Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT Litt historikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret Et tilbakeblikk på Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Krafttilgang Kraftlevering nettkunder Kraftuttrykk Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale kraftlag fra denne dato skulle slås sammen til et kraftverk under navnet Nesset kommunale kraftverk. Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen fungerte bedriften fram til utgangen av Litt historikk En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den vedtok å endre organisasjons-formen og stifte nytt selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble NKK omgjort til eget aksjeselskap under navnet: Nesset Kraft AS. Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr ,- danner aksjekapitalen

3 ÅRSBERETNING Målsetting, visjon og forretningside for Nesset Kraft AS NKAS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi. NKAS skal innen eget område eie infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn. NKAS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av vårt lokalsamfunn. Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunder etterspør. Arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt forsyningsområde. Inngå samarbeid med andre, der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Egen produsert kraft skal optimaliseres ifh til markedspris og vannkapasitet. Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene herunder eksisterende vannkraftpotensial. Vår visjon er: Nesset Kraft AS Lokal Verdiskapende Med kunden i fokus GEN.FORS. STYRET DAGLIG LEDER Nettdrift sammen med kraftproduksjon er våre hovedsatsningsområder, videre skal vi være den foretrukne strømleverandør i Nesset. Utnytte de markeder som vår energiportefølje kan tilpasses, med tanke på et best mulig økonomisk resultat og vurdert risiko. Nettdriften skal være kostnadseffektiv og av kvalitetsmessig god standard. Gjennom DLE skal vi utføre tilsyn ihht lovpålagt krav. NKAS skal bidra til utbygging av bredbånd i Nesset gjennom å eie og leie ut fiberkabel Andre virksomhetsområder/satsningsområder: Det arbeides med det for øyet å undersøke og utvikle muligheter for nye satsningsområder i perioden. Nesset Kraft AS organisasjon og struktur Organisasjonsplan skjematisk: DRIFTSAVD. TILSYN ØKONOMIAVD.

4 4 ÅRSBERETNING 2013 Nøkkeltall Nesset Kraft AS 2013 Totale inntekter kr Driftsresultat kr Åroverskudd kr År Tot.kap. rentabilitet (Res før ekstr.poster + finanskostn/gjen.totalkapital) Egenkap. Rentabilitet (Res før ekstr.poster skattekost/gjen. Egenkapital) Egenkap.andel, soliditet (Egenkapital/totalkapital) Likviditetsgrad I (Omløpsmidler/kortsiktig gjeld) Resultatgrad (Resultat før rentekostnader/omsetning) 5,27 % 2,55 % 5,05 % 10,32 % 6,69 % 8,88 % 0,36 % 7,80 % 24,80 % 14,35 % 38,12 % 37,05 % 34,45 % 32,04 % 29,56 % 2,88 % 3,24 % 2,87 % 2,40 % 2,41 % 10,60 % 5,41 % 10,94 % 21,10 % 13,70 % Investeringer kr Antall fast ansatte pr (hvorav en i permisjon) 17 personer herav deltid 1 person Abonnenter nett Antall % GWh % Abonnenter nett og energiforbruk, inkl gratiskr ,00 45,7 100,00 Herav husholdning og fritidshus , ,70 Herav næringsliv, inkl jordbruk ,40 20,7 45,30 Krafttilgang totalt inkl. frikraft Eikesdal 48,6 GWh Herav egenproduksjon 19,5 GWh Levert sluttbrukere gjennom nettvirksomheten 45,7 GWh Nettap i eget nett eks Eikesdal 2,8 GWh eller 5,9% Nettvirksomhetens inntektsramme for år 2013 kr KILE for 2013 utgjør 0,430 mill kr

5 ÅRSBERETNING Et tilbakeblikk på året 2013 fra daglig leder Da har jeg vært ansatt som daglig leder i et år. For min egen del har dette vært et år med stadig nye utfordringer og oppgaver. Det er derfor godt vi er et rutinert lag som jobber sammen. Det var spesielt tungt da vi avviklet installasjonsvirksomheten første september. Dette medført at vi mistet 5 mann som var en del av miljøet både faglig og sosialt. Men året har også hatt sine lyspunkt. Vi har ansatt Arild som driftsingeniør og Stian som montør. Dette har styrket Nesset Kraft. På investeringssiden har vi kjøpt en liten lastebil, mobilt telefonsystem, nytt KIS- system (kundeinformasjonssystem), bredbånd, lavspent og høyspent linjer, nettstasjoner, Smart Strøm Nordvest (nye smarte strømmålere) og startet arbeidet med å rehabilitere fasaden på huset vårt. Spesielt arbeidet med ny fasade er spennende. Dette arbeidet vil strekke seg fram til Vinteren 2013 var tør og kald, dette medførte stans av Meisal kraftstasjon i ca. en måned i mars/april. Dette er uvanlig, men vi fikk tatt igjen noe på sommer og høst og vi hadde bra fylling av Meisalvannet ved nyttår. Produksjonen ble på MWh noe som er en reduksjon på 4500MWh fra Forbruket i vårt område har steget litt siden 2012, men gjennomgående greie priser har gitt et noe bedre resultat en budsjett. Nesset Kraft fikk i 2013 utjevningstilskudd på nettleien. For oss utgjorde dette 1,3 millioner og bidro til å dempe økning i energileddet på nettariffene. Vi forvalter kommunens konsesjonskraft, en avtale gjeldene fra 2012 til ut Som tidligere innebærer dette detaljsalg av kraft til lokalsamfunnet. Vi tilbyr spotpris med påslag og fastprisavtaler for 1 og 2 år sammen med Nesset Kommune. Det er mange ting som ikke ser lyst ut. Vi er for små, kommunen er for liten, betingelsene blir dårligere og kravene større for hvert år. Men så er det mulig å snu litt på dette. Hvem har sikrest strømforsyning med kort utetid, leverer overskudd til eierne, bredbånd i utkantene og kompetansearbeidsplasser i en liten kommune? For å greie dette må vi ha gode medarbeiderne, gjøre en god jobb og samarbeide med andre. Det skal bli spennende å se hva vi får til i Eidsvåg Knut Arne Vike Daglig leder

6 6 ÅRSBERETNING 2013 Magny Lange Svensli ble ansatt i Nesset Kommunale Kraftverk 1. oktober 1988, og hadde 25 års jubileum i Magny Lange Svensli har hatt varierte arbeidsfunksjoner innenfor økonomiforvaltningen i selskapet. Overrekkelsen av gullklokke ble foretatt i tilknytning til julebordsarrangementet for de ansatt. Her mottar hun gullklokken fra daglig leder Knut Arne Vike.

7 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 Styrets representanter og daglig leder på bildet er: Fra venstre bak: Gudbjørg Frisvoll (styremedlem), Monica H Kalset (observatør), Bjørn Nauste (ansatterepresentant), Anne Grete Klokset (nestleder), Einar Gagnat (styremedlem). Fra venstre foran: Knut Arne Vike (daglig leder), Ola Krogstad (styrets leder). Styret Det er i gjennom året avholdt i alt 8 styremøter og behandlet 47 saker. Ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2012 ble avholdt den 25. april 2013 på Kommunehuset. Utfordringene i 2013 har vært mange med noen spesielt tunge saker som avvikling av et aktivitetsområde i selskapet og vår satsing på småkraftutbygging. Ved starten av 2013 fikk selskapet også ny daglig leder som i seg selv var krevende sammen med de tunge sakene. Samarbeidet i styret og med daglig leder har vært godt. Økonomisk har 2013 etter styrets oppfatning blitt tilfredsstillende og klart bedre enn 2012 selv om kraftpris og produksjon har vært svært lav. Eiendommer Det er ingen endringer i vår eiendomsmasse gjennom året. I utleielokaler som Nesset Næringshage tidligere leide, er det nå vi som administrerer utleien til den enkelte leietaker. Driftsavdelingen For året 2013 er det utført en del anleggsmessige fornyinger og utvidelser av fordelingsnettet. Linjenett: Av de større prosjekter driftsavdelingen har gjennomført kan nevnes: Grunnet frigjøring av areal ved «Stubø saga» for bygging av lagerhall har vi lagt ny 22kV jordkabel fra trafokiosk Stubø Remmen og til Nesset Rådhus gjennom den etablerte rørtraseen i tidligere bygget gang og sykkelveg fra Stubø til Brekken. Den erstatter ca. 200 meter med gammel linje fra Eidsvåg bedehus og til kabelmast ved parkeringen på Rådhuset. En del eksisterende gamle friluftsarrangement er blitt oppgradert til å kunne betjenes fra bakken i henhold

8 8 ÅRSBERETNING 2013 til et generelt pålegg fra DSB til alle landets everk. Ny trafo Sjøgarden er etablert for å kunne forestå utbygging av nye boliger i boligfeltet Sjøgarden Panorama. Ombygging av lavspentforsyningen til nye butikker/ forretningslokaler i Alstad- og Farstadeiendommene er utført. Det er foretatt 17 stk. nye tilkoblinger i forsyningsområdet gjennom året. Dette fordelt på 5 nye boliger, 6 hytter/fritidseiendommer, 2 stk. driftsbygninger og 4 stk andre anlegg. Alle anlegg er tilknyttet via jordkabel. På høy- og lavspentnettet er det foretatt planlagte revisjoner, befaringer, etc. Statistikk: ILE kwh KILE kr. Annet nett. Samlede avbrudd ILE kwh KILE kr. Av driftsforstyrrelser velger en å nevne: Gjennom året 2 stk. hendelser med utfall av strømforsyningen gjennom Syltebø trafostasjon, Statnett s sentralnettslinje mellom Grytten og Brandhol faller ut. Trefall og avslitt fase i Svenslia på Meisalstranda Trefall og avslitt fase i avgreining Raudsand Myran på Raudsand. Utfall av Nesset 1 i Syltebø trafostasjon, årsak entreprenør graver av høyspentkabelen til trafo Grytosen i Eresfjord. Skjevspenninger i Vistdal, mulig årsak er jordfeil i Linjer Forbrukstransformatorer Antall Sum KVA Sum Sum foregående år Feil og avbrudd: Til NVE er det rapportert inn 22 avbrudd mot 27 avbrudd året før. Forskjellen fra tidligere år med rapportering er at det fra og med året 2009 så skal alle utkoblinger rapporteres uavhengig av lengde. Tidligere har det vært kun utkoblinger/utfall med varighet over 3 minutter. I eget nett var 12 av hendelsene planlagte utkoblinger og 8 av hendelsene var driftsforstyrrelser. I andres nett, 2 hendelser som begge var driftsforstyrrelse, Statnett s sentralnettslinje mellom Grytten og Brandhol som gjør at vi mister forsyningen fra Syltebø trafostasjon. Avbruddene har en samlet ILE på KWh og en samlet KILE på kr. Av dette gjelder følgende tall for eget nett: ILE, kwh og KILE, kr. ILE og KILE (ikke levert energi og kompensasjon for ikke levert energi) mengden i eget nett har en liten økning i forhold til året Statistikk: Høyspennings luftledning i meter stolperekke Impregnerte tremaster Eget nett. Planlagte og varslede utkoblinger ILE kwh KILE kr. Eget nett. Driftsforstyrrelser Rauma nettet som ligger inne. Utfall av Nesset 2 grunnet trefall ved Frisvoll i Eresfjord under stormen Ivar. Ut over dette har vi foretatt nødvendige tilsyn og utbedringer av eksisterende høyspentlinjer, utført ordinære revisjoner og vedlikeholdsoppdrag både på høy- og lavspentnettet. Produksjon: Lavspennings luftledning i meter stolperekke Jordkabler, sjøkabler i meter Høyspenning Lavspenning Sum Sum foregående år Meisal har hatt en samlet produksjon på 19500MWh, noe som er å betrakte som i nedre kant av et normalår. Noe av årsaken ligger i den kalde og tørre vinteren 2012/2013 der stasjonen stod grunnet manglende produksjonsvatnet i april. Årlig samlet kraftproduksjon i Nesset for 2013 var i overkant av 52,3GWh Bredbånd og annet arbeid: NKAS har i år som tidligere år forestått vedlikeholdet av kommunens gate- og vegbelysning. Det er sluttført et større bredbåndsprosjekt som nå har pågått på tredje året med bygging av fiber til heimen som har omfattet bebyggelsen i Eidsvåg fra barneskole og vestover til og med Hargaut boligfelt og opp til og med Solbjøra og Flåhammeren. På hele dette arealet har alt anlegg blitt gravd ned i bakken.

9 ÅRSBERETNING Mannskap: Montørpersonellet er blitt styrket med 1 montør, da Stian Sagli som tidligere har vært energimontørlærling har blitt ansatt som ny energimontør. Videre er Arild Flåhammer tilsatt som ny driftsingeniør etter Knut Arne Vike. Mannskapssituasjonen ved utgangen av året: 1 overmontør, 6 montører, 1 montør/vaktmester samt 2 driftsingeniører. Transportmidler: Det er blitt innkjøpt ny Iveco lett lastebil med kran for driftsmontørene. Jordfeilsøk på nettet i samarbeid med nettpersonell Målerbytte. Enøk Det statlige selskap Enova (opprettet i 2002) administrerer fortsatt alt enøkarbeid som tidligere ble gjennomført i elverkene. Fortsatt vil elverkene være inntektskrevere gjennom nettleiesatsene for det arbeid som skal gjøres, men pengene skal overføres det nye selskapet i sin helhet. Avgiften har vært 1,25 øre/kwh i I skoleundervisningen som DLE gjennomfører for 5. og 9. klassinger, er ENØK et tema. Verktøy og redskap: Det er ikke innkjøp nye spesielle redskap i løpet av året. Lager, mønstringsplasser og andre bygninger relatert til driften: Det er utført vanlig vedlikeholdsarbeid på bygningsmassen gjennom året. Det lokale el-tilsyn (DLE) Nettselskapet er gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt å drive systematisk kontroll av elektriske anlegg innenfor vårt forsyningsområde. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. For å gjennomføre årlige tilsyn, er det for tiden en person som ivaretar de pålagte oppgaver i henhold til rammebrevet, med tilhørende tilsynsplan for Vi har i 2013 prioritert kontroller på nyere anlegg og anlegg som ikke har vært kontrollert på over 20 år. Landbruksinstallasjoner, campingplasser og kontroll av andre typer virksomheter har også blitt gjennomført. Informasjon om elsikkerhet blir gitt under kontrollen, ved besøk i skole, 6. og 9. klasser og ved henvendelse fra kunde. DLE tok på seg oppdrag om skoleinfo for DLE ved Istad Nett. Skolene med klassetrinn 5. og 9. klasser i Batnfjord og Torvika ble besøkt. Vi deltok også i landsomfattende aksjoner som HMSetatenes Landbrukskampanje, Risiko -aksjon og Aksjon Boligbrann. Med bakgrunn i at Nesset Kraft AS har egen installasjonsavdeling så stiller DSB krav om at vi må ha et sette- DLE for kontroll og revisjon av egen installatør og dens utførte installasjoner. Dette i habilitetens navn. DSB har i den anledning utpekt Istad Nett AS til denne oppgaven. Avdelingen utførte også: Behandling av meldinger om arbeid fra installatører. Marked Vi har kraftavtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS som har vist seg å være til gunst for alle. For 2013 utgjorde uttaket til sluttbrukere med fastprisavtaler i overkant av ca. 63 % av all levert energi i vårt leveringsområde. Da ettårskontrakten for 2011 gikk ut, ble ny treårskontrakt for perioden forhandlet fram mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS der all tilgjengelig konsesjonskraft som Nesset kommune disponerer skulle selges av Nesset Kraft AS. Tidligere intensjon om at alle kunder innen forsyningsområdet skulle få mulighet til å inngå gunstige fastprisavtaler ble gjennomført. Det tilbys nå både 1 år og 2 år fastprisavtale til kundene i vårt sluttbrukerområde. Ut over dette har våre kunder hatt muligheten av å benytte seg av kraftkjøp til spotpris med påslag. Selskapet har levert kraft gjennom eget distribusjonsnett til i alt 2363 kunder, inkludert frikraftskunder i Eikesdal og Meisal. Til Eikesdal er kraften for en stor del levert som gratiskraft fra Statkraft og gjennom Statnett`s 22 kv høgspentnett. Ut over dette er kraft levert over samme nett til øvrige kunder i Eikesdalen. Nesset Kraft har stått for driften av dette anlegget gjennom egen avtale med Statnett som er eier av linjenettet. Levert kraft innen konsesjonsområdet fratrukket tap i nettet utgjorde MWh. Vi har solgt MWh og fremmedleveransen blir da MWh. Tapet i nettet utgjør ca. 7 % og kommer i tillegg. Foruten salg av kraft til egne sluttbrukere, har bedriften solgt overskuddskraften i Norpool`s Spotmarked. Fra en gjennomsnitt områdepris i 2012 på 245 kr/mwh fikk vi en snitt pris for året 2013 på 305,30 kr/mwh. Dette er en god forbedring. Fra og med året 2007 ble det av Nesset kommunestyre gjort vedtak om at Erstatningskraften på 400 kw/2400 MWh ikke lenger skal inngå i NKAS sitt energiregnskap på samme måte som før. Gevinst av salg av denne krafta skal nå overføres til Utviklingsfondet for Indre Nesset. I henhold til gjeldende avtale er hele overskuddet overført i 2013.

10 10 ÅRSBERETNING 2013 Installasjon/Teknisk Installasjonsvirksomheten ble første september 2013 avviklet. Dårlig resultat over flere år og lite håp om forbedring medførte dette. En avtale om salg av varelager og biler ble inngått med Angvik Elektro AS. En ansatt begynte i Statens vegvesen og fire begynte i Angvik Elektro AS. Økonomi Nesset Kraft AS hadde i 2013 en omsetning, eksklusiv årets merinntekt, på kr ,-. Driftskostnadene utgjorde kr ,- mot kr ,- i året 2012, dvs. en reduksjon på kr ,-. Driftsresultatet ble kr ,- mot kr ,- i Netto finanskostnader ble på kr ,- mot kr ,- i Resultat før skatt ble et overskudd på kr ,- mot tilsvarende et overskudd på kr ,- i Nesset Kraft AS har ikke hatt behov for kassakredittlån i perioden. Ansvarlig lån fra eier utgjør kr ,-. Årets belastede renter på ansvarlig lån utgjør kr ,- Skatt/resultat Endring i utsatt skatt utgjør kr ,-, betalbar skatt på kr ,-, som gir en samlet skattekostnad på kr ,-. Årets overskudd etter skatt blir etter dette kr ,- mot tilsvarende et overskudd på kr 42,615,- for For ytterligere redegjørelser vises til regnskap og balanse med noter. Medeierskap og allianser Nesset Kraft AS har i sine vedtekter bestemt at vi skal inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NKAS`s framtidige eksistens. Små lokalt e-verk har mange komplekse utfordringer. Gjennom samarbeid løser man disse utfordringene på en bedre måte. Nesset kraft har i dag aksjer i Trønderkraft AS, en innkjøpsorganisasjon hvor vi er likeverdig aksjeeier med 19 andre elverk i Midt-Norge. Her har vi tilgang til gode innkjøpsavtaler med leverandører av de fleste kapitalkrevende vareslag innen vår bransje. Vi er videre aksjeeier i Energi 1 Kraft AS. Selskapets formål er i første omgang å avregne og omsette energi for eierne mot NordPool. Energi 1 Kraft AS eies av Nordmøre Energi AS, Svorka Energi AS, Sunndal Energi KF, Rauma Energi AS og Nesset Kraft AS. Nesset Næringshage AS ble stiftet i 2004 og her valgte styret i Nesset Kraft AS å gå inn med en aksjepost, noe som flere av bedriftene i Nesset også har gjort. I 2004 kjøpte Nesset Kraft seg inn i bredbåndselskapet SuCom AS. I 2005 økte vi vår aksjeandel fra 10 til 15 %. Etter beslutning om oppkjøp av Canal Digital sitt kabelnett på Sunndalsøra ble aksjekapitalen vedtatt økt. For vår del førte det til økt aksjekjøp med kr Her er vårt formål fortsatt å bidra til en lokal utbygging av bredbånd i eierkommunene. I mai 2011 ble selskapet LangfjordKraft AS etablert sammen med Hydroplan der Nesset Kraft eier 50% og Hydroplan 50%. Hydroplan ble i 2013 solgt til Clemens Elvekraft AS. Hovedformålet med selskapet er å utvikle og drifte småkraftverk i kommunen og regionen. Vi har fått konsesjon på Grytneselva og Buggeelva, mens vi fortsatt venter på svar om konsesjon på Kvidalselva. NVE har pålagt alle nettselskaper å innføre avanserte måle- og styringssystemer innen 1.januar For å kunne løse dette på en best mulig måte er vi med i en allianse bestående av 12 selskaper, Smart Strøm Nordvest, der målsetting er gjennomføring av kostnadseffektiv fellesanskaffelse av AMS-utstyr og tjenester samt utredning av relaterte driftssamarbeidsmuligheter. Ut over dette er Nesset Kraft medlem i KS-bedrift, DEFO (Distriktenes Energiforening), Energi Norge og Nesset Næringsforening. Helse miljø og sikkerhet (HMS) Nesset Kraft har alle ansatte tilsluttet Bedriftshelsetjenesten Stamina HOT, videre eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Medarbeidersamtaler benyttes som verktøy mellom ledelse og ansatte. Som i tidligere år har alle ansatte fortsatt mulighet til å benytte Låven treningssenter så mye de vil mot å betale en liten egenandel. Det er ikke registrert arbeidsskader som har ført til sykefravær gjennom året. Nesset Kraft står for en drift som ikke er forurensende i det ytre miljøet. Spesialavfall fjernes gjennom avtaler med godkjente bedrifter. Nesset Kraft har forpliktende samarbeidsavtale med ansatte og NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtale). Årlig gjennomføres sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspentarbeider samt kurs i førstehjelp. Som en del av vår HMS-strategi bruker vi datasystem HMS-håndboken. Dette er et internettbasert system som fungerer som et oppslagsverk, verktøy og informasjonsdatabase om og for NKAS, tilgjengelig for alle innen bedriften. Gjennom sentral drift av servere (ASP-avtale) med Hatteland Solution AS, har vi lagt til rette for at vår datasikkerhet er ivaretatt på en for oss god måte. Formålet med avtalen er å gjøre oss uavhengig av egen It-avdeling.

11 ÅRSBERETNING Likestilling Med unntak for administrasjonen, er NKAS sin virksomhet i hovedsak knyttet opp til mannsdominerte yrker generelt. I vår virksomhet er 4 av de ansatte kvinner, hvorav en er konstituert som tilsynsingeniør, 2 arbeider innen økonomi/regnskap og en innen rengjøring. Etter nå flere runder med NVE og ny endringssøknad om konsesjon på utbygging av Grytneselva fikk vi medhold i å gå bort fra tunnel og sjaktalternativet i opprinnelig tillatelse til å grave ned/sprenge ned rørgata i en trasee langs elva med en kraftstasjon plassert like ovenfor fylkesvegen. Videre detaljplanlegging og investeringsbeslutning ventes å bli tatt i løpet av Styret består av 5 personer hvorav 4 er valgt av eier og 1 av og blant de ansatte. I tillegg er det en observatør også valgt av de ansatte. I styret er det 3 menn og 2 kvinner og kvinnelig observatør. Vår virksomhet er ikke i strid med likestillingsloven. Personale Ved utgangen av året var det tilsatt 17 personer ved NKAS. I tillegg er det en som er ute i utdanningspermisjon. Det har blitt ansatt en driftsingeniør og en montør våren Det totale sykefraværet i 2013 var på 3 % som er en stor nedgang fra 2012 som hadde et samlet sykefravær på 6,72 %. Fortsatt drift Årets regnskap er framlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret mener at dette gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Framtidig utvikling Dagens finansielle stilling er god og inntjeninga er tilfredsstillende generelt sett. Vi må jobbe for å bedre resultatet på alle avdelinger også til neste år. Trenden for januar og februar 2014 er positiv, men vi må anstrenge oss ytterligere i 2014 for å kunne levere iht budsjett og våre målsettinger ellers. Vi håper å komme i gang med utbygging av Grytneselva i løpet av 2014, i tillegg så skal det utredes andre muligheter når det gjelder småkraft og eventuell oppgraderinger av eksisterende produksjonsanlegg. Anne Grete Klokset (Nestleder) Styret mener forholdene ligger bra til rette for videre utvikling av selskapet fremover. Energibransjen er dog spennende og har mange komplekse utfordringer i seg, dette krever og vil kreve mye av de ansatte, administrasjon og styret i de kommende årene. Samarbeid med våre naboverk og i Energi 1 alliansen vil være nødvendig, en videreføring og utvikling av slike samarbeid vil være av stor betydning. Verdiskapning vil ha fokus i årene som kommer, vi står foran store utbyggingsprosjekter når det gjelder småkraftutbygging samt videre utbygging av fiber/bredbånd og vi må se på andre muligheter som ligger der. Å bygge et fundament for videre utvikling og fremtidsrettet posisjon vil være en av de store oppgavene som skal løses fremover. Vi ønsker at Nesset Kraft skal være attraktiv arbeidsplass med tanke på å sikre oss den beste kompetansen. Vi ønsker også å være en attraktiv samarbeidspartner og en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet. Disponering av årsresultat for 2013 Gjennom vår målsetting legges det vekt på langsiktig verdiskapning og god finansiell handlefrihet slik at fremtidige investeringer ikke skal gå på bekostning av soliditeten i selskapet. Styret er forpliktet til å se på videre drift og forestående nyinvesteringer som på en best mulig måte sikrer en framtidig forretningsmessig drift av selskapet. Som det framgår av årsregnskapet er årets resultat i et overskudd etter skatt på kr ,-. Styret foreslår følgende disponering: Eidsvåg, 8. April I styret for Nesset Kraft AS Ola Krogstad (Styreleder) Årets resultat etter skatt...kr ,- Utbytte eier...kr ,- Avsatt til annen egenkapital...kr ,- Einar Gagnat (Styremedlem) Gudbjørg Frisvoll (Styremedlem) Bjørn Nauste (Ansattes st.medl) Knut Arne Vike (Daglig leder)

12 12 ÅRSBERETNING 2013

13 ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Energisalg og overføringsinntekter Mer-/mindreinntekter og KILE Annen driftsinntekt SUM driftsinntekter Energikjøp og overføringskostnader Varekjøp Lønnskostnader m.m Avskrivninger på driftsmidler og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad SUM driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter, inkl renter av mindreinntekt Andre finansinntekter Rentekostnader ansvarlig lån Annen rentekostnad Annen finanskostnad (nedskriving av aksjer) Resultat finansposter Resultat før skattekostnad SKATTEKOSTNAD Betalbar skatt Endring utsatt skatt SUM skattekostnad Årsoverskudd OVERFØRINGER/DISPONERINGER Avsatt til utbytte - ordinært Avsatt til annen egenkapital SUM overføringer Anne Grete Klokset Styrets nestleder Gudbjørg Frisvoll Styremedlem Eidsvåg, / Styret for Nesset Kraft AS Ola Krogstad Styreleder Bjørn Nauste Styremedlem (Ansatterepr.) Einar Gagnat Styremedlem Knut Arne Vike Daglig leder

14 14 ÅRSBERETNING 2013 BALANSE Eiendeler Noter ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Fallrettigheter Utsatt skattefordel SUM immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger Transportmidler, utstyr og inventar Kraftstasjoner Overføringsanlegg SUM varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler samt utlån Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning FORDRINGER Kundefordringer Mindreinntekter inkl renter og KILE Andre fordringer SUM fordringer Grunnfondsbevis SUM investeringer Mest likvide omløpsmidler Bankinnskudd kontanter og lignende SUM mest likvide omløpsmidler SUM omløpsmidler SUM eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital, 150 aksjer à kl , SUM innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen kapital SUM egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Langsiktig lånegjeld 7, SUM annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter, skattetrekk og feriep Utbytte Annen kortsiktig gjeld inkl neste års avdrag SUM kortsiktig gjeld SUM gjeld SUM gjeld og egenkapital

15 NOTER NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Særreglene for små foretak er i hovedsak benyttet for poster der det er valgadgang. Utsatt skattefordel er imidlertid oppført i balansen. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt resultatføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler, og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet. Poster som ikke er vurdert etter hovedreglene: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Selskapet er tilsluttet ordningen om avtalefestet pensjon ( AFP ). Årets premie inklusiv arbeidsgiveravgift er klassifisert som lønnskostnad. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført. Årets pensjonspremie behandlet som periodens pensjonskostnad. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Der ikke annet er anført, er alle tall oppført i hele tusen kroner.

16 16 NOTER 2013 NOTE 2. Varer (tall i 1000 kroner) Lager installasjonsavdeling (avviklet i 2013) 541 Lager driftsavdeling Sum NOTE 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Øvrige lønnsrelaterte kostnader og refusjoner Aktiverte lønnskostander Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn, herav godtgjørelse for vakt 144 tusen kroner Annen godtgjørelse 9 8 Kostnader til pensjonsordning Godtgjørelse til styret Samlet godtgjørelse til styret utgjør for regnskapsåret Selskapet har obligatorisk pensjonsordning (kollektiv pensjonsforsikring) som omfatter alle ansatte. Ordningen er i samsvar med de gjeldende lovkrav til slike ordninger. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør 104 tusen kroner.

17 NOTER NOTE 4. Varige driftsmidler (tall i 1000 kroner) Fallrettighet Bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l. Transportmidler Kraftstasjon Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Årets avskrivninger Avskrivningstid 60 år 50 år 20 år 3-8 år 8-12 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Damanlegg Fjernstyringsanlegg Lavspent nett Høgspent nett Nettstasjoner Totalt Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler til ansk.kost Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført vedi pr Årets avskrivninger Avskrivningstid 50 år 10 år 35 år 35 år 25 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

18 18 NOTER 2013 NOTE 5. Investering i aksjer (tall i 1000 kroner) ANLEGGSMIDLER Anskaffelseskost Balanseført verdi Antall Eierandel Trønderkraft AS ,55 % Energi 1 AS ,00 % SuCom AS ,00 % Langfjordkraft AS ,00 % Nesset Næringshage ,25 % SmartHub AS ,14 % Sum OMLØPSMIDLER Grunnfondsbevis ,08 % Sum NOTE 6. Fordringer med forfall senere enn ett år (tall i 1000 kr.) Lån SuCom AS 0 0 NOTE 7. Langsiktig gjeld (tall i 1000 kr.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt : Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån Nesset kommune Neste års avdrag på langsiktig gjeld utgjør kr ,- og er klassifisert som kortsiktig gjeld og medtatt under posten annen kortsiktig gjeld. NOTE 8. Pantstillelser og garantier m.v. (tall i 1000 kr.) Gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld: Meisal Kraftstasjon Sum Selskapet har for handel med strøm på den nordiske kraftsbørsen NordPool stilt sikkerhet i form av pant i Gnr 44./Bnr 6 Meisal Kraftstasjon stor kr ,-. NOTE 9. Aksjekapital og aksjonærinformasjon (tall i 1000 kr.) Aksjekapitalen er pr kr ,- fordelt på 150 aksjer à kr ,-. Alle aksjene gir samme stemmerett. Eierstruktur Selskapets aksjonær pr er: Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Nesset kommune % 100%

19 NOTER Note 10. Skatt (tall i 1000 kroner) Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 144 Brutto endring i utsatt skatt 870 Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik : Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller, inkl bruk av fremførbart u.skudd -283 Endring midlertidige forskjeller Sum grunnlag for betalbar skatt 516 Betalbar skatt på årets resultat 144 Betalbar skatt i balansen 144 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes : Anleggsmidler Omløpsmidler Andre forskjeller Sum Utsatt skattefordel 28 % NOTE 11. Egenkapital (tall i 1000 kroner) Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital ÅRETS ENDRING I EGENKAPITAL Årsresultat (etter avsatt utbytte) Egenkapital NOTE 12. Bundne midler Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekkmidler kr ,-.

20 20 NOTER 2013 NOTE 13. Mer-/ mindreinntekt - resultat av monopolvirksomhet (tall i 1000 kroner) Driftsinntekter og driftskostnader ( NOK 1 000,-) DRIFTSINNTEKTER Andre salgsinntekter Overføringsinntekter Årets mindreinntekt inkl. KILE (fjorårets merinntekt) SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Overføringstjenester Tapsenergi Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Andel felleskostnader DRIFTSRESULTAT ETTER ANDEL FELLESKOSTNADER Anleggsmidler pr 1.1 Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler Anleggsmidler pr Anleggsmidler distribusjonsnett Andel anleggsmidler i fellesvirksomhet Sum anleggsmidler GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSKAPITAL Netto arbeidskapital (1% påslag) Sum avkastningsgrunnlag Avkastning av investert kapital, før andel av felleskostnader 34,60 % 26,65 % Avkastning av investert kapital, etter andel av felleskostnader 7,50 % 0,99 % Beregning av årets mer-/mindreinntekt Årets faktiske inntekt av overføringstjenester Nettkostnader i overliggende nett Eiendomsskatt av nett Netto inntekt Endring som følge av faktisk KILE Avvik avskrivninger og avskrivningsgrunnlag Tillatt initiell inntekt (inntektsramme) Årets mer-/mindreinntekt Korreksjon for avvik mindreinntekt og renter for tidl. år Årets kostnadsførte merinntekt i resultatregnskapet

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2007 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer