Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 1

2 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Side 2

3 Arkiv: 255 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eivind Raanes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Bystyret 10/ Organisering av parkeringsvirksomheten i Kristiansund kommune Vedlegg: Rapport datert fra arbeidsgruppe nr. 17 om parkeringsselskapet Notat oktober 2010 fra KS Bedrift vedr. organisering og ny parkeringsforskrift Aktuelle organisasjonsmodeller dagens parkeringsforskrift Aktuelle organisasjonsmodeller ny parkeringsforskrift Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Side 3

4 Rådmannens innstilling kommunalsjef Kristiansund bystyre ønsker å vurdere den økonomiske utviklingen for Kristiansund Parkering AS etter bystyrets vedtak om endrede gebyrer mv. Videre ønsker bystyret å vurdere innhold og erfaring med ny parkeringsforskrift før spørsmål om endret organisering for Kristiansund Parkering AS og Kristiansund Privatparkering AS avklares. Saken tas opp på nytt innen utgangen av Bakgrunn Bystyrets vedtok følgende i sak PS 10/41 (fattet med 22 mot 21 stemmer): Rådmannen bes snarest iverksette en prosess med sikte på omdanning av Kristiansund Parkering AS til kommunal enhet. Bystyret forelegges engen sak om implementering av ny organisasjonsmodell for parkeringsvirksomheten. Ny organisering iverksettes snarest, om mulig allerede fra Parkeringsvirksomheten utgjør en liten del av kommunens samlede tjenester målt ut fra budsjett og antall ansatte. Parkering er likevel et svært viktig tjenesteområde siden det berører de fleste av kommunens innbyggere, næringsliv og tilreisende. Det er av stor betydning å ha en effektiv og god serviceorganisasjon til å utføre stadig mer spesialiserte parkeringstjenester. Hvordan kommunen velger å organisere og dimensjonere virksomheten (antall ansatte, utstyrsstandard etc.), anses som vesentlig for kvaliteten på tjenestene og servicen til publikum. Ny parkeringsforskrift (ventet å Side 4

5 bli gjeldende fra ) kan medføre vesentlige endringer i forhold til dagens forskrift. Ifølge utkast til ny forskrift begrenses kommunens oppgaver til primært å håndheve gebyrileggelser og avgiftsparkering kun langs gate. Øvrig parkeringsvirksomhet skal (ifølge ett av hovedgrepene i ny forskrift) ivaretas av kommunalt aksjeselskap eller konkurranseutsettes. Selv om ny forskrift ligger ett år frem i tid, synes det likevel viktig å ta hensyn til den i spørsmålet om organisering av kommunens parkeringsvirksomhet. Møter i arbeidsgruppe Til å forberede saken har det vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Kåre Grønning (daglig leder) og Kjell Johansen (tillitsvalgt) fra Kristiansund Parkering AS samt Eivind Raanes (byingeniør) og Robert Olsen (kontorsjef) fra Kristiansund kommune. Personalsjef og økonomisjef har også vært trukket inn for å se på personalmessige og økonomiske forhold. Det har blitt holdt 2 møter i arbeidsgruppen, som for øvrig vil vise til sin tidligere utredning gitt i rapport datert , som fortsatt anses som relevant. Organisering etter gjeldende parkeringsforskrift Nåværende organisering der kommunens samlede parkeringsvirksomhet ivaretas av Kristiansund Parkering AS og Kristiansund Privatparkering AS, er godt tilpasset gjeldende parkeringsforskrift. Selskapet Kristiansund Privatparkering AS gir mulighet for at kommunen også kan utføre tjenester for private parkeringsanlegg. Trenden er at stadig flere kommuner velger å organisere parkeringsvirksomheten som Side 5

6 kommunalt aksjeselskap. Flertallet av kommuner som Kristiansund kan sammenligne seg med har fortsatt en modell der parkering enten er egen enhet eller en avdeling i enhet. Noen av kommuner har et privat selskap i tillegg til å utføre oppgaver for private parkeringsanlegg. Kommunal enhet eller avdeling fungerer erfaringsmessig godt i forhold til gjeldende parkeringsforskrift. Et kommunalt AS ledes av et styre og som har delegert aktuelle oppgaver etter parkeringsforskrift etc. En kommunal enhet inngår i kommunens ordinære organisasjon. Fordeler og ulemper med disse ulike modeller er det noe ulikt syn på. Fordelen med et kommunalt aksjeselskap er det gir et klart avgrenset ansvar og selskapet kan rendyrke parkering som arbeidsfelt. Ulempen kan være at de vanlige politiske organer i kommunen mister parkering som ansvar og får et fjernere forhold til parkering enn om virksomheten er organisert som enhet/avdeling. I Kristiansund har bystyret ventet med å delegere alle aktuelle oppgaver til parkeringsselskapet slik at bystyret her fortsatt kan involvere seg mer enn ved de fleste andre kommunale aksjeselskaper. Om parkering trenger å skilles ut fra annen kommunal virksomhet og organiseres som kommunalt foretak eller aksjeselskap, anses først og fremst være et politisk valg med nåværende parkeringsforskrift. Vedlagt følger en skjematisk oversikt over vanlige modeller for organisering av parkering etter gjeldende parkeringsforskrift. Side 6

7 Organisering etter kommende, ny parkeringsforskrift Forslag til ny parkeringsforskrift skal om kort tid ut på en offentlig høring. Det må tas forbehold om at høringen kan medføre endringer som kan få betydning for den fremtidige organisering av parkering i kommunene. Også KS har engasjert seg i arbeidet med ny parkeringsforskrift. Vedlager et notat der KS Bedrift redegjør for aktuelle problemstillinger. Som det også fremgår av KS Bedrift sitt notat, må kommunene ha minst 2 organisasjoner for å ivareta parkeringsvirksomheten i samme omfang som tidligere når ny forskrift er innført. Den ene organisasjon (for gebyrileggelser av feilparkering og avgiftsparkering for kantsteinsparkering) kan være en kommunal enhet/avdeling, kommunalt foretak eller kommunalt aksjeselskap. Den andre organisasjonen, som skal ivareta øvrig parkeringsvirksomhet samt private p-anlegg, må være kommunalt aksjeselskap hvis kommunen der ikke velger å konkurranseutsette. Vedlagt følger en skjematisk oversikt over aktuelle modeller for organisering av parkering etter kommende, ny parkeringsforskrift, slik man kan forvente pr. november Kommunal enhet eller egen avdeling i eksisterende enhet? Kristiansund kommune har tidligere i 2010 gjennomført en omfattende prosess og vedtatt en tilpasning av administrativ struktur. Et av de viktige grepene var her å redusere antall enheter. På sikt er det et ønske om ytterligere å redusere antall enheter når dette kan Side 7

8 være naturlig å ta opp. Om Kristiansund Parkering AS legges ned vil det ikke være noe særlig aktuelt alternativ med en egen enhet. Virksomheten synes mest naturlig å plassere som en ny avdeling hos byingeniør, som allerede arbeider med vei og trafikk. I denne saken går ikke rådmannen nærmere inn på å redegjøre for et eventuelt alternativ med et kommunalt foretak for parkering. Et kommunalt foretak medfører at virksomheten langt på vei får samme selvstendighet som et aksjeselskap med omtrent samme fordeler og ulemper. Økonomi For å drive en forsvarlig parkeringsvirksomhet i samme omfang som i dag trengs det like mange ansatte enten tjenesten drives som kommunalt AS eller som avdeling hos byingeniør. Lønnsog driftsutgifter blir i prinsippet dermed likt i begge modeller. Et kommunalt AS får ekstrautgifter til styrehonorarer og kjøp av enkelte tjenester. Når det gjelder kjøp av aktuelle tjenester til regnskap, revisjon mv., vil tilsvarende tjeneste utført i egenregi internt i kommunen likevel ikke være nevneverdig rimeligere enn det et kommunalt AS må betale til private firma. Etter at bystyret i møte har vedtatt å øke parkeringsavgiften, vil dette kunne bidra til å rette opp selskapets anstrengte økonomi. Ny parkeringsforskrift i 2012 vil kunne legge opp til økning av gebyrer og tilleggsavgifter, slik at også dette vil øke inntektene fra parkering. Rådmannen forventer at økonomien i selskapet går med overskudd i løpet av et par års tid. Side 8

9 Et vedtak om å nedlegge Kristiansund Parkering AS fra årsskiftet vil kunne medføre at kommunen må dekke et tap på omkring 3 mill. kr. som er det samlede beløp som selskapet i dag ikke klarer å betale. Rådmannen synes det vil være unødvendig å ta et slikt tap når det er utsikt til at selskapet kan få en positiv økonomi i løpet av nærmeste par år. Rådmannen oppsummering og anbefaling Av hensyn til å sikre god publikumsservice er det viktig å ha en effektiv organisasjon for parkeringsvirksomheten. Kristiansund Parkering AS har de senere år slitt økonomisk, og pådratt seg et relativt stort underskudd. Videre økonomisk utvikling forventes nå å bli betydelig bedre. Det er fortsatt en del usikkerhet omkring ny parkeringsforskrift, som er forventet å bli gjeldende fra Det kan fortsatt komme endringer i forskriften. Det vil også være av interesse å se hva som vil være praktiske erfaringer med ny forskrift og hvordan andre byer på størrelse med Kristiansund velger å organisere sin parkeringsvirksomhet med ny forskrift. Rådmannen vil, ut fra økonomi og usikkerhet knyttet til ny parkeringsforskrift, anbefale at spørsmålet om omorganisering av Kristiansund Parkering AS utsettes og tas opp til ny behandling i slutten av Et eventuelt endelig vedtak om nedlegging av Kristiansund Parkering AS vil ta en del tid til å gjennomføre. Det vil omfatte nødvendige prosesser for overføring av personell og for avvikling av Kristiansund Side 9

10 Parkering AS, tid til avklaringer av budsjett og andre økonomiske forhold, gjennomgåelse og revidering av inngåtte avtaler etc. Avviklingen vil måtte skje etter aksjelovens bestemmelser. Det kan påregnes at det trengs 5 6 måneder til slike prosesser og forberedelser. Rådmannen kan ikke se at det foreligger nevneverdige miljøog klimamessige konsekvenser i denne saken. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther Side 10

11 Kristiansund kommune I medvind uansett vær Sak nr Dato 2008/ Arbeldsgruppe: nr. 17 Parkeringsselskapet Prinsipper for behandling av personell: Ingen skal sies opp Personer som omplasseres beholder lønnsplassering Det kan gjennomføres midlertidige omplasseringer i påvente av tilpasninger/åpninger i organisasjonen. (Eks. 2 enheter slås sammen, I enhetsleder fortsetter som leder mens 1 enhetsleder går over i midlertidig stilling, beholder lønn og omplasseres i ny enhetslederstilling vedkommende er kvalifisert for så snart en blir ledig). Styringsgruppen gir følgende mandat for gruppen: Vurderer om det fortsatt skal være et aksjeselskap heleid av kommunen. Vurder om det skal omorganiseres til et kommunalt foretak eller legges under en eksisterende kommunal enhet. Det tas ikke opp: Omgjøring til privat aksjeselskap. Selge ut tjenestene til privat aktør. Opprette egen kommunal enhet Alle arbeidsgruppene Frist for ferdigstilling Ansvarlig kommunalsjef Deltakere i Leder: Sekretær: Deltakere: Tillitsvalgt: Ra rapporterer den 1. i hver måned til styringsgruppen. av oppgaven: for tiltaket: Kjell Sæther arbeidsgruppen: Eivind Raanes Robert Olsen Kåre Grønning KjellJohansen ortens innhold: Beskrivelse av dagens situasjon: Formålet med parkeringsvirksomheten fremgår av kommunens parkeringspolitiske plan fra Parkeringsordning og tilbudskal bidra til vitalisering av sentrum ved regulering av eksisterende parkeringsplasser og etablering av nye plasser/anlegg. Drift og håndheving skal sikre god fremkommelighet for alle trafikanter, god tilgjengelighet for prioriterte brukergrupper og opprettholdt eller bedret trafikksikkerhet og miljø. Side 11

12 2 Kristiansund Parkering AS har siden hatt ansvaret for drift av kommunens parkeringsvirksomhet. I 2004 ble datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS stiftet for å ivareta drifting av parkering på private parkeringsanlegg. Kristiansund Parkering AS har i dag 8 ansatte inkl. 1 vikar (tilsvarende 6,5 årsverk) som også betjener virksomheten til Kristiansund Privatparkering AS, som ikke har egne ansatte. Kristiansund Parkering AS fremla for året 2008 et regnskap som viste inntekter på kr. og utgifter på kr, dvs, et underskudd på kr Den største utgiften består av leie av offentlig og privat parkeringsareal på til sammen kr eller 45 % av totale utgifter. Samlet lønnskostnad inkl. arb.giveravgift, sosiale ytelser, styregodtgjørelse utgjorde kr , eller knapt 30 % av totale utgifter. For å løse de økonomiske utfordringer til Kristiansund Parkering AS anbefales at man arbeider videre med blant annet de forslag som er tatt opp av styret. Den sterke publikumsorientering med en viss karakter av privat tjenesteyting er kanskje viktigste årsak til at det er mer vanlig å diskutere organisering av parkering fremfor annen kommunal virksomhet (f. eks. vei, vannforsyning, avløp). En svært stor del av kommunens befolkning og besøkende utenfra er brukere av en ganske utviklet og omfattende offentlig parkeringstjeneste. Månedlig er det tale om totalt ca transaksjoner og handlinger for brukerne - ofte med behov for oppfølgende tjeneste fra parkeringsselskapet. Virksomheten er svært spesialisert og styrt av et forholdsvis omfattende og detaljert regelverk. Samferdselsdepartementet arbeider med ny parkeringsforskrift for bl. a. å sikre mest mulig like regler for parkering på private og offentlige parkeringsplasser. For kommunene kan det bli en utfordring at drift av offentlige og private parkeringsplasser (i eller utenfor kommunalt enerettsområde) ikke kan håndteres av en og samme virksomhet eller selskap, men av 2 organisasjoner. Dette er allerede en realitet i dag, selv om ikke alle kommuner ennå har innrettet seg på "lovlig" måte for sin aktivitet på private parkeringsplasser. Ny parkeringsforskrift er antatt å bli gjort gjeldende i Med forbehold om justeringer av foreliggende utkast er det ventet at hovedgrepene til ny forskrift beholdes. Dette fordrer egen løsning for de private parkeringsplassene. Det kan synes derfor å bli slik at offentlig parkeringsregulering i ny forskrift bare vil omfatte parkering langs kantstein i gate, mens offentlige parkeringsplasser som Kon ens lass o Kirketomta vil få status som " rivat" o driftes som sådan. Alternative løsninger: Pr er kommunal parkeringsvirksomhet ifølge oversikt fra NORPARK organisert slik: Alt 1: Kommunalt AS: 12 kommuner Alt 2: Kommunalt foretak, KF: 9 kommuner Alt 3: Egen etat/egen avdeling: 50 kommuner Alternativ 1 er nå en innarbeidet modell, som når man ser bort fra utfordringer i forhold til oppfølging av parkeringspolitisk plan og økonomi, har vist seg å fungere alminnelig godt. Alternativet fremstår så langt, som den mest tilpassede modell i forhold kommende ny parkeringsforskrift. Alternativ 2 har en del likhetstrekk med kommunalt AS, men det anses som heller kunstig å gå fra et AS til KF, ikke minst når man tar i betraktning behovet for et AS i kommende parkeringsforskrift. Alternativ 3 gir best integrering/samhandling med øvrig virksomhet innenfor tekniske tjenester, men med ny parkeringsforskrift risikerer kommunen å måtte ha 2 organisasjoner til å drive parkeringstjenestene. Dvs. 1 organisasjonen for kommunalt enerettsområde (avgiftsparkering mv. langs gate) og 1 organisasjon (AS) for parkeringstjenesten utenfor enerettsområdet (åpne plasser og private anlegg). Arbeidsgruppen vil her forutsette at kommunens parkeringstjeneste ikke skal reduseres i forhold til da ens antall - lasser o omfan for øvri. 2 Side 12

13 3 Blant de 50 kommuner der det er egen etat eller avdeling, er det for øvrig et økende antall som har et eget AS for "lovlig" å drifte private parkeringsplasser. Arbeidsgruppen mener ut fra ovenstående at hovedalternativene som bør vurderes mest inngående vil være alt. 1 og alt.3, der det er klar forskjell på alternativene. Strukturelle konsekvenser: Alternativ 1: Videre føring av dagens organisasjon gir ingen strukturelle endringer. Alternativ 2: Utenom det som trengs utført av formell art i forbindelse med eventuell omdanning av et AS til et KF, kan arbeidsgruppen ikke se at dette endrer nevneverdig på strukturelle forhold. Alternativ 3: For å kunne yte samme tjeneste som i alt. 1 trengs samme faglige ledelse og bemanning for øvrig. Faglig ledelse skal dekke parkeringsfaglig kompetanse, jus og regelverk, ivareta videreutvikling av tjenestenes innhold, omfang, avtaler med leverandører, avtaler med eiere av parkeringsarealer, oppgradere tekniske løsninger og nye parkeringsanlegg. Fagleder har dessuten mange oppgaver med administrasjon av personell samt økonomisk oppfølging. 1alt. 3 skal parkeringstjenesten formelt ledes av en enhetsleder. Den naturlige enhet der parkering kan passe inn vil være byingeniør, der enhetsleder ikke har ledig egenkapasitet til et nytt ansvarsområde. Man må, for å opprettholde aktivitet og service til publikum, fortsatt ha en 100% avdelingsleder som ivaretar fag og administrasjon samt ha ansatt 100 % konsulent som saksbehandler og behandler av klager/henvendelser. Antall trafikkbetjenter må opprettholdes for å ivareta teknisk oppfølging av parkeringsautomater samt håndheving av avgiftsparkering og annen parkeringskontroll. Evt. reduksjon av betjenter gir netto inntektstap, og vil ytterligere svekke økonomien til virksomheten. Økonomiske konsekvenser: Alternativ 1: Uendret i forhold til dagens situasjon, bedring av økonomi vil skje gjennom tiltak innenfor tjenesten og justering av parkeringsordningen iht. parkeringspolitisk plan. Alternativ 2: Arbeidsgruppen kan ikke se noen nevneverdig forskjell i forhold til alt. 1. Alternativ 3: Utgifter til styregodtgjørelse bortfaller. Inkl. arbeidsgiveravgift utgjør dette (2008 ) ca. kr ,-. I alt. 1 er det også mulig å redusere utgifter til styre gjennom f. eks. et styre med færre medlemmer enn i dag. Andre klare utgiftsreduksjoner mellom alt. 1 og alt. 3 er det vanskelig å peke på. Faktiske kostnader fremkommer klarere i en modell med AS enn i kommunal organisasjon der deler av tjenesten blir utført sentralt i kommunen, f. eks. i kommunens personal- og økonomiseksjoner, og ikke fremkommer som egne poster innenfor ansvarsområdets regnskap i kommunal enhet. Arbeidsgruppen vurderer at det er marginalt hva som kan oppnås av økonomisk effektivisering gjennom de enkelte alternativer. Forbedring av økonomi kan skje ved å gjennomgå og evt. utvide inntektsgrunnlaget og dermed øke inntektene. Personellmessige konsekvenser, bl.a. kommunens utfordring med rekruttering: Alternativ 1: Ingen spesielle utfordringer Alternativ 2. Omtrent likeverdig med alt. 1. Alternativ 3: Dette alternativ anses som mer krevende. Til å opprettholde og videreutvikle en faglig god og morderne parkeringstjeneste med akseptabel publikumsservice trengs en dyktig avdelingsleder som kan fungere både som fagleder og utføre administrative oppgaver omtrent som i alt Side 13

14 4 Med alt. 3 er man avhengig av at stilling som daglig leder i AS blir omgjort til avdelingsleder med funksjoner som nevnt ovenfor. På sikt, hvis denne avdelingsleder slutter, kan det blir vanskelig å rekruttere ny person med tilsvarende kompetanse pga. generelt lavere lønnsnivå til avdelingsleder i enhet enn det som vil være naturlig lønnsnivå til en daglig leder i et kommunalt AS. For øvrige stillinger antas rekrutteringsutfordringene å være relativt like i alle alternativer. Arbeidsgruppens oppsummering/konklusjon: For at Kristiansund kommunes parkeringsvirksomhet skal være best mulig rustet og tilpasset kommende ny parkeringsforskrift vil det være å anbefale at Kristiansund Parkering AS blir videreført. Kristiansund Privatparkering AS må uansett videreføres for at den delen av kommunens virksomhet skal være korrekt, juridisk ivaretatt, som omfatter private parkeringsplasser (herunder sykehusområdet, videregående skoler) innenfor någjeldende parkeringsforskrift). Ved ny forskrift er det ventet at private parkeringsplasser også vil omfatte offentlige parkeringstomter som omtalt som Kongens plass, Kirketomta, Gassverktomta m.fl. Publikumsservice, tilgjengelighet og kundefokus anses bedre ivaretatt i alternativ 1 enn alternativ 3. Også mulighetene over tid for å utvikle en moderne parkeringstjeneste anses best løst i alternativ 1. Arbeidsgruppen vil derfor anbefale alternativ 1 med videreføring av Kristiansund Parkering AS. S rin s ru ens anbefalin : Rådmannens saksframle : 4 Side 14

15 Notat etter møte med Espen Rindedal fra Samferdselsdepartementet sett opp mot betenkning vedr offentlig og privat parkering levert til Tromsø Parkering KF oppdatert etter møte med arbeidsgruppen den Det vises til avtale med direktør Tore Harry Paulsen om notat via e-post av Videre vises til møte mellom undertegnede og Espen Rindedal fra Samferdselsdepartementet tirsdag vedrørende arbeidet med ny parkeringsforskrift samt møte med arbeidsgruppen den , samt e-postkorrespondanse med Espen Rindedal etter møte. Nedenfor oppsummeres konklusjonene fra disse møtene. Fleksibilitet ved bruk av personell Det vises til min betenkning vedrørende offentlig og privat parkering datert (heretter omtalt betenkningen), punkt " Konkurranseutsatte oppgaver", kap 5. "Konkurranseutsatt virksomhet krav til uavhengighet, og bruk av kommunalt ansatte" samt punkt Hvor bor personell være ansatt?" Her ble det påpekt at utkast til forskrift kan tolkes dit hen at kommunene mister i stor grad fleksibilitet med hensyn til hvordan personell kan brukes. KS er opptatt av å sikre kommunene, herunder selskapene, en stor grad av fleksibilitet i bruk av personell selv om oppgaver må skilles ut i flere selskaper. Fra KS side ble det i møte presisert viktigheten av å sikre kommunene fleksibilitet med hensyn til bruk av personell og kompetanse, samt å holde administrasjonskostnader nede. Det ble fremhevet at dette gjør seg særlig gjeldene i småkommuner. Det ble bekreftet at Departementet ikke vil kreve at det skal være " vanntette skott" mellom kommunen og selskapene og mellom selskapene slik det var lagt opp til i det opprinnelige forslaget til ny parkeringsforskrift. Det må påregnes at departementet vil akseptere at samme personell kan ha oppgaver både innfor enerettsområdet (herunder gebyrhåndhevelse) og utenfor enerettsområdet. Det vil si at et kommunalt foretak eller et selskap kan leie inn arbeidskraft fra kommunalt foretak eller annet selskap. Forutsetningen er at det kan dokumenteres at det ikke foregår kryssubsidiering, dvs, at konkurranselovgivningen må oppfylles. Dette må sikres gjennom avtalermellom utleier og innleieselskap (eks mellom kommunal foretak og et aksjeselskap). Tjenestene må prises, og prisene må være reelle og tilpasset markedet, slik at man også unngår å komme i konflikt med reglene om offentlig støtte. 2. Krav om eget rettsubjekt utenfor enerettsområdet Det vises til betenkningen punkt "Konkurranseutsatte oppgaver", punkt 3.2 "Overforing av eierskap og drift til parkeringshus fra en kommune til et annet rettsubjekt eid av kommunen, Punkt 4.7"Konkurranseutsatt virksomhet - privatrettslige parkeringsoppgaver" samt Side 15

16 punkt 7,4 " Ulike organisasjonsmodeller "med underpunkter. I betenkningen ble det påpekt at etter gjeldende rett kan oppgavene utføres innenfor samme rettssubjekt. Det ble videre presisert at dette ikke vil være tilfelle slik forslaget til ny parkeringsforskrift forelå pr Departementet vil opprettholde krav om at oppgaver utenfor enerettsområdet skal organiseres som eget rettsubjekt, dvs, utenfor kommunen. Det vil si at det ikke vil bli mulig å organisere oppgavene i forskje1lige KF (Kommunale foretak), da et KF er en del av kommunen som rettsubjekt. Videre betyr det at drift av parkeringshus må ligge i et selskap utenfor kommunen, men eierskapet til bygget kan fortsatt bli i kommunen. Det er kun driften som må organiseres i eget selskap utenfor kommunen. KS påpekte at kommunene må ha fleksibilitet med hensyn til hvilken selskapsform som velges. F. eks må to kommuner kunne samarbeide om drift av et parkeringshus i et Interkommunalt selskap (IKS). Departementet vil ikke stenge for en slik fleksibilitet. Det vises til betenkningen kap. 6. "Kryss-subsidiering". Her ble følgende presisert: "Forbudet mot kryssubsidiering må betraktes som en grunnleggende forutsetning for konkurranse på like og ikke-diskriminerende vilkår." Departementet er opptatt av konkumnseforholdene og ser for seg at kommunene må organisere oppgavene utenfor enerettsområdet i eget rettsubjekt særlig for å oppnå likhet mht skatteplikt. Alle, herunder kommuner som driver utenfor enerettsområdet, (parkering på parkeringsplasser, parkeringshus etc) må være forberedt på å bli skattlagt for dette for å oppnå like konkurransevilkår. På den måten tvinges kommunene til å legge disse oppgavene i eget selskap utenfor kommunen, eks i et AS (aksjeselskap). Oppgaver i grenseland mellom enerettsområdet og utenfor enerettsrettsområdet KS påpekte i møte at det er flere oppgaver som ligger i grenseland mellom enerettsområdet og utenfor enerettsområdet. Dette er tema som ikke var belyst i betenkningen, men som vi vet at flere av medlemmene er opptatt av. KS mener dette ikke er tilstrekkelig fanget opp av departementet og mener det er viktig å ha fokus på disse oppgavene. KS mener at oppgaver som blant annet beboerparkering og innfartsparkering har et sterkt element av trafikkstyring og må falle utenfor krav om selskapsorganisering. Her må kommunene ha fleksibilitet med hensyn til organisering, blant annet må slike oppgaver kunne organiseres innenfor kommunen og sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet. KS påpekte at det må foretas en grenseoppgang med hensyn til hvilke oppgaver som skal skattlegges. Departementet ser at dette i sin alminnelighet må avgjøres ut fra hvilke arealer slik vilkårsparkering tilbys på. De argumentene som så langt er fremmet gir etter departementets syn ikke grunn til å regulere slike parkeringsområder særskilt. En samling av oppgaver i samme rettsubjekt særlig plassering av vilkårsparkering Det vises til betenkningen kap 5, herunder punkt 5.1 "Organisering og krav knyttet til økonomiske forhold". Her er det presisert at kommunene bør skille egenregioppgaver fra oppgaver utført på vegne av andre for å unngå konflikt med anskaffelsesregelverket. Dette gjelder uavhengig av hvordan den fremtidige parkeringsforskriften blir vedtatt. Det følger av reglene for offentlige anskaffelser. Det betyr at selv i dag, kan ikke disse oppgavene forbli i samme selskap dersom omsetningen til andre enn kommunen (kommunene hvis flere kommuner er eiere av selskapet). Side 16

17 Departementet vil sikre kommunen fleksibilitet med hensyn til organisering av vilkårsparkering (her innenfor enerettsområdet). Dette skal kunne organiseres sammen med gebyrhåndheving, alene eller sammen med oppgaver utenfor enerettsområdet. Det vil si at kommunen kan organisere disse oppgavene både som kommunal etat, kommunalt foretak (KF) eller aksjeselskap(as)/ interkommunalt selskap (IKS) (hvis det samarbeides med andre kommuner eller fylkeskommuner). Velger kommunen å organisere disse oppgavene sammen med oppgaver utenfor enerettsområdet, må dette organiseres utenfor kommunen i eget rettsubjekt. Oppgavene må da påregnes å bli skattlagt, fordi egne rettsubjekter skattlegges. Oppgavene påregnes ikke å bli skattelagt dersom de organiseres innenfor kommunen, f. eks sammen med oppgaver innen enerettsområdet. KS påpekte at kommunene må ha full fleksibilitet med hensyn til organisering av gebyrhåndhevningen, dvs, at også disse oppgavene også må kunne legges i eget rettsubjekt dersom kommunen ønsker det. Det uheldige med dette, vil være at oppgaven skattlegges hvis det legges i eget rettsubjekt men poenget er å sikre kommunene frihet til å bestemme selv. Departementet er avventende til full organisasjonsfrihet når det gjelder gebyrhåndhevingen. Gebyrhåndheving er delegert politimyndighet og er klar myndighetsutøvelse som det særlig av hensyn til tydelighet i kommunens ulike roller, kan være gode grunner til å ha innenfor det kommunale rettsubjektet, Departementet er likevel klar over at det er kommuner som i dag har disse oppgavene i eget rettsubjekt. Mandal kommune ble nevnt som et eksempel. Da det også i denne runden ikke skal gjøres noen totalgjennomgang av gebyroordningen ser departementet så langt ikke grunn til å forby at gebyrhåndhevingen organiseres utenfor det kommunale rettssubjektet, men spørsmålet kan vurderes nærmere. Det må i tilfelle sikres klar regulering av at et kommunalt parkeringsaksjeselskap omfattes av forvaltningslovens regler. I møte ble det påpekt at reglene må utformes slik at kommunene, uavhengig av størrelse, må ha like muligheter til drive med parkeringsoppgaver. Først og fremst gjelder dette gebyrhåndhevning og vilkårsparkering på eget område. Det er en frykt for at krav om organisering i ulike rettsubjekter kan gi en ubalanse mellom store og små kommuner. Forskriftsreglene må ikke bli slik at kommuner tvinges til å kjøpe parkeringstjenester. Det synes å være enighet om at at kommunene fortsatt kan organisere gebyrhåndhevning og vilkårsparkering på eget område i samme organisasjonsform og innenfor kommunen. Utenfor enerettsområdet, vil det bli stilt krav om egen organisasjonsform. Oppsummert: Oppfatningene fra KS sin side er at Departementet står fast på at gebyrhåndhevning og oppgaver utenfor enerettsområdet skal holdes adskilt. Hvis alle oppgavene skal kunne samles, vil det uansett måtte skje utenfor kommunen i eget rettsubjekt. Det er tvilsomt om Departementet vil tillate en samling av alle oppgavene i et AS. For øvrig er det opp til kommunene å sørge for å organisere egenregioppgaver på en slik måte at det er i tråd med anskaffelsesregelverket. Departementet vil ikke hindre kommuner i å organisere egenregioppgaver (utenfor gebyrområdet) sammen med oppgaver som utføres på vegne av andre, men det må påregnes et krav om at organiseres i eget rettsubjekt, eks AS. 5. Samarbeid mellom kommuner KS påpekte behov for at kommuner kan samarbeide om parkeringsoppgaver. Departementet vil åpne for større frihet til å kunne samarbeide om parkeringsoppgaver mellom kommuner, også Side 17

18 innen myndighetsområdet (gebyrhåndheving) i motsetning til det nåværende forskrift åpner for. F. eks må kommuner kunne samarbeide gjennom en vertskommunemodell. Dette gjelder også samarbeid om personell. Forholdet til offentleglova Hovedregelen er at offentlig eide selskaper er underlagt reglene om innsynsrett i offentleglova av 19. mai 2006 nr 16. Unntak gjelder selskaper som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i konkurranse med andre og på like vilkår som private. Dette følger av lovens 2, ledd og 2 ledd. Dette innbærer at parkeringsselskaper som ikke har oppgaver innenfor enerettsområdet eller gebyrhåndheving, men kun driver utenfor enerettsområdet i konkurranse med private, og heller ikke mottar noen form for støtte eller driver på vilkår som adskiller seg fra private selskaper, ikke vil være underlagt reglene om offentlig innsyn. For øvrige offentlig eide selskaper som driver innen parkering, f eks et AS som både har oppgaver innen enerettsomområdet og har gebyrhåndhevningen, gjelder offentleglova. For private selskaper er hovedregelen at disse ikke er underlagt offentleglova. I mandatet for utredningen har det vært et viktig poeng å likestille de offentlige og private aktørene i parkeringsbransjen. Hovedregelen etter offentleglova 2, er at selskaper eid av offentlig forvaltningsorgan, er underlagt innsynsreglene i loven. Unntak gjelder i de tilfeller hvor selskaper driver næring hovedsakelig i konkurranse med private og på samme vilkår, jf offtl. 2, 2 ledd. Normalt betyr dette at private og kommuner er likestilte utenfor enerettsområdet, men ikke parkering på eget område. Det ble fremhevet at departementet bør se nærmere på reglene om innsynsrett for å sikre likebehandling av offentlig eide selskaper og private selskaper. Private omfattes ikke av offentleglova, med mindre de er gitt oppgaver innefor myndighetsområdet, eksempelvis å gi forskrifter. Således står private fritt til å organisere sin virksomhet uten at det offentlige har noen form for innsynsrett. Slik sett er det ikke like vilkår i dag for private og kommuner når det gjelder parkering på eget område når partene velger å drive parkering selv. Departementet bes vurdere om dette er i tråd med intensjonen i forskriften om å oppnå likebehandling av private og kommuner på parkeringsområdet som faller utenfor myndighetsområdet. Oppsummert alternative selskapsmodeller ut fra Departementets siste signaler Alle oppgavene kan ikke samles i et selskap, og kan heller ikke samles innenfor kommunen. Oppgaver utenfor enerettsområdet, må organiseres utenfor kommunen i eget rettsubjekt. Det betyr at dersom kommunen vil drive med parkeringsoppgaver utenfor enerettsområde, må kommunen minimum dele parkeringsoppgavene i to organisasjonsformer, hvor av en av organisasjonsformene må være et selskap utenfor kommunen. Dette betyr at følgende alternative modeller kan benyttes: 1. Gebyrhåndheving kan organiseres alene eller sammen med vilkårsparkering på enerettsområdet enten innenfor kommunen i kommunal etat eller KF eller i eget rettssubjekt. Dette er tilsvarende dagens ordning. Side 18

19 Gebyrhåndhevning kan organiseres alene enten innenfor kommunen i kommunal etat eller et KF eller i eget rettsubjekt, mens vilkårsparkering innenfor og utenfor enerettsområdet på egne arealer organiseres i eget rettsubjekt. Av hensyn til anskaffelsesreglene, etableres drift i konkurransemarkedet (annen manns eiendom) i eget selskap. Dette kan organiseres som et datterselskap. Oppgaver utenfor enerettsområdet må organiseres i eget rettsubjekt. Disse oppgavene kan ikke organiseres innenfor kommunen. Dersom to eller flere kommuner samarbeider om slike oppgaver, kan enten aksjeselskapsformen (AS) eller IKS benyttes. Er kommunen alene, må ASformen velges. Gebyrhåndhevning og vilkårsparkering innenfor enerettsområdet kan samorganiseres, mens oppgaver i konkurransemarkedet organiseres i eget rettsubjekt. Vilkårsparkering innenfor enerettsområdet og oppgaver i konkurransemarkedet, kan ikke samorganiseres innenfor kommunen. Samorganisering må skje uten for kommunen i eget rettsubjekt. Ønsker kommuner å samarbeide om gebyrhåndheving, kan dette organiseres i en vertskommunemodell etter kommunelovens regler. Det vil si at oppgavene organiseres innenfor vertkommunen i kommunal etat eller et KF. Vertskommunen utøver myndighetsutøvelse på vegne av samarbeidskommunen. Trafikkbetjentene må være ansatt i vertskommunen. Det følger av reglene i kommuneloven. Kommuner som ikke ønsker å drive vilkårsparkering på enerettsområdet selv, men vil ha oppgaven utført av andre, må konkurranseutsette denne oppgaven. Det innebærer at både private og kommuner eller kommunalt eide selskaper da står fritt til å konkurrere om oppgaven. Anbudsplikten følger av reglene i anskaffelsesregelverket. Det er ikke behov for at dette reguleres srskilt i parkeringsforskriften. *** Side 19

20 AKTUELLE ORGANISASJONSMODELLER EKSISTERENDE PARKERINGSFORSKRIFT I dag finnes to former for parkeringsvirksomhet offentlig og privat. Offentlig parkeringsvirksomhet omfatter all stans og parkering på veg åpen for alminnelig ferdsel. Regulering følger av offentlige trafikkskilt og adferdsregulerende bestemmelser gitt i vegtrafikklovgivningen, for eksempel trafikkreglene. Det rettslige grunnlaget følger av Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Sanksjoner ved drift og håndheving er parkeringsgebyr, tilleggsavgift og fjerning. Offentlig parkeringshåndheving er en politioppgave, som kommunen etter søknad har påtatt seg. Drift av parkeringsvirksomhet er ikke en lovpålagt oppgave Eksempel på Offentlig parkeringsvirksomhet Privatrettslig parkeringsvirksomhet omfatter parkering på private veger og plasser. Når fører hensetter kjøretøyet inngås en realavtale mellom fører av kjøretøyet og parkeringsoperatør/grunneier. Avtalen følger av skiltingen på stedet. Rettsgrunnlaget er avtaleloven, rettspraksis og standardvilkår for bransjen. Sanksjonen ved drift og håndheving er kontrollavgift og fjerning. Kommunens alternativer or or aniserin da ens ordnin Alternative Eksempel på privat parkeringsvirksomhet organisasjons- modeller Offentlig Privat parkeringsvirksomhet parkeringsvirksomhet Kommunal enerett Parkerings- Off. avgifts- Egenregi Eid av andre gebyr parkering 1 - Kommune Kommune/KF 2 - Kommune Privat aktør 3 - Kommune Eget AS 4 - Kommune/AS Datterselskap AS 5 - Kommune/AS 6 - AS 7 - AS Kommunens parkeringsvirksomhet er i dag organisert etter tabellens alternativ 6. Offentlig parkeringsvirksomhet utøves av Kristiansund Parkering AS. All privatrettslig parkeringsvirksomhet utøves i datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS. Side 20

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. FLORA KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling/Tilleggssaker Møtedato: 17.01.2012 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: Kl. 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 13/365 KONSEPTVALGUTREDNINGEN - HØRING Rådmannens innstilling: 1. Konseptvalgsutredningen(KVU en) er et svært viktig dokument

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer