Malvik Næringsbygg AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malvik Næringsbygg AS"

Transkript

1 Malvik kommune 2013

2

3 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Frode Singstad /s/ Oppdragsansvarlig revisor Espen Langseth Prosjektmedarbeider 3

4 Sammendrag Hovedformålet med denne kontrollen har vært å undersøke om kommunen utøver sitt eierskap i Malvik Næringsbygg i tråd med egne vedtak, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap. Kontrollen viser at Malvik kommune er en aktiv eier, men at kommunen har potensial for å utøve sitt eierskap i på en mer ryddig og profesjonell måte. Kommunen har klare målsettinger med sitt eierskap i selskapet, og disse er nedfelt i vedtekter og eierstrategi. Kommunen har videre vedtatt rutiner for oppfølging av selskapet, blant annet ved gjennomføring av eiermøter. Rutinene legger til rette for en hensiktsmessig oppfølging fra kommunens side. Alt dette er i tråd med KS anbefalinger for kommunalt eierskap. Kommunen har etablert generalforsamling(formannskapet), som gjennomføres i tråd med aksjelovens krav. Likevel gir kommunen viktige signaler til selskapet om hvilke konkrete aktiviteter kommunen ønsker at selskapet skal gå inn i muntlig, og utenfor disse formelle arenaene. Dette er ikke i tråd med normer for god eierstyring. Malvik Næringsbygg er et lite, oversiktlig selskap, og aktørene gir uttrykk for at dagens styringsform fungerer etter hensikten. Vårt syn er likevel at kontakten mellom en kommune som eier og et selskap som forvalter verdier på fellesskapets vegne, bør bære preg av en viss profesjonalitet og etterprøvbarhet. Vi anbefaler derfor kommunen å bruke de etablerte foraene til å gi slike signaler. Kommunen har ikke brukt valgnemnd for valg til styret, slik eiermeldingen krever og KS anbefaler. Alle styremedlemmene er kommunestyrerepresentanter. På generelt grunnlag er det grunn til å stille spørsmål ved om et styre kun bestående av kommunestyrepolitikere er det best egnede til å lede et aksjeselskap med behov for sammensatt kompetanse. For Malvik Næringsbyggs tilfelle registrerer vi likevel at både kommunen og selskapet gir uttrykk for at dagens styre har relevant kompetanse for å løse selskapets oppgaver. ser ut til å ha en anstrengt økonomi, men forsvarlig drift til å ivareta de få oppgavene selskapet har. Selskapets organisering og de oppgavene selskapet håndterer er i tråd med selskapets formål. Malvik Næringsbygg har ikke forholdt seg til regelverket for offentlige anskaffelser, selv om kommunen som eier har stilt krav om det, og selv om selskapet etter vår vurdering er omfattet av regelverket. 4

5 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og problemstillinger Om selskapskontroll og eierskapskontroll Kontrollkriterier Metode Om selskapet Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? Kriterier Data Vurdering Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? Kriterier Data Vurdering Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? Kriterier Data Vurdering Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? Kriterier Data Vurdering Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? Kriterier Data Vurdering Konklusjon Anbefalinger...26 Kilder

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstillinger Denne eierskapskontrollen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra Kontrollutvalget i Malvik kommune 1. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere forvaltningen av kommunens eierinteresser i det aktuelle selskapet, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene på kommunens vegne gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2 Kontrollen gjennomføres ved å besvare følgende problemstillinger, skissert av kontrollutvalget: 1. Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? 2. Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? 3. Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 4. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? 5. Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? 1.2 Om selskapskontroll og eierskapskontroll Denne eierskapskontrollen er gjennomført i tråd med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. En selskapskontroll kan inneholde både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Denne selskapskontrollen er en noe utvidet eierskapskontroll. Eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon med 1 KU-sak 31/12 2 Jf. Forskrift om kontrollutvalg 14, jf kommuneloven 77 nr 5. 6

7 detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Dette er gjort for å få et helhetsbilde av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis. 1.3 Kontrollkriterier Kommunale vedtak Malvik kommune har vedtatt et system for eierstyring av selskaper som er 100 % eid av kommunen gjennom en eierskapsmelding, 3 med et eget dokument som angår det aktuelle selskapet: Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av. Dette dokumentet (heretter eierstrategien ) gir kriterier for å vurdere ulike sider av kommunens eieroppfølging av selskapet. Vi redegjør videre for eierstrategien og bruken av den senere i rapporten Lov- og forskriftskrav Kommuneloven Kommuneloven bestemmer at der kommunen har eierandel i selskaper, er kommunestyret eier. 4 Den som skal representere kommunestyret i eierorgan i selskap, må ha fullmakt fra kommunestyret. 5 Aksjeloven Ifølge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). Det innebærer at kommunen som eier må styre gjennom generalforsamlingen, ikke gjennom andre linjer. Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten ( 6-12) og føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Andre lov og forskriftskrav For offentlig eide selskap kan også offentleglova og lov om offentlige anskaffelser komme til anvendelse. 6 ligger i ytterkanten av virkeområdene for begge disse lovene. Offentleglova gjelder ifølge forskriften ikke for selskap uten fast ansatte i administrative stillinger 7, men 3 Kommunestyresak 50/10 4 Kommuneloven 6 5 Aksjeloven 6 Se offentleglova 2 og Lov om offentlige anskaffelser 2, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Jf. forskrift til offentleglova 1 andre ledd. 7

8 det er uklart om dette unntaket skal tolkes helt etter sin ordlyd. 8 Vi har derfor ikke vurdert om selskapet må følge offentleglova. Om forholdet til lov om offentlige anskaffelser, se kap Vedtekter Selskapenes vedtekter er kontrollkriterier for siste delproblemstilling om økonomi og organisering. Relevante utdrag fra vedtektene presenteres i datakapittelet KS-anbefalinger KS Eierforum har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren. 9 Anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere fylkeskommunens eierskap. KS omtaler 19 tema med tilhørende anbefalinger. De mest relevante for denne undersøkelsen er: Nr. 1: Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Nr. 2: Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Nr. 3: Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Nr. 7: Sammensetning og funksjon til eierorgan Nr. 8: Gjennomføring av eiermøter Nr. 9: Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Nr. 10: Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper Nr. 11: Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene Nr. 14: Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 1.4 Metode I eierskapskontrollen har vi innhentet data fra offentlig tilgjengelige kilder og gjennom dokumentanalyse, intervju og bruk av spørreskjema Åpne kilder Rapporten bygger dels på analyse av informasjon fra åpne kilder, det vil si Foretaksregisteret, og Dokumentanalyse Dokumentanalysen omfatter følgende dokumenter: Selskapets vedtekter 8 Jf. blant annet avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sporveis-annonsene AS 9 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum

9 Kommunens eierstrategi for selskapet Protokoll fra ordinær generalforsamling i 2010, 2011 og 2012 og ekstraordinær generalforsamling i 2008 (vedtektsendring: utvide fra kun utleie på Sveberg) Referat fra styremøter i 2011 og 2012 Årsberetning for 2010 og 2011 Låneavtale mellom selskapet og Malvik BioGas AS Intervju Vi har intervjuet ordfører, rådmann og økonomisjef for å få et dypere innblikk i kommunens eierstyring av det aktuelle selskapet. I tillegg har vi intervjuet daglig leder og styreleder i selskapet Verifiseringsprosesser og høring Alle intervju er verifisert av intervjuobjektene. En foreløpig utgave av rapporten har vært på høring til styreleder og daglig leder i selskapet, eierrepresentanten (ordfører) og rådmannen. Vi mottok to høringssvar: fra rådmannen og daglig leder. Ingen av dem hadde kommentarer eller merknader til rapporten, og vi legger derfor ikke ved høringssvarene. 1.5 Om selskapet ble etablert med virkning fra Selskapet er heleid av Malvik kommune. Selskapets formål er todelt: Å oppføre og drive utleiebygg Å bidra til næringsutvikling gjennom investeringer i nyetableringer Formannskapet i Malvik kommune er generalforsamling. Selskapets styre består per av tre kommunestyrerepresentanter: styreleder Per Walseth(H) og medlemmene Randi Eikevik(Ap) og Geir Halmøy(H). Selskapet har ingen ansatte, men en daglig leder som leies inn i stilling tilsvarende 20 % fra Malvik Næringsutvikling AS. Selskapets eiendomsportefølje består per av to eiendommer: et næringsbygg på Sveberg(Sveberg gård) og en ubebygd tomt ved sjøsiden i Hommelvik(Moan-området). 9

10 2 Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? 2.1 Kriterier KS anbefaler at kommunene lager en eierskapsmelding med informasjon om kommunens formål med eller strategier for de enkelte selskap. Gjennom dette skal kommunen som eier sikre nødvendige styringssignaler til selskapene, og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Kommunen bør ikke stille for detaljerte krav til selskapene i en slik melding, men fokusere på overordnede styringssignaler. 2.2 Data Kommunens todelte formål med selskapet fremgår tydelig av vedtektene. Det er også gjengitt i eierstrategien. Utover dette inneholder eierstrategien lite av det vi vil kalle strategier for selskapet. Derimot forutsetter kommunen at styret i selskapet utvikler forretningsmessige mål og strategier for selskapet, og at disse skal vedtas av generalforsamlingen. Dette er så vidt vi kan se ikke gjort. Derimot tyder intervjuene, både med selskapets representanter og med ordfører, på at de anser selskapets virksomhet som såpass oversiktlig og konkret tilknyttet de aktuelle oppgavene, at det ikke er behov for ytterligere strategier. Selskapet ble opprinnelig etablert med den hensikt å oppføre et næringsbygg på Sveberg. Dette er nå solgt. Per i dag er selskapets oppgave først og fremst å selge Moan-området slik at det kan utvikles i tråd med kommunestyrets ønsker. Selskapets andre eiendom, på Sveberg, er beheftet med pant tilknyttet låneporteføljen fra kjøp av Moan-området. Når Moan-området er solgt, kan lånene innfris og pantet slettes. Ifølge intervjuene er det en forventning om at også denne eiendommen da kan selges. Deretter tyder intervjuene på at eier vil vurdere å avvikle selskapet. 2.3 Vurdering Selskapet har et tydelig formål, vedtatt av kommunen som eier, og oversiktlige oppgaver. Vår vurdering er derfor at kommunen har en tydelig målsetting med sitt eierskap i selskapet. 10

11 Kommunestyret har vedtatt at styret i selskapet skal utvikle forretningsmessige mål og strategier for selskapet. Det er ikke gjort. Intervjuene tyder derimot på at verken selskapet eller eier ser det som nødvendig for dette selskapet. På generelt grunnlag vil vi anbefale at kommunene som eiere sørger for at styret i selskapene har konkrete strategier å forholde seg til, der eiers forventninger kommer tydelig fram. 10 Det vil gi styret klare mål å jobbe innenfor, samtidig som det bevisstgjør eier på hvilke forventinger de har og bør ha til selskapet, og det gir eier tydelige kriterier å evaluere styret opp mot. For Malvik Næringsbyggs del er imidlertid oppgavene så konkrete og oversiktlige, at vi forstår at det ikke har blitt ansett som nødvendig å utvikle tunge strategidokument. Etter vårt syn hadde det likevel vært ryddig om kommunen som eier nedfelte disse konkrete forventingene og oppgavene til selskapet, for eksempel i eierstrategien eller ved vedtak i (ekstraordinær) generalforsamling. 10 Jf. også KS-anbefaling 3 11

12 3 Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? 3.1 Kriterier KS anbefaler at kommunen, som et ledd i utarbeidelsen av eierskapsmeldingen, vedtar noen prinsipper for sin eierstyring. 11 Det kan være føringer, retningslinjer eller rutiner for hvordan kommunen og kommunens eierrepresentanter skal utøve eierskapet i selskaper. En sentral del av slike prinsipper er rutiner for å sikre at det er kommunikasjon mellom kommunestyret og eierorganet (generalforsamling). I Malvik Næringsbygg er formannskapet generalforsamling. Det gjør at behovet for slike rutiner er langt mindre for dette selskapet enn hva det er for selskap med flere eiere, der kommunen gjerne kun har en representant i eierorganet. 3.2 Data Malvik kommune har vedtatt en eiermelding med en egen eierstrategi for Malvik Næringsbygg AS: «Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av Malvik Næringsbygg AS». Eierstrategien inneholder føringer for følgende områder: Fast, formell rapportering mellom selskapet og kommunen Gjennomføring av eiermøter, med formål å utveksle informasjon og erfaringer, samt utvikling av felles forståelse for mål, strategier og resultater Uformelle orienteringer fra ved behov Meldinger fra selskapet til kommunestyret I tillegg er det relevant å nevne at kommunen har nedsatt et eierskapssekretariat, som har følgende oppgaver: Utvikle kommunens rolle som eier og bestiller Bindeledd mellom kommunen og de ulike selskap Eiermøter. Innkalling, gjennomføring og sekretær til eiermøter Holde seg orientert om selskapenes daglige drift, gjennomgang av styreprotokoller Andre relevante oppgaver; fortolkning av vedtekter, avtaler, etc. Revidering av eiermelding 11 Anbefaling 2 12

13 3.3 Vurdering Kommunen har vedtatt et sett med rutiner for hvordan de skal forvalte sin rolle som eier i Malvik Næringsbygg. Rutinene legger opp til nær kontakt mellom eier og selskapet, men med en fast struktur i bunnen. Kombinasjonen av faste møtepunkter, fast rapportering og mer uformell kontakt bør kunne legge grunnlag for en aktiv og god oppfølging fra kommunens side. Rutinene åpner for relativt tett kontakt dirkete mellom eier og selskapets ledelse. Det er en risiko for at det kan gjøre styrets rolle utfordrende. Intervjuene tyder imidlertid på at dette ikke anses å være noe praktisk problem for dette selskapet. Vår vurdering er at derfor at kommunen har vedtatt gode rutiner, som er egnet til å ivareta eierskapet i et lite selskap som dette på en god måte. 13

14 4 Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 4.1 Kriterier Følgende krav til kommunens eierstyring er utledet fra allment aksepterte krav til eierstyring, 12 aksjeloven og KS anbefalinger: Kommunen utøver sin myndighet som eier gjennom eierorganet 13 Eierne bør sørge for at selskapene har kompetente styrer, gjerne ved bruk av valgnemnd Eierstrategien ( Malvik kommunes prinsipper og rammer for styring av Malvik Næringsbygg AS ) legger som nevnt også føringer for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap i selskapet: Kommunen skal fastsette krav til årlig avkasting Om valg til styret o Generalforsamlingen i selskapet skal nedsette valgkomite til valg av styre o Styreposisjoner skal ikke besettes på en måte som bringer kommunens administrative og politiske ledelse i habilitetskonflikter Medlemmer i formannskapet og ledere i kommunens administrasjon er utelukket fra valg o Kommunen skal legge avgjørende vekt på kompetanse ved valg av styre gjennom generalforsamlingen Det skal vedtas instruks for styrets arbeid, jf asl o Instruksen skal inneholde prinsipper for styreevaluering o Instruksen skal inneholde prinsipper for evaluering av daglig leder 12 Jf. «Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» (for børsnoterte selskap) og Resch-Knudsen (2011). 13 Asl. 5-1 (1). 14

15 4.2 Data Formannskapet utgjør generalforsamling. Om gjennomføringen av den, se kap Protokollene viser at generalforsamlingen gir lite føringer til selskapet i møtet. Så vidt vi kan se er det for første gang avholdt eiermøte vinteren Derimot tyder intervjuene på at Malvik kommune, som eier, i hovedsak gir sine styringssignaler gjennom uformell kontakt med selskapet. Generalforsamlingen velger styre. Det er ikke nedsatt en egen valgkomite. I praksis gjør ordfører forarbeid med å finne aktuelle kandidater. Det er ikke nedfelt faste kriterier for valg av styremedlemmer. Ifølge intervjuene vektlegger generalforsamlingen forretningsmessig kompetanse og forståelse, i tillegg til forståelse for rollen som samfunnsaktør. Per i dag er alle styrevervene besatt av kommunestyrerepresentanter. Ordfører gir uttrykk for at han på generelt grunnlag arbeider for å sikre best mulig ekstern kompetanse inn i styrer, men at det for Malvik Næringsbyggs vedkommende er ansett som relevant å ha styremedlemmer med god kjennskap til kommunen. Aktørene uttrykker at styret i selskapet i dag har relevant kompetanse, med en god blanding av forretningsmessig og eiendomsfaglig, og forståelse for rollen som samfunnsaktør. Det er ikke vedtatt noen instruks for styrets arbeid, slik eierstrategien krever. Vedtektene inneholder få retningslinjer for styrets arbeid. Det er heller ikke formalisert prinsipper for styreevaluering, eller evaluering av daglig leder. Kommunen har ikke satt krav til avkasting i selskapet, men intervjuene tyder på at det er en bevisst prioritering fra kommunens side. I et selskap med så få, men konkrete oppgaver, kan eierkontakten best belyses gjennom de aktuelle oppgavene. Vi redegjør derfor kort for disse. Lån til Malvik Biogas AS Malvik Kommune opprettet et selskap, Malvik Biogass AS, senere Norsk Biodrivstoff AS, sammen med SPIS Grillstad og finske Preseco for å bygge et biogassanlegg. Anlegget var en forutsetning for at Spis Grillstad skulle etablere slakteri på den aktuelle tomta. I denne forbindelse ble det gjort avtaler mellom aktørene om finansiering av anlegget. På et tidspunkt hadde kommunen vanskeligheter med å innfri sin del av finansieringen. Derfor ba kommunen 15

16 Malvik Næringsbygg om å yte 5,6 mill i lån til Malvik Biogass AS. Ifølge intervjuene skjedde dette som tydelige signaler fra kommunen som eier. Det ble skrevet en låneavtale mellom og Malvik Biogas AS, datert oktober 2008, der det fremgår at dette lånet ble ytt for å oppfylle kommunens forpliktelse ovenfor Malvik Biogas AS. Det ble så vidt vi kan se ikke inngått noen avtale mellom Malvik Næringsbygg og kommunen i den forbindelse. Forutsetningene for Biogas-prosjektet ble endret da Nortura kjøpte ut Spis Grillstad og ble eneeier av slakteriet. Ifølge låneavtalen skulle låne forfalle i sin helhet senest 31. juli Malvik Biogass har ikke innfridd lånet. Malvik Næringsbygg avskrev lånet som tap i 2010, etter råd fra sin revisor. Malvik Biogas As er nå avviklet. Moan-området Styret ble i 2009 forespurt om å delta i utviklingen av sjøside-prosjektet i Hommelvik. Intervjuene tyder på at saken var drøftet både i formannskap og i kommunestyret, og det var politisk enighet om at kommunen skulle sørge for utvikling av denne tomta. På den bakgrunn ga ordfører tydelige signal til selskapet om at eier ønsket at de skulle kjøpe den aktuelle tomta. Ifølge styreleder drøftet styret saken, og fattet ut fra selvstendige, forretningsmessige vurderinger en beslutning om å kjøpe tomta. 4.3 Vurdering Det er ingen tvil om at Malvik kommune i praksis er en aktiv eier, som sitter relativt tett på selskapet og de prosessene selskapet håndterer. Intervjuene tyder på at en betydelig del av kommunens involveringer er gjennom uformell kontakt. Når kommunen er eier, finnes det et sett av normer den bør forholde seg til, og vi er bedt om å kontrollere om kommunen utøver sitt eierskap i tråd med disse normene. God eierstyring er å sette tydelige mål for selskapet gjennom eierorganet, og velge et profesjonelt styre til å håndtere selskapets oppgaver innenfor disse målene. Slik Malvik kommune styrer Malvik Næringsbygg per i dag kan det etter vår vurdering ikke sies å være i tråd med normer for god eierstyring. Dette utgangspunktet må likevel nyanseres. Malvik Næringsbygg er et lite, heleid selskap som i praksis fremstår som et næringspolitisk virkemiddel for kommunen, og kommunen har et bevisst ønske om å sitte tett på de prosessene selskapet ivaretar. Vi legger også til grunn at aksjeselskapsformen i seg selv fleksibel, og gir eier stor grad av frihet til å regulere kontakten mellom seg og selskapet, innenfor de rammene loven setter. 16

17 Kommunen gjennomfører generalforsamling i tråd med aksjeloven. Generalforsamlingen har ikke nedsatt egen valgkomite for selskapet, slik eierstrategien krever. En bevisst eier bør sørge for et styre som kjennetegnes av relevant kompetanse, kapasitet og mangfold, ut fra selskapets egenart. På generelt grunnlag er det grunn til å stille spørsmål ved om et styre kun bestående av kommunestyrepolitikere er det som best oppfyller disse kriteriene. For Malvik Næringsbyggs tilfelle registrerer vi likevel at både kommunen og selskapet gir uttrykk for at dagens styre har relevant kompetanse for å løse selskapets oppgaver. Eierstrategiens krav til styreinstruks med kriterier for evaluering av styret og daglig leder er ikke fulgt opp. Vi antar at dette også har sammenheng med at selskapets virksomhet er såpass begrenset og oversiktlig. En sentral del av en eierskapskontroll er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskap, gjør dette i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Når formannskapet utøver eierrollen som generalforsamling, må vi kunne forutsette at det skjer i tråd med kommunestyrets intensjoner. Når eierutøvelsen derimot skjer på en mer uformell måte, fra ordfører til selskapets ledelse, er det vanskeligere å vurdere om det skjer i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Intervjuene tyder likevel på at kommunestyret eller formannskap har vært involvert i de prosessene som har endt opp i konkrete oppdrag til Malvik Næringsbygg som kjøp av Moan-området. I de sammenhengene er det med andre ord grunn til å tro at også den uformelle eierutøvelsen skjer i tråd med kommunestyrets forutsetninger. Den uformelle, løpende kontakten mellom kommunen og selskapet gir eier stor grad av mulighet til å styre selskapets aktiviteter på en fleksibel måte. Vi registrerer at både kommunen og selskapet opplever denne kontakten som hensiktsmessig. Den type uformell styring er imidlertid mindre egnet til å ivareta viktige hensyn som etterprøvbarheten for de disposisjonene kommunen gjør som eier, og selskapets eventuelle behov for å ha tydelige, etterprøvbare signaler å forholde seg til. Vi gjentar derfor at kommunen bør gi de viktigste styringssignalene på en mer formalisert måte, gjennom eierstrategien eller vedtak i (ekstraordinær) generalforsamling. 17

18 5 Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? 5.1 Kriterier Kommunens vedtatte eierstrategi for selskapet legger noen forutsetninger for kontakten mellom kommunen som eier og selskapet: Det skal etableres løpende kommunikasjon mellom kommunen som eier og Malvik Næringsbygg. Kommunikasjonen skal foregå på en strukturert måte gjennom: Fast formell rapportering mellom selskap og eier o Årsmelding fra selskapet skal sendes til eieren umiddelbart etter styrets behandling og vedtak o Halvårsregnskap sendes til eieren som melding Årlige eiermøter o Møtets formål er generell informasjon og utveksling av erfaring med driften samt utvikling av felles forståelse for mål, strategier og resultater vedrørende drifts- og næringsutviklingsoppgavene. Økonomiplanen (se pkt.3 ovenfor) skal behandles i eiermøtet. Rådmannen har ansvar for innkalling og gjennomføring av møtene. Det skal lages referat fra møtene. Orienteringer fra daglig leder til rådmann og ordfører o Ad-hoc-orienteringer der dette er nødvendig for å sikre vital informasjon utenfor eiermøtene Orienteringer fra rådmannen og ordføreren til daglig leder og styret i Malvik Næringsbygg o Ad-hoc-orienteringer der dette er nødvendig for å sikre vital informasjon utenfor eiermøtene Meldinger fra Malvik Næringsbygg til kommunestyret o Meldinger til kommunestyret utarbeides i bakkant av hvert eiermøte. 5.2 Data Fast rapportering Selskapet rapporterer gjennom årsberetning til generalforsamlingen (formannskapet). Kommunen får også tilsendt referat fra styremøter til orientering. 18

19 Selskapet sender ikke halvårsregnskap til kommunen. Intervjuene tyder på at dette ikke er ansett å være nødvendig, fordi kommunen har god oversikt over selskapets økonomi gjennom den løpende, uformelle kontakten. Eiermøter Rådmannen har ansvar for å kalle inn til årlige eiermøter. Det ble avholdt eiermøte for selskapet første gang den Eierstrategien som stiller krav til årlige kommunestyremøter ble vedtatt januar Ad-hoc orienteringer Selskapets daglig leder har kontor på rådhuset. Intervjuene tyder på at ordfører og daglig leder har relativt hyppig kontakt. Styreleder er kommunestyrerepresentant, og intervjuene tyder på at det er relativt tett uformell kontakt også mellom ordfører og styreleder. Ordføreren gir uttrykk for at denne kontakten er nødvendig for at han skal være sikker på at selskapet har den nødvendige framdriften i utførelsen av oppgavene. Meldinger til kommunestyret etter eiermøte På eiermøte i januar 2013 ble det vedtatt at protokoll fra eiermøte skal legges fram som referatsak for kommunestyret. 5.3 Vurdering Flere av de vedtatte rutinene for oppfølging av og samarbeid med selskapet er ikke fulgt opp før helt i det siste, men nå virker det som om kommunen og selskapet har gjort et initiativ for å etablere en praksis som er mer i tråd med intensjonene i eierstrategien. Intervjuene tyder likevel på at den uformelle oppfølgingen dominerer kontakten med selskapet. Om dette viser vi til våre vurderinger i kapittel

20 6 Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? I en eierskapskontroll er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av selskapet. Dette innebærer at kontrollen i tillegg til å vurdere om eier har etablert tilfredsstillende rammer for styring og kontroll av virksomheten, også må undersøke om virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Vi gjentar at selskapets formål er todelt: Oppføre og drive utleiebygg Bidra til næringsutvikling gjennom investeringer i nyetableringer. 6.1 Kriterier Økonomi Selskapet må ha økonomi til å kunne ivareta de oppgavene som er nødvendige for å nå formålet, herunder en forsvarlig drift. Oppgaver De oppgavene selskapet utfører skal være i tråd med det formålet eierne har satt for selskapet. Organisering Aksjeloven bestemmer at generalforsamling skal avholdes årlig, innen 30. juni. Ifølge vedtektene skal generalforsamlingen vedta: Styrets melding Årsregnskap Revisors beretning Valg av styre Evt. andre saker etter aksjeloven Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene skal velges av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). Malvik kommune forutsetter at styret utvikler forretningsmessige mål og strategier for selskapet som er i samsvar med kommunestyrets overordnete mål, som er gjengitt i pkt. 1 20

21 ovenfor. Malvik kommune som eier pålegger å oppfylle disse punktene: Selskapets strategidokument sammen med den årlige økonomiske planen skal samlet gi en vurdering av selskapets risikovilje og risikoeksponering. Godt omdømme skal sikres gjennom utvikling, vedtak og implementering av etiske retningslinjer i Malvik Næringsbygg skal ha innkjøpsreglement og -rutiner som er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Godt omdømme skal også sikres ved god internkontroll. 6.2 Data Økonomi For å kunne ivareta de oppgavene eier har gitt selskapet, må selskapet ha en forsvarlig drift. Tabell 1: Resultatregnskap for Malvik Næringsbygg Resultatregnskap Driftsinntekter Sum finanskostnader Årsresultat Sum eiendeler Egenkapitalandel i % 9 10,9 94,2 Gjeld Kilde: Selskapet hadde ingen driftsinntekter i I 2009 fikk selskapet vederlagsfritt overta Sveberg Gård, og selskapets driftsinntekter for 2011 kommer fra utleie av Sveberg gård. Årsresultatet i 2010 skyldes at lånet til Malvik Biogas AS ble bokført som tap. 21

22 Eiendeler og gjeld Ved kjøp av tomta på Moan-området, tok selskapet opp et lån på drøye 17 millioner kr med pant i Sveberg gård. Det påløper månedlige renteutgifter. - Leieinntektene fra Sveberg gård bidrar til å dekke deler av utgiftene ved å eie og selge sjøside-tomta (låneporteføljen). Sum finanskostnader i 2011 var i den forbindelse på kroner, og med et årsresultat i 2011 for selskapet på minus kroner. - Har også et naustområde i tilknytning til Moan-området, (S2) som kan selges og bidra med å dekke renteutgiftene. - Eier har for øvrig gitt tydelig signal om at eiendommen på Sveberg skal selges så snart pantet i eiendommen(for lån til sjøside-tomta) er slettet Organisering Selskapet er organisert som et eget AS. Det avholdes årlig generalforsamling innen 30. juni. Generalforsamlingen behandler de nødvendige sakene, i tråd med aksjeloven og selskapets vedtekter. Selskapet har et styre, valgt av generalforsamlingen. Styret er tett involvert i de oppgavene selskapet foretar. Intervjuene tyder på at daglig leders oppgaver i hovedsak er som tilrettelegger for styrets virksomhet og beslutninger. Selskapet ikke utviklet strategidokument, etiske retningslinjer eller dokumentert internkontroll, slik kommunens eiermelding krever. Ifølge intervjuene er dette krav som i liten grad passer for et så lite og oversiktlig selskap. Ifølge eierstrategien har kommunen valgt aksjeselskapsformen fordi Malvik Næringsbygg skal dekke oppgaver som ikke er direkte rettet mot innbyggerne, og fordi selskapet skal dekke forretningsmessige oppgaver på vegne av Malvik kommune. Ifølge styreleder var noe av hensikten med å etablere selskapet som eget AS å unngå at regelverket for offentlige anskaffelser skulle komme til anvendelse. Nå fremgår det imidlertid tydelig av eierstrategien at kommunen som eier forventer at selskapet skal følge prinsippene i dette regelverket for sin drift. 22

23 Spørsmålet om selskapet i dag er omfattet av regelverket beror på en konkret vurdering av om selskapet er et offentligrettslig organ. 14 Når selskapet er et kommunalt heleid AS, er det avgjørende punktet om selskapet kan sies å tjene allmennhetens behov, og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter. Selskap som driver forretningsmessig virksomhet på like vilkår som private, skal med andre ord ikke være nødt til å forholde seg til regelverket. Regelverket for offentlige stiller visse formkrav til kjøp allerede fra kr Daglig leder sier i intervju at selskapet har foretatt innkjøp over denne summen(kjøp av tjenester ved utarbeidelse av mulighetsstudie for Moan-området) Oppgaver Revisor er gjort kjent med at selskapet har utført følgende aktiviteter de siste årene: Utleie av næringseiendom på Sveberg Gård Utlån av kr 5.6 mill til Malvik BioGas AS som ledd i en prosess for å sikre stor næringsetablering i kommunen Kjøp, prosjektering og planlegging av salg av Moan-området 6.3 Vurdering Økonomi Tallmaterialet indikerer at forvaltningen har vært forsvarlig. Selskapet kunne i og for seg ikke gjort dette annerledes totalt sett, men det hadde ikke vært unaturlig å gjennomføre en risikoanalyse i forbindelse med tomtekjøpet, herunder vurdere muligheten for videresalg ved den opprinnelige reguleringsplanen før selskapet kjøpte tomten, ikke etter at tomten var kjøpt. Og man kunne deretter kjøpt tomten med det formål å utvikle Hommelvik sentrum med boliger og næringsutvikling men da med en større innsikt i hvilken økonomisk risiko som forelå. 14 Lov om offentlige anskaffelser 2 og forskrift om offentlige anskaffelser 1-2(2) 15 Blant annet skal det føres protokoll, som blant annet skal vise hvordan oppdragsgiver har sikret konkurranse om kjøpet. Det er med andre ord en forventning om at oppdragsgivere som er omfattet av regelverket sørger for noe konkurranse også for kjøp som er så små at de ikke er underlagt plikt om anbudsutsetting. Det skal også innhentes skatteattester og HMS-egenerklæring fra aktuelle tilbydere. 23

24 6.3.2 Organisering Vi legger til grunn at aksjeselskapsformen er en egnet selskapsform for denne type virksomhet. Selskapet har opprettet de nødvendige organer og gjennomfører møter i disse i tråd med aksjeloven. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om en offentlig eier bør opprette selskap i den hensikt å unndra kjøp, som i realiteten utføres med offentlige midler, fra regelverket for offentlige anskaffelser. Per i dag stiller uansett kommunen tydelige krav om at de forventer at selskapet skal forholde seg til regelverket, og det er bra. Det er en konkret vurdering om selskapet burde ha fulgt regelverket for de kjøpene det har gjort. Vi nevner for ordens skyld at kjøp av fast eiendom ikke er omfattet av regelverket, så det er i så fall kjøp av diverse tjenester som kan medføre brudd på regelverket. Spørsmålet er om selskapets virksomhet tjener allmennhetens behov og ikke er av forretningsmessig karakter. KOFA har vurdert det slik at selskap som har som formål å bidra til næringsutvikling, tjener allmennhetens behov. 16 Hvorvidt virksomheten er av forretningsmessig karakter beror på en helhetsvurdering hvor særlig konkurransesituasjonen, kommersiell risiko og omstendighetene ved etableringen av selskapet er relevante. 17 Malvik Næringsbygg er i realiteten opprettet for å være et næringspolitisk virkemiddel for kommunen, kommunen stiller ikke krav til utbytte fra selskapet, og det er i tette bånd mellom kommunen og selskapet. Dette er forhold som tilsier at selskapet ikke driver på like vilkår som private. Vår vurdering er derfor at selskapet er omfattet av regelverket. Det innebærer at selskapets kjøp er i strid med regelverket or offentlige anskaffelser. Selskapet burde uansett ha forholdt seg til regelverket i tråd med eiers forventninger Oppgaver Selskapet har få oppgaver per i dag. Utleie av næringsbygg er utvilsomt innenfor selskapets formål. Både prosjektet på Moan-området og lånet til Norsk Biogas AS, kan ses på som investeringer som bidrar til næringsutvikling i kommunen. Vår vurdering er derfor at de aktivitetene selskapet håndterer er innenfor det formålet eierne har satt for selskapet. 16 Jf. KOFA-sak 2005/ Jf. EU-domstolen (sak c- 18/01) og senere KOFA-praksis, blant annet 2006/12 24

25 7 Konklusjon 1. Har Malvik kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i selskapet? Kommunen har tydelige og definerte overordnede målsetninger med sitt eierskap. Kommunen har også klare forventninger til hvilke konkrete oppgaver selskapet skal håndtere, men disse er ikke nedfelt i vedtekter, eierstrategi eller vedtak i eierorgan. 2. Har Malvik kommune rutiner for å følge opp eierskapet, i tråd med aktuelle lover og normer for godt eierskap? Kommunen har vedtatt rutiner for oppfølging av eierskapet i en eierstrategi. Kombinasjonen av faste møtepunkter, fast rapportering og noe uformell kontakt bør kunne legge grunnlag for en aktiv og god oppfølging fra kommunens side. 3. Forvalter Malvik kommune sitt eierskap i selskapet i tråd med disse rutinene, selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? God eierstyring er å sette tydelige mål for selskapet gjennom eierorganet, og velge et profesjonelt styre til å håndtere selskapets oppgaver innenfor disse målene. Malvik kommune styrer i praksis i stor grad Malvik Næringsbygg gjennom aktiv, uformell kontakt. Det er ikke i tråd med normer for godt eierskap og KS anbefalinger. Det er likevel grunn til å nyansere dette: Malvik Næringsbygg er et lite selskap med få og konkret definerte oppgaver i praksis nesten som et prosjektstyre. I tillegg er aksjeselskapsformen veldig fleksibel, og kommunen har vid adgang til å definere hvordan de ønsker å styre et selskap, innenfor de rammene aksjeloven setter. Men også et prosjektstyre trenger et konkret mandat. Vår anbefaling er derfor uansett at kommunen bør formalisere de konkrete oppdragene de ønsker at selskapet skal utføre. 25

26 4. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og selskapet på en måte som fremmer formålet med selskapet? Samarbeidet fungerer per i dag i tråd med intensjonene i eierstrategien, selv om det er tydelig at noen av samarbeidsrutinene er iverksatt sent. Vår vurdering er at samarbeidet sikrer en tett kontakt mellom kommunen og selskapet, som i utgangspunktet bør være egnet til å fremme selskapets formål. Vi gjentar likevel at de viktigste styringssignalene bør formaliseres. Noen vedtatte rutiner er ansett å ha mindre relevans for dette selskapet, eller er av andre grunner ikke fulgt opp. Dette gjelder blant annet krav til halvårlig regnskapsrapportering, utvikling av selskapsstrategier, etiske retningslinjer for selskapet og utarbeidelse av styreinstruks. Kommunen bør sørge for at de kravene de stiller til selskapet, og oppfølgingen av det, er realistiske og oppdaterte. 5. Er økonomi, organisering og de oppgaver som utføres i selskapet i samsvar med selskapets formål? Selskapet har en anstrengt økonomi, men forsvarlig drift til å ivareta de få oppgavene selskapet har. Selskapets organisering og de oppgavene selskapet håndterer er i tråd med det formålet eierne har satt for det. Selskapet må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser. 8 Anbefalinger Vår anbefaling er at kommunen bør etablere praksis for å gi sine viktigste styringssignaler til selskapet på en tydelig og etterprøvbar måte. 26

27 Kilder «Kommunalt eierskap roller, styring og strategi», Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2011 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum 2009 Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, KS 2008 Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007 Interkommunalt selskap eller aksjeselskap?, Knut Høivik, Lov og Rett 2005 s.531 Aksjeloven og allmennaksjeloven, kommentarutgave, Aarbakke m.fl., Universitetsforlaget 2012 Kommuneloven med kommentarer, 4. utgave, Overå og Bernt, Kommuneforlaget 2006 «Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», Nærings- og handelsdepartementet «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse», NUES

28 28

29

30

31

32 Postadresse: Sandenveien 5, 730 Orkanger Hovedkontor: Statens hus, Orkanger Tlf

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 13/56 Møtedato/tid: 06.05.2013, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth, leder Per-Arild

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE Desember 2016 1 Forord Denne eierskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september desember 2016. Revisjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

EIERSKAPSOPPFØLGNING

EIERSKAPSOPPFØLGNING EIERSKAPSOPPFØLGNING MALVIK KOMMUNE DESEMBER 2016 - TITTEL - 1 Forord Denne eierskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden september desember 2016. Revisjon

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll. kommune

Plan for selskapskontroll. kommune Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Plan for selskapskontroll i Asker

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS Prosjektplan: Selskapskontroll av Denne prosjektplanen danner grunnlaget for Revisjon Midt-Norges arbeid med selskapskontroll av. Planen oversendes Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post

Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon , mobiltelefon , e-post MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 27.10.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen, telefon 67 93 45

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 31.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune i perioden oktober

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Sunndal kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 05.03.204 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/15 Dato: 08.09.15 kl. 12.30 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Martin Reinertsen, nestleder Kirsti Mathiassen,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: 037 Arkivsaksnr: 2008/2890-31 Saksbehandler: Bjørg Løkken Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tiltak for å bedre eierstyring Saksdokumenter (ikke vedlagt) K-sak 26/14

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer