Originale instruksjoner. Modell AC Maskin for gjenvinning, resirkulering og påfylling av R1234yf for klimaanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Originale instruksjoner. Modell AC1234-7. Maskin for gjenvinning, resirkulering og påfylling av R1234yf for klimaanlegg"

Transkript

1 Originale instruksjoner Modell AC Maskin for gjenvinning, resirkulering og påfylling av R1234yf for klimaanlegg

2 Beskrivelse: Maskin for gjenvinning, resirkulering og påfylling for klimaanlegg som bruker R1234yf. PRODUKTINFORMASJON Noter serienummeret og produksjonsåret for denne enheten for fremtidig referanse. Se etiketten med produktinformasjon på enheten for mer informasjon. AC Serienummer: Produksjonsår: ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboken er basert på den nyeste informasjonen som var tilgjengelig på publikasjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst uten at det forplikter oss til å varsle noen person eller organisasjon om slike revisjoner eller endringer. Videre kan ROBINAIR ikke holdes ansvarlig for feil i denne publikasjonen eller tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert tap av inntekt) i forbindelse med levering, ytelse eller bruk av dette materialet. Om nødvendig, innhent ytterligere informasjon om helse, miljø og sikkerhet fra relevante myndigheter samt produsentene av kjøretøyet, kjølemiddelet og smøremidlene som brukes.

3 Innhold Sikkerhetsregler Innledning Tekniske spesifikasjoner Funksjonene til AC Funksjoner på kontrollpanelet Funksjoner i oppsettmenyen Oppsett Pakke ut maskinen Pakke ut tilbehørssettet Montere flasken med UV-sporstoff og to oljeinnsprøytningsflasker Installere oljetømmingsflasken Starte maskinen Språkvalg Måleenheter Stille dato og klokke Servicerengjøring Justering av tankfylling Tankfylling Verkstedsdata Driftsinstruksjoner Gjenvinning Vakuum Slangeflush Fylling Automatisk Flushing (system) Vedlikehold Plan Generelt Elektrisk beskyttelse Sperring/blokkering Justering av tankfylling Tankfylling Filterskift Kalibreringskontroll Skifte vakuumpumpeolje Redigere topptekst Skifte skriverpapir Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning Kalibrere vekt for oljetømming Trykkfalls-/lekkasjetest Reservedeler Ordliste Flytdiagram for programvaren Feilsøking Meldinger Prosedyrer Lagring og transport av utstyr Kassering av utstyr AC Rev. A 1

4 Sikkerhetsregler Forklaring av signalordene for sikkerhet som brukes i denne håndboken Signalordene for sikkerhet viser farenivået, eller farens alvorlighetsgrad. FARE: Indikerer en umiddelbar faresituasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Indikerer en potensiell faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Indikerer en potensiell faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIKTIG: Brukt uten sikkerhetsvarsel-symbolet indikerer det en potensiell faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materiell skade. Disse sikkerhetsmeldingene dekker situasjoner Robinair er oppmerksom på. Robinair kan ikke vite, evaluere og varsle deg om alle mulige farer. Du må selv vurdere forholdene og prosedyrene, og ikke sette din personlige sikkerhet i fare. Forklaring til sikkerhetsskilt som er brukt på AC Les nøye gjennom instruksjonene. Må ikke brukes utendørs når det regner eller luftfuktigheten er høy. Bruk hansker. Bruk beskyttelsesbriller. Vekselstrøm. Jordingsbeskyttelse. Fare for elektrisk støt. 2

5 Sikkerhetsregler ADVARSEL: For å forebygge personskade, LA KUN KVALIFISERT PERSONELL BETJENE MASKINEN. Før du bruker maskinen, må du lese og overholde instruksjonene og advarslene i denne håndboken. Operatøren må ha kjennskap til klimaanlegg, kjølesystemer og kjølemidler, og farene med komponenter under trykk. Hvis operatøren ikke kan lese denne håndboken, må instruksjonene for bruk og sikkerhetsreglene leses og diskuteres på operatørens morsmål. BRUK AC SOM BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN. Hvis maskinen brukes på en måte den ikke er konstruert for, vil det sette maskinen i fare og oppheve maskinens beskyttelsesmekanismer. TRYKKTANK INNEHOLDER FLYTENDE KJØLEMIDDEL. Du må ikke overfylle den interne oppbevaringstanken (ISV), siden overoppfylling kan føre til eksplosjon som kan medføre personskade eller død. Du må ikke gjenvinne kjølemiddel i beholdere som ikke er laget for påfylling. Bruk kun typegodkjente påfyllbare beholdere med trykkavlastningsventil. SLANGER KAN INNEHOLDE FLYTENDE KJØLEMIDDEL UNDER TRYKK. Kontakt med kjølemiddel kan føre til personskader, inkludert blindhet og frostskader. Bruk beskyttelsesutstyr, inkludert briller og hansker. Vær ekstremt forsiktig når du kobler fra slanger. Forsikre deg om at fasen er fullført før maskinen kobles fra, slik at du ikke slipper kjølemiddel ut i atmosfæren. DU MÅ IKKE PUSTE INN DAMP ELLER TÅKE FRA KJØLEMIDDEL ELLER SMØREMIDDEL. R1234yf reduserer oksygenet som er tilgjengelig for pusting, og det fører til trøtthet og svimmelhet. Eksponering for høye konsentrasjoner av R1234yf fører til kvelning, skade på øyne, nese, luftveier og lunger, og kan påvirke sentralnervesystemet. Bruk maskinen på steder med mekanisk ventilasjon som bytter ut all luften minst én gang i timen. Hvis det skulle slippe ut kjølemiddel ved et uhell, ventiler arbeidsområdet godt før det tas i bruk igjen. DU MÅ IKKE SLIPPE KJØLEMIDDEL UT I NATUREN. En slik forholdsregel er nødvendig for å unngå muligheten for kjølemiddel i arbeidsmiljøet. FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, må du ikke bruke maskinen i nærheten av søl eller åpne beholdere med bensin eller andre brannfarlige stoffer. FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, må du ikke bruke en forlengelseskabel/skjøteledning. En forlengelseskabel kan bli overopphetet og forårsake brann. Hvis du likevel må bruke en forlengelseskabel, bruk en kabel som er så kort som mulig med en diameter på minimum 14 AWG. FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, må du ikke bruke maskinen i nærheten av flammer eller varme overflater. Kjølemiddel kan brytes ned i høye temperaturer og frigjøre giftige stoffer i miljøet som kan være helsefarlig for brukeren. FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, må du ikke bruke maskinen i miljøer som inneholder eksplosive gasser eller damper. FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, må du ikke bruke denne maskinen i ATEX-klassifiserte soner eller områder. Beskytt maskinen mot forhold som kan føre til elektriske feil eller andre farer knyttet til samspill med omgivelsene. DU MÅ IKKE BRUKE TRYKKLUFT TIL Å TRYKKTESTE ELLER LEKKASJETESTE MASKINEN ELLER KJØRETØYETS KLIMAANLEGG. Blandinger av luft og R1234yf kjølemiddel kan være eksplosivt under høyt trykk. Disse blandingene er potensielt farlige og kan føre til brann eller eksplosjon med påfølgende personskade og/eller materiell skade. HØYSPENT STRØM I MASKINEN MEDFØRER FARE FOR ELEKTRISK STØT. Eksponering kan føre til personskade. Koble fra strømmen før servicearbeid på maskinen. LA ALDRI MASKINEN VÆRE KOBLET TIL STRØM HVIS IKKE UMIDDELBAR BRUK ER PLANLAGT. Koble fra strømforsyningen før en lang periode med inaktivitet eller før internt vedlikehold utføres. For å sikre at uautorisert personell ikke kan kjøre maskinen, bruk blokkerings-/sperrefunksjonen. DU MÅ IKKE MODIFISERE TRYKKAVLASTNINGSVENTILEN ELLER ENDRE INNSTILLINGENE FOR KONTROLLSYSTEMET. Hvis maskinen brukes på en måte den ikke er konstruert for, vil det sette maskinen i fare og oppheve maskinens beskyttelsesmekanismer. AC Rev. A 3

6 Sikkerhetsregler FORSIKTIG: For å unngå skade på utstyret, FOR Å UNNGÅ KRYSSKONTAMINERING, BRUK DENNE MASKINEN KUN MED R1234YF KJØLEMIDDEL. Maskinen er utstyrt med spesialkoblinger for gjenvinning, resirkulering og påfylling kun av R1234yf kjølemiddel. Du må ikke forsøke å tilpasse maskinen til et annet kjølemiddel. Du må ikke blande kjølemiddeltyper gjennom et system eller i den samme beholderen. Blanding av kjølemidler vil føre til alvorlig skade på maskinen og kjøretøyets klimaanlegg. DU MÅ IKKE BRUKE DENNE MASKINEN I DIREKTE SOLLYS. Plasser maskinen langt fra varmekilder, for eksempel direkte sollys, siden det kan føre til for høy temperatur. Bruk av denne maskinen i normale miljøforhold (10 C til 50 C) holder trykket innenfor rimelige grenser. DU MÅ IKKE BRUKE DENNE MASKINEN UTENDØRS NÅR DET REGNER ELLER NÅR LUFTFUKTIGHETEN ER HØY. Beskytt maskinen mot forhold som kan føre til elektriske feil eller andre farer knyttet til samspill med omgivelsene. DU MÅ IKKE BRUKE DENNE MASKINEN I OMRÅDER MED EKSPLOSJONSFARE. SETT OPP MASKINEN PÅ ET PLANT UNDERLAG OG UNDER GOD BELYSNING. LÅS FORHJULENE, OG IKKE UTSETT MASKINEN FOR VIBRASJON. Du kan få mer informasjon om helse og sikkerhet fra produsenten av kjølemiddelet. Beskyttelsesutstyr Robinair No. AC er utstyrt med følgende beskyttelsesmekanismer: Overtrykksventiler. En overtrykksbryter stopper kompressoren når den registrerer for høyt trykk. ADVARSEL: Enhver endring eller justering av disse beskyttelsesmekanismene kan føre til alvorlig personskade. Testing av kjølemiddeltanken Offisiell rapportering og regelmessige obligatoriske tester for apparater som bruker høyt trykk er underlagt lover og/eller nasjonale bestemmelser i det landet kjøletanken brukes. Den systemansvarlige har ansvar for at lover, bestemmelser og tekniske normer overholdes. Under normal service er det ikke behov for noe vedlikehold av kjølemiddeltankene. Se avsnittet Vedlikehold for mer informasjon. 4

7 Innledning Maskinen Robinair No. AC brukes på R1234yf-utstyrte kjøretøy og er konstruert for å være kompatibel med eksisterende serviceutstyr og standard serviceprosedyrer. Denne maskinen er et ett-pass-system (dvs. kjølemiddelet går én gang gjennom et filter) som oppfyller spesifikasjonene for resirkulert kjølemiddel. Følg anbefalte serviceprosedyrer for oppbevaring av R1234yf. Maskinen inkluderer en Robinair høyvakuumpumpe for rask og grundig tømming. Kompressoren trekker først klimaanlegget til 0 psi. Deretter arbeider kompressoren med vakuumpumpen for å generere et vakuum med et absolutt trykk på mindre enn 0,3 bar. Merk: R1234yf-systemer krever spesialoljer. Se servicehåndboken fra klimaanleggets produsent for oljespesifikasjoner. Tekniske spesifikasjoner Kompressor /3 HK Mål cm x 61 cm x 76 cm Skjerm ,7 tommers TFT 1/4 VGA-grafikk Filter ml Luftfuktighet ,2 C, 80 % relativ luftfuktighet uten kondens Manometer Ø 100 mm Maksimal høyde (over havet) m.o.h. Maksimalt trykk bar Støy <70 db(a) Nominell spenning V, 50/60 Hz Oljetank x 250 ml Driftstemperatur C til 50 C Strømforbruk VA Pumpefortrengning av friluft CFM (170 l/m) 50 Hz Serviceslanger cm / SAE J2888 Tankkapasitet ,09 kg Vekt kg AC AC Rev. A 5

8 HELP DATABASE MENU STOP ESC Innledning Funksjonene til AC OK

9 Innledning Funksjonene til AC (fortsatt) Del nr. Beskrivelse 1 Oljetømmingsflaske 2 Skriver 3 Manifoldmålere for lavside (blå) og høyside (rød) 4 Skjerm og tastatur 5 PÅ/AV-bryter 6 Kontakter for audio, Ethernet, USB, mini-usb og SD-kort Vms dobbel isolasjon i forhold til hovedlinjene 7 Nivåglass for vakuumpumpeolje 8 Oljetømmingskobling for vakuumpumpeolje 9 Hjullås 10 Visuell varsel 11 Påfyllingslokk og -åpning for vakuumpumpeolje 12 Oljeinnsprøytningsflaske 1 (hvitt lokk) 13 Oljeinnsprøytningsflaske 2 (grønn farge på lokk) 14 Gjenvinningsport for forurensninger 15 Innsprøytningsflaske 3 med UV-sporstoff (gul farge på lokk) 16 Blokkering/sperring 17 Oppbevaringsporter for serviceslange AC Rev. A 7

10 Innledning Funksjoner på kontrollpanelet PIL OPP flytter valg av et menyelement til forrige element ELLER skrur opp lydvolumet. PIL NED flytter valg av et menyelement til neste element ELLER skrur ned lydvolumet. PIL HØYRE blar til neste skjermbilde ELLER spoler videoen fremover. PIL VENSTRE blar til forrige skjermbilde ELLER spoler videoen bakover. AUTOMATISK aktiverer en meny som hjelper brukeren med å sette opp en automatisk sekvens for gjenvinning / vakuum / lekkasjetest / fylling. FYLLING aktiverer sekvenser som fyller på kjøretøyets klimaanlegg med en programmert mengde kjølemiddel. HELP 9 MENU STOP OK ESC ESC returnerer testsekvensen til forrige skjermbilde ELLER svarer på et spørsmål. DATABASE HJELP viser informasjon om det aktive skjermbildet. MENY åpner flere funksjoner og parametre. Tastatur på kontrollpanelet OK uthever menyelementet ELLER svarer på et spørsmål ELLER starter videoen. GJENVINNING aktiverer sekvensen for å gjenvinne kjølemiddel fra kjøretøyets klimaanlegg. DATABASE gir informasjon om fyllingskapasitet etter kjøretøymodell. STOPP avbryter den aktive funksjonen. Trykk én gang for å pause, to ganger for å avslutte. VAKUUM aktiverer sekvensen som genererer et dypt vakuum i kjøretøyets klimaanlegg for å trekke ut luft og fuktighet. 8

11 Innledning Funksjoner i oppsettmenyen Åpne disse funksjonene ved å trykke på Meny-tasten og velge Oppsett. Info lufting Viser trykk og temperatur i den interne oppbevaringstanken (ISV). Brukes til å kontrollere om det er for høyt trykk i ISV. Bakgrunnslys Justerer kontrasten på skjermen. Pipetoneinnstilling Slår pipelyden på eller av. Kalibrer oljetømming Brukerkalibrering av oljetømmingsvekten med den medfølgende kalibreringsvekten. Se Kalibrere oljetømming i avsnittet Vedlikehold. Kalibrer oljeinnsprøytning 1 Brukerkalibrering av oljeinnsprøytningsvekt nummer én ved hjelp av enten den medfølgende kalibreringsvekten eller en vekt brukeren selv har skaffet. Se Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning i avsnittet Vedlikehold. Kalibrer oljeinnsprøytning 2 Brukerkalibrering av oljeinnsprøytningsvekt nummer to ved hjelp av enten den medfølgende kalibreringsvekten eller en vekt brukeren selv har skaffet. Se Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning i avsnittet Vedlikehold. Kalibrer UV-sporstoff-innsprøytning Brukerkalibrering av innsprøytningsvekten for UV-sporstoff ved hjelp av enten den medfølgende kalibreringsvekten eller en vekt brukeren selv har skaffet. Se Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning i avsnittet Vedlikehold. Kalibreringskontroll Brukes til å kontrollere kalibreringen av den interne vekten. Se Kalibreringskontroll i avsnittet Vedlikehold. Skift vakuumpumpeolje Viser hvor lenge vakuumpumpen har gått siden det siste oljeskiftet, og hvor mye tid det er igjen til neste gang oljen må skiftes. For maksimal vakuumpumpeytelse, skift vakuumpumpeoljen hver gang filteret skiftes. Se Skifte vakuumpumpeolje i avsnittet Vedlikehold. Still dato og tid Still inn maskinen på riktig dato og klokkeslett. Filterskift Filteret fjerner syre, partikler og fuktighet fra kjølemiddelet. For å oppfylle gjeldende krav, er det obligatorisk å skifte filteret etter at 150 kg med kjølemiddel er filtrert. Dette menyelementet viser gjenværende filterkapasitet til maskinen låser seg og ikke fungerer lenger. Se Filterskift i avsnittet Vedlikehold. Verkstedsdata Programmerer informasjon som vises på utskriften hver gang utskriftsfunksjonen brukes. Slangeflush Skyller restolje ut av maskinen for å klargjøre for service på neste kjøretøy. Språkvalg Velg et språk for skjermbildene. Engelsk er standardspråket. Kjølemiddelstyring Viser mengden kjølemiddel som er gjenvunnet, fylt og etterfylt (i maskinens levetid), og filtrert siden siste filterskift. Service Kun for bruk av Robinair servicesenter. Justering av tankfylling Verdien for tankfylling kan justeres opp eller ned for å passe til brukerens behov. Standard er 6,1 kg. Se Justering av tankfylling i avsnittet Vedlikehold. Tankfylling Overføring av kjølemiddel fra kildetanken til ISV-en. Se Tankfylling i avsnittet Vedlikehold. Måleenhet Velg om maskinen skal vise måleenheter i kilogram eller pund. Standard er kilogram. AC Rev. A 9

12 Oppsett Pakke ut maskinen 1. Ta båndene av boksen. 2. Ta ut det øvre kartonginnlegget, den pressformede papirmasseemballasjen og vinklene. 3. Ta ut emballasjen fra det nedre kartonginnlegget. 4. Rull enheten forsiktig frem og av pallen, og pass på at maskinen ikke utsettes for plutselige sjokk. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. Pakke ut tilbehørssettet Pakk ut tilbehørssettet fra boksen, og fjern plastemballasjen. Settet består av Kalibreringsvekt (533 g). Fire flasker oljetømmingsflaske, oljeinnsprøytningsflaske 1, oljeinnsprøytningsflaske 2, innsprøytningsflaske 3 med UV-sporstoff. Plastpose/mappe med et garantikort (som skal fylles ut og postes), aktuelle HMS-datablader og en oversikt over servicesentre. Kalibreringsbrakett for oljetømmingsvekt. Støvdeksel. Montere flasken med UV-sporstoff og to oljeinnsprøytningsflasker Oljeinnsprøytningsflaske 1 (hvitt lokk) Oljeinnsprøytningsflaske 2 (grønn farge på lokk) Magnetiske koblinger Følg disse instruksjonene for å installere hver oljeinnsprøytningsflaske og flasken med UVsporstoff. Se figur Skru dekselet av tanken og ta ut stempelet. 2. Fyll tanken kun opp til MAX FILL-linjen. Overfylling av tanken kan føre til at det sprøytes luft inn i kjøretøyets system. 3. Påfør en tynn film med olje/sporstoff på stempelets o-ring (for å redusere friksjonen i pakningen), og sett stempelet inn i tanken. Sett dekselet på tanken. 4. Skyv stempelet langsomt inn i tanken til du ser olje/ sporstoff på kontakten. Innsprøytningsflaske med UVsporstoff (gul farge på lokk) Figur 1 5. Undersøk flasken for å forsikre deg om at det ikke er noe luftbobler mellom stempelet og væsken stempelet skal være i direkte kontakt med væsken. 6. Hold enheten etter plastflasken, og sett kontakten inn i den magnetiske koblingen på maskinen. FORSIKTIG: For å unngå kjemisk inkompatibilitet med maskinens innvendige komponenter, bruk kun UVsporstoff og oljer som er godkjent av kjøretøyprodusenten. Problemer som skyldes bruk av UV-sporstoff eller olje som ikke er godkjent, vil ikke bli dekket av garantien. 10

13 Oppsett Installere oljetømmingsflasken 1. Hold oljeflasken rett, og sett kontakten inn i hullet til den klikker på plass. Se figur 2. Starte maskinen 1. Kveil ut strømkabelen fra håndtaket, og plugg den inn i en jordet stikkontakt med riktig spenning. 2. Plasser maskinen slik at støpselet og hovedbryteren er lett tilgjengelig for operatøren. Kontroller at ventilasjonsåpningene bak på maskinen ikke er helt eller delvis blokkert. 3. Lås forhjulene. 4. Vri sperre-/blokkeringsspaken med urviseren for å slå den PÅ. 5. Slå PÅ hovedbryteren. Første gang maskinen slås på, ser du lisensavtalen og blir bedt om å godta den. Deretter går maskinen til Oppsett-modus. Oljetømmingsflaske Språkvalg Operatøren velger språk for teksten på skjermen. Engelsk er standardspråket. 1. Bruk OPP- eller NED-pilen for å bytte mellom de tilgjengelige språkene. 2. Trykk på OK for å aktivere det valgte språket. Figur 2 Måleenhet Operatøren velger hvilke måleenheter som skal vises. Metrisk er standard. 1. Bruk OPP- eller NED-pilen for å bytte mellom kilogram og pund. 2. Trykk på OK for å aktivere den valgte måleenheten. FORSIKTIG: Maskinen er programmet til å kjøre oppsettprosedyren som skissert her. For å unngå personskade, må du IKKE betjene maskinen uten at pluggen på oljefyllingsporten er installert, siden vakuumpumpen trykksettes under normal bruk. AC Rev. A 11

14 Oppsett Still dato og tid Maskinen er programmert fra fabrikken til den lokale tidssonen (24-timers klokkeformat) og datoen. Merk: Datoen kan kun endres ved å bla gjennom en hel dag. 1. Bruk VENSTRE og HØYRE piltast for å endre minuttene. 2. Bruk opp- og NED-piltast for å endre timene. 3. Trykk på OK for å stille datoen og klokken. Servicerengjøring På dette tidspunktet rengjør maskinen de innvendige rørene før oppsettet fortsetter. 1. Når du blir bedt om det, koble serviceslangene fra maskinen til lagringsportene som vist på figur Åpne servicekoblingene. Maskinen utfører innvendig rengjøring av rørene, og utløser deretter en alarm når skjermbildet for justering av tankfylling vises. 3. Sjekk nivåglasset for vakuumpumpeoljen og kontroller at oljenivået er riktig. Figur 3 Serviceslanger koblet til lagringsporter Justering av tankfylling Operatøren kan enten godta maskinens forhåndsinnstilte vekt på 6,1 kg med kjølemiddel i oppbevaringstanken (ISV), eller endre det til en mindre mengde, avhengig av bruksområdet. Den maksimale tillatte mengden for nytt kjølemiddel er 6,1 kg, som gir plass til ytterligere gjenvinning. 1. Maskinen viser 6,1 KG Trykk på OK for å godta standardmengden, eller bruk tastaturet til å legge inn en mengde, og trykk på OK. 12

15 Oppsett Tankfylling 1. Maskinen viser, ANGI MENGDE FOR GJENVINNING MAKS. GJENVINNBAR MENGDE XX,XX KG MENGDE GJENVINNING 0000 GR Koble lavsideslangen (blå) til væskekontakten på kildetanken. 2. Åpne koblingsventilen på slangen ved å vri ringen med urviseren. Åpne ventilen på kildetanken. 3. Plasser kildetanken slik at flytende kjølemiddel leveres til koblingen. 4. Trykk på OK. Maskinen begynner å fylle den interne oppbevaringstanken (ISV). Fyll minst 3,6 kg kjølemiddel for å være sikker på at nok er tilgjengelig for fylling. Denne prosessen tar minutter. 5. Maskinen stopper når den angitte mengden kjølemiddel er overført til ISV, eller når kildetanken er tom. Følg meldingene på skjermen. 6. Lukk koblingsventilen ved å vri ringene mot urviseren. 7. Trykk på OK for å gå tilbake til oppsettmenyen. Maskinen er klar for bruk. Merk: Det er ikke nødvendig å kalibrere vekten. Den er kalibrert fra fabrikken. Når tankfyllingen er fullført, viser ikke skjermen den samme mengden som det programmerte fyllenivået. Skjermen viser mengden kjølemiddel som er tilgjengelig for fylling, dvs. ca 0,91 kg mindre enn den totale mengden kjølemiddel i tanken. AC Rev. A 13

16 Oppsett Verkstedsdata Denne maskinen kan skrive ut informasjon om gjenvinning, vakuum, fylling og flush/skylling for hvert kjøretøy som er testet. Informasjonen som legges inn i fyllefeltene på skjermbildet for verkstedsdata vil vises på hver utskrift. 1. Markøren blinker i det første fyllefeltet. Se figur Trykk på Meny-tasten for å åpne et virtuelt tastatur som på figur Bruk piltastene på maskinens tastatur til å bevege deg på tastaturet. Trykk på OK for å skrive inn et tegn. Markøren vil gå til det neste tegnet. 4. Trykk på Meny-tasten for å lukke det virtuelle tastaturet. Trykk på OK for å lagre dataene og gå til neste felt. Trykk på ESC for å gå tilbake til oppsettmenyen. En utskrift kan tas når som helst når skjermen viser OK=PRN. Da vil det være mulig å legge inn spesifikk kjøretøyinformasjon, for eksempel VIN og registreringsnummer. Verksted Adresse Poststed Tlf Faks E-post Figur 4 Fyll utfyllingsfelt Figur 5 Bruk piltastene på det virtuelle tastaturet til å bevege markøren i utfyllingsfeltet. Bruk piltastene på maskinens tastatur til å bevege deg på det virtuelle tastaturet. 9 OK HELP MENU STOP ESC 14 DATABASE

17 Driftsinstruksjoner Gjenvinning Gjenvinne kjølemiddel fra et kjøretøy 1. Tøm oljetømmingsflasken før du starter en gjenvinning. Fjern oljetømmingsflasken fra maskinen ved å trekke flasken rett ned. Du må ikke vri eller vippe flasken. Se figur 6. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. Merk: Maskinen utløser en alarm når oljetømmingsflasken er full, men det er god praksis å tømme oljetømmingsflasken helt før du gjenvinner kjølemiddelet i et klimaanlegg. 2. Koble slangene for høysiden (rød) og lavsiden (blå) til kjøretøyets klimaanleggsystem. 3. Åpne koblingsventilene på slangene ved å vri ringene med urviseren. Figur 6 4. Velg funksjonen GJENVINNING ved å trykke på gjenvinningsknappen på kontrollpanelet, eller ved å velge Gjenvinne fra RRR-menyen, som vist på figur Trykk på OK. Maskinen starter Oljetømmingsflaske Trykk på tallet på tastaturet som stemmer med nummeret på funksjonen Oppsett Funksjoner RRR Flushing Trykkfalltest Database Esc OK Gjenvinning Vakuum Fylling Automatisk 9 Esc HELP MENU STOP ESC Figur 7 DATABASE AC Rev. A En annen måte å velge gjenvinning på er ved å trykke på GJENVINNE-knappen på kontrollpanelet. 15

18 Driftsinstruksjoner Gjenvinning Gjenvinne kjølemiddel fra et kjøretøy (fortsatt) gjenvinningsprosessen. Klikkelyden er fra solenoidventilen når den åpner og lukker seg dette er normalt. 6. Maskinen kjører en selvrensesyklus for å fjerne eventuelt kjølemiddel fra de innvendige rørene. 7. Når systemet er gjenvunnet til 0 psi, starter vakuumpumpen og kjører til gjenvinningen er fullført. 8. Maskinen viser KONTROLLER OLJEFLASKE VELG OK = BEKREFTE Trykk på OK for å starte oljetømmingen det kan ta opptil 90 sekunder før det er ferdig. 9. Når oljetømmingen er ferdig, vises en oppsummering over gjenvunnet gass og tømt olje. På dette tidspunktet kan du skrive ut gjenvinningsinformasjon og diagnostikk før gjenvinning ved å vege OK. Gjenvinningsvekten som vises kan variere avhengig av miljøforholdene, og skal ikke brukes som en indikator på vektens nøyaktighet. 10. Mengden olje som ble fjernet fra klimaanlegget er lik mengden ny olje som kan fylles på klimaanlegget etter at tømmingen er fullført. Bruk kun ny olje til å erstatte oljen som ble fjernet under gjenvinningsprosessen. Kasser brukt olje i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. Gjenvinningen er fullført. 16

19 Driftsinstruksjoner Vakuum Evakuere kjøretøyets klimaanlegg 1. Koble serviceslangene fra maskinen til kjøretøyets serviceporter. 2. Åpne koblingsventilene ved å vri ringene med urviseren. 3. Trykk på VAKUUM. 4. Trykk på OK for å godta standard evakueringstid (30-minutters standard, 5-minutters minimum), eller angi ønsket vakuumtid med talltastene, og trykk på OK. 5. Maskinen gir deg mulighet til å utføre en lekkasjetest etter evakueringen. Trykk på OK for ja, eller på ESC for nei. Hvis du velger OK, programmer tiden for lekkasjetesten. Hvis lekkasjetesten ikke er bestått, gjentar maskinen vakuumprosessen og lekkasjetesten to ganger til. Hvis lekkasjetesten ikke er bestått tredje gangen heller, avbrytes testen slik at lekkasjen kan korrigeres. 6. Tiden starter når et absolutt vakuum på 5 mbar er oppnådd. Maskinen genererer et vakuum i klimaanlegget så lenge som det er programmert. Trykket vises på skjermen. Under vakuumprosessen kan maskinen utføre en luftrensing om nødvendig. 7. Maskinen stopper når den spesifiserte tidsperioden er gått. På dette tidspunktet kan du skrive ut vakuuminformasjon ved å vege OK. Trykk på ESC for å gå tilbake til hovedmenyen. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. AC Rev. A 17

20 Driftsinstruksjoner Slangeflush Skylling (flushing) av slangene Hvis det neste kjøretøyet det skal utføres service på inneholder en annen type olje enn det forrige kjøretøyet, anbefales det at slangene skylles for restolje for å unngå forurensning. 1. Koble serviceslangene til maskinens lagringsportkoblinger (vist på figur 8). 2. Åpne koblingsventilene ved å vri ringene med urviseren. 3. Velg SLANGEFLUSH fra oppsettmenyen. Maskinen viser ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. KOBLE BEGGE SERVICESLANGENE TIL LAGRINGSPORTENE OG ÅPNE BEGGE KOBLINGSVENTILENE. VELG OK = BEKREFTE 4. Velg OK for å starte slangeflush-prosessen, som kjører i tre minutter, etterfulgt av en gjenvinning. 5. Når slangeflush-prosessen er fullført, viser skjermen SLANGEFLUSHING OK VELG OK = BEKREFTE Trykk på OK for å bekrefte meldingene på skjermen. 6. Lukk koblingsventilen ved å vri ringene mot urviseren. 7. Trykk på OK for å gå tilbake til oppsettmenyen. Koblinger for lagringsport Figur 8 18

21 Driftsinstruksjoner Fylling Fylle på kjøretøyets klimaanlegg Fyllingsprosessen er forskjellig fra kjøretøy til kjøretøy. Fyllingsfunksjonen for kjøretøy som er utstyrt med én servicekobling skal utføres manuelt. Se kjøretøyets servicehåndbok for spesifikke instruksjoner. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. Automatiske lekkasjetester vil bli utført. For å unngå falske feilmeldinger, bør temperaturen på kjøretøyets system og gjenvinningsmaskinen være ± 5 grader C fra hverandre. 1. Koble begge serviceslangene til kjøretøyets serviceporter og vri hurtigkoblingene med urviseren. 2. Trykk på FYLLING. (Fyllingsmodus etter oljeinnsprøytning gjør det kun mulig med en høysidefylling.) Skjermen viser HP LP HP + LP Olje Olje (2) UV sporst. Kjølemiddel 3. Se spesifikasjonene for kjøretøyets klimaanlegg for å finne ut hvilke(n) serviceslange du skal fylle gjennom. Bruk talltastene 1 3 på tastaturet for å legge inn den spesifikasjonen. For valg 4 7, legg inn en verdi og trykk på OK. 4. Trykk på OK for å lagre verdiene og starte fyllingsprosessen. Hvis maskinen flyttes eller dunkes på dette tidspunktet, kan det føre til unøyaktig fylling. Når fyllingssyklusen nærmer seg ønsket vektverdi, begynner maskinen å gå langsommere. Da vil den fylle, stoppe, fylle igjen, stoppe, osv. Oljeinnsprøytningsflaske 1 (hvitt lokk) Oljeinnsprøytningsflaske 2 (grønn farge på lokk) Innsprøytningsflaske med UVsporstoff (gul farge på lokk) Figur 9 Magnetiske koblinger 5. Lukk koblingsventilene. Når du blir bedt om det, fjern serviceslangene fra klimaanlegget, og installer slangene på maskinens lagringsporter. 6. Trykk på OK for å starte rengjøring av slangene for å klargjøre maskinen for neste service. Når slangene er rene, viser skjermen en oppsummering av fyllingresultatet, som kan skrives ut. Nå er kjøretøyets klimaanlegg klart for bruk. FORSIKTIG: Hvis koblingsventilen på lavsiden (blå) eller høysiden (rød) står åpen under slangerengjøringen, vil systemet trekke kjølemiddel ut fra kjøretøyet igjen. AC Rev. A 19

22 Driftsinstruksjoner Automatisk Automatisk funksjon Med den AUTOMATISKE funksjonen kan en bruker programmere en automatisk sekvens for gjenvinning, vakuum, lekkasjetest og/eller fylling. Brukeren kan velge å hoppet over ett eller flere trinn i den automatiske sekvensen under programmeringen. Det kan ta opptil en time å fullføre en helautomatisk sekvens. 1. Koble serviceslangene for høysiden (rød) og lavsiden (blå) til klimaanlegget, og åpne koblingsventilene. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. 2. Trykk på AUTOMATISK. Maskinen viser HP LP HP + LP UV sporst. Kjølemiddel Vakuum Ekstra olje Ekstra olje (2) 3. Bruk talltastene på tastaturet til å utføre valg 1 3 for kjøretøyets klimaanlegg. For valg 4-8, legg inn en verdi og trykk på OK. 4. Skjermen viser en oversikt over funksjonene, med de valgte funksjonene uthevet. Velg OK for å starte. 5. Følg instruksjonene på skjermen. Enheten stopper midlertidig før oljeinnsprøytningen slik at brukeren kan bekrefte oljemengden. Etter fem sekunder starter den automatiske sekvensen. 6. Når sekvensen er fullført, lukk koblingsventilene på høysiden (rød) og lavsiden (blå). 7. Når du blir bedt om det, fjern serviceslangene fra klimaanlegget, og installer slangene på maskinens lagringsporter. 8. Velg OK for å starte rengjøring av slangene. Dette klargjør maskinen for neste service. 20

23 Driftsinstruksjoner Automatisk Automatisk (fortsatt) 9. Maskinen viser en oversikt over handlinger som utføres under den automatiske sekvensen. Informasjon om den automatiske funksjonen FYLLING-funksjonen for kjøretøy som er utstyrt med kobling for enkeltservice skal utføres manuelt i samsvar med prosedyrene i kjøretøyets servicehåndbok. Den samme mengden olje som gjenvinnes i GJENVINNING-fasen blir automatisk sprøytet inn under FYLLING-syklusen. Brukeren kan velge å sprøyte inn ekstra olje. FYLLING-modus etter oljeinnsprøytning gjør det kun mulig med en høysidefylling. Hvis GJENVINNING ikke er utført, kan du skrive inn mengden olje som skal sprøytes inn når du programmerer FYLLING-informasjonen. Hvis det oppstår problemer under den automatiske sekvensen, vil maskinen pipe tre ganger, de røde lampene foran på maskinen vil blinke, og kontrollpanelet vil beskrive problemet som har oppstått. Sekvensen stoppes midlertidig inntil brukeren angir en avgjørelse om hvordan den skal fortsette. Lekkasjetester før fylling og etter gjenvinning skjer automatisk. AC Rev. A 21

24 Driftsinstruksjoner Flushing Flushing FLUSHING-funksjonen utføres ved hjelp av en flushingadapter som er godkjent av kjøretøyprodusenten. Se også instruksjonene som følger med adapteren mens du utfører følgende fremgangsmåte. 1. Kontroller at flusher-filteret og nettingen ikke er tilstoppet. 2. Monter flusherenheten bak Robinair-maskinen. Ikke koble til noe ennå. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. 3. Fjern oljetømmingsflasken (se figur 10) fra Robinair-maskinen. Tøm oljeflasken, og kasser oljen i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. 4. Gjenvinn alt kjølemiddelet fra systemet som skal flushes. Merk: Mengden olje som hentes ut under Flushing inkluderer ikke oljen som er tatt ut under den innledende gjenvinningen. 6. For å utføre en effektiv flushing, kontroller at Robinair-maskinen har minst 5,9 kg påfyllbart kjølemiddel i ISV-en. Merk: Hvis maskinen ikke har minst 5,9 kg kjølemiddel om bord, se avsnittet Tankfylling i denne håndboken. 5. Noter hvor mye olje som ble tatt ut under gjenvinningen. Denne mengden må erstattes, pluss eventuell olje som er hentet ut under flushprosedyren. Oljetømmingsflaske 7. Koble Robinair-maskinen fra kjøretøyet. 8. Se kjøretøyets servicehåndbok, og koble til passende flushing-adaptere og bypass-koblinger. Figur Koble lavside-serviceslangen (blå) direkte til filteret på flush-settet. 10. Ta av høyside-servicekoblingen (rød), og koble høyside-serviceslangen (rød) til systemets sugelinjeadapter. 11. Bruk den medfølgende slangen til å koble systemets tømmeadapter til flusher-inngangen. 12. Koble til slangene som beskrevet i instruksjonene for flush-settet. 22

25 Driftsinstruksjoner Flushing 13. Se figur 11, og velg FLUSHING på hovedmenyen. Trykk på OK. 14. Godta standard vakuumtid, eller programmer en lengre tid. Trykk på OK. 15. Gjenvinningsmaskinen genererer et vakuum så lenge som den programmerte tiden, og utfører deretter en 5-minutters lekkasjetest. Hvis lekkasjetesten ikke er bestått, indikerer det en lekkasje i systemet eller koblingene, eller muligens en trykkøkning på grunn av utgassing av systemet. Hvis det skjer, kontroller og stram alle koblinger, og start vakuumprosessen på nytt Oppsett Funksjoner RRR Flushing Trykkfalltest Database Figur 11 Hovedmenyen Esc 16. Etter en vellykket vakuum- og lekkasjetest, kjører maskinen automatisk en trykktest og gjenvinning av flush-kretsen ved å bruke en liten mengde kjølemiddel. Etter en vellykket trykktest og gjenvinning, utfører maskinen fire flushing-sykluser i motsatt retning av normal systemgjennomstrømning. Hver flushingsyklus bruker maksimalt 3 kg kjølemiddel, og etterfølges av en gjenvinning. ADVARSEL: Du må IKKE koble fra noen servicekoblinger under flushingprosessen. Kjølemiddel kan sprute ut fra koblingene og føre til personskade. Etter denne prosedyren vil systemet være gjenvunnet og evakuert. FORSIKTIG: Flushing-settet har et utskiftbart filter og et grovfilter (netting), og begge disse kan bli tilstoppet. På slutten av flush-syklusen, kontroller høysiden (rød) for systemtrykk, og kontroller adapteren for fullstendig fjerning av kjølemiddel. Hvis det er trykk eller kjølemiddel igjen, avslutt flushing-syklusen og start gjenvinningsmodus for å gjenvinne kjølemiddel både via høyside- og lavsideslangen (blå). Utfør deretter service på filtrene, og gjenta flush-prosessen. 17. Når flush-prosedyren er ferdig og systemet er montert sammen igjen, erstatt eventuell olje som er gått tapt under prosessen. Se kjøretøyets servicehåndbok for ytterligere instruksjoner. AC Rev. A 23

26 Vedlikehold Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsoppgave Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning Kalibrere vekt for oljetømming Skifte filter Skifte vakuumpumpeolje Sjekke at hjulene roterer fritt Kontrollere kalibreringen av den interne vekten Kontrollere maskinen for lekkasjer Kontrollere luftinntakspanelene Rengjøre kabinettet og kontrollpanelet Kontrollere strømkabel og slanger for kutt og slitasje Smøre hjullagrene og bremsekomponentene Trykktest Anbefalt intervall Månedlig. Se Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Månedlig. Se Kalibrere vekt for oljetømming i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Når 150 kg med kjølemiddel er blitt filtrert. Se Filterskift i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Når filteret skiftes. Se Skifte vakuumpumpeolje i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Månedlig. Månedlig. Se Kalibreringskontroll i avsnittet Vedlikehold i denne håndboken. Månedlig. Kontroller slanger og koblinger for lekkasje. Koble fra strømmen, ta av dekselet, og bruk en elektronisk lekkasjedetektor til å kontrollere koblingene. Månedlig. Bruk en ren klut. Månedlig. Bruk en ren klut. Daglig. Månedlig. Hvert 10. år utføres av et autorisert Robinairservicesenter. 24

27 Vedlikehold Generelt vedlikehold Tørk av maskinen med en ren klut for å fjerne fett og smuss. Elektrisk beskyttelse Maskinen er utstyrt med en sikring på kontrollpanelet, over av/på-bryteren. Hvis sikringen går, vil sikringsknappen sprette ut. Hvis sikringen går vil også maskinen miste all strømforsyning. Trykk på sikringsknappen for å koble til strømmen igjen. Sperring/blokkering For å sikre at uautorisert personell ikke kan kjøre maskinen, bruk blokkerings-/sperrefunksjonen. Se figur Vri sperre-/blokkeringsspaken mot urviseren. 2. Sett inn en hengelås eller lignende gjennom hullene, slik at det ikke er mulig å vri spaken med urviseren for å starte maskinen. ADVARSEL: For å forebygge personskade, må alle kontroller og reparasjoner på denne maskinen utføres av kvalifisert personell. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. Justering av tankfylling Maksimal kapasitet for den interne oppbevaringstanken (ISV) er 6,1 kg. Denne verdien kan justeres etter bruksområdet. Minimumsverdien er 1,8 kg. Sperre-/ blokkeringsspak 1. Velg JUSTERING AV TANKFYLLING fra oppsettmenyen. Se figur Maskinen viser standard mengde kjølemiddel: TANKNIVÅ 6,1 KG Figur Velg OK for å godta standardmengden, eller bruk tastaturet til å skrive inn en mengde, og velg OK. 1 Tankfylling 2 Justering av tankfylling 3 Kalibreringskontroll 4 Pipetoneinnstilling 5 Info lufting 6 Verkstedsdata Esc Figur 13 Oppsettmenyen AC Rev. A 25

28 Vedlikehold Tankfylling Dette menyelementet brukes for å overføre kjølemiddel fra en kildetank til den interne oppbevaringstanken (ISV). 1. Koble lavsideslangen (blå) til væskekontakten på en full kildetank. 2. Plasser kildetanken slik at flytende kjølemiddel leveres til koblingen. Åpne ventilen på kildetanken. 3. Velg TANKFYLLING fra oppsettmenyen. Maskinen viser FYLLMENGDE (KG) XX,XXX KOBLE NEDRE SIDESLANGE TIL KILDETANK OK = FORTSETT, ESC = AVSLUTT 4. Skriv inn mengden som skal gjenvinnes, og trykk på OK. Fyll minst 3,6 kg kjølemiddel for å være sikker på at nok er tilgjengelig for fylling. 5. Maskinen begynner å fylle den interne oppbevaringstanken (ISV), og stopper automatisk når det forhåndsinnstilte tankfyllingsnivået er nådd. Hvis du vil stoppe tankfyllingen før det forhåndsinnstilte nivået er nådd, velg ESC. 6. Lukk ventilen og fjern slangen fra kildetanken. 26

29 Vedlikehold Filterskift Filteret er laget for å fange opp syre og partikler, og fjerne fuktighet fra kjølemiddelet. For å oppfylle kravet om tilstrekkelig fjerning av fuktighet og forurensning, må filteret skiftes når 150 kg kjølemiddel er blitt filtrert. Maskinen gir en advarsel når 125 kg av filterkapasiteten er brukt. Når hele filterkapasiteten på 150 kg er brukt, låses maskinen slik at det ikke er mulig å bruke den. Kontrollere gjenværende filterkapasitet 1. Velg FILTERSKIFT fra oppsettmenyen eller når maskinen ber om det. Maskinen viser FILTERETS LEVETID: X,XX KG SKIFTE FILTER? Maskinen viser hvor mye filterkapasitet det er igjen før maskinen låser seg. 2. Når du får spørsmål om det, velg OK hvis du vil skifte filter eller ESC hvis du vil fortsette å bruke maskinen. ADVARSEL: For å forebygge personskade når du arbeider med kjølemiddel, les og følg instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og bruk verneutstyr som briller og hansker. Forsiktig: For å forebygge skade på utstyret, må du kun bruke originale filtre for Robinair No i denne maskinen. Alle ytelsestester og spesifikasjoner er basert på at akkurat dette filteret brukes. ADVARSEL: Komponentene i maskinen er under høyt trykk. For å forebygge personskade, skift filter kun når maskinen ber om det. Skifte filteret 1. Hvis du velger OK på spørsmålet om å skifte filter, sletter maskinen filteret i systemet, og ber om at du skriver inn koden for det nye filteret. Skru ut de fire skruene som holder dekselet på plass. VENTER PÅ FILTERRENGJØR FILTER SERIENR Skriv inn serienummeret på det nye filteret med tastaturet, og velg OK. Hvis FEIL SERIENUMMER vises, er serienummeret skrevet inn feil, eller filteret har allerede vært i bruk i maskinen. 2. Maskinen viser SLÅ ENHET AV TA AV DEKSEL, OG SKIFT FILTER VELG OK = BEKREFTE Slå av maskinen. Ta ut oljeflasken. Skru ut de fire skruene som holder dekselet på plass. Se figur 14. Figur 14 AC Rev. A 27

30 9 OK Vedlikehold Filterskift (fortsatt) 3. Heng dekselet bak på maskinen, som vist på figur Ta ut filteret ved å vri det mot urviseren (sett fra bunnen av filteret). Figur Se figur 16 når du undersøker det nye filteret. Kontroller at begge o-ringene er smurt, riktig plassert i sporene som vist på figuren, og ikke skadet. (O-ringene er smurt med ISO DVA / DVC olje.) 6. Installer det nye filteret ved å skru det på plass med urviseren. Kontroller at filteret er riktig plassert, som vist på figur 17. Trekk til filteret til 20 Nm. Filter HELP MENU STOP ESC Heng deksel her 7. Resirkuler filteret som er tatt ut fra maskinen i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser. O-ringer Figur 16 Riktig montert Feil montert Figur 17 28

31 Vedlikehold Kalibreringskontroll Denne funksjonen brukes for å sikre at maskinens innvendige vekt alltid er kalibrert. Under denne testen skal du kun bruke kalibreringsvekten som leveres med maskinen. 1. Velg KALIBRERINGSKONTROLL fra oppsettmenyen. Maskinen viser SETT PRØVEVEKT PÅ VEKT OK = FORTSETTE ESC = AVBRYTE 2. Se figur 18, og kontroller at magneten nederst på maskinen er ren. 3. Fest kalibreringsvekten til magneten nederst på maskinen. Velg OK. Hvis skjermen viser PROSEDYRE FULLFØRT the scale is in calibration. (vekten er kalibrert.) Velg OK. Hvis skjermen viser KALIBRERING AVVIST Magnet Figur 18 the scale is out of calibration. (vekten er ikke kalibrert.) Kontakt et autorisert Robinair servicesenter for assistanse. 4. Fjern kalibreringsvekten fra vekten. AC Rev. A 29

32 Vedlikehold Skift vakuumpumpeolje 1. Velg SKIFT VAKUUMPUMPEOLJE fra oppsettmenyen eller når du bli bedt om det. Skjermen viser hvor lenge vakuumpumpen har gått siden siste oljeskift. GJENVÆR DRIFTSTID OLJE 0 TIMER 0 MINUTTER SKIFTE OLJE? 2. Trykk på OK. Hvis maskinen viser FORSIKTIG: For å unngå personskade, må du IKKE betjene maskinen på noe annet tidspunkt uten at pluggen på oljefyllingsporten er installert, siden vakuumpumpen trykksettes under normal bruk. OLJESKIFT VENT... lar du vakuumpumpen gå i 30 sekunder for å varme opp oljen. Hvis oljen allerede er varm, viser skjermen OLJESKIFT RENGJØRING ENHET VENT mens kompressoren kjører for å eliminere eventuelt trykk i vakuumpumpen. 3. Når kompressoren har stoppet, åpne oljefyllingslokket langsomt for å kontrollere at det ikke er noe trykk i maskinen. Ta deretter lokket forsiktig av. Se figur Skjermen viser TØM PUMPEN FOR BRUKT OLJE, OG TILSETT CA 600 ML NY OLJE VELG OK = BEKREFTE Oljefyllingslokk og -port Nivåglass Kobling for oljetømming Ta av lokket for oljetømming, og tapp oljen ut i en passende beholder for kassering. Sett lokket på plass og fest det skikkelig. 5. Tilsett langsomt ca 550 ml vakuumpumpeolje til pumpen gjennom oljefyllingsporten. Trykk på OK for å starte vakuumpumpen. 6. Skjermen viser Figur 19 FYLL PUMPEN MED OLJE OPP TIL RIKTIG NIVÅ VELG ESC = AVSLUTT Tilsett langsomt vakuumpumpeolje på pumpen gjennom oljefyllingsporten, inntil oljen er kommet opp til midt på nivåglasset. 7. Sett lokket tilbake på oljefyllingsporten, og lukk det skikkelig. Trykk på ESC. Forsiktig: Det er brukerens ansvar å overvåke vakuumpumpeoljens nivå og klarhet. Hvis forurenset olje ikke fjernes fra vakuumpumpen og erstattes med ny olje, vil vakuumpumpen bli permanent skadet. 30

33 Vedlikehold Rediger topptekst Slik endrer do teksten som vises øverst på hver utskrift: 1. Velg VERKSTEDSDATA fra oppsettmenyen. 2. Markøren blinker i det første feltet. Trykk på Menytasten for å åpne det virtuelle tastaturet. 3. Bruk piltastene til å bevege deg på tastaturet. Trykk på OK for å skrive inn et tegn. 4. Trykk på Meny-tasten for å lukke tastaturet og gå til neste felt. 5. Trykk på OK for å lagre dataene, og trykk på ESC for å lukke tastaturet. Denne prosedyren er forklart mer detaljert i avsnittet Oppsett under Verkstedsdata. Skifte skriverpapir Slik installerer du en ny papirrull i skriveren: 1. Ta av dekselet på skriveren ved å trekke ut tappen, som vist på figur Ta ut papirkjernen. 3. Installer den nye papirrullen med papirenden øverst på rullen. 4. Sett dekselet tilbake på skriveren med forkanten av papiret over rullen. Forkanten av papiret over rullen Tapp Figur 20 AC Rev. A 31

34 Vedlikehold Kalibrere vekt for olje- og sporstoffinnsprøytning 1. Ta innsprøytningsflaskene med sporstoff og olje av vektene. Se figur Velg KALIBRER OLJEINNSPRØYTNING 1 fra oppsettmenyen. 3. Når du får spørsmål om den første vekten, godta 0 GRAM som standard, og trykk på OK. 4. Når du får spørsmål om den andre vekten, fest kalibreringsvekten som fulgte med maskinen til den magnetiske koblingen på vekten for oljeinnsprøytning Programmer 533 GRAM Oljeinnsprøytningsflaske 1 (hvitt lokk) Oljeinnsprøytningsflaske 2 (grønn farge på lokk) Innsprøytningsflaske med UVsporstoff (gul farge på lokk) Magnetiske koblinger og trykk på OK. 6. Når du får melding om at kalibreringen er fullført, trykk på OK for å avslutte. 7. Gjenta denne prosedyren for de to andre vektene ved å velge KALIBRER OLJEINNSPRØYTNING 2 og KALIBRER UV-SPORSTOFF-INNSPRØYTNING fra oppsettmenyen. Figur 21 Kalibrere vekt for oljetømming 1. Fjern oljetømmingsflasken fra vekten. 2. Hekt hakket i enden av kalibreringsbraketten for oljetømming (medfølger) rundt innløpet for oljetapping, som vist på figur Velg KALIBRER OLJETØMMING fra oppsettmenyen. 4. Når du får spørsmål om den første vekten, skriver du Kalibreringsbrakett og -vekt for oljetømming 53 GRAM som standard, og trykk på OK. 5. Når du får spørsmål om den andre vekten, sett den medfølgende kalibreringsvekten på braketten, som vist på figuren, og skriv inn følgende verdi: Innløp for oljetømming 586 GRAM 6. Når du får melding om at kalibreringen er fullført, trykk på OK for å avslutte. 7. Fjern kalibreringsvekten og braketten, og sett oljetømmingsflasken tilbake på plass. Figur 22 32

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Tømmeaggregat CR700 Spesifikasjoner CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S Kompressortype 1HP oljefri stempelkompressor Dimensjon 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Vekt 15,3 kg Driftsområde

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter

Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Calorex DH15 AX OTW/TTW Vegghengt avfukter Instruksjonsmanual Rev. 11.01.2017 Introduksjon Advarsel Det er operatørens ansvar å lese og forstå denne servicemanualen og øvrig informasjon samt at anvende

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer