De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 017/05 VALG AV SAMEVALGSTYRE PS 018/05 VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER PS 019/05 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2004 PS 020/05 LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 PS 021/05 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 PS 022/05 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE PS 023/05 VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER PS 024/05 TERTIALRAPPORT NR PS 025/05 EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING PS 026/05 NYTT KOMMUNEHUS - UTVIKLING AV SKISSEPROSJEKT PS 027/05 NÆRING LANGS EN FJORD - FORSLAG TIL FORSKNINGS OG IMPLEMENTERINGSPROGRAM - FORVALTNING OG NÆRINGSUTVIKLING AV KYSTSONA PS 028/05 INNGÅELSE AV AVTALE OM ERVERV AV GRUNN TIL KIRKEGÅRD I NORD-LENANGEN PS 029/05 ROS-ANALYSE, NATURSSKADER, ARBEIDSGRUPPE I, II OG III PS 030/05 LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL PS 031/05 TILBUD OPPRUSTNING KOMMUNALE VEGER INDRE LYNGEN

2 Innstillingen til sakene nr. 20,24,26,27,28 og 31 blir etter sendt når sakene er behandlet i formannskapet. 2 Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALG AV SAMEVALGSTYRE SÆRLOVSHJEMMEL : Forskrift om valg til Sametinget fastsatt ved kgl.res. 10 des med hjemmel i lov 12.juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold 2-11 Sakens dokumenter: S Valg av samevalgstyre Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Forskrift om valg til Sametinget 17 fastsetter at det i hver kommune skal være et samevalgstyre som velges av kommunestyret. Samevalgstyre har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i kommunen. Den enkelte kommune kan selv avgjøre om den vil benytte det ordinære valgstyret som samevalgstyret eller om den vil opprette et eget særskilt samevalgstyre. Forskriften stiller ikke lenger krav eller anbefalinger om hvem som bør velges til samevalgstyret. Kommunelovens bestemmelser 10 er gjeldene for valg av faste utvalg. Sametinget opplyser at det er mest vanlig å velge valgstyret som samevalgstyret. Slik har det også vært tidligere i Lyngen kommune. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil anbefale at det ordinære valgstyre også er samevalgstyre og har ansvar for gjennomføringen av dette valget i Lyngen kommune. Svært mange av sakene som må behandles av samevalgstyret er identiske med saker som valgstyret må ta stilling til i forbindelse med stortingsvalget. Å opprette et eget samevalgstyre vil også være kostnadskrevende for kommunen. I den grad det er mulig søker en å legge valgstyre-/samevalgstyremøter til formannskapseller kommunestyremøter.

4 4 Det vil også være mer arbeidskrevende å måtte forholde seg til et eget samevalgstyre og det kan oppstå situasjoner hvor det kan bli forskjellig praksis ved gjennomføringen av det to valgene. Selv om denne saken dreier seg om valg, tillater administrasjonssjefen utfra anbefalinger og praksis og fremme innstilling til vedtak. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre velger Lyngen valgstyre til samevalgstyre i Lyngen. Samevalgstyret består av flg medlemmer og varamedlemmer: Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy Varamedlemmer: Hans Karlsen og Svein Håkon Sand Leder: Nestleder:.. Samevalgstyret har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i Lyngen i hht forskrift om valg til Sametinget.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER SÆRLOVSHJEMMEL : Valgloven Sakens dokumenter: S S Valg av valgstyre Valgstyre - valg av leder og nestleder Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre behandlet i februar 2005 en sak vedrørende opprettelse av valgstyre. Det ble fattet slikt vedtak i sak 001/05: Som valgstyre velges: 1.Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy 2. Valgstyret sitter ut denne valgperioden Som varamedlemmer ble Hans Karlsen og Svein Håkon Sand valgt. Vedtaket ble fattet med hjemmel i valglovens 4-1 som slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av kommunestyre. Valgstyret er å betrakte som et fast kommunalt utvalg som er gitt funksjonstid ut inneværende kommunestyreperiode. I henhold til kommunelovens 10 nr 3 skal kommunestyre velge leder og nestleder. Dette valget ble ikke foretatt i sak 001/05. Leder og nestleder må velges blant de 5 faste medlemmene i valgstyret. Administrasjonens vurderinger: Saken legges frem uten innstilling til vedtak, da det dreier seg om valg. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

6 Lyngen kommunestyre foretar følgende valg av leder og nestleder i Lyngen valgstyre: Leder:.. Nestleder: 6

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Eldrerådets årsmelding 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S Eldrerådets årsmelding 2004 Vedlegg: -Årsmelding 2004 Eldrerådet Saksopplysninger: Eldrerådet skal hvert år legge fram en årsmelding som viser rådets aktivitet i foregående år, meldingen legges fram for kommunestyret til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at etter bestemmelsene i eldrerådsloven skal det utarbeides en årsmelding av eldrerådet som forelegges kommunestyret til behandling/orientering. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret Behandling i eldrerådet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i eldrerådet den : Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1922 nr. 107, 48 Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS ÅRSBERETNING FOR 2004 S LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 Vedlegg: Lyngen kommunekasses årsregnskap for Administrasjonssjefens årsberetning for Revisjonsberetning fra KomRevNORD til regnskap for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Saksopplysninger: Årsregnskap og årsberetning for 2004 legges denne gangen fram til politisk behandling i samme sak. Dette fordi disse dokumentene griper inn i hverandre og tidligere års politiske behandlinger har vist at det er unaturlig å skille disse to sakene fra hverandre. Administrasjonssjefens årsberetning legges fram for drifts- og levekårsutvalget til orientering i egen sak. Kommunekassens årsregnskap er avlagt 16. februar 2005 og oversendt revisjonen 23. februar Driftsregnskapet er i regnskapsmessig balanse med et positivt netto driftsresultat på kr ,14 som er disponert slik: kr ,75 til dekning av tidligere års underskudd. kr ,84 avsatt til disposisjonsfond. kr ,55 netto til bundne avsetninger. Av dette er ca. 0,8 mill. manglende avsetninger i 2003-regnskapet som er rettet opp i 2004.

9 Når det gjelder kommentarer til årsregnskapet og avvikene i dette, vises det til administrasjonssjefens årsberetning og kommunekassens kommentarer og noter i årsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp et regnskapsmessig underskudd på kr ,67. Administrasjonssjefens årsberetning er oversendt revisjonen før dennes avgivelse av revisjonsberetninga. Den er også oversendt kontrollutvalget til behandling før de avgir uttalelse til årsregnskapet. 9 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen legger ved behandlingen av denne saken opp til at Lyngen kommune skal kunne bli utmeldt av ROBEK - Register for betinget godkjenning og kontroll snarest mulig. Betingelsen for at dette skjer er inndekning av resterende regnskapsmessig underskudd i 2005: Driftsregnskapet kr ,09. Dette gjelder underskudd vedrørende slamtømming med kr ,31 og renovasjon kr ,78. Investeringsregnskapet kr ,55. I forbindelse med de siste 3 års budsjettbehandlinger har det vært vedtatt at underskudd fra slamtømming skulle skje ved økning av årsgebyret som Avfallsservice AS krever inn. Disse vedtakene har ikke selskapet etterkommet, og det foreslås derfor at dette dekkes inn i 2005 med bruk av disposisjonsfond avsatt i Det vises for øvrig til administrasjonssjefens kommentarer i årsberetninga angående dette forholdet. Med dette er alle tidligere års driftsunderskudd dekket inn, og således er kravet angående utmelding av ROBEK vedrørende drift innfridd. Lyngen kommunes investeringsregnskap viser ca. 9 mill. i underskudd ved utgangen av I tillegg er likviditetsreserven er belastet med kr ,02 vedrørende to investeringsprosjekter. Manglende finansiering i investeringsregnskapet ved utgangen av 2004 er derfor ca. 9,4 mill. kr. Dette må det gjøres vedtak om inndekning av i forbindelse med behandling av årsregnskap og årsberetning for 2004 for å kunne bli utmeldt av ROBEK i Selv om det er et betydelig beløp som ved utgangen av 2004 ikke er framskaffet finansiering for, så gjør følgende forhold at en løser dette til en viss grad: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplan å gjøre låneopptak vedrørende manglende finansiering av tidligere års investeringer. Dette låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. Videre har Fylkesmannen godkjent låneopptak til investeringer i grunnskolen som er innarbeidet i økonomiplanen. Dette låneopptaket ble ikke godkjent i Låneopptak til ikt-investeringer i 2005 brukes til å finansiere merforbruk i Ved gjennomgang av godkjente låneopptak og forbruk hittil, har en ca. 0,5 mill. i udisponerte lånemidler som kan brukes til finansiering av underskuddet. Andre forhold som kan være aktuelle er ved salg av boligtomter og evt. salg av annen kommunal eiendom. Pr. i dag er det usikkert hva dette kan utgjøre.

10 Tilgjengelige lånemidler utgjør ca. 6,5 mill. som kan disponeres. Manglende finansiering utgjør dermed ca. 2,9 mill. kr. 10 Utfordringen blir hvordan dette kan løses. Følgende finansieringskilder kan være aktuelle: Lånefinansiering. Sannsynlig alternativ. Salg av tomter og annen fast eiendom. Salg av tomter kan en nok forvente, men det er vanskelig å anslå eksakt beløp. Når det gjelder salg av kommunale boliger, så er det ikke noen aktuelle foreløpig. Mva-kompensasjon. Er veldig usikker. Vurderes ikke som aktuell finansieringskilde. Økte rammeoverføringer. Kan bli større enn budsjettert pga. høyere skatteinngang i landet hittil i år enn lagt til grunn i årets statsbudsjett. Er dog veldig usikkert og kan ikke anbefales. Annet. Kan være innsparinger eller merinntekter i Lyngen kommunes drift. Både eventuelle merinntekter vedrørende mva-kompensasjon og rammeoverføringer betinger at drifta for øvrig ikke gir budsjettoverskridelser for å kunne brukes til finansiering i investeringsregnskapet. Eventuelle innsparinger eller merinntekter utover vedtatte spareplaner synes ikke å være aktuelle. Administrasjonssjefen vil derfor ikke kunne tilrå noen av disse som alternativ finansiering. Salg av tomter kan legges inn som finansieringskilde fordi det er sannsynlig at noen boligtomter selges, bl.a. på Solbakken. Sluttfinansieringen av dette må derfor måtte bli låneopptak. Ut fra beregninger som er gjort, vil en måtte låne inntil 2,5 mill. kr for å dekke inn all finansiering. En viss reservasjon angående beløpet er det likevel. En har midlertidig lånt av opptatte lånemidler til Lyngstunet fordi lånene til dette prosjektet var opptatt i sin helhet og en derfor har hatt ledig likviditet. Det foreslås derfor å sette lånerammen inntil 3 mill. kr. Låneopptaket må gjøres innen utgangen av 2005 for at Fylkesmannen skal kunne godkjenne en utmelding av ROBEK. Dette låneopptaket vil ikke trenge godkjenning hvis vedtaket i denne saken gjør at Lyngen kommune kan meldes ut av ROBEK. Kapitalkostnadene, beregnet til kr årlig etter 2 % rente, vil måtte innarbeides i neste økonomiplan for Når det gjelder kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet vil en kommentere følgende: Adm. sjefen har tatt hensyn til virkningene av mva-kompensasjonen i sin økonomiplanlegging, noe kommunestyret har gitt sin tilslutning til i gjeldende økonomiplan. Når det gjelder merknaden i pkt. 3 angående saldering av investeringsbudsjettet, så tar adm.sjefen dette til etteretning. Sakens reelle innhold ville derimot ikke blitt noe annet ved å foreslå en annen teknisk løsning. Til de øvrige punkter vises det til administrasjonssjefens årsberetning. På bakgrunn av de vurderinger og innstillinga til vedtak, så mener administrasjonssjefen at en har oppfylt kriteriene for å kunne bli utmeldt av ROBEK så snart Fylkesmannen har fått gjort seg kjent med vedtaket.

11 11 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar administrasjonssjefens årsberetning for 2004 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet tas til orientering. 3. Lyngen kommunes framlagte årsregnskap for 2004 godkjennes. 4. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk dekkes slik: Resterende regnskapsmessig merforbruk i drift fra tidligere år - kr ,09 dekkes i 2005 av disposisjonsfondet. Manglende finansiering og regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet dekkes opp ved salg av tomter og nytt låneopptak inntil kr 3,0 mill. innen utgangen av Jfr. kontrollutvalgets uttalelse pkt. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer. 5. Avdragstid for låneopptaket settes til 15 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt og godkjenne nedbetalingsvilkår for lånet.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KONTROLLUTVALGSSAK 10/05 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2004 S KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 K-Sekretariatet IKS Vedlegg: - Brev fra K-Sekretariatet av Årsrapport Kontrollutvalget Saksopplysninger: I brev av oversender K-Sekretariatet behandlingen av sak nr. 10/05 i Kontrollutvalget. Saken gjelder Årsrapport 2004 for kontrollutvalget. Av brevet framgår kontrollutvalgets vedtak som tilrår kommunestyret om å ta årsrapporten fra kontrollutvalget til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til årsberetningen for kontrollutvalget 2004 og utvalgets behandling og tilrådning. Administrasjonssjefens slutter seg til kontrollutvalgets tilrådning og fremmer saken ovenfor formannskap og kommunestyret i samsvar med dette. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre tar Årsrapport 2004 fra Kontrollutvalget til orientering

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I S KONTROLLRAPPORT 2004 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN KOMMUNENES BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPENE ETTER KONTROLL LYNGEN KOMMUNEKASSERERKONTOR - SKATT ÅRSMELDING 2004 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE Troms skattefogdkontor Skattedirektoratet (ikke utfylt) Vedlegg: - Kontroll 2004 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lyngen kommune, brev fra Troms skattekontor dat Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten brev fra skattedirektoratet dat Lyngen kommunekassererkontor skatt, årsmelding 2004 Saksopplysninger: Som det framgår av brevet fra skattedirektoratet skal kommunestyret ikke legere foreta en formell desisjon av skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding om skatteoppkreverfunksjonen i den enkelte kommune. Det legges derfor opp til en behandling i tråd med dette. Kommunekassereren i egenskap av skatteoppkrever har utarbeidet en egen årsmelding som gir nødvendige opplysning om hvordan arbeidet er organisert og om hvordan utviklingen vedr. restanser m.v. har utviklet seg de senere år. Årsrapporten legges fram til behandling på som kontrollrapporten.

14 14 Administrasjonens vurderinger: Selv om kommunestyret ikke skal behandle kontrollrapporten så vil administrasjonssjefen vise til de forbedringspunktene som er anvist i rapporten og tar disse til etterretning. Det vil bli arbeidet med det som ansees som nødvendige forbedringer. Da rapporten ikke inneholder forhold som må rettes opp vil administrasjonssjefen gi skatteoppkreverer ros for et vel utført arbeid, jfr. den framlagte årsrapporten fra skatteoppkreveren. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. driftsutvalget /05 formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Sakens dokumenter: S VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune ble i forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 17/02 omarbeidet i hht nye retningslinjer. Forandringen i forhold til tidligere var i hovedsak at vi fikk en todelt gebyrmodell, ett fast gebyr og en variabel del i forhold til bygningens størrelse eller målt forbruk. Videre ble det nå gitt anledning til å velge om en ville betale etter målt forbruk eller etter areal for private. Samtidig ble det vedtatt 100 % selvfinansiering og kapitalkostnadene ble for første gang innregnet i gebyrgrunnlaget fullt ut. Til hjelp i dette arbeidet var Barlindhaug Consult AS engasjert. De hadde vært med i et landsomfattende prosjekt for å utvikle en modell for beregning av kommunale vann- og avløpsgebyrer. Denne modellen brukes i dag av Lyngen kommune og mange av landets kommuner. Omleggingen av gebyrregulativet medførte at gebyrene økte for de aller fleste brukerne. Hovedårsaken var i hovedsak at tidligere års investeringer og alle andre kostnader for første gang ble medregnet i gebyrgrunnlaget. Gebyrregulativet ble vedtatt endret i kommunestyrets sak 54/02 i hht de nye retningslinjene, og gjaldt fom 01. januar 2003.

16 16 Årsgebyret for vann ble satt ned i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan i sak 52/03. Endringen var i hovedsak en økning av det faste gebyret og reduksjon av vannpris. Det var spesielt industri som bruker mye vann som dette skulle gi en besparelse. Både vann- og avløpsgebyrene har i alle år etter 2002 gitt overskudd slik at en nå har opparbeidet seg betydelige fond. Disse fondene kunne tidligere brukes både til utligning av gebyrene og til investeringer. Fom 2004 er det imidlertid ikke lenger anledning å bruke driftsfond til finansiering av investeringer. Fondene kan derfor bare brukes til utligning av gebyrene over maksimalt 4 år. Ved utgangen av 2004 hadde Lyngen kommune følgende bundne driftsfond for sektoren: Vann ca. 0,8 mill. kr. Avløp ca. 1,4 mill. kr. Årsaken til overskudd i vannsektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i 2002 og Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Årsaken til overskudd i avløpssektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Mindre direkte kostnader enn budsjettert i 2002 og Merinntekter i 2003 og 2004 som følge av punktene ovenfor. Administrasjonens vurderinger: Utviklingen i 2005 synes også å medføre at det vil bli overskudd hvis gebyrene ikke endres. Administrasjonssjefen mener derfor at det nå, på grunnlag av momentene nevnt i saksopplysningene, bør fremmes forslag om endring av vann- og avløpsgebyrene allerede fom 2. halvår Dette bl.a. fordi forutsetningene for å sette av til fond ikke lenger er til stede, og disse fondene derfor må komme forbrukerne til gode i form av nedsatte gebyrer. Når en vurderer forslag til endringer, må følgende vurderes: Hvor mye kan gebyrgrunnlaget endres og skal abonnementsgebyret eller pris etter areal/målt forbruk endres? Videre kan en gjøre vurderinger hvorvidt arealfaktor skal endres. Arealfaktoren, dvs. hvor mye areal skal vektes i forhold til vannpris, foreslås uendret. Dette vil gjelde både for vann- og avløpsgebyret. For vanngebyret foreslås abonnementsgebyret uendret, mens vannprisen reduseres. Dette vil i hovedsak komme storforbrukere av vann, spesielt i industrien, til gode med betydelige gebyrlettelser. Private husholdninger vil få en mindre lettelse. For avløpsgebyret, som i hovedsak kommer fra private husholdninger, foreslås reduksjon både i abonnementsgebyr og vannpris (som er utgangspunktet for beregningen av gebyret). VANNGEBYRET På bakgrunn av beregninger som administrasjonen har gjort, kan vanngebyret reduseres med ca. kr 1,50 etter areal og målt forbruk, eksklusiv mva. Abonnementsgebyret og arealfaktor endres ikke.

17 Ny vannpris foreslås satt til kr 1,00 etter areal og målt forbruk pr. m3. AVLØPSGEBYRET 17 Avløpsgebyret kan reduseres enda mer fordi gebyrgrunnlaget må reduseres forholdsvis mer da fondsavsetningene her er større. Det foreslås at abonnementsgebyret settes ned fra kr til kr og prisen etter areal og målt forbruk settes ned fra kr 8,40 til kr 5,00. Alle priser eksklusiv mva. Videre foreslås det at gebyrene igjen vurderes til høsten ved behandling av økonomiplan Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke. Behandling i driftsutvalget den : VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak i driftsutvalget den : 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: a. Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. b. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: TERTIALRAPPORT NR SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 47. Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS RAPPORT 1. TERTIAL 2005 S TERTIALRAPPORT NR Vedlegg: Administrasjonssjefens rapport for 1. tertial Saksopplysninger: Administrasjonens vurderinger: Det vises til vedlagte tertialrapport. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Adminstrasjonssjefens rapport for 1. tertial 2005 tas til orientering.

19 19 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A20 04/ Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I Uttalelse vedr.evt. sammenslåing av skolene på Eidebakken I Bygningsmessige endringer i forkant av sammeslåing av skolene på Eidebakken I tilpassning til ny pedagogisk struktur - Eidebakken skoler - modell for gjennomføring S Eidebakken skoler - tilpassing til ny pedagogisk struktur - modell for gjennomføring Eidebakken ungdomsskole Eidebakken ungdomsskole Norconsult Vedlegg: - Notat av fra Norconsult vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring - Notat av fra sparegruppa, Sammenslåing Eidebakkenskolene. Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av budsjett 2005 vedtok kommunestyret at Eidebakken barneskole og Eidebakken ungdomsskole skulle slås sammen til en enhet fra og besparelsene innarbeides i revideringer av økonomiplan og årsbudsjett En arbeidsgruppe ledet av rektor Hans Ove Samuelsen og med skolesjef på Skjervøy Torleif Nordfjærn som veileder har vurdert konsekvensene av en sammenslåing, og i 2005 innebærer en sammenslåing en merkostnad på kr Dette skyldes reglene for beregning av tilskudd (særlig på flyktningeopplæring) samt at de bygningsmessige forholdene er slik at samordning i liten grad lar seg gjennomføre, jfr. vedlagte rapport fra arbeidsgruppa.

20 20 En arbeidsgruppe på Eidebakken-skolene med foreldre, lærere og ledere har tidligere utredet En god og tidsmessig skole hvor sammenslåing var et premiss. I utredningen pekes på de bygnings- og utstyrsmessige behov som må løses for å få effekt av en sammenslåing. Mindre utbedringsarbeider ble gjort i 2004, men administrasjonssjefen mener det nå må utredes hva som kreves for å få et oppgradert skoleanlegg på Eidebakken. På den bakgrunn har Norconsult på oppdrag fra administrasjonssjefen utarbeidet et notat vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring. Notatet følger som vedlegg til denne saken. Notatet ble oversendt arbeidstakerorganisasjonene for behandling. Evt uttalelser vil bli lagt frem på møtet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen foreslår at iverksettelse av kommunestyrets vedtak om sammenslåing utsettes. I dagens situasjon vil det kortsiktig koste kommunen kr å slå sammen skolene samtidig som det ligger dårlig til rette for å ta ut effektivitetsgevinstene ved en sammenslåing. Eidebakken-skolene må renoveres, opprustes og ombygges, og det bør utredes hvordan en slik nødvendig oppgradering kan gjøres og hva det innebærer kostnadsmessig. En Eidebakken skole er et premiss for et slikt prosjekt og mens prosessen pågår kan det løpende vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å gjøre tiltak som forener skolene, evt. gjennomføre sammenslåingsvedtaket. Administrasjonssjefen mener det er rett at Levekårsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. I budsjett 2005 er det avsatt kr til utredningsarbeid og kostnadene til skisseprosjektet, anslått til kr dekkes av denne posten. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å utsette iverksetting av vedtak om sammenslåing av Eidebakken-skolene. Dette da et slikt tiltak i 2005 vil påføre kommunen ekstra kostnader uten at gevinster ved sammenslåingen lar seg realisere. 2. Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Levekårsutvalget oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet. Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra Rolf Johansen: Som administrasjonssjefens innstilling til vedtak men med flg endring av pkt 2: Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, romprogram og skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og forslaget fra Rolf Johansen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Rolf Johansen. Enst.

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KJØP AV STRANDVEIEN 24 (BANKBYGGET). Formannskapets innstilling fra behandlingen 24.08.07 forelegges direkte i møte. Lyngen kommune, den 22.08.

KJØP AV STRANDVEIEN 24 (BANKBYGGET). Formannskapets innstilling fra behandlingen 24.08.07 forelegges direkte i møte. Lyngen kommune, den 22.08. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: kommunestyret Kommunestyesalen Dato: 29.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42

Werner Kiil, bare i sak 35 og 42 Lars Tore Larssen, bare i sak 35 og 42 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Anette Holst Sølvi

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 25.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: driftsutvalget Dato: 08.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Troms Kraft Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2006 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 15:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 15:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet kommunestyret DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 26.03.2008 08/00381 1 Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LIKVIDITETSLÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 14:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Liv Solberg Følgende varamedlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo perm kl 13.15

Liv Solberg Følgende varamedlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo perm kl 13.15 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: MIT-FabLab Dato: 04.11.2005 Tidspunkt: 10:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Inger Grønvoll Anette Holst - settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 1130 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 007 012/12 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte Ann Gregersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak nr. 26/05 Sølvi Jensen

Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak nr. 26/05 Sølvi Jensen 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Ola Olasøn K. Giæver, unntatt sak

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling TID: STED: Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling TID: STED: Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: STED: 25.04.06 Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer