De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 017/05 VALG AV SAMEVALGSTYRE PS 018/05 VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER PS 019/05 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2004 PS 020/05 LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 PS 021/05 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 PS 022/05 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE PS 023/05 VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER PS 024/05 TERTIALRAPPORT NR PS 025/05 EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING PS 026/05 NYTT KOMMUNEHUS - UTVIKLING AV SKISSEPROSJEKT PS 027/05 NÆRING LANGS EN FJORD - FORSLAG TIL FORSKNINGS OG IMPLEMENTERINGSPROGRAM - FORVALTNING OG NÆRINGSUTVIKLING AV KYSTSONA PS 028/05 INNGÅELSE AV AVTALE OM ERVERV AV GRUNN TIL KIRKEGÅRD I NORD-LENANGEN PS 029/05 ROS-ANALYSE, NATURSSKADER, ARBEIDSGRUPPE I, II OG III PS 030/05 LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL PS 031/05 TILBUD OPPRUSTNING KOMMUNALE VEGER INDRE LYNGEN

2 Innstillingen til sakene nr. 20,24,26,27,28 og 31 blir etter sendt når sakene er behandlet i formannskapet. 2 Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALG AV SAMEVALGSTYRE SÆRLOVSHJEMMEL : Forskrift om valg til Sametinget fastsatt ved kgl.res. 10 des med hjemmel i lov 12.juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold 2-11 Sakens dokumenter: S Valg av samevalgstyre Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Forskrift om valg til Sametinget 17 fastsetter at det i hver kommune skal være et samevalgstyre som velges av kommunestyret. Samevalgstyre har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i kommunen. Den enkelte kommune kan selv avgjøre om den vil benytte det ordinære valgstyret som samevalgstyret eller om den vil opprette et eget særskilt samevalgstyre. Forskriften stiller ikke lenger krav eller anbefalinger om hvem som bør velges til samevalgstyret. Kommunelovens bestemmelser 10 er gjeldene for valg av faste utvalg. Sametinget opplyser at det er mest vanlig å velge valgstyret som samevalgstyret. Slik har det også vært tidligere i Lyngen kommune. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil anbefale at det ordinære valgstyre også er samevalgstyre og har ansvar for gjennomføringen av dette valget i Lyngen kommune. Svært mange av sakene som må behandles av samevalgstyret er identiske med saker som valgstyret må ta stilling til i forbindelse med stortingsvalget. Å opprette et eget samevalgstyre vil også være kostnadskrevende for kommunen. I den grad det er mulig søker en å legge valgstyre-/samevalgstyremøter til formannskapseller kommunestyremøter.

4 4 Det vil også være mer arbeidskrevende å måtte forholde seg til et eget samevalgstyre og det kan oppstå situasjoner hvor det kan bli forskjellig praksis ved gjennomføringen av det to valgene. Selv om denne saken dreier seg om valg, tillater administrasjonssjefen utfra anbefalinger og praksis og fremme innstilling til vedtak. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre velger Lyngen valgstyre til samevalgstyre i Lyngen. Samevalgstyret består av flg medlemmer og varamedlemmer: Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy Varamedlemmer: Hans Karlsen og Svein Håkon Sand Leder: Nestleder:.. Samevalgstyret har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i Lyngen i hht forskrift om valg til Sametinget.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER SÆRLOVSHJEMMEL : Valgloven Sakens dokumenter: S S Valg av valgstyre Valgstyre - valg av leder og nestleder Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre behandlet i februar 2005 en sak vedrørende opprettelse av valgstyre. Det ble fattet slikt vedtak i sak 001/05: Som valgstyre velges: 1.Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy 2. Valgstyret sitter ut denne valgperioden Som varamedlemmer ble Hans Karlsen og Svein Håkon Sand valgt. Vedtaket ble fattet med hjemmel i valglovens 4-1 som slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av kommunestyre. Valgstyret er å betrakte som et fast kommunalt utvalg som er gitt funksjonstid ut inneværende kommunestyreperiode. I henhold til kommunelovens 10 nr 3 skal kommunestyre velge leder og nestleder. Dette valget ble ikke foretatt i sak 001/05. Leder og nestleder må velges blant de 5 faste medlemmene i valgstyret. Administrasjonens vurderinger: Saken legges frem uten innstilling til vedtak, da det dreier seg om valg. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

6 Lyngen kommunestyre foretar følgende valg av leder og nestleder i Lyngen valgstyre: Leder:.. Nestleder: 6

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Eldrerådets årsmelding 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S Eldrerådets årsmelding 2004 Vedlegg: -Årsmelding 2004 Eldrerådet Saksopplysninger: Eldrerådet skal hvert år legge fram en årsmelding som viser rådets aktivitet i foregående år, meldingen legges fram for kommunestyret til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at etter bestemmelsene i eldrerådsloven skal det utarbeides en årsmelding av eldrerådet som forelegges kommunestyret til behandling/orientering. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret Behandling i eldrerådet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i eldrerådet den : Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1922 nr. 107, 48 Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS ÅRSBERETNING FOR 2004 S LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 Vedlegg: Lyngen kommunekasses årsregnskap for Administrasjonssjefens årsberetning for Revisjonsberetning fra KomRevNORD til regnskap for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Saksopplysninger: Årsregnskap og årsberetning for 2004 legges denne gangen fram til politisk behandling i samme sak. Dette fordi disse dokumentene griper inn i hverandre og tidligere års politiske behandlinger har vist at det er unaturlig å skille disse to sakene fra hverandre. Administrasjonssjefens årsberetning legges fram for drifts- og levekårsutvalget til orientering i egen sak. Kommunekassens årsregnskap er avlagt 16. februar 2005 og oversendt revisjonen 23. februar Driftsregnskapet er i regnskapsmessig balanse med et positivt netto driftsresultat på kr ,14 som er disponert slik: kr ,75 til dekning av tidligere års underskudd. kr ,84 avsatt til disposisjonsfond. kr ,55 netto til bundne avsetninger. Av dette er ca. 0,8 mill. manglende avsetninger i 2003-regnskapet som er rettet opp i 2004.

9 Når det gjelder kommentarer til årsregnskapet og avvikene i dette, vises det til administrasjonssjefens årsberetning og kommunekassens kommentarer og noter i årsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp et regnskapsmessig underskudd på kr ,67. Administrasjonssjefens årsberetning er oversendt revisjonen før dennes avgivelse av revisjonsberetninga. Den er også oversendt kontrollutvalget til behandling før de avgir uttalelse til årsregnskapet. 9 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen legger ved behandlingen av denne saken opp til at Lyngen kommune skal kunne bli utmeldt av ROBEK - Register for betinget godkjenning og kontroll snarest mulig. Betingelsen for at dette skjer er inndekning av resterende regnskapsmessig underskudd i 2005: Driftsregnskapet kr ,09. Dette gjelder underskudd vedrørende slamtømming med kr ,31 og renovasjon kr ,78. Investeringsregnskapet kr ,55. I forbindelse med de siste 3 års budsjettbehandlinger har det vært vedtatt at underskudd fra slamtømming skulle skje ved økning av årsgebyret som Avfallsservice AS krever inn. Disse vedtakene har ikke selskapet etterkommet, og det foreslås derfor at dette dekkes inn i 2005 med bruk av disposisjonsfond avsatt i Det vises for øvrig til administrasjonssjefens kommentarer i årsberetninga angående dette forholdet. Med dette er alle tidligere års driftsunderskudd dekket inn, og således er kravet angående utmelding av ROBEK vedrørende drift innfridd. Lyngen kommunes investeringsregnskap viser ca. 9 mill. i underskudd ved utgangen av I tillegg er likviditetsreserven er belastet med kr ,02 vedrørende to investeringsprosjekter. Manglende finansiering i investeringsregnskapet ved utgangen av 2004 er derfor ca. 9,4 mill. kr. Dette må det gjøres vedtak om inndekning av i forbindelse med behandling av årsregnskap og årsberetning for 2004 for å kunne bli utmeldt av ROBEK i Selv om det er et betydelig beløp som ved utgangen av 2004 ikke er framskaffet finansiering for, så gjør følgende forhold at en løser dette til en viss grad: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplan å gjøre låneopptak vedrørende manglende finansiering av tidligere års investeringer. Dette låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. Videre har Fylkesmannen godkjent låneopptak til investeringer i grunnskolen som er innarbeidet i økonomiplanen. Dette låneopptaket ble ikke godkjent i Låneopptak til ikt-investeringer i 2005 brukes til å finansiere merforbruk i Ved gjennomgang av godkjente låneopptak og forbruk hittil, har en ca. 0,5 mill. i udisponerte lånemidler som kan brukes til finansiering av underskuddet. Andre forhold som kan være aktuelle er ved salg av boligtomter og evt. salg av annen kommunal eiendom. Pr. i dag er det usikkert hva dette kan utgjøre.

10 Tilgjengelige lånemidler utgjør ca. 6,5 mill. som kan disponeres. Manglende finansiering utgjør dermed ca. 2,9 mill. kr. 10 Utfordringen blir hvordan dette kan løses. Følgende finansieringskilder kan være aktuelle: Lånefinansiering. Sannsynlig alternativ. Salg av tomter og annen fast eiendom. Salg av tomter kan en nok forvente, men det er vanskelig å anslå eksakt beløp. Når det gjelder salg av kommunale boliger, så er det ikke noen aktuelle foreløpig. Mva-kompensasjon. Er veldig usikker. Vurderes ikke som aktuell finansieringskilde. Økte rammeoverføringer. Kan bli større enn budsjettert pga. høyere skatteinngang i landet hittil i år enn lagt til grunn i årets statsbudsjett. Er dog veldig usikkert og kan ikke anbefales. Annet. Kan være innsparinger eller merinntekter i Lyngen kommunes drift. Både eventuelle merinntekter vedrørende mva-kompensasjon og rammeoverføringer betinger at drifta for øvrig ikke gir budsjettoverskridelser for å kunne brukes til finansiering i investeringsregnskapet. Eventuelle innsparinger eller merinntekter utover vedtatte spareplaner synes ikke å være aktuelle. Administrasjonssjefen vil derfor ikke kunne tilrå noen av disse som alternativ finansiering. Salg av tomter kan legges inn som finansieringskilde fordi det er sannsynlig at noen boligtomter selges, bl.a. på Solbakken. Sluttfinansieringen av dette må derfor måtte bli låneopptak. Ut fra beregninger som er gjort, vil en måtte låne inntil 2,5 mill. kr for å dekke inn all finansiering. En viss reservasjon angående beløpet er det likevel. En har midlertidig lånt av opptatte lånemidler til Lyngstunet fordi lånene til dette prosjektet var opptatt i sin helhet og en derfor har hatt ledig likviditet. Det foreslås derfor å sette lånerammen inntil 3 mill. kr. Låneopptaket må gjøres innen utgangen av 2005 for at Fylkesmannen skal kunne godkjenne en utmelding av ROBEK. Dette låneopptaket vil ikke trenge godkjenning hvis vedtaket i denne saken gjør at Lyngen kommune kan meldes ut av ROBEK. Kapitalkostnadene, beregnet til kr årlig etter 2 % rente, vil måtte innarbeides i neste økonomiplan for Når det gjelder kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet vil en kommentere følgende: Adm. sjefen har tatt hensyn til virkningene av mva-kompensasjonen i sin økonomiplanlegging, noe kommunestyret har gitt sin tilslutning til i gjeldende økonomiplan. Når det gjelder merknaden i pkt. 3 angående saldering av investeringsbudsjettet, så tar adm.sjefen dette til etteretning. Sakens reelle innhold ville derimot ikke blitt noe annet ved å foreslå en annen teknisk løsning. Til de øvrige punkter vises det til administrasjonssjefens årsberetning. På bakgrunn av de vurderinger og innstillinga til vedtak, så mener administrasjonssjefen at en har oppfylt kriteriene for å kunne bli utmeldt av ROBEK så snart Fylkesmannen har fått gjort seg kjent med vedtaket.

11 11 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar administrasjonssjefens årsberetning for 2004 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet tas til orientering. 3. Lyngen kommunes framlagte årsregnskap for 2004 godkjennes. 4. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk dekkes slik: Resterende regnskapsmessig merforbruk i drift fra tidligere år - kr ,09 dekkes i 2005 av disposisjonsfondet. Manglende finansiering og regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet dekkes opp ved salg av tomter og nytt låneopptak inntil kr 3,0 mill. innen utgangen av Jfr. kontrollutvalgets uttalelse pkt. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer. 5. Avdragstid for låneopptaket settes til 15 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt og godkjenne nedbetalingsvilkår for lånet.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KONTROLLUTVALGSSAK 10/05 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2004 S KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 K-Sekretariatet IKS Vedlegg: - Brev fra K-Sekretariatet av Årsrapport Kontrollutvalget Saksopplysninger: I brev av oversender K-Sekretariatet behandlingen av sak nr. 10/05 i Kontrollutvalget. Saken gjelder Årsrapport 2004 for kontrollutvalget. Av brevet framgår kontrollutvalgets vedtak som tilrår kommunestyret om å ta årsrapporten fra kontrollutvalget til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til årsberetningen for kontrollutvalget 2004 og utvalgets behandling og tilrådning. Administrasjonssjefens slutter seg til kontrollutvalgets tilrådning og fremmer saken ovenfor formannskap og kommunestyret i samsvar med dette. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre tar Årsrapport 2004 fra Kontrollutvalget til orientering

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I S KONTROLLRAPPORT 2004 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN KOMMUNENES BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPENE ETTER KONTROLL LYNGEN KOMMUNEKASSERERKONTOR - SKATT ÅRSMELDING 2004 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE Troms skattefogdkontor Skattedirektoratet (ikke utfylt) Vedlegg: - Kontroll 2004 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lyngen kommune, brev fra Troms skattekontor dat Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten brev fra skattedirektoratet dat Lyngen kommunekassererkontor skatt, årsmelding 2004 Saksopplysninger: Som det framgår av brevet fra skattedirektoratet skal kommunestyret ikke legere foreta en formell desisjon av skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding om skatteoppkreverfunksjonen i den enkelte kommune. Det legges derfor opp til en behandling i tråd med dette. Kommunekassereren i egenskap av skatteoppkrever har utarbeidet en egen årsmelding som gir nødvendige opplysning om hvordan arbeidet er organisert og om hvordan utviklingen vedr. restanser m.v. har utviklet seg de senere år. Årsrapporten legges fram til behandling på som kontrollrapporten.

14 14 Administrasjonens vurderinger: Selv om kommunestyret ikke skal behandle kontrollrapporten så vil administrasjonssjefen vise til de forbedringspunktene som er anvist i rapporten og tar disse til etterretning. Det vil bli arbeidet med det som ansees som nødvendige forbedringer. Da rapporten ikke inneholder forhold som må rettes opp vil administrasjonssjefen gi skatteoppkreverer ros for et vel utført arbeid, jfr. den framlagte årsrapporten fra skatteoppkreveren. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. driftsutvalget /05 formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Sakens dokumenter: S VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune ble i forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 17/02 omarbeidet i hht nye retningslinjer. Forandringen i forhold til tidligere var i hovedsak at vi fikk en todelt gebyrmodell, ett fast gebyr og en variabel del i forhold til bygningens størrelse eller målt forbruk. Videre ble det nå gitt anledning til å velge om en ville betale etter målt forbruk eller etter areal for private. Samtidig ble det vedtatt 100 % selvfinansiering og kapitalkostnadene ble for første gang innregnet i gebyrgrunnlaget fullt ut. Til hjelp i dette arbeidet var Barlindhaug Consult AS engasjert. De hadde vært med i et landsomfattende prosjekt for å utvikle en modell for beregning av kommunale vann- og avløpsgebyrer. Denne modellen brukes i dag av Lyngen kommune og mange av landets kommuner. Omleggingen av gebyrregulativet medførte at gebyrene økte for de aller fleste brukerne. Hovedårsaken var i hovedsak at tidligere års investeringer og alle andre kostnader for første gang ble medregnet i gebyrgrunnlaget. Gebyrregulativet ble vedtatt endret i kommunestyrets sak 54/02 i hht de nye retningslinjene, og gjaldt fom 01. januar 2003.

16 16 Årsgebyret for vann ble satt ned i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan i sak 52/03. Endringen var i hovedsak en økning av det faste gebyret og reduksjon av vannpris. Det var spesielt industri som bruker mye vann som dette skulle gi en besparelse. Både vann- og avløpsgebyrene har i alle år etter 2002 gitt overskudd slik at en nå har opparbeidet seg betydelige fond. Disse fondene kunne tidligere brukes både til utligning av gebyrene og til investeringer. Fom 2004 er det imidlertid ikke lenger anledning å bruke driftsfond til finansiering av investeringer. Fondene kan derfor bare brukes til utligning av gebyrene over maksimalt 4 år. Ved utgangen av 2004 hadde Lyngen kommune følgende bundne driftsfond for sektoren: Vann ca. 0,8 mill. kr. Avløp ca. 1,4 mill. kr. Årsaken til overskudd i vannsektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i 2002 og Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Årsaken til overskudd i avløpssektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Mindre direkte kostnader enn budsjettert i 2002 og Merinntekter i 2003 og 2004 som følge av punktene ovenfor. Administrasjonens vurderinger: Utviklingen i 2005 synes også å medføre at det vil bli overskudd hvis gebyrene ikke endres. Administrasjonssjefen mener derfor at det nå, på grunnlag av momentene nevnt i saksopplysningene, bør fremmes forslag om endring av vann- og avløpsgebyrene allerede fom 2. halvår Dette bl.a. fordi forutsetningene for å sette av til fond ikke lenger er til stede, og disse fondene derfor må komme forbrukerne til gode i form av nedsatte gebyrer. Når en vurderer forslag til endringer, må følgende vurderes: Hvor mye kan gebyrgrunnlaget endres og skal abonnementsgebyret eller pris etter areal/målt forbruk endres? Videre kan en gjøre vurderinger hvorvidt arealfaktor skal endres. Arealfaktoren, dvs. hvor mye areal skal vektes i forhold til vannpris, foreslås uendret. Dette vil gjelde både for vann- og avløpsgebyret. For vanngebyret foreslås abonnementsgebyret uendret, mens vannprisen reduseres. Dette vil i hovedsak komme storforbrukere av vann, spesielt i industrien, til gode med betydelige gebyrlettelser. Private husholdninger vil få en mindre lettelse. For avløpsgebyret, som i hovedsak kommer fra private husholdninger, foreslås reduksjon både i abonnementsgebyr og vannpris (som er utgangspunktet for beregningen av gebyret). VANNGEBYRET På bakgrunn av beregninger som administrasjonen har gjort, kan vanngebyret reduseres med ca. kr 1,50 etter areal og målt forbruk, eksklusiv mva. Abonnementsgebyret og arealfaktor endres ikke.

17 Ny vannpris foreslås satt til kr 1,00 etter areal og målt forbruk pr. m3. AVLØPSGEBYRET 17 Avløpsgebyret kan reduseres enda mer fordi gebyrgrunnlaget må reduseres forholdsvis mer da fondsavsetningene her er større. Det foreslås at abonnementsgebyret settes ned fra kr til kr og prisen etter areal og målt forbruk settes ned fra kr 8,40 til kr 5,00. Alle priser eksklusiv mva. Videre foreslås det at gebyrene igjen vurderes til høsten ved behandling av økonomiplan Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke. Behandling i driftsutvalget den : VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak i driftsutvalget den : 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: a. Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. b. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: TERTIALRAPPORT NR SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 47. Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS RAPPORT 1. TERTIAL 2005 S TERTIALRAPPORT NR Vedlegg: Administrasjonssjefens rapport for 1. tertial Saksopplysninger: Administrasjonens vurderinger: Det vises til vedlagte tertialrapport. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Adminstrasjonssjefens rapport for 1. tertial 2005 tas til orientering.

19 19 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A20 04/ Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I Uttalelse vedr.evt. sammenslåing av skolene på Eidebakken I Bygningsmessige endringer i forkant av sammeslåing av skolene på Eidebakken I tilpassning til ny pedagogisk struktur - Eidebakken skoler - modell for gjennomføring S Eidebakken skoler - tilpassing til ny pedagogisk struktur - modell for gjennomføring Eidebakken ungdomsskole Eidebakken ungdomsskole Norconsult Vedlegg: - Notat av fra Norconsult vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring - Notat av fra sparegruppa, Sammenslåing Eidebakkenskolene. Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av budsjett 2005 vedtok kommunestyret at Eidebakken barneskole og Eidebakken ungdomsskole skulle slås sammen til en enhet fra og besparelsene innarbeides i revideringer av økonomiplan og årsbudsjett En arbeidsgruppe ledet av rektor Hans Ove Samuelsen og med skolesjef på Skjervøy Torleif Nordfjærn som veileder har vurdert konsekvensene av en sammenslåing, og i 2005 innebærer en sammenslåing en merkostnad på kr Dette skyldes reglene for beregning av tilskudd (særlig på flyktningeopplæring) samt at de bygningsmessige forholdene er slik at samordning i liten grad lar seg gjennomføre, jfr. vedlagte rapport fra arbeidsgruppa.

20 20 En arbeidsgruppe på Eidebakken-skolene med foreldre, lærere og ledere har tidligere utredet En god og tidsmessig skole hvor sammenslåing var et premiss. I utredningen pekes på de bygnings- og utstyrsmessige behov som må løses for å få effekt av en sammenslåing. Mindre utbedringsarbeider ble gjort i 2004, men administrasjonssjefen mener det nå må utredes hva som kreves for å få et oppgradert skoleanlegg på Eidebakken. På den bakgrunn har Norconsult på oppdrag fra administrasjonssjefen utarbeidet et notat vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring. Notatet følger som vedlegg til denne saken. Notatet ble oversendt arbeidstakerorganisasjonene for behandling. Evt uttalelser vil bli lagt frem på møtet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen foreslår at iverksettelse av kommunestyrets vedtak om sammenslåing utsettes. I dagens situasjon vil det kortsiktig koste kommunen kr å slå sammen skolene samtidig som det ligger dårlig til rette for å ta ut effektivitetsgevinstene ved en sammenslåing. Eidebakken-skolene må renoveres, opprustes og ombygges, og det bør utredes hvordan en slik nødvendig oppgradering kan gjøres og hva det innebærer kostnadsmessig. En Eidebakken skole er et premiss for et slikt prosjekt og mens prosessen pågår kan det løpende vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å gjøre tiltak som forener skolene, evt. gjennomføre sammenslåingsvedtaket. Administrasjonssjefen mener det er rett at Levekårsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. I budsjett 2005 er det avsatt kr til utredningsarbeid og kostnadene til skisseprosjektet, anslått til kr dekkes av denne posten. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å utsette iverksetting av vedtak om sammenslåing av Eidebakken-skolene. Dette da et slikt tiltak i 2005 vil påføre kommunen ekstra kostnader uten at gevinster ved sammenslåingen lar seg realisere. 2. Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Levekårsutvalget oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet. Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra Rolf Johansen: Som administrasjonssjefens innstilling til vedtak men med flg endring av pkt 2: Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, romprogram og skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og forslaget fra Rolf Johansen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Rolf Johansen. Enst.

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

KJØP AV STRANDVEIEN 24 (BANKBYGGET). Formannskapets innstilling fra behandlingen 24.08.07 forelegges direkte i møte. Lyngen kommune, den 22.08.

KJØP AV STRANDVEIEN 24 (BANKBYGGET). Formannskapets innstilling fra behandlingen 24.08.07 forelegges direkte i møte. Lyngen kommune, den 22.08. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: kommunestyret Kommunestyesalen Dato: 29.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2005 Tidspunkt: 9:00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo fra kl 9.40 sak 12/05 15/05

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.08.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Hans Karlsen Lene Simonsen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Holst Rolf Johansen Werner Kiil Fred Skogeng Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 12.00 15.40 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 04.01.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet på Lyngstunet Dato: Fredag 11.01.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer