Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:"

Transkript

1 RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS

2 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!! 5! Manglende oversikt i klubbene!!!!!!! 5! Midlertidigprosent!!!!!!!!! 6! Endringer i bemanning etter!!!!!!! 6! Lav organisasjonsgrad blant midlertidige og frilansere!!! 7! Medlemsundersøkelsen!!!!!!!!! 8! Tre medlemstyper!!!!!!!!! 8! Hvem er en typisk løshund?!!!!!!! 8! Inkludering i klubben!!!!!!!! 9! Forskjellsbehandling!!!!!!!! 9! Negative konsekvenser!!!!!!!! 10! Ulovlig midlertidige!!!!!!!!! 11!! Forslag til oppfølging av funnene i undersøkelsen!!!!! 12 Vedlegg!!!!!!!!!!! 13 2

3 Innledning I denne rapporten oppsummeres arbeidet til NJs midlertidigutvalg Utvalgets arbeid er basert på to kvantitative undersøkelser, som har kartlagt bruken av og situasjonen for løsere tilknyttede medarbeidere i bransjen. Hovedfunnene er at det fra 2009 til 2010 ble vesentlig færre fast ansatte journalister i redaksjonene, og at disse i stor grad ble erstattet med midlertidig ansatte og frilansere. I hver tredje redaksjon gikk antallet fast ansatte ned, og mange steder ble dette kompensert for med økt bruk av løsere tilknyttede medarbeidere. De løsere tilknyttede medarbeiderne er en uensartet gruppe som har det til felles at de ikke er fast ansatte i bedriften de jobber for. For NJ er det viktig å rydde opp i bruken av journalister og fotografer som ikke går i lovlige vikariater eller prosjektstillinger. NJ har kjørt en rekke saker for denne typen medarbeidere, saker som har resultert i faste ansettelser. En annen gruppe det er viktig å fokusere på, er dem som er ufrivillig frilansere. Det kan typisk være såkalte ikke-ansatte oppdragstakere som leverer skattekort og lønnes av bedriften, eller som kun får oppdrag dersom de etablerer eget firma og fakturerer for hver dag på jobben. Også i denne gruppen kan det være medarbeidere som rent rettslig har krav på fast ansettelse. Felles for de løsere tilknytningsforholdene er at arbeidsgiverne ønsker å fri seg fra forpliktelsene som følger med faste ansettelser og tariffavtaler. NJ sto overfor en liknende situasjon etter at dotcom-boblen sprakk tidlig på 2000-tallet. Da fikk denne gruppen journalister tilnavnet «løshunder», et begrep vi også bruker i denne rapporten om journalister og fotografer som ikke er i lovlig regulerte ansettelsesforhold. En nærmere redegjørelse for begrepene som benyttes følger lenger ned. Drøyt halvparten av de løsere tilknyttede medarbeiderne opplever at de blir forskjellsbehandlet fordi de ikke er fast ansatt, og noe av det mest urovekkende er at mange av dem føler seg forskjellsbehandlet av egne kolleger og NJ. De midlertidige beskriver i undersøkelsen en tilværelse preget av usikkerhet. Det er vanskelig å planlegge boligkjøp og familieforøkelse når man ikke vet hva som skjer rundt neste sving. Utvalget Midlertidigutvalget ble oppnevnt av NJs landsstyre i desember 2010 med mandat 1 til å kartlegge/undersøke bruken av midlertidig ansatte i mediene og forholdene for disse. Utvalget har bestått av: Mari Torsdotter Hauge (OJ), leder Richard Aune (NRK) Trond Idås (NJ) Lars Døvle Larssen (Tønsbergs Blad) Gunhild Mohn (NJ) Dette er undersøkelsene Midlertidigkartleggingen 2011 består av to Questback-undersøkelser. Den ene er Klubblederundersøkelsen, som ble sendt ut til landets klubbledere. Den andre undersøkelsen ble sendt til alle NJ-medlemmer under 35 år, refert til under som Medlemsundersøkelsen. Begge undersøkelsene ble sendt ut 7. februar Siste purring gikk ut 3. mars. I løpet av denne perioden har 182 klubbledere og 1475 medlemmer svart. 1 Vedlegg 1 3

4 Undersøkelse Svarprosent Klubblederundersøkelsen 78 % U35 - ordinærordinære medlemmer 56 % U35 - servicemedlemmer 53 % U35 - studentmedlemmer 54 % Tabell 1. Svarprosent for de ulike gruppene Det finnes nesten like mange begreper for midlertidig ansatte og frilansere som det finnes «løshunder» i mediebransjen. Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser er du enten ansatt eller frilanser. Og er du frilanser, er du enten næringsdrivende (eget firma), eller ikkeansatt lønnsmottaker (som også kalles ikkeansatt oppdragstaker, lønnstaker utenfor tjenesteforhold etc.) lønnet av bedriften. I hvilken kategori den enkelte hører hjemme kan kreve en individuell rettslig vurdering. I Klubblederundersøkelsen har vi valgt å også bruke noen begreper som er ganske vanlige i bransjen, selv om de er upresise rent juridisk. Det er for å kartlegge omfanget av disse «løshund-fenomenene». Begrepene vi har brukt i Klubblederundersøkelsen er definert på følgende måte i spørreskjemaet: Vikar: person som vikarierer i en fast stilling i redaksjonen i forbindelse med sykefravær, permisjon og lignende. Prosjektansatt: person som er ansatt i bedriften for en tidsavgrenset periode i forbindelse med et prosjekt som skiller seg fra bedriftens ordinære drift. Annen midlertidig: En sekkepost for andre ikke fast ansatte medarbeidere som faller utenfor definisjonene ovenfor. Dette er en gruppe hvor det er grunn til å dobbeltsjekke lovligheten i arbeidsforholdet. Fastlanser: person som er frilanser i navnet, men som har én bestemt redaksjon som eneste eller klart viktigste oppdragsgiver. Går i noen tilfelle på kontrakt, men som regel ikke. Får ofte månedlig lønn på lik linje med ansatte og vikarer. Jobber ofte i bedriftens lokaler og med bedriftens utstyr, går ofte vakter og deltar i ordinær møtevirksomhet internt. Frilanser: person som ofte er registrert som selvstendig næringsdrivende og ikke er arbeidstager i noen enkelt redaksjon. Leverer ofte til en rekke redaksjoner og får betalt pr. oppdrag, ofte ved å fakturere. Frilanseren jobber ofte fra eget kontor og dekker selv sine arbeidsutgifter. Noen av disse tilknytningstypene er altså uproblematiske og helt lovlige: Det vil alltid være behov for vikarer i en redaksjon for å dekke opp for sykefravær og permisjoner. Prosjektansatte er også i mange tilfeller helt lovlige, mens såkalte engasjementer og fastlansere er grupper som ofte ikke er det. Frilansere er stort sett også lovlige, men det er verdt å ha i bakhodet at noen av dem kan ha blitt presset inn i frilanstilværelsen. For å begrense datamaterialet sendte vi ut Medlemsundersøkelsen til alle medlemmer under 35 år (i stedet for samtlige medlemmer). Hypotesen er at mange av de løsere tilknyttede medarbeiderne er unge og på vei inn i yrket, slik at vi med dette utvalget ville øke sannsynligheten for å treffe mange respondenter som ville gi oss relevant informasjon. Svarprosentene fra klubbene i NJs ulike konsernlag varierer noe, illustrert i tabellen på neste side. Ettersom mye av det videre arbeidet hører hjemme i konsernlagene, har vi lagt ned spesielt mye arbeid i å hente inn svar fra disse klubbene, noe vi kommer tilbake til lenger ned. 4

5 Antall klubber Antall svar Svarprosent A-pressen % Edda % Polaris % Schibsted % NRK % Totalt % Tabell 2. Svarprosent fordelt på konsern. Klubblederundersøkelsen Antall midlertidige i bransjen Som beskrevet i vedlegg 2 baserer denne delen av undersøkelsen seg på svarene fra 178 klubbledere 2 i bedrifter med til sammen 4068 NJ-medlemmer. I disse bedriftene er det 350 vikarer og 72 prosjektmedarbeidere (i alt 422), som altså er i lovlige, midlertidige stillinger. Så er det en nesten like stor gruppe (391) i kategoriene andre midlertidige og fastlansere, som det er langt større grunn til å stille spørsmål ved om er innenfor lovens bestemmelser. I tillegg til disse, kommer en tilsvarende stor gruppe frilansere (390), og da har vi kun tatt med dem som jobber mer enn 10 prosent. I antall hoder snakker vi da om 1203 løsere tilknyttede medarbeidere - et ikke ubetydelig antall sammenlignet med antall NJmedlemmer. (Noen av disse kan også være blant vikarene, prosjektansatte m.m., så helt presis er sammenlikningen ikke.) At såpass mange er i «andre midlertidige»-kategorien kan skyldes at klubblederne ikke vet hva slags ansettelsesforhold de har. En del tilkallings-/ ringe-/sesongvikarer kan også ha havnet her, men det kan som nevnt tenkes at flere av dem er ulovlig midlertidige som egentlig har krav på fast ansattelse. Dette er det grunn til å undersøke nærmere - mørketall kan forekomme. I nesten halvparten av redaksjonene utførte ulike typer løsere tilknyttede medarbeidere mer enn 10 prosent av arbeidet i tremånedersperioden før undersøkelsen, ifølge klubbledernes anslag. I én av ti redaksjoner utførte løsere tilknyttede medarbeidere mer enn 20 prosent av arbeidet. Dette er vanligst Polaris, hvor det gjelder mer enn 20 prosent av arbeidet i nesten 20 prosent av redaksjonene. Manglende oversikt i klubbene Undersøkelsen har avdekket at mange klubbledere mangler oversikt over omfanget av bruken av løsere tilknyttede medarbeidere. Dette gjelder særlig i store klubber, hvor det naturlig nok er spesielt krevende å følge med på endringene i redaksjonen. Vi har ikke fått inn svar, eller svarene har vært mangelfulle, fra flere av NJs største klubber. 3 Det er også tankevekkende at selv etter syv purringer gjennom Questback, i tillegg til direkte meldinger via e-post, tekstmeldinger og våre konserntillitsvalgte, har 20 prosent av klubblederne ikke besvart undersøkelsen. De fleste av disse har heller ikke gitt noen annen form for tilbakemelding til utvalget. Det kan være flere forklaringer på dette. Flere tilbakemeldinger går på at det har vært en krevende undersøkelse å besvare, noe som synliggjør behovet for et langt mer aktivt klubbarbeid på dette feltet, ikke minst siden utviklingen mot økt brukt av løsere tilknyttede medarbeidere er såpass entydig. Blant NRKklubbene kan årsaken være at konsernet hadde sin egen midlertidig-undersøkelse i høst, og at 2 De siste fire svarene kom inn for sent til at vi rakk å få dem med i denne delen av analysen. 3 Dette gjelder blant andre NJs største klubb TV 2, nest største klubb Aftenposten og flere av de store klubbene i NRK. 5

6 en del klubbledere nå er lei av/føler seg ferdige med å svare på NJs spørsmål om midlertidige. For denne undersøkelsen betyr dette at det er betydelige mørketall når det gjelder antall midlertidig ansatte og «løshunder». Men dette har ikke betydning for resultatene og sammenligningen blant klubbene som faktisk har besvart undersøkelsen. Midlertidigprosent Prosentandelen midlertidige i norsk arbeidsliv generelt har de siste to årene ligget på rundt 8 prosent, med et årsgjennomsnitt i 2010 på 8,3 prosent 4. I mediebransjen er tallene langt høyere enn dette. Klubbleder-undersøkelsen gir grunn til å tro at andelen ligger mellom 15 og 20 prosent, selv om den ikke gir oss noe eksakt tall. 5 Endring i bemanning Tabell 3 viser de viktigste funnene oppsummert. 6 Klubblederne ble bedt om å vurdere hvorvidt det hadde vært økning eller reduksjon i de ulike medarbeidergruppene fra 2009 til I mer enn en tredjedel av redaksjonene (35 prosent) oppgir klubblederne at bedriften har redusert antall fast ansatte i løpet av ett år. Undersøkelsen tyder på at denne reduksjonen har blitt kompensert for med en økt bruk av midlertidig ansatte og andre løsere tilknyttede medarbeidere, noe man ser av prosentdifferansene i tabell 3, som er netto endring i antallet medarbeidere fra 2009 til Endring i antall årsverk for ulike medarbeidergrupper fra 2009 til 2010 Fast ansatte Vikar/ prosjektstilling Frilans/ fastlans Økning 18 % 27 % 27 % +/ % 60 % 62 % Reduksjon 35 % 13 % 12 % Prosentdifferanse økning/reduksjon 100 % 100 % 100 % -17 % 15 % 15 % Tabell 3. Økning og reduksjon i årsverk. Det har vært større stabilitet i bruken av midlertidige og andre «løse» grupper i redaksjonene enn det har vært blant fast ansatte. Dette gjelder +/- 0-gruppen hvor det i 47 prosent av redaksjonene har vært uendret antall faste årsverk, mens det i rundt 60 prosent av redaksjonene har vært et uendret antall årsverk med vikarer/prosjektstillinger og frilansere. Hva kan vi lese ut fra dette? I drøyt hver tredje redaksjon har man fra 2009 til 2010 kvittet seg med faste stillinger og fylt opp hullene etter dem som ble nedbemannet med midlertidig arbeidskraft og «løshunder». Det er alarmerende at fast ansatte er erstattet av midlertidige i så stort omfang og i løpet av en så kort tidsperiode. En rimelig vurdering er at mange av disse vikarene fyller et behov for permanent arbeidskraft i 4 Arbeidskraftundersøkelsen 2010 (Statistisk sentralbyrå). Se: 5 I vedlegg 3 har vi regnet oss frem til et meget omtrentlig anslag for prosentandelen løsere tilknyttede medarbeidere. 6 Se også vedlegg 2 for en mer detaljert oversikt. 7 Prosentsatsene er ikke direkte sammenlignbare ettersom prosentueringsgrunnlaget er ulikt. 6

7 bedriftene, som burde vært dekket av fast ansatte. Når vi ser på endringene som har vært innenfor NJs konsernlag gir undersøkelsen noen interessante resultater. 8 Det er imidlertid grunn til å minne om at det gjennomgående er få klubber i hvert enkelt konsern, 9 og at svarene fra enkeltklubber derfor gir betydelige utslag. Svarprosenten er imidlertid høy (jfr. tabell 2), så med disse forbeholdene går det an å se nærmere på hovedtendensene for de ulike konsernlagene. For det første skiller NRK seg klart fra de andre ved at klubblederne melder om stabilitet eller økning i antallet fast ansatte, samtidig som bruken av midlertidig ansatte og frilansere er gått ned. Dette må sees i sammenheng med at NRK er langt mindre konjunkturavhengig enn de andre konsernene, men også at NRKJ har arbeidet målbevisst for å få ansatt folk som har gått i vikariater og som tilkallingsvikarer i årevis. Tabellen i vedlegg 2 viser videre at mønsteret i kutting av faste stillinger og påfylling med ulike varianter av frilansere er tydeligst i Polaris og A-Pressen, mens klubblederne i Edda er dem som i størst grad melder om kutt i antallet fast ansatte, uten at dette er kompensert for i særlig grad med løsere tilknyttede medarbeidere. Dette er i enda større grad tilfellet i Schibsted, hvor undersøkelsen ikke viser noe mønster for erstatting av faste med «løshunder» eller midlertidig ansatte. For Eddas og Schibsteds del tyder dette på at det enten produseres og publiseres mindre redaksjonelt innhold enn tidligere, eller at dem som er igjen nå leverer mer. Tilbakemeldingene til NJ går på at det siste er tilfellet. Lav organisasjonsgrad blant midlertidige og frilansere Klubblederundersøkelsen avdekker et betydelig rekrutteringspotensial blant midlertidig ansatte og frilansere. Av 1203 midlertidige og frilansere (hoder, ikke årsverk). er det bare halvparten (601 personer) klubblederne faktisk vet at er NJ-medlemmer, noe som tyder på at de aller fleste av dem ikke er det. Organisasjonsgraden er lavest blant fastlansere og frilansere, hvor kun noen og tredve prosent er NJ-medlemmer. Blant vikarer og prosjektansatte er noe over femti prosent NJ-medlem. Her er det et åpenbart potensial for rekruttering av nye NJ-medlemmer. Mange av disse hadde nok trengt å ha fagforeningen i ryggen - og nettopp den gode erfaringen med å ha med seg NJ, kan være den beste måten å markedsføre medlemskap på i denne gruppen. Også for medarbeidere med medlemsskapet «i orden» er det viktig at løsere tilknyttede medarbeidere er organisert og har rettigheter etter NJs avtaleverk, rett til å bli involvert i klubbens aktiviteter, og plikt til å følge NJs vedtekter og de yrkesetiske reglene. Både for at opparbeidede rettigheter ikke skal undergraves, og for at ikke ulike standarder skal skape indre konflikter i redaksjonen. «Livet står på vent. Det er umulig å få boliglån. Kan en slå seg ned i byen, eller må en starte på nytt om et år? Det fører til en usikkerhet rundt tilværelsen. Over lang tid er dette krevende.» Kvinne (27) 8 Se vedlegg 2, side 14 9 jfr. N-verdien i tabellen (vedlegg 2, side 14) 7

8 Medlemsundersøkelsen Tre medlemstyper Svarene vi har fått inn fra medlemmer under 35 år har vi sortert i tre grupper, etter medlemskap: Ordinære medlemmer: Redaksjonelle medarbeidere som er ute i yrket, heltid eller deltid, fast, frilans eller midlertidig. Betaler kontingent etter vanlige satser. Studentmedlemmer: Journaliststudenter ved landets journalistutdanninger, samt dem som studerer noe annet enn journalistikk, men har til hensikt å bli journalister. Det er også mulig å være studentmedlem i ett år etter at man har avsluttet utdanningen, mens man leter etter arbeid. Betaler en redusert kontingent. Servicemedlemmer: Medlemmer som er arbeidsledige, i studiepermisjon, medlem i en annen fagforening eller midlertidig ute av journalistisk arbeid av andre grunner. Betaler en redusert kontingent. Fordeling på de ulike medlemstypene Medlemstype Antall svar Prosentandel Ordinære medlemmer Studentmedlemmer Servicemedlemmer % % 93 6 % N = % Tabell 4. Prosentdel ulike medlemstyper Naturlig nok er de fleste av dem som har svart fast ansatt, særlig i den første gruppen. En stor andel er imidlertid også midlertidig ansatt eller frilansere, muligens har disse vært ivrigere på å svare på spørsmålene enn fast ansatte. 8 Tilknytning til bedriften Fast ansatt % Midlertidig (vikar, tilkalling, prosjektansatt) Frilanser/ oppdragstaker % % Annet 60 5 % N = % Tabell 5. Respondenter etter tilknytning Hvem er en typisk løshund? Se for deg en kvinne i slutten av tjueårene, bosatt i Oslo. Hun har fire år med høyere utdanning og like mange år med redaksjonell erfaring. Hun jobber som journalist, og har vært tilknyttet bedriften hun jobber i under to år. Dette er en typisk midlertidig i mediebransjen. En svak overvekt av de løsere tilknyttede redaksjonelle medarbeiderne er kvinner (54 mot 46 prosent). De aller fleste er født tidlig på 1980-tallet, og er dermed helt i slutten av 20- årene. 48 prosent er født mellom 1981 og Halvparten (51 prosent) bor i Oslo, 22 prosent bor i en annen storby (Bergen, Trondheim, Stavanger). De midlertidige er jevnt over høyt utdannet. 49 prosent har 3-4 års høyere utdanning, 34 prosent har fem år eller mer. De fleste har også flere år med redaksjonell erfaring; 39 prosent har 3-4 års erfaring, 22 prosent har 5-6 år med erfaring, og 5 prosent har mer enn ti år. Det store flertallet (81 prosent) jobber som journalister, og de leverer nesten like mye til radio, TV, avis og nett. De fleste (30 prosent) jobber i NRK, heretter følger Schibsted (18 prosent), TV 2 (8 prosent) og A-pressen (7 prosent). De fleste midlertidige jobber fulltid (70 prosent), men 7

9 prosent oppgir også at de jobber mer enn full stilling. De aller fleste har vært tilknyttet bedriften i mindre enn to år (62 prosent), mens 29 prosent har vært tilknyttet i 3-4 år. De fleste midlertidige er vikarer for en/flere personer (54 prosent), mens 15 prosent er vikar for ikkenavngitt person. 23 prosent er tilkallingsvikarer. Inkludering i klubben Et urovekkende funn er at mer enn 20 prosent av de midlertidige og frilanserne 10 oppgir at de ikke blir invitert til klubbmøter, klubbens sosiale sammenkomster eller får informasjon klubben sender medlemmene. Inviteres til klubbmøter Ikke i det hele tatt I noen grad I stor grad Vet ikke 24 % 17 % 45 % 14 % Forskjellsbehandling Har du opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi du ikke var fast ansatt? JA 53 % NEI 47 % Tabell 7. Forskjellsbehandling, tall fra ordinære medlemmer Undersøkelsen viser at rundt halvparten av de midlertidige som er ordinære medlemmer har opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi de ikke var fast ansatt. Resultatet for studentmedlemmene er naturlig nok lavere (35 prosent). En mulig svakhet ved undersøkelsen er at det burde være mulig å svare «ikke relevant». Flere har imidlertid valgt å ikke besvare spørsmålet, som kan ha vært en korrigering for dette. Invitert til sos. samling 20 % 20 % 43 % 17 % Får info fra klubb 23 % 17 % 46 % 14 % Får bistand v. behov 13 % 18 % 34 % 35 % Tabell 6. Inkludering i NJ-klubben på arbeidsplassen Her har NJ og klubbene en stor jobb å gjøre. Ideelt sett skulle det stått 100 prosent under «i stor grad» for samtlige kategorier. NJs vedtekter er helt klare på at midlertidig ansatte og frilansere også tilhører redaksjonsklubben, og at nesten hver fjerde midlertidige og frilanser ikke i det hele tatt inviteres til klubbmøter er derfor bekymringsverdig. «Systemet er sånn. Vikarer gjør samme jobben, men får ikke bli med på seminar, kurs og infomøter.» Kvinne (33) 10 Tallmaterialet er basert på gradert spørsmål til de under 35 år som oppgir at de er midlertidige eller frilansere. Frilansere som jobber mindre enn 40 prosent er ikke med i oversikten. 9

10 Hvem forskjellsbehandler? Tabellen under er basert på tall fra midlertidige og frilansere blant de ordinære medlemmene. Svar Antall i prosent Nærmeste leder 53 % Kolleger 22 % Toppledelsen 53 % Klubben/NJ 18 % Annet 10 % Tabell 8. Forskjellsbehandling. Slik blir de forskjellsbehandlet Vi ba dem som oppga å bli forskjellsbehandlet om å utdype hvordan dette skjedde. Godt over 100 respondenter har svart, og kommentarene er sortert i fire grupper; forskjellsbehandling med tanke på lønn og arbeidsforhold (vakter, ferie, pensjon etc.), fra klubbens hold, det som har med det sosiale og arbeidsmiljøet å gjøre (seminar, kurs, inkludering, arbeidsoppgaver) og frynsegoder. Merk at én respondent kan oppgi forskjellsbehandling på flere måter. Hyppigst forekommer at løsere tilknyttede medarbeidere føler seg ekskludert fra sosiale sammenkomster som julebord og seminar. En innvending som kan rettes mot dette, er at det er naturlig at noen må vikariere mens avdelingen er på seminar, men denne ekskluderingen nevnes vel så ofte av de medlemmer som er i vikariat for en navngitt person, gjerne over en lengre tidsperiode, som av tilkallingsvikarer. Et annet gjennomgangstema er at man ikke får de samme frynsegodene som fast ansatte. En tredje type forskjellsbehandling mange av respondentene reagerer på, er den praksisen flere bedrifter fører med å utstede spesielle adgangskort til dem som er midlertidige. Fast ansatte får kort med navn og bilde, mens de midlertidige får kort merket med en stor M, med «midlertidig» eller «lånekort». Flere av de midlertidige oppgir også at de føler at de blir satt mindre pris på, at de blir oversett, ignorert og ikke tatt på alvor i bedriften. De får ikke gjennomslag for ideene sine, får ikke tilbakemeldinger og noen opplyser at de føler seg mindre verdt enn sine kolleger med fast ansettelse. De midlertidige har i sum ofte en opplevelse av å være B-laget på arbeidsplassen. «Ble ikke invitert på julebord. Ble glemt, ifølge ansvarlige.» Mann (29) Type forskjellsbehandling Lønn og arbeidsforhold Klubben Sosialt og arbeidsmiljø Goder Negative konsekvenser Prosent 37 prosent 11 prosent 57 prosent 28 prosent Tabell 9. Ulike typer forskjellsbehandling, og hvor mange av respondentene som har opplevde dette. I undersøkelsen ble de som ikke var fast ansatt spurt om hva de selv opplevde som negative konsekvenser ved å ikke ha en fast jobb. Nesten alle som kommenterer (drøyt 150 respondenter) sier det samme; økonomien er vanskelig fordi det er vanskelig å planlegge fremover. Inntektene varierer fra måned til måned, og med en gang det blir dårligere tider, merkes det på inntekten, med at man da blir gående en periode uten vikariat eller ikke 10

11 tilkalles. Det er vanskelig å få boliglån. Enkelte peker også på at man venter med å få barn fordi man ikke vet om man har en jobb å komme tilbake til etter fødselspermisjonen. «Man føler seg ikke som en del av gruppen. Blir aldri spurt om synspunkter og blir ikke hørt.» Mann (34) Ulovlig midlertidige «Vikar for ikke-navngitt person» Undersøkelsene avdekker en del bruk av ulovlig midlertidighet. Blant ordinære medlemmene oppgir drøyt 14 prosent av de midlertidige (ikke frilansere) at de er «vikar for ikke-navngitt person», en vikarbeskrivelse som i utgangspunktet er i strid med loven. Inkluderer vi service- og studentmedlemmene oppgir til sammen 50 personer at de er vikar for ikke-navngitt person. Det kan være verdt å undersøke disse nærmere. Som beskrevet ovenfor gir Klubblederundersøkelsen grunn til å frykte at gruppen som arbeider på tvilsomme kontrakter - eller uten avtale - er en god del større enn dette (jfr. Klubblederundersøkelsen s. 5), noe det er viktig at klubber og konsernlag går dypere inn i etter denne undersøkelsen. «Har måttet jobbe, holde fortet, mens de andre er på seminar og sommerfest.» Kvinne (24) Vikar i mer enn fire år i samme bedrift I underkant av 10 prosent av de midlertidige (ikke frilansere) oppgir at de har vært tilknyttet samme bedrift i fem år eller mer. Ettersom lovens hovedregel er at man skal ansettes fast etter fire år som midlertidig, er dette tallet urovekkende - og også dette bør følges opp av klubber og konsernlag. De aller fleste har imidlertid vært tilknyttet arbeidsgiver i kortere tid: ca 60 prosent i inntil to år, og 30 prosent i tre til fire år. Alle tall gjelder ordinære medlemmer (ikke student- og servicemedlemmer). 11

12 Forslag til oppfølging av funnene i undersøkelsen 1. Permanent behov for arbeidskraft NJ skal arbeide for at behovet for permanent arbeidskraft dekkes opp av fast ansatte. Dette bør skje gjennom å øve press på arbeidsgivere gjennom konsernlag og lokallag, og ved informasjon til klubbledere og lokallagsledere. 7. Arbeidsmiljø I konsern hvor arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres skal NJ jobbe for at midlertidige som har vært tilknyttet redaksjonen en viss tid også få svare på undersøkelsen på linje med andre ansatte. 2. Forskjellsbehandling innad i NJ NJ vil stoppe forskjellsbehandling og diskriminering av midlertidig ansatte og frilansere i egne rekker. Arbeidet med dette vil bli organisert gjennom klubber og konsernlag. 3. Forskjellsbehandling av arbeidsgiver NJs klubbledere må arbeide aktivt mot at midlertidig ansatte og frilansere forskjellsbehandles av arbeidsgiver. 4. Rekruttering - organisering Undersøkelsen synliggjør at en betydelig andel midlertidig ansatte og frilansere ikke er organisert i NJ. Det bør være en prioritert oppgave for klubber og lag å jobbe aktivt med å øke organisasjonsgraden blant disse journalistene. 5. Oversikt over løsere tilknyttede medarbeidere Undersøkelsen synliggjør at mange klubber mangler oversikt over i hvilket omfang midlertidig ansatte og «løshunder» blir brukt, over deres arbeidsbetingelser og om de er medlemmer av NJ. Også dette er et arbeid som bør prioriteres i en situasjon hvor stadig mer redaksjonelt arbeid utføres av disse gruppene. 6. Skolering Skoleringen av tillitsvalgte bør videreføres og forsterkes med en egen del om midlertidige og frilansere på det faglige grunnkurset i NJskolen. 12

13 Vedlegg 1 NOTAT Til: Mari Torsdotter Hauge Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen Oppnevning utvalg midlertidig-undersøkelse Landsstyret har vedtatt økt satsing for midlertidig ansatte journalister i 2011, samt en kartlegging av tilstanden ute i mediebedriftene. Parallelt med dette har NRKJ gjennomført en omfattende undersøkelse av forholdene og bruken av midlertidig ansatte i NRK, og konsernlagene ønsker seg en tilsvarende. I tillegg har OJ satt dette høyt på sin tiltaksplan for Dette viser engasjementet for disse problemstillingene, og det er behov for at NJ koordinerer og driver arbeidet fremover. Det nedsettes et utvalg som skal kartlegge/undersøke bruken av midlertidig ansatte i mediene og forholdene for disse. Kartleggingen må være gjennomført og analysert innen midten av mars. Utvalget skal foreslå tiltak for oppfølging av rapporten for landsstyret april. Utvalget vurderer hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Kartleggingen må kvalitetssikres av en av NJs advokater. Det er avsatt midler i 2011-budsjettet til undersøkelsen. Videre åpnes det for noe frikjøp, som utvalget ved behov søker Arbeidsutvalget om. Utvalget består av: Mari Torsdotter Hauge, leder Richard Aune Lars Døvle Larssen Gunhild Mohn Trond Idås 13

14 Vedlegg 2 Endringer i antall årsverk for ulike medarbeidergrupper fra Svar fra 182 av 233 klubber (78 %) Alle klubber NRK Fast ansatte A- pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 18 % 31 % 12 % 0 % 11 % 19 % Ingen endring 47 % 69 % 52 % 31 % 58 % 44 % Reduksjon 35 % 0 % 36 % 69 % 32 % 38 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon -17 % + 31 % - 24 % - 69 % -21 % -19 % Alle klubber Vikarer/prosjektansatte A- NRK pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 27 % 6 % 24 % 25 % 35 % 29 % Ingen endring 60 % 75 % 66 % 56 % 53 % 43 % Reduksjon 13 % 19 % 10 % 19 % 12 % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon 15 % - 13 % 14 % 6 % 24 % 0 % Alle klubber Frilansere/Fastlansere A- NRK pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 27 % 27 % 29 % 27 % 24 % 23 % Ingen endring 62 % 53 % 65 % 60 % 76 % 54 % Reduksjon 12 % 20 % 6 % 13 % 0 % 23 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon 15 % - 7 % 23 % 13 % 24 % 0 % Kommentar: NRK skiller seg her markert ut i positiv retning, og har i perioden en økning i fast ansatte og en tilsvarende reduksjon i midlertidige. En svært god utvikling som trolig henger sammen med at NRKJ har gjort en forbilledlig jobb i etterkant av høstens midlertidigundersøkelse, som har ført til at en rekke vikarer har blitt fulgt opp og fått faste jobber det siste halvåret. 14

15 Vedlegg 3 Midlertidigprosenten Slik kan vi komme frem til et anslag på omtrent hvor stor del av arbeidsstokken som er midlertidige: 178 klubbledere representerer 4068 medlemmer (tall fra NJs medlemsregister, tallet kan være noe feil ettersom enkelte midlertidige, (bl.a. studenter, men ikke bare) er registrert andre steder enn i redaksjonsklubben. De samme 178 klubblederne oppgir å ha 1203 midlertidige og frilansere av ulike typer i sine bedrifter. De anslår også hvor mange av disse som er medlem av NJ og ikke. Personer i alt NJ-medlemmer Organisasjonsgrad Vikarer Prosjektmedarbeidere Andre midlertidige Fastlansere Frilansere - mer enn 10 % Totalt antall "hoder" 1203 De midlertidige regnes her som vikarer, prosjektmedarbeidere, andre midlertidige og frilansere, i alt 813 personer, både NJ-medlemmer og ikke-medlemmer. Vi kan med andre ord ikke bruke 4068 som divisor, siden dette bare er NJ-medlemmer. Vi legger derfor til differansen mellom NJ-medlem og personer i alt for de ulike gruppene vikarer (ikke frilanserne), og ender med en divisor på Denne forutsetter imidlertid en organisasjonsgrad på 100 prosent blant de fast ansatte, noe som muligens er vel optimistisk. Om vi går ut fra en organisasjonsgrad på 95 prosent utgjør de 4068 faste medlemmene altså 95 prosent, og vi legger til 214 som er våre hypotetiske ikke-medlemmer. Regnestykket: NJ-medlemmer (faste og midlertidige) Uorganiserte vikarer Uorganiserte prosjektmedarbeidere 32 + Uorganiserte «andre midlertidige» 53 + Uorganiserte fastlansere 173 SUM Justering for ikke-organiserte fast ansatte 214 SUM 4645 Prosentandel midlertidige - anslag 813 : 4645 * 100 % 17,5 % 15

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

- ei kartlegging av lønnsavtaler,

- ei kartlegging av lønnsavtaler, Årsmøtet ber NRKJ-styret gjennomføre en klubbledersamling våren 2005. Her legger styret frem en grundig gjennomgang av lønnsystemet. Gjennomgangen skal innholde en sammenligning av vårt lønnssystem i forhold

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnernes inntekter Revidert utgave MARI TORVIK HEIAN, KNUT LØYLAND OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 350 2015 Tittel: Kunstnerundersøkelsen 2013 Undertittel: Kunstnernes inntekter

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer