ÅRSMELDING driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 201. 83.driftsår"

Transkript

1 ÅRSMELDING driftsår

2 Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon: , Telefaks: ,Bankgiro: ,Org,NO

3 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side Kort informasjon om selskapet side Selskapets forretningsområder.. side Grunnlag for videre drift.. side 2 2. Aksjer og aksjonærer.. side 3 3. Styret.. side Styret i Dragefossen Kraftanlegg AS side 3 4. Organisasjon.. side Organisasjonsplan. side Arbeidsmiljø. side 4 5. Årets virksomhet side 4 6. Økonomi. side 5 7. Annet av betydning for selskapet. side 5 8. Avslutning... side 5 Resultatregnskap side 6 Balanse pr side 7 Noter til regnskapet.. side 9 Monopolvirksomheten side 14 Revisors beretning side 15

4 2 STYRETS BERETNING FOR Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS 1.1 Kort informasjon om selskapet Dragefossen Kraftanlegg ble stiftet i Selskapet driver sin virksomhet på Rognan i Saltdal kommune. Vår adresse: Postadresse Kontoradresse Dragefossen Kraftanlegg AS Telefon Postboks 20 Osveien 6 Telefax ROGNAN 8250 ROGNAN Dragefossen Kraftanlegg AS er et energiverk som distribuerer, omsetter og produserer elektrisk energi til kunder i Saltdal kommune. I tillegg til dette utfører selskapet naturlig tilhørende oppgaver. 1.2 Selskapets forretningsområder Dragefossen Kraftanlegg AS er et energiverk med følgende forretningsområder: - Distribusjonsnett. (høyspent og lavspent) Selskapet distribuerer elektrisk energi til ca kunder i Saltdal kommune. - Produksjon Selskapet eier og driver en kraftstasjon på Drageid som produserer ca. 10 % av årlig energiomsetning i selskapet. I løpet av året ble Dversetelva Kraftverk satt i drift. Her er produksjonen beregnet til ca 9,3 GWh som er omtrent 12 % av Saltdals strømforbruk. - Kraftomsetning Selskapet driver egen kraftomsetning som kommisjonær for SKS Kraftsalg AS, med Saltdal kommune som markedsområde. - Annen virksomhet Selskapet driver med virksomhet som er nært knyttet til ordinær drift og den kompetanse som fins blant de ansatte. Dette drives etter forretningsmessige prinsipper og gir et positivt økonomisk og kompetansemessig bidrag til bedriften 1.3 Grunnlag for videre drift Selskapet har god økonomi og grunnlaget for videre drift er tilstede. Etter styrets vurdering gir regnskapet et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling.

5 3 2. Aksjer og aksjonærer Aksjekapitalen i Dragefossen Kraftanlegg AS er på kr fordelt på 1295 aksjer pålydende kr Aksjene er fordelt på 823 aksjonærer, der de fleste eier en aksje. Største enkeltaksjonær er Salten Kraftsamband AS(SKS) som eier 25 aksjer. Kjivjo AS eier 17 aksjer. Svanhild Solvang eier 14 aksjer. Saltdal kommune eier 1 aksje og skal etter selskapets vedtekter være representert med en person i selskapets styre. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). I generalforsamlingen har hver aksjeeier en stemme uansett hvor mange aksjer vedkommende eier. 3. Styret 3.1 Styret i Dragefossen Kraftanlegg AS Styret i Dragefossen Kraftanlegg AS har i 2011 bestått av: Navn Verv Antall aksjer Frode Monssen Leder 1 aksje Toril Wensbakk Nestleder 1 aksje Tor Inge Nymo Ansattes representant 0 aksjer Kjell Magne Johansen Saltdal komm. representant. 2 aksjer Ebba Engan Medlem 3 aksjer Kjell Ivar Johansen Medlem 17 aksjer Trine Kristensen Medlem 3 aksjer Bibbi Myrvoll Medlem 1 aksje Varamedlemmer: 1. Eskild Storteig 2. Lasse Bang 3. Bengt Kalberg Styret har i 2011 avholdt 6 møter og behandlet 39 saker. Av styrets medlemmer er det fire kvinner. 4. Organisasjon 4.1 Organisasjonsplan Generalforsamling Styret Administrerende direktør Nettsjef Nettavdeling Avdelingsleder Anlegg og montasjeavdeling Kontorleder Økonomi og administrasjonsavdeling Organisasjonsplan for Dragefossen Kraftanlegg AS

6 4 Gjennomsnittlig var det ansatt 24 personer i selskapet. I tillegg har selskapet hatt en lærling på lærekontrakt. Det er 4 kvinner ansatt i virksomheten 4.2 Arbeidsmiljø Det foregår et kontinuerlig arbeid med internkontroll (HMS) i selskapet. I dette arbeidet er opplæring, kvalitetssikring og sikkerhet viktige bestanddeler. Selskapet har avtale med Hemis AS om bedriftshelsetjeneste.det gjennomføres årlig en gjennomgang av driftsforskrifter/sikkerhetsforskrifter for personell med adgang til høy og lavspenningsanlegg. Førstehjelpskurs avholdes årlig for alle ansatte. I tillegg til dette så arbeider organisasjonen aktivt med livsfasetilpassede tiltak og tilrettelegginger. Bedriften er en IA- bedrift Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker. Sykefraværet har i 2011 vært på 2,6 %. Selskapet anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø, men bidrar positivt mot dette ved å produsere og omsette elektrisk energi produsert av vannkraft som er fornybar. 5. Årets virksomhet Selskapets virksomhet har vært preget av høy aktivitet. Årets drift har ikke vært utsatt for uhell eller skader av betydning. Planlagte aktiviteter har stort sett blitt utført i henhold til planene og budsjett. Distribusjonsnett Kraftnettet i Saltdal har en tilfredsstillende kvalitet i forhold til strømleveranser. Nettet har hatt avbrudd som har medført kostnader i form av KILE(kompensasjon for ikke levert energi). Disse kostnadene påløper ved hvert avbrudd og reduserer nettets inntektsramme. Året var et normalt driftsår der forbedringer i nettet er gjort. Produksjon Selskapet eier og driver Dragefossen Kraftstasjon og Dversetelva Kraftverk som startet i juni Produksjonen har vært forholdsvis høy, men prisene har vært lavere enn forventet. Det har vært utført normalt driftsvedlikehold ved anleggene. Kraftomsetning. Selskapet har drevet kraftomsetning i kommisjon med SKS Kraftsalg AS. Dette forholdet videreføres i år Dette har vært en faktor som har medført en stabil kundemasse i selskapet. Et bredt produktspekter, samt lokal kundebehandling har i tillegg til pris, også vært medvirkende til denne stabiliteten. Annen aktivitet Det har vært god aktivitet eksternt. Selskapet har utført prosjekt i regionen innenfor ulike fagområder. Oppgaver som det har vært arbeidet eksternt med, har vært linje- og kabelanlegg, fiberkabelanlegg og tilhørende tjenestearbeid. Rognan Bioenergi AS Selskapet er et heleid datterselskap av Dragefossen Kraftanlegg AS. Anlegget produserer og leverer fjernvarmeenergi som er produsert av biomasse fra skog. Selskapet bidrar aktivt til energiomlegging.

7

8 6 Resultatregnskap for 2011 Dragefossen Kraftanlegg AS Note Kraftsalg og nettleieinntekter Salgsinntekt Andre driftsinntekter Beregnet mer-(-)mindreinntekt(+) ( ) Annen driftsinntekt Aktivering eget investeringsarbeid Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 4 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle 5 ( ) ( ) eiendeler Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader 1 ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler ( ) 0 Nedskrivning tap konserninterne fordringer 10 ( ) 0 Annen rentekostnad ( ) ( ) Annen finanskostnad ( ) (30 654) Sum finanskostnader ( ) Netto finans ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 7 ( ) ( ) Ordinært resultat ( ) Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 Årsresultat ( ) Overføringer Utbytte Konsernbidrag Overføringer til/fra annen egenkapital ( ) Sum ( )

9 7 Balanse pr. 31. desember 2011 Dragefossen Kraftanlegg AS Note EIENDELER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kraftstasjon m/rørgate og damanlegg 5/ Fordelingsanlegg Telekommunikasjon/fiber Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer 10/ Andre fordringer Konsernfordringer 2, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift. Følgende regnskapsprinsipper og vurderinger er anvendt: - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler og fordringer med forfall innen ett år eller som er del av varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. - Ved klassifisering av gjeld er tilsvarende kriterium lagt til grunn. - Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost redusert med årlige lineære avskrivninger - Beholdning av materiell til fordelingsnett vurderes til anskaffelseskost - Beholdning av materiell til fiberutbygging (varelager) vurderes til anskaffelseskost. - Anleggsaksjer og langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskost - Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende med reduksjon for påregnelig tap - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi på balansetidspunktet - Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets utbetaling til forsikringsselskapet. - Leieavtaler er ikke balanseført - Egne investeringsarbeider ved nyanlegg og reinvesteringer på driftsmidler beregnes til selvkost og regnskapsføres som egen driftsinntekt. - Utvidelser og reinvesteringer som medfører øket kapasitet og/eller lengre levetid blir aktivert - Kostmetoden er benyttet for investering i datterselskap. - Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført - Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt er leveringstidspunktet for varer og tjenester - Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. i samme periode som tilhørende inntekter føres Direkte pensjonsforpliktelser er balanseført med kr Det vises til note 4 for beregning av forpliktelsen. Selskapet har et pensjonspremiefond og en avsetning for påløpne pensjonspremier som har vært innarbeidet i regnskapet. Foretaket har valgt å ikke balanseføre den forsikrede pensjonsordningen, og etter "God regnskapsskikk for små foretak" skal heller ikke tilhørende pensjonspremiefond balanseføres. Pensjonspremiefondet og premieavsetningen er derfor tatt ut av balansen. Se note 4 for nærmere beskrivelse.

12 Note 2 Konsern, datterselskap m.v. Dragefossen Kraftanlegg AS har Rognan Bioenergi AS med aksjekapital på kr og Peder Brenne AS med aksjekapital på kr som heleide datterselskaper. 10 Rognan Bioenergi AS har forretningskontor på Rognan og har bokført egenkapital på kr Selskapet er tilknyttet morselskapts administrasjon og har ingen egne ansatte. For 2011 er det regnskapsført underskudd på kr som dekkes av konsernbidrag kr , fri egenkapital og at morselskapet ettergir gjeld for å få egenkapitalen i selskapet på akseptabelt nivå. Peder Brenne AS har ved årets utgang regnskapsført egenkapital på kr inkludert årsoverskudd for 2011 på kr Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Dragefossen Kraftanlegg AS. Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden. Samlet er det investert kr i datterselskap. Det er i regnskapsåret inntektsført kr beregnet etter variabel tilvirkningskost for arbeid utført av morselskapets ansatte med drift og vedlikehold av fjernvarmenett, lokaler og produksjonsanlegg til Rognan Bioenergi AS, samt til løpende produksjon av fjernvarme. Dragefossen Kraftanlegg AS har levert elektrisk kraft og nettleie for kr etter betingelser som for selskapets øvrige kunder. Peder Brenne AS og Dragefossen Kraftanlegg AS har sammen utført eksterne leveranser, tjenester og oppdrag etter ordinære forretningsmessige vilkår. Samlet verdi av våre interne leveranser utgjør kr og innkjøp fra PB AS for kr Det er stilt sikkerhet ved selvskyldnerkausjon fra Dragefossen Kraftanlegg AS overfor kredittinstitusjon for pantesikret lån gitt til Rognan Bioenergi AS, på kr med restgjeld pr på kr og stilt realkausjon fra morselskapet for driftskreditt med inntil kr Løpende mellomværende føres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Det er ikke beregnet renter dette år. Note 3 Aksjer og andeler Selskapet har følgende aksjeposter i andre norske selskaper. Antall Pålydende Bokf.verdi Eierandel Storebrand ASA Norsk Systemplan og Enøk AS % Saltenposten AS % Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (REN AS) % Saltdal Industri- og Næringshage AS % Signal Bredbånd AS % Sum bokførte verdier

13 11 Note 4 Ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonsutgifter Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse (fri bil, kommunikasjon) Det utbetales årlig pensjon til tidligere ansatte. Denne forpliktelse er innarbeidet i regnskapet. I 2011 er pensjon utbetalt med kr Forpliktelsen ved utgangen av året er beregnet til kr Nåverdien av forpliktelsen er beregnet etter arvelovens regler basert på forutsetning om 3% årlig regulering. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring, som omfatter alle fast ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie fratrukket ansattes egenandel og med tillegg for eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Ved inngangen av 2011 utgjorde fondet kr , mens det ved utgangen av året er redusert til kr Premiefondet er i året netto tilført avkastning fra forvaltning av pensjonsordningen og er sammen med reduksjon fond gått til dekning av årets premie. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalte pensjoner Økn/-Reduksjon balanseført direkte pensjonsforpliktelse Årets pensjonspremie (resultatført som pensjonskostnad) Netto pensjonskostnad Pensjonspremiefondet som ikke er balanseført fremkommer slik: Akkumulerte tilleggsinnbetalinger pr Tilført avkastning/overskudd Årets tilleggsinnbetaling/-trekk på fond Akkumulert premiefond pr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr og herav gjelder kr konsulenttjenester og resten er ordinær revisjon.

14 Note 5 Anlegg og investeringer 12 Oversikt over varige driftsmidler Tekst / betegnelse Kraftverk Fordelingsnett Fjernavlesn. Bygninger Transport Inventar Tomter Sum 2011 med høyspent og målerutst midler maskiner og boligbygg varige damanlegg lavspent utstyr driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang nye driftsmidler Overf.fra anlegg u/utførelse 0 Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats ordinære avsk 2% - 10% 3,33 % 7 % 2 % 12,50 % 5% - 33% Egne større investeringsarbeid, aktivert: Dversetelva kraftverk Fiberanlegg Høyspent ford.nett Annet Sum: kr kr kr kr kr Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen utgjør kr fordelt på 1295 aksjer pålydende kr Selskapets vedtekter inneholder stemmerettsbegrensninger som lyder slik: "I generalforsamlingen har hver aksjeeier en stemme uansett hvor mange aksjer vedkommende eier. Den som møter med fullmakt(er), kan avgi like mange stemmer som vedkommende har fullmakter, og dessuten for egen aksjepost. Én person kan imidlertid ikke samlet representere mere enn 25 aksjer". Av selskapets om lag 820 aksjonærer er det 3 aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjene. Note 7 Skattekostnad Årets skattekostnad består av: Sum skattekostnad Netto skattekostnad Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Endring Anleggsmidler Fordringer Regnskapsmessige avsetninger Pensjonsforpliktelse Netto grunnlag: Utsatt skattefordel, 28% Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. I samsvar med GRS for små foretak kan man unnlate å balanseføre utsatt skattefordel. Dette alternativet er valgt, slik at utsatt skatt er null og utsatt skattefordel er ikke ført opp som en eiendel. Årets endring av utsatt skatt er derfor null

15 Note 8 Egenkapital 13 Aksjekap. Overkurs- Annen Sum fond egenkap. Pr Netto avgitt konsernbidrag Før årets egenkapitalbevegelse Årets resultat Foreslått utbytte 0 Pr Note 9 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 10 Kundefordringer/ Fordringer Rogbico AB og Rognan Bioenergi AS Kundefordringer er vurdert til pålydende, hensyntatt påregnelig tap med kr Fordring på Rogbico AB på kr er nedskrevet til 0. Fordring på Rognan Bioenergi AS, sum kr er motregnet med konsernbidrag kr og restfordring nedskrevet med kr Note 11 Aksjer og andeler i aksjefond Selskapet har pr aksjer og andeler i aksjefond med en markedsverdi på kr Anskaffelseskost for disse er kr og balanseført med kr Note 12 Pantstillelser Det er avgitt pant i fast eiendom og fordringsmasse på til sammen kr Gjeld til kredittinstitusjoner sikret ved pant utgjør pr Realkausjon for Rognan Bioenergi AS sikret ved pant kr Sum pantesikret gjeld kr Eiendeler stillet som sikkerhet: Bokført verdi Kraftstasjon m/rørgate inkl. ny kraftstasjon Dverset Kundefordringer Sum eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld

16 14 MONOPOLVIRKSOMHETEN for 2011 Selskapets monopolvirksomhet utgjøres av distribusjonsnett i konsesjonsområdet, som i utstrekning omfatter Saltdal kommune. Nettdriften er regulert etter forskrifter gitt av NVE. Mer- eller mindreinntekt beregnes som differansen mellom faktiske totale nettinntekter og total tillatt inntekt fra nettvirksomheten. Distribusjonsnett Beløp i 1000 kr Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Merinntekt/ Mindreinntekt Faktisk nettleieinntekt og annen nettinntekt Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Justert faktisk inntekt Inntektsramme Kilekostnad Justering for endring i avskrivning, avkastning Justert tillatt inntekt Beregnet merinntekt (-)/mindreinntekt (+) Saldo mer-(-)/mindreinntekt(+) inkl.renter Renter Årets bevegelser Akkumulert mer (-)/ mindreinntekt(+) inkl.renter pr BALANSEVERDIER - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler for nettvirksomhet pr Sum driftsmidler for nettvirksomhet pr Gjennomsnittlige verdier driftsmidler Påslag for arbeidskapital med 1% Avkastningsgrunnlag Avkastning i % 1.27% 4.64%

17

18

19 MonteringavrørbruddsventilenpåinntakettilDversetelvakraftverk.

20 Dversetelvakraftverksturbinermedsamletytelsepå3,7MW.

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer