Internavis i ny drakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internavis i ny drakt"

Transkript

1 Nr årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen kontanter gull verdt Massiv satsning på sikkerhet i politiker i arbeidsuke som vekter Internavis i ny drakt Dette er første utgave av Nokas helt nye interne nyhetsbrev, Vi Bryr Oss. Det vil erstatte både Vekter n og Nokas Cash Handlings internskriv, slik at vi nå får ett felles nyhets brev for hele konsernet. Det er mer hensiktsmessig å lage et felles intern skriv slik at alle ansatte enkelt kan lese nyheter på tvers av divisjoner og loka sjoner, og på denne måten få bedre kjennskap til hva som skjer i hele selskapet. Navnet på nyhets brevet, Vi Bryr Oss, er det samme som vårt kundeløfte. Selskapet er i stadig vekst og har nå etablert seg i både Sverige og. Vi Bryr Oss vil likevel hovedsakelig skrives på norsk. 1

2 VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Vi bryr oss! Vi bryr oss! Det er vårt kundeløfte. Vi lover at vi skal bry oss om hverandre, kundene våre, miljøet, de verdiene vi jobber med og det samfunnet vi er en del av. Vår bevissthet på dette løftet skal gjøre Nokas til en god organisasjon å jobbe i, en god samarbeidspartner og en god leverandør av ulike tjenester. Vi Bryr Oss er også navnet på den nye internavisen som nå erstatter Vekter n. Ved å etablere en felles internavis for våre to divisjoner, Cash Handling og Security & Safety, skaper vi en ny kanal for informasjon til og mellom alle medarbeidere i selskapet. Jeg håper og tror at dette vil bidra til å styrke fellesskapet, identiteten og kunnskapen om hva som foregår i alle deler av Nokas. Det er viktig i den prosessen konsernet nå er inne i. For å få til det, er vi avhengige av at den enkelte bidrar. Vi håper derfor at flest mulig vil komme med innspill til saker og temaer som bør tas opp i det nye magasinet, og at alle er positive til å stille opp for å dele av sine erfaringer. På den måten kan vi lære oss selv bedre å kjenne, og utvikle oss videre som organisasjon. Jeg håper det nye magasinet vil falle i smak, og ønsker dere alle en riktig god høst! Heine Wang Konsernsjef Nokas Nokas inngår kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen Nokas har signert kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen og har med dette blitt ansvarlig for kvalitetskontroll ved flyplassen. Nokas ser stadig etter nye muligheter, og denne kontrakten er en viktig og spennende begynnelse på et nytt satsingsområde innen aviation security (flyplassikkerhet). Nokas har etablert et eget AS i samarbeid med ICTS Europe et verdensomspennende selskap med aviation som spesialområde. Oslo Lufthavn (OSL) er Norges største flyplass med en rekke butikker, restauranter og andre tjenester. I likhet med Nokas-konsernet er Oslo Lufthavn opptatt av å bevare det ytre miljø, og har en sterk miljøprofil. Det finnes over 100 selskaper på flyplassen, og Nokas er nå ansvarlig for kvalitetskontrollen på tjenester som OSL kjøper. Magnus Larsen, sikkerhetsrådgiver i Meget god vekterinnsats ved hendelsene 22. juli Nokas Security & Safety, sier: Dette er en omfattende kontrakt der vi leverer en kontrolltjeneste som rapporterer alle avvik på en systematisk og oversiktlig måte. Nokas leverer med dette et resultatrikt system som gjør det enkelt for Oslo Lufthavn å kvalitetssikre flyplassen og deres tjenester på en effektiv måte ved at Nokas kontrollerer riktig instans ved et eventuelt avvik. Kontrakten med Oslo Lufthavn er av stor betydning for konsernet, og Salg og Markedsdirektør Petter Falch Pedersen kan opplyse at vi er fornøyde med et viktig oppdrag innen et nytt og spennende område. Oslo Lufthavn er en kvalitetsbevisst innkjøper og det er en anerkjennelse å bli valgt som leverandør. Samtidig har Nokas ambisjoner om å bli en foretrukket partner innen aviation security. Etter de tragiske hendelsene den 22. juli ønsker Oslo politidistrikt ved Stab sikkerhet å meddele at Nokas-vekterne har fått meget gode tilbakemeldinger fra flere hold. Tilbakemeldingene er en direkte følge av den innsatsen våre vektere har vist og egenskapene som trekkes frem er at vekterne var proaktive, samarbeidsvillige, løsningsorienterte, og raske til å gi tilbakemeldinger. Dette er sær deles gode tilbakemeldinger fra en meget krevende kunde og vi er stolte av våre vektere! Oslo politidistrikt hadde et meget høyt trykk disse dagene og våre ansatte har gjort mer enn man kan forvente. Vekterne viste virkelig at vi bryr oss. Miljøfyrtårn i Tønsberg Hovedkontoret i Tønsberg er utnevnt til Miljøfyrtårn som er et norsk, offentlig sert ifikat, støttet og an befalt av Miljø verndepartementet. Selv om vår virksomhet ikke medfører noen miljørisiko i form av giftstoffer eller store utslipp, ønsker vi å foku sere på miljø. Kvalitetsdirektør Bjarte Falch Pedersen har ledet arbeidet med miljø sertifisering i Nokas. Han opplyser at: Både ansatte og kunder er opptatt av dette og dessuten passer det godt med våre verdier. Miljøarbeidet har vært et satsningsområde i 2010 og hoved kon toret i Tønsberg er nylig blitt godkjent som et Miljøfyrtårn. Denne sertifiseringen vil også være aktuell for flere avdelinger i konsernet. Sertifikat: Trond Kristensen, eiendomsansvarlig i Nokas, mottar sertifikat fra Kjell Thu i Tønsberg kommune. Fredag den 1. april 2011, på selskapets 24-års dag, ble Nokas miljøsertifisert på ISO som viser at Nokas miljøstyringssystem er blitt målt mot en standard for god miljøledelse og at vi sam svarer med denne standarden. Sertifiseringen krever god dokumentasjon og en kontinuerlig oppfølging av målene. Vi bryr oss om miljøet! Nokas har i den forbindelse kartlagt alle potensielle miljøbelastninger og utformet retningslinjer for å utbedre prosedyrene på følgende prioriterte områder: Redusere antall flyreiser for våre ledere Begrense utslipp forårsaket av fossile brennstoff Foreta en korrekt håndtering av brukte transportposer Redusere bruk av batterier og håndtere brukte batterier på en korrekt måte Begrense forbruk av papir og etablere returordning Nokas miljøarbeid er særdeles viktig i forhold til det samfunnsansvaret som både ansatte og selskapet har, og det er helt i tråd med vårt kundeløfte Vi bryr oss. Alle potensielle avvik fra våre miljøforventninger skal rapporteres ved bruk av avvikssystemet. På denne måten kan Nokas iverksette eventuelle korrigerende tiltak i henhold til våre retningslinjer. Nokas ønsker å: Bevisstgjøre egen organisasjon på hvor dan virksomheten påvirker mil jøet Skape et grunnlag for mer miljøvennlig produksjon og vennligere håndtering av miljøskadelige produkter Kutte kostnader ved å spare energi, driv stoff og håndtere avfall på en miljø vennlig måte Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme gjennom miljøkrav til våre underleverandører Konsernets miljøtiltaksplan har et toårsperspektiv, men miljøarbeidet vil være en kontinuerlig prosess der vi stadig må se etter forbedringsområder. Arbeidet med miljø er en vesentlig del av vårt HMS-arbeid og bidrar også til at ansatte får sikre og trygge arbeidsplasser. Stadig flere kunder setter krav om dokumentert miljøarbeid i forbindelse med anbuds runder, og slik vil det også være for Nokas i fremtiden. For at vi skal lykkes kre v es det en adferdsendring hos alle ansatte, og vi jobber derfor mye med holdningskampanjer og kurs. Vi har allerede gjennomført flere vellykkede miljøtiltak. Miljøkort er utdelt til alle ansatte og besøkskort skal fort løpende deles ut til blant annet besøkende og sam arbeids part nere. I tillegg viste et testprosjekt en 20 prosent reduksjon i drivstoffor bruk og utslipp ved end ring av kjøremønster. Miljøkort er utdelt til alle ansatte. Miljø signatur er tilføyet e-posten til de ansatte for å spare papir, og det er utformet et e-opp læringskurs i miljø som alle eksisterende og nye medarbeidere skal gjennomføre. 2 3

3 Massiv satsning på sikkerhet i Nye lokaler til tellesentraler i Sverige Kontanter i lommeboken kan være gull verdt Nordmenn er nesten verdensmestere i kortbruk, men fortsatt er det store summer kontanter i omløp. Og akkurat Nordmenn har de siste årene vært meget glade i å betale med bankkort. Hvis vi sammenligner oss med andre land er det kun islendingene som bruker bankkortet mer enn oss, og begge våre naboland ligger ganske langt etter. Selv om kortbruken øker er det store summer kontanter i sirkulasjon, noe Nokas Cash Handling merker godt. I dag er det er ca 50 milliarder norske kroner i omløp hvilket tyder på at folk fortsatt er glade i å handle med kontanter. Den siste tiden har man kunnet lese at bank ene ønsker å redusere kontantbruken av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker. Finansforbundet har gått i bresjen for både å fjerne tusenlappen samt å innføre et kontantfritt samfunn, men mange av oss foretrekker fortsatt å benytte kontanter som betalingsmiddel i flere sammenhenger. det liker både Nokas og Norges Bank svært godt. Vi har spesialisert oss på å omgjøre fysiske penger til elektroniske I en artikkel i Finansfokus (mars 2011) kommenterer konserndirektør Peter Wesenberg: Vi ser ingen tegn på at kontantmengden som er i omløp er på vei tilbake. Tvert imot så holder kontantmengden seg svært stabil til tross for at kortbruken øker. Alt tyder på at det vil være et stort behov for kontanter som betalings middel også i tiden fremover. Peter Wesenberg Konserndirektør, Nokas Cash Handling Alt tyder på at det vil være et stort behov for kontanter som betalingsmiddel også i tiden fremover. verdier for våre kunder, så dette er gode nyheter for selskapet. Island Norge USA Canada Sverige Finland Storbritannia Nederland Belgia Irland Sveits Singapore Tyskland Polen Kort-topp: Bare Island ligger foran Norge i kortbruk. Mengden av sedler og mynt i omløp har holdt seg stabil over en lang periode. Betaling med bankkort kan være raskt og enkelt men å gå helt og holdent over til et kontantløst samfunn vil kunne skape problemer, for eksempel i tilfeller der kortsystemene er nede for telling. Det danske verdihåndteringsmarkedet har i mange år vært preget av to store spillere; det danske sikkerhetsfirmaet Dansikring hvor Loomis har overtatt verdihåndteringsvirksomheten, og det tidligere Dansk Værdihåndtering som Nokas overtok i januar i år. Det har alltid vært hard konkurranse mellom de to virksomhetene, og flere ganger har de store supermarkedkjedene som dominerer retail-bransjen i skiftet hender mellom Dansikring/Loomis og Dansk Værdihåndtering. Den intense konkurransen har medført et konstant fokus på å tilby produkter og serviceytelser til lavest mulig priser, og fokuset på pris har kostet leverandørene dyrt. Resultatet av dette ble dermed at verdihåndteringsbransjen i har lidd økonomiske tap og har derfor hatt manglende mulighet til å investere i blant annet sikkerhet. Etter store anslag mot verdihåndteringssentre i i 2008 besluttet bransjen seg for å innføre en felles standard for sikker hetsnivået. Standarden trer i kraft i 2013 og vil omfatte de private verdihåndteringsvirksomhetene samt bankenes nylig etablerte samarbeide: BKS (Bankernes KontantService). Den danske standarden ligger ikke langt fra den sikkerhedsmæssige standard som Nokas Cash Handling lever op til i dag. Den er bygget på samme principper og lige så krævende i relation til kravene for Værdi håndteringscentre, biler, udstyr og procedurer, sier Mads Pærregaard, sikkerhetssjef i Nokas Værdihåndtering. Det investeres betydelig i sikkerhet i Nokas Værdihåndtering, og det er satt av et større millionbeløp til å forbedre den fysiske sikkerheten på verdisentralene samt forbedring og innkjøp av fargeampuller til verditransporter i hele landet. Dansk Værdihåndtering (nå Nokas Værdihåndtering) har i mange år hatt samme fokus som Nokas med tanke på bruk av farge ampuller til beskyttelse av verdier. I løpet av 2011 investeres det ytterligere i slike ampuller til verditransportbilene. Den nye sikkerhetsstandarden er en løftetang for bransjen og er av avgjørende mulig het for virksomhetene til å høyne kvalitet og sikkerhetsmessig fokus. Med overgangen fra å være Dansk Værdihåndtering til å bli Nokas Værdihåndtering er mulig heten også kommet for å samarbeide med en stor og profesjonell organisasjon som har gode erfaringer innenfor blant annet et sikkerhetsmessig område. Med en ny og forsterket sikkerhetsorganisasjon på plass i er det også skjedd vesentlige forbedringer innen for etableringen av prosedyrer og intern politikk, utdannelse og trening. Nokas Værdihåndtering ser lyst på fremtiden da det er både vilje og evne til å forbedre sikkerheten, og både konsernet, medarbeidere og den danske bransjen vil nyte godt av dette. Nokas Cash Handling planlegger å vokse videre i Sverige og er en viktig del av selskapets vekst strategi. I dag driver vi virksomhet i lokaler i både Gøteborg og Stockholm, hovedsakelig i form av kontanthåndtering av mynt. I tillegg driver vi verditransport på svensk side av grensen og sender inngangen til Oslo. Det siste året har vi også startet ordinær verditransport og kontanthåndtering i Gøteborg, og snart står Stockholm for tur. Vekst for corecash Selv om videre vekst først og fremst vil skje gjennom vårt innovative auto Cash-konsept ser vi for oss en betydelig vekst også innen tradisjonelle kontanthåndteringstjenester (corecash). Dette vil skje både gjennom å betjene de voksende autocash løsningene samt å utnytte de muligheter i forhold til lønnsom vekst i markedet for øvrig. Nye lokaler Vi ønsker å ekspandere vår virksomhet i Sverige og for å ha mulighet til å vokse videre i vårt naboland er det behov for nye lokaler i både Gøteborg og Stockholm. Begge de nåværende sentralene trenger større lokaler samt et høyere sikkerhetsnivå, og vi jobber for å få på plass et bredere tjenestetilbud. I Gøteborg ser vi for oss å bygge helt nye lokaler mens vi vil leie et eksisterende lokale i Stockholm. Det er planlagt å ha dette ferdig innen første kvartal i Vi ser mange spennende muligheter for Nokas Cash Handling i Sverige i tiden fremover. 4 5

4 Vekter ble truet med kniv Adresseavisen publiserte denne våren en artikkel om en Nokas-vekter som tok opp jakten på en tyv men ble tvunget til å avbryte da det oppsto en konfrontasjon ved Leüthenhaven. Tyven trakk frem en kniv og truet vekteren til å avbryte for følgel sen. Tyven skal ha virket ruset og vekteren opptrådte helt korrekt da han avbrøt forfølgelsen og tok kontakt med politiet. Det jobbes med å gå igjennom overvåknings bilder for å prøve å identifisere mannen og politiet vil prioritere saken. Operasjonsleder Leif Berglund ved Sør-Trøndelag politidistrikt slår fast at politiet ser svært alvorlig på hendelsen fordi vekteren ble truet med kniv og ble dermed hindret fra å utføre jobben sin. Vekteren bekrefter til politiet at han vil levere inn en anmeldelse på forholdet. Nokas blant de 500 største bedrifter Den 6. juni publiserte Dagens Næringsliv en liste over landets 500 største bedrifter i Nokas var ny inn på listen og gikk rett inn på 355 plass kun 16 plasser bak Securitas. Securitas hadde i plass, men datt ned til 338 plass i G4S stod ikke på listen til DN. Dette er et synlig bevis på at vi er en vekst bedrift og en av landets mest spennende virksomheter, kommenterer konsernsjef Heine Wang. Sponser verdens beste damehåndballag Vi gratulerer håndballjentene i Larvik med seieren og at de nå er blitt verdens beste damehåndballag. De har vist at en liten klubb fra Larvik faktisk kan bli verdens beste. Våre ambisjoner er fra å være et lite sikkerhetsselskap i Tønsberg til å bli Europas beste innen Bjørge Fredheim som leder Security & Safety-divisjonen sier at vi har mye av å lære av jentene i Larvik. Først og fremst er de et fantastisk bra team. Status nybygg Oslo Nybygget på Brobekk i Oslo er nesten helt ferdig og byggeprosessen er etter skjema. Nokas Security & Safety har flyttet inn mens Nokas Cash Handling flytter inn i oktober. Fargepaletten på interiøret er likt som det i Tønsberg, bygget er lyst og moderne, og vi ser frem til å samle to divisjoner på samme sted og bli kjent med flere hyggelige kollegaer. Nybygget på Brobekk for Nokas Oslo. Ingen tyverier etter at Nokasvekterne kom I våres skrev Tønsbergs Blad at etter at vekterne fra Nokas begynte å patruljere på syke huset i Tønsberg, har ikke ledelsen fått melding om ett eneste tyveri. Etter kort tid skal man være forsiktig med å si at forholdene henger sammen, men det ser ut til at vekterne har hatt en effekt, sier teknisk sjef Henry Dallanger. I fjor høst skrev Tønsbergs Blad at sykehuset hadde en rekke tyverier, og flere ansatte følte seg utrygge på jobb kvelds- og nattetid. Sykehusledelsen besluttet derfor å hyre inn Nokas, og de ansatte er også meget fornøyd med å ha vekterne på sykehuset. Modig innsats i Tromsø Vaktleder ved mobil avdeling i Tromsø, Marte Johansen, utviste særlig modig innsats i forbindelse med en brann utrykning fra Siemens alarmstasjon. Lørdag 11. juni klokken mottok vaktleder Marte Johansen melding fra Siemens alarm stasjon om brann i privat bolig. Da hun ankom adressen klokken oppdaget hun at det kom røyk ut av et åpent vindu i huset der alarmen var utløst. Tromsø Brann og Redning ble umiddel bart kontaktet via alarm stasjonen og vekteren tok en runde rundt huset og fant en ulåst verandadør. Marte hørte at TV en stod på og konkluderete med at det sannsynligvis oppholdt seg en person inne i huset. Etter at Marte tok seg inn i det røykfulle huset fant hun en mann som satt og sov i en stol i stuen. Vedkommende var beruset og vanskelig å vekke. Vaktlederen klarte å vekke mannen og dro han ut av huset til et egnet sted, og etter få minutter ankommer Brannvesen, Politi og ambulanse. Polititjenestemenn på stedet berømmer Marte og er sikre på at hennes resolutte inngrepen berget livet til mannen i huset. Årsaken til røyk utviklingen var tørrkoking på komfyr. Nokas Care Nokas Care er en del av Nokas Kurs & Kompetanse AS som igjen er et heleid selskap i Nokas Group. Nokas Kurs & Kompetanse ligger organisatorisk under divisjon Security men fungerer som en støttefunksjon for begge divisjoner i form av opplæring og kompetanse. Nokas Care har sponset en Cardiac Science Powerheart G3 Plus helautomatisk hjertestarter til Nokas nye bygg på Brobekk. Nokas Care er en nettbutikk hvor det selges førstehjelps- og brannvern produkter. Nettbutikken er bygget opp, lansert og driftet av Eric Løe for Nokas Kurs & Kompetanse AS i samarbeid med Magnus Aastrøm. For noen måneder siden ble det signert en avtale med HouseGard (GPBM Nordic) for leveranse av brannvernprodukter via Nokas Care. Det foreligger også avtaler med Snøgg, Orbitech Pharmaseuticals og Eir112 hvor sistnevnte er leverandør av den nyeste hjertestarteren i sorti mentet. Denne er også Norges første hjertestarter til under kroner. Siden oppstarten av Nokas Care i fjerde kvartal i 2010 er det signert avtaler med kunder som NorgesGruppen, Smart Club, Strømmen Storsenter, og andre bedrifter. Til tross for manglende markedsføring har Nokas Care opplevd en stabil omsetningsvekst siden opp starten, og leverer nye omset nings rekorder hver måned. Dette er et resultat av kundecaser samt kontinuerlig fokus på oppdatering av innholdet på nettbutikken. Nokas Care fokuserer mye på internt samarbeid på kryss av divisjoner og forretningsområder i Nokas konsernet. Visjonen for nettbutikkens første leveår er å nå ut til minst ti prosent av konsernets eksisterende kunder, og derav passere en omsetning på 3,5 millioner i Sikkerhetsbransjen får økende betydning Stortingspolitiker jobbet som vekter i «arbeidsuke» Etter hendelsene den 22. juli får sikkerhetsbransjen økende betydning. André Oktay Dahl (H) har hospitert hos Loomis og Nokas og tror vi vil se et sterkere og mer formalisert samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Nestleder i Justiskomiteen André Oktay Dahl ønsket å lære sikkerhetsbransjen bedre å kjenne og jobbet derfor som vekter i noen dager i august. Kunnskapen skal han ta med seg tilbake til Justiskomiteen og Stortinget. Først var han med Loomis på områdekontroll i Oslo sentrum, og deretter var han blant annet med på pengetransporter i regi av Nokas. NHO Service har tatt initiativet til politikerens arbeidsuke og står bak opplegget. Det burde vært etablert en formalisert kontrakt mellom den private sikkerhetsbransjen og myndighetene for lenge siden, sier Oktay Dahl. Han mener bransjen rår over store ressurser som samfunnet burde utnytte bedre enn i dag: Dette er forhold som granskningskommisjonen trolig vil fokusere på. Oktay Dahl mener også at det er grunn til å vurdere om sikkerhetsbransjen bør bli en naturlig del av samfunnsberedskapen, slik at kommandolinjene er klare dersom katastrofer inntreffer. Det er ikke tvil om at sikkerhetsbransjen bidro med en betydelig innsats da terrorangrepet var et faktum. De private selskapene representerer en betydelig trygghet generelt sett, legger han til. Arbeidsuken har gitt Oktay Dahl nye opplevelser da han har vært politiker lenge, men aldri vekter. Han forteller at dagene han var ute med Loomis og Nokas har gitt han impulser han vil følge opp politisk da Vekter: Oktay Dahl kjørte blant annet verditransport. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service) sikkerhetsbransjen har mange øyne og observasjoner som følger med hver eneste dag noe det offentlige bør nyttiggjøre seg bedre av. Mange setter stor pris på å se vektere i gate bildet, og Oktay Dahl syns det var interessant å se hvordan folk reagerer når man går kledd i uniform da mange for eksempel tror de kan spørre en vekter om alt mellom himmel og jord, alt fra hvordan en minibank fungerer til hvordan de skal finne frem i byen. Vekterens uniform gir auto ri tet og er også noe vekterne må ta alvor lig. Å være hospitant er langt mer effektivt enn å sitte inne og lese papirer. Jeg lærer mye mer av å være med ut på jobb. På den måten får jeg snakket med bransjefolk og dannet meg et godt bilde av hvordan arbeidssituasjonen deres er. Det har vært hyggelig å se vektere som trives i jobben, de har åpenbart et godt miljø, avslutter han. 6 7

5 nnnnye ansettelser, ledende stillinger Trond Ingebretsen Jon Oluf Brodersen Peter Junge Henning Eie Sudland Ny leder for SOG Ny IKT Konserndirektør Ny direktør i Ny Konserncontroller Det er gledelig å informere om at Trond Ingebretsen er tilsatt som ny leder for SOG og begynte hos oss 15. august. Trond kommer fra en stilling som Project Engineering Manager i Schlumberger Norge AS/M-I Swaco der han har vært leder av prosjektavdelingen siden Trond er 41 år, gift, har to barn og bor med sin familie i Brevik i Porsgrunn kommune. Han er utdannet Sivilingeniør innen Maskin ved Teknisk Institutt for Termisk Energi ved NTNU. Han har også hatt direktørstillinger innen forretningsutvikling og vært leder for salg og markedsavdelingen i Imatis AS. I tillegg har Trond holdt en rekke styreverv, blant annet i NHO Telemark og IKT Grenland. Han er aktiv og engasjert i sitt nærmiljø med lokal idrett, politikk og velarbeid. Vi får en sterk spiller med på laget som kan utvikle SOG og divisjonen videre for å nå våre meget ambisiøse mål. Velkommen på laget! Sammen med rekrutterings selskapet Personal Utvelgelse har Nokas ansatt Jon Oluf Brodersen i en nyopprettet stilling som IKT Konserndirektør. Jon Oluf er 49 år gammel, gift, har en datter og bor i Drammen. Han er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom og har i de siste 12 årene vært ansatt i Gjensidige, blant annet som CIO (Chief Information Officer). Tidligere har Jon Oluf jobbet i Arthur Andersen Business Consulting. Vi gleder oss til at Jon Oluf begynner hos oss 1. september. Peter Junge er ansatt som ny administrerende direktør for Nokas i og begynner senest 1. august. Peter er ingeniør og kaptein av Reserven. Han kommer fra en stilling som driftsdirektør i ARRIVA et selskap innen kollektivtransport hvor han i fire år har hatt ansvar for 1800 medarbeidere. Tidligere har Peter vært administrerende direktør i P. K. Justesen, et selskap som primært transporterer byggematerialer fra produsent til sluttbruker. Han har også jobbet for Carlsberg med ansvar for distribusjon og depoter på Sjælland og Bornholm. Peter Junge bor i Holte i og er 49 år gammel, gift med Susanne og er far til Anders 18 år, Jacob 16 år og Ida 6 år. Han forteller også at han er glad i sport og især for å stå på ski både langrenn og alpin og Norge er et av hans foretrukne land hvor han og familien er så heldige å ha venner med skihytte. Vi gleder oss til å ta imot Peter i Nokas. Etter en lang og grundig prosess i samarbeid med Personal Utvelgelse har vi ansatt Henning Eie Sudland som ny Konserncontroller. Henning er 32 år gammel, han er gift og har to barn og bor på Tjøme. Han er statsautorisert revisor og er utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde/Norges Handelshøyskole (NHH), og han har en mastergrad i revisjon og regnskap fra NHH. Henning har åtte års relevant arbeidserfaring fra KPMG som revisor både som medarbeider og prosjektleder. Vi ønsker Henning velkommen til Nokas når han begynner hos oss mellom 15. august og 1. september. Teknikk ISO-sertifisert Fredag den 1. april 2011 ble Nokas Teknikks kvalitetssystem sertifisert på ISO Det er foretatt en ny gjennomgang med alle ansatte på hvordan avvikssystemet brukes. Forretningsområdet forsikrer seg om at pliktene ivaretas da alle avvik skal registreres i avviks systemet. Dermed kan Nokas Teknikk iverksette eventuelle justeringer i forhold til nedfelte retningslinjer. Direktør Jan Tore Larsen kan fortelle at vi har sammen med kvalitet i konsern arbeidet målrettet med å få på plass alle prosedyrer og implementert dette i konsernets kvalitetssystem. Vi er nå veldig stolte av å ha fått på plass sertifiseringen også, sier en fornøyd Larsen. I tillegg til Teknikk ble også BES i SOG sertifisert på samme dato, og med dette er alle forretningsområdene i divisjon Nokas Security & Safety sertifisert etter ISO Send oss gode Vi Bryr Oss -historier Alle ansatte oppfordres til å sende inn gode Vi Bryr Oss historier, både fra jobben og på privaten. Vårt kundeløfte, Vi Bryr Oss, er noe alle våre ansatte skal kjenne seg igjen i. Når man jobber for Nokas så skal man bry seg. Vi vil gjerne ha historier fra ansatte som bryr seg og viser at de er en ekte Nokaser! Tips om egne eller andres historier kan sendes inn til og/eller petter. I hver utgave vil den beste Vi Bryr Oss historien publiseres, og alle ansatte har mulighet til å bidra. Vi Bryr Oss internmagasin blir produsert av Consilio Kommunikasjon AS. NOKAS AS Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Tlf: Sentralbord 8

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas

Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas Refleksjoner rundt vekst og ledelse Heine Wang, Konsernsjef Nokas Nokas i korthet Største sikkerhet- og kontanthåndteringselskap i Norden. Tilstedeværelse i alle skandinaviske land samt noe virksomhet

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Nokas gjør suksess i Danmark

Nokas gjør suksess i Danmark VIBRYRoss Nr 3 2013 18. årgang Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas gjør suksess i Danmark Flott skussmål til Nokas Værdihåndtering Side 5 1 VI BRYR oss VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder Returadresse: NOKAS AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg HR SIKREKundemagasin for Nokas Nr 1 2o11 SIDER Man yter bedre når man trives. Derfor vil fornøyde ansatte gi fornøyde kunder, mener Stuart Taylor.

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder «Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen Oda Sjøvoll Prosjektleder 1 Fortellinger om medikamentbruk Løfte frem og lære av fortellingene til helsepersonell

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Agenda Kort om Miljøfyrtårn Status mai 2011 Resertifisering (roller) Nye krav Hjelpemiddel, tips og veiledning MRS og MP Kort diskusjon i grupper Hva er Miljøfyrtårn?

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Kursevaluering og kursbevis Lenke til

Detaljer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer

Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Etikk, moral og selvjustis i farlig avfallsbransjen. Behov for oppvask? Runa Opdal Kerr, juridisk direktør og Chief Compliance Officer Farlig avfall konferansen 2014 Norsk Gjenvinning-konsernet i 2013

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013

Årsrapport om betalingssystem 2012. Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 2013 Årsrapport om betalingssystem 212 Knut Sandal, direktør i enhet for finansiell infrastruktur Seminar 23. mai 213 Norges Banks oppgaver Fremme et effektivt betalingssystem Betalingsoppgjør mellom bankene

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2014 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner 2014 har vært et utrolig morsomt og spennende år for oss i BIR Bedrift, Bossug, TH Paulsen og Retura Vest! Vi vil gjerne dele noen av hendelsene med deg

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

ORDENSVAKT KURS. Bli en politigodkjent ordensvakt.

ORDENSVAKT KURS. Bli en politigodkjent ordensvakt. S.O.S SECURITY AS er et offentlig godkjent vaktselskap. Vi er nasjonal leverandør av kurs for: - vektere - ordensvakter - arrangements sikkerhet - stadionverter - ISPS havnesikkerhet ORDENSVAKT KURS Bli

Detaljer

Nytt intranett ny innsikt. Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil

Nytt intranett ny innsikt. Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil Nytt intranett ny innsikt Pia Fischer Konsernbanksjef Kundeopplevelse SpareBank 1 SR-Bank Mobil 480 42 787 pia.fischer@sr-bank.no I utvikling med regionen Et finanskonsern for folk og bedrifter flest

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Nokas AS. Vårt kundeløfte «Vi bryr oss, er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, Redelighet, Åpenhet og Engasjement.

Nokas AS. Vårt kundeløfte «Vi bryr oss, er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, Redelighet, Åpenhet og Engasjement. Årsrapport 2014 Nokas AS Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2015 en omsetning på nærmere NOK 4,5 milliarder.

Detaljer

Company Profile. Din Partner innen Drikkevaresystemer

Company Profile.  Din Partner innen Drikkevaresystemer Din Partner innen Drikkevaresystemer Hvem er vi? Micro Matic Nordic er den skandinaviske avdelingen til det multinasjonale selskapet Micro Matic Group. Micro Matic Nordic bringer global kunnskap og erfaring

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Returadresse: Nokas AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Kundemagasin for Nokas Nr 1 2o12 cash HANDLING SIDER Satser i sverige Åtte tonn kontanter om dagen! Kontantene forblir et viktig betalingsmiddel,

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om.

Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. LITT MER PÅ LAGER Vi har de sakene og tingene du trenger. Men vi har mye annet på lur også. Tenk på alle spørsmålene du vil ha svar på. alt du bare må vite mer om. Vi kan nesten ikke sitte stille. Der

Detaljer

NOREGS BANK MEMO 1/2015 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING FIGURAR

NOREGS BANK MEMO 1/2015 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING FIGURAR NOREGS BANK MEMO 1/215 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 214 FIGURAR 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Figur 1 Bruk av betalingsinstrument. Millionar transaksjonar. 21 214 Debet- og kreditoverføringar

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 2013 FIGURAR

NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 2013 FIGURAR NORGES BANK MEMO UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 213 FIGURAR Figur 1.1 Bruken av elektroniske betalingsinstrument. Millionar transaksjonar. 21 213 1 8 1 8 1 6 Debet- og kreditoverføringar

Detaljer

NOREGS BANK MEMO 1/2016 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING FIGURAR

NOREGS BANK MEMO 1/2016 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING FIGURAR NOREGS BANK MEMO 1/216 UTVIKLINGSTREKK I KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING - 215 FIGURAR 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Figur 1 Bruk av betalingsinstrument. Millionar transaksjonar. 21 215 Debet- og kreditoverføringar

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer