ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG FRIKJØP 2 MÅLING OG MÅLEFEIL, STRØMFORBRUK, JORDFEIL, STRØMREGNING, AVREGNING, ETTERBEREGNING OG ETTERFAKTURERING, FORBRUKSPROFIL, STIPULERING, VENTETARIFF 5 STENGING, STANSING, ÅPNINGSGEBYR, INKASSO 18 ANSVARSFORHOLD, STRØMBRUDD, SPENNINGSFEIL, JORDFEIL, SKADE PÅ ELEKTRISK UTSTYR, FEILSØKING I EGET NETT 19 TILKNYTNINGSAVGIFT, ANLEGGSBIDRAG 30 FREMFØRING AV LAVSPENNINGSNETT, JORDKABEL/LUFTSTREKK, TREFELLING OG KVISTING 31

2 AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG FRIKJØP Sak: Klage vedrørende faktura Klager hevdet han ikke hadde avtale med innklagede om leveranse av strøm til sin leilighet. Klager hadde en annen leverandør. Kundeforholdet det var referert til var mellom innklagede og tidligere eier. Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av kontraktsforhold mellom energiselskap og abonnent. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at det ikke forelå noen kraftleveringskontrakt mellom innklagede og klager. Nemnda kunne da ikke behandle saken. Saken ble avvist. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende strømavtale Spørsmål om overtagelse av kraftleveringsavtale mellom ektefeller. Mannen overførte abonnementet for måleren til kona for på den måten å kunne si opp sin fastprisavtale på kraftleveranse fordi prisene sank i markedet i forhold til hans inngåtte avtale. Kona krevde å få tegne ny kraftleveringsavtale og ikke overta mannens avbrutte avtale. Innklagede hevdet at partene hadde inngått en avtale som ikke kunne sies opp i avtaleperioden annet enn ved flytting. At mannen overførte abonnementet på måleren på kona, forandret ikke saken vedrørende kraftleveringsavtalen. Så lenge begge ektefeller bodde på samme adresse regnet de begge ektefeller som felles ansvarlige for kraftavtalen uavhengig av hvem som sto oppført i avtalen som kunde og uavhengig av hvem fakturaen lød på, jamfør ekteskapsloven. Ettersom det forelå avtalebrudd og kraftleveringen var opphørt, var løsning på saken et økonomisk oppgjør. Nemnda viste til Lov om ekteskap 41. Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar. Her heter det blant annet at En ektefelle kan under samlivet med ansvar for begge ektefellene inngå vanlige avtaler om det daglige husholdet og oppfostringen av barna og vanlige avtaler for å dekke den enkelte ektefellens nødvendige behov. Dette gjelder også leie av felles bolig. Slike avtaler anses å være inngått med ansvar for begge ektefellene hvis ikke noe annet går fram av forholdene. Slik nemnda så det falt avtale om inngåelse av kraftleveringsavtaler inn under denne bestemmelsen. Ut i fra dette var kona bundet av den avtalen mannen hadde inngått. Kona kunne ut i fra dette ikke tegne ny avtale ettersom hun var bundet fra før. Avtalen kunne sies opp i henhold til Standard Kraftleveringsavtale 5-1, men kunden måtte da dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke ble 2

3 fullført. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende opphørsregning ved flytting Spørsmål om en fastprisavtale opphørte ved flytting. Klager fikk et krav på kroner for å bryte sin treårs fastprisavtale da hun flyttet fra sin bolig til sine foreldre som allerede hadde avtale på sitt anlegg. Klager påberopte seg Standard Kraftleveringsavtale 5-1, 2. ledd og tilbakeviste kravet for brudd på fastprisavtalen. Innklagede viste til egne kraftleveringsbestemmelser som gikk foran generelle betingelser. I henhold til innklagedes kraftleveringsbestemmelser kan ikke en fastprisavtale sies opp selv om kunden flytter. Fastprisavtaler er uoppsigelige i kontraktsperioden. Innklagede hadde fakturert kunden for brudd på fastprisavtalen. Nemnda la til grunn innklagedes særbestemmelse om at fastprisavtaler var uoppsigelige i leveringsperioden. Da klager flyttet, førte det til brudd på fastprisavtalen da den ikke ble overført til det nye anlegget. Kunden måtte da betale innklagedes tap ved at avtalen ikke ble fullført. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende kraftleveringsavtale Saken gjaldt muntlig opplyst informasjon over innholdet i en kraftleveringsavtale gitt av selger til synshemmet kunde. Klager viste til at hun i telefonkontakt med innklagede ba om å få all informasjon om kontraktsforholdet opplyst muntlig idet hun pga synshemming ikke kunne lese liten skrift. Hun fikk opplyst på telefon at hun kunne slutte på dagen hvis hun ikke var fornøyd og at innklagede var blant de fem rimeligste. På denne bakgrunn underskrev hun kontrakten. Klager ble avkrevd et avbrytelsesgebyr på kr 590,-. Hun undret seg over dette sett i lys av at selgeren sa hun kunne slutte på dagen. Innklagede viste til at det på kontrakten står at det er ett års bindingstid. Da kunden opphørte på strømavtalen, hadde hun kr 203,58 til gode av innbetalt beløp. Dette beløpet ble overført til betaling av utestående kr 590,- som var gebyr for brudd av avtalen. Resterende beløp kr 386,42 sto som ubetalt. I denne saken likestilte/identifiserte nemnda selger med innklagede. Nemnda la til grunn at klager hadde underskrevet kraftleveringsavtalen. Klagers forklaring av omstendighetene omkring avtaleinngåelsen var ikke bestridt og nemnda la klagers forklaring til grunn. Slik denne saken var opplyst og omstendighetene omkring avtaleinngåelsen, oppfattet nemnda at klager hadde inngått avtale på sviktende grunnlag. Nemnda fant det urimelig om hennes underskrift på 3

4 avtalen skulle binde henne. Nemnda viste til Avtalelovens 33 hvor det går frem at selv om en viljeserklæring ellers måtte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgitt den, hvis det på grunn av omstendigheter, som forelå da den annen part fikk kunnskap om erklæringen og som det må antas at han kjente til, ville stride mot redelighet eller god tro om han gjorde erklæringen gjeldende. Ut i fra dette konkluderte nemnda med at når innklagede sendte ut noe helt annet enn det klager var informert om muntlig, bandt det ikke kunden selv om hun hadde underskrevet. Nemnda anbefalte at kunden ikke kreves for avbrytelsesgebyr og at hun får tilbakebetalt sitt tilgodehavende. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende tegning av strømabonnement Spørsmål om den ene beboer heftet for den andre beboers opparbeidede gjeld. Klagerne påsto at de ikke var samboere og at innklagede ikke hadde rett til å holde dem solidarisk ansvarlig for ubetalt regning. Han krevde å få tegne nytt abonnement uavhengig av hennes gjeld. Innklagede hevdet gjelden var opparbeidet sammen og at de heftet for den sammen. Innklagede ville ikke gi klager nytt abonnement før hennes gjeld var gjort opp. I henhold til Standard nettleieavtale 1 inngås nettleieavtalen mellom nettselskapet og bruker. Bruker er den som har inngått avtale med nettselskapet. Andre er ikke part i avtalen. Unntak fra dette gjelder for ektefeller, der den ene ektefelles avtale om strøm til felles bolig, binder den annen, jf ekteskapsloven 41. Tilsvarende unntak gjelder ikke for samboere eller andre som deler bolig. Klager hadde selv ikke inngått avtale med innklagede, og var ikke gift med den som hadde inngått avtalen. Han var følgelig ikke bundet av avtalen og var heller ikke ansvarlig for ubetalte regninger overfor innklagede. Innklagede kunne etter dette ikke kreve at klager betalte gjelden før han fikk opprette nytt abonnement. Nemnda anbefalte etter dette at klager får tegne nytt abonnement uavhengig av den andres gjeld. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende fastprisavtaler krav om utvidet angrerett Saken gjaldt spørsmål om utvidet angrefrist. Klager påberopte seg angrefristens regler og krevde å bli løst fra avtalen uten kostnader. Klager viste til artikkel hvor det gikk frem at det ikke var tilstrekkelig å vise til angrerettskjemaet på hjemmesiden, jamfør Angrerettloven 7 og 10 og at skjemaet skulle være utfylt av selger og det skulle legges ved avtalen. Innklagede viste til at det ved bestilling på Internet var link til 4

5 angrerettskjemaet og at de sendte bekreftelse til klager hvor det også ble vist til hjemmesiden for eventuell bruk av angrerettskjema. Innklagede viste også til Standard Kraftleveringsavtale 1-5 og nevnte artikkel og hevdet de hadde oppfylt sin opplysningsplikt som gir kunden maksimalt tre måneders angrerett når opplysning om angrerett er gitt. Innklagede krevde et uttredelsesgebyr med ca kr 5.300,-. Slik denne saken var opplyst fant nemnda det godtgjort og la til grunn at klager fikk opplysning om angrerett. Selv om klager ikke mottok angrerettskjema, var opplysning gitt og angrefristen er da tre måneder i henhold til 18 i angrerettloven. Nemnda fant ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende endring av strømleveringsavtale Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler. Klager bandt prisen til 48,7 øre/kwh i en treårs fastprisavtale høsten I ettertid følte klager seg lurt ut i fra at prisene sank og ville ut av avtalen. Klager ville gjerne betale litt for å få bli løst fra fastprisavtalen, men ikke i nærheten av det innklagede krevde. Innklagede viste til at en fastpriskontrakt var bindende. Brudd på fastprisavtalen medførte et gebyr på kr 100,- per måned i resten av avtaleperioden som i dette tilfellet beløp seg til kr 2.900,-. Innklagede hadde i henhold til avtalen med kunden handlet kraft for treårsperioden. Dersom kunden ønsket å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, måtte han dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke ble fullført, jamfør Standard Kraftleveringsavtale 5-1. Ut i fra dette la nemnda til grunna at klager måtte betale for brudd på fastprisavtalen. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. MÅLING OG MÅLEFEIL, STRØMFORBRUK, JORDFEIL, STRØMREGNING, AVREGNING, ETTERBEREGNING OG ETTERFAKTURERING, FORBRUKSPROFIL, STIPULERING, VENTETARIFF Sak: Klage vedrørende avregning på fritidsbolig Saken gjaldt to forhold. For det første foreldelse av fordringer og for det andre stipulering på grunn av manglende avlesninger. Når det gjaldt foreldelse av fordringer la nemnda til grunn at den vanlige foreldelsesfrist er tre år. Foreldelsesfristen ble avbrutt ved klagers innsendelse av saken til nemnda den Følgelig var krav før foreldet og kunne ikke kreves. 5

6 Når det gjaldt stipulering på grunn av manglende avlesninger, la nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at strømforbruket ble korrekt avlest den og Differansen mellom disse målingene viste det faktiske strømforbruket i perioden. Det faktiske forbruket var ikke bestridt. Klager viste til at det store forbruket måtte ha vært i fra september 2001 til april 2002 da hytta var bortleid og at krav fra denne perioden var mer enn tre år gammelt og dermed foreldet. Klager hevdet at betalte strømfakturaer i perioden samsvarte med bruken av hytta. Fra sommeren 2002 til 2005 hadde hytta vært brukt i helger i mai og juni og i hele juli og august. Innklagede hadde stipulert på grunn av manglende avlesninger. Innklagede hadde ettergitt forbruk fra 2001 på grunn av foreldelse. Selv om innklagede ikke fikk melding om bruksendring av hytta for den perioden den var utleid, tok de hensyn til det i den endelige fakturaen til kunden. I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2. Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Innklagede burde i dette tilfellet etter nemndas vurdering i løpet av 2003 ha sendt ut informasjon om konsekvensen av manglende avlesning. Slik informasjon ble ikke sendt ut før i Nemnda la vekt på at innklagede minst tre ganger i denne perioden burde ha sendt ut slik informasjon. På den andre side var kunden klar over sin plikt til å lese av måleren og han 6

7 burde også ha meldt inn bruksendring på anlegget. Kunden måtte forstå at nettselskapet var nødt til å stipulere forbruket, når avlesninger ikke var sendt inn. Kunden måtte videre være klar over at han pliktet å betale for faktisk forbruk, og han måtte være forberedt på et etteroppgjør. Når innklagede kunne klandres for ikke å ha sendt kunden informasjon og kunden mot bedre vitende lot være å lese av og å melde bruksendring, fant nemnda etter en totalvurdering at et rimelig resultat ville være at innklagedes krav mot klager ble redusert med 1/3. Nemnda anbefalte at en målerstand ble stipulert per og at forbruket ble beregnet og prissatt fram til Av dette volumet kunne klager kreves for 2/3, mens innklagede måtte dekke 1/3 selv. Nemnda anbefalte etter dette at kravet mot klager ble redusert med 1/3 for perioden til Krav før var foreldet og kunne ikke kreves. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende strømregninger for kollektiv Saken gjaldt betaling for forbrukt strøm. Det ble feilaktig knyttet avtalegiro på klagers anlegg mot en annen kundes konto. Klager mottok våren 2004 tre fakturaer uten betalingsinformasjon og med beskjed om at fakturaene ikke skulle betales fordi de allerede var betalt. Klager ga beskjed om at noe ikke stemte og spurte innklagede om betalingssituasjonen og om eventuelle ubetalte krav. Senere mottok klager krav for forbruk som tilsvarte summen av de tidligere tilsendte fakturaene. På dette tidspunkt hadde klager flyttet ut av kollektivet og avviste kravet. Klager anså seg som uskyldig tredjepart og at saken dreiet seg om et forhold mellom innklagede og banken. Innklagede viste til at klager i lang tid hadde visst at det var en feil ved avtalegiro som var grunnen til at andre betalte kollektivets fakturaer. Innklagede hadde tilbudt en kompensasjon på kr 5.000,- for ulempene og merarbeidet ved kravet. Ifølge Standard Nettleieavtale 6-1 om betaling, danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. Dette forbruket plikter kunden å betale. Nemnda la til grunn at det fakturerte forbruket ikke var foreldet. Selv om det oppsto feil i faktureringen av kunden, ble ikke feilen ansett som avregningsfeil som regulert i avtalens 6-3. Kunden var således i utgangspunktet pliktig til å betale hele det avregnede beløp. Nemnda fant likevel det som hadde skjedd mht fakturering av kunden som urimelig og anså innklagedes reduksjon med kr 5.000,- til å være en rimelig løsning. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende strømregninger 7

8 Spørsmål om fakturert kraftpris stemte med lovet kraftpris. Klager påsto hun ble lovet billigere strøm hvis hun gikk over til innklagede som leverandør. Da regningene kom fant hun at dette ikke stemte. Løftet ble gitt muntlig av strømselger per telefon. Innklagede viste til at kraftprisene hadde steget og nesten fordoblet seg i løpet av et år. Innklagede viste til at saken gjaldt prisstigning på kraft og hadde ikke noe med leverandørbyttet å gjøre. Slik denne saken var belyst kunne ikke nemnda se annet enn at klager hadde fått korrekt leveranse i henhold til avtale. Klager hadde ikke sannsynliggjort det motsatte. Nemnda la til grunn at det fra innklagedes side var sannsynliggjort at deres priser var noe lavere sammenlignet med snittprisen hos tidligere leverandør. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende faktura Klager hadde tidligere hatt ordning med vanlig faktureringsmønster, men fra juni 2004 fikk klager ny ordning med kortmåler som over tid skulle få opparbeidet gjeld nedbetalt. Da klager sa opp kundeforholdet etter to år, mente han det var innklagedes ansvar når nedbetalingsordningen med kortmåler ikke førte til at gjelden var nedbetalt som forventet. Klager påsto også at kravet var foreldet. Innklagede viste til at partene i april 2004 inngikk avtale om en nedbetalingsordning av opparbeidet gjeld på kr ,98 ved bruk av kortmåler. Trekk med kr 100,- i per uke for nedbetaling av gjelden og i tillegg løpende forbruk. Nedbetalingstid for en gjeld på denne størrelse ville være ca 4 år. Etter drøyt to år opphørte kundeforholdet. Gjelden var da på kr ,66 og innklagede krevde beløpet betalt. Innklagede hevder at avtalen om kortmåler innebar kundens aksept av kravet og at foreldelsesfristen var avbrutt. Saken gjaldt to forhold. For det første foreldelse av fordringer og for det andre krav på utestående i henhold til avtale om nedbetalingsordning. Når det gjaldt foreldelse av fordringer la nemnda til grunn at foreldelsesfristen ble avbrutt da partene inngikk avtale om nedbetalingsordning. Ved inngåelsen av nedbetalingsordningen, aksepterte klager kravet. Ettersom foreldelsesfristen var avbrutt og kravet akseptert, var kravet i behold og kunne kreves innbetalt. Det kunne synes som om klager misforsto lengden av nedbetalingstiden. Etter nemndas vurdering kunne ikke innklagede lastes for dette. Klager var klar over kravets størrelse, og at kravet skulle nedbetales med kr 100 per uke. Dette innebar nødvendigvis en lengre nedbetalingstid enn 2 år. Det var ikke krevd renter av utestående beløp. 8

9 Nemnda anbefalte for øvrig at avtale om installasjon og bruk av kortmåler burde gjøres skriftlig for å hindre at misforståelser og uklarheter oppstår. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende avregning Spørsmål om foreldelse av fordring og etterbetaling på grunn av manglende avlesninger gjennom flere år. Det ble etterfakturert for perioden Forbruk før ble avskrevet pga foreldelse. Klager påsto at ca. 10 måneder av kravet var foreldet. Innklagede tilbakeviste påstand om at deler av kravet var foreldet. Avregningen var datert Forfallsdatoen ble utsatt etter ønske fra klager. Når det gjaldt foreldelse av fordringer la nemnda til grunn at den vanlige foreldelsesfrist er tre år. Foreldelsesfristen ble avbrutt ved klagers innsendelse av saken til nemnda innstemplet den Følgelig var krav før foreldet og kunne ikke kreves. Når det gjaldt etterbetaling av ikke fakturert forbruk, kunne dette kreves i henhold til leveringsbetingelsene for fjernvarme pkt 11.3 dersom det viste seg at kunden hadde betalt for lite. I dette tilfellet var det stipulert fordi det ikke forelå avlesninger. Det var stipulert for lavt. I denne saken la nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke var omstridt. Nemnda la videre til grunn at energien var brukt og i henhold til bestemmelsene skal klager betale for det forbruk som ikke er foreldet. Nemnda anbefalte at krav om etterbetaling av forbruk for tiden før ble frafalt. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende faktureringsrutine og -hyppighet Saken gjaldt faktureringshyppighet. Klager ønsket å betale en gang per år i stedet for fire ganger pluss en avregning for sitt strømforbruk på under 1000 kwh. Han fikk avslag av innklagede på dette. Etter at saken kom til nemnda, fikk han aksept av innklagede. Sakens opprinnelige krav var dermed imøtekommet. Som følge av sakens utvikling, krevde klager skadeserstatning med kr 8.000,- og dekning av unødvendige kostnader for blant annet flere rekommanderte sendinger med kr 809,-, til sammen kr 8.809,-. I henhold til NVEs forskrift om fakturering av husholdninger heter det blant annet at kunder med forventet årsforbruk over 8000 kwh skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned, mens for kunder med lavere forbruk enn 8000 kwh årlig kan en annen faktureringsmåte benyttes. Ut i fra dette la nemnda til grunn at kunder med lavere forbruk enn 8000 kwh årlig kan faktureres én gang pr år. 9

10 Nemnda la videre til grunn at kunder ikke har krav på slik faktureringsmåte. Slik denne saken var opplyst forsto nemnda at konflikten vedrørende faktureringshyppighet var løst. Selv om det kunne tyde på at det hadde vært en misforståelse mellom partene, hadde ikke klager krav på å bli fakturert kun én gang i året og det var derfor heller ikke grunnlag for å gi erstatning. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende etterfakturering Saken gjaldt fakturert forbruk på grunn av manglende bestilling. Anlegget var ikke fakturert fra mars 2004 til august Klager hevdet han trodde strøm var inkludert i leien siden han ikke fikk noen regning på strøm. Han fikk heller ikke noen regning fra eier av leiligheten. Innklagede kunne ikke se å ha mottatt bestilling fra klager. Innklagede viste til leiekontrakten 4 hvor det gikk frem at strøm kom i tillegg til leien og at strømbestilling og avbestilling skulle gjøres av leietaker og utleier sammen ved overtagelse av leiligheten. Ut i fra dette mente innklagede at klager ikke kunne ha vært i aktsom god tro. Innklagede hadde fakturert kunden i henhold til reglene om leveringsplikt. Ved ny gjennomgang av saken hadde innklagede valgt å fakturere etter variabel pris som førte til en reduksjon på kr 1.206,73. I Standard Nettleieavtale 1-2 heter det blant annet at dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt. Slik denne saken var opplyst la nemnda til grunn at klager hadde brukt strømmen og måtte betale for den i henhold til 1-2. Nemnda fant ikke at klager kunne anses for å ha vært i aktsom god tro ut i fra leiekontraktens innhold. Nemnda la til grunn at innklagede ikke hadde gjort noen feil. Derav følger at innklagede heller ikke hadde gjort noen avregningsfeil i henhold til avtalens 6-3. Unntaksregelen om god tro i bestemmelsens 3. ledd kom da ikke til anvendelse. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende etterfakturert forbruk 10

11 Saken gjaldt etterfakturering pga manglende innsendte målerstander og ikke opplyst bruksendring fra fritidshus til helårsbolig. Klager protesterte på etterfakturert forbruk for 2005 og Klager hevder hun meldte innflytting i huset og viste til at innklagede bekreftet at de fikk beskjed om det. Klager kunne ikke se å ha mottatt brev med anmodning om måleravlesning sommeren 2006, men hun fikk slikt brev om avlesning Klager ville ikke betale for to år på én gang og foreslo at innklagede selv dekker kostnadene for 2005 og at a konto betalt i 2005 trekkes fra og at hun betaler et omforent beløp for Innklagede forutsatte og hadde ikke opplysning om annet enn at boligen ble brukt som fritidsbolig. Det ble registrert en adresseforandring i 2006, men ikke endring i bruksmønsteret. Innklagede hadde ikke mulighet til å forutse det økte forbruket ut i fra de opplysninger de satt med. Innklagedes stipulerte målerstander var for lave i forhold til reelt forbruk. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at strømforbruket ble korrekt avlest den og Differansen mellom disse målingene viste det faktiske strømforbruket i perioden. Det faktiske forbruket var ikke bestridt. I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2. Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Innklagede burde etter dette i løpet av 2006 ha sendt ut informasjon om konsekvensen av manglende avlesning. Det ble ikke gjort. Etter en 11

12 konkret vurdering var nemnda av den oppfatning at den manglende informasjon i dette tilfellet ikke avskar nettselskapet retten til å avregne forbruket per 1. januar Nemnda la ved vurdering vekt på at klager var klar over at anlegget skulle leses av jevnlig, og at overskridelsen av informasjonsfristen her var liten. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende strømmåler Spørsmål om det var feil ved måleren som førte til det høye forbruket. Klager bestred fakturert forbruk og påsto at måleren måtte ha hatt en periodisk feil ved at hundrerullen kunne ha tatt med seg tusenrullen da den skiftet. Klager påsto han ikke hadde brukt mer enn ca 200 kwh i perioden, mens fakturert forbruk var kwh. Klager viste til at hytta ikke brukes om vinteren og all strøm var frakoblet med unntak av to stk 15 w lyspærer. Klager tilbakeviste påstand om at noe elektrisk apparat kunne ha stått på. Innklagede hadde kontrollert måleren og funnet den i orden, men den var ikke serietestet eller testet hos nøytral instans. Innklagede fant det usannsynlig at sifferrullene kunne ha gjort et ekstra omkast. Innklagede fant det mer sannsynlig at klager ved en forglemmelse hadde hatt strøm på hytta i perioden. Ifølge Standard Nettleieavtale 6-1 om betaling, danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. Nemnda merket seg at måleren var kontrollert, men ikke seriemålt slik som Standard Nettleieavtale 5-3 regulerer. Som en konsekvens av dette, mente nemnda at innklagede måtte sende måleren til ekstern kontroll uten kostnad for klager. Nemnda fant det dog usannsynlig at måleren hadde hatt en periodisk feil og gjort et ekstra omkast. Nemnda la til grunn som det mest sannsynlige at det ikke var feil ved måleren. Nemnda la videre til grunn at det teknisk sett var mulig for klager å ha brukt det forbruket som var målt. I en situasjon hvor forbruket er målt og det ikke er funnet feil ved måleren og det teknisk sett er mulig å ha brukt strømmen, må klageren, om han påberoper seg et lavere forbruk, sannsynliggjøre et annet forbruk enn det fakturerte. I denne saken var det ikke ført tilstrekkelig bevis for et annet og lavere forbruk. Nemnda kunne ikke se at det var holdepunkter for å legge noe annet forbruk til grunn enn det målte forbruk. Det ble her tatt forbehold dersom ekstern kontroll likevel skulle vise at det var feil ved måleren, jamfør det som var sagt ovenfor. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende etterfakturert forbruk 12

13 Saken gjaldt etterfakturering av for lite fakturert forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager hadde hver gang han mottok faktura fra innklagede sjekket målerstand opp mot det estimerte forbruket og sjelden eller aldri hatt avvik over 1000 kwh. Klager så derfor aldri nødvendigheten av å sende inn rettelser av forbruket. Ved avlesning i april 2006 var overraskelsen stor da det ble registrert et enormt forbruk på kort tid. Klager bestred det etterfakturerte forbruket og ønsket at hans gjennomsnittsforbruk de siste årene for samme periode skulle legges til grunn for beregning av forbruket. Innklagede forholdt seg til avleste målerstander og viste til at måleren var kontrollert og funnet i orden. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at strømforbruket ble korrekt avlest den og Differansen mellom disse målingene viste det faktiske strømforbruket i perioden. I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2. Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Innklagede burde i dette tilfellet etter nemndas vurdering i løpet av 2005 ha sendt ut informasjon om konsekvensen av manglende avlesning. Nemnda var imidlertid av den oppfatning at den manglende informasjon i dette tilfellet ikke avskar nettselskapets rett til å avregne forbruket. Nemnda la ved denne vurdering avgjørende vekt på at kunden bevisst lot være å sende inn korrigerte målerstander da de estimerte standene ikke stemte. Kunden måtte være klar over at han pliktet å betale for faktisk forbruk, og at han måtte være forberedt på et etteroppgjør. Nemnda anså 13

14 det etterfakturerte forbruket på 8900 kwh til å referere seg til en lengre periode og ikke bare til den siste perioden slik det fremkom i fakturaen. Nemnda anbefalte at forbruket blir periodisert i henhold til justert innmatingsprofil med de priser som hadde vært aktuelle i perioden fra 2003 til Nemnda viste til at NVEs forskrift nr 301om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, la selvavlesning til grunn for et velfungerende og rasjonelt system for innhenting av kundenes faktiske strømforbruk. Dette systemet er basert på gjensidig tillit og det må få konsekvenser dersom det ikke følges opp av en av partene. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende årsavregning for bolig og fritidsbolig Saken gjaldt spørsmål om beregnede vs. avleste målerstander, utregning av fakturaer og avtale om fastprisavtaler. Klager påsto hans innringte målerstand for fritidsboligen ikke ble lagt til grunn for avregningen og at differansen måtte være innklagedes ansvar. Klager påsto i tillegg kontraktsbrudd mht den ettårige fastprisavtalen for bolig og fritidsbolig inngått for perioden der fast påslag ikke var opplyst og der utløpsdato for avtalen på fritidsboligen var satt til , dvs. utløp etter 7 måneder i stedet for etter ett år. Vedrørende boligen hevdet klager det var beregnet for høyt forbruk i 3. kvartal 2006 til tross for at innklagede hadde mottatt avlesninger fra netteier. Innklagede viste til at kunden mottok årsavregning basert på stipulert målerstand som følge av at de ikke hadde mottatt en målerstand på denne datoen tidligere. Senere fikk de opplyst en målerstand og korrigerte deretter avregningen fram til Kunden hadde en fastprisavtale fram til Det ble bestilt ny fastprisavtale på ett år signert av kunden , men denne kunne ikke få oppstart før fordi kunden fortsatt var bundet av eksisterende kontrakt. Dvs. bestillingen gjaldt fra den ble signert og i ett år, men med senere oppstart. Innklagede introduserte fastbeløp for alle kraftprodukter og det ble presisert på kontraktsbekreftelsen. Årsforbruket for boligen ble justert i henhold til mottatte opplysninger fra netteier. Ifølge Standard nettleieavtale 6-1 om betaling, danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. Av 5-2 går det fram at dersom måleravlesning mangler, har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens 14

15 uttak skjønnsmessig. Slik denne saken var belyst fant nemnda at det ikke var grunnlag for å sette til side eller endre de avregninger innklagede hadde gjort ut i fra de målerstander de hadde lagt til grunn. Nemnda la vekt på at beregnede målerstander var korrigert i henhold til avleste målerstander. Når det gjaldt fastprisavtalen, la nemnda til grunn at det var opplyst om at fastbeløp kom i tillegg til kraftprisen. Ut i fra en helhetsvurdering av saken fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende strømforbruk Saken gjaldt strømforbruk. Klager bestred målt forbruk. Klager målte en spenning på 290 V med eget voltmeter i en periode da det var jordfeil i nettet og påsto at hans forbruk sank betydelig etter at feilen ble rettet. Det ble ikke påvist jordfeil i klagers eget anlegg. Innklagede tilbakeviste påstand om at ekstern jordfeil i nettet kunne ha påvirket klagers målte forbruk. Innklagede viste her til SINTEF-rapport som konkluderte med at det må være både en ekstern og en intern jordfeil for at det skal kunne påvirke måleren. Ifølge Standard Nettleieavtale 6-1 om betaling, danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. Nemnda fant det sannsynliggjort at det ikke var feil ved måleren. Nemnda pekte på at jordfeil i nettet ikke kunne påvirke egen måler med mindre det også var feil i eget anlegg. I en situasjon hvor forbruket var målt og det ikke var funnet feil ved måleren og det teknisk sett var mulig å ha brukt strømmen, måtte klageren, om han påberopte seg et lavere forbruk, sannsynliggjort et annet forbruk enn det fakturerte. I denne saken var det ikke ført tilstrekkelig bevis for et annet og lavere forbruk. Nemnda kunne ikke se at det var holdepunkter for å legge noe annet forbruk til grunn enn det målte forbruk. Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende etterfakturering Etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Som ny strømkunde var ikke klager klar over at hun skulle lese av måleren. Hun fikk ikke avlesningskort og leste da heller ikke av måleren. Klager mente kontakten med innklagede via Internet ikke funksjonerte. Klager påberopte seg god tro og avviste etterfakturert krav. Innklagede viste til at kunden pliktet å foreta avlesninger og innrapportere målerstanden til nettselskapet. Innklagede viste til at ved bestilling av e-faktura kommer det melding opp 15

16 om at kunden også får påminnelse om å gjøre måleravlesning per e-post så en slipper å sende inn avlesningskort per post. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at strømforbruket ble korrekt avlest den og Differansen mellom disse målingene viste det faktiske strømforbruket i perioden. Det faktiske forbruket var ikke bestridt. I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2. Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter 5-2 er gått ut. Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Innklagede burde etter dette i løpet av 2006 ha sendt ut informasjon om konsekvensen av manglende avlesning. Ny avlesing ble foretatt i juni 2006 og ble således foretatt innen denne fristen. Etter nemndas vurdering måtte klager i dette tilfellet betale for den strømmen som faktisk ble brukt. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende faktura Etterfakturering. Klager påsto han var fakturert for mer enn det dobbelte av vanlig forbruk i omtvistet periode. Klager hadde sentralvarme og huset sto ubenyttet i to måneder i perioden og han tilbakeviste påstått forbruk. Klager hadde tilbudt å betale kr 5.000,- for omtvistet periode som var vesentlig mer enn for normalt forbruk i tilsvarende periode. Innklagede viste til at det i perioden ikke ble lest av og at forbruket ble stipulert og 16

17 fordelt etter justert innmatingsprofil. Det ble stipulert for lavt og de hadde etterfakturert. Innklagede viste til at måleren var kontrollert og at det ikke var funnet feil ved den. Ifølge Standard nettleieavtale 6-1 om betaling, danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. Nemnda fant det sannsynliggjort at det ikke var feil ved måleren ut i fra den målerkontrollen som var utført. Nemnda bemerket likevel at måleren burde vært seriemålt. Nemnda la til grunn at det teknisk sett var mulig for klager å ha brukt det målte forbruket. I en situasjon hvor forbruket var målt og det ikke var funnet feil ved måleren og det teknisk sett var mulig å ha brukt strømmen, måtte klageren, om han påberopte seg et lavere forbruk, sannsynliggjort et annet forbruk enn det fakturerte. I denne saken var det ikke ført tilstrekkelig bevis for et annet og lavere forbruk. Nemnda kunne ikke se at det var holdepunkter for å legge noe annet forbruk til grunn enn det målte forbruk. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende etterfakturering av strømforbruk i ferieleilighet Etterfakturering. Feil ved automatisk avlesningsterminal måleren hadde ikke sendt forbruksdata til nettselskapet. Klager påberopte seg god tro. Hun hadde betalt alle regningene fra innklagede i perioden og hadde hatt lavt strømforbruk i sin ettroms ferieleilighet der oppvarming var inkludert i husleien. Fordi hun hadde brukt leieligheten lite, hadde hun hele tiden syntes at strømregningene hadde vært høye. Klager tilbakeviste kravet og mente hun ikke skulle bli skadelidende for innklagedes feil. Innklagede viste til at det ikke ble registrert noe forbruk på klagers måler og at hun bare ble fakturert for fastavgift. Feilen ble oppdaget da klager solgte leiligheten og måleren ble avlest. Innklagede viste til at fakturaene sendt klager viste null i forbruk i den tiden klager eide leiligheten med unntak av en mindre stipulering som ble tilbakeført i neste faktura. Innklagede fakturerte for avlest forbruk i opphørsfakturaen. I henhold til Standard Nettleieavtale 6-1 om betaling danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet. I følge Standard Nettleieavtale 6-3 om avregningsfeil kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet, kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro. 17

18 I denne saken la nemnda til grunn at det var feil ved måleutstyret for automatisk avlesning ved at måleren ikke sendte forbruksdata til nettselskapet og at nettselskapet i henhold til Standard Nettleieavtale 5-4 kan etterberegne og kreve etterbetalt i henhold til 6-1 og 6-3. Klager påberopte seg god tro, men nemnda fant ikke at klager kunne ha vært i så aktsom god tro at det kunne få befriende virkning mot kravet. Nemnda la her vekt på at det på fakturaene tydelig gikk frem at forbruk var satt til kr 0. Under forutsetning av at alle øvrige avregninger i perioden fra april 2004 til oktober 2006 var riktige og at disse omfattet både kraftforbruk og nettleie og under forutsetning av at opphørsfakturaen var fordelt etter riktig pris, fant ikke nemnda å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse. STENGING, STANSING, ÅPNINGSGEBYR, INKASSO Sak: Klage vedrørende strømregninger og stenging Spørsmål om hvem som var ansvarlig for hyttestrømabonnement og stengeomkostninger, eier av anlegget eller leietaker på anlegget. Det var påstand mot påstand om hva som ble avtalt mellom eier av anlegget, klager, og innklagede med hensyn til hvem som skulle stå ansvarlig for strømregningene da hytta ble utleid. Klager påsto at hun i telefonhenvendelse til innklagede ga beskjed om at hytta skulle leies ut og ga navnet på leietaker som regningene skulle sendes til, mens innklagede påsto at klager ga beskjed om at fakturaadresse skulle endres til klagers navn c/o leietakers navn og adresse. Klager hevdet hun var i god tro med at leietaker sto ansvarlig for abonnementet. Innklagede sto fast ved at den juridiske kunden var klager og krevde henne for avregning inkludert påsettingsgebyr. Innklagede hevdet at et mellomværende mellom henne og hennes leietaker måtte de selv ta. Slik nemnda så det var intensjonen fra klager, at leietaker skulle stå ansvarlig for strømregningene i leieperioden. Innklagede sendte også regningene til leietakers adresse og disse ble betalt. Da regninger senere kom i retur og stengeprosedyrer ble iverksatt i henhold til Standard Nettleieavtale 7, forholdt innklagede seg fortsatt til leietaker som kunde. På denne bakgrunn la nemnda til grunn at leietaker var den reelle kunden i denne saken. Nemnda mente klager ikke var ansvarlig for at anlegget ble stengt og hun skulle heller ikke betale omkostningene i forbindelse med stenging og åpning av anlegget. Når klager i ettertid selv ønsket å bli kunde på anlegget, hadde hun som enhver ny kunde, krav på det uten kostnader. Nemnda la til at et eventuelt krav måtte innklagede kunne rette til leietaker. Nemnda fant etter dette å anbefale at klager blir ny kunde på anlegget uten kostnader. Enstemmig uttalelse. 18

19 ANSVARSFORHOLD, STRØMBRUDD, SPENNINGSFEIL, JORDFEIL, SKADE PÅ ELEKTRISK UTSTYR, FEILSØKING I EGET NETT Sak: B Klage vedrørende mangelfull strømleveranse - Krav om prisavslag på nettleien Spørsmål om gjenopptakelse. En avsluttet sak kan gjenopptas når det opplyses en ny kjensgjerning eller skaffes frem et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, etter nemndas mening med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse. Etter nemndas vurdering var det i dette tilfellet ikke grunnlag for å ta saken opp til ny behandling, idet det ikke forelå nye opplysninger eller kjensgjerninger. I nemndas vedtak ble det imidlertid ved en inkurie skrevet 3 måneders utbedringstid i stedet for 1 måneds utbedringstid. Ved vurderingen bygget nemnda på 1 måneds utbedringstid. Begjæringen om gjenopptakelse ble således ikke tatt til følge. Sak: Klage vedrørende feil i nettet og lidt tap Krav om erstatning av forsikringens egenandel Spørsmål om ansvar for skade etter feil i nettet. Klager hevdet at feil i nettet ved halv spenning inn til hans bolig, førte til at fryseskapet ble ødelagt. Det økonomiske tapet av fryseskap med innhold ble erstattet av forsikringsselskapet. Klager tilbakeviste påstand om at innklagede ikke kunne være ansvarlig ut i fra sitt årlige tilsynsprogram. I dette tilfellet ble siste tilsyn med nettstasjonen gjort syv måneder før feilen oppsto. Klager krevde forsikringens egenandel dekket med kr 4.000,-. Innklagede fører årlig kontroll med alle nettstasjoner. Da denne nettstasjonen ble kontrollert var feilen ikke påbegynt. Innklagede avviste erstatningsansvar da dette var en feil de ikke med rimelighet kunne ventes å unngå og viste til kontrollansvarsregelen. I henhold til Standard nettleieavtale 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom innklagedes handlinger og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå 19

20 eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll. Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede. Slik denne saken var belyst, var nemnda av den mening at innklagede ikke hadde godtgjort at feilen lå utenfor deres kontroll og i henhold til det ovenstående førte dette til ansvar for innklagede. Nemnda anbefalte etter dette at klager ble gitt erstatning på kr 4.000,-. Enstemmig uttalelse. Sak: Klage vedrørende skade etter overspenning på lavspentnettet Krav om erstatning Saken gjaldt ansvar etter overspenning på lavspentnettet forårsaket av lyn. Klager hevdet innklagede var erstatningsansvarlig på samme måte som for de andre naboene og ba om at det økonomiske tapet på kr ,50 inkl. mva. ble erstattet. Innklagede avviste erstatningsansvar og hevdet årsaken til feilen i nettet var utenfor deres kontroll, jamfør avtalen Innklagede viste til at de to andre kundene som fikk skader på grunn av feilen i nettet, fikk sine tap dekket, ikke på grunn av at innklagede erkjente erstatningsansvar, men på grunn av sen og feil saksbehandling. Disse tapene var lavere enn det som regnes som forsikringens egenandel. Klagers tap var av en slik størrelsesorden at kravet burde vært fremsatt til klagers forsikringsselskap. Innklagede hadde fremsatt et forlikstilbud på kr 5.450,- ekskl. mva. som representerte halvparten av klagers tap. I henhold til Standard nettleieavtale 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 20

Årsmelding 2007. Nyordningen har ikke medført store endringer i nemndas drift og praksis.

Årsmelding 2007. Nyordningen har ikke medført store endringer i nemndas drift og praksis. Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 I OM ELKLAGENEMNDA Ny ordning for Elklagenemnda ble etablert i 2007 etter avtale inngått mellom Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet, og tiltrådt av KS

Detaljer

Årsmelding 2006. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler gebyr for behandling av saker i nemnda.

Årsmelding 2006. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler gebyr for behandling av saker i nemnda. - 1 - Årsmelding 2006 I OM ELKLAGENEMNDA Dagens Elklagenemnd ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består

Detaljer

Årsmelding 2004 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2004 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - Årsmelding 2004 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2005 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2005 Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 Årsmelding 2008 1 Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 SAKSREGISTER 2 I OM ELKLAGENEMNDA 4 II - ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET 5 III SAKSBEHANDLINGEN i 2008 6 IV STATISTIKK 7 V ØKONOMI 8 ELKLAGENEMNDAS

Detaljer

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris

Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris Hjemkraft SPOT- Strøm til innkjøpspris er en strømavtale mellom Istad Kraft AS og kunde. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard Kraftleveringsavtale

Detaljer

Årsmelding 2003 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2003 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - Årsmelding 2003 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

Årsmelding 2002 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2002 I OM ELKLAGENEMNDA - 1 - Årsmelding 2002 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund, nå Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerrådet. Nemnda består av 5

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR... 2 1-1 Partene i avtalen... 2 1-2 Avtaleforholdet... 2 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør... 2 1-4 Angrerett... 2 1-5 Sikkerhetsstillelse...

Detaljer

Årsmelding 2011. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda.

Årsmelding 2011. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda. Årsmelding 2011 1 Årsmelding 2011 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter avtale inngått

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale

Standard kraftleveringsavtale Standard kraftleveringsavtale 1 Alminnelige vilkår 1 1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1 2 Avtaleforholdet

Detaljer

Årsmelding 2010. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda.

Årsmelding 2010. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda. Årsmelding 2010 1 Årsmelding 2010 I OM ELKLAGENEMNDA Opprinnelig ble Elklagenemnda opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR... 2 1-1 Partene i avtalen... 2 1-2 Avtaleforholdet... 2 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør... 2 1-4 Angrerett... 2 1-5 Sikkerhetsstillelse...

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

Årsmelding 2009. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda.

Årsmelding 2009. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda. Årsmelding 2009 1 Årsmelding 2009 I OM ELKLAGENEMNDA Opprinnelig ble Elklagenemnda opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter

Detaljer

Kraftleveringsavtale

Kraftleveringsavtale 1. Generelt Kraftleveringsavtale Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende

Detaljer

Årsmelding 2012. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda.

Årsmelding 2012. Saksbehandlingen i nemnda er gratis for forbrukerne. Selskapene betaler årsavgift og gebyr for behandling av saker i nemnda. Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter avtale inngått

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm Generelt gjelder betingelsene gitt av Forbrukerombudet og Energi Norge i «Standard kraftleveringsavtale» 01.01.2017 Etter angrerettloven

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale - Svorka

Standard kraftleveringsavtale - Svorka 1 Alminnelige vilkår 1-1 Partene i avtalen Standard kraftleveringsavtale - Svorka Vilkårene i denne avtalen er gjeldende fra 01.07.2017 Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale - Svorka

Standard kraftleveringsavtale - Svorka 1 Alminnelige vilkår 1-1 Partene i avtalen Standard kraftleveringsavtale - Svorka Vilkårene i denne avtalen er gjeldende fra 01.01.2017 Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør

Detaljer

Årsmelding 2013 05.05.2014

Årsmelding 2013 05.05.2014 Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 05.05.2014 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter

Detaljer

SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse.

SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse. SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse. 1. På bakgrunn av denne avtale gis Ustekveikja Energi

Detaljer

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris Mai 2012 Vilkår for avtale om kraftpris Innholdsfortegnelse Særskilte vilkår for avtale om kraftpris mellom privatkunder og Lyse AS Bakgrunn...3 1 Særskilt vilkår om avtalens gjenstand avtale om kraftpris...3

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER Gjeldende frå 01.03.2003 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 3 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE... 3 3 PERSONOPPLYSNINGER... 3 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven

Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven Nettselskapenes håndtering av FOL og forbrukerkjøpsloven EBLs brukermøte om spenningskvalitet 23.09.2009 Ivar Elias Lingaas Eidsiva Nett AS Ivar.lingaas@eidsivaenergi.no Lov 2002-06-21 nr 334: Lov om forbrukerkjøp

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2014 1 Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter avtale inngått

Detaljer

Avtalevilkår Lyse strøm -Privatmarkedet

Avtalevilkår Lyse strøm -Privatmarkedet Avtalevilkår Lyse strøm -Privatmarkedet DEL 1 Særskilte vilkår 1. Generelle vilkår A. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun privatkunder. 2. Avtaleinngåelse A. Det er en forutsetning at

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig. Generelle Vilkår 1. Avtalen 1.1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth KOMPENSASJON TIL SLUTTBRUKERE VED SVÆRT LANGVARIGE AVBRUDD NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Hallvard Gilje Aarseth Dato 13. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KOMPENSASJON

Detaljer

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF

KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT PRIVATKUNDER 1 PARTENE I STRØMAVTALEN Strømavtale inngås direkte mellom Bydrift som leverandør av tjenester og strømkunden som bruker av tjenester. Ektefeller hefter

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL)

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) 1 A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) Disse standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet A/S Eidefoss ( heretter kalt nettselskapet)

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

Dersom kunden krever det, må Fjordkrafts krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig. Generelle Vilkår 1. Avtalen 1.1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse alminnelige vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE STANDARD NETTLEIEAVTALE EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 2. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 131 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 19 400 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet)

Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom. Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) Avtale om gjennomfakturering av nettleie (heretter Avtalen) mellom Agder Energi Nett AS (heretter Nettselskapet) og NAVN PÅ KRAFTLEVERANDØR (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) 1.

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 3. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 126 500 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 6000 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016 2 Leverandørskifter NVEs beregninger gir en bytteprosent på 18,4 % i 2016. Dette er en oppgang på nesten 5 prosentpoeng fra året før. Totalt ble det foretatt 528 000 leverandørskifter i 2016. 1 I 4. kvartal

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI Vår ref. Vår dato NVE 9702145-4 19.06.98 MM/TRS/653.4 Deres ref. Deres dato Sør Aurdal Energi AL 2936 BEGNDALEN Saksbehandler: Trond Svartsund, MM 22 95 90 77 OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR

Detaljer

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2013 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 203 vedr nøytralitet i INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 2 2 Ledelsen... 2 3 Nøytralitetserklæringer... 3 4 Kundesenter... 3 5 Inkassoselskap... 3 6 Måleravlesning... 3 7 Kundeinformasjon...

Detaljer

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------ Protokoll i sak 666/2012 for Boligtvistnemnda 29.11.12 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. juli 2011 "Kontrakt om planlegging

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder

Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder Side1 HAFSLUND NETTS STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER... 4 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 5 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...

Detaljer