Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT Litt historikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret Et tilbakeblikk på Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Krafttilgang Kraftlevering nettkunder Kraftuttrykk Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale kraftlag fra denne dato skulle slås sammen til et kraftverk under navnet Nesset kommunale kraftverk. Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen fungerte bedriften fram til utgangen av Litt historikk En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den vedtok å endre organisasjons-formen og stifte nytt selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble NKK omgjort til eget aksjeselskap under navnet: Nesset Kraft AS. Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr ,- danner aksjekapitalen

3 ÅRSBERETNING DRIFT NYANL. VEDLIKEHOLD Målsetting, visjon og forretningside for Nesset Kraft AS NKAS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi. NKAS skal innen eget område eie infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn. NKAS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av vårt lokalsamfunn. Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunder etterspør. Arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt forsyningsområde. Inngå samarbeid med andre, der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Egen produsert kraft skal optimaliseres ifh til markedspris og vannkapasitet. Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene herunder eksisterende vannkraftpotensial. Vår visjon er: Nesset Kraft AS Lokal Verdiskapende Med kunden i fokus GEN.FORS. STYRET DAGLIG LEDER DRIFTSAVD. INST.AVD. TILSYN ØKONOMIAVD. PRODUKSJON LAGER VAKTM. Nettdrift sammen med kraftproduksjon er våre hovedsatsningsområder, videre skal vi være den foretrukne strømleverandør i Nesset. Utnytte de markeder som vår energiportefølje kan tilpasses, med tanke på et best mulig økonomisk resultat og vurdert risiko. Nettdriften skal være kostnadseffektiv og av kvalitetsmessig god standard. Gjennom DLE skal vi utføre tilsyn ihht lovpålagt krav. Installasjonsavdelingen ved NKAS tillegges stor vekt og er et satsingsområde. NKAS skal bidra til utbygging av bredbånd i Nesset gjennom å eie og leie ut fiberkabel Andre virksomhetsområder/satsningsområder: Det arbeides med det for øyet å undersøke og utvikle muligheter for nye satsningsområder i perioden. Nesset Kraft AS organisasjon og struktur Organisasjonsplan skjematisk: MONTØRBASE EIDSVÅG MONTØRBASE ERESFJORD MONTØRBASE EIDSVÅG MONTØRBASE VISTDAL

4 4 ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall Nesset Kraft AS 2012 Totale inntekter kr Driftsresultat kr Åroverskudd kr År Tot.kap. rentabilitet (Res før ekstr.poster + finanskostn/gjen.totalkapital) 2,55 % 5,05% 10,3% 6,7% 10,8% Egenkap. Rentabilitet (Res før ekstr.poster skattekost/gjen. Egenkapital) 0,36 % 7,80% 24,8% 14,4% 24,3% Egenkap.andel, soliditet (Egenkapital/totalkapital) 37,05 % 34,45% 32,0% 29,6% 26,5% Likviditetsgrad I (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 3,24 2,87 2,40 2,41 1,93 Resultatgrad (Resultat før rentekostnader/omsetning) 5,41 % 10,94 % 21,1% 13,7% 26,1% Investeringer kr Antall fast ansatte pr (hvorav en i permisjon) hvorav deltid (0,5 og 0,35 årsverk) I tillegg lærling på kontrakt 22 personer 2 personer 2 personer Abonnenter nett Antall % GWh % Abonnenter nett og energiforbruk eks gratiskraft ,4 100 Herav husholdning, jordbruk hytter og fritidshus ,6 22,5 50,7 Herav næringsliv, jordbruk mm ,4 21,9 49,3 Krafttilgang totalt inkl. frikraft Eikesdal 48,2 GWh Herav egenproduksjon 24,0 GWh Levert sluttbrukere gjennom nettvirksomheten 44,4 GWh Fremmedleveranser i eget område 3,7 GWh eller 4,00% Nettap i eget nett eks Eikesdal 3,8 GWh eller 7,85% Nettvirksomhetens inntektsramme for år 2012 kr KILE for 2012 utgjør 0,412 mill kr

5 ÅRSBERETNING Et tilbakeblikk på året 2012 fra daglig leder Jeg startet i denne jobben 1. januar 2013, men kjenner Nesset Kraft godt fra min tidligere jobb som driftsingeniør. Som den femte daglig leder på tre år har vi litt større utfordringer en det som har vært normalt. Noe kompetanse og erfaring forsvinner hver gang det er skifte av folk. Da blir det ekstra merkbart at vi er et lite firma som har få å fordele arbeidsbelastningen på. Vinteren 2012 var kald og mange fryktet lav fyllingsgrad av vannmagasin og vedvarende høye strømpriser for året. Nå ble våren og resten av året både mildere og våtere enn forventet og dertil gjennomgående lavere priser. Dette påvirker naturlig nok også resultatet til selskapet som sammenlignet med 2011 ble svakere. I tillegg til lavere forbruk/lavere priser så ble resultatet påvirket av virksomhetsområdet installasjon/teknisk som drar resultatet ned ift budsjett. Videre anføres det at Nesset Kraft ble tilgodesett med utjevningstilskudd i Beløpet utgjorde i underkant av 2,5 mill kroner og bidro til å dempe en ellers vesentlig økning i energileddet på nettariffene. Vi forvalter kommunens konsesjonskraft, en avtale gjeldene fra til ut Som tidligere innebærer dette detaljsalg av kraft til lokalsamfunnet og som skal være konkurransedyktig. Det tilbys fastprisavtaler for 1 og 2 år. Orkanen Dagmar har medført mye etterarbeid. Store deler av våren gikk med til å rette opp skadene på luftnettet vårt. Vi tror at investeringene har gitt oss et mer robust nett, som skal takle neste orkan bedre. Myndighetene har satt enda mer fokus på beredskap og dette er arbeidskrevende for oss. Det skal være risiko og sårbarhets analyse (ROS) på alle deler av vår virksomhet. Dette vil blant annet medføre at vi ikke bare skal ha fokus på ryddebeltet til en høyspentlinje på meter, men også hva som ligger bakenfor og som kan skade linjen. Orkaner har vi heldigvis unngått i 2012 og utfallene på luftlinje har vært begrenset til ting som har blåst inn på linjene og klemmefeil. Den største enkelt feilen vi hadde i 2012 var kabelfeilen mellom Ytre Vike og Øvre Vike. Eidsvåg Knut Arne Vike Daglig leder

6 6 ÅRSBERETNING 2012

7 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2012 Styrets representanter og daglig leder på bildet er: Sittende fra venstre: Ola Krogstad (styrets leder), Anne Grete Klokset (styrets nestleder), Knut Arne Vike (daglig leder) Stående fra venstre: Einar Gagnat (styremedlem), Marta E Perez (observatør), Bjørn Nauste (styremedlem/ansatterepresentant), Gudbjørg Frisvoll (styremedlem). Vårt konsesjonsområde er Nesset kommune. Distribusjonsnettet har i alt en utstrekning på 165 km høyspentnett hvorav 37 km kabelanlegg, og 324 km lavspentnett hvor kabelandelen utgjør 80 km. Selskapets drift Det er gjennom året avholdt i alt 9 styremøter inkludert to ekstraordinære møter og behandlet til sammen 55 saker foruten ordinær generalforsamling. Ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2011 ble avholdt den 26. april 2012 på Kommunehuset. Eiendommer Det er ingen endringer i vår eiendomsmasse gjennom året. Alt av utleielokaler i vårt adm.bygg var i 2012 utleid til Nesset Næringshage. Næringshagen har leid ut alt ledig areal igjen til sine brukere. Her er det fra og med 2013 gjennomført en endring der vi som huseier skal administrere utleien til den enkelte leietaker. Dette som følge av ny Næringshagestruktur og etableringa av Aura Næringshage som er ett samarbeid med Sunndal. Nettdrift I 2012 er det i hovedsak utført følgende større anleggsmessige fornyinger av fordelingsnettet. Reparasjoner og fornying etter Orkanen Dagmar. Forebyggende arbeid, spesielt skog. Det er foretatt utskifting av ca. 2 km høyspentkabel på strekningen mellom Vike og Øvre Vike. På grunn av produksjonstekniske årsaker i tidsperioden da denne kabelen ble produsert, er deler av denne kabelstrekningen infisert med såkalte vanntre. Disse vanntrea svekker isolasjonsevnen til kabelen og det slår ut som feil i kabelen. I 2013 er

8 8 ÅRSBERETNING 2012 det satt i verk planer for å redusere driftsspenningen på anlegget fra 12 til 6kV, dette som et tiltak for å forlenge levetiden på anlegget. Bygget ny nettstasjon Bjørbakk i Eresfjord Jobbet med å etablere ny nettstasjon i Sjøgården i Eidsvåg. I 2012 har det ikke vært noen økning i trafoytelse eller høyspent nett. Lavspent nettet har økt med ca meter. Vi har fortsatt avtalen med Heina Kraft AS vedrørende sakkyndig driftsledelse på anleggets høyspenningsanlegg. Videre har vi foretatt nødvendige tilsyn og utbedringer av eksisterende høyspentlinjer, utført ordinære revisjoner og vedlikeholdsoppdrag både på høy- og lavspentnettet. Vi har ikke hatt behov for å nytte de muligheter vi har med å utveksle kraft gjennom våre 3 etablerte forbindelser til våre naboverk. Nettvirksomheten ved Nesset Kraft følger de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer som NVE - Norges Vassdrags- og Energidirektorat - gjør gjeldende. Reguleringsmodellen fra NVE setter klare rammer for fastsettelse av årlige inntekter for det enkelte netteselskap, samtidig som den setter mål for effektivisering innen nettvirksomheten. Grunnlaget for fastsettelse av inntektsrammen oppdateres årlig ved at selskapets egne regnskapstall fra ett år inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen, samtidig som det gjøres sammenlignende analyser av nettselskapene i det samme året. Inntektsrammen for selskapet baseres dels på selskapets egne kostnader og dels basert på den beregnede kostnadsnormen. Kostnadsnormen beregnes gjennom bruk av sammenlignende analyser. Ved fastsettelsen av selskapenes inntektsrammer for 2012 er kostnadsnormen tillagt 40 prosent vekt, mens selskapets egne kostnader 2 år tilbake i tid er tillagt 60 prosent vekt. dvs effektive verk som er bedre enn normen oppnår høyere avkastning og inntektsramme. Feil og avbrudd: Til NVE er det rapportert inn 28 avbrudd mot 34 avbrudd året før. Alle hendelser i nettet vedrørende avbrudd skal rapporteres. I eget nett var 13 av hendelsene planlagte utkoblinger og 11 av hendelsene var driftforstyrrelser. I andres nett, som Statnett s linje fra Osbu til Eikesdal, var 2 av hendelsene planlagte utkoblinger og 1 av hendelsene var driftforstyrrelser. Avbruddene har en samlet ILE (ikke levert energi) på KWh og en samlet KILE (kostnaden ved ikke levert energi) på kr. Av dette gjelder følgende tall for eget nett: ILE, kwh og KILE, kr. ILE mengden i eget nett har hatt en betydelig nedgang i forhold til året 2011 pga. Dagmar i Selv om mengden ILE og KILE har gått betydelig ned fra 2011 er satsene som ligger til grunn for disse beregningene økt betydelig av NVE. Det lokale el-tilsyn (DLE) Nettselskapet er gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt å drive systematisk kontroll av elektriske anlegg innenfor vårt forsyningsområde. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. For å gjennomføre årlige tilsyn, er det for tiden en person som ivaretar de pålagte oppgaver i henhold til rammebrevet, med tilhørende tilsynsplan for Vi har i 2012 prioritert kontroller på nyere anlegg. I tillegg er det også blitt kontrollert eldre boliger og fritidshus. Landbruksinstallasjoner, campingplasser og kontroll av andre typer virksomheter har også blitt gjennomført etter tilsynsplanen. Informasjon om elsikkerhet blir gitt under kontrollen, ved besøk skoleklasser 6. og 9. klasser og ved henvendelse fra kunde. Vi deltok også i landsomfattende aksjoner som HMS-etatenes Landbrukskampanje, Risiko -aksjon og Aksjon Boligbrann. Med bakgrunn i at Nesset Kraft AS har egen installasjonsavdeling så er det krav til å ha et sette-dle for kontroll og revisjon av egen installatør og dens utførte installasjoner. DSB har i den anledning utpekt Istad Nett AS til denne oppgaven. På grunn av sykdom hos sette DLE, ble det ikke utført kontroll av vår installatør eller dens utførte installasjoner for Dette vil komme som et tillegg på tilsynsplanen for Avdelingen utførte også: Behandling av meldinger om arbeid fra installatører. Jordfeilsøk på nettet i samarbeid med nettpersonell Målerbytte.

9 ÅRSBERETNING Marked Langsiktig kraftavtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS har vist seg å være til gunst for alle. For 2012 utgjorde uttaket til sluttbrukere med fastprisavtaler i overkant av 70 % av all levert energi i vårt leveringsområde. Da ettårskontrakten for 2011 gikk ut, ble ny treårskontrakt for perioden forhandlet fram mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS der all tilgjengelig konsesjonskraft som Nesset kommune disponerer skulle selges av Nesset Kraft AS. Tidligere intensjon om at alle kunder innen forsyningsområdet skulle få mulighet til å inngå gunstige fastprisavtaler ble gjennomført. Det tilbys nå både 1 år og 2 år fastprisavtale til kundene i vårt sluttbrukerområde. Ut over dette har våre kunder hatt muligheten av å benytte seg av kraftkjøp til spotpris med påslag. Selskapet har levert kraft gjennom eget distribusjonsnett til i alt 2357 kunder, inkludert frikraftskunder i Eikesdal og Meisal. Til Eikesdal er kraften for en stor del levert som gratiskraft fra Statkraft og gjennom Statnett`s 22 kv høgspentnett. Ut over dette er kraft levert over samme nett til øvrige kunder i Eikesdalen. Nesset Kraft har stått for driften av dette anlegget gjennom egen avtale med Statnett som er eier av linjenettet. Levert kraft innen konsesjonsområdet fratrukket tap i nettet utgjorde MWh. Vi har solgt MWh. Da blir fremmedleveransen MWh. Tapet i nettet utgjør ca. 7 % og kommer i tillegg. Foruten salg av kraft til egne sluttbrukere, har bedriften solgt overskuddskraften i Norpool`s Spotmarked. Fra en gjennomsnitt områdepris i 2011 på 285 kr/ MWh fikk vi en vesentlig reduksjon i snitt pris for året 2012 til 245 kr/mwh. Som følge av et betydelig mindre uttak i eget område, førte dette til et større volum omsatt i spotmarkedet i 2012, sammenlignet med tilsvarende for Fra og med året 2007 ble det av Nesset kommunestyre gjort vedtak om at Erstatningskraften på 400 kw/2400 MWh ikke lenger skal inngå i NKAS sitt energiregnskap på samme måte som før. Gevinst av salg av denne krafta skal nå overføres til Utviklingsfondet for Indre Nesset. I henhold til gjeldende avtale er hele overskuddet overført i Produksjon Meisal har hatt en høy produksjon i Vanlig vedlikehold og årsrevisjoner er blitt gjennomført. Egenprodusert kraft var på MWh i Gjennom hele året er denne kraften solgt som Grønn kraft via Statkraft Markets B.V. Ved å legge til grunn gjennomsnittlig områdepris i spotmarkedet på 245 kr/mwh utgjør verdien av Meisalproduksjonen i 2012 i overkant av 5,2 mill kroner. Installasjon/Teknisk Installasjonsavdelingen ble i 2012 vedtatt avviklet og en ny teknisk avdeling opprettet. Dette arbeidet er forsinket på grunn av bl.a. skifte av daglig leder. Infrastruktur/Bredbånd Første byggetrinn med utbygging av fiber i Eidsvåg sentrum og vestover er nesten fullført. Planer for neste byggetrinn vestover og deler av Eresfjord er ferdig og vil fortsette utover Dette utføres ved hjelp av ekstern entreprenør, Relacom. Annen virksomhet NKAS har i år som tidligere år forestått vedlikeholdet av kommunens gate- og vegbelysning. Ut over dette har vi jobbet for Småkraft sine kraftstasjoner i Kanndalen og Dokkelva. Det ble ekstra jobb for oss når rørgata mellom Kandalen kraftstasjon og inntaksdammen røk under flommen i mars. Vi trakk inn ny forsyning og fiberforbindelse og koblet til Økonomi Nesset Kraft AS hadde i 2012 en omsetning, eksklusiv årets merinntekt, på kr ,-, som er en økning på kr ,- i forhold til Driftskostnadene utgjorde kr ,- mot kr ,- i året 2011, dvs. en økning på kr ,-. Driftsresultatet ble kr ,- mot kr ,- i Netto finanskostnader ble på kr ,- mot kr ,- i Resultat før skatt ble et overskudd på kr ,- mot tilsvarende et overskudd på kr ,- i Nesset Kraft AS har ikke hatt behov for kassakredittlån i perioden. Ansvarlig lån fra eier utgjør kr ,-. Årets belastede renter på lånet utgjør kr ,- Skatt/resultat Endring i utsatt skatt utgjør kr ,- som gir en samlet skattekostnad med samme beløp. Årets overskudd etter skatt blir etter dette kr ,- mot tilsvarende et overskudd på kr ,- for

10 10 ÅRSBERETNING For ytterligere redegjørelser vises til regnskap og balanse med noter. Medeierskap og allianser Nesset Kraft AS har i sine vedtekter bestemt at vi skal inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Små lokalt e-verk har mange komplekse utfordringer. Gjennom samarbeid løser man disse utfordringene på en bedre måte. Nesset kraft har i dag aksjer i Trønderkraft AS, en innkjøpsorganisasjon hvor vi er likeverdig aksjeeier med 20 andre elverk i Midt-Norge. Her har vi tilgang til gode innkjøpsavtaler med leverandører av de fleste kapitalkrevende vareslag innen vår bransje. Vi eier også en andel i kjedeorganisasjonen El-proffen som vår teknisk avdeling står tilsluttet. Vi er videre aksjeeier i Energi 1 Kraft AS. Selskapets formål er i første omgang å avregne og omsette energi for eierne mot NordPool. Energi 1 Kraft AS eies av Nordmøre Energi AS, Svorka Energi AS, Sunndal Energi KF, Rauma Energi AS og Nesset Kraft AS. Nesset Næringshage AS ble stiftet i 2004 og her valgte styret i Nesset Kraft AS å gå inn med en aksjepost, noe som flere av bedriftene i Nesset også har gjort. I 2004 kjøpte Nesset Kraft seg inn i bredbåndselskapet SuCom AS. I 2005 økte vi vår aksjeandel fra 10 til 15 %. Etter beslutning om oppkjøp av Canal Digital sitt kabelnett på Sunndalsøra ble aksjekapitalen vedtatt økt. For vår del førte det til økt aksjekjøp med kr Her er vårt formål fortsatt å bidra til en lokal utbygging av bredbånd i eierkommunene. I mai 2011 ble selskapet LangfjordKraft AS etablert sammen med Hydroplan der Nesset Kraft eier 50% og Hydroplan 50% Hovedformålet med selskapet er å utvikle og drifte småkraftverk i kommunen og regionen. Vi har fått konsesjon på ett, Grytneselva, mens vi fortsatt venter på svar på to andre, Buggeelva og Kvidalselva. NVE har pålagt alle nettselskaper å innføre avanserte måle- og styringssystemer innen 1.januar For å kunne løse dette på en best mulig måte er vi med i en allianse bestående av 12 selskaper, Smart Strøm Nordvest, der målsetting er gjennomføring av kostnadseffektiv fellesanskaffelse av AMS-utstyr og tjenester samt utredning av relaterte driftssamarbeidsmuligheter. Ut over dette er Nesset Kraft medlem i KS-bedrift, DEFO (Distriktenes Energiforening), Energi Norge og Eidsvåg Næringsforening. Helse miljø og sikkerhet (HMS) Nesset Kraft har alle ansatte tilsluttet Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT, videre eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medarbeidersamtaler benyttes som verktøy mellom ledelse og ansatte. Som i tidligere år har alle ansatte fortsatt mulighet til å benytte Låven treningssenter så mye de vil mot å betale en liten egenandel. Det er ikke registrert arbeidsskader som har ført til sykefravær gjennom året. Nesset Kraft står for en drift som ikke er forurensende i det ytre miljøet. Spesialavfall fjernes gjennom avtaler med godkjente bedrifter. Nesset Kraft har forpliktende samarbeidsavtale med ansatte og NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Årlig gjennomføres sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspentarbeider samt kurs i førstehjelp. Som en del av vår HMS-strategi bruker vi datasystem HMS-håndboken. Dette er et internettbasert system som fungerer som et oppslagsverk, verktøy og informasjonsdatabase om og for NKAS, tilgjengelig for alle innen bedriften. Gjennom sentral drift av servere (ASP-avtale) med Hatteland Solution AS, har vi lagt til rette for at vår datasikkerhet er ivaretatt på en for oss god måte. Formålet med avtalen er å gjøre oss uavhengig av egen It-avdeling. Enøk Det statlige selskap Enova (opprettet i 2002) administrerer fortsatt alt enøkarbeid som tidligere ble gjennomført i elverkene. Fortsatt vil elverkene være inntektskrevere gjennom nettleiesatsene for det arbeid som skal gjøres, men pengene skal overføres det nye selskapet i sin helhet. Avgiften har vært 1,25 øre/kwh i Likestilling Med unntak for administrasjonen, er NKAS sin virksomhet i hovedsak knyttet opp til mannsdominerte yrker generelt. I vår virksomhet er 4 av de ansatte kvinner, hvorav en er konstituert som tilsynsingeniør, 2 arbeider innen økonomi/regnskap og en innen rengjøring. Styret består av 5 personer hvorav 4 er valgt av eier og 1 av og blant de ansatte. I tillegg er det en observatør

11 ÅRSBERETNING også valgt av de ansatte. I styret er det 3 menn og 2 kvinner og kvinnelig observatør. Vår virksomhet er ikke i strid med likestillingsloven. Personale Ved utgangen av året var det tilsatt 21 personer ved NKAS. Inklusiv i disse var det tilsatt to personer på lærekontrakt, en på drifts- og en på teknisk avdeling, I tillegg er det en som er ute i utdanningspermisjon. Ny daglig leder ble tilsatt i desember 2012 og tiltrådte 1. januar Det totalt sykefraværet i 2012 var på 6,72 % som er en lite nedgang fra 2011 som hadde et samlet sykefravær på 7,7 %. Avdelingsvis fordeling; Installasjon/teknisk 7,8 %, Drift/nett 8,5 %, adm/øvrig 3,5 %. Det har i 2011 og 2012 vært gjennomført eksterne undersøkelser av arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte i selskapet. Dette gikk på det psykososiale arbeidsmiljøet, som viser at vi har noen viktige elementer internt å jobbe videre med i Fortsatt drift Årets regnskap er framlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret mener at dette gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidig Utvikling Dagens finansielle stilling er god og inntjeninga er tilfredsstillende generelt sett. Vi må jobbe for å bedre resultatet på alle avdelinger til neste år. Teknisk avdeling må tenke nytt og det jobber vi med. Trenden for januar og februar 2013 viser at vi er på rett vei, men vi må anstrenge oss ytterligere i 2013 for å kunne levere iht budsjett og våre målsettinger ellers. Vi håper å komme i gang med utbygging av Grytneselva i løpet av 2013, i tillegg så skal det utredes andre muligheter når det gjelder småkraft og eventuell Anne Grete Klokset (nestleder) Eidsvåg, 4. april 2013 Ola Krogstad (styreleder) oppgraderinger av eksisterende produksjonsanlegg. Styret mener forholdene ligger bra til rette for videre utvikling av selskapet fremover. Energibransjen er dog spennende og har mange komplekse utfordringer i seg, dette krever og vil kreve mye av de ansatte, administrasjon og styret i de kommene årene. Samarbeid med våre naboverk og i Energi 1 alliansen vil være nødvendig, en videreføring og utvikling av slike samarbeid vil være av stor betydning. Verdiskapning vil ha fokus i årene som kommer, vi står foran store utbyggingsprosjekter når det gjelder småkraftutbygging samt videre utbygging av fiber/bredbånd og vi må se på andre muligheter som ligger der. I tillegg så er det behov for å oppgradere fasade på administrasjonsbygg, samt se på den helhetlige profilen til selskapet i forhold til hvordan vi fremstår utad. Å bygge et fundament for videre utvikling og fremtidsrettet posisjon vil være en av de store oppgavene som skal løses fremover. Vi ønsker at Nesset Kraft skal være attraktiv arbeidsplass med tanke på å sikre oss den beste kompetansen. Vi ønsker også å være en attraktiv samarbeidspartner og en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Disponering av årsresultat for 2011 Gjennom vår målsetting legges det vekt på langsiktig verdiskapning og god finansiell handlefrihet slik at fremtidige investeringer ikke skal gå på bekostning av soliditeten i selskapet. Styret er forpliktet til å se på videre drift og forestående nyinvesteringer som på en best mulig måte sikrer en framtidig forretningsmessig drift av selskapet. Som det framgår av årsregnskapet er årets resultat i et overskudd etter skatt på kr ,-. Styret foreslår følgende disponering: Årets resultat etter skatt...kr ,- Utbytte eier...kr 0,- Avsatt til annen egenkapital...kr ,- Einar Gagnat (styremedlem) Gudbjørg Frisvoll (styremedlem) Bjørn Nauste (ansattes st.medl) Knut Arne Vike (daglig leder)

12 12 ÅRSberetning 2012

13 ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Energisalg og overføringsinntekter Mer-/mindreinntekter og KILE Annen driftsinntekt SUM driftsinntekter Energikjøp og overføringskostnader Varekjøp Lønnskostnader m.m Avskrivninger på driftsmidler og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad SUM driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, inkl renter av mindreinntekt Andre finansinntekter Rentekostnader ansvarlig lån Annen rentekostnad Annen finanskostnad (nedskriving av aksjer) Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Betalbar skatt/ avsetninger evt. Skattekrav Endring utsatt skatt SUM skattekostnad Årsoverskudd OVERFØRINGER/DISPONERINGER Avsatt til utbytte - ordinært Avsatt til annen egenkapital SUM overføringer Anne Grete Klokset (nestleder) Gudbjørg Frisvoll (styremedlem) Eidsvåg, 4. april 2013 Ola Krogstad (styreleder) Bjørn Nauste (ansattes st.medl) Einar Gagnat (styremedlem) Knut Arne Vike (daglig leder)

14 14 ÅRSberetning 2012 BALANSE Eiendeler Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel SUM immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger Transportmidler, utstyr og inventar Kraftstasjoner Overføringsanlegg SUM varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler samt utlån Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning FORDRINGER Kundefordringer Mindreinntekter inkl renter og KILE Andre fordringer SUM fordringer Grunnfondsbevis SUM investeringer Mest likvide omløpsmidler Bankinnskudd kontanter og lignende Sum mest likvide omløpsmidler SUM omløpsmidler SUM eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital, 150 aksjer à kl , Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen kapital SUM egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Langsiktig lånegjeld 7, SUM annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter, skattetrekk og feriep Utbytte Annen kortsiktig gjeld inkl neste års avdrag SUM kortsiktig gjeld SUM gjeld SUM gjeld og egenkapital

15 NOTER NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Særreglene for små foretak er i hovedsak benyttet for poster der det er valgadgang. Utsatt skattefordel er imidlertid oppført i balansen. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt resultatføres Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler, og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet. Poster som ikke er vurdert etter hovedreglene: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Arbeid under utførelse Igangværende prosjekter er vurdert etter prinsippet om løpende avregning Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Selskapet er tilsluttet ordningen om avtalefestet pensjon ( AFP ). Årets premie inklusiv arbeidsgiveravgift er klassifisert som lønnskostnad. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført. Årets pensjonspremie behandlet som periodens pensjonskostnad. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Der ikke annet er anført, er alle tall oppført i hele tusen kroner.

16 16 NOTER 2012 NOTE 2. Varer (tall i 1000 kroner) Lager installasjonsavdeling Lager driftsavdeling Sum varelager Note 3. Lønn og godtgjørelser (tall i 1000 kroner) Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Øvrige lønnsrelaterte kostnader og refusjoner Aktiverte lønnskostander Sum Antall årsverk 22 22,37 Ytelser til ledende personer Daglig leder Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse 8 11 Kostnader til pensjonsordning Tallene omfatter godtgjørelse til daglig leder frem til hans fratredelse i januar Godtgjørelse til styret: 2012 Samlet godtgjørelse til styret utgjør for regnskapsåret 240 Selskapet har obligatorisk pensjonsordning (kollektiv pensjonsforsikring) som omfatter alle ansatte. Ordningen er i samsvar med de gjeldende lovkrav til slike ordninger. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør 133 tusen kroner.i tillegg kommer honorar for andre tjenester med 58 tusen kroner.

17 NOTER Note 4. Varige driftsmidler (tall i 1000 kroner) Fallrettighet Bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l. Transportmidler Kraftstasjon Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Årets avskrivninger Avskrivningstid 60 år 50 år 20 år 3-8 år 8-12 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Damanlegg Fjernstyringsanlegg Lavspent nett Høgspent nett Nettstasjoner Totalt Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Årets avskrivninger Avskrivningstid 50 år 10 år 35 år 35 år 25 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

18 18 NOTER 2012 NOTE 5. Investering i aksjer (tall i 1000 kroner) Anskaffelseskost Balanseført verdi Antall Eierandel Trønderkraft AS ,55 % Energi 1 AS ,00 % El-proffen AS ,57 % SuCom AS ,00 % Langfjordkraft AS ,00 % Nesset Næringshage ,25 % SmartHub AS ,14 % Sum OMLØPSMIDLER Grunnfondsbevis NOTE 6. Fordringer med forfall senere enn ett år (tall i 1000 kr.) Lån SuCom AS NOTE 7. Langsiktig gjeld (tall i 1000 kr.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt : Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån Nesset kommune Neste års avdrag på langsiktig gjeld utgjør kr ,- og er klassifisert som kortsiktig gjeld og medtatt under posten annen kortsiktig gjeld. NOTE 8. Pantstillelser og garantier m.v. (tall i 1000 kr.) Gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld: Meisal Kraftstasjon Sum Selskapet har for handel med strøm på den nordiske kraftsbørsen NordPool, stilt sikkerhet i form av pant i Gnr 44./Bnr 6 Meisal Kraftstasjon stor kr ,-. NOTE 9. Aksjekapital og aksjonærinformasjon (tall i 1000 kr.) Aksjekapitalen er pr kr ,- fordelt på 150 aksjer à kr ,-. Alle aksjene gir samme stemmerett. Eierstruktur Selskapets aksjonær pr er: Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Nesset kommune % 100%

19 NOTER Note 10. Skatt (tall i 1000 kroner) Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 Brutto endring i utsatt skatt 96 Årets totale skattekostnad 96 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik : Ordinært resultat før skattekostnad 139 Permanente forskjeller 204 Endring midlertidige forskjeller -580 Sum grunnlag for betalbar skatt -237 Betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt i balansen 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes : Anleggsmidler Omløpsmidler Andre forskjeller Sum Utsatt skattefordel 28 % NOTE 11. Egenkapital (tall i 1000 kroner) Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL Årsresultat (etter avsatt utbytte) Egenkapital NOTE 12. Bundne midler Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekkmidler kr ,-.

20 20 NOTER 2012 NOTE 13. Mer-/ mindreinntekt - resultat av monopolvirksomhet (tall i 1000 kroner) Driftsinntekter og driftskostnader ( NOK 1 000,-) DRIFTSINNTEKTER Andre salgsinntekter Overføringsinntekter Årets mindreinntekt inkl. KILE (fjorårets merinntekt) SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Overføringstjenester Tapsenergi Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Andel felleskostnader DRIFTSRESULTAT ETTER ANDEL FELLESKOSTNADER Anleggsmidler pr 1.1 Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler Anleggsmidler pr Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSKAPITAL Netto arbeidskapital (1% påslag) Sum avkastningsgrunnlag Reell avkastning av investert kapital 26,65 % 35,04 % Avkastning etter andel felleskostnad 0,99 % 8,14 % Beregning av årets mer-/mindreinntekt Årets faktiske inntekt av overføringstjenester Nettkostnader i overliggende nett Eiendomsskatt av nett Netto inntekt Endring som følge av faktisk KILE Avvik avskrivninger og avskrivningsgrunnlag Tillatt initiell inntekt (inntektsramme) Årets mer-/mindreinntekt Korreksjon for avvik mindreinntekt og renter for tidl. år Årets mer-/mindreinntekt i resultatregnskapet

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer