Internavis i ny drakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internavis i ny drakt"

Transkript

1 Nr årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen kontanter gull verdt Massiv satsning på sikkerhet i politiker i arbeidsuke som vekter Internavis i ny drakt Dette er første utgave av Nokas helt nye interne nyhetsbrev, Vi Bryr Oss. Det vil erstatte både Vekter n og Nokas Cash Handlings internskriv, slik at vi nå får ett felles nyhets brev for hele konsernet. Det er mer hensiktsmessig å lage et felles intern skriv slik at alle ansatte enkelt kan lese nyheter på tvers av divisjoner og loka sjoner, og på denne måten få bedre kjennskap til hva som skjer i hele selskapet. Navnet på nyhets brevet, Vi Bryr Oss, er det samme som vårt kundeløfte. Selskapet er i stadig vekst og har nå etablert seg i både Sverige og. Vi Bryr Oss vil likevel hovedsakelig skrives på norsk. 1

2 VI BRYR oss LEDER LEDER LEDER LEDER Vi bryr oss! Vi bryr oss! Det er vårt kundeløfte. Vi lover at vi skal bry oss om hverandre, kundene våre, miljøet, de verdiene vi jobber med og det samfunnet vi er en del av. Vår bevissthet på dette løftet skal gjøre Nokas til en god organisasjon å jobbe i, en god samarbeidspartner og en god leverandør av ulike tjenester. Vi Bryr Oss er også navnet på den nye internavisen som nå erstatter Vekter n. Ved å etablere en felles internavis for våre to divisjoner, Cash Handling og Security & Safety, skaper vi en ny kanal for informasjon til og mellom alle medarbeidere i selskapet. Jeg håper og tror at dette vil bidra til å styrke fellesskapet, identiteten og kunnskapen om hva som foregår i alle deler av Nokas. Det er viktig i den prosessen konsernet nå er inne i. For å få til det, er vi avhengige av at den enkelte bidrar. Vi håper derfor at flest mulig vil komme med innspill til saker og temaer som bør tas opp i det nye magasinet, og at alle er positive til å stille opp for å dele av sine erfaringer. På den måten kan vi lære oss selv bedre å kjenne, og utvikle oss videre som organisasjon. Jeg håper det nye magasinet vil falle i smak, og ønsker dere alle en riktig god høst! Heine Wang Konsernsjef Nokas Nokas inngår kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen Nokas har signert kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen og har med dette blitt ansvarlig for kvalitetskontroll ved flyplassen. Nokas ser stadig etter nye muligheter, og denne kontrakten er en viktig og spennende begynnelse på et nytt satsingsområde innen aviation security (flyplassikkerhet). Nokas har etablert et eget AS i samarbeid med ICTS Europe et verdensomspennende selskap med aviation som spesialområde. Oslo Lufthavn (OSL) er Norges største flyplass med en rekke butikker, restauranter og andre tjenester. I likhet med Nokas-konsernet er Oslo Lufthavn opptatt av å bevare det ytre miljø, og har en sterk miljøprofil. Det finnes over 100 selskaper på flyplassen, og Nokas er nå ansvarlig for kvalitetskontrollen på tjenester som OSL kjøper. Magnus Larsen, sikkerhetsrådgiver i Meget god vekterinnsats ved hendelsene 22. juli Nokas Security & Safety, sier: Dette er en omfattende kontrakt der vi leverer en kontrolltjeneste som rapporterer alle avvik på en systematisk og oversiktlig måte. Nokas leverer med dette et resultatrikt system som gjør det enkelt for Oslo Lufthavn å kvalitetssikre flyplassen og deres tjenester på en effektiv måte ved at Nokas kontrollerer riktig instans ved et eventuelt avvik. Kontrakten med Oslo Lufthavn er av stor betydning for konsernet, og Salg og Markedsdirektør Petter Falch Pedersen kan opplyse at vi er fornøyde med et viktig oppdrag innen et nytt og spennende område. Oslo Lufthavn er en kvalitetsbevisst innkjøper og det er en anerkjennelse å bli valgt som leverandør. Samtidig har Nokas ambisjoner om å bli en foretrukket partner innen aviation security. Etter de tragiske hendelsene den 22. juli ønsker Oslo politidistrikt ved Stab sikkerhet å meddele at Nokas-vekterne har fått meget gode tilbakemeldinger fra flere hold. Tilbakemeldingene er en direkte følge av den innsatsen våre vektere har vist og egenskapene som trekkes frem er at vekterne var proaktive, samarbeidsvillige, løsningsorienterte, og raske til å gi tilbakemeldinger. Dette er sær deles gode tilbakemeldinger fra en meget krevende kunde og vi er stolte av våre vektere! Oslo politidistrikt hadde et meget høyt trykk disse dagene og våre ansatte har gjort mer enn man kan forvente. Vekterne viste virkelig at vi bryr oss. Miljøfyrtårn i Tønsberg Hovedkontoret i Tønsberg er utnevnt til Miljøfyrtårn som er et norsk, offentlig sert ifikat, støttet og an befalt av Miljø verndepartementet. Selv om vår virksomhet ikke medfører noen miljørisiko i form av giftstoffer eller store utslipp, ønsker vi å foku sere på miljø. Kvalitetsdirektør Bjarte Falch Pedersen har ledet arbeidet med miljø sertifisering i Nokas. Han opplyser at: Både ansatte og kunder er opptatt av dette og dessuten passer det godt med våre verdier. Miljøarbeidet har vært et satsningsområde i 2010 og hoved kon toret i Tønsberg er nylig blitt godkjent som et Miljøfyrtårn. Denne sertifiseringen vil også være aktuell for flere avdelinger i konsernet. Sertifikat: Trond Kristensen, eiendomsansvarlig i Nokas, mottar sertifikat fra Kjell Thu i Tønsberg kommune. Fredag den 1. april 2011, på selskapets 24-års dag, ble Nokas miljøsertifisert på ISO som viser at Nokas miljøstyringssystem er blitt målt mot en standard for god miljøledelse og at vi sam svarer med denne standarden. Sertifiseringen krever god dokumentasjon og en kontinuerlig oppfølging av målene. Vi bryr oss om miljøet! Nokas har i den forbindelse kartlagt alle potensielle miljøbelastninger og utformet retningslinjer for å utbedre prosedyrene på følgende prioriterte områder: Redusere antall flyreiser for våre ledere Begrense utslipp forårsaket av fossile brennstoff Foreta en korrekt håndtering av brukte transportposer Redusere bruk av batterier og håndtere brukte batterier på en korrekt måte Begrense forbruk av papir og etablere returordning Nokas miljøarbeid er særdeles viktig i forhold til det samfunnsansvaret som både ansatte og selskapet har, og det er helt i tråd med vårt kundeløfte Vi bryr oss. Alle potensielle avvik fra våre miljøforventninger skal rapporteres ved bruk av avvikssystemet. På denne måten kan Nokas iverksette eventuelle korrigerende tiltak i henhold til våre retningslinjer. Nokas ønsker å: Bevisstgjøre egen organisasjon på hvor dan virksomheten påvirker mil jøet Skape et grunnlag for mer miljøvennlig produksjon og vennligere håndtering av miljøskadelige produkter Kutte kostnader ved å spare energi, driv stoff og håndtere avfall på en miljø vennlig måte Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme gjennom miljøkrav til våre underleverandører Konsernets miljøtiltaksplan har et toårsperspektiv, men miljøarbeidet vil være en kontinuerlig prosess der vi stadig må se etter forbedringsområder. Arbeidet med miljø er en vesentlig del av vårt HMS-arbeid og bidrar også til at ansatte får sikre og trygge arbeidsplasser. Stadig flere kunder setter krav om dokumentert miljøarbeid i forbindelse med anbuds runder, og slik vil det også være for Nokas i fremtiden. For at vi skal lykkes kre v es det en adferdsendring hos alle ansatte, og vi jobber derfor mye med holdningskampanjer og kurs. Vi har allerede gjennomført flere vellykkede miljøtiltak. Miljøkort er utdelt til alle ansatte og besøkskort skal fort løpende deles ut til blant annet besøkende og sam arbeids part nere. I tillegg viste et testprosjekt en 20 prosent reduksjon i drivstoffor bruk og utslipp ved end ring av kjøremønster. Miljøkort er utdelt til alle ansatte. Miljø signatur er tilføyet e-posten til de ansatte for å spare papir, og det er utformet et e-opp læringskurs i miljø som alle eksisterende og nye medarbeidere skal gjennomføre. 2 3

3 Massiv satsning på sikkerhet i Nye lokaler til tellesentraler i Sverige Kontanter i lommeboken kan være gull verdt Nordmenn er nesten verdensmestere i kortbruk, men fortsatt er det store summer kontanter i omløp. Og akkurat Nordmenn har de siste årene vært meget glade i å betale med bankkort. Hvis vi sammenligner oss med andre land er det kun islendingene som bruker bankkortet mer enn oss, og begge våre naboland ligger ganske langt etter. Selv om kortbruken øker er det store summer kontanter i sirkulasjon, noe Nokas Cash Handling merker godt. I dag er det er ca 50 milliarder norske kroner i omløp hvilket tyder på at folk fortsatt er glade i å handle med kontanter. Den siste tiden har man kunnet lese at bank ene ønsker å redusere kontantbruken av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker. Finansforbundet har gått i bresjen for både å fjerne tusenlappen samt å innføre et kontantfritt samfunn, men mange av oss foretrekker fortsatt å benytte kontanter som betalingsmiddel i flere sammenhenger. det liker både Nokas og Norges Bank svært godt. Vi har spesialisert oss på å omgjøre fysiske penger til elektroniske I en artikkel i Finansfokus (mars 2011) kommenterer konserndirektør Peter Wesenberg: Vi ser ingen tegn på at kontantmengden som er i omløp er på vei tilbake. Tvert imot så holder kontantmengden seg svært stabil til tross for at kortbruken øker. Alt tyder på at det vil være et stort behov for kontanter som betalings middel også i tiden fremover. Peter Wesenberg Konserndirektør, Nokas Cash Handling Alt tyder på at det vil være et stort behov for kontanter som betalingsmiddel også i tiden fremover. verdier for våre kunder, så dette er gode nyheter for selskapet. Island Norge USA Canada Sverige Finland Storbritannia Nederland Belgia Irland Sveits Singapore Tyskland Polen Kort-topp: Bare Island ligger foran Norge i kortbruk. Mengden av sedler og mynt i omløp har holdt seg stabil over en lang periode. Betaling med bankkort kan være raskt og enkelt men å gå helt og holdent over til et kontantløst samfunn vil kunne skape problemer, for eksempel i tilfeller der kortsystemene er nede for telling. Det danske verdihåndteringsmarkedet har i mange år vært preget av to store spillere; det danske sikkerhetsfirmaet Dansikring hvor Loomis har overtatt verdihåndteringsvirksomheten, og det tidligere Dansk Værdihåndtering som Nokas overtok i januar i år. Det har alltid vært hard konkurranse mellom de to virksomhetene, og flere ganger har de store supermarkedkjedene som dominerer retail-bransjen i skiftet hender mellom Dansikring/Loomis og Dansk Værdihåndtering. Den intense konkurransen har medført et konstant fokus på å tilby produkter og serviceytelser til lavest mulig priser, og fokuset på pris har kostet leverandørene dyrt. Resultatet av dette ble dermed at verdihåndteringsbransjen i har lidd økonomiske tap og har derfor hatt manglende mulighet til å investere i blant annet sikkerhet. Etter store anslag mot verdihåndteringssentre i i 2008 besluttet bransjen seg for å innføre en felles standard for sikker hetsnivået. Standarden trer i kraft i 2013 og vil omfatte de private verdihåndteringsvirksomhetene samt bankenes nylig etablerte samarbeide: BKS (Bankernes KontantService). Den danske standarden ligger ikke langt fra den sikkerhedsmæssige standard som Nokas Cash Handling lever op til i dag. Den er bygget på samme principper og lige så krævende i relation til kravene for Værdi håndteringscentre, biler, udstyr og procedurer, sier Mads Pærregaard, sikkerhetssjef i Nokas Værdihåndtering. Det investeres betydelig i sikkerhet i Nokas Værdihåndtering, og det er satt av et større millionbeløp til å forbedre den fysiske sikkerheten på verdisentralene samt forbedring og innkjøp av fargeampuller til verditransporter i hele landet. Dansk Værdihåndtering (nå Nokas Værdihåndtering) har i mange år hatt samme fokus som Nokas med tanke på bruk av farge ampuller til beskyttelse av verdier. I løpet av 2011 investeres det ytterligere i slike ampuller til verditransportbilene. Den nye sikkerhetsstandarden er en løftetang for bransjen og er av avgjørende mulig het for virksomhetene til å høyne kvalitet og sikkerhetsmessig fokus. Med overgangen fra å være Dansk Værdihåndtering til å bli Nokas Værdihåndtering er mulig heten også kommet for å samarbeide med en stor og profesjonell organisasjon som har gode erfaringer innenfor blant annet et sikkerhetsmessig område. Med en ny og forsterket sikkerhetsorganisasjon på plass i er det også skjedd vesentlige forbedringer innen for etableringen av prosedyrer og intern politikk, utdannelse og trening. Nokas Værdihåndtering ser lyst på fremtiden da det er både vilje og evne til å forbedre sikkerheten, og både konsernet, medarbeidere og den danske bransjen vil nyte godt av dette. Nokas Cash Handling planlegger å vokse videre i Sverige og er en viktig del av selskapets vekst strategi. I dag driver vi virksomhet i lokaler i både Gøteborg og Stockholm, hovedsakelig i form av kontanthåndtering av mynt. I tillegg driver vi verditransport på svensk side av grensen og sender inngangen til Oslo. Det siste året har vi også startet ordinær verditransport og kontanthåndtering i Gøteborg, og snart står Stockholm for tur. Vekst for corecash Selv om videre vekst først og fremst vil skje gjennom vårt innovative auto Cash-konsept ser vi for oss en betydelig vekst også innen tradisjonelle kontanthåndteringstjenester (corecash). Dette vil skje både gjennom å betjene de voksende autocash løsningene samt å utnytte de muligheter i forhold til lønnsom vekst i markedet for øvrig. Nye lokaler Vi ønsker å ekspandere vår virksomhet i Sverige og for å ha mulighet til å vokse videre i vårt naboland er det behov for nye lokaler i både Gøteborg og Stockholm. Begge de nåværende sentralene trenger større lokaler samt et høyere sikkerhetsnivå, og vi jobber for å få på plass et bredere tjenestetilbud. I Gøteborg ser vi for oss å bygge helt nye lokaler mens vi vil leie et eksisterende lokale i Stockholm. Det er planlagt å ha dette ferdig innen første kvartal i Vi ser mange spennende muligheter for Nokas Cash Handling i Sverige i tiden fremover. 4 5

4 Vekter ble truet med kniv Adresseavisen publiserte denne våren en artikkel om en Nokas-vekter som tok opp jakten på en tyv men ble tvunget til å avbryte da det oppsto en konfrontasjon ved Leüthenhaven. Tyven trakk frem en kniv og truet vekteren til å avbryte for følgel sen. Tyven skal ha virket ruset og vekteren opptrådte helt korrekt da han avbrøt forfølgelsen og tok kontakt med politiet. Det jobbes med å gå igjennom overvåknings bilder for å prøve å identifisere mannen og politiet vil prioritere saken. Operasjonsleder Leif Berglund ved Sør-Trøndelag politidistrikt slår fast at politiet ser svært alvorlig på hendelsen fordi vekteren ble truet med kniv og ble dermed hindret fra å utføre jobben sin. Vekteren bekrefter til politiet at han vil levere inn en anmeldelse på forholdet. Nokas blant de 500 største bedrifter Den 6. juni publiserte Dagens Næringsliv en liste over landets 500 største bedrifter i Nokas var ny inn på listen og gikk rett inn på 355 plass kun 16 plasser bak Securitas. Securitas hadde i plass, men datt ned til 338 plass i G4S stod ikke på listen til DN. Dette er et synlig bevis på at vi er en vekst bedrift og en av landets mest spennende virksomheter, kommenterer konsernsjef Heine Wang. Sponser verdens beste damehåndballag Vi gratulerer håndballjentene i Larvik med seieren og at de nå er blitt verdens beste damehåndballag. De har vist at en liten klubb fra Larvik faktisk kan bli verdens beste. Våre ambisjoner er fra å være et lite sikkerhetsselskap i Tønsberg til å bli Europas beste innen Bjørge Fredheim som leder Security & Safety-divisjonen sier at vi har mye av å lære av jentene i Larvik. Først og fremst er de et fantastisk bra team. Status nybygg Oslo Nybygget på Brobekk i Oslo er nesten helt ferdig og byggeprosessen er etter skjema. Nokas Security & Safety har flyttet inn mens Nokas Cash Handling flytter inn i oktober. Fargepaletten på interiøret er likt som det i Tønsberg, bygget er lyst og moderne, og vi ser frem til å samle to divisjoner på samme sted og bli kjent med flere hyggelige kollegaer. Nybygget på Brobekk for Nokas Oslo. Ingen tyverier etter at Nokasvekterne kom I våres skrev Tønsbergs Blad at etter at vekterne fra Nokas begynte å patruljere på syke huset i Tønsberg, har ikke ledelsen fått melding om ett eneste tyveri. Etter kort tid skal man være forsiktig med å si at forholdene henger sammen, men det ser ut til at vekterne har hatt en effekt, sier teknisk sjef Henry Dallanger. I fjor høst skrev Tønsbergs Blad at sykehuset hadde en rekke tyverier, og flere ansatte følte seg utrygge på jobb kvelds- og nattetid. Sykehusledelsen besluttet derfor å hyre inn Nokas, og de ansatte er også meget fornøyd med å ha vekterne på sykehuset. Modig innsats i Tromsø Vaktleder ved mobil avdeling i Tromsø, Marte Johansen, utviste særlig modig innsats i forbindelse med en brann utrykning fra Siemens alarmstasjon. Lørdag 11. juni klokken mottok vaktleder Marte Johansen melding fra Siemens alarm stasjon om brann i privat bolig. Da hun ankom adressen klokken oppdaget hun at det kom røyk ut av et åpent vindu i huset der alarmen var utløst. Tromsø Brann og Redning ble umiddel bart kontaktet via alarm stasjonen og vekteren tok en runde rundt huset og fant en ulåst verandadør. Marte hørte at TV en stod på og konkluderete med at det sannsynligvis oppholdt seg en person inne i huset. Etter at Marte tok seg inn i det røykfulle huset fant hun en mann som satt og sov i en stol i stuen. Vedkommende var beruset og vanskelig å vekke. Vaktlederen klarte å vekke mannen og dro han ut av huset til et egnet sted, og etter få minutter ankommer Brannvesen, Politi og ambulanse. Polititjenestemenn på stedet berømmer Marte og er sikre på at hennes resolutte inngrepen berget livet til mannen i huset. Årsaken til røyk utviklingen var tørrkoking på komfyr. Nokas Care Nokas Care er en del av Nokas Kurs & Kompetanse AS som igjen er et heleid selskap i Nokas Group. Nokas Kurs & Kompetanse ligger organisatorisk under divisjon Security men fungerer som en støttefunksjon for begge divisjoner i form av opplæring og kompetanse. Nokas Care har sponset en Cardiac Science Powerheart G3 Plus helautomatisk hjertestarter til Nokas nye bygg på Brobekk. Nokas Care er en nettbutikk hvor det selges førstehjelps- og brannvern produkter. Nettbutikken er bygget opp, lansert og driftet av Eric Løe for Nokas Kurs & Kompetanse AS i samarbeid med Magnus Aastrøm. For noen måneder siden ble det signert en avtale med HouseGard (GPBM Nordic) for leveranse av brannvernprodukter via Nokas Care. Det foreligger også avtaler med Snøgg, Orbitech Pharmaseuticals og Eir112 hvor sistnevnte er leverandør av den nyeste hjertestarteren i sorti mentet. Denne er også Norges første hjertestarter til under kroner. Siden oppstarten av Nokas Care i fjerde kvartal i 2010 er det signert avtaler med kunder som NorgesGruppen, Smart Club, Strømmen Storsenter, og andre bedrifter. Til tross for manglende markedsføring har Nokas Care opplevd en stabil omsetningsvekst siden opp starten, og leverer nye omset nings rekorder hver måned. Dette er et resultat av kundecaser samt kontinuerlig fokus på oppdatering av innholdet på nettbutikken. Nokas Care fokuserer mye på internt samarbeid på kryss av divisjoner og forretningsområder i Nokas konsernet. Visjonen for nettbutikkens første leveår er å nå ut til minst ti prosent av konsernets eksisterende kunder, og derav passere en omsetning på 3,5 millioner i Sikkerhetsbransjen får økende betydning Stortingspolitiker jobbet som vekter i «arbeidsuke» Etter hendelsene den 22. juli får sikkerhetsbransjen økende betydning. André Oktay Dahl (H) har hospitert hos Loomis og Nokas og tror vi vil se et sterkere og mer formalisert samarbeid mellom bransjen og myndighetene. Nestleder i Justiskomiteen André Oktay Dahl ønsket å lære sikkerhetsbransjen bedre å kjenne og jobbet derfor som vekter i noen dager i august. Kunnskapen skal han ta med seg tilbake til Justiskomiteen og Stortinget. Først var han med Loomis på områdekontroll i Oslo sentrum, og deretter var han blant annet med på pengetransporter i regi av Nokas. NHO Service har tatt initiativet til politikerens arbeidsuke og står bak opplegget. Det burde vært etablert en formalisert kontrakt mellom den private sikkerhetsbransjen og myndighetene for lenge siden, sier Oktay Dahl. Han mener bransjen rår over store ressurser som samfunnet burde utnytte bedre enn i dag: Dette er forhold som granskningskommisjonen trolig vil fokusere på. Oktay Dahl mener også at det er grunn til å vurdere om sikkerhetsbransjen bør bli en naturlig del av samfunnsberedskapen, slik at kommandolinjene er klare dersom katastrofer inntreffer. Det er ikke tvil om at sikkerhetsbransjen bidro med en betydelig innsats da terrorangrepet var et faktum. De private selskapene representerer en betydelig trygghet generelt sett, legger han til. Arbeidsuken har gitt Oktay Dahl nye opplevelser da han har vært politiker lenge, men aldri vekter. Han forteller at dagene han var ute med Loomis og Nokas har gitt han impulser han vil følge opp politisk da Vekter: Oktay Dahl kjørte blant annet verditransport. Foto: Baard Fiksdal (NHO Service) sikkerhetsbransjen har mange øyne og observasjoner som følger med hver eneste dag noe det offentlige bør nyttiggjøre seg bedre av. Mange setter stor pris på å se vektere i gate bildet, og Oktay Dahl syns det var interessant å se hvordan folk reagerer når man går kledd i uniform da mange for eksempel tror de kan spørre en vekter om alt mellom himmel og jord, alt fra hvordan en minibank fungerer til hvordan de skal finne frem i byen. Vekterens uniform gir auto ri tet og er også noe vekterne må ta alvor lig. Å være hospitant er langt mer effektivt enn å sitte inne og lese papirer. Jeg lærer mye mer av å være med ut på jobb. På den måten får jeg snakket med bransjefolk og dannet meg et godt bilde av hvordan arbeidssituasjonen deres er. Det har vært hyggelig å se vektere som trives i jobben, de har åpenbart et godt miljø, avslutter han. 6 7

5 nnnnye ansettelser, ledende stillinger Trond Ingebretsen Jon Oluf Brodersen Peter Junge Henning Eie Sudland Ny leder for SOG Ny IKT Konserndirektør Ny direktør i Ny Konserncontroller Det er gledelig å informere om at Trond Ingebretsen er tilsatt som ny leder for SOG og begynte hos oss 15. august. Trond kommer fra en stilling som Project Engineering Manager i Schlumberger Norge AS/M-I Swaco der han har vært leder av prosjektavdelingen siden Trond er 41 år, gift, har to barn og bor med sin familie i Brevik i Porsgrunn kommune. Han er utdannet Sivilingeniør innen Maskin ved Teknisk Institutt for Termisk Energi ved NTNU. Han har også hatt direktørstillinger innen forretningsutvikling og vært leder for salg og markedsavdelingen i Imatis AS. I tillegg har Trond holdt en rekke styreverv, blant annet i NHO Telemark og IKT Grenland. Han er aktiv og engasjert i sitt nærmiljø med lokal idrett, politikk og velarbeid. Vi får en sterk spiller med på laget som kan utvikle SOG og divisjonen videre for å nå våre meget ambisiøse mål. Velkommen på laget! Sammen med rekrutterings selskapet Personal Utvelgelse har Nokas ansatt Jon Oluf Brodersen i en nyopprettet stilling som IKT Konserndirektør. Jon Oluf er 49 år gammel, gift, har en datter og bor i Drammen. Han er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom og har i de siste 12 årene vært ansatt i Gjensidige, blant annet som CIO (Chief Information Officer). Tidligere har Jon Oluf jobbet i Arthur Andersen Business Consulting. Vi gleder oss til at Jon Oluf begynner hos oss 1. september. Peter Junge er ansatt som ny administrerende direktør for Nokas i og begynner senest 1. august. Peter er ingeniør og kaptein av Reserven. Han kommer fra en stilling som driftsdirektør i ARRIVA et selskap innen kollektivtransport hvor han i fire år har hatt ansvar for 1800 medarbeidere. Tidligere har Peter vært administrerende direktør i P. K. Justesen, et selskap som primært transporterer byggematerialer fra produsent til sluttbruker. Han har også jobbet for Carlsberg med ansvar for distribusjon og depoter på Sjælland og Bornholm. Peter Junge bor i Holte i og er 49 år gammel, gift med Susanne og er far til Anders 18 år, Jacob 16 år og Ida 6 år. Han forteller også at han er glad i sport og især for å stå på ski både langrenn og alpin og Norge er et av hans foretrukne land hvor han og familien er så heldige å ha venner med skihytte. Vi gleder oss til å ta imot Peter i Nokas. Etter en lang og grundig prosess i samarbeid med Personal Utvelgelse har vi ansatt Henning Eie Sudland som ny Konserncontroller. Henning er 32 år gammel, han er gift og har to barn og bor på Tjøme. Han er statsautorisert revisor og er utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde/Norges Handelshøyskole (NHH), og han har en mastergrad i revisjon og regnskap fra NHH. Henning har åtte års relevant arbeidserfaring fra KPMG som revisor både som medarbeider og prosjektleder. Vi ønsker Henning velkommen til Nokas når han begynner hos oss mellom 15. august og 1. september. Teknikk ISO-sertifisert Fredag den 1. april 2011 ble Nokas Teknikks kvalitetssystem sertifisert på ISO Det er foretatt en ny gjennomgang med alle ansatte på hvordan avvikssystemet brukes. Forretningsområdet forsikrer seg om at pliktene ivaretas da alle avvik skal registreres i avviks systemet. Dermed kan Nokas Teknikk iverksette eventuelle justeringer i forhold til nedfelte retningslinjer. Direktør Jan Tore Larsen kan fortelle at vi har sammen med kvalitet i konsern arbeidet målrettet med å få på plass alle prosedyrer og implementert dette i konsernets kvalitetssystem. Vi er nå veldig stolte av å ha fått på plass sertifiseringen også, sier en fornøyd Larsen. I tillegg til Teknikk ble også BES i SOG sertifisert på samme dato, og med dette er alle forretningsområdene i divisjon Nokas Security & Safety sertifisert etter ISO Send oss gode Vi Bryr Oss -historier Alle ansatte oppfordres til å sende inn gode Vi Bryr Oss historier, både fra jobben og på privaten. Vårt kundeløfte, Vi Bryr Oss, er noe alle våre ansatte skal kjenne seg igjen i. Når man jobber for Nokas så skal man bry seg. Vi vil gjerne ha historier fra ansatte som bryr seg og viser at de er en ekte Nokaser! Tips om egne eller andres historier kan sendes inn til og/eller petter. I hver utgave vil den beste Vi Bryr Oss historien publiseres, og alle ansatte har mulighet til å bidra. Vi Bryr Oss internmagasin blir produsert av Consilio Kommunikasjon AS. NOKAS AS Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Tlf: Sentralbord 8

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer