ny parkeringsforskrift for bl. a. å sikre mest mulig like regler for parkering på private og offentlige parkeringsplasser. For kommunene kan det bli en utfordring at drift av offentlige og private parkeringsplasser (i eller utenfor kommunalt enerettsområde) ikke kan håndteres av en og samme virksomhet eller selskap, men av 2 organisasjoner. Dette er allerede en realitet i dag, selv om ikke alle kommuner ennå har innrettet seg på "lovlig" måte for sin aktivitet på private parkeringsplasser. Ny parkeringsforskrift er antatt å bli gjort gjeldende i Med forbehold om justeringer av foreliggende utkast er det ventet at hovedgrepene til ny forskrift beholdes. Dette fordrer egen løsning for de private parkeringsplassene. Det kan synes derfor å bli slik at offentlig parkeringsregulering i ny forskrift bare vil omfatte parkering langs kantstein i gate, mens offentlige parkeringsplasser som Kon ens lass o Kirketomta vil få status som " rivat" o driftes som sådan. Alternative løsninger: Pr er kommunal parkeringsvirksomhet ifølge oversikt fra NORPARK organisert slik: Alt 1: Kommunalt AS: 12 kommuner Alt 2: Kommunalt foretak, KF: 9 kommuner Alt 3: Egen etat/egen avdeling: 50 kommuner Alternativ 1 er nå en innarbeidet modell, som når man ser bort fra utfordringer i forhold til oppfølging av parkeringspolitisk plan og økonomi, har vist seg å fungere alminnelig godt. Alternativet fremstår så langt, som den mest tilpassede modell i forhold kommende ny parkeringsforskrift. Alternativ 2 har en del likhetstrekk med kommunalt AS, men det anses som heller kunstig å gå fra et AS til KF, ikke minst når man tar i betraktning behovet for et AS i kommende parkeringsforskrift. Alternativ 3 gir best integrering/samhandling med øvrig virksomhet innenfor tekniske tjenester, men med ny parkeringsforskrift risikerer kommunen å måtte ha 2 organisasjoner til å drive parkeringstjenestene. Dvs. 1 organisasjonen for kommunalt enerettsområde (avgiftsparkering mv. langs gate) og 1 organisasjon (AS) for parkeringstjenesten utenfor enerettsområdet (åpne plasser og private anlegg). Arbeidsgruppen vil her forutsette at kommunens parkeringstjeneste ikke skal reduseres i forhold til da ens antall - lasser o omfan for øvri. 2 Side 12

13 3 Blant de 50 kommuner der det er egen etat eller avdeling, er det for øvrig et økende antall som har et eget AS for "lovlig" å drifte private parkeringsplasser. Arbeidsgruppen mener ut fra ovenstående at hovedalternativene som bør vurderes mest inngående vil være alt. 1 og alt.3, der det er klar forskjell på alternativene. Strukturelle konsekvenser: Alternativ 1: Videre føring av dagens organisasjon gir ingen strukturelle endringer. Alternativ 2: Utenom det som trengs utført av formell art i forbindelse med eventuell omdanning av et AS til et KF, kan arbeidsgruppen ikke se at dette endrer nevneverdig på strukturelle forhold. Alternativ 3: For å kunne yte samme tjeneste som i alt. 1 trengs samme faglige ledelse og bemanning for øvrig. Faglig ledelse skal dekke parkeringsfaglig kompetanse, jus og regelverk, ivareta videreutvikling av tjenestenes innhold, omfang, avtaler med leverandører, avtaler med eiere av parkeringsarealer, oppgradere tekniske løsninger og nye parkeringsanlegg. Fagleder har dessuten mange oppgaver med administrasjon av personell samt økonomisk oppfølging. 1alt. 3 skal parkeringstjenesten formelt ledes av en enhetsleder. Den naturlige enhet der parkering kan passe inn vil være byingeniør, der enhetsleder ikke har ledig egenkapasitet til et nytt ansvarsområde. Man må, for å opprettholde aktivitet og service til publikum, fortsatt ha en 100% avdelingsleder som ivaretar fag og administrasjon samt ha ansatt 100 % konsulent som saksbehandler og behandler av klager/henvendelser. Antall trafikkbetjenter må opprettholdes for å ivareta teknisk oppfølging av parkeringsautomater samt håndheving av avgiftsparkering og annen parkeringskontroll. Evt. reduksjon av betjenter gir netto inntektstap, og vil ytterligere svekke økonomien til virksomheten. Økonomiske konsekvenser: Alternativ 1: Uendret i forhold til dagens situasjon, bedring av økonomi vil skje gjennom tiltak innenfor tjenesten og justering av parkeringsordningen iht. parkeringspolitisk plan. Alternativ 2: Arbeidsgruppen kan ikke se noen nevneverdig forskjell i forhold til alt. 1. Alternativ 3: Utgifter til styregodtgjørelse bortfaller. Inkl. arbeidsgiveravgift utgjør dette (2008 ) ca. kr ,-. I alt. 1 er det også mulig å redusere utgifter til styre gjennom f. eks. et styre med færre medlemmer enn i dag. Andre klare utgiftsreduksjoner mellom alt. 1 og alt. 3 er det vanskelig å peke på. Faktiske kostnader fremkommer klarere i en modell med AS enn i kommunal organisasjon der deler av tjenesten blir utført sentralt i kommunen, f. eks. i kommunens personal- og økonomiseksjoner, og ikke fremkommer som egne poster innenfor ansvarsområdets regnskap i kommunal enhet. Arbeidsgruppen vurderer at det er marginalt hva som kan oppnås av økonomisk effektivisering gjennom de enkelte alternativer. Forbedring av økonomi kan skje ved å gjennomgå og evt. utvide inntektsgrunnlaget og dermed øke inntektene. Personellmessige konsekvenser, bl.a. kommunens utfordring med rekruttering: Alternativ 1: Ingen spesielle utfordringer Alternativ 2. Omtrent likeverdig med alt. 1. Alternativ 3: Dette alternativ anses som mer krevende. Til å opprettholde og videreutvikle en faglig god og morderne parkeringstjeneste med akseptabel publikumsservice trengs en dyktig avdelingsleder som kan fungere både som fagleder og utføre administrative oppgaver omtrent som i alt Side 13

14 4 Med alt. 3 er man avhengig av at stilling som daglig leder i AS blir omgjort til avdelingsleder med funksjoner som nevnt ovenfor. På sikt, hvis denne avdelingsleder slutter, kan det blir vanskelig å rekruttere ny person med tilsvarende kompetanse pga. generelt lavere lønnsnivå til avdelingsleder i enhet enn det som vil være naturlig lønnsnivå til en daglig leder i et kommunalt AS. For øvrige stillinger antas rekrutteringsutfordringene å være relativt like i alle alternativer. Arbeidsgruppens oppsummering/konklusjon: For at Kristiansund kommunes parkeringsvirksomhet skal være best mulig rustet og tilpasset kommende ny parkeringsforskrift vil det være å anbefale at Kristiansund Parkering AS blir videreført. Kristiansund Privatparkering AS må uansett videreføres for at den delen av kommunens virksomhet skal være korrekt, juridisk ivaretatt, som omfatter private parkeringsplasser (herunder sykehusområdet, videregående skoler) innenfor någjeldende parkeringsforskrift). Ved ny forskrift er det ventet at private parkeringsplasser også vil omfatte offentlige parkeringstomter som omtalt som Kongens plass, Kirketomta, Gassverktomta m.fl. Publikumsservice, tilgjengelighet og kundefokus anses bedre ivaretatt i alternativ 1 enn alternativ 3. Også mulighetene over tid for å utvikle en moderne parkeringstjeneste anses best løst i alternativ 1. Arbeidsgruppen vil derfor anbefale alternativ 1 med videreføring av Kristiansund Parkering AS. S rin s ru ens anbefalin : Rådmannens saksframle : 4 Side 14

15 Notat etter møte med Espen Rindedal fra Samferdselsdepartementet sett opp mot betenkning vedr offentlig og privat parkering levert til Tromsø Parkering KF oppdatert etter møte med arbeidsgruppen den Det vises til avtale med direktør Tore Harry Paulsen om notat via e-post av Videre vises til møte mellom undertegnede og Espen Rindedal fra Samferdselsdepartementet tirsdag vedrørende arbeidet med ny parkeringsforskrift samt møte med arbeidsgruppen den , samt e-postkorrespondanse med Espen Rindedal etter møte. Nedenfor oppsummeres konklusjonene fra disse møtene. Fleksibilitet ved bruk av personell Det vises til min betenkning vedrørende offentlig og privat parkering datert (heretter omtalt betenkningen), punkt " Konkurranseutsatte oppgaver", kap 5. "Konkurranseutsatt virksomhet krav til uavhengighet, og bruk av kommunalt ansatte" samt punkt Hvor bor personell være ansatt?" Her ble det påpekt at utkast til forskrift kan tolkes dit hen at kommunene mister i stor grad fleksibilitet med hensyn til hvordan personell kan brukes. KS er opptatt av å sikre kommunene, herunder selskapene, en stor grad av fleksibilitet i bruk av personell selv om oppgaver må skilles ut i flere selskaper. Fra KS side ble det i møte presisert viktigheten av å sikre kommunene fleksibilitet med hensyn til bruk av personell og kompetanse, samt å holde administrasjonskostnader nede. Det ble fremhevet at dette gjør seg særlig gjeldene i småkommuner. Det ble bekreftet at Departementet ikke vil kreve at det skal være " vanntette skott" mellom kommunen og selskapene og mellom selskapene slik det var lagt opp til i det opprinnelige forslaget til ny parkeringsforskrift. Det må påregnes at departementet vil akseptere at samme personell kan ha oppgaver både innfor enerettsområdet (herunder gebyrhåndhevelse) og utenfor enerettsområdet. Det vil si at et kommunalt foretak eller et selskap kan leie inn arbeidskraft fra kommunalt foretak eller annet selskap. Forutsetningen er at det kan dokumenteres at det ikke foregår kryssubsidiering, dvs, at konkurranselovgivningen må oppfylles. Dette må sikres gjennom avtalermellom utleier og innleieselskap (eks mellom kommunal foretak og et aksjeselskap). Tjenestene må prises, og prisene må være reelle og tilpasset markedet, slik at man også unngår å komme i konflikt med reglene om offentlig støtte. 2. Krav om eget rettsubjekt utenfor enerettsområdet Det vises til betenkningen punkt "Konkurranseutsatte oppgaver", punkt 3.2 "Overforing av eierskap og drift til parkeringshus fra en kommune til et annet rettsubjekt eid av kommunen, Punkt 4.7"Konkurranseutsatt virksomhet - privatrettslige parkeringsoppgaver" samt Side 15

16 punkt 7,4 " Ulike organisasjonsmodeller "med underpunkter. I betenkningen ble det påpekt at etter gjeldende rett kan oppgavene utføres innenfor samme rettssubjekt. Det ble videre presisert at dette ikke vil være tilfelle slik forslaget til ny parkeringsforskrift forelå pr Departementet vil opprettholde krav om at oppgaver utenfor enerettsområdet skal organiseres som eget rettsubjekt, dvs, utenfor kommunen. Det vil si at det ikke vil bli mulig å organisere oppgavene i forskje1lige KF (Kommunale foretak), da et KF er en del av kommunen som rettsubjekt. Videre betyr det at drift av parkeringshus må ligge i et selskap utenfor kommunen, men eierskapet til bygget kan fortsatt bli i kommunen. Det er kun driften som må organiseres i eget selskap utenfor kommunen. KS påpekte at kommunene må ha fleksibilitet med hensyn til hvilken selskapsform som velges. F. eks må to kommuner kunne samarbeide om drift av et parkeringshus i et Interkommunalt selskap (IKS). Departementet vil ikke stenge for en slik fleksibilitet. Det vises til betenkningen kap. 6. "Kryss-subsidiering". Her ble følgende presisert: "Forbudet mot kryssubsidiering må betraktes som en grunnleggende forutsetning for konkurranse på like og ikke-diskriminerende vilkår." Departementet er opptatt av konkumnseforholdene og ser for seg at kommunene må organisere oppgavene utenfor enerettsområdet i eget rettsubjekt særlig for å oppnå likhet mht skatteplikt. Alle, herunder kommuner som driver utenfor enerettsområdet, (parkering på parkeringsplasser, parkeringshus etc) må være forberedt på å bli skattlagt for dette for å oppnå like konkurransevilkår. På den måten tvinges kommunene til å legge disse oppgavene i eget selskap utenfor kommunen, eks i et AS (aksjeselskap). Oppgaver i grenseland mellom enerettsområdet og utenfor enerettsrettsområdet KS påpekte i møte at det er flere oppgaver som ligger i grenseland mellom enerettsområdet og utenfor enerettsområdet. Dette er tema som ikke var belyst i betenkningen, men som vi vet at flere av medlemmene er opptatt av. KS mener dette ikke er tilstrekkelig fanget opp av departementet og mener det er viktig å ha fokus på disse oppgavene. KS mener at oppgaver som blant annet beboerparkering og innfartsparkering har et sterkt element av trafikkstyring og må falle utenfor krav om selskapsorganisering. Her må kommunene ha fleksibilitet med hensyn til organisering, blant annet må slike oppgaver kunne organiseres innenfor kommunen og sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet. KS påpekte at det må foretas en grenseoppgang med hensyn til hvilke oppgaver som skal skattlegges. Departementet ser at dette i sin alminnelighet må avgjøres ut fra hvilke arealer slik vilkårsparkering tilbys på. De argumentene som så langt er fremmet gir etter departementets syn ikke grunn til å regulere slike parkeringsområder særskilt. En samling av oppgaver i samme rettsubjekt særlig plassering av vilkårsparkering Det vises til betenkningen kap 5, herunder punkt 5.1 "Organisering og krav knyttet til økonomiske forhold". Her er det presisert at kommunene bør skille egenregioppgaver fra oppgaver utført på vegne av andre for å unngå konflikt med anskaffelsesregelverket. Dette gjelder uavhengig av hvordan den fremtidige parkeringsforskriften blir vedtatt. Det følger av reglene for offentlige anskaffelser. Det betyr at selv i dag, kan ikke disse oppgavene forbli i samme selskap dersom omsetningen til andre enn kommunen (kommunene hvis flere kommuner er eiere av selskapet). Side 16

17 Departementet vil sikre kommunen fleksibilitet med hensyn til organisering av vilkårsparkering (her innenfor enerettsområdet). Dette skal kunne organiseres sammen med gebyrhåndheving, alene eller sammen med oppgaver utenfor enerettsområdet. Det vil si at kommunen kan organisere disse oppgavene både som kommunal etat, kommunalt foretak (KF) eller aksjeselskap(as)/ interkommunalt selskap (IKS) (hvis det samarbeides med andre kommuner eller fylkeskommuner). Velger kommunen å organisere disse oppgavene sammen med oppgaver utenfor enerettsområdet, må dette organiseres utenfor kommunen i eget rettsubjekt. Oppgavene må da påregnes å bli skattlagt, fordi egne rettsubjekter skattlegges. Oppgavene påregnes ikke å bli skattelagt dersom de organiseres innenfor kommunen, f. eks sammen med oppgaver innen enerettsområdet. KS påpekte at kommunene må ha full fleksibilitet med hensyn til organisering av gebyrhåndhevningen, dvs, at også disse oppgavene også må kunne legges i eget rettsubjekt dersom kommunen ønsker det. Det uheldige med dette, vil være at oppgaven skattlegges hvis det legges i eget rettsubjekt men poenget er å sikre kommunene frihet til å bestemme selv. Departementet er avventende til full organisasjonsfrihet når det gjelder gebyrhåndhevingen. Gebyrhåndheving er delegert politimyndighet og er klar myndighetsutøvelse som det særlig av hensyn til tydelighet i kommunens ulike roller, kan være gode grunner til å ha innenfor det kommunale rettsubjektet, Departementet er likevel klar over at det er kommuner som i dag har disse oppgavene i eget rettsubjekt. Mandal kommune ble nevnt som et eksempel. Da det også i denne runden ikke skal gjøres noen totalgjennomgang av gebyroordningen ser departementet så langt ikke grunn til å forby at gebyrhåndhevingen organiseres utenfor det kommunale rettssubjektet, men spørsmålet kan vurderes nærmere. Det må i tilfelle sikres klar regulering av at et kommunalt parkeringsaksjeselskap omfattes av forvaltningslovens regler. I møte ble det påpekt at reglene må utformes slik at kommunene, uavhengig av størrelse, må ha like muligheter til drive med parkeringsoppgaver. Først og fremst gjelder dette gebyrhåndhevning og vilkårsparkering på eget område. Det er en frykt for at krav om organisering i ulike rettsubjekter kan gi en ubalanse mellom store og små kommuner. Forskriftsreglene må ikke bli slik at kommuner tvinges til å kjøpe parkeringstjenester. Det synes å være enighet om at at kommunene fortsatt kan organisere gebyrhåndhevning og vilkårsparkering på eget område i samme organisasjonsform og innenfor kommunen. Utenfor enerettsområdet, vil det bli stilt krav om egen organisasjonsform. Oppsummert: Oppfatningene fra KS sin side er at Departementet står fast på at gebyrhåndhevning og oppgaver utenfor enerettsområdet skal holdes adskilt. Hvis alle oppgavene skal kunne samles, vil det uansett måtte skje utenfor kommunen i eget rettsubjekt. Det er tvilsomt om Departementet vil tillate en samling av alle oppgavene i et AS. For øvrig er det opp til kommunene å sørge for å organisere egenregioppgaver på en slik måte at det er i tråd med anskaffelsesregelverket. Departementet vil ikke hindre kommuner i å organisere egenregioppgaver (utenfor gebyrområdet) sammen med oppgaver som utføres på vegne av andre, men det må påregnes et krav om at organiseres i eget rettsubjekt, eks AS. 5. Samarbeid mellom kommuner KS påpekte behov for at kommuner kan samarbeide om parkeringsoppgaver. Departementet vil åpne for større frihet til å kunne samarbeide om parkeringsoppgaver mellom kommuner, også Side 17

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer