Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:"

Transkript

1 RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS

2 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!! 5! Manglende oversikt i klubbene!!!!!!! 5! Midlertidigprosent!!!!!!!!! 6! Endringer i bemanning etter!!!!!!! 6! Lav organisasjonsgrad blant midlertidige og frilansere!!! 7! Medlemsundersøkelsen!!!!!!!!! 8! Tre medlemstyper!!!!!!!!! 8! Hvem er en typisk løshund?!!!!!!! 8! Inkludering i klubben!!!!!!!! 9! Forskjellsbehandling!!!!!!!! 9! Negative konsekvenser!!!!!!!! 10! Ulovlig midlertidige!!!!!!!!! 11!! Forslag til oppfølging av funnene i undersøkelsen!!!!! 12 Vedlegg!!!!!!!!!!! 13 2

3 Innledning I denne rapporten oppsummeres arbeidet til NJs midlertidigutvalg Utvalgets arbeid er basert på to kvantitative undersøkelser, som har kartlagt bruken av og situasjonen for løsere tilknyttede medarbeidere i bransjen. Hovedfunnene er at det fra 2009 til 2010 ble vesentlig færre fast ansatte journalister i redaksjonene, og at disse i stor grad ble erstattet med midlertidig ansatte og frilansere. I hver tredje redaksjon gikk antallet fast ansatte ned, og mange steder ble dette kompensert for med økt bruk av løsere tilknyttede medarbeidere. De løsere tilknyttede medarbeiderne er en uensartet gruppe som har det til felles at de ikke er fast ansatte i bedriften de jobber for. For NJ er det viktig å rydde opp i bruken av journalister og fotografer som ikke går i lovlige vikariater eller prosjektstillinger. NJ har kjørt en rekke saker for denne typen medarbeidere, saker som har resultert i faste ansettelser. En annen gruppe det er viktig å fokusere på, er dem som er ufrivillig frilansere. Det kan typisk være såkalte ikke-ansatte oppdragstakere som leverer skattekort og lønnes av bedriften, eller som kun får oppdrag dersom de etablerer eget firma og fakturerer for hver dag på jobben. Også i denne gruppen kan det være medarbeidere som rent rettslig har krav på fast ansettelse. Felles for de løsere tilknytningsforholdene er at arbeidsgiverne ønsker å fri seg fra forpliktelsene som følger med faste ansettelser og tariffavtaler. NJ sto overfor en liknende situasjon etter at dotcom-boblen sprakk tidlig på 2000-tallet. Da fikk denne gruppen journalister tilnavnet «løshunder», et begrep vi også bruker i denne rapporten om journalister og fotografer som ikke er i lovlig regulerte ansettelsesforhold. En nærmere redegjørelse for begrepene som benyttes følger lenger ned. Drøyt halvparten av de løsere tilknyttede medarbeiderne opplever at de blir forskjellsbehandlet fordi de ikke er fast ansatt, og noe av det mest urovekkende er at mange av dem føler seg forskjellsbehandlet av egne kolleger og NJ. De midlertidige beskriver i undersøkelsen en tilværelse preget av usikkerhet. Det er vanskelig å planlegge boligkjøp og familieforøkelse når man ikke vet hva som skjer rundt neste sving. Utvalget Midlertidigutvalget ble oppnevnt av NJs landsstyre i desember 2010 med mandat 1 til å kartlegge/undersøke bruken av midlertidig ansatte i mediene og forholdene for disse. Utvalget har bestått av: Mari Torsdotter Hauge (OJ), leder Richard Aune (NRK) Trond Idås (NJ) Lars Døvle Larssen (Tønsbergs Blad) Gunhild Mohn (NJ) Dette er undersøkelsene Midlertidigkartleggingen 2011 består av to Questback-undersøkelser. Den ene er Klubblederundersøkelsen, som ble sendt ut til landets klubbledere. Den andre undersøkelsen ble sendt til alle NJ-medlemmer under 35 år, refert til under som Medlemsundersøkelsen. Begge undersøkelsene ble sendt ut 7. februar Siste purring gikk ut 3. mars. I løpet av denne perioden har 182 klubbledere og 1475 medlemmer svart. 1 Vedlegg 1 3

4 Undersøkelse Svarprosent Klubblederundersøkelsen 78 % U35 - ordinærordinære medlemmer 56 % U35 - servicemedlemmer 53 % U35 - studentmedlemmer 54 % Tabell 1. Svarprosent for de ulike gruppene Det finnes nesten like mange begreper for midlertidig ansatte og frilansere som det finnes «løshunder» i mediebransjen. Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser er du enten ansatt eller frilanser. Og er du frilanser, er du enten næringsdrivende (eget firma), eller ikkeansatt lønnsmottaker (som også kalles ikkeansatt oppdragstaker, lønnstaker utenfor tjenesteforhold etc.) lønnet av bedriften. I hvilken kategori den enkelte hører hjemme kan kreve en individuell rettslig vurdering. I Klubblederundersøkelsen har vi valgt å også bruke noen begreper som er ganske vanlige i bransjen, selv om de er upresise rent juridisk. Det er for å kartlegge omfanget av disse «løshund-fenomenene». Begrepene vi har brukt i Klubblederundersøkelsen er definert på følgende måte i spørreskjemaet: Vikar: person som vikarierer i en fast stilling i redaksjonen i forbindelse med sykefravær, permisjon og lignende. Prosjektansatt: person som er ansatt i bedriften for en tidsavgrenset periode i forbindelse med et prosjekt som skiller seg fra bedriftens ordinære drift. Annen midlertidig: En sekkepost for andre ikke fast ansatte medarbeidere som faller utenfor definisjonene ovenfor. Dette er en gruppe hvor det er grunn til å dobbeltsjekke lovligheten i arbeidsforholdet. Fastlanser: person som er frilanser i navnet, men som har én bestemt redaksjon som eneste eller klart viktigste oppdragsgiver. Går i noen tilfelle på kontrakt, men som regel ikke. Får ofte månedlig lønn på lik linje med ansatte og vikarer. Jobber ofte i bedriftens lokaler og med bedriftens utstyr, går ofte vakter og deltar i ordinær møtevirksomhet internt. Frilanser: person som ofte er registrert som selvstendig næringsdrivende og ikke er arbeidstager i noen enkelt redaksjon. Leverer ofte til en rekke redaksjoner og får betalt pr. oppdrag, ofte ved å fakturere. Frilanseren jobber ofte fra eget kontor og dekker selv sine arbeidsutgifter. Noen av disse tilknytningstypene er altså uproblematiske og helt lovlige: Det vil alltid være behov for vikarer i en redaksjon for å dekke opp for sykefravær og permisjoner. Prosjektansatte er også i mange tilfeller helt lovlige, mens såkalte engasjementer og fastlansere er grupper som ofte ikke er det. Frilansere er stort sett også lovlige, men det er verdt å ha i bakhodet at noen av dem kan ha blitt presset inn i frilanstilværelsen. For å begrense datamaterialet sendte vi ut Medlemsundersøkelsen til alle medlemmer under 35 år (i stedet for samtlige medlemmer). Hypotesen er at mange av de løsere tilknyttede medarbeiderne er unge og på vei inn i yrket, slik at vi med dette utvalget ville øke sannsynligheten for å treffe mange respondenter som ville gi oss relevant informasjon. Svarprosentene fra klubbene i NJs ulike konsernlag varierer noe, illustrert i tabellen på neste side. Ettersom mye av det videre arbeidet hører hjemme i konsernlagene, har vi lagt ned spesielt mye arbeid i å hente inn svar fra disse klubbene, noe vi kommer tilbake til lenger ned. 4

5 Antall klubber Antall svar Svarprosent A-pressen % Edda % Polaris % Schibsted % NRK % Totalt % Tabell 2. Svarprosent fordelt på konsern. Klubblederundersøkelsen Antall midlertidige i bransjen Som beskrevet i vedlegg 2 baserer denne delen av undersøkelsen seg på svarene fra 178 klubbledere 2 i bedrifter med til sammen 4068 NJ-medlemmer. I disse bedriftene er det 350 vikarer og 72 prosjektmedarbeidere (i alt 422), som altså er i lovlige, midlertidige stillinger. Så er det en nesten like stor gruppe (391) i kategoriene andre midlertidige og fastlansere, som det er langt større grunn til å stille spørsmål ved om er innenfor lovens bestemmelser. I tillegg til disse, kommer en tilsvarende stor gruppe frilansere (390), og da har vi kun tatt med dem som jobber mer enn 10 prosent. I antall hoder snakker vi da om 1203 løsere tilknyttede medarbeidere - et ikke ubetydelig antall sammenlignet med antall NJmedlemmer. (Noen av disse kan også være blant vikarene, prosjektansatte m.m., så helt presis er sammenlikningen ikke.) At såpass mange er i «andre midlertidige»-kategorien kan skyldes at klubblederne ikke vet hva slags ansettelsesforhold de har. En del tilkallings-/ ringe-/sesongvikarer kan også ha havnet her, men det kan som nevnt tenkes at flere av dem er ulovlig midlertidige som egentlig har krav på fast ansattelse. Dette er det grunn til å undersøke nærmere - mørketall kan forekomme. I nesten halvparten av redaksjonene utførte ulike typer løsere tilknyttede medarbeidere mer enn 10 prosent av arbeidet i tremånedersperioden før undersøkelsen, ifølge klubbledernes anslag. I én av ti redaksjoner utførte løsere tilknyttede medarbeidere mer enn 20 prosent av arbeidet. Dette er vanligst Polaris, hvor det gjelder mer enn 20 prosent av arbeidet i nesten 20 prosent av redaksjonene. Manglende oversikt i klubbene Undersøkelsen har avdekket at mange klubbledere mangler oversikt over omfanget av bruken av løsere tilknyttede medarbeidere. Dette gjelder særlig i store klubber, hvor det naturlig nok er spesielt krevende å følge med på endringene i redaksjonen. Vi har ikke fått inn svar, eller svarene har vært mangelfulle, fra flere av NJs største klubber. 3 Det er også tankevekkende at selv etter syv purringer gjennom Questback, i tillegg til direkte meldinger via e-post, tekstmeldinger og våre konserntillitsvalgte, har 20 prosent av klubblederne ikke besvart undersøkelsen. De fleste av disse har heller ikke gitt noen annen form for tilbakemelding til utvalget. Det kan være flere forklaringer på dette. Flere tilbakemeldinger går på at det har vært en krevende undersøkelse å besvare, noe som synliggjør behovet for et langt mer aktivt klubbarbeid på dette feltet, ikke minst siden utviklingen mot økt brukt av løsere tilknyttede medarbeidere er såpass entydig. Blant NRKklubbene kan årsaken være at konsernet hadde sin egen midlertidig-undersøkelse i høst, og at 2 De siste fire svarene kom inn for sent til at vi rakk å få dem med i denne delen av analysen. 3 Dette gjelder blant andre NJs største klubb TV 2, nest største klubb Aftenposten og flere av de store klubbene i NRK. 5

6 en del klubbledere nå er lei av/føler seg ferdige med å svare på NJs spørsmål om midlertidige. For denne undersøkelsen betyr dette at det er betydelige mørketall når det gjelder antall midlertidig ansatte og «løshunder». Men dette har ikke betydning for resultatene og sammenligningen blant klubbene som faktisk har besvart undersøkelsen. Midlertidigprosent Prosentandelen midlertidige i norsk arbeidsliv generelt har de siste to årene ligget på rundt 8 prosent, med et årsgjennomsnitt i 2010 på 8,3 prosent 4. I mediebransjen er tallene langt høyere enn dette. Klubbleder-undersøkelsen gir grunn til å tro at andelen ligger mellom 15 og 20 prosent, selv om den ikke gir oss noe eksakt tall. 5 Endring i bemanning Tabell 3 viser de viktigste funnene oppsummert. 6 Klubblederne ble bedt om å vurdere hvorvidt det hadde vært økning eller reduksjon i de ulike medarbeidergruppene fra 2009 til I mer enn en tredjedel av redaksjonene (35 prosent) oppgir klubblederne at bedriften har redusert antall fast ansatte i løpet av ett år. Undersøkelsen tyder på at denne reduksjonen har blitt kompensert for med en økt bruk av midlertidig ansatte og andre løsere tilknyttede medarbeidere, noe man ser av prosentdifferansene i tabell 3, som er netto endring i antallet medarbeidere fra 2009 til Endring i antall årsverk for ulike medarbeidergrupper fra 2009 til 2010 Fast ansatte Vikar/ prosjektstilling Frilans/ fastlans Økning 18 % 27 % 27 % +/ % 60 % 62 % Reduksjon 35 % 13 % 12 % Prosentdifferanse økning/reduksjon 100 % 100 % 100 % -17 % 15 % 15 % Tabell 3. Økning og reduksjon i årsverk. Det har vært større stabilitet i bruken av midlertidige og andre «løse» grupper i redaksjonene enn det har vært blant fast ansatte. Dette gjelder +/- 0-gruppen hvor det i 47 prosent av redaksjonene har vært uendret antall faste årsverk, mens det i rundt 60 prosent av redaksjonene har vært et uendret antall årsverk med vikarer/prosjektstillinger og frilansere. Hva kan vi lese ut fra dette? I drøyt hver tredje redaksjon har man fra 2009 til 2010 kvittet seg med faste stillinger og fylt opp hullene etter dem som ble nedbemannet med midlertidig arbeidskraft og «løshunder». Det er alarmerende at fast ansatte er erstattet av midlertidige i så stort omfang og i løpet av en så kort tidsperiode. En rimelig vurdering er at mange av disse vikarene fyller et behov for permanent arbeidskraft i 4 Arbeidskraftundersøkelsen 2010 (Statistisk sentralbyrå). Se: 5 I vedlegg 3 har vi regnet oss frem til et meget omtrentlig anslag for prosentandelen løsere tilknyttede medarbeidere. 6 Se også vedlegg 2 for en mer detaljert oversikt. 7 Prosentsatsene er ikke direkte sammenlignbare ettersom prosentueringsgrunnlaget er ulikt. 6

7 bedriftene, som burde vært dekket av fast ansatte. Når vi ser på endringene som har vært innenfor NJs konsernlag gir undersøkelsen noen interessante resultater. 8 Det er imidlertid grunn til å minne om at det gjennomgående er få klubber i hvert enkelt konsern, 9 og at svarene fra enkeltklubber derfor gir betydelige utslag. Svarprosenten er imidlertid høy (jfr. tabell 2), så med disse forbeholdene går det an å se nærmere på hovedtendensene for de ulike konsernlagene. For det første skiller NRK seg klart fra de andre ved at klubblederne melder om stabilitet eller økning i antallet fast ansatte, samtidig som bruken av midlertidig ansatte og frilansere er gått ned. Dette må sees i sammenheng med at NRK er langt mindre konjunkturavhengig enn de andre konsernene, men også at NRKJ har arbeidet målbevisst for å få ansatt folk som har gått i vikariater og som tilkallingsvikarer i årevis. Tabellen i vedlegg 2 viser videre at mønsteret i kutting av faste stillinger og påfylling med ulike varianter av frilansere er tydeligst i Polaris og A-Pressen, mens klubblederne i Edda er dem som i størst grad melder om kutt i antallet fast ansatte, uten at dette er kompensert for i særlig grad med løsere tilknyttede medarbeidere. Dette er i enda større grad tilfellet i Schibsted, hvor undersøkelsen ikke viser noe mønster for erstatting av faste med «løshunder» eller midlertidig ansatte. For Eddas og Schibsteds del tyder dette på at det enten produseres og publiseres mindre redaksjonelt innhold enn tidligere, eller at dem som er igjen nå leverer mer. Tilbakemeldingene til NJ går på at det siste er tilfellet. Lav organisasjonsgrad blant midlertidige og frilansere Klubblederundersøkelsen avdekker et betydelig rekrutteringspotensial blant midlertidig ansatte og frilansere. Av 1203 midlertidige og frilansere (hoder, ikke årsverk). er det bare halvparten (601 personer) klubblederne faktisk vet at er NJ-medlemmer, noe som tyder på at de aller fleste av dem ikke er det. Organisasjonsgraden er lavest blant fastlansere og frilansere, hvor kun noen og tredve prosent er NJ-medlemmer. Blant vikarer og prosjektansatte er noe over femti prosent NJ-medlem. Her er det et åpenbart potensial for rekruttering av nye NJ-medlemmer. Mange av disse hadde nok trengt å ha fagforeningen i ryggen - og nettopp den gode erfaringen med å ha med seg NJ, kan være den beste måten å markedsføre medlemskap på i denne gruppen. Også for medarbeidere med medlemsskapet «i orden» er det viktig at løsere tilknyttede medarbeidere er organisert og har rettigheter etter NJs avtaleverk, rett til å bli involvert i klubbens aktiviteter, og plikt til å følge NJs vedtekter og de yrkesetiske reglene. Både for at opparbeidede rettigheter ikke skal undergraves, og for at ikke ulike standarder skal skape indre konflikter i redaksjonen. «Livet står på vent. Det er umulig å få boliglån. Kan en slå seg ned i byen, eller må en starte på nytt om et år? Det fører til en usikkerhet rundt tilværelsen. Over lang tid er dette krevende.» Kvinne (27) 8 Se vedlegg 2, side 14 9 jfr. N-verdien i tabellen (vedlegg 2, side 14) 7

8 Medlemsundersøkelsen Tre medlemstyper Svarene vi har fått inn fra medlemmer under 35 år har vi sortert i tre grupper, etter medlemskap: Ordinære medlemmer: Redaksjonelle medarbeidere som er ute i yrket, heltid eller deltid, fast, frilans eller midlertidig. Betaler kontingent etter vanlige satser. Studentmedlemmer: Journaliststudenter ved landets journalistutdanninger, samt dem som studerer noe annet enn journalistikk, men har til hensikt å bli journalister. Det er også mulig å være studentmedlem i ett år etter at man har avsluttet utdanningen, mens man leter etter arbeid. Betaler en redusert kontingent. Servicemedlemmer: Medlemmer som er arbeidsledige, i studiepermisjon, medlem i en annen fagforening eller midlertidig ute av journalistisk arbeid av andre grunner. Betaler en redusert kontingent. Fordeling på de ulike medlemstypene Medlemstype Antall svar Prosentandel Ordinære medlemmer Studentmedlemmer Servicemedlemmer % % 93 6 % N = % Tabell 4. Prosentdel ulike medlemstyper Naturlig nok er de fleste av dem som har svart fast ansatt, særlig i den første gruppen. En stor andel er imidlertid også midlertidig ansatt eller frilansere, muligens har disse vært ivrigere på å svare på spørsmålene enn fast ansatte. 8 Tilknytning til bedriften Fast ansatt % Midlertidig (vikar, tilkalling, prosjektansatt) Frilanser/ oppdragstaker % % Annet 60 5 % N = % Tabell 5. Respondenter etter tilknytning Hvem er en typisk løshund? Se for deg en kvinne i slutten av tjueårene, bosatt i Oslo. Hun har fire år med høyere utdanning og like mange år med redaksjonell erfaring. Hun jobber som journalist, og har vært tilknyttet bedriften hun jobber i under to år. Dette er en typisk midlertidig i mediebransjen. En svak overvekt av de løsere tilknyttede redaksjonelle medarbeiderne er kvinner (54 mot 46 prosent). De aller fleste er født tidlig på 1980-tallet, og er dermed helt i slutten av 20- årene. 48 prosent er født mellom 1981 og Halvparten (51 prosent) bor i Oslo, 22 prosent bor i en annen storby (Bergen, Trondheim, Stavanger). De midlertidige er jevnt over høyt utdannet. 49 prosent har 3-4 års høyere utdanning, 34 prosent har fem år eller mer. De fleste har også flere år med redaksjonell erfaring; 39 prosent har 3-4 års erfaring, 22 prosent har 5-6 år med erfaring, og 5 prosent har mer enn ti år. Det store flertallet (81 prosent) jobber som journalister, og de leverer nesten like mye til radio, TV, avis og nett. De fleste (30 prosent) jobber i NRK, heretter følger Schibsted (18 prosent), TV 2 (8 prosent) og A-pressen (7 prosent). De fleste midlertidige jobber fulltid (70 prosent), men 7

9 prosent oppgir også at de jobber mer enn full stilling. De aller fleste har vært tilknyttet bedriften i mindre enn to år (62 prosent), mens 29 prosent har vært tilknyttet i 3-4 år. De fleste midlertidige er vikarer for en/flere personer (54 prosent), mens 15 prosent er vikar for ikkenavngitt person. 23 prosent er tilkallingsvikarer. Inkludering i klubben Et urovekkende funn er at mer enn 20 prosent av de midlertidige og frilanserne 10 oppgir at de ikke blir invitert til klubbmøter, klubbens sosiale sammenkomster eller får informasjon klubben sender medlemmene. Inviteres til klubbmøter Ikke i det hele tatt I noen grad I stor grad Vet ikke 24 % 17 % 45 % 14 % Forskjellsbehandling Har du opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi du ikke var fast ansatt? JA 53 % NEI 47 % Tabell 7. Forskjellsbehandling, tall fra ordinære medlemmer Undersøkelsen viser at rundt halvparten av de midlertidige som er ordinære medlemmer har opplevd å bli forskjellsbehandlet fordi de ikke var fast ansatt. Resultatet for studentmedlemmene er naturlig nok lavere (35 prosent). En mulig svakhet ved undersøkelsen er at det burde være mulig å svare «ikke relevant». Flere har imidlertid valgt å ikke besvare spørsmålet, som kan ha vært en korrigering for dette. Invitert til sos. samling 20 % 20 % 43 % 17 % Får info fra klubb 23 % 17 % 46 % 14 % Får bistand v. behov 13 % 18 % 34 % 35 % Tabell 6. Inkludering i NJ-klubben på arbeidsplassen Her har NJ og klubbene en stor jobb å gjøre. Ideelt sett skulle det stått 100 prosent under «i stor grad» for samtlige kategorier. NJs vedtekter er helt klare på at midlertidig ansatte og frilansere også tilhører redaksjonsklubben, og at nesten hver fjerde midlertidige og frilanser ikke i det hele tatt inviteres til klubbmøter er derfor bekymringsverdig. «Systemet er sånn. Vikarer gjør samme jobben, men får ikke bli med på seminar, kurs og infomøter.» Kvinne (33) 10 Tallmaterialet er basert på gradert spørsmål til de under 35 år som oppgir at de er midlertidige eller frilansere. Frilansere som jobber mindre enn 40 prosent er ikke med i oversikten. 9

10 Hvem forskjellsbehandler? Tabellen under er basert på tall fra midlertidige og frilansere blant de ordinære medlemmene. Svar Antall i prosent Nærmeste leder 53 % Kolleger 22 % Toppledelsen 53 % Klubben/NJ 18 % Annet 10 % Tabell 8. Forskjellsbehandling. Slik blir de forskjellsbehandlet Vi ba dem som oppga å bli forskjellsbehandlet om å utdype hvordan dette skjedde. Godt over 100 respondenter har svart, og kommentarene er sortert i fire grupper; forskjellsbehandling med tanke på lønn og arbeidsforhold (vakter, ferie, pensjon etc.), fra klubbens hold, det som har med det sosiale og arbeidsmiljøet å gjøre (seminar, kurs, inkludering, arbeidsoppgaver) og frynsegoder. Merk at én respondent kan oppgi forskjellsbehandling på flere måter. Hyppigst forekommer at løsere tilknyttede medarbeidere føler seg ekskludert fra sosiale sammenkomster som julebord og seminar. En innvending som kan rettes mot dette, er at det er naturlig at noen må vikariere mens avdelingen er på seminar, men denne ekskluderingen nevnes vel så ofte av de medlemmer som er i vikariat for en navngitt person, gjerne over en lengre tidsperiode, som av tilkallingsvikarer. Et annet gjennomgangstema er at man ikke får de samme frynsegodene som fast ansatte. En tredje type forskjellsbehandling mange av respondentene reagerer på, er den praksisen flere bedrifter fører med å utstede spesielle adgangskort til dem som er midlertidige. Fast ansatte får kort med navn og bilde, mens de midlertidige får kort merket med en stor M, med «midlertidig» eller «lånekort». Flere av de midlertidige oppgir også at de føler at de blir satt mindre pris på, at de blir oversett, ignorert og ikke tatt på alvor i bedriften. De får ikke gjennomslag for ideene sine, får ikke tilbakemeldinger og noen opplyser at de føler seg mindre verdt enn sine kolleger med fast ansettelse. De midlertidige har i sum ofte en opplevelse av å være B-laget på arbeidsplassen. «Ble ikke invitert på julebord. Ble glemt, ifølge ansvarlige.» Mann (29) Type forskjellsbehandling Lønn og arbeidsforhold Klubben Sosialt og arbeidsmiljø Goder Negative konsekvenser Prosent 37 prosent 11 prosent 57 prosent 28 prosent Tabell 9. Ulike typer forskjellsbehandling, og hvor mange av respondentene som har opplevde dette. I undersøkelsen ble de som ikke var fast ansatt spurt om hva de selv opplevde som negative konsekvenser ved å ikke ha en fast jobb. Nesten alle som kommenterer (drøyt 150 respondenter) sier det samme; økonomien er vanskelig fordi det er vanskelig å planlegge fremover. Inntektene varierer fra måned til måned, og med en gang det blir dårligere tider, merkes det på inntekten, med at man da blir gående en periode uten vikariat eller ikke 10

11 tilkalles. Det er vanskelig å få boliglån. Enkelte peker også på at man venter med å få barn fordi man ikke vet om man har en jobb å komme tilbake til etter fødselspermisjonen. «Man føler seg ikke som en del av gruppen. Blir aldri spurt om synspunkter og blir ikke hørt.» Mann (34) Ulovlig midlertidige «Vikar for ikke-navngitt person» Undersøkelsene avdekker en del bruk av ulovlig midlertidighet. Blant ordinære medlemmene oppgir drøyt 14 prosent av de midlertidige (ikke frilansere) at de er «vikar for ikke-navngitt person», en vikarbeskrivelse som i utgangspunktet er i strid med loven. Inkluderer vi service- og studentmedlemmene oppgir til sammen 50 personer at de er vikar for ikke-navngitt person. Det kan være verdt å undersøke disse nærmere. Som beskrevet ovenfor gir Klubblederundersøkelsen grunn til å frykte at gruppen som arbeider på tvilsomme kontrakter - eller uten avtale - er en god del større enn dette (jfr. Klubblederundersøkelsen s. 5), noe det er viktig at klubber og konsernlag går dypere inn i etter denne undersøkelsen. «Har måttet jobbe, holde fortet, mens de andre er på seminar og sommerfest.» Kvinne (24) Vikar i mer enn fire år i samme bedrift I underkant av 10 prosent av de midlertidige (ikke frilansere) oppgir at de har vært tilknyttet samme bedrift i fem år eller mer. Ettersom lovens hovedregel er at man skal ansettes fast etter fire år som midlertidig, er dette tallet urovekkende - og også dette bør følges opp av klubber og konsernlag. De aller fleste har imidlertid vært tilknyttet arbeidsgiver i kortere tid: ca 60 prosent i inntil to år, og 30 prosent i tre til fire år. Alle tall gjelder ordinære medlemmer (ikke student- og servicemedlemmer). 11

12 Forslag til oppfølging av funnene i undersøkelsen 1. Permanent behov for arbeidskraft NJ skal arbeide for at behovet for permanent arbeidskraft dekkes opp av fast ansatte. Dette bør skje gjennom å øve press på arbeidsgivere gjennom konsernlag og lokallag, og ved informasjon til klubbledere og lokallagsledere. 7. Arbeidsmiljø I konsern hvor arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres skal NJ jobbe for at midlertidige som har vært tilknyttet redaksjonen en viss tid også få svare på undersøkelsen på linje med andre ansatte. 2. Forskjellsbehandling innad i NJ NJ vil stoppe forskjellsbehandling og diskriminering av midlertidig ansatte og frilansere i egne rekker. Arbeidet med dette vil bli organisert gjennom klubber og konsernlag. 3. Forskjellsbehandling av arbeidsgiver NJs klubbledere må arbeide aktivt mot at midlertidig ansatte og frilansere forskjellsbehandles av arbeidsgiver. 4. Rekruttering - organisering Undersøkelsen synliggjør at en betydelig andel midlertidig ansatte og frilansere ikke er organisert i NJ. Det bør være en prioritert oppgave for klubber og lag å jobbe aktivt med å øke organisasjonsgraden blant disse journalistene. 5. Oversikt over løsere tilknyttede medarbeidere Undersøkelsen synliggjør at mange klubber mangler oversikt over i hvilket omfang midlertidig ansatte og «løshunder» blir brukt, over deres arbeidsbetingelser og om de er medlemmer av NJ. Også dette er et arbeid som bør prioriteres i en situasjon hvor stadig mer redaksjonelt arbeid utføres av disse gruppene. 6. Skolering Skoleringen av tillitsvalgte bør videreføres og forsterkes med en egen del om midlertidige og frilansere på det faglige grunnkurset i NJskolen. 12

13 Vedlegg 1 NOTAT Til: Mari Torsdotter Hauge Dato: Saksnummer: Fra: Elin Floberghagen Oppnevning utvalg midlertidig-undersøkelse Landsstyret har vedtatt økt satsing for midlertidig ansatte journalister i 2011, samt en kartlegging av tilstanden ute i mediebedriftene. Parallelt med dette har NRKJ gjennomført en omfattende undersøkelse av forholdene og bruken av midlertidig ansatte i NRK, og konsernlagene ønsker seg en tilsvarende. I tillegg har OJ satt dette høyt på sin tiltaksplan for Dette viser engasjementet for disse problemstillingene, og det er behov for at NJ koordinerer og driver arbeidet fremover. Det nedsettes et utvalg som skal kartlegge/undersøke bruken av midlertidig ansatte i mediene og forholdene for disse. Kartleggingen må være gjennomført og analysert innen midten av mars. Utvalget skal foreslå tiltak for oppfølging av rapporten for landsstyret april. Utvalget vurderer hvordan kartleggingen skal gjennomføres. Kartleggingen må kvalitetssikres av en av NJs advokater. Det er avsatt midler i 2011-budsjettet til undersøkelsen. Videre åpnes det for noe frikjøp, som utvalget ved behov søker Arbeidsutvalget om. Utvalget består av: Mari Torsdotter Hauge, leder Richard Aune Lars Døvle Larssen Gunhild Mohn Trond Idås 13

14 Vedlegg 2 Endringer i antall årsverk for ulike medarbeidergrupper fra Svar fra 182 av 233 klubber (78 %) Alle klubber NRK Fast ansatte A- pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 18 % 31 % 12 % 0 % 11 % 19 % Ingen endring 47 % 69 % 52 % 31 % 58 % 44 % Reduksjon 35 % 0 % 36 % 69 % 32 % 38 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon -17 % + 31 % - 24 % - 69 % -21 % -19 % Alle klubber Vikarer/prosjektansatte A- NRK pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 27 % 6 % 24 % 25 % 35 % 29 % Ingen endring 60 % 75 % 66 % 56 % 53 % 43 % Reduksjon 13 % 19 % 10 % 19 % 12 % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon 15 % - 13 % 14 % 6 % 24 % 0 % Alle klubber Frilansere/Fastlansere A- NRK pressen Edda Polaris Schibste d N=178 N=19 N=32 N=15 N=18 N=16 Økning 27 % 27 % 29 % 27 % 24 % 23 % Ingen endring 62 % 53 % 65 % 60 % 76 % 54 % Reduksjon 12 % 20 % 6 % 13 % 0 % 23 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentdifferanser Økning- Reduksjon 15 % - 7 % 23 % 13 % 24 % 0 % Kommentar: NRK skiller seg her markert ut i positiv retning, og har i perioden en økning i fast ansatte og en tilsvarende reduksjon i midlertidige. En svært god utvikling som trolig henger sammen med at NRKJ har gjort en forbilledlig jobb i etterkant av høstens midlertidigundersøkelse, som har ført til at en rekke vikarer har blitt fulgt opp og fått faste jobber det siste halvåret. 14

15 Vedlegg 3 Midlertidigprosenten Slik kan vi komme frem til et anslag på omtrent hvor stor del av arbeidsstokken som er midlertidige: 178 klubbledere representerer 4068 medlemmer (tall fra NJs medlemsregister, tallet kan være noe feil ettersom enkelte midlertidige, (bl.a. studenter, men ikke bare) er registrert andre steder enn i redaksjonsklubben. De samme 178 klubblederne oppgir å ha 1203 midlertidige og frilansere av ulike typer i sine bedrifter. De anslår også hvor mange av disse som er medlem av NJ og ikke. Personer i alt NJ-medlemmer Organisasjonsgrad Vikarer Prosjektmedarbeidere Andre midlertidige Fastlansere Frilansere - mer enn 10 % Totalt antall "hoder" 1203 De midlertidige regnes her som vikarer, prosjektmedarbeidere, andre midlertidige og frilansere, i alt 813 personer, både NJ-medlemmer og ikke-medlemmer. Vi kan med andre ord ikke bruke 4068 som divisor, siden dette bare er NJ-medlemmer. Vi legger derfor til differansen mellom NJ-medlem og personer i alt for de ulike gruppene vikarer (ikke frilanserne), og ender med en divisor på Denne forutsetter imidlertid en organisasjonsgrad på 100 prosent blant de fast ansatte, noe som muligens er vel optimistisk. Om vi går ut fra en organisasjonsgrad på 95 prosent utgjør de 4068 faste medlemmene altså 95 prosent, og vi legger til 214 som er våre hypotetiske ikke-medlemmer. Regnestykket: NJ-medlemmer (faste og midlertidige) Uorganiserte vikarer Uorganiserte prosjektmedarbeidere 32 + Uorganiserte «andre midlertidige» 53 + Uorganiserte fastlansere 173 SUM Justering for ikke-organiserte fast ansatte 214 SUM 4645 Prosentandel midlertidige - anslag 813 : 4645 * 100 % 17,5 % 15

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb 1. Bakgrunn På årsmøtet i OJ 12/10 2011 ble det vedtatt en tilføying til handlingsplanen med tittel «Verving og organisasjonsbygging».

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag:

NOTAT. Fra Trondhjems Journalistforening og Nord-Trøndelag Journalistlag: NOTAT Til: Landsstyret Dato: 24.3.2011 Saksnummer: 10-438 Innkomne forslag KVALITET Fra NJ i Schibsted: Integritet og tekstreklame: "Styret i NJS er bekymret for den journalistiske integriteten i landets

Detaljer

Smått blir stadig bedre

Smått blir stadig bedre Smått blir stadig bedre Rapport fra Småredaksjonsutvalget 2 1. februar 2008 Innledning Småredaksjonsutvalget 2 vil med dette levere sin rapport til landsstyret. Vi har i samarbeid med leder Elin Floberghagen

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

NOTAT. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), med seniorforsker Asbjørn Grimsmo som faglig ansvarlig.

NOTAT. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), med seniorforsker Asbjørn Grimsmo som faglig ansvarlig. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsmiljøutvalget Dato: 21.01.2013 Saksnummer: 11-529 Rapport fra Arbeidsmiljøutvalget Forslag til tiltak Her følger Arbeidsmiljøutvalgets rapport til Landsstyret med en

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015

Studenthåndboka. Norsk Journalistlag Student 2015 Studenthåndboka Norsk Journalistlag Student 2015 Utgitt av Norsk Journalistlag Student Høst, 2015 Redaktør: Synne Pernille Jakobsen Design: Eirik Tufteland Kroken Skrevet av: Ådne Sinnes og Eirik Tufteland

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Saksnummer: 11/604 Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Hele uttalelsen, datert 23.09.2011 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er ansatt i et offentlig etat X. A er

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn I dag får Frilansjournalistene i NJ 15 prosent av midlene som går fra Mediebedriftenes

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 17. mars 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer Dette notatet tar sikte på å etablere noen grunnleggende prinsipper for den framtidige

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest 22.03.01 1 Landsstyrets forslag til NJs utdanningspolitiske manifest Vedtatt av NJs landsmøte 1997,

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen)

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2015 (Journalistdelen) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 015 (Journalistdelen) Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup februar 015 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble send ut til 791 journalister

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:

NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60 Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 19. januar 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer