De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon."

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. Forfall meldes slik det framgår av vedlagte egenmelding. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Hans Petter Myrland. Saksnr Innhold PS 017/05 VALG AV SAMEVALGSTYRE PS 018/05 VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER PS 019/05 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2004 PS 020/05 LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 PS 021/05 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 PS 022/05 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE PS 023/05 VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER PS 024/05 TERTIALRAPPORT NR PS 025/05 EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING PS 026/05 NYTT KOMMUNEHUS - UTVIKLING AV SKISSEPROSJEKT PS 027/05 NÆRING LANGS EN FJORD - FORSLAG TIL FORSKNINGS OG IMPLEMENTERINGSPROGRAM - FORVALTNING OG NÆRINGSUTVIKLING AV KYSTSONA PS 028/05 INNGÅELSE AV AVTALE OM ERVERV AV GRUNN TIL KIRKEGÅRD I NORD-LENANGEN PS 029/05 ROS-ANALYSE, NATURSSKADER, ARBEIDSGRUPPE I, II OG III PS 030/05 LYNGSEIDET BO - OG SERVICESENTER PÅ STIGEN, 2 BYGNINGER OG TOMT, FORESPØRSEL PS 031/05 TILBUD OPPRUSTNING KOMMUNALE VEGER INDRE LYNGEN

2 Innstillingen til sakene nr. 20,24,26,27,28 og 31 blir etter sendt når sakene er behandlet i formannskapet. 2 Lyngen kommune, den Werner Kiil ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef VEDLEGG: Egenmeldingsskjema vedr. forfall/inhabilitet til de faste medlemmene. Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Eilif Simonsen, 9068 Nord-Lenangen Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Odd Solberg, 9064 Svensby Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet v/inga Lillevoll, 9060 Lyngseidet Helle Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4).

3 3 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALG AV SAMEVALGSTYRE SÆRLOVSHJEMMEL : Forskrift om valg til Sametinget fastsatt ved kgl.res. 10 des med hjemmel i lov 12.juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold 2-11 Sakens dokumenter: S Valg av samevalgstyre Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Forskrift om valg til Sametinget 17 fastsetter at det i hver kommune skal være et samevalgstyre som velges av kommunestyret. Samevalgstyre har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i kommunen. Den enkelte kommune kan selv avgjøre om den vil benytte det ordinære valgstyret som samevalgstyret eller om den vil opprette et eget særskilt samevalgstyre. Forskriften stiller ikke lenger krav eller anbefalinger om hvem som bør velges til samevalgstyret. Kommunelovens bestemmelser 10 er gjeldene for valg av faste utvalg. Sametinget opplyser at det er mest vanlig å velge valgstyret som samevalgstyret. Slik har det også vært tidligere i Lyngen kommune. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen vil anbefale at det ordinære valgstyre også er samevalgstyre og har ansvar for gjennomføringen av dette valget i Lyngen kommune. Svært mange av sakene som må behandles av samevalgstyret er identiske med saker som valgstyret må ta stilling til i forbindelse med stortingsvalget. Å opprette et eget samevalgstyre vil også være kostnadskrevende for kommunen. I den grad det er mulig søker en å legge valgstyre-/samevalgstyremøter til formannskapseller kommunestyremøter.

4 4 Det vil også være mer arbeidskrevende å måtte forholde seg til et eget samevalgstyre og det kan oppstå situasjoner hvor det kan bli forskjellig praksis ved gjennomføringen av det to valgene. Selv om denne saken dreier seg om valg, tillater administrasjonssjefen utfra anbefalinger og praksis og fremme innstilling til vedtak. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre velger Lyngen valgstyre til samevalgstyre i Lyngen. Samevalgstyret består av flg medlemmer og varamedlemmer: Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy Varamedlemmer: Hans Karlsen og Svein Håkon Sand Leder: Nestleder:.. Samevalgstyret har ansvar for å forberede og avvikle sametingsvalget i Lyngen i hht forskrift om valg til Sametinget.

5 5 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VALGSTYRE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER SÆRLOVSHJEMMEL : Valgloven Sakens dokumenter: S S Valg av valgstyre Valgstyre - valg av leder og nestleder Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Lyngen kommunestyre behandlet i februar 2005 en sak vedrørende opprettelse av valgstyre. Det ble fattet slikt vedtak i sak 001/05: Som valgstyre velges: 1.Anette Holst, Sølvi Jensen, Werner Kiil, Johannes Grønvoll og Kay Roger Fjellsøy 2. Valgstyret sitter ut denne valgperioden Som varamedlemmer ble Hans Karlsen og Svein Håkon Sand valgt. Vedtaket ble fattet med hjemmel i valglovens 4-1 som slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av kommunestyre. Valgstyret er å betrakte som et fast kommunalt utvalg som er gitt funksjonstid ut inneværende kommunestyreperiode. I henhold til kommunelovens 10 nr 3 skal kommunestyre velge leder og nestleder. Dette valget ble ikke foretatt i sak 001/05. Leder og nestleder må velges blant de 5 faste medlemmene i valgstyret. Administrasjonens vurderinger: Saken legges frem uten innstilling til vedtak, da det dreier seg om valg. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

6 Lyngen kommunestyre foretar følgende valg av leder og nestleder i Lyngen valgstyre: Leder:.. Nestleder: 6

7 7 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. eldrerådet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: Eldrerådets årsmelding 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: S Eldrerådets årsmelding 2004 Vedlegg: -Årsmelding 2004 Eldrerådet Saksopplysninger: Eldrerådet skal hvert år legge fram en årsmelding som viser rådets aktivitet i foregående år, meldingen legges fram for kommunestyret til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til at etter bestemmelsene i eldrerådsloven skal det utarbeides en årsmelding av eldrerådet som forelegges kommunestyret til behandling/orientering. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret Behandling i eldrerådet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i eldrerådet den : Eldrerådets årsmelding for 2004 oversendes kommunestyret

8 8 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1922 nr. 107, 48 Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS ÅRSBERETNING FOR 2004 S LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 Vedlegg: Lyngen kommunekasses årsregnskap for Administrasjonssjefens årsberetning for Revisjonsberetning fra KomRevNORD til regnskap for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Saksopplysninger: Årsregnskap og årsberetning for 2004 legges denne gangen fram til politisk behandling i samme sak. Dette fordi disse dokumentene griper inn i hverandre og tidligere års politiske behandlinger har vist at det er unaturlig å skille disse to sakene fra hverandre. Administrasjonssjefens årsberetning legges fram for drifts- og levekårsutvalget til orientering i egen sak. Kommunekassens årsregnskap er avlagt 16. februar 2005 og oversendt revisjonen 23. februar Driftsregnskapet er i regnskapsmessig balanse med et positivt netto driftsresultat på kr ,14 som er disponert slik: kr ,75 til dekning av tidligere års underskudd. kr ,84 avsatt til disposisjonsfond. kr ,55 netto til bundne avsetninger. Av dette er ca. 0,8 mill. manglende avsetninger i 2003-regnskapet som er rettet opp i 2004.

9 Når det gjelder kommentarer til årsregnskapet og avvikene i dette, vises det til administrasjonssjefens årsberetning og kommunekassens kommentarer og noter i årsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp et regnskapsmessig underskudd på kr ,67. Administrasjonssjefens årsberetning er oversendt revisjonen før dennes avgivelse av revisjonsberetninga. Den er også oversendt kontrollutvalget til behandling før de avgir uttalelse til årsregnskapet. 9 Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen legger ved behandlingen av denne saken opp til at Lyngen kommune skal kunne bli utmeldt av ROBEK - Register for betinget godkjenning og kontroll snarest mulig. Betingelsen for at dette skjer er inndekning av resterende regnskapsmessig underskudd i 2005: Driftsregnskapet kr ,09. Dette gjelder underskudd vedrørende slamtømming med kr ,31 og renovasjon kr ,78. Investeringsregnskapet kr ,55. I forbindelse med de siste 3 års budsjettbehandlinger har det vært vedtatt at underskudd fra slamtømming skulle skje ved økning av årsgebyret som Avfallsservice AS krever inn. Disse vedtakene har ikke selskapet etterkommet, og det foreslås derfor at dette dekkes inn i 2005 med bruk av disposisjonsfond avsatt i Det vises for øvrig til administrasjonssjefens kommentarer i årsberetninga angående dette forholdet. Med dette er alle tidligere års driftsunderskudd dekket inn, og således er kravet angående utmelding av ROBEK vedrørende drift innfridd. Lyngen kommunes investeringsregnskap viser ca. 9 mill. i underskudd ved utgangen av I tillegg er likviditetsreserven er belastet med kr ,02 vedrørende to investeringsprosjekter. Manglende finansiering i investeringsregnskapet ved utgangen av 2004 er derfor ca. 9,4 mill. kr. Dette må det gjøres vedtak om inndekning av i forbindelse med behandling av årsregnskap og årsberetning for 2004 for å kunne bli utmeldt av ROBEK i Selv om det er et betydelig beløp som ved utgangen av 2004 ikke er framskaffet finansiering for, så gjør følgende forhold at en løser dette til en viss grad: Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av økonomiplan å gjøre låneopptak vedrørende manglende finansiering av tidligere års investeringer. Dette låneopptaket er godkjent av Fylkesmannen. Videre har Fylkesmannen godkjent låneopptak til investeringer i grunnskolen som er innarbeidet i økonomiplanen. Dette låneopptaket ble ikke godkjent i Låneopptak til ikt-investeringer i 2005 brukes til å finansiere merforbruk i Ved gjennomgang av godkjente låneopptak og forbruk hittil, har en ca. 0,5 mill. i udisponerte lånemidler som kan brukes til finansiering av underskuddet. Andre forhold som kan være aktuelle er ved salg av boligtomter og evt. salg av annen kommunal eiendom. Pr. i dag er det usikkert hva dette kan utgjøre.

10 Tilgjengelige lånemidler utgjør ca. 6,5 mill. som kan disponeres. Manglende finansiering utgjør dermed ca. 2,9 mill. kr. 10 Utfordringen blir hvordan dette kan løses. Følgende finansieringskilder kan være aktuelle: Lånefinansiering. Sannsynlig alternativ. Salg av tomter og annen fast eiendom. Salg av tomter kan en nok forvente, men det er vanskelig å anslå eksakt beløp. Når det gjelder salg av kommunale boliger, så er det ikke noen aktuelle foreløpig. Mva-kompensasjon. Er veldig usikker. Vurderes ikke som aktuell finansieringskilde. Økte rammeoverføringer. Kan bli større enn budsjettert pga. høyere skatteinngang i landet hittil i år enn lagt til grunn i årets statsbudsjett. Er dog veldig usikkert og kan ikke anbefales. Annet. Kan være innsparinger eller merinntekter i Lyngen kommunes drift. Både eventuelle merinntekter vedrørende mva-kompensasjon og rammeoverføringer betinger at drifta for øvrig ikke gir budsjettoverskridelser for å kunne brukes til finansiering i investeringsregnskapet. Eventuelle innsparinger eller merinntekter utover vedtatte spareplaner synes ikke å være aktuelle. Administrasjonssjefen vil derfor ikke kunne tilrå noen av disse som alternativ finansiering. Salg av tomter kan legges inn som finansieringskilde fordi det er sannsynlig at noen boligtomter selges, bl.a. på Solbakken. Sluttfinansieringen av dette må derfor måtte bli låneopptak. Ut fra beregninger som er gjort, vil en måtte låne inntil 2,5 mill. kr for å dekke inn all finansiering. En viss reservasjon angående beløpet er det likevel. En har midlertidig lånt av opptatte lånemidler til Lyngstunet fordi lånene til dette prosjektet var opptatt i sin helhet og en derfor har hatt ledig likviditet. Det foreslås derfor å sette lånerammen inntil 3 mill. kr. Låneopptaket må gjøres innen utgangen av 2005 for at Fylkesmannen skal kunne godkjenne en utmelding av ROBEK. Dette låneopptaket vil ikke trenge godkjenning hvis vedtaket i denne saken gjør at Lyngen kommune kan meldes ut av ROBEK. Kapitalkostnadene, beregnet til kr årlig etter 2 % rente, vil måtte innarbeides i neste økonomiplan for Når det gjelder kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet vil en kommentere følgende: Adm. sjefen har tatt hensyn til virkningene av mva-kompensasjonen i sin økonomiplanlegging, noe kommunestyret har gitt sin tilslutning til i gjeldende økonomiplan. Når det gjelder merknaden i pkt. 3 angående saldering av investeringsbudsjettet, så tar adm.sjefen dette til etteretning. Sakens reelle innhold ville derimot ikke blitt noe annet ved å foreslå en annen teknisk løsning. Til de øvrige punkter vises det til administrasjonssjefens årsberetning. På bakgrunn av de vurderinger og innstillinga til vedtak, så mener administrasjonssjefen at en har oppfylt kriteriene for å kunne bli utmeldt av ROBEK så snart Fylkesmannen har fått gjort seg kjent med vedtaket.

11 11 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar administrasjonssjefens årsberetning for 2004 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet tas til orientering. 3. Lyngen kommunes framlagte årsregnskap for 2004 godkjennes. 4. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk dekkes slik: Resterende regnskapsmessig merforbruk i drift fra tidligere år - kr ,09 dekkes i 2005 av disposisjonsfondet. Manglende finansiering og regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet dekkes opp ved salg av tomter og nytt låneopptak inntil kr 3,0 mill. innen utgangen av Jfr. kontrollutvalgets uttalelse pkt. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer. 5. Avdragstid for låneopptaket settes til 15 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt og godkjenne nedbetalingsvilkår for lånet.

12 12 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I KONTROLLUTVALGSSAK 10/05 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2004 S KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004 K-Sekretariatet IKS Vedlegg: - Brev fra K-Sekretariatet av Årsrapport Kontrollutvalget Saksopplysninger: I brev av oversender K-Sekretariatet behandlingen av sak nr. 10/05 i Kontrollutvalget. Saken gjelder Årsrapport 2004 for kontrollutvalget. Av brevet framgår kontrollutvalgets vedtak som tilrår kommunestyret om å ta årsrapporten fra kontrollutvalget til orientering. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen viser til årsberetningen for kontrollutvalget 2004 og utvalgets behandling og tilrådning. Administrasjonssjefens slutter seg til kontrollutvalgets tilrådning og fremmer saken ovenfor formannskap og kommunestyret i samsvar med dette. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre tar Årsrapport 2004 fra Kontrollutvalget til orientering

13 13 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Hans Petter Myrland OVERSKRIFT PÅ SAKEN: KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I I I S KONTROLLRAPPORT 2004 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN KOMMUNENES BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPENE ETTER KONTROLL LYNGEN KOMMUNEKASSERERKONTOR - SKATT ÅRSMELDING 2004 KONTROLLRAPPORT 2004 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I LYNGEN KOMMUNE Troms skattefogdkontor Skattedirektoratet (ikke utfylt) Vedlegg: - Kontroll 2004 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lyngen kommune, brev fra Troms skattekontor dat Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten brev fra skattedirektoratet dat Lyngen kommunekassererkontor skatt, årsmelding 2004 Saksopplysninger: Som det framgår av brevet fra skattedirektoratet skal kommunestyret ikke legere foreta en formell desisjon av skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding om skatteoppkreverfunksjonen i den enkelte kommune. Det legges derfor opp til en behandling i tråd med dette. Kommunekassereren i egenskap av skatteoppkrever har utarbeidet en egen årsmelding som gir nødvendige opplysning om hvordan arbeidet er organisert og om hvordan utviklingen vedr. restanser m.v. har utviklet seg de senere år. Årsrapporten legges fram til behandling på som kontrollrapporten.

14 14 Administrasjonens vurderinger: Selv om kommunestyret ikke skal behandle kontrollrapporten så vil administrasjonssjefen vise til de forbedringspunktene som er anvist i rapporten og tar disse til etterretning. Det vil bli arbeidet med det som ansees som nødvendige forbedringer. Da rapporten ikke inneholder forhold som må rettes opp vil administrasjonssjefen gi skatteoppkreverer ros for et vel utført arbeid, jfr. den framlagte årsrapporten fra skatteoppkreveren. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak:

15 15 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. driftsutvalget /05 formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Sakens dokumenter: S VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune ble i forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 17/02 omarbeidet i hht nye retningslinjer. Forandringen i forhold til tidligere var i hovedsak at vi fikk en todelt gebyrmodell, ett fast gebyr og en variabel del i forhold til bygningens størrelse eller målt forbruk. Videre ble det nå gitt anledning til å velge om en ville betale etter målt forbruk eller etter areal for private. Samtidig ble det vedtatt 100 % selvfinansiering og kapitalkostnadene ble for første gang innregnet i gebyrgrunnlaget fullt ut. Til hjelp i dette arbeidet var Barlindhaug Consult AS engasjert. De hadde vært med i et landsomfattende prosjekt for å utvikle en modell for beregning av kommunale vann- og avløpsgebyrer. Denne modellen brukes i dag av Lyngen kommune og mange av landets kommuner. Omleggingen av gebyrregulativet medførte at gebyrene økte for de aller fleste brukerne. Hovedårsaken var i hovedsak at tidligere års investeringer og alle andre kostnader for første gang ble medregnet i gebyrgrunnlaget. Gebyrregulativet ble vedtatt endret i kommunestyrets sak 54/02 i hht de nye retningslinjene, og gjaldt fom 01. januar 2003.

16 16 Årsgebyret for vann ble satt ned i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan i sak 52/03. Endringen var i hovedsak en økning av det faste gebyret og reduksjon av vannpris. Det var spesielt industri som bruker mye vann som dette skulle gi en besparelse. Både vann- og avløpsgebyrene har i alle år etter 2002 gitt overskudd slik at en nå har opparbeidet seg betydelige fond. Disse fondene kunne tidligere brukes både til utligning av gebyrene og til investeringer. Fom 2004 er det imidlertid ikke lenger anledning å bruke driftsfond til finansiering av investeringer. Fondene kan derfor bare brukes til utligning av gebyrene over maksimalt 4 år. Ved utgangen av 2004 hadde Lyngen kommune følgende bundne driftsfond for sektoren: Vann ca. 0,8 mill. kr. Avløp ca. 1,4 mill. kr. Årsaken til overskudd i vannsektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i 2002 og Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Årsaken til overskudd i avløpssektoren skyldes i hovedsak følgende forhold: Budsjettert fondsavsetning i Mindre kapitalkostnader pga. mindre investeringer enn planlagt og lavere rentenivå. Mindre direkte kostnader enn budsjettert i 2002 og Merinntekter i 2003 og 2004 som følge av punktene ovenfor. Administrasjonens vurderinger: Utviklingen i 2005 synes også å medføre at det vil bli overskudd hvis gebyrene ikke endres. Administrasjonssjefen mener derfor at det nå, på grunnlag av momentene nevnt i saksopplysningene, bør fremmes forslag om endring av vann- og avløpsgebyrene allerede fom 2. halvår Dette bl.a. fordi forutsetningene for å sette av til fond ikke lenger er til stede, og disse fondene derfor må komme forbrukerne til gode i form av nedsatte gebyrer. Når en vurderer forslag til endringer, må følgende vurderes: Hvor mye kan gebyrgrunnlaget endres og skal abonnementsgebyret eller pris etter areal/målt forbruk endres? Videre kan en gjøre vurderinger hvorvidt arealfaktor skal endres. Arealfaktoren, dvs. hvor mye areal skal vektes i forhold til vannpris, foreslås uendret. Dette vil gjelde både for vann- og avløpsgebyret. For vanngebyret foreslås abonnementsgebyret uendret, mens vannprisen reduseres. Dette vil i hovedsak komme storforbrukere av vann, spesielt i industrien, til gode med betydelige gebyrlettelser. Private husholdninger vil få en mindre lettelse. For avløpsgebyret, som i hovedsak kommer fra private husholdninger, foreslås reduksjon både i abonnementsgebyr og vannpris (som er utgangspunktet for beregningen av gebyret). VANNGEBYRET På bakgrunn av beregninger som administrasjonen har gjort, kan vanngebyret reduseres med ca. kr 1,50 etter areal og målt forbruk, eksklusiv mva. Abonnementsgebyret og arealfaktor endres ikke.

17 Ny vannpris foreslås satt til kr 1,00 etter areal og målt forbruk pr. m3. AVLØPSGEBYRET 17 Avløpsgebyret kan reduseres enda mer fordi gebyrgrunnlaget må reduseres forholdsvis mer da fondsavsetningene her er større. Det foreslås at abonnementsgebyret settes ned fra kr til kr og prisen etter areal og målt forbruk settes ned fra kr 8,40 til kr 5,00. Alle priser eksklusiv mva. Videre foreslås det at gebyrene igjen vurderes til høsten ved behandling av økonomiplan Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke. Behandling i driftsutvalget den : VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak i driftsutvalget den : 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: a. Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. b. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke.

18 18 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : / Tom-Jarle Isaksen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: TERTIALRAPPORT NR SÆRLOVSHJEMMEL : Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, 47. Sakens dokumenter: X ADMINISTRASJONSSJEFENS RAPPORT 1. TERTIAL 2005 S TERTIALRAPPORT NR Vedlegg: Administrasjonssjefens rapport for 1. tertial Saksopplysninger: Administrasjonens vurderinger: Det vises til vedlagte tertialrapport. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Adminstrasjonssjefens rapport for 1. tertial 2005 tas til orientering.

19 19 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. levekårsutvalget /05 kommunestyret /05 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : A20 04/ Birger Hellan OVERSKRIFT PÅ SAKEN: EIDEBAKKEN SKOLER - TILPASSING TIL NY PEDAGOGISK STRUKTUR - MODELL FOR GJENNOMFØRING SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I Uttalelse vedr.evt. sammenslåing av skolene på Eidebakken I Bygningsmessige endringer i forkant av sammeslåing av skolene på Eidebakken I tilpassning til ny pedagogisk struktur - Eidebakken skoler - modell for gjennomføring S Eidebakken skoler - tilpassing til ny pedagogisk struktur - modell for gjennomføring Eidebakken ungdomsskole Eidebakken ungdomsskole Norconsult Vedlegg: - Notat av fra Norconsult vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring - Notat av fra sparegruppa, Sammenslåing Eidebakkenskolene. Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av budsjett 2005 vedtok kommunestyret at Eidebakken barneskole og Eidebakken ungdomsskole skulle slås sammen til en enhet fra og besparelsene innarbeides i revideringer av økonomiplan og årsbudsjett En arbeidsgruppe ledet av rektor Hans Ove Samuelsen og med skolesjef på Skjervøy Torleif Nordfjærn som veileder har vurdert konsekvensene av en sammenslåing, og i 2005 innebærer en sammenslåing en merkostnad på kr Dette skyldes reglene for beregning av tilskudd (særlig på flyktningeopplæring) samt at de bygningsmessige forholdene er slik at samordning i liten grad lar seg gjennomføre, jfr. vedlagte rapport fra arbeidsgruppa.

20 20 En arbeidsgruppe på Eidebakken-skolene med foreldre, lærere og ledere har tidligere utredet En god og tidsmessig skole hvor sammenslåing var et premiss. I utredningen pekes på de bygnings- og utstyrsmessige behov som må løses for å få effekt av en sammenslåing. Mindre utbedringsarbeider ble gjort i 2004, men administrasjonssjefen mener det nå må utredes hva som kreves for å få et oppgradert skoleanlegg på Eidebakken. På den bakgrunn har Norconsult på oppdrag fra administrasjonssjefen utarbeidet et notat vedr Eidebakken skoler tilpassing til ny pedagogisk struktur modell for gjennomføring. Notatet følger som vedlegg til denne saken. Notatet ble oversendt arbeidstakerorganisasjonene for behandling. Evt uttalelser vil bli lagt frem på møtet. Administrasjonens vurderinger: Administrasjonssjefen foreslår at iverksettelse av kommunestyrets vedtak om sammenslåing utsettes. I dagens situasjon vil det kortsiktig koste kommunen kr å slå sammen skolene samtidig som det ligger dårlig til rette for å ta ut effektivitetsgevinstene ved en sammenslåing. Eidebakken-skolene må renoveres, opprustes og ombygges, og det bør utredes hvordan en slik nødvendig oppgradering kan gjøres og hva det innebærer kostnadsmessig. En Eidebakken skole er et premiss for et slikt prosjekt og mens prosessen pågår kan det løpende vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å gjøre tiltak som forener skolene, evt. gjennomføre sammenslåingsvedtaket. Administrasjonssjefen mener det er rett at Levekårsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. I budsjett 2005 er det avsatt kr til utredningsarbeid og kostnadene til skisseprosjektet, anslått til kr dekkes av denne posten. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å utsette iverksetting av vedtak om sammenslåing av Eidebakken-skolene. Dette da et slikt tiltak i 2005 vil påføre kommunen ekstra kostnader uten at gevinster ved sammenslåingen lar seg realisere. 2. Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Levekårsutvalget oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet. Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra Rolf Johansen: Som administrasjonssjefens innstilling til vedtak men med flg endring av pkt 2: Kommunestyret vedtar å starte en første planfase, romprogram og skisseprosjekt basert på vedlagte forslag av Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og forslaget fra Rolf Johansen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Rolf Johansen. Enst.

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 18.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Lyngstunet helse- og omsorgssenter Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer