Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon"

Transkript

1 Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon Semesteroppgave i kurset SOS Organisasjon, ledelse og arbeid, våren 2004, med R. Kalleberg og S. Hovde. I denne oppgaven ser jeg på en bensinstasjon, og karakteriserer den utifra Mintzbergs begreper. Jeg gir en beskrivelse av stasjonen og dens omgivelser, de ansattes arbeidsdag og arbeidsoppgaver, samt hvordan de kommuniserer i løpet av en arbeidsdag. De viktigste funnene går på hvordan de ansattes arbeidsoppgaver formaliseres og standardiseres samt hvordan stasjonen har gjennomgått en overgang fra bilservice til hurtigmat. Denne overgangen innebar en sterkere tilknytning til konsernet som stasjonen er en del av. Bestyrerens rolle endres fra å være en selvstendig næringsdrivende til å være ansatt i konsernet. De ansattes arbeidsoppgaver er utvidet i forhold til mat, noe som innebærer sterkere standardisering fra konsernet. Stasjonen ser ut til å bevege seg fra å være preget av trekk ved entreprenørorganisasjonen, til å få aspekter ved en maskinorganisasjon. Kandidatnummer: Antall ord:

2 Innledning Semesteroppgaven baserer seg på oppgave nr 4 gitt av Kalleberg og Hovde. I oppgaven vil jeg karakterisere en bensinstasjon ut ifra Mintzbergs begreper om organisasjonsenheter, samordningsmåter, designstrategier, situasjonsfaktorer og organisasjonsformer. Først i oppgaven tar jeg opp hvilke fremgangsmåter for datainnsamling som har blitt brukt, samt en drøftning av resultatene. Deretter beskriver jeg de viktigste situasjonsfaktorer som påvirker stasjonen og dens daglige drift. Så beskriver jeg de ansattes arbeidsdag, og hvilke oppgaver de utfører, relatert til Mintzbergs begreper om jobb- og enhetsdesign. Videre tar jeg opp hvordan de ansatte kommuniserer og samordner sin arbeidsinnsats. Til slutt ser jeg på de forskjellige organisasjonsenhetene på stasjonen, og hva slags organisasjonsformer som preger den. Etter drøftingen gir jeg noen oppsummerende bemerkninger, og angir noen mulige temaer til videre drøftning. Jeg støtter meg til observasjoner på stasjonen, et intervju med bestyreren ved stasjonen og skriftlig dokumentasjon. Det bør nevnes at jeg selv har vært ansatt ved stasjonen som ekstravakt på kveld- og natterstid i helgene. Ansettelsen varte ca to år, fra år Dermed vil jeg også benytte meg av en del egne erfaringer fra stasjonen. Det er vanskelig å si noe om stasjonen, uten på et eller annet nivå å blande inn konsernet den er en del av. Oppgaven er primært fokusert på stasjonen, men jeg vil også bringe inn konsernet i en diskusjon av standardisering og organisasjonsformer. Ettersom jeg har lite data på området, vil jeg i liten grad ta for meg organisasjonskultur, ideologi og sosialisering. I oppgaven gjør jeg bruk av de oversettinger av Mintzbergs begreper som finnes i boken til Fivesdal og Bakka (1998:68-70, 85-90). Datamateriale og metode Jeg har benyttet meg av tre fremgangsmåter for datainnsamling: Intervju, observasjon og samling av skriftlige kilder. Ettersom jeg observerte stasjonen i en veldig travel periode, har det ikke vært mulig å gjennomføre utførlige intervjuer med de ansatte operatørene. 2

3 Jeg var tilstede på stasjonen over to-tre timer på tre forskjellige dager. Jeg så spesielt etter hvordan de ansatte fordelte arbeidet seg i mellom, i hvilken grad bestyreren deltok i arbeidet, hva slags kunder stasjonen har, og hva slags problemstillinger som dukker opp i løpet av en arbeidsdag. For et visst mangfold, observerte jeg arbeidet på dagtid på to hverdager, og en kveld i helga. Når de ansatte hadde tid, prøvde jeg å stille noen spørsmål. Spørsmålene var ikke definert på forhånd. Jeg satt på stolene ute i salgsområdet, noe som ga en viss avstand til kassene og de ansatte. Dette kan ha vært fordelaktig for de ansattes frihetsfølelse, det vil si at de følte de lettere kunne snakke og handle som vanlig. Samtidig gjorde avstanden det vanskelig å høre alle samtaler, og se hva som foregikk utenfor salgsområdet. Antageligvis foregår det en del viktige samtaler under røyke- og matpauser, samt ved arbeid på lageret eller på kjøkkenet. Av skriftlige kilder har jeg sett på dokumenter som regulerer arbeidsforholdene, arbeidslister, skiftlister og prosedyrebeskrivelser. Gjennom disse håpet jeg å kunne spore hvorvidt oppgaver var spesialisert og standardisert. En uke etter at jeg gjennomførte observasjoner, hadde jeg et intervju med stasjonens bestyrer. Intervjuet ble gjennomført alene på hans kontor, i arbeidstiden. Samtalen ble tatt opp på bånd og senere skrevet ut. Gjennom intervjuet håpet jeg å få informasjon om forholdet til konsernet, formell struktur på stasjonen, samt bekrefte en del av inntrykkene jeg hadde fått gjennom observasjonene. Mine egne erfaringer er sterkest fra kveld og natt i helgene, og ved noen anledninger som ekstravakt på dagtid og på ukedagene. Jeg jobbet stort sett fem-seks vakter i måneden. Dataene representerer et utsnitt av forholdene ved stasjonen. For å kunne si noe mer inngående måtte det mer observasjon og flere intervjuer til, noe det ikke har vært tid til. Stasjonen og omgivelsene I denne delen gir jeg et overblikk over organisasjonen, dens historie, og hvilke forhold eller situasjonsfaktorer som påvirker den. Stasjonen, som er en del av ESSO-konsernet, befinner seg ved en større hovedvei i Østfold. Den ble startet i 1984, og overtatt av den nåværende ledelsen i Bedriften har en 3

4 omsetning på 60 millioner kr, og en årlig inntjening på ca ni millioner. Mesteparten av inntektene kommer fra bensinsalg. Lokalene eies av ESSO, og ble tidligere leiet ut til en bestyrer med krav om å følge visse standarder, et eksempel på franchising (Fivesdal & Bakka:75). I dag er bestyreren en ansatt i konsernet, men dette skal vi komme tilbake til. Stasjonen har 25 ansatte, hvor åtte er fast ansatt og 17 er deltidsansatte. De fleste ansatte er operatører uten lederansvar, det vil si de som utfører det daglige arbeidet på stasjonen (Mintzberg 1989:98), som for eksempel betjening av kunder og tilberedning av mat. Stasjonen ledes av en bestyrer, som stort sett gjør administrative oppgaver. Bestyreren har også en nestleder, og bestyrerens kone er også med som en mer uformell nestleder. Begge disse representerer en mellomledelse, som både har fått delegert oppgaver og utfører bestyrerens oppgaver i hans fravær. Arbeidsdagen er delt i tre skift: Dag, kveld og natt. På dag- og kveldsvaktene er det tre ansatte på jobb, mens det jobber to på natten. På dagen er det også ofte flere tilstede, gjerne bestyreren og hans kone. Ved behov kaller man også inn ekstrahjelp. De fast ansatte jobber stort sett på ukedagene, mens de deltidsansatte tar kvelder og netter i helgene. De deltidsansatte er stort sett skoleungdom fra vgs og studenter som ønsker å tjene penger ved siden av skolegang. Ellers har de øvrige ansatte lav utdannelse. For et år siden gikk stasjonen gjennom en endring til "On The Run"-konseptet, noe som innebar at stasjonen ble revet og erstattet med en ny, og at uniformene og produktene ble endret. En viktig endring er at man på stasjonen nå lager mer mat til kundene. Den gamle smørehallen, som utførte enkelt vedlikehold, oljeskift og rotering av dekk, er nå borte. Konseptets slagord er Fast. Fresh. Friendly., og konsernet reklamerer med at "Vi kjenner livet på veien." i mediene. Som vi skal se har dette hatt en viss innvirkning på arbeidsdagen og strukturen ved stasjonen. Stasjonen selger en serie dagligvarer, bilrekvisita og hurtigmat samt bensin og bilvask. Kundene betjenes fra tre kasser, hvorav to er "dagligvarekasser", plassert i rett linje fra inngangen, og nærmere stasjonens varetilbud på høyre side i salgsområdet. Figur 1: Fysisk utforming av salgsområdet 4

5 Den tredje kassa er ment til å selge hurtigmat og er plassert like ved kjøkken/grill, til venstre for inngangen. På stasjonen finnes det også bord og stoler hvor kundene kan sitte og spise. Se figur 1. Kundene er en blanding av lokalbefolkningen, som handler dagligvarer, og folk på reise gjennom fylket. De fleste er i den første gruppen. I den senere tiden har bransjen opplevd en svekkelse i salg av tjenester relatert til bilservice, noe bestyreren mener er dels på grunn av at standarden på bilparken har blitt bedre, noe som leder til lengre intervaller for service. I tillegg har bilister nå gjerne avtaler om service med stedet de kjøpte bilen fra. Salget av og kundenes behov for bensin ser dog ut til å være rimelig stabilt. Det samme gjelder interessen for dagligvarer, noe som ser ut til å peke i retning av at omgivelsene er rimelig stabile. Bransjen ser ikke ut til å være preget av hurtig teknologisk utvikling, eller raske skiftninger i kundenes behov. Et økt fokus på hurtigmat er ifølge bestyreren ment å bøte på sviktende inntjening i forhold til bilservice. De ansatte har som nevnt lav utdannelse, ettersom oppgavene ikke krever noen spesiell form for kompetanse. Bestyreren påpeker at kvalifikasjonene, som grunnleggende matte- og økonomikunnskaper, samt språkforståelse, dekkes av vanlig norsk skolegang. Dette vitner om at omgivelsene stasjonene skal yte tjenester til, er rimelig enkle. Det er en viss kultur rundt det å handle på en bensinstasjon. Bestyreren påpeker: "Folk har det veldig travelt og det kan gi et inntrykk av at de har de spesielt travelt når de besøker oss. Det er fordi at de forventer at her skal det ikke ta noe tid å bli ekspedert". Denne holdningen fører til en ganske hektisk tilværelse på stasjonen, og de ansatte må hanskes med høyt press i arbeidsdagen. Arbeidsdagen og arbeidsoppgavene I det følgende gir jeg en beskrivelse av de ansattes arbeidsdag, og relaterer dette til Mintzbergs begreper om organisasjonsdesign og jobbdesign. Operatørene utfører en serie arbeidsoppgaver på stasjonen. En av de viktigste er det å stå i kassa og behandle kunder som kjøper varer. Det meste av hurtigmat som for eksempel baguetter forberedes av nattevakten, mens hvert skift steker hamburgere og pølser etter behov. I forhold til dette har de enkelte skiftene ansvar for renhold og hygiene, samt rengjøring av 5

6 uteaeralene. Operatørene skal også gi enkel hjelp med biler, som for eksempel bytte lyspærer og vindusviskere, og hjelpe for eksempel eldre med bensin og vask. Videre viser de bilister vei i lokalområdet. De fast ansatte er inndelt i funksjonsbaserte ansvarsområder, som for eksempel for visse varegrupper eller oppgaver på stasjonen. Eksempler på dette er at to er ansvarlig for vaskehallen, tre jobber med bladretur og to har ansvaret for renhold. De deltidsansatte er ikke plassert i en slik gruppering. Selv om ordningen også var i verk på den gamle stasjonen, gjør den seg mer gjeldende i dag, noe de ansatte sier er nødvendig ettersom det er mer å gjøre enn før. Dette kan minne om en horisontal jobbspesialisering, ettersom heltidsansatte får ansvaret for en liten del av stasjonens virksomhet. Samtidig er det slik at Alle gjør alt, det vil si at alle ansatte kan og faktisk utfører de fleste arbeidsoppgavene. Utsagnet går dog sannsynligvis på de enkleste oppgavene. Stort sett er disse små, som for eksempel å steke pølser, fylle opp varer og slå inn varer på kassa. Det finnes papirer på alt her, uttaler en av de ansatte. Stort sett er det snakk om prosedyrer for renhold, instrukser for bruk av maskiner og lister med oppgaver relatert til de enkelte skiftene. Dette vitner om en adferdsformalisering som stort sett kommer sentralt fra konsernet. Operatørene skal signere på at for eksempel renholdsoppgaver er gjort, og holdes til ansvar gjennom disse. Bestyreren bekrefter dette gjennom utsagnet: Arbeidsoppgavene er i utgangspunktet helstandardiserte. Verktøyene de har til rådighet for å kunne utføre disse oppgavene er også standardiserte. Og de har alt de trenger for å kunne utføre disse oppgavene hvis de bruker det skikkelig. Prosedyrene følges opp av kontrollsystemer via offentlige etater som Næringstilsynet, men enda viktigere av konsernet selv. ESSO har hyrt inn egne firmaer som utfører tilfeldige kontroller. Disse kontrollene går på hygiene, kundebehandling, uniformer, plassering av varer og lignende Bestyreren bekrefter dette: Og der er ESSO veldig, veldig strenge. De vil ikke ha noe oppslag om at ESSO ikke er flinke til å behandle sine kunder og det de serverer dem. Kommunikasjon og samordning Her skal jeg se litt på hvordan de ansatte kommuniserer i løpet av arbeidsdagen, og hvordan de deler arbeidet mellom seg. 6

7 En av de ansatte påpeker at samarbeidet mellom operatørene går bra, og at man ofte ikke trenger å snakke til hverandre. Noe som slår meg er at det er mindre prat, og mindre diskusjon om arbeidsoppgavene enn det var da jeg jobbet der. De ansatte tilpasser seg hverandre under arbeidsdagen. Man gjør jobber, avhengig av hvor mye tid man har og hvor man fysisk befinner seg når kundene kommer og går. Et eksempel er hvis en kunde skal ha pølser, hvor ekspeditøren ber en annen operatør lage maten, dersom denne er nærmere. Et annet eksempel på gjensidig tilpasning er bruken av de tre kassene. I utgangspunktet er en operatør logget på èn kasse, og skal gjøre selvstendig regnskap for denne ved arbeidsdagens slutt. Før innføringen av det nye konseptet ble dette også praktisert klart av de ansatte. Pluss eller minus på kasse ble notert av den ansatte selv. I dag blir kassene derimot brukt om hverandre, avhengig av hvor man er når det kommer kunder. Den økte aktiviteten på stasjonen har ifølge de ansatte tvunget fram en slik oppførsel. På dagtid er bestyreren tilstede på sitt kontor på stasjonen. En kunne her ane at sjefen fører direkte tilsyn med de ansatte, men dette ser ut til sjeldent å være tilfellet. Bestyreren kommer ut i salgsområdet når det er behov for ham eller for å melde fra at han drar noen steder. Han kommer dog med en og annen påminning om at disse og disse oppgavene må gjøres, men dette er altså sjelden, ut ifra det jeg så, og har erfart. Til forskjell er bestyrerens kone tilstede i salgsområdet på dagtid under tre ukedager. Hennes stil er mer å føre direkte tilsyn og gi stadige påminnelser. I tillegg til dette deltar hun selv aktivt i arbeidet med salg og varebehandling. Bestyreren beskriver henne slik: [Hun] har et falkeblikk. Og ser hele tiden ting som bør gjøres, er ugjort, eller bør forbedres, i tillegg til alt som gjøres. Hun er nok en ressursperson for oss i ganske stor utstrekning. [...] Ho er jo sjæl meget effektiv, og går ikke av veien for å gjøre det ene og det andre. På kveldstid og natterstid er ikke bestyreren tilstede på stasjonen, men enten bestyrer eller nestleder har telefonvakt. Dette betyr at de ansatte kan kontakte disse om det er noe. Jeg fikk ikke anledning til å se nestleder i aksjon, og har lita data til å vurdere hvilke samordningsmåter som er i bruk når hun er tilstede. En annen samordningsmekanisme som står seg ut er standardisering, spesielt standardisering av arbeidsprosessene. En årsak til dette er behandlingen av drivstoff og mat, som innebærer strenge krav til henholdsvis sikkerhet og hygiene. Hvert skift har også definert hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, med tilhørende sjekklister for kontroll. I skiftplanen jeg har 7

8 fått tilgang til står det for eksempel Plukke/feie uteområdet for søppel. Bruk hansker og Etterfylle pølser, Pølsegarnityr, rengjøre bestikk. En sjekkliste for tankkontroll spesifiserer oppgaver i oppdelte steg. De forskjellige prosedyrene befinner seg i en dreiebok, tilgjengelig for de ansatte, og er ellers slått opp ved maskiner og lignende Underveis mens jeg var på stasjonen opplevde de et strømbrudd. På spørsmål om bestyreren fulgte en viss rutine, kom det fram at det var prosedyrer for hva man gjør i spesielle tilfeller, som ran, tankproblemer, også videre. Videre påpeker han at Vel, det står vel ikke spesielt akkurat nedskrevet i forhold til [strømbrudd], men skjer det saker og ting skal en jo ta visse trekk da. Disse involverer å få oversikt, prøve å begrense skaden, kontakte riktige myndigheter, og i siste instans ESSO selv. Alle stasjoner i konseptet skal ha samme fysiske utforming, og har varer på samme sted. Videre skal en baguett "se lik ut på alle stasjoner". Maskinene som benyttes og produktene som selges, er de samme på alle stasjoner. Jeg overhørte en samtale mellom bestyreren og hans kone, som gikk ut på at noen måtte ringe ESSO for å spørre om man kunne flytte veikartene til en annen del av stasjonen. Som bestyreren sier: Disse butikkene skal jo ha en gjenkjennelsesverdi for kunden. [...] Så det å flytte varer fra A til B, det gjør du ikke, uten at man har avtalt det [med ESSO]. Organisasjonsenheter og form I denne delen drøfter jeg inndelingen i organisasjonsenheter og antyder en utvikling ang organisasjonens form. Jeg benytter meg av en historisk sammenligning mellom det gamle og det nye konseptet, for å forsøke å spore utviklingen. Samtidig er det her snakk om idealtyper, så organisasjonen vil typisk ha trekk fra flere organisasjonsformer. Noen trekk er dog mer fremtredende enn andre. Operatørene er som nevnt de ansatte, som utfører salgs-, renholds- og vareoppgaver på stasjonen. Som vi har sett er arbeidsoppgavene deres meget standardiserte, og operatørene utfører en rekke små og relativt enkle oppgaver. Arbeidspresset har tilsynelatende økt etter innføringen av det nye konseptet. Bruken av standardisering har det også blitt mer av, som en følge av økte krav til hygiene ved behandling av mat. 8

9 Bestyreren har en mellomledelse lokalt på stasjonen, det vil si nestlederen og bestyrerens kone. Disse har fått delegert oppgaver. Nestlederen har ansvaret for vareutvalg og kampanjer, mens bestyrerens kone har ansvaret for å påse at standarder blir fulgt og at stasjonen kan tilfredsstille en internkontroll. Begge deltar i, leder og fordeler det operative arbeidet, og går vanlig turnus på stasjonen. Nestleder overtar bestyrers oppgaver når bestyreren ikke er tilstede. Noen støttestruktur har jeg ikke kunne spore lokalt. Det kan tenkes at konsernet fyller noen av oppgaven som for eksempel drivstoffleveranse, mens operatørene selv utfører renhold og lignende på stasjonen. Dette har jeg dog lite data om. Som jeg har vært inne på kommer det en del standardisering av prosesser fra konsernet. Lokalt på stasjonen kunne det tenkes at bestyreren også utformet visse standarder, men jeg har ikke sett noe nevneverdig. Standardiseringsarbeidet utføres av det Mintzberg kaller en teknostruktur (Mintzberg 1989:98), og denne ser altså ut til å være lokalisert sentralt i konsernet. Håndhevingen av standardene er også sentralisert til konsernet, og så overlatt til eksterne firmaer herfra. Jeg har ikke studert konsernet direkte, men alt tyder på at det er en stor divisjonalisert organisasjon, delt opp i geografiske regioner, og til sist enkelte bensinstasjoner. Det finnes, såvidt jeg har forstått, et hovedkontor i Norge og i Europa. Den sentrale ledelsen av moderselskapet Exxon Mobil er plassert i USA. Mintzberg påpeker at ledelsen i divisjonaliserte organisasjoner gjerne styrer divisjonene gjennom å standardisere resultater. Videre antar de enkelte divisjonene en egen struktur, gjerne noe som ligner en instrumentell maskinorganisasjon (Mintzberg 1989: ). Ledelsen i den divisjonaliserte organisasjonen har en alt for stor avstand til at den effektivt kan overse arbeidet direkte, så dermed innfører den standarder og kontrollsystemer, og holder den lokale lederen ansvarlig, for å kunne styre organisasjonen indirekte. Før innføringen av det nye konseptet var bestyreren sjef i sitt eget AS, og hadde kontroll over økonomien. Det vil si at eventuelt overskudd stod bestyreren fritt til å disponere selv, eventuelt ta ut. Bestyreren leide lokaler av ESSO, mot at han innordnet seg et felles produktutvalg, og standarder for behandling av drivstoff og lignende. Etter innføringen av On The Run, er bestyreren nå en ansatt i konsernet. Budsjettering er overført til konsernet, og her spesifiseres de mål stasjonen skal nå med hensyn til inntjening og kostnader. Bestyreren får en 9

10 vanlig lønn, og eventuelt bonus, basert på faktorer som inntjening, lavt antall ulykker, gode karakterer ved internkontroll, også videre. I dag er altså bestyreren en mellomleder i hierarkiet inne i ESSO, og er sterkere knyttet til konsernet. Avgjørelsen om overgangen til det nye konseptet ble også tatt sentralt, mer spesifikt av den amerikanske ledelsen. Bestyreren hadde, utover sin egen kontraktsperiode, intet å si i avgjørelsen. Dog markerer han at han er enig i overgangen, på grunn av hvordan markedet har utviklet seg. Den gamle stasjonen var altså mer preget av at bestyreren selv var eier av en franchiseorgansasjon. Her hadde han økt myndighet over utforming og produktutvalg utover det som var standard, samt kontroll over økonomien. Bestyrerens kone har vært med hele tiden, noe som skaper et visst preg av en familiebedrift. Slike organisasjoner er gjerne ifølge Mintzberg karakterisert som enkle organisasjoner, med en visjonær eier-leder, kort hierarki og direkte tilsyn som fremste samordningsmåte (Mintzberg 1989:117). Mens bestyreren selv ikke leder arbeidet direkte, gjør i alle fall hans kone og nestleder det, mens bestyreren utformer organisasjonens strategi. Ved å ansette bestyreren i konsernet, og skape den standardiseringen av prosesser som vi har sett, ser det dog ut som om konsernet eksternt forsøker å formalisere organisasjonen inn i en maskinlignende form. Arbeidsoppgavene er enkle og standardiserte, og det er et forholdsvis langt hierarki til toppledelsen i USA. Samtidig er oppgaver ikke særlig spesialisert, noe Mintzberg også fremhever som vanlig ved maskinsorganisasjoner der arbeidsoppgaver ikke er profesjonelle (1989:133). Arbeidsmengden har dog tvunget fram en viss horisontal spesialisering og inndelig i funksjonsbaserte ansvarsområder. Avslutning I oppgaven har jeg prøvd å karakterisere denne bensinstasjonen ut ifra Mintzbergs begrepsapparat. Viktige stikkord har vært enkle arbeidsoppgaver, standardisering av arbeidsprosesser og adferdsformalisering. Videre preges stasjonen av en endring av organisasjonens struktur, ved at ESSO utøver mer kontroll enn tidligere, og et endret fokus fra bilservice til hurtigmat. Det har ikke vært plass eller data til å drøfte hva slags organisasjonskultur som finnes her. Det kunne dog vært interessant å se nøyere på hva slags uformelle hierarkier som dannes på arbeidsplassen, samt hvilken uformell kommunikasjon som foregår i lunsjpauser og mellom 10

11 skift. Ettersom bensinstasjoner fokuserer mer på mat og dagligvarer enn tidligere, kunne det vært interessant å sammenligne denne med situasjonen i andre organisasjoner som dagligvareforetninger og restauranter. Bestyreren påpeker at det er en underlig atmosfære på bensinstasjoner, som gjør at kunder virker mer utålmodige i forhold til køer. Det kan være interessant å se generelt på dette, og videre på om slagord som Fast. Fresh. Friendly har en innvirkning på kundenes forventninger. Litteraturliste Fivesdal, Egil og Bakka, Jørgen F. 1998: Organisasjonsteori: Struktur, kultur og prosesser. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Mintzberg, Henry. 1989: Mintzberg on Management: Inside Our Strange World Of Organizations. New York: The Free Press 11

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser:

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser: Kapittel 3: Organisasjonsstruktur Organisasjonsstruktur Viser: Hvordan man fordeler og grupperer arbeidsoppgaver, og Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet. Dette er det viktigste virkemiddelet for

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Oppgave 1 - Multiple choice

Oppgave 1 - Multiple choice Eksamen i ORG-104 Oppgave 1 - Multiple choice 1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. C 7. C 8. C 9. B 10. C 11. C 12. A 13. A 14. B 15. A 16. A 17. A 18. A 19. B 20. A Oppgave 2b I oppgaven nedenfor har jeg valgt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging Jobbskygging Jobbskygging Innhold Yrker og utdanning i min familie Nettverk og kompetanse; Hva betyr begrepene? Mitt slektstre Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde; Hva betyr begrepene? Intervju med tre

Detaljer

Kandidat-ID: ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat-ID: ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse Kandidat-ID: 6940 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ORG100, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert ORG100

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

efs) Høgskoleni Øs fold

efs) Høgskoleni Øs fold efs) Høgskoleni Øs fold NY og UTSATT EKSAMEN Emnekode: SFB10106 Emne: Organisasjonsteori Dato: Eksamenstid: kl. 14.00 til kl. 18.00 Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Juliane Riese Eksamensoppgaven: Oppgavesettet

Detaljer

FAKTA OM FROST EIENDOM:

FAKTA OM FROST EIENDOM: FAKTA OM FROST EIENDOM: Frost Holding AS er familieeid. Startet opp i 1943 av murmester Ola Frost. I dag omfatter konsernet Frost Holding AS ca. 1300 boliger og hybler til leie, og i tillegg ca 12000m2

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av Winsnes, Kaja (2009): Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen

Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av Winsnes, Kaja (2009): Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen Tekstuniverset på arbeidsplassen I denne artikkelen 1 skal vi se på hvordan lærere kan finne ut hvilke krav til lese- og skriveferdigheter deltakerne møter på praksisstedet. Målet er å gi lærerne inspirasjon

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

17 mai arrangementet ved Saksvik skole

17 mai arrangementet ved Saksvik skole 17 mai arrangementet ved Saksvik skole Foreldrerådet ved Saksvik skole har tradisjon for å samle elever og foreldre til en familie sammenkomst på skolens område om ettermiddagen 17. mai. I samarbeid med

Detaljer

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon

Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon Observasjon som metode erfaringer fra Trondheim kommunerevisjon Arena 2017, Berit Juul Foto: Carl Erik Eriksson Vise dere hvordan vi har benyttet observasjon Inspirere til å vurdere

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

LIKESTILLING I BARNEHAGEN!

LIKESTILLING I BARNEHAGEN! LIKESTILLING I BARNEHAGEN! - ET VIDEOPROSJEKT I SAGATUN BARNEHAGE 2010 - HVORDAN HENVENDER VI OSS TIL GUTTER OG JENTER? ER VI LIKE TOLERANTE OVENFOR BEGGE KJØNN? INNLEDNING: Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Barndommens tid og foreldres arbeidsliv Brita Bungum NTNU Forskning om familie og arbeid har hatt hovedfokus på hvordan foreldre opplever å kombinere

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren:

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren: Eksamen sos 2018 Organisasjonsteori h16 Svar på to av de tre oppgavene. 1. Ledelse Forklar hva som menes med ledelse, og gjør rede for ulike innfallsvinkler for å studere ledelse. Drøft deretter forholdet

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Butikk og kafé På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Introduksjon til. i Restaurant

Introduksjon til. i Restaurant Introduksjon til i Restaurant Litt om Oppsett I restaurantbransjen har man mange av de samme utfordringene som i bar-bransjen. Les derfor introduksjonen for PCKasse i bar før du går løs på dette dokumentet.

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.01.2017 Ref. nr.: 15/35482 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 03/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Utveksling til Newcastle

Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle Utveksling til Newcastle - 2. Semester 2013/2014 Ved Høgskolen i Østfold gikk jeg en Bachelor i Samfunn, Språk og Kultur - det første året bestående av Engelsk, det andre bestående

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 ; 911 95 758 Eva.Mehlin@nielsen.com: Tlf 22 58

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv.

KONTORFAGET Formål Formålet med faget Prosjekt til fordypning er å stimulere til samarbeid mellom skole og næringsliv. Dok.id.: 2.14.8.1.1 O-S-11-SSSSA1 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ellinor Tande Gjelder fra: 01.01.2016 Godkjent av: Sylvi Berg Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 KONTORFAGET Formål Formålet med faget

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?

1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? KS spør: Mellomoppgjøret 2017 1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? En eventuell endret disponibel ramme kan brukes på følgende måter: Øke potten til

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Sensorveiledning JUS4121 høsten 2013

Sensorveiledning JUS4121 høsten 2013 Sensorveiledning JUS4121 høsten 2013 Generelt om veiledningen og oppgaven. Veiledningen er skrevet med tanke på at den gjøres tilgjengelig for studenter. Den er derfor mer detaljert enn om den kun var

Detaljer

Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper

Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper Lean Startup er Innovatørens Verktøykasse og er i dag vidt anerkjent som gullstandarden i innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Lean Startup hjelper med å besvare spørsmål som: - Hvem er kunden/brukeren?

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Forord: I denne rapporten fremgår det hvordan Åstvedt barnehage har jobbet med prosjektet Miljøvern 2009 i forbindelse med prosjektet

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt Case 1 Nyutdannet første jobb, første prosjekt Elinex a/s Et lite firma To mann, jeg var den ene, sekretær og «tegnedame» Meget spesifikk bransje, automatisering av bensinstasjoner og tankanlegg Elektriske

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider Butikkmedarbeider E-post: mail@askeladden.as Kontaktperson Lise Olsen, tlf. 00 07 08 01, er med sine 19 butikker en av Norges ledende

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.03.2017 Ref. nr.: 16/12951 Saksbehandler: Mahreen Shaffi VEDTAK NR 68/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.03.2017 Ref. nr.: 16/22000 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 79/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA

VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2016 Ref. nr.: 15/32748 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 174/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 11. november

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker elevers læring?

Hvilke faktorer påvirker elevers læring? Hvilke faktorer påvirker elevers læring? Mona Røsseland Doktorstipendiat Universitetet i Agder Internasjonale sammenligninger TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study - (hvert fjerde år med elever

Detaljer