Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon"

Transkript

1 Fra mek til mat - En studie av en bensinstasjon Semesteroppgave i kurset SOS Organisasjon, ledelse og arbeid, våren 2004, med R. Kalleberg og S. Hovde. I denne oppgaven ser jeg på en bensinstasjon, og karakteriserer den utifra Mintzbergs begreper. Jeg gir en beskrivelse av stasjonen og dens omgivelser, de ansattes arbeidsdag og arbeidsoppgaver, samt hvordan de kommuniserer i løpet av en arbeidsdag. De viktigste funnene går på hvordan de ansattes arbeidsoppgaver formaliseres og standardiseres samt hvordan stasjonen har gjennomgått en overgang fra bilservice til hurtigmat. Denne overgangen innebar en sterkere tilknytning til konsernet som stasjonen er en del av. Bestyrerens rolle endres fra å være en selvstendig næringsdrivende til å være ansatt i konsernet. De ansattes arbeidsoppgaver er utvidet i forhold til mat, noe som innebærer sterkere standardisering fra konsernet. Stasjonen ser ut til å bevege seg fra å være preget av trekk ved entreprenørorganisasjonen, til å få aspekter ved en maskinorganisasjon. Kandidatnummer: Antall ord:

2 Innledning Semesteroppgaven baserer seg på oppgave nr 4 gitt av Kalleberg og Hovde. I oppgaven vil jeg karakterisere en bensinstasjon ut ifra Mintzbergs begreper om organisasjonsenheter, samordningsmåter, designstrategier, situasjonsfaktorer og organisasjonsformer. Først i oppgaven tar jeg opp hvilke fremgangsmåter for datainnsamling som har blitt brukt, samt en drøftning av resultatene. Deretter beskriver jeg de viktigste situasjonsfaktorer som påvirker stasjonen og dens daglige drift. Så beskriver jeg de ansattes arbeidsdag, og hvilke oppgaver de utfører, relatert til Mintzbergs begreper om jobb- og enhetsdesign. Videre tar jeg opp hvordan de ansatte kommuniserer og samordner sin arbeidsinnsats. Til slutt ser jeg på de forskjellige organisasjonsenhetene på stasjonen, og hva slags organisasjonsformer som preger den. Etter drøftingen gir jeg noen oppsummerende bemerkninger, og angir noen mulige temaer til videre drøftning. Jeg støtter meg til observasjoner på stasjonen, et intervju med bestyreren ved stasjonen og skriftlig dokumentasjon. Det bør nevnes at jeg selv har vært ansatt ved stasjonen som ekstravakt på kveld- og natterstid i helgene. Ansettelsen varte ca to år, fra år Dermed vil jeg også benytte meg av en del egne erfaringer fra stasjonen. Det er vanskelig å si noe om stasjonen, uten på et eller annet nivå å blande inn konsernet den er en del av. Oppgaven er primært fokusert på stasjonen, men jeg vil også bringe inn konsernet i en diskusjon av standardisering og organisasjonsformer. Ettersom jeg har lite data på området, vil jeg i liten grad ta for meg organisasjonskultur, ideologi og sosialisering. I oppgaven gjør jeg bruk av de oversettinger av Mintzbergs begreper som finnes i boken til Fivesdal og Bakka (1998:68-70, 85-90). Datamateriale og metode Jeg har benyttet meg av tre fremgangsmåter for datainnsamling: Intervju, observasjon og samling av skriftlige kilder. Ettersom jeg observerte stasjonen i en veldig travel periode, har det ikke vært mulig å gjennomføre utførlige intervjuer med de ansatte operatørene. 2

3 Jeg var tilstede på stasjonen over to-tre timer på tre forskjellige dager. Jeg så spesielt etter hvordan de ansatte fordelte arbeidet seg i mellom, i hvilken grad bestyreren deltok i arbeidet, hva slags kunder stasjonen har, og hva slags problemstillinger som dukker opp i løpet av en arbeidsdag. For et visst mangfold, observerte jeg arbeidet på dagtid på to hverdager, og en kveld i helga. Når de ansatte hadde tid, prøvde jeg å stille noen spørsmål. Spørsmålene var ikke definert på forhånd. Jeg satt på stolene ute i salgsområdet, noe som ga en viss avstand til kassene og de ansatte. Dette kan ha vært fordelaktig for de ansattes frihetsfølelse, det vil si at de følte de lettere kunne snakke og handle som vanlig. Samtidig gjorde avstanden det vanskelig å høre alle samtaler, og se hva som foregikk utenfor salgsområdet. Antageligvis foregår det en del viktige samtaler under røyke- og matpauser, samt ved arbeid på lageret eller på kjøkkenet. Av skriftlige kilder har jeg sett på dokumenter som regulerer arbeidsforholdene, arbeidslister, skiftlister og prosedyrebeskrivelser. Gjennom disse håpet jeg å kunne spore hvorvidt oppgaver var spesialisert og standardisert. En uke etter at jeg gjennomførte observasjoner, hadde jeg et intervju med stasjonens bestyrer. Intervjuet ble gjennomført alene på hans kontor, i arbeidstiden. Samtalen ble tatt opp på bånd og senere skrevet ut. Gjennom intervjuet håpet jeg å få informasjon om forholdet til konsernet, formell struktur på stasjonen, samt bekrefte en del av inntrykkene jeg hadde fått gjennom observasjonene. Mine egne erfaringer er sterkest fra kveld og natt i helgene, og ved noen anledninger som ekstravakt på dagtid og på ukedagene. Jeg jobbet stort sett fem-seks vakter i måneden. Dataene representerer et utsnitt av forholdene ved stasjonen. For å kunne si noe mer inngående måtte det mer observasjon og flere intervjuer til, noe det ikke har vært tid til. Stasjonen og omgivelsene I denne delen gir jeg et overblikk over organisasjonen, dens historie, og hvilke forhold eller situasjonsfaktorer som påvirker den. Stasjonen, som er en del av ESSO-konsernet, befinner seg ved en større hovedvei i Østfold. Den ble startet i 1984, og overtatt av den nåværende ledelsen i Bedriften har en 3

4 omsetning på 60 millioner kr, og en årlig inntjening på ca ni millioner. Mesteparten av inntektene kommer fra bensinsalg. Lokalene eies av ESSO, og ble tidligere leiet ut til en bestyrer med krav om å følge visse standarder, et eksempel på franchising (Fivesdal & Bakka:75). I dag er bestyreren en ansatt i konsernet, men dette skal vi komme tilbake til. Stasjonen har 25 ansatte, hvor åtte er fast ansatt og 17 er deltidsansatte. De fleste ansatte er operatører uten lederansvar, det vil si de som utfører det daglige arbeidet på stasjonen (Mintzberg 1989:98), som for eksempel betjening av kunder og tilberedning av mat. Stasjonen ledes av en bestyrer, som stort sett gjør administrative oppgaver. Bestyreren har også en nestleder, og bestyrerens kone er også med som en mer uformell nestleder. Begge disse representerer en mellomledelse, som både har fått delegert oppgaver og utfører bestyrerens oppgaver i hans fravær. Arbeidsdagen er delt i tre skift: Dag, kveld og natt. På dag- og kveldsvaktene er det tre ansatte på jobb, mens det jobber to på natten. På dagen er det også ofte flere tilstede, gjerne bestyreren og hans kone. Ved behov kaller man også inn ekstrahjelp. De fast ansatte jobber stort sett på ukedagene, mens de deltidsansatte tar kvelder og netter i helgene. De deltidsansatte er stort sett skoleungdom fra vgs og studenter som ønsker å tjene penger ved siden av skolegang. Ellers har de øvrige ansatte lav utdannelse. For et år siden gikk stasjonen gjennom en endring til "On The Run"-konseptet, noe som innebar at stasjonen ble revet og erstattet med en ny, og at uniformene og produktene ble endret. En viktig endring er at man på stasjonen nå lager mer mat til kundene. Den gamle smørehallen, som utførte enkelt vedlikehold, oljeskift og rotering av dekk, er nå borte. Konseptets slagord er Fast. Fresh. Friendly., og konsernet reklamerer med at "Vi kjenner livet på veien." i mediene. Som vi skal se har dette hatt en viss innvirkning på arbeidsdagen og strukturen ved stasjonen. Stasjonen selger en serie dagligvarer, bilrekvisita og hurtigmat samt bensin og bilvask. Kundene betjenes fra tre kasser, hvorav to er "dagligvarekasser", plassert i rett linje fra inngangen, og nærmere stasjonens varetilbud på høyre side i salgsområdet. Figur 1: Fysisk utforming av salgsområdet 4

5 Den tredje kassa er ment til å selge hurtigmat og er plassert like ved kjøkken/grill, til venstre for inngangen. På stasjonen finnes det også bord og stoler hvor kundene kan sitte og spise. Se figur 1. Kundene er en blanding av lokalbefolkningen, som handler dagligvarer, og folk på reise gjennom fylket. De fleste er i den første gruppen. I den senere tiden har bransjen opplevd en svekkelse i salg av tjenester relatert til bilservice, noe bestyreren mener er dels på grunn av at standarden på bilparken har blitt bedre, noe som leder til lengre intervaller for service. I tillegg har bilister nå gjerne avtaler om service med stedet de kjøpte bilen fra. Salget av og kundenes behov for bensin ser dog ut til å være rimelig stabilt. Det samme gjelder interessen for dagligvarer, noe som ser ut til å peke i retning av at omgivelsene er rimelig stabile. Bransjen ser ikke ut til å være preget av hurtig teknologisk utvikling, eller raske skiftninger i kundenes behov. Et økt fokus på hurtigmat er ifølge bestyreren ment å bøte på sviktende inntjening i forhold til bilservice. De ansatte har som nevnt lav utdannelse, ettersom oppgavene ikke krever noen spesiell form for kompetanse. Bestyreren påpeker at kvalifikasjonene, som grunnleggende matte- og økonomikunnskaper, samt språkforståelse, dekkes av vanlig norsk skolegang. Dette vitner om at omgivelsene stasjonene skal yte tjenester til, er rimelig enkle. Det er en viss kultur rundt det å handle på en bensinstasjon. Bestyreren påpeker: "Folk har det veldig travelt og det kan gi et inntrykk av at de har de spesielt travelt når de besøker oss. Det er fordi at de forventer at her skal det ikke ta noe tid å bli ekspedert". Denne holdningen fører til en ganske hektisk tilværelse på stasjonen, og de ansatte må hanskes med høyt press i arbeidsdagen. Arbeidsdagen og arbeidsoppgavene I det følgende gir jeg en beskrivelse av de ansattes arbeidsdag, og relaterer dette til Mintzbergs begreper om organisasjonsdesign og jobbdesign. Operatørene utfører en serie arbeidsoppgaver på stasjonen. En av de viktigste er det å stå i kassa og behandle kunder som kjøper varer. Det meste av hurtigmat som for eksempel baguetter forberedes av nattevakten, mens hvert skift steker hamburgere og pølser etter behov. I forhold til dette har de enkelte skiftene ansvar for renhold og hygiene, samt rengjøring av 5

6 uteaeralene. Operatørene skal også gi enkel hjelp med biler, som for eksempel bytte lyspærer og vindusviskere, og hjelpe for eksempel eldre med bensin og vask. Videre viser de bilister vei i lokalområdet. De fast ansatte er inndelt i funksjonsbaserte ansvarsområder, som for eksempel for visse varegrupper eller oppgaver på stasjonen. Eksempler på dette er at to er ansvarlig for vaskehallen, tre jobber med bladretur og to har ansvaret for renhold. De deltidsansatte er ikke plassert i en slik gruppering. Selv om ordningen også var i verk på den gamle stasjonen, gjør den seg mer gjeldende i dag, noe de ansatte sier er nødvendig ettersom det er mer å gjøre enn før. Dette kan minne om en horisontal jobbspesialisering, ettersom heltidsansatte får ansvaret for en liten del av stasjonens virksomhet. Samtidig er det slik at Alle gjør alt, det vil si at alle ansatte kan og faktisk utfører de fleste arbeidsoppgavene. Utsagnet går dog sannsynligvis på de enkleste oppgavene. Stort sett er disse små, som for eksempel å steke pølser, fylle opp varer og slå inn varer på kassa. Det finnes papirer på alt her, uttaler en av de ansatte. Stort sett er det snakk om prosedyrer for renhold, instrukser for bruk av maskiner og lister med oppgaver relatert til de enkelte skiftene. Dette vitner om en adferdsformalisering som stort sett kommer sentralt fra konsernet. Operatørene skal signere på at for eksempel renholdsoppgaver er gjort, og holdes til ansvar gjennom disse. Bestyreren bekrefter dette gjennom utsagnet: Arbeidsoppgavene er i utgangspunktet helstandardiserte. Verktøyene de har til rådighet for å kunne utføre disse oppgavene er også standardiserte. Og de har alt de trenger for å kunne utføre disse oppgavene hvis de bruker det skikkelig. Prosedyrene følges opp av kontrollsystemer via offentlige etater som Næringstilsynet, men enda viktigere av konsernet selv. ESSO har hyrt inn egne firmaer som utfører tilfeldige kontroller. Disse kontrollene går på hygiene, kundebehandling, uniformer, plassering av varer og lignende Bestyreren bekrefter dette: Og der er ESSO veldig, veldig strenge. De vil ikke ha noe oppslag om at ESSO ikke er flinke til å behandle sine kunder og det de serverer dem. Kommunikasjon og samordning Her skal jeg se litt på hvordan de ansatte kommuniserer i løpet av arbeidsdagen, og hvordan de deler arbeidet mellom seg. 6

7 En av de ansatte påpeker at samarbeidet mellom operatørene går bra, og at man ofte ikke trenger å snakke til hverandre. Noe som slår meg er at det er mindre prat, og mindre diskusjon om arbeidsoppgavene enn det var da jeg jobbet der. De ansatte tilpasser seg hverandre under arbeidsdagen. Man gjør jobber, avhengig av hvor mye tid man har og hvor man fysisk befinner seg når kundene kommer og går. Et eksempel er hvis en kunde skal ha pølser, hvor ekspeditøren ber en annen operatør lage maten, dersom denne er nærmere. Et annet eksempel på gjensidig tilpasning er bruken av de tre kassene. I utgangspunktet er en operatør logget på èn kasse, og skal gjøre selvstendig regnskap for denne ved arbeidsdagens slutt. Før innføringen av det nye konseptet ble dette også praktisert klart av de ansatte. Pluss eller minus på kasse ble notert av den ansatte selv. I dag blir kassene derimot brukt om hverandre, avhengig av hvor man er når det kommer kunder. Den økte aktiviteten på stasjonen har ifølge de ansatte tvunget fram en slik oppførsel. På dagtid er bestyreren tilstede på sitt kontor på stasjonen. En kunne her ane at sjefen fører direkte tilsyn med de ansatte, men dette ser ut til sjeldent å være tilfellet. Bestyreren kommer ut i salgsområdet når det er behov for ham eller for å melde fra at han drar noen steder. Han kommer dog med en og annen påminning om at disse og disse oppgavene må gjøres, men dette er altså sjelden, ut ifra det jeg så, og har erfart. Til forskjell er bestyrerens kone tilstede i salgsområdet på dagtid under tre ukedager. Hennes stil er mer å føre direkte tilsyn og gi stadige påminnelser. I tillegg til dette deltar hun selv aktivt i arbeidet med salg og varebehandling. Bestyreren beskriver henne slik: [Hun] har et falkeblikk. Og ser hele tiden ting som bør gjøres, er ugjort, eller bør forbedres, i tillegg til alt som gjøres. Hun er nok en ressursperson for oss i ganske stor utstrekning. [...] Ho er jo sjæl meget effektiv, og går ikke av veien for å gjøre det ene og det andre. På kveldstid og natterstid er ikke bestyreren tilstede på stasjonen, men enten bestyrer eller nestleder har telefonvakt. Dette betyr at de ansatte kan kontakte disse om det er noe. Jeg fikk ikke anledning til å se nestleder i aksjon, og har lita data til å vurdere hvilke samordningsmåter som er i bruk når hun er tilstede. En annen samordningsmekanisme som står seg ut er standardisering, spesielt standardisering av arbeidsprosessene. En årsak til dette er behandlingen av drivstoff og mat, som innebærer strenge krav til henholdsvis sikkerhet og hygiene. Hvert skift har også definert hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, med tilhørende sjekklister for kontroll. I skiftplanen jeg har 7

8 fått tilgang til står det for eksempel Plukke/feie uteområdet for søppel. Bruk hansker og Etterfylle pølser, Pølsegarnityr, rengjøre bestikk. En sjekkliste for tankkontroll spesifiserer oppgaver i oppdelte steg. De forskjellige prosedyrene befinner seg i en dreiebok, tilgjengelig for de ansatte, og er ellers slått opp ved maskiner og lignende Underveis mens jeg var på stasjonen opplevde de et strømbrudd. På spørsmål om bestyreren fulgte en viss rutine, kom det fram at det var prosedyrer for hva man gjør i spesielle tilfeller, som ran, tankproblemer, også videre. Videre påpeker han at Vel, det står vel ikke spesielt akkurat nedskrevet i forhold til [strømbrudd], men skjer det saker og ting skal en jo ta visse trekk da. Disse involverer å få oversikt, prøve å begrense skaden, kontakte riktige myndigheter, og i siste instans ESSO selv. Alle stasjoner i konseptet skal ha samme fysiske utforming, og har varer på samme sted. Videre skal en baguett "se lik ut på alle stasjoner". Maskinene som benyttes og produktene som selges, er de samme på alle stasjoner. Jeg overhørte en samtale mellom bestyreren og hans kone, som gikk ut på at noen måtte ringe ESSO for å spørre om man kunne flytte veikartene til en annen del av stasjonen. Som bestyreren sier: Disse butikkene skal jo ha en gjenkjennelsesverdi for kunden. [...] Så det å flytte varer fra A til B, det gjør du ikke, uten at man har avtalt det [med ESSO]. Organisasjonsenheter og form I denne delen drøfter jeg inndelingen i organisasjonsenheter og antyder en utvikling ang organisasjonens form. Jeg benytter meg av en historisk sammenligning mellom det gamle og det nye konseptet, for å forsøke å spore utviklingen. Samtidig er det her snakk om idealtyper, så organisasjonen vil typisk ha trekk fra flere organisasjonsformer. Noen trekk er dog mer fremtredende enn andre. Operatørene er som nevnt de ansatte, som utfører salgs-, renholds- og vareoppgaver på stasjonen. Som vi har sett er arbeidsoppgavene deres meget standardiserte, og operatørene utfører en rekke små og relativt enkle oppgaver. Arbeidspresset har tilsynelatende økt etter innføringen av det nye konseptet. Bruken av standardisering har det også blitt mer av, som en følge av økte krav til hygiene ved behandling av mat. 8

9 Bestyreren har en mellomledelse lokalt på stasjonen, det vil si nestlederen og bestyrerens kone. Disse har fått delegert oppgaver. Nestlederen har ansvaret for vareutvalg og kampanjer, mens bestyrerens kone har ansvaret for å påse at standarder blir fulgt og at stasjonen kan tilfredsstille en internkontroll. Begge deltar i, leder og fordeler det operative arbeidet, og går vanlig turnus på stasjonen. Nestleder overtar bestyrers oppgaver når bestyreren ikke er tilstede. Noen støttestruktur har jeg ikke kunne spore lokalt. Det kan tenkes at konsernet fyller noen av oppgaven som for eksempel drivstoffleveranse, mens operatørene selv utfører renhold og lignende på stasjonen. Dette har jeg dog lite data om. Som jeg har vært inne på kommer det en del standardisering av prosesser fra konsernet. Lokalt på stasjonen kunne det tenkes at bestyreren også utformet visse standarder, men jeg har ikke sett noe nevneverdig. Standardiseringsarbeidet utføres av det Mintzberg kaller en teknostruktur (Mintzberg 1989:98), og denne ser altså ut til å være lokalisert sentralt i konsernet. Håndhevingen av standardene er også sentralisert til konsernet, og så overlatt til eksterne firmaer herfra. Jeg har ikke studert konsernet direkte, men alt tyder på at det er en stor divisjonalisert organisasjon, delt opp i geografiske regioner, og til sist enkelte bensinstasjoner. Det finnes, såvidt jeg har forstått, et hovedkontor i Norge og i Europa. Den sentrale ledelsen av moderselskapet Exxon Mobil er plassert i USA. Mintzberg påpeker at ledelsen i divisjonaliserte organisasjoner gjerne styrer divisjonene gjennom å standardisere resultater. Videre antar de enkelte divisjonene en egen struktur, gjerne noe som ligner en instrumentell maskinorganisasjon (Mintzberg 1989: ). Ledelsen i den divisjonaliserte organisasjonen har en alt for stor avstand til at den effektivt kan overse arbeidet direkte, så dermed innfører den standarder og kontrollsystemer, og holder den lokale lederen ansvarlig, for å kunne styre organisasjonen indirekte. Før innføringen av det nye konseptet var bestyreren sjef i sitt eget AS, og hadde kontroll over økonomien. Det vil si at eventuelt overskudd stod bestyreren fritt til å disponere selv, eventuelt ta ut. Bestyreren leide lokaler av ESSO, mot at han innordnet seg et felles produktutvalg, og standarder for behandling av drivstoff og lignende. Etter innføringen av On The Run, er bestyreren nå en ansatt i konsernet. Budsjettering er overført til konsernet, og her spesifiseres de mål stasjonen skal nå med hensyn til inntjening og kostnader. Bestyreren får en 9

10 vanlig lønn, og eventuelt bonus, basert på faktorer som inntjening, lavt antall ulykker, gode karakterer ved internkontroll, også videre. I dag er altså bestyreren en mellomleder i hierarkiet inne i ESSO, og er sterkere knyttet til konsernet. Avgjørelsen om overgangen til det nye konseptet ble også tatt sentralt, mer spesifikt av den amerikanske ledelsen. Bestyreren hadde, utover sin egen kontraktsperiode, intet å si i avgjørelsen. Dog markerer han at han er enig i overgangen, på grunn av hvordan markedet har utviklet seg. Den gamle stasjonen var altså mer preget av at bestyreren selv var eier av en franchiseorgansasjon. Her hadde han økt myndighet over utforming og produktutvalg utover det som var standard, samt kontroll over økonomien. Bestyrerens kone har vært med hele tiden, noe som skaper et visst preg av en familiebedrift. Slike organisasjoner er gjerne ifølge Mintzberg karakterisert som enkle organisasjoner, med en visjonær eier-leder, kort hierarki og direkte tilsyn som fremste samordningsmåte (Mintzberg 1989:117). Mens bestyreren selv ikke leder arbeidet direkte, gjør i alle fall hans kone og nestleder det, mens bestyreren utformer organisasjonens strategi. Ved å ansette bestyreren i konsernet, og skape den standardiseringen av prosesser som vi har sett, ser det dog ut som om konsernet eksternt forsøker å formalisere organisasjonen inn i en maskinlignende form. Arbeidsoppgavene er enkle og standardiserte, og det er et forholdsvis langt hierarki til toppledelsen i USA. Samtidig er oppgaver ikke særlig spesialisert, noe Mintzberg også fremhever som vanlig ved maskinsorganisasjoner der arbeidsoppgaver ikke er profesjonelle (1989:133). Arbeidsmengden har dog tvunget fram en viss horisontal spesialisering og inndelig i funksjonsbaserte ansvarsområder. Avslutning I oppgaven har jeg prøvd å karakterisere denne bensinstasjonen ut ifra Mintzbergs begrepsapparat. Viktige stikkord har vært enkle arbeidsoppgaver, standardisering av arbeidsprosesser og adferdsformalisering. Videre preges stasjonen av en endring av organisasjonens struktur, ved at ESSO utøver mer kontroll enn tidligere, og et endret fokus fra bilservice til hurtigmat. Det har ikke vært plass eller data til å drøfte hva slags organisasjonskultur som finnes her. Det kunne dog vært interessant å se nøyere på hva slags uformelle hierarkier som dannes på arbeidsplassen, samt hvilken uformell kommunikasjon som foregår i lunsjpauser og mellom 10

11 skift. Ettersom bensinstasjoner fokuserer mer på mat og dagligvarer enn tidligere, kunne det vært interessant å sammenligne denne med situasjonen i andre organisasjoner som dagligvareforetninger og restauranter. Bestyreren påpeker at det er en underlig atmosfære på bensinstasjoner, som gjør at kunder virker mer utålmodige i forhold til køer. Det kan være interessant å se generelt på dette, og videre på om slagord som Fast. Fresh. Friendly har en innvirkning på kundenes forventninger. Litteraturliste Fivesdal, Egil og Bakka, Jørgen F. 1998: Organisasjonsteori: Struktur, kultur og prosesser. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Mintzberg, Henry. 1989: Mintzberg on Management: Inside Our Strange World Of Organizations. New York: The Free Press 11

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser:

Kapittel 3: Organisasjonsstruktur. Organisasjonsstruktur. Design av organisasjonsstruktur. Viser: Kapittel 3: Organisasjonsstruktur Organisasjonsstruktur Viser: Hvordan man fordeler og grupperer arbeidsoppgaver, og Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet. Dette er det viktigste virkemiddelet for

Detaljer

Oppgave 1 - Multiple choice

Oppgave 1 - Multiple choice Eksamen i ORG-104 Oppgave 1 - Multiple choice 1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. C 7. C 8. C 9. B 10. C 11. C 12. A 13. A 14. B 15. A 16. A 17. A 18. A 19. B 20. A Oppgave 2b I oppgaven nedenfor har jeg valgt

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging

Jobbskygging ELEVARK 8. trinn. Jobbskygging Jobbskygging Jobbskygging Innhold Yrker og utdanning i min familie Nettverk og kompetanse; Hva betyr begrepene? Mitt slektstre Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde; Hva betyr begrepene? Intervju med tre

Detaljer

Kandidat-ID: ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat-ID: ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert ORG100 1 Organisasjonsteori og analyse Kandidat-ID: 6940 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ORG100, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert ORG100

Detaljer

LIKESTILLING I BARNEHAGEN!

LIKESTILLING I BARNEHAGEN! LIKESTILLING I BARNEHAGEN! - ET VIDEOPROSJEKT I SAGATUN BARNEHAGE 2010 - HVORDAN HENVENDER VI OSS TIL GUTTER OG JENTER? ER VI LIKE TOLERANTE OVENFOR BEGGE KJØNN? INNLEDNING: Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

FAKTA OM FROST EIENDOM:

FAKTA OM FROST EIENDOM: FAKTA OM FROST EIENDOM: Frost Holding AS er familieeid. Startet opp i 1943 av murmester Ola Frost. I dag omfatter konsernet Frost Holding AS ca. 1300 boliger og hybler til leie, og i tillegg ca 12000m2

Detaljer

17 mai arrangementet ved Saksvik skole

17 mai arrangementet ved Saksvik skole 17 mai arrangementet ved Saksvik skole Foreldrerådet ved Saksvik skole har tradisjon for å samle elever og foreldre til en familie sammenkomst på skolens område om ettermiddagen 17. mai. I samarbeid med

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning

Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Prosjektrapport Miljøvern 2009 Åstvedt barnehage Barns medvirkning Forord: I denne rapporten fremgår det hvordan Åstvedt barnehage har jobbet med prosjektet Miljøvern 2009 i forbindelse med prosjektet

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Butikk og kafé På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 ; 911 95 758 Eva.Mehlin@nielsen.com: Tlf 22 58

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Almgrenda Steinerbarnehage Almveien 15 3520 JEVNAKER Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/738-7 4003/14 J44 2.12.2014 Rapport fra smitteverntilsyn i barnehagen

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Organisasjonskart. Disse tre generelle effektene kan virke både positivt og negativt på organisasjonen, alt ut ifra hva organisasjonen ønsker å oppnå.

Organisasjonskart. Disse tre generelle effektene kan virke både positivt og negativt på organisasjonen, alt ut ifra hva organisasjonen ønsker å oppnå. Organisasjonsstruktur er en organisasjons arkitektur, og designet slik at mennesker skal leve og fungere både innenfor og utenfor den. Organisasjonskart Et organisasjonskart viser det organisatoriske hierarkiet,

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

E K S A M E N. ordbøker fra andre språk til norsk. Kandidatene skal velge mellom oppgave 2a eller 2b.

E K S A M E N. ordbøker fra andre språk til norsk. Kandidatene skal velge mellom oppgave 2a eller 2b. HANDELSHØYSKOLEN E K S A M E N Emnekode: ORG 104 Emnenavn: Organisasjon og ledelse Dato: 2. desember 2014 Varighet: 0900-1300 Antall sider inkl. forside: 7 Tillatte hjelpemidler: Norsk ordbok, ordbøker

Detaljer

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider Butikkmedarbeider E-post: mail@askeladden.as Kontaktperson Lise Olsen, tlf. 00 07 08 01, er med sine 19 butikker en av Norges ledende

Detaljer

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU

Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Det fleksible arbeidslivet barnevennlig? Brita Bungum NTNU Barndommens tid og foreldres arbeidsliv Brita Bungum NTNU Forskning om familie og arbeid har hatt hovedfokus på hvordan foreldre opplever å kombinere

Detaljer

Hvordan forstår vi organisasjon?

Hvordan forstår vi organisasjon? Hvordan forstår vi organisasjon? SOS 2001 Moderne sosiologisk teori 23. mars 2010 Fredrik Engelstad, ISS Hva mener vi med organisasjon? Kollektiver som er dannet for å mestre felles problemer, løse oppgaver

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt Case 1 Nyutdannet første jobb, første prosjekt Elinex a/s Et lite firma To mann, jeg var den ene, sekretær og «tegnedame» Meget spesifikk bransje, automatisering av bensinstasjoner og tankanlegg Elektriske

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Psykososialt IT-miljø

Psykososialt IT-miljø Psykososialt IT-miljø En av mange: Definisjon Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan mennesker har det sammen med andre. Vi er sosiale skapninger, avhengig av kontakt med andre. Kontakten må være

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Verkstedveien 2 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 00; 911 95 758 Marius.Risan@nielsen.com: Tlf 22

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Introduksjon til. i Restaurant

Introduksjon til. i Restaurant Introduksjon til i Restaurant Litt om Oppsett I restaurantbransjen har man mange av de samme utfordringene som i bar-bransjen. Les derfor introduksjonen for PCKasse i bar før du går løs på dette dokumentet.

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid?

Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid? SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forskningslære i videregående skole Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid? Forfatter: Jon Lofthus Aarsand, Vardafjell vgs Sammendrag I dette prosjektet

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Tidsbruk Øvelse 1 Demonstrasjon 15 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse 2 Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse

Detaljer

Oppgavetype: Individuell Gruppe

Oppgavetype: Individuell Gruppe Arbeidskrav Nr.: 1 2 3 4 5 6 Oppgavetype: Individuell Gruppe Tittel Skygging i praksisfeltet Emne Styring og administrasjon Organisasjon og ledelse Faglig ledelse, elevers læringsresultater og læringsmiljø

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2013. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.gartland@nielsen.com ; Tlf 22583400; 91195758 Servicehandelsrapporten 2013 Rapporten

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13

Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrkene tilbake? Bø 05.04.13 Om rapporten Utført av TNS gallup på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Det ble gjennomført 6 fokusgrupper

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde Engelsviken, 10.desember 2015 Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde 2 Program Samlingen ble blandet med forelesninger og praktiske workshopmomenter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Psykososialt IT-miljø

Psykososialt IT-miljø Psykososialt IT-miljø En av mange: Definisjon Det psykososiale miljøet dreier seg om hvordan hvert individ har det sammen med andre. Mennesker er sosiale skapninger, vi er avhengig av kontakt med andre,

Detaljer