Malvik Næringsbygg AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malvik Næringsbygg AS"

Transkript

1 Malvik kommune 2013

2

3 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Frode Singstad /s/ Oppdragsansvarlig revisor Espen Langseth Prosjektmedarbeider 3

4 Sammendrag Hovedformålet med denne kontrollen har vært å undersøke om kommunen utøver sitt eierskap i Malvik Næringsbygg i tråd med egne vedtak, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap. Kontrollen viser at Malvik kommune er en aktiv eier, men at kommunen har potensial for å utøve sitt eierskap i på en mer ryddig og profesjonell måte. Kommunen har klare målsettinger med sitt eierskap i selskapet, og disse er nedfelt i vedtekter og eierstrategi. Kommunen har videre vedtatt rutiner for oppfølging av selskapet, blant annet ved gjennomføring av eiermøter. Rutinene legger til rette for en hensiktsmessig oppfølging fra kommunens side. Alt dette er i tråd med KS anbefalinger for kommunalt eierskap. Kommunen har etablert generalforsamling(formannskapet), som gjennomføres i tråd med aksjelovens krav. Likevel gir kommunen viktige signaler til selskapet om hvilke konkrete aktiviteter kommunen ønsker at selskapet skal gå inn i muntlig, og utenfor disse formelle arenaene. Dette er ikke i tråd med normer for god eierstyring. Malvik Næringsbygg er et lite, oversiktlig selskap, og aktørene gir uttrykk for at dagens styringsform fungerer etter hensikten. Vårt syn er likevel at kontakten mellom en kommune som eier og et selskap som forvalter verdier på fellesskapets vegne, bør bære preg av en viss profesjonalitet og etterprøvbarhet. Vi anbefaler derfor kommunen å bruke de etablerte foraene til å gi slike signaler. Kommunen har ikke brukt valgnemnd for valg til styret, slik eiermeldingen krever og KS anbefaler. Alle styremedlemmene er kommunestyrerepresentanter. På generelt grunnlag er det grunn til å stille spørsmål ved om et styre kun bestående av kommunestyrepolitikere er det best egnede til å lede et aksjeselskap med behov for sammensatt kompetanse. For Malvik Næringsbyggs tilfelle registrerer vi likevel at både kommunen og selskapet gir uttrykk for at dagens styre har relevant kompetanse for å løse selskapets oppgaver. ser ut til å ha en anstrengt økonomi, men forsvarlig drift til å ivareta de få oppgavene selskapet har. Selskapets organisering og de oppgavene selskapet håndterer er i tråd med selskapets formål. Malvik Næringsbygg har ikke forholdt seg til regelverket for offentlige anskaffelser, selv om kommunen som eier har stilt krav om det, og selv om selskapet etter vår vurdering er omfattet av regelverket. 4

5 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og problemstillinger Om selskapskontroll og eierskapskontroll Kontrollkriterier Metode Om selskapet Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? Kriterier Data Vurdering Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? Kriterier Data Vurdering Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? Kriterier Data Vurdering Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? Kriterier Data Vurdering Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? Kriterier Data Vurdering Konklusjon Anbefalinger...26 Kilder

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstillinger Denne eierskapskontrollen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra Kontrollutvalget i Malvik kommune 1. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere forvaltningen av kommunens eierinteresser i det aktuelle selskapet, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene på kommunens vegne gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2 Kontrollen gjennomføres ved å besvare følgende problemstillinger, skissert av kontrollutvalget: 1. Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? 2. Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? 3. Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 4. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? 5. Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? 1.2 Om selskapskontroll og eierskapskontroll Denne eierskapskontrollen er gjennomført i tråd med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. En selskapskontroll kan inneholde både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Denne selskapskontrollen er en noe utvidet eierskapskontroll. Eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon med 1 KU-sak 31/12 2 Jf. Forskrift om kontrollutvalg 14, jf kommuneloven 77 nr 5. 6

7 detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Dette er gjort for å få et helhetsbilde av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis. 1.3 Kontrollkriterier Kommunale vedtak Malvik kommune har vedtatt et system for eierstyring av selskaper som er 100 % eid av kommunen gjennom en eierskapsmelding, 3 med et eget dokument som angår det aktuelle selskapet: Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av. Dette dokumentet (heretter eierstrategien ) gir kriterier for å vurdere ulike sider av kommunens eieroppfølging av selskapet. Vi redegjør videre for eierstrategien og bruken av den senere i rapporten Lov- og forskriftskrav Kommuneloven Kommuneloven bestemmer at der kommunen har eierandel i selskaper, er kommunestyret eier. 4 Den som skal representere kommunestyret i eierorgan i selskap, må ha fullmakt fra kommunestyret. 5 Aksjeloven Ifølge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). Det innebærer at kommunen som eier må styre gjennom generalforsamlingen, ikke gjennom andre linjer. Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten ( 6-12) og føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Andre lov og forskriftskrav For offentlig eide selskap kan også offentleglova og lov om offentlige anskaffelser komme til anvendelse. 6 ligger i ytterkanten av virkeområdene for begge disse lovene. Offentleglova gjelder ifølge forskriften ikke for selskap uten fast ansatte i administrative stillinger 7, men 3 Kommunestyresak 50/10 4 Kommuneloven 6 5 Aksjeloven 6 Se offentleglova 2 og Lov om offentlige anskaffelser 2, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Jf. forskrift til offentleglova 1 andre ledd. 7

8 det er uklart om dette unntaket skal tolkes helt etter sin ordlyd. 8 Vi har derfor ikke vurdert om selskapet må følge offentleglova. Om forholdet til lov om offentlige anskaffelser, se kap Vedtekter Selskapenes vedtekter er kontrollkriterier for siste delproblemstilling om økonomi og organisering. Relevante utdrag fra vedtektene presenteres i datakapittelet KS-anbefalinger KS Eierforum har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren. 9 Anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere fylkeskommunens eierskap. KS omtaler 19 tema med tilhørende anbefalinger. De mest relevante for denne undersøkelsen er: Nr. 1: Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Nr. 2: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Nr. 3: Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Nr. 7: Sammensetning og funksjon til eierorgan Nr. 8: Gjennomføring av eiermøter Nr. 9: Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Nr. 10: Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper Nr. 11: Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene Nr. 14: Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 1.4 Metode I eierskapskontrollen har vi innhentet data fra offentlig tilgjengelige kilder og gjennom dokumentanalyse, intervju og bruk av spørreskjema Åpne kilder Rapporten bygger dels på analyse av informasjon fra åpne kilder, det vil si Foretaksregisteret, og Dokumentanalyse Dokumentanalysen omfatter følgende dokumenter: Selskapets vedtekter 8 Jf. blant annet avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sporveis-annonsene AS 9 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum

9 Kommunens eierstrategi for selskapet Protokoll fra ordinær generalforsamling i 2010, 2011 og 2012 og ekstraordinær generalforsamling i 2008 (vedtektsendring: utvide fra kun utleie på Sveberg) Referat fra styremøter i 2011 og 2012 Årsberetning for 2010 og 2011 Låneavtale mellom selskapet og Malvik BioGas AS Intervju Vi har intervjuet ordfører, rådmann og økonomisjef for å få et dypere innblikk i kommunens eierstyring av det aktuelle selskapet. I tillegg har vi intervjuet daglig leder og styreleder i selskapet Verifiseringsprosesser og høring Alle intervju er verifisert av intervjuobjektene. En foreløpig utgave av rapporten har vært på høring til styreleder og daglig leder i selskapet, eierrepresentanten (ordfører) og rådmannen. Vi mottok to høringssvar: fra rådmannen og daglig leder. Ingen av dem hadde kommentarer eller merknader til rapporten, og vi legger derfor ikke ved høringssvarene. 1.5 Om selskapet ble etablert med virkning fra Selskapet er heleid av Malvik kommune. Selskapets formål er todelt: Å oppføre og drive utleiebygg Å bidra til næringsutvikling gjennom investeringer i nyetableringer Formannskapet i Malvik kommune er generalforsamling. Selskapets styre består per av tre kommunestyrerepresentanter: styreleder Per Walseth(H) og medlemmene Randi Eikevik(Ap) og Geir Halmøy(H). Selskapet har ingen ansatte, men en daglig leder som leies inn i stilling tilsvarende 20 % fra Malvik Næringsutvikling AS. Selskapets eiendomsportefølje består per av to eiendommer: et næringsbygg på Sveberg(Sveberg gård) og en ubebygd tomt ved sjøsiden i Hommelvik(Moan-området). 9

10 2 Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? 2.1 Kriterier KS anbefaler at kommunene lager en eierskapsmelding med informasjon om kommunens formål med eller strategier for de enkelte selskap. Gjennom dette skal kommunen som eier sikre nødvendige styringssignaler til selskapene, og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Kommunen bør ikke stille for detaljerte krav til selskapene i en slik melding, men fokusere på overordnede styringssignaler. 2.2 Data Kommunens todelte formål med selskapet fremgår tydelig av vedtektene. Det er også gjengitt i eierstrategien. Utover dette inneholder eierstrategien lite av det vi vil kalle strategier for selskapet. Derimot forutsetter kommunen at styret i selskapet utvikler forretningsmessige mål og strategier for selskapet, og at disse skal vedtas av generalforsamlingen. Dette er så vidt vi kan se ikke gjort. Derimot tyder intervjuene, både med selskapets representanter og med ordfører, på at de anser selskapets virksomhet som såpass oversiktlig og konkret tilknyttet de aktuelle oppgavene, at det ikke er behov for ytterligere strategier. Selskapet ble opprinnelig etablert med den hensikt å oppføre et næringsbygg på Sveberg. Dette er nå solgt. Per i dag er selskapets oppgave først og fremst å selge Moan-området slik at det kan utvikles i tråd med kommunestyrets ønsker. Selskapets andre eiendom, på Sveberg, er beheftet med pant tilknyttet låneporteføljen fra kjøp av Moan-området. Når Moan-området er solgt, kan lånene innfris og pantet slettes. Ifølge intervjuene er det en forventning om at også denne eiendommen da kan selges. Deretter tyder intervjuene på at eier vil vurdere å avvikle selskapet. 2.3 Vurdering Selskapet har et tydelig formål, vedtatt av kommunen som eier, og oversiktlige oppgaver. Vår vurdering er derfor at kommunen har en tydelig målsetting med sitt eierskap i selskapet. 10

11 Kommunestyret har vedtatt at styret i selskapet skal utvikle forretningsmessige mål og strategier for selskapet. Det er ikke gjort. Intervjuene tyder derimot på at verken selskapet eller eier ser det som nødvendig for dette selskapet. På generelt grunnlag vil vi anbefale at kommunene som eiere sørger for at styret i selskapene har konkrete strategier å forholde seg til, der eiers forventninger kommer tydelig fram. 10 Det vil gi styret klare mål å jobbe innenfor, samtidig som det bevisstgjør eier på hvilke forventinger de har og bør ha til selskapet, og det gir eier tydelige kriterier å evaluere styret opp mot. For Malvik Næringsbyggs del er imidlertid oppgavene så konkrete og oversiktlige, at vi forstår at det ikke har blitt ansett som nødvendig å utvikle tunge strategidokument. Etter vårt syn hadde det likevel vært ryddig om kommunen som eier nedfelte disse konkrete forventingene og oppgavene til selskapet, for eksempel i eierstrategien eller ved vedtak i (ekstraordinær) generalforsamling. 10 Jf. også KS-anbefaling 3 11

12 3 Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? 3.1 Kriterier KS anbefaler at kommunen, som et ledd i utarbeidelsen av eierskapsmeldingen, vedtar noen prinsipper for sin eierstyring. 11 Det kan være føringer, retningslinjer eller rutiner for hvordan kommunen og kommunens eierrepresentanter skal utøve eierskapet i selskaper. En sentral del av slike prinsipper er rutiner for å sikre at det er kommunikasjon mellom kommunestyret og eierorganet (generalforsamling). I Malvik Næringsbygg er formannskapet generalforsamling. Det gjør at behovet for slike rutiner er langt mindre for dette selskapet enn hva det er for selskap med flere eiere, der kommunen gjerne kun har en representant i eierorganet. 3.2 Data Malvik kommune har vedtatt en eiermelding med en egen eierstrategi for Malvik Næringsbygg AS: «Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av Malvik Næringsbygg AS». Eierstrategien inneholder føringer for følgende områder: Fast, formell rapportering mellom selskapet og kommunen Gjennomføring av eiermøter, med formål å utveksle informasjon og erfaringer, samt utvikling av felles forståelse for mål, strategier og resultater Uformelle orienteringer fra ved behov Meldinger fra selskapet til kommunestyret I tillegg er det relevant å nevne at kommunen har nedsatt et eierskapssekretariat, som har følgende oppgaver: Utvikle kommunens rolle som eier og bestiller Bindeledd mellom kommunen og de ulike selskap Eiermøter. Innkalling, gjennomføring og sekretær til eiermøter Holde seg orientert om selskapenes daglige drift, gjennomgang av styreprotokoller Andre relevante oppgaver; fortolkning av vedtekter, avtaler, etc. Revidering av eiermelding 11 Anbefaling 2 12

13 3.3 Vurdering Kommunen har vedtatt et sett med rutiner for hvordan de skal forvalte sin rolle som eier i Malvik Næringsbygg. Rutinene legger opp til nær kontakt mellom eier og selskapet, men med en fast struktur i bunnen. Kombinasjonen av faste møtepunkter, fast rapportering og mer uformell kontakt bør kunne legge grunnlag for en aktiv og god oppfølging fra kommunens side. Rutinene åpner for relativt tett kontakt dirkete mellom eier og selskapets ledelse. Det er en risiko for at det kan gjøre styrets rolle utfordrende. Intervjuene tyder imidlertid på at dette ikke anses å være noe praktisk problem for dette selskapet. Vår vurdering er at derfor at kommunen har vedtatt gode rutiner, som er egnet til å ivareta eierskapet i et lite selskap som dette på en god måte. 13

14 4 Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 4.1 Kriterier Følgende krav til kommunens eierstyring er utledet fra allment aksepterte krav til eierstyring, 12 aksjeloven og KS anbefalinger: Kommunen utøver sin myndighet som eier gjennom eierorganet 13 Eierne bør sørge for at selskapene har kompetente styrer, gjerne ved bruk av valgnemnd Eierstrategien ( Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av Malvik Næringsbygg AS ) legger som nevnt også føringer for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i selskapet: Kommunen skal fastsette krav til årlig avkasting Om valg til styret o Generalforsamlingen i selskapet skal nedsette valgkomite til valg av styre o Styreposisjoner skal ikke besettes på en måte som bringer kommunens administrative og politiske ledelse i habilitetskonflikter Medlemmer i formannskapet og ledere i kommunens administrasjon er utelukket fra valg o Kommunen skal legge avgjørende vekt på kompetanse ved valg av styre gjennom generalforsamlingen Det skal vedtas instruks for styrets arbeid, jf asl o Instruksen skal inneholde prinsipper for styreevaluering o Instruksen skal inneholde prinsipper for evaluering av daglig leder 12 Jf. «Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (for børsnoterte selskap) og Resch-Knudsen (2011). 13 Asl. 5-1 (1). 14

15 4.2 Data Formannskapet utgjør generalforsamling. Om gjennomføringen av den, se kap Protokollene viser at generalforsamlingen gir lite føringer til selskapet i møtet. Så vidt vi kan se er det for første gang avholdt eiermøte vinteren Derimot tyder intervjuene på at Malvik kommune, som eier, i hovedsak gir sine styringssignaler gjennom uformell kontakt med selskapet. Generalforsamlingen velger styre. Det er ikke nedsatt en egen valgkomite. I praksis gjør ordfører forarbeid med å finne aktuelle kandidater. Det er ikke nedfelt faste kriterier for valg av styremedlemmer. Ifølge intervjuene vektlegger generalforsamlingen forretningsmessig kompetanse og forståelse, i tillegg til forståelse for rollen som samfunnsaktør. Per i dag er alle styrevervene besatt av kommunestyrerepresentanter. Ordfører gir uttrykk for at han på generelt grunnlag arbeider for å sikre best mulig ekstern kompetanse inn i styrer, men at det for Malvik Næringsbyggs vedkommende er ansett som relevant å ha styremedlemmer med god kjennskap til kommunen. Aktørene uttrykker at styret i selskapet i dag har relevant kompetanse, med en god blanding av forretningsmessig og eiendomsfaglig, og forståelse for rollen som samfunnsaktør. Det er ikke vedtatt noen instruks for styrets arbeid, slik eierstrategien krever. Vedtektene inneholder få retningslinjer for styrets arbeid. Det er heller ikke formalisert prinsipper for styreevaluering, eller evaluering av daglig leder. Kommunen har ikke satt krav til avkasting i selskapet, men intervjuene tyder på at det er en bevisst prioritering fra kommunens side. I et selskap med så få, men konkrete oppgaver, kan eierkontakten best belyses gjennom de aktuelle oppgavene. Vi redegjør derfor kort for disse. Lån til Malvik Biogas AS Malvik Kommune opprettet et selskap, Malvik Biogass AS, senere Norsk Biodrivstoff AS, sammen med SPIS Grillstad og finske Preseco for å bygge et biogassanlegg. Anlegget var en forutsetning for at Spis Grillstad skulle etablere slakteri på den aktuelle tomta. I denne forbindelse ble det gjort avtaler mellom aktørene om finansiering av anlegget. På et tidspunkt hadde kommunen vanskeligheter med å innfri sin del av finansieringen. Derfor ba kommunen 15

16 Malvik Næringsbygg om å yte 5,6 mill i lån til Malvik Biogass AS. Ifølge intervjuene skjedde dette som tydelige signaler fra kommunen som eier. Det ble skrevet en låneavtale mellom og Malvik Biogas AS, datert oktober 2008, der det fremgår at dette lånet ble ytt for å oppfylle kommunens forpliktelse ovenfor Malvik Biogas AS. Det ble så vidt vi kan se ikke inngått noen avtale mellom Malvik Næringsbygg og kommunen i den forbindelse. Forutsetningene for Biogas-prosjektet ble endret da Nortura kjøpte ut Spis Grillstad og ble eneeier av slakteriet. Ifølge låneavtalen skulle låne forfalle i sin helhet senest 31. juli Malvik Biogass har ikke innfridd lånet. Malvik Næringsbygg avskrev lånet som tap i 2010, etter råd fra sin revisor. Malvik Biogas As er nå avviklet. Moan-området Styret ble i 2009 forespurt om å delta i utviklingen av sjøside-prosjektet i Hommelvik. Intervjuene tyder på at saken var drøftet både i formannskap og i kommunestyret, og det var politisk enighet om at kommunen skulle sørge for utvikling av denne tomta. På den bakgrunn ga ordfører tydelige signal til selskapet om at eier ønsket at de skulle kjøpe den aktuelle tomta. Ifølge styreleder drøftet styret saken, og fattet ut fra selvstendige, forretningsmessige vurderinger en beslutning om å kjøpe tomta. 4.3 Vurdering Det er ingen tvil om at Malvik kommune i praksis er en aktiv eier, som sitter relativt tett på selskapet og de prosessene selskapet håndterer. Intervjuene tyder på at en betydelig del av kommunens involveringer er gjennom uformell kontakt. Når kommunen er eier, finnes det et sett av normer den bør forholde seg til, og vi er bedt om å kontrollere om kommunen utøver sitt eierskap i tråd med disse normene. God eierstyring er å sette tydelige mål for selskapet gjennom eierorganet, og velge et profesjonelt styre til å håndtere selskapets oppgaver innenfor disse målene. Slik Malvik kommune styrer Malvik Næringsbygg per i dag kan det etter vår vurdering ikke sies å være i tråd med normer for god eierstyring. Dette utgangspunktet må likevel nyanseres. Malvik Næringsbygg er et lite, heleid selskap som i praksis fremstår som et næringspolitisk virkemiddel for kommunen, og kommunen har et bevisst ønske om å sitte tett på de prosessene selskapet ivaretar. Vi legger også til grunn at aksjeselskapsformen i seg selv fleksibel, og gir eier stor grad av frihet til å regulere kontakten mellom seg og selskapet, innenfor de rammene loven setter. 16

17 Kommunen gjennomfører generalforsamling i tråd med aksjeloven. Generalforsamlingen har ikke nedsatt egen valgkomite for selskapet, slik eierstrategien krever. En bevisst eier bør sørge for et styre som kjennetegnes av relevant kompetanse, kapasitet og mangfold, ut fra selskapets egenart. På generelt grunnlag er det grunn til å stille spørsmål ved om et styre kun bestående av kommunestyrepolitikere er det som best oppfyller disse kriteriene. For Malvik Næringsbyggs tilfelle registrerer vi likevel at både kommunen og selskapet gir uttrykk for at dagens styre har relevant kompetanse for å løse selskapets oppgaver. Eierstrategiens krav til styreinstruks med kriterier for evaluering av styret og daglig leder er ikke fulgt opp. Vi antar at dette også har sammenheng med at selskapets virksomhet er såpass begrenset og oversiktlig. En sentral del av en eierskapskontroll er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskap, gjør dette i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Når formannskapet utøver eierrollen som generalforsamling, må vi kunne forutsette at det skjer i tråd med kommunestyrets intensjoner. Når eierutøvelsen derimot skjer på en mer uformell måte, fra ordfører til selskapets ledelse, er det vanskeligere å vurdere om det skjer i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Intervjuene tyder likevel på at kommunestyret eller formannskap har vært involvert i de prosessene som har endt opp i konkrete oppdrag til Malvik Næringsbygg som kjøp av Moan-området. I de sammenhengene er det med andre ord grunn til å tro at også den uformelle eierutøvelsen skjer i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Den uformelle, løpende kontakten mellom kommunen og selskapet gir eier stor grad av mulighet til å styre selskapets aktiviteter på en fleksibel måte. Vi registrerer at både kommunen og selskapet opplever denne kontakten som hensiktsmessig. Den type uformell styring er imidlertid mindre egnet til å ivareta viktige hensyn som etterprøvbarheten for de disposisjonene kommunen gjør som eier, og selskapets eventuelle behov for å ha tydelige, etterprøvbare signaler å forholde seg til. Vi gjentar derfor at kommunen bør gi de viktigste styringssignalene på en mer formalisert måte, gjennom eierstrategien eller vedtak i (ekstraordinær) generalforsamling. 17

18 5 Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? 5.1 Kriterier Kommunens vedtatte eierstrategi for selskapet legger noen forutsetninger for kontakten mellom kommunen som eier og selskapet: Det skal etableres løpende kommunikasjon mellom kommunen som eier og Malvik Næringsbygg. Kommunikasjonen skal foregå på en strukturert måte gjennom: Fast formell rapportering mellom selskap og eier o Årsmelding fra selskapet skal sendes til eieren umiddelbart etter styrets behandling og vedtak o Halvårsregnskap sendes til eieren som melding Årlige eiermøter o Møtets formål er generell informasjon og utveksling av erfaring med driften samt utvikling av felles forståelse for mål, strategier og resultater vedrørende drifts- og næringsutviklingsoppgavene. Økonomiplanen (se pkt.3 ovenfor) skal behandles i eiermøtet. Rådmannen har ansvar for innkalling og gjennomføring av møtene. Det skal lages referat fra møtene. Orienteringer fra daglig leder til rådmann og ordfører o Ad-hoc-orienteringer der dette er nødvendig for å sikre vital informasjon utenfor eiermøtene Orienteringer fra rådmannen og ordføreren til daglig leder og styret i Malvik Næringsbygg o Ad-hoc-orienteringer der dette er nødvendig for å sikre vital informasjon utenfor eiermøtene Meldinger fra Malvik Næringsbygg til kommunestyret o Meldinger til kommunestyret utarbeides i bakkant av hvert eiermøte. 5.2 Data Fast rapportering Selskapet rapporterer gjennom årsberetning til generalforsamlingen (formannskapet). Kommunen får også tilsendt referat fra styremøter til orientering. 18

19 Selskapet sender ikke halvårsregnskap til kommunen. Intervjuene tyder på at dette ikke er ansett å være nødvendig, fordi kommunen har god oversikt over selskapets økonomi gjennom den løpende, uformelle kontakten. Eiermøter Rådmannen har ansvar for å kalle inn til årlige eiermøter. Det ble avholdt eiermøte for selskapet første gang den Eierstrategien som stiller krav til årlige kommunestyremøter ble vedtatt januar Ad-hoc orienteringer Selskapets daglig leder har kontor på rådhuset. Intervjuene tyder på at ordfører og daglig leder har relativt hyppig kontakt. Styreleder er kommunestyrerepresentant, og intervjuene tyder på at det er relativt tett uformell kontakt også mellom ordfører og styreleder. Ordføreren gir uttrykk for at denne kontakten er nødvendig for at han skal være sikker på at selskapet har den nødvendige framdriften i utførelsen av oppgavene. Meldinger til kommunestyret etter eiermøte På eiermøte i januar 2013 ble det vedtatt at protokoll fra eiermøte skal legges fram som referatsak for kommunestyret. 5.3 Vurdering Flere av de vedtatte rutinene for oppfølging av og samarbeid med selskapet er ikke fulgt opp før helt i det siste, men nå virker det som om kommunen og selskapet har gjort et initiativ for å etablere en praksis som er mer i tråd med intensjonene i eierstrategien. Intervjuene tyder likevel på at den uformelle oppfølgingen dominerer kontakten med selskapet. Om dette viser vi til våre vurderinger i kapittel

20 6 Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? I en eierskapskontroll er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av selskapet. Dette innebærer at kontrollen i tillegg til å vurdere om eier har etablert tilfredsstillende rammer for styring og kontroll av virksomheten, også må undersøke om virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Vi gjentar at selskapets formål er todelt: Oppføre og drive utleiebygg Bidra til næringsutvikling gjennom investeringer i nyetableringer. 6.1 Kriterier Økonomi Selskapet må ha økonomi til å kunne ivareta de oppgavene som er nødvendige for å nå formålet, herunder en forsvarlig drift. Oppgaver De oppgavene selskapet utfører skal være i tråd med det formålet eierne har satt for selskapet. Organisering Aksjeloven bestemmer at generalforsamling skal avholdes årlig, innen 30. juni. Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen vedta: Styrets melding Årsregnskap Revisors beretning Valg av styre Evt. andre saker etter aksjeloven Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene skal velges av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Malvik kommune forutsetter at styret utvikler forretningsmessige mål og strategier for selskapet som er i samsvar med kommunestyrets overordnete mål, som er gjengitt i pkt. 1 20

21 ovenfor. Malvik kommune som eier pålegger å oppfylle disse punktene: Selskapets strategidokument sammen med den årlige økonomiske planen skal samlet gi en vurdering av selskapets risikovilje og risikoeksponering. Godt omdømme skal sikres gjennom utvikling, vedtak og implementering av etiske retningslinjer i Malvik Næringsbygg skal ha innkjøpsreglement og -rutiner som er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Godt omdømme skal også sikres ved god internkontroll. 6.2 Data Økonomi For å kunne ivareta de oppgavene eier har gitt selskapet, må selskapet ha en forsvarlig drift. Tabell 1: Resultatregnskap for Malvik Næringsbygg Resultatregnskap Driftsinntekter Sum finanskostnader Årsresultat Sum eiendeler Egenkapitalandel i % 9 10,9 94,2 Gjeld Kilde: Selskapet hadde ingen driftsinntekter i I 2009 fikk selskapet vederlagsfritt overta Sveberg Gård, og selskapets driftsinntekter for 2011 kommer fra utleie av Sveberg gård. Årsresultatet i 2010 skyldes at lånet til Malvik Biogas AS ble bokført som tap. 21

22 Eiendeler og gjeld Ved kjøp av tomta på Moan-området, tok selskapet opp et lån på drøye 17 millioner kr med pant i Sveberg gård. Det påløper månedlige renteutgifter. - Leieinntektene fra Sveberg gård bidrar til å dekke deler av utgiftene ved å eie og selge sjøside-tomta (låneporteføljen). Sum finanskostnader i 2011 var i den forbindelse på kroner, og med et årsresultat i 2011 for selskapet på minus kroner. - Har også et naustområde i tilknytning til Moan-området, (S2) som kan selges og bidra med å dekke renteutgiftene. - Eier har for øvrig gitt tydelig signal om at eiendommen på Sveberg skal selges så snart pantet i eiendommen(for lån til sjøside-tomta) er slettet Organisering Selskapet er organisert som et eget AS. Det avholdes årlig generalforsamling innen 30. juni. Generalforsamlingen behandler de nødvendige sakene, i tråd med aksjeloven og selskapets vedtekter. Selskapet har et styre, valgt av generalforsamlingen. Styret er tett involvert i de oppgavene selskapet foretar. Intervjuene tyder på at daglig leders oppgaver i hovedsak er som tilrettelegger for styrets virksomhet og beslutninger. Selskapet ikke utviklet strategidokument, etiske retningslinjer eller dokumentert internkontroll, slik kommunens eiermelding krever. Ifølge intervjuene er dette krav som i liten grad passer for et så lite og oversiktlig selskap. Ifølge eierstrategien har kommunen valgt aksjeselskapsformen fordi Malvik Næringsbygg skal dekke oppgaver som ikke er direkte rettet mot innbyggerne, og fordi selskapet skal dekke forretningsmessige oppgaver på vegne av Malvik kommune. Ifølge styreleder var noe av hensikten med å etablere selskapet som eget AS å unngå at regelverket for offentlige anskaffelser skulle komme til anvendelse. Nå fremgår det imidlertid tydelig av eierstrategien at kommunen som eier forventer at selskapet skal følge prinsippene i dette regelverket for sin drift. 22

23 Spørsmålet om selskapet i dag er omfattet av regelverket beror på en konkret vurdering av om selskapet er et offentligrettslig organ. 14 Når selskapet er et kommunalt heleid AS, er det avgjørende punktet om selskapet kan sies å tjene allmennhetens behov, og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter. Selskap som driver forretningsmessig virksomhet på like vilkår som private, skal med andre ord ikke være nødt til å forholde seg til regelverket. Regelverket for offentlige stiller visse formkrav til kjøp allerede fra kr Daglig leder sier i intervju at selskapet har foretatt innkjøp over denne summen(kjøp av tjenester ved utarbeidelse av mulighetsstudie for Moan-området) Oppgaver Revisor er gjort kjent med at selskapet har utført følgende aktiviteter de siste årene: Utleie av næringseiendom på Sveberg Gård Utlån av kr 5.6 mill til Malvik BioGas AS som ledd i en prosess for å sikre stor næringsetablering i kommunen Kjøp, prosjektering og planlegging av salg av Moan-området 6.3 Vurdering Økonomi Tallmaterialet indikerer at forvaltningen har vært forsvarlig. Selskapet kunne i og for seg ikke gjort dette annerledes totalt sett, men det hadde ikke vært unaturlig å gjennomføre en risikoanalyse i forbindelse med tomtekjøpet, herunder vurdere muligheten for videresalg ved den opprinnelige reguleringsplanen før selskapet kjøpte tomten, ikke etter at tomten var kjøpt. Og man kunne deretter kjøpt tomten med det formål å utvikle Hommelvik sentrum med boliger og næringsutvikling men da med en større innsikt i hvilken økonomisk risiko som forelå. 14 Lov om offentlige anskaffelser 2 og forskrift om offentlige anskaffelser 1-2(2) 15 Blant annet skal det føres protokoll, som blant annet skal vise hvordan oppdragsgiver har sikret konkurranse om kjøpet. Det er med andre ord en forventning om at oppdragsgivere som er omfattet av regelverket sørger for noe konkurranse også for kjøp som er så små at de ikke er underlagt plikt om anbudsutsetting. Det skal også innhentes skatteattester og HMS-egenerklæring fra aktuelle tilbydere. 23

24 6.3.2 Organisering Vi legger til grunn at aksjeselskapsformen er en egnet selskapsform for denne type virksomhet. Selskapet har opprettet de nødvendige organer og gjennomfører møter i disse i tråd med aksjeloven. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om en offentlig eier bør opprette selskap i den hensikt å unndra kjøp, som i realiteten utføres med offentlige midler, fra regelverket for offentlige anskaffelser. Per i dag stiller uansett kommunen tydelige krav om at de forventer at selskapet skal forholde seg til regelverket, og det er bra. Det er en konkret vurdering om selskapet burde ha fulgt regelverket for de kjøpene det har gjort. Vi nevner for ordens skyld at kjøp av fast eiendom ikke er omfattet av regelverket, så det er i så fall kjøp av diverse tjenester som kan medføre brudd på regelverket. Spørsmålet er om selskapets virksomhet tjener allmennhetens behov og ikke er av forretningsmessig karakter. KOFA har vurdert det slik at selskap som har som formål å bidra til næringsutvikling, tjener allmennhetens behov. 16 Hvorvidt virksomheten er av forretningsmessig karakter beror på en helhetsvurdering hvor særlig konkurransesituasjonen, kommersiell risiko og omstendighetene ved etableringen av selskapet er relevante. 17 Malvik Næringsbygg er i realiteten opprettet for å være et næringspolitisk virkemiddel for kommunen, kommunen stiller ikke krav til utbytte fra selskapet, og det er i tette bånd mellom kommunen og selskapet. Dette er forhold som tilsier at selskapet ikke driver på like vilkår som private. Vår vurdering er derfor at selskapet er omfattet av regelverket. Det innebærer at selskapets kjøp er i strid med regelverket or offentlige anskaffelser. Selskapet burde uansett ha forholdt seg til regelverket i tråd med eiers forventninger Oppgaver Selskapet har få oppgaver per i dag. Utleie av næringsbygg er utvilsomt innenfor selskapets formål. Både prosjektet på Moan-området og lånet til Norsk Biogas AS, kan ses på som investeringer som bidrar til næringsutvikling i kommunen. Vår vurdering er derfor at de aktivitetene selskapet håndterer er innenfor det formålet eierne har satt for selskapet. 16 Jf. KOFA-sak 2005/ Jf. EU-domstolen (sak c- 18/01) og senere KOFA-praksis, blant annet 2006/12 24

25 7 Konklusjon 1. Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? Kommunen har tydelige og definerte overordnede målsetninger med sitt eierskap. Kommunen har også klare forventninger til hvilke konkrete oppgaver selskapet skal håndtere, men disse er ikke nedfelt i vedtekter, eierstrategi eller vedtak i eierorgan. 2. Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? Kommunen har vedtatt rutiner for oppfølging av eierskapet i en eierstrategi. Kombinasjonen av faste møtepunkter, fast rapportering og noe uformell kontakt bør kunne legge grunnlag for en aktiv og god oppfølging fra kommunens side. 3. Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? God eierstyring er å sette tydelige mål for selskapet gjennom eierorganet, og velge et profesjonelt styre til å håndtere selskapets oppgaver innenfor disse målene. Malvik kommune styrer i praksis i stor grad Malvik Næringsbygg gjennom aktiv, uformell kontakt. Det er ikke i tråd med normer for godt eierskap og KS anbefalinger. Det er likevel grunn til å nyansere dette: Malvik Næringsbygg er et lite selskap med få og konkret definerte oppgaver i praksis nesten som et prosjektstyre. I tillegg er aksjeselskapsformen veldig fleksibel, og kommunen har vid adgang til å definere hvordan de ønsker å styre et selskap, innenfor de rammene aksjeloven setter. Men også et prosjektstyre trenger et konkret mandat. Vår anbefaling er derfor uansett at kommunen bør formalisere de konkrete oppdragene de ønsker at selskapet skal utføre. 25

26 4. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? Samarbeidet fungerer per i dag i tråd med intensjonene i eierstrategien, selv om det er tydelig at noen av samarbeidsrutinene er iverksatt sent. Vår vurdering er at samarbeidet sikrer en tett kontakt mellom kommunen og selskapet, som i utgangspunktet bør være egnet til å fremme selskapets formål. Vi gjentar likevel at de viktigste styringssignalene bør formaliseres. Noen vedtatte rutiner er ansett å ha mindre relevans for dette selskapet, eller er av andre grunner ikke fulgt opp. Dette gjelder blant annet krav til halvårlig regnskapsrapportering, utvikling av selskapsstrategier, etiske retningslinjer for selskapet og utarbeidelse av styreinstruks. Kommunen bør sørge for at de kravene de stiller til selskapet, og oppfølgingen av det, er realistiske og oppdaterte. 5. Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? Selskapet har en anstrengt økonomi, men forsvarlig drift til å ivareta de få oppgavene selskapet har. Selskapets organisering og de oppgavene selskapet håndterer er i tråd med det formålet eierne har satt for det. Selskapet må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. 8 Anbefalinger Vår anbefaling er at kommunen bør etablere praksis for å gi sine viktigste styringssignaler til selskapet på en tydelig og etterprøvbar måte. 26

27 Kilder «Kommunalt eierskap roller, styring og strategi», Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2011 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum 2009 Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, KS 2008 Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007 Interkommunalt selskap eller aksjeselskap?, Knut Høivik, Lov og Rett 2005 s.531 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave, Aarbakke m.fl., Universitetsforlaget 2012 Kommuneloven med kommentarer, 4. utgave, Overå og Bernt, Kommuneforlaget 2006 «Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», Nærings- og handelsdepartementet «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», NUES

28 28

29

30

31

32 Postadresse: Sandenveien 5, 730 Orkanger Hovedkontor: Statens hus, Orkanger Tlf

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Kristiansand Bompengeselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer