Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen"

Transkript

1 Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

2 LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og Brussel Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma Fokus på transaksjoner og tvisteløsning Rundt 150 advokater, 48 partnere Mer enn halvparten av våre advokater har internasjonal erfaring 15 advokater med møterett for Høyesterett Hoveddelen av vår omsetning er internasjonal

3 LITT OM SCHJØDT Visste du at Schjødt har røtter tilbake til 1880-tallet? Vår founding father Anneæus Schjødt ble engasjert av staten som aktor i Quisling-saken? Vi har rådgitt i over 50 børsnoteringsprosesser de siste fem årene? Schjødt har prosedert i Norgeshistoriens lengste rettssak? Vi representerte Esso i Balder-saken, der hovedforhandlingen varte i hele 20 måneder (Esso vant frem med sitt milliardkrav mot Smedvig). Schjødt har et av Norges største fagmiljøer både for M&A og for tvisteløsning? Schjødt de siste syv årene har opplevd en organisk vekst på over 100 %? Schjødt i følge MergerMarket bisto ved flest M&A-transaksjoner i Norge i 2010, 2011 og 2012 (nr. 2 i Norden i 2012)? Schjødt var det eneste norske firmaet nominert i Financial Times /MergerMarkets Nordic M&A Awards 2011 i kategorien Legal Adviser? Schjødt i 2012 ble kåret til Law Firm of the Year The Nordics av The Lawyer?

4 REKRUTTERING Vi rekrutterer! Nye advokatfullmektiger: Vi har ytterligere vekstambisjoner, og søker for tiden advokatfullmektiger til samtlige av våre fag- og forretningsområder. For studenter: Trainee-stillinger gjennom hele året Særskilt trainee-stilling i Brussel Skriveplass og masteroppgavestipend hvert semester Nasjonale og internasjonale prosedyrekonkurranser Kveldssekretærer og prosjekt-traineer

5 DISPOSISJON Gjennomgang av utvalgte sentrale temaer, herunder: Ulike selskapsformer og hvorfor/når slike brukes Grunnleggende selskapsrettslige prinsipper Selskapenes representasjon utad Forholdet mellom aksjonærer/deltakere og selskapet Overdragelse av aksjer/andeler Utdelinger av midler Selskapets organisasjon og stiftelse prioriteres ikke Fokus på AS/ASA og ANS/DA Målsetning: Eksamensrelevant stoff med en praktisk vinkling

6 1 / SELSKAPER Advokatfirma Schjødt AS

7 1.1 Ulike selskapsformer Ansvarlig selskap (ANS) Delt ansvar (DA) Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA) Europeisk selskap (SE) lov om europeiske selskaper, lov nr 14/2005 Kommandittselskap (KS) Indre selskap (IS) (Enkeltmannsforetak)

8 1.1 Ulike selskapsformer (forts.) Skipsaksjeselskaper, asl Statsaksjeselskaper, asl Statsforetak (SF), lov nr. 71/1991 Særlovselskaper (bl.a. lov om aksjeselskapet vinmonopolet, meieriselskapsloven) (Norskregistrert utenlandsk foretak - NUF / filial obs; ikke en egentlig selskapsform) Interkommunale foretak, lov nr. 6/1999 Gjensidige forsikringsselskaper, lov nr. 44/2005 Sparebanker, lov 1/1961 Andre organisasjonsformer sameie, stiftelse, forening, samvirkelag, verdipapirfond

9 1.2 Andre sammenslutningsformer Stiftelse: Eier selv sine midler. Ingen utenforstående kan i kraft av noen eierposisjon utøve styringsrett, har rett til andel av kapital/overskudd eller svarer for stiftelsens gjeld. Forening: Eier selv sine midler. Ingen utenforstående har rett til andel av kapital/overskudd eller svarer for foreningens gjeld, men medlemmene kan i kraft av sitt medlemskap utøve styringsrett. Samvirkelag: Defineres ofte som en økonomisk forening. Formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser, eller å skaffe medlemmene arbeidsplasser. Kan ikke fritt foreta utdelinger til medlemmene (til tross for sitt økonomiske formål), men kan motta andel av lagets midler gjennom rabatter ved handel o.l. (Rochdale-prinsippene, nå kodifisert i samvirkeloven, blant annet 29)

10 1.3 Ansvarlig selskap (ANS) Utøvelse av virksomhet Økonomisk karakter, omfang og varighet, integrert til én aktivitet Deltakere: To eller flere Deltakeransvar: Ubegrenset og solidarisk Deltakerne er solidarisk og personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser Med mindre det finnes særskilt grunnlag for en ansvarsbegrensning Rt s (Tøttavangen) Minimumskapital: 0 Organisatorisk: Selskapsmøte, (styre), deltakere og (daglig leder) Skatt: Ikke eget skattesubjekt Hvorfor velge ANS: Stor avtalefrihet og fleksibilitet på kapitalflyt Når kontraktsparter krever det Kan oppnå skattemessige fordeler Krever ikke innskudd de som ikke har og som er flere enn én deltaker

11 1.4 Selskap med delt ansvar (DA) Tilsvarende som ANS, med ett unntak: Deltakeransvar: Ubegrenset og proratarisk, sel. 1-1 (1) andre punktum

12 1.5 Aksjeselskap (AS) Ikke krav til økonomisk formål, asl. 1-1 (3) nr. 2, 2-2 (2), men krav om forsvarlig egenkapital, asl. 3-4 Aksjonærer: Én eller flere Aksjonæransvar: Begrenset, asl. 1-2 (kreditorer, ytterligere innskudd) Krav til aksjekapital (NOK ) Selskapet må organiseres/stiftes som et AS for å oppnå et begrenset deltakeransvar Rt s. 596 (Andelsselskapet Folketeaterbygningen) Organisatorisk: Generalforsamling, styre og daglig leder Skatt: Eget skattesubjekt Hvorfor velge AS: Begrense ansvaret til innskuddet Standard selskapsform hvis behov for utfyllende rammelovgivning Lovkrav? Omsettelige andeler Fritaksmetoden (skatt)

13 1.6 Allmennaksjeselskap (ASA) I hovedsak likt som AS Forskjeller (ikke uttømmende): Minst NOK i aksjekapital, asal. 3-1 (1) Kan tilby aksjer til allmennheten, se asl (1) siste punktum (som ikke er inntatt i asal.) Høyere beskyttelsesgrad for minoritetsaksjonærer enn i AS (avtale med aksjonær, lengre innkallingsfrist til GF, etc.) Omvendte hovedregler ved overdragelse av aksjer (forkjøpsrett og styresamtykke), asal (2) Aksjene skal registreres i et verdipapirregister (VPS), asal. 4-4 (AS: aksjene kan registreres) Krav om kjønnsrepresentasjon i styret, asal a Styrets størrelse og krav om daglig leder Krav om ASA: For notering av aksjer på børs/regulert marked Lovkrav: Regulert marked, verdipapirregister, oppgjørssentral SE-selskap

14 1.7 Kommandittselskap (KS) Deltakere: To eller flere Deltakeransvar: Blandet, sel. 1-2 (1) (e) Ubegrenset deltakeransvar for én deltaker (komplementaren) Begrenset deltakeransvar for de øvrige deltakerne (kommandittistene) Minimumskapital: NOK per kommandittist, sel. 3-5(1) Komplementaren Må eie minst 10 % av nettoformuen, skyte inn minimum 10 % av total selskapskapital og ha like stor andel av overskudd/underskudd, sel. 3-1 (3) Organisatorisk: Komplementaren forestår forvaltningen, sel. 3-9 Kan ha styre, sel i så fall forestår komplementaren den daglige ledelse Skatt: Ikke eget skattesubjekt Hvorfor velge KS: Ansvarsbegrensning for kommandittistene Deltakerligning Stor avtalefrihet, men med underliggende lovregulering

15 1.8 Indre selskap (IS) Et selskap som ikke opptrer som sådant overfor tredjemann, sel. 1-2 (1) c) Hovedmann og stille deltakere Ikke eget rettssubjekt Hovedmannen opptrer utad i alle henseender Rettigheter og plikter tilordnes hovedmannen, sel. 2-1 (2) Hvorfor velge IS? Begrenset ansvar for stille deltakere Stor avtalefrihet og fri flyt av kapital Ikke innskuddskrav Deltakerligning Arbeidsgiveravgift Typisk: investeringsselskaper, frie yrker (meglere, revisorer, advokater, konsulenter, etc.) Ufortjent frynsete rykte?

16 1.9 (Enkeltpersonsforetak) Virksomhet som utøves for én persons regning og risiko Ubegrenset, personlig ansvar Ikke et selvstendig rettssubjekt eieren ansvarlig Hvorfor velge enkeltpersonsforetak: Ukomplisert organisasjonsform (dog sel. 1-1 (3)) Ikke innskuddsplikt Fri kapitalflyt Typisk: små virksomheter (med liten risiko?) budbileieren og kjøpmannen på hjørnet

17 1.10 Valg av selskapsform Fordeling per organisasjonsform (2011) Kilde: Brønnøysundregistrenes årsmelding for 2011 (http://arsmelding.brreg.no/downloads)

18 1.11 Omsetning organisasjonsformer Omsetning etter organisasjonsform (2010) 16,11 % 78,28 % 2,98 % 1,60 % 0,52 % 0,65 % Aksjeselskap (MNOK ) Ansvarlig selskap (MNOK ) 2010 Selskap med delt ansvar (MNOK ) Norskregistrert utanlandsk foretak (MNOK ) Enkeltpersonforetak (MNOK ) Andre* (MNOK ) Kilde: Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no)

19 2 / GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER Advokatfirma Schjødt AS

20 2.1 Noen grunnleggende prinsipper (både AS og ANS) Kreditorvern / ansvar ANS: alle deltakere hefter AS: kun innskutt egenkapital er sikkerhet for kreditorer: behov for beskyttelse av kapitalen (mer om dette senere) Likhetsprinsipp Alle aksjer/andeler gir lik rett i selskapet (asl. 4-1, 5-21, 6-28, sel (1)) Unntak: aksjeklasser, selskapsavtale, vedtekter, saklig og forsvarlig forskjellsbehandling Eierskapsdemokrati ANS: enstemmighet med mindre annet er avtalt, sel AS: simpelt flertall (asl. 5-17), med mindre lov (asl (1)) eller vedtekter (asl (3)) fraviker Negativ kontroll

21 2.1 Noen grunnleggende prinsipper (både AS og ANS) (forts.) Minoritetsvern / myndighetsmisbruk: Gir seg først og fremst utslag i flertallskravene, tvangsinnløsningsregler (asl og 4-25) og regler om myndighetsmisbruk (typisk asl og 6-28) Andre eksempler AS: Rett til å kreve innkalling til generalforsamling, jf. asl. 5-6 annet ledd Rett til å kreve gransking, jf. asl annet ledd Rett til å begjære oppnevning av ekstra revisor, jf. asl. 7-3 annet ledd Rett til å begjære fastsettelse av høyere utbytte, jf. asl. 8-4 Rett til å kreve at skifteretten trer i generalforsamlingens sted ifm. oppløsning, jf. asl første ledd nr. 2 Rett til å gjøre gjeldende erstatningsansvar m.v. mot medlem av ledelsen og andre, jf. asl Eksempler ANS: Enstemmighetskrav i selskapsmøte, sel (1) Den enkelte deltaker kan innkalle til selskapsmøte, sel (2)

22 2.2 Noen grunnleggende prinsipper (AS) Krav om innskutt kapital, asl. 3-1 (AS: ASA: ) Ansvarsbegrensning: Aksjeeieren hefter kun overfor selskapet og kun med innskutt kapital, asl. 1-2 Hefter ikke overfor selskapets kreditorer Plikter ikke å skyte inn kapital utover det som følger av aksjetegningen Ansvarsgjennombrudd (hvis slik regel i Norge, snever anvendelse) Rt s. 672 (Kongeparken)» Utilbørlig overfor kreditorene å opprettholde ansvarsbegrensningen» Eller: Sammenblanding mellom selskapene som medfører at selve det formelle selskapsforhold ikke fortjener vern» Helhetsvurdering Aksjeeier kan bli ansvarlig på andre grunnlag, f.eks. uaktsomhet Prinsippet om bundet egenkapital Offentlighetsprinsippet, fregl. 8-1, rskl. 8-1, asl. 4-6

23 2.3 Noen grunnleggende prinsipper (ANS) Ikke krav om kapitalinnskudd (unntak KS), sel. 2-6 (1) Deltakere hefter ut over eventuell innskutt kapital, sel. 2-4 (1) personlig, lett subsidiært, ubegrenset og solidarisk Kravet må først rettes mot selskapet, sel. 2-4 (2) Kan ha en annen intern fordeling av ansvaret regress, sel. 2-5 Stor grad av avtalefrihet, sel. 1-4 Lojalitetsprinsippet (ulovfestet) Som en følge av at alle hefter for hverandre Sel (konkurranseforbud) Hovedregel: Enstemmighet, sel (1)

24 2.4 Prinsipper for foretaksstyring Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( corporate governance ) Anbefaling som klargjør rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen Gjelder for selskaper tatt opp til notering på regulert marked Oslo Børs og Oslo Axess Følg eller forklar Er ikke bindende regelverk, men kan kanskje gi føringer i forhold til myndighetsmisbruk, minoritetsvern, etc. Seneste versjon av anbefalingen finnes på Oslo Børs stiller krav til de noterte selskapene om punktvis redegjørelse for etterlevelse i årsrapporten Suppleres av særskilte krav oppstilt i regnskapsloven 3-3 b

25 3 / REPRESENTASJON UTAD Advokatfirma Schjødt AS

26 3.1 Utgangspunkt Flere tidligere eksamensoppgaver har inneholdt spørsmål om selskapets representasjon utad hvem som kan forplikte selskapet og hvordan Sondring mellom legitimasjon og kompetanse Her: hvem som er legitimert vs. kompetanse

27 3.2 Legitimasjon i AS Generalforsamling/aksjeeiere Representerer ikke selskapet utad, asl Aksjeeier utøver myndighet i generalforsamlingen og er gjennom generalforsamlingen øverste myndighet i selskapet, asl. 5-1 Styret Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma, asl Ubegrenset omfatter enhver disposisjon på selskapets vegne Kan delegeres til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte, asl (1) Firmategningsrett innebærer ikke at det er tildelt beslutningsmyndighet Bedriftsforsamling Kun asl (3) - (bedr. fors. fører rettssaker mot styret/styremedlemmer for selskapet)

28 3.2 Legitimasjon i AS (forts.) Daglig leder Representerer selskapet utad i saker som angår selskapets daglige ledelse, asl Må forelegge saker av uvanlig art eller stor betydning for styret, asl (2) Foretaksregisteret, fregl Positiv og negativ troverdighet Registrerte opplysninger anses offentlige Stillingsfullmakt, avtl. 10 / Annen fullmakt (avtl. kap. 2) Prokura, lov nr. 80/1985 Ikke salg eller pantsettelse av fast eiendom eller løsøre registrerbart i skips- eller luftfartøyregisteret

29 3.3 Overskridelse av myndighet i AS Disposisjoner er foretatt av noen som representerer selskapet utad etter reglene i asl til 6-32: Ikke bindende for selskapet dersom (asl. 6-33): Myndighetsoverskridelse (har ikke hatt beslutningsmyndighet) Selskapet godtgjør = bevisføringsplikt Medkontrahenten forsto eller burde forstått = subjektiv aktsomhetsnorm - Rt s. 268 (Troms Sjøfarmer AS) Medkontrahenten kjente til eller burde ha kjent til de forhold som gjør disposisjonen til en myndighetsoverskridelse Og det ville stride mot rederlighet å gjøre disposisjonen gjeldende = objektiv redelighetsvurdering Noen selvstendig betydning? Representasjon etter andre fullmakter: avgjøres etter avtaleloven eller prokuraloven Foretaksregisterloven 10-1 (1): I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjemanns rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne lov for å ha kommet til tredjemanns kunnskap. Heller ikke bindende dersom loven gir begrensninger i selskapets handlefrihet: Virkningen av brudd er spesialregulert (f.eks.: asl. 3-8, 8-7, 8-10, 9-2, 9-5) Spesialbestemmelse for mangler ved valg av styremedlem eller tilsetting av daglig leder (asl. 6-34): Selskapet må godtgjøre at medkontrahenten kjente til mangelen.

30 3.3 Overskridelse av myndighet i AS (forts.) Hovedregel når vilkårene i asl er oppfylt Disposisjonen er ikke bindende for selskapet Unntak: Rt s (Sandakergården): Delvis bindende for selskapet Parallell til avtl. 36, dvs. disposisjonen er urimelig etter sitt innhold

31 3.4 Legitimasjon i ANS Deltakerne Dersom selskapet ikke har styre: Den enkelte deltaker representerer selskapet utad og tegner dets firma, sel (1) Styre (dersom valgt) Representerer selskapet utad og tegner dets firma, sel (2) Signaturretten tilligger styret kollektivt, med mindre selskapsmøtet har besluttet at ett eller flere medlemmer har signaturrett, alene eller i fellesskap Valg av styre fratar deltakerne signaturretten Styrets legitimasjon er i utgangspunktet ubegrenset (altså legitimert til å representere selskapet i alle typer spørsmål) Daglig leder (dersom ansatt) Representerer selskapet i saker som faller innenfor den daglige ledelse, sel (3) Foretaksregisteret, fregl. 2-1 Positiv og negativ troverdighet Registrerte opplysninger anses offentlige Fregl. 3-7 (3): Ikke mulig å registrere kompetansebegrensninger

32 3.5 Overskridelse av myndighet i ANS Sel (2): Ikke bindende for selskapet dersom (sml. asl. 6-33): Det foreligger myndighetsoverskridelse (har ikke hatt beslutningsmyndighet) Selskapet har bevisbyrden, dog ikke godtgjør (asl. 6-33) Medkontrahenten forsto eller burde forstått = subjektiv aktsomhetsnorm - Rt s. 268 (Troms Sjøfarmer AS) ikke alminnelig undersøkelsesplikt, kun ved særlig grunn til mistanke Og det ville stride mot rederlighet å gjøre disposisjonen gjeldende = objektiv redelighetsvurdering Tilsvarende vurdering som etter asl. Begrensninger i deltakernes (sel (1)) eller styrets (sel (2)) signaturrett, kan kun gjøres gjeldende av selskapet dersom det er registrert i Foretaksregisteret, sel (1) Sml. fregl. 2-1

33 4 / FORHOLDET SELSKAPET/EIERNE Advokatfirma Schjødt AS

34 4.1 Rettsgrunnlag (AS) Lovgivning Stiftelsesdokument, asl. 2-1 Vedtekter, asl. 2-2 Formålsbestemmelse, asl. 2-2 (1) nr. 3 Aksjonæravtale Her: Fokus på forholdet mellom vedtekter og aksjonæravtale

35 4.1 Rettsgrunnlag (AS) (forts.) Aksjeloven Ingen generell bestemmelse om adgangen til å fravike loven Hvorvidt lovbestemmelser kan fravikes i vedtekter må vurderes konkret Der hvor tredjeparter er gitt beskyttelse: Ikke fravikelig Ellers: I stor grad fravikelig gjennom vedtekter

36 4.1 Rettsgrunnlag (AS) (forts.) Vedtekter Selskapets grunnlov : Binder både selskapet og aksjonærene Minstekrav, asl. 2-2 Foreslås forenklet i foreliggende forslag om endringer i aksjelovgivningen (Prop. 111 L ) Sentralt element: Formålsbestemmelsen Kan ikke stride mot preseptorisk lov Tolking av vedtekter Generelle avtalerettslige prinsipper Men, i større grad objektiv fortolking Aksjonærer kommer og går Omverdenen skal kunne stole på ordlyden Vanlige bestemmelser (ut over lovens minimum) Stemme-/vetoretter, aksjeklasser, styresammensetning, innløsningsaksjer, likvidasjonspreferanser, informasjonsretter, spesielle forkjøpsretter

37 4.1 Rettsgrunnlag (AS) (forts.) Aksjonæravtale Avtalefrihet (men kan ikke stride mot preseptorisk lov eller vedtekter) Gjelder mellom aksjonærene Kan selskapet/andre være part? Aksjonæravtale vs. vedtekter Offentlig / ikke offentlig Selskapsrettslig bindende / ikke bindende Voldgift mulig / ordinære domstoler Mulig / ikke mulig å vedtektsfeste Partsforholdet (ikke alle trenger å være part) Obs: Selskapet er normalt ikke selskapsrettslig forpliktet ift. en aksjonæravtale Heving av aksjonæravtale? Reiser noen særlige spørsmål Kan for eksempel innebære store konsekvenser for de andre partene dersom én skal ha mulighet til å heve avtalen

38 4.1 Rettsgrunnlag (AS) (forts.) Typiske bestemmelser: Stemmeretter Utbyttepreferanser Styrerepresentasjon Drag along (tvunget salg) Tag along (medsalgsrett) Absolutt fortrinnsrett Informasjonsretter Utvanningsbeskyttelse ( antidilution ) Interessekonflikter Felles ambisjoner / forretningsplaner Likvidasjons-/salgspreferanse Revisor Lock up (salgsforbud) Salg ved opphør av ansettelsesforhold Put/call -opsjoner på kjøp/salg av aksjer Fremtidige emisjoner Konkurranseklausuler Fravikelse av tvangsinnløsningsregler

39 4.2 Forholdet mellom selskapet og aksjonær: Oversikt Utøver myndighet gjennom generalforsamlingen Utpeker styret Kontraktsforhold med aksjonær (fokus her) særregler Avtaler med aksjeeier (og konserninterne transaksjoner) asl. 3-8 (og 3-9) Kreditt og sikkerhetsstillelse asl. 8-7 til 8-11

40 4.3 Avtale mellom selskap og aksjonær, asl. 3-8 Hvis Avtale om mellom selskapet og en aksjeeier/aksjeeiers morselskap/ styremedlem/daglig leder/nærstående til aksjeeier/aksjeeiers morselskap; og Selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen Så Må godkjennes av generalforsamlingen; og Utarbeides redegjørelse etter asl. 2-6

41 4.3 Avtale mellom selskap og aksjonær, asl. 3-8 (forts.) Hensyn: Beskytte kreditorenes interesser Minoritetsbeskyttelse Åpenhet; hindre/virke preventivt mot misbruk Avskjære muligheten for å omgå prosedyren for tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse og kapitalforhøyelse, jf forarbeidene Selskapets ytelse Penger, eiendeler, aksjer, tjenester mv. Virkelig verdi av selskapets ytelse måles mot aksjekapitalen Verdien > 10 % av nominell aksjekapital gyldighet forutsetter godkjennelse fra GF (Obs! ASA: 5 %) Brudd på regelen medfører ugyldighet og ansvar for involverte, jf. asl. 3-8 (3)

42 4.3 Avtale mellom selskap og aksjonær, asl. 3-8 (forts.) Unntak: Avtale om overdragelse av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering (objektivt målbart) Avtale om lønn og godtgjøres til daglig leder og avtale som nevnt i asl (styrehonorar) Avtale som inngår som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlig for slike avtaler Avtale inngått i samsvar med reglene i asl. 2-4, jf. 2-6, og 10-2 (tingsinnskudd) Avtale der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn kroner og som er godkjent av styret To nye unntak foreslått i Prop. 111 L ; knyttet til endringer i 8-7 og 8-10

43 4.3 Avtale mellom selskap og aksjonær, asl. 3-8 (forts.) Eksempel I: Eksempel II Mor låner datter MNOK 100 med rente på 8 % p.a. (internlån/konsernlån ( intercompany loan )) Datter er stiftet med NOK i aksjekapital (f.eks. target eller et oppkjøpsselskap/holdingsselskap) 10 %-reglen : Dersom datterens ytelse (dvs. rentene) ytelse overstiger NOK , må saksbehandlingsreglene i asl. 3-8 følges; redegjørelse, godkjennelse av GF etc. Eiendomsselskap inngår en forvaltningsavtale med 5 års løpetid med mor eller mormor. Vederlag: NOK per år med tillegg av provisjon på leieinntekter Dersom vederlaget datteren skal betale for tjenestene iht. forvaltningsavtalen overstiger 10 % av aksjekapitalen, slår asl, 3-8 inn

44 4.4 Konserninterne avtaler, asl. 3-9 Asl. 3-9 (1) Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig.

45 4.5 Kreditt og sikkerhetsstillelse Begrensninger i adgangen til: Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær og aksjonærs nærstående, asl. 8-7 (Kreditt og sikkerhetsstillelse til ansatt som også er aksjonær, asl. 8-8) (Kreditt og sikkerhetsstillelse til tillitsvalgte mv., asl. 8-9) Kreditt og sikkerhetsstillelse til erverv av aksjer mv., asl Ulovlig kreditt og sikkerhetsstillelse mv., asl. 8-11

46 4.5 Kreditt og sikkerhetsstillelse (forts.) Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær, jf. asl. 8-7 Hovedregelen: Selskapet kan bare gi kreditt til eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstående innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, og bare når det stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller tilbakesøkning. Unntak: Gjelder ikke Kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler Eksempel: salgskreditt, forskudd på lønn, bankinnskudd i bank som er aksjeeier Kreditt til morselskap/selskap i samme konsern Særlig om sikkerhet til fordel for utenlandsk morselskap Hjemhørende i EØS Underlagt tilsvarende/strengere lovregler som asl. 8-7 til 8-9 Adgangen foreslås i Prop. 111 L under visse vilkår utvidet til alle konserner (uavhengig av jurisdiksjon)

47 4.5 Kreditt og sikkerhetsstillelse (forts.) Kreditt til erverv av aksjer i selskapet mv., asl ( financial assistance ) A Selskapet kan ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. lån/sikkerhet Oppkjøp kan ikke finansieres ved at (ny) aksjonær får lån eller annen økonomisk drahjelp av selskapet. Selskap Eks: Selskapet stiller kausjon eller realsikkerhet overfor banken som yter lån til aksjeerververen Forbudet mot å yte kreditt til erverv av aksjer i selskapet foreslås noe oppmyket i Prop. 111 L

48 4.5 Kreditt og sikkerhetsstillelse (forts.) Dispensasjonsmulighet i asl (2) Kompetanse: Nærings- og handelsdepartementet Ny forskrift fra november 2007: Unntak for ansattes erverv og for eiendomsselskaper Ulovlig kreditt og sikkerhetsstillelse: ugyldighet og ansvar for involverte, asl. 8-11

49 4.6 Rettsgrunnlag (ANS) Selskapsavtale, sel. 2-3 Lovgivning; sel., fregl., rskl. Andre avtaler (bl.a. som medkontrahent i kommersielle avtaler)

50 4.7 Forholdet mellom selskap og deltakerne Selskapsloven Organisatorisk Utøver myndighet gjennom selskapsmøtet Selskap uten styre og daglig leder; den enkelte deltaker har forvaltningsmyndighet og signaturrett, sel (1) og sel (1) Kan ha et styre utpekt av selskapsmøtet, sel (1) Selv med styre eller daglig leder; deltaker kan foreta handlinger nødvendige for å avverge tap eller skade, sel (2) i.f. Sel (1), krav på godtgjørelse for arbeidsinnsats Sel (2), krav på dekning av utgifter rettmessig pådratt i selskapets interesse Ikke lovmessige begrensninger for avtaler mellom selskap og deltaker

51 4.8 Forholdet mellom deltakerne Selskapsavtale, stor grad av frihet til å fravike lovens utgangspunkter (sel. 1-4) i avtalen, samt til å regulere selskapsrelevante forhold mellom deltakerne Andre avtaler (konfidensielle tilleggsavtaler)

52 5 / OVERDRAGELSE AV AKSJER/ANDELER

53 5.1 Registrering av aksjer Hovedregel: Aksjeeierbok Føres av selskapet selv (asl. 4-5) Kan registreres i verdipapirregister (VPS) (asl. 4-4) Forutsetter vedtektshjemmel, asl. 2-2 (1) nr. 9 Overgang fra aksjeeierbok til verdipapirregister asl ASA: Plikt til registrering i verdipapirregister, asal. 4-4 Alle aksjeeierbrev er nå ugyldige, asl nr. 11 Brøkdelsaksjer er ikke mulig

54 5.2 Tidspunkt for overgang av aksjeeierrettigheter Aksjeeierrettigheter går over når ny eier er innført i aksjeeierboken eller ervervet er meldt eller godtgjort, asl. 4-2 (1) Selger beholder rettigheter til kjøper får dem, asl. 4-2 (2) Ingen dødperiode ASA: Mangler bestemmelse tilsvarende asl. 4-2 (2) Polarisdommen (Rt s. 1120) tilsier at avhender mister aksjonærrettigheter når vedkommende ikke lenger har en reell aksjonærinteresse Det kan være dødperioder f.eks. der kjøper ikke registreres umiddelbart pga. forkjøpsrett/samtykkekrav/etc. Kjøper og selger kan avtale at selger skal ha rettigheter inntil kjøper har fått dem, asal. 4-2 (2).

55 5.3 Fri omsettelighet av aksjer Fri omsettelighet av aksjer, asl Lovfestet unntak for samtykke og forkjøpsrett OBS: asl nr. 25: Omvendt hovedregel for selskaper stiftet før 1. januar Kan vedtektsfeste at det ikke skal gjelde samtykkekrav/forkjøpsrett Kan ha vedtektsfestede personklausuler, jf ASA: Fri omsettelighet av aksjer, asal Unntak for vedtektsbestemte samtykkeregler og forkjøpsrettigheter Kan ha vedtektsfestede personklausuler, jf Omsetningsbegrensninger Innføring av omsetningsbegrensninger krever mer enn 9/10 flertall, asl Sletting av omsetningsbegrensninger krever 2/3 flertall (vedtektsendring), asl. 5-18

56 5.4 Samtykke til overføring av aksjer Samtykke er hovedregel i AS, unntaksregel i ASA, jf. asl./asal flg. Krever saklig grunn for nektelse, asl./asal (2) Nektelsen tar sikte på å fremme selskapets interesser Nektelsen er forenlig med lovens øvrige regler Nektelsen er tilstrekkelig tungtveiende begrunnet I utgangspunktet selskapet selv som avgjør hva som er saklig domstolene tilbakeholdne Ikke uvanlig å vedta føringer i vedtekter (konkurrenter, tiltredelse av aksjonæravtale) (lovlighet av sistnevnte omdiskutert) Avveining mellom (i) selskapets interesse av nektelse og (ii) erververens interesse i å bli eier av aksjene Rt s (AS Østlendingen) Dommen inneholder enkelte uttalelser som er relevante for vurderingen av hva som skal til for at det foreligger saklig grunn til nektelse Rt s. 241 Formålsbestemmelsen i selskapets vedtekter tilsa ikke at det var ønskelig med begrensning av eierandelen hos den enkelte aksjonær. Selskapet hadde mistet karakteren av familieselskap. Et ønske hos flertallet av aksjonærer om å beholde en spredt eierstruktur var ingen saklig grunn for nekting.

57 5.5 Forkjøpsrett ved overføring av aksjer Forkjøpsrett er hovedregel i AS, unntaksregel i ASA, jf. asl./asal flg. Gir en rett for eksisterende aksjonærer å kjøpe aksjer som har skiftet eier ( forkjøpsrett/ løsningsrett ), med mindre annet er fastsatt i vedtektene Endret med virkning fra 1. januar 2009, slik at forkjøpsretten trer ikraft etter overdragelse. Før endringen var bestemmelsen utformet som en fortrinnsrett, hvor eksisterende aksjeeiere kunne ta over aksjer som skulle avhendes. Begrunnelse for endringen: Vanskelig å fastsette nøyaktig tidspunkt for når en slik fortrinnsrett ble utløst. NB: Den/de som tiltrer må hver tilby å kjøpe alle aksjene, asl (3) Hvis flere tiltrer: aksjene fordeles proratarisk, asl (2)

58 5.5 Forkjøpsrett ved overføring av aksjer (forts.) Selskapet skal varsle rettighetshaverne når de mottar melding om eierskiftet, asl Aksjer overdras til virkelig verdi. Ved uenighet: skjønn. Asl (2) Skjønn kan være upraktisk. Avtales ofte at tilbudt pris skal gjelde. Lang frist for å utøve på 2 måneder (asl (1)) kan virke verdireduserende: ikke uvanlig å forkorte i vedtekter Fristen løper fra selskapet (ikke aksjonærene) fikk melding Forkjøpsretten kan neppe reverseres ved en eventuell heving, da forkjøpsretten trer i kraft ved overdragelse

59 5.5 Forkjøpsrett ved overføring av aksjer (forts.) Utøvelse kan neppe kalles tilbake (f.eks. hvis prisen blir for høy) Personlig nærstående: ikke forkjøpsrett Asl (2) jf. 1-5 (2) Selskaper: kan overdra nedover, ikke oppover, jf asl. 1-5 (2) bestemmende innflytelse Privatpersoner: se asl. 1-5 (2)

60 5.5 Forkjøpsrett ved overføring av aksjer (forts.) Overdragelse av aksjer i eierselskap utløses forkjøpsrett? Aksjeloven gjelder bare direkte salg, ikke indirekte salg ( change of control ) Analogisk anvendelse av lov om løysingsrettar 11? Hefter forkjøpsrett på eigendom som høyrer til et selskap, kan retten til å løyse eigedomen gjerast gjeldande når ein så stor del av aksjane [ ] skiftar eiegar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender. Ikke grunnlag for analogisk anvendelse Aksjeloven er ny og burde regulert forholdet hvis lovgiver mente å innføre en slik regel Mange eier aksjer gjennom holdingselskaper: viktig å presisere/avtale dersom salg av slike skal utløse forkjøpsrett/samtykke

61 5.5 Forkjøpsrett ved overføring av aksjer (forts.) Omgåelsesregler? Trolig snever unntaksregel som er vanskelig å utforme. Eksempel: Selskap A fisjoneres slik at aksjene i selskap B legges i et eget AS, selskap C. Selskap C selges deretter uten at forkjøpsrett i selskap B utløses. Borgarting (LB ) skar igjennom en slik transaksjon Hjemmel? Forbudsbestemmelse

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høst 2010 Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat Tore Fjørtoft (4-7) og

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2011 Professor Fredrik Zimmer (9-11), Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2011 Professor Beate Sjåfjell (1 3), stipendiat Tore Fjørtoft (4 7), Professor Mads Andenæs (8 og 12 14) og professor Fredrik Zimmer (9 11) 1-3

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

God styreskikk styreansvaret

God styreskikk styreansvaret God styreskikk styreansvaret Christian Fredrik Magnus advokat christian.fredrik.magnus@visma.no Hvordan sikre et godt styre i en liten eller mellomstor bedrift Formelle forhold Visjon, strategier Kapitalkrav

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2010 - selskapsrett valgfag - 20 timer v/ Mads H Andenæs Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 22 februar Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform

Detaljer

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 9.2 Kreditors stilling i ANS Selskapskred ANS Særkred X Y 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av Andel overdras fra

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 28.10.2014 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS

Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Vedtekter BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Fiber AS BKK Elsikkerhet AS BKK Nett AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS Innhold BKK er organisert som et konsern med BKK

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer