Gudmund Hernes. Med på laget Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gudmund Hernes. Med på laget Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen"

Transkript

1 Gudmund Hernes Med på laget Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen

2

3 Gudmund Hernes Med på laget Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen Fafo-rapport 2007:09

4 Fafo 2007 ISBN ISSN Omslagsfoto: Jann Lipka / Mira / Samfoto Omslag: Fafos Informasjonsjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Skandinavisk modell «De skandinaviske landene har vist at det finnes en annen vei. Det offentlige må strebe etter effektivitet, slik den private sektor er tvunget til. Investeringer i utdannelse og forskning samt et sterkt sosialt sikkerhetsnett kan likevel lede til en mer produktiv og konkurransekraftig økonomi som også gir økt sikkerhet og høyere levestandard for alle. Et sterkt sikkerhetsnett og en økonomi som er nær full sysselsetting, skaper konstruktive omgivelser for alle aktører yrkesaktive, investorer og entreprenører slik at de kan ta risikoen som følger med nye investeringer og virksomheter. Problemet er at den økonomiske globaliseringen har foregått så raskt at den tilsvarende globaliseringen av politikk og holdninger er blitt akterutseilt. Vi er blitt stadig mer avhengig av hverandre, og det øker behovet for å handle samstemt. Men vi mangler det institusjonelle rammeverket for å gjøre dette effektivt og demokratisk.» Nobelprisvinner og tidligere sjeføkonom i Verdensbanken Joseph Stiglitz i Aftenposten

6

7 Innhold Forord 7 Omstillingene av den offentlige sektor 9 Småkrangel eller den store debatten? 11 Debatt og politisk strid 13 Målet for rapporten og gangen i analysen 15 Stat og marked 17 Markedet en statlig konstruksjon 17 Operere, initiere, blokkere 21 Kritikken av den offentlige sektor 23 New Public Management en tankeretning med gjennomslag 29 Skill roller! 30 Styrk partene! 31 Organiser konsekvenser! 32 Spesifiser mål, roller og ansvar! 33 Meld tilbake! 34 Kritikken av New Public Management3 9 Skill roller! 40 Styrk partene! 43 Organiser konsekvenser! 46 Spesifiser mål, roller og ansvar! 48 Meld tilbake! 49 Hvor effektiv er den offentlige sektor for næringslivet i Norge? 51 Når kommunalt blir digitalt utfordringer og muligheter 4 En karikatur 54 Mulighetene vokser raskere enn de gripes 54 Truslene vokser raskere enn de møtes 55 Svakheter ved det norske system 56

8 Den norske makromodellen5 8 Norge: På topp i velstand og velferd 60 På produktivitetstoppen 62 Lav ledighet 64 Fra skyggenes dal til en plass i solen 65 Hvorfor går det nå mye bedre? 66 Organisasjonsevne og konfliktorganisering 69 Den nordiske modell som politisk kultur 75 Fra makromodell til mikromodell 85 Klassesamfunn og radikalisering 86 Hva vinnes gjennom langvarig nærkontakt på bedriftsnivå? 89 Hva kan partene hente fra hverandre? 92 Hva kan endre relasjonen mellom partene i bedriftene? 93 Den sosiale kapital i den norske mikromodellen 95 Den norske mikromodellen i bedriftenes hverdag 99 Hvorfor alt går galt? 100 Hva kan undergrave den norske mikromodell? 101 Sammenfatning 107 Sosial kapital: Det teoretiske grunnlag for en alternativ praksis 111 Vedlegg 1 Sosial kapital en teoretisk diskusjon 125 Vedlegg 2: Modellkommunemetodikken satsing på egne ansatte 145 Referanser 149

9 Forord De senere år har Fafo gjennomført en rekke prosjekter om endringer av det norske samfunnet om alt fra arbeidsinnvandring til levekår, fra reorganisering av staten til utbredelsen av fattigdom, fra tariffavtaledekning til pensjonsordninger. Denne rapporten trekker veksler på disse studiene i en analyse av den nordiske modellen i dens norske utgave. Utgangspunktet er den sterke innvirkning som en bestemt tankeretning New Public Management har hatt på omorganisering av den offentlige sektor. Det leder over i en diskusjon av «den norske modellen»: Hva er dens hovedkjennetegn, hvordan har den virket, og hva er dens status? Den norske makromodellen er en velfungerende og demokratisk styrt velferdsstat med sterk innvirkning for godt organiserte parter i arbeidslivet, som har bundet hverandre og forpliktet staten gjennom et inntektspolitisk samarbeid og som tar sikte på å kombinere høy og trygg sysselsetting med evne til rask omstilling og innovasjon. I denne boken argumenteres for at kjernen i den norske modellen er at den er utviklet på to plan, makro og mikro, som spiller sammen og forsterker hverandre gjensidig. Partene i arbeidslivet er sammenvevd i de lokale enhetene gjennom forhandlinger, medbestemmelse og representasjon for de ansatte, der man drøfter ikke bare fordelingen av resultater og inntjening, men også samarbeider om produksjonsenhetenes utvikling. Mikromodellen har gjort det mulig å håndtere omstillinger for en stor del ved konsensus. Inntaket for analysen er «sosial kapital» verdien av andres bidrag for egen innsats. Denne sosiale kapitalen svekkes hvis man handler ut fra en økonomisk teori som ignorerer at de ansatte er mer enn arbeidskraft, mer enn sosiale atomer. Disposisjoner som tærer på de sosiale relasjoner vil hemme omformingen av et arbeidsliv som stadig må mestre ny teknologi. Evnen til omstilling avhenger av den sosiale kapitalen som utvikles og investeres. Det strategiske søkelyset må derfor rettes mot mikromodellen altså teorien og praksisen for hvordan den sosiale kapital kan opparbeides i de små enheter. Derfor gjelder det ikke å svekke motpartene, men tvert imot å styrke dem ikke å isolere dem, men å mobilisere dem. Eller sagt på en annen måte: I moderne økonomier der forandring er det normale og innovasjon må være en del av rutinene, vil etter dette alternative syn det kritiske ikke være om du kan spille ut dine motparter, men tvert imot: å få dem med på laget ved å gjøre dem til partnere og skape oppslutning om omstilling. 7

10 Prosjektet ble initiert og finansiert av Fagforbundet og Norsk Investorforum og har trukket veksler på Fafos Rådsprogram. Rapporten er forbedret gjennom innspill, bidrag og kommentarer fra Jon Erik Dølvik, Asbjørn Eikeland, Eivind Falkum, Bjørne Grimsrud, Else-Britt Hauge,+ Fredrik Hellstrøm, Jon Hippe, Knud Knudsen, Espen Løken, Ingrid Steen Malt og Per Morten Vigtel. Oslo mars 2007 Gudmund Hernes 8

11 Omstillingene av den offentlige sektor I løpet av de siste ti-femten årene har det skjedd en omfattende modernisering av den offentlige sektor både organisatorisk og teknologisk. I Norge er antallet statsansatte redusert med en tredjedel, fra i 1990 til i 2004; en rekke statlige monopolbedrifter, som Televerket og Statskraftverkene, omdannet til statlige selskaper; nedgangen i antall enheter i den statlige forvaltningen er på 31 prosent 1 en økende andel av kommunale tjenester er organisert i egne selskaper (IKS, AS, stiftelser og kommunale foretak); andre kommunale virksomheter er fristilt eller konkurranseutsatt (f.eks. besluttet Stortinget 9. desember 2003 at den kommunale revisjonen kan konkurranseutsettes fra og med 1. juli 2004; et annet eksempel er at Ullevål sykehus ble foreslått omorganisert som kommunalt foretak i 2000 det ble senere omdannet til et statlig helseforetak fra 1. januar 2002); en rekke ulike kommunale tjenester, som for eksempel kommunal renovasjon og brøyting, er satt ut på anbud; i en del kommuner er tidligere kommunal næringsvirksomhet solgt. Ikke bare har det skjedd svære organisatoriske endringer i den offentlige sektor det har også skjedd omfattende teknologiske endringer. Disse spenner fra «døgnåpne kommuner», der innbyggerne kan få informasjon, fylle ut kommunale skjemaer og sende dem når som helst om alt fra klage på parkeringsbot til søknad om barnehageplass og endring av fastlege. Andre eksempler er elektronisk kjøp av billetter til kommunale kinoer eller offentlige arrangementer. Informasjon om kommunale tjenester gjøres lett tilgjengelig, som oppdaterte kart om preparerte skiløyper, åpningstider på biblioteket eller hos fastlegen, informasjon om ulike typer av plikter (som regler om arbeidsgiveravgift eller om brøyting og strøing). Offentlige dokumenter kan hentes fra nettet, 1 Se Sissel Trygstad og Espen Løken, Den nye staten (Kortversjon. Fafo, 2006). Se også flere funn fra denne rapporten nedenfor. 9

12 debatter i Stortinget kan lastes ned og trykkes i egen stue. Den offentlige sektor har for borgerne langt på vei blitt virtuell: at alle opplysninger myndighetene trenger (f.eks. for utstedelse av pass), kan sjekkes på forhånd, og ofte slipper man personlig oppmøte. Reiseregninger kan utfylles og rapporter overføres elektronisk. Det er blitt lettere både å holde seg informert om mange tjenester og å få dem uten tap av mye tid. Motsvarigheten er at den offentlige forvaltning selv også har spart utgifter til staber, kostnader ved å sjekke skjemaer eller å overføre opplysninger fra én skriftlig form til en annen, utgifter ved lagerplass til arkiver osv. Kort sagt, via nett har man kunnet kombinere mer brukervennlige og nyttige tjenester for borgerne med kosteffektive og tidsbesparende løsninger for den offentlige forvaltning. Både kommunale og statlige etater kan lære mye av hverandre, og det skjer en rask spredning av «den beste praksis». Det samme gjelder internasjonalt, der det eksisterer et utstrakt samarbeid (f.eks. om «egovernment»). 2 Motivene bak disse endringene har altså vært flere. Blant de viktigste har vært å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige for borgerne; å heve effektiviteten i tjenestetilbudet; å kutte duplisering av arbeid for eksempel der borgerne før måtte fylle ut et skjema, så sende det i posten til et kontor der en funksjonær så måtte skrive av opplysningene og føre dem inn i et register for så å arkivere begge deler som selvsagt alt tar tid; å redusere kostnader ved å kunne få frem ulike alternativer og så velge det billigste; å sørge for at borgerne lettere kan holde seg informert eller kjapt få opplysninger som før gjerne krevde personlige henvendelser eller søk i trykte kilder. Uten tvil har mange av endringene vært høyt verdsatt av borgerne både de organisatoriske og de teknologiske endringene kanskje først og fremst de som er knyttet til mer utstrakt bruk av informasjonsteknologi: Mye er blitt enklere, mer oversiktlig og mer tilgjengelig raskere. 2 KS etablerte f.eks. i 2006 en faggruppe for å gjennomgå og fremme forslag om kommunale tjenester på nett, se «Tjenester på nett» er et Høykom-støttet prosjekt der KS i samarbeid med Norge.no/MinSide og kommersielle aktører skal medvirke til at mer enn 40 kommuner setter i produksjon et høyt antall selvbetjente, digitale tjenester på Internett for sine innbyggere, organisasjoner og næringsliv innen utløpet av Strategiplanene ekommune 2009 og enorge 2009 har sammenfallende målsettinger innen mange områder. Etablering av elektroniske tjenester for innbyggere og næringsliv er et av områdene hvor dette er mest tydelig. Prosjektet omfatter et tverrsnitt av landets kommuner 40 i tallet, små/store, modne/umodne. Prosjektet vil gå over to år 2006 og KS har derfor bevisst rekruttert både blant kommuner som kan starte opp umiddelbart og har egen prosjektorganisasjon klar og blant dem som trenger 2006 for å få beslutningsprosesser, budsjett og organisering på plass. 10

13 Samtidig har drivkreftene bak disse endringene i organiseringen av offentlige tjenester ikke bare vært slike spesifikke målsettinger. De har også sitt utspring i mer omfattende teorier og lærebygninger om økonomi og organisasjon og politiske ideologier. Fremst blant dem er oppfatningen at tradisjonell forvaltning er tungrodd, treg og byråkratisk, og at markedet er en alternativ organisasjonsform som via konkurranse på kostnad og kvalitet fremmer effektivitet, og som samtidig gir mer innvirkning for kunder eller brukere: liker de ikke det de får, velger de noe annet. Med andre ord, at overføring av funksjoner fra offentlig administrasjon til foretak eller foretaksliknende institusjoner vil gi bedre service for borgerne. At dette er et perspektiv med gjennomslag, kan man få en viss indikasjon på ved et internettsøk på setningen «Fra forvaltning til forretning», som gir 292 treff, mens «Fra forretning til forvaltning» bare gir tre altså en hundredel. Stikkordet «Privatisering» gir 1,7 millioner treff på Google men det må legges til at mange av dem er til sider som uttrykker kritikk av privatisering som strategi for offentlig forvaltning. Dette kan man si representerer et historisk skift. Mens man i begynnelsen av det 20. århundre ofte hadde nasjonalisering, kollektivisering og sosialisering (senere også «deprivatisering») høyt på den politiske agendaen, skiftet altså fortegnet mot slutten av århundret. Denne strømretningen fikk også et eget navn: «høyrebølgen». Det betyr altså ikke at den nye, mer ideologiske retningen for organiseringen av tjenester overfor borgerne har gått fri for kritikk. Og kritikken har mange sider, for eksempel at privatisering kan gi gode virkninger for kunder, men slå negativt og skjevt ut for arbeidstakerne som omorganiseres; kan redusere muligheten for politisk innsyn, styring og kontroll; kan øke mulighetene for «kickbacks» og korrupsjon; kan redusere kvaliteten på tjenestene; kan føre til økt lønn for ledersjiktet og dårligere arbeidsvilkår for ansatte. Småkrangel eller den store debatten? En slik diskusjon kan man se på som politisk småkrangel: om hvilken tilknytning er best for en etat om offentlig ansatte er late og dorske 11

14 om hvem som skal ta søppeldunkene om snøbrøytingen har vært tilfredsstillende. Man kan også krangle om hvorvidt alt dette egentlig er en strid mellom partipamper og fagforeningspamper og noen kan sitere Deng Xiaopings berømte utsagn om at det spiller da ingen rolle om en katt er svart eller hvit, bare den fanger mus. Men det er en annen inngang både til debatten om den politikken som er ført, og om den som bør føres. Det er å se den som et eksempel på en mye større og mer prinsipiell diskusjon med lange røtter: diskusjonen om hvordan samfunnet bør organiseres særlig forholdet mellom offentlige styring og offentlige etater i forhold til markeder og bedrifter. Hvilken organisasjonsform er mest effektiv? Hvilken av dem krever mest regulering bedrifter i konkurranse eller byråkrati under sentral ledelse? Hva gir best koordinering den usynlige hånd eller den synlige hånd? Hva virker best pisk eller gulrot? Hva ansporer til den største innsats trygghet eller konkurranse? Om slike spørsmål finnes det ikke bare en omfattende samfunnsvitenskapelig litteratur det finnes også ulike tankebygninger og motstridende skoleretninger. Og samfunnsforskningen gir to ting. For det første modeller av hvordan ulike organisasjonsformer faktisk fungerer altså hva som hemmer eller fremmer effektivitet rent konkret, eller hvor tilfredse borgere og kunder er med ulike konkrete ordninger. Mange slike spørsmål kan avgjøres ved empiriske undersøkelser. Men når det gjelder politisk bruk av de funn og perspektiver som forskningen gir, blir det også ofte et spørsmål om verdier og grunnsyn og den vekt man vil tillegge ulike argumenter. For eksempel, hvis man finner at privatisering både gir større effektivitet og større rom for korrupsjon, hva skal tillegges størst vekt? Og skal disse forhold tillegges samme vekt på ulike politikkområder for eksempel innen byggebransjen og innen helsevesenet? For det andre gir samfunnsforskningen ikke bare modeller av hvordan ulike organisasjonsformer virker de gir også modeller for hvordan samfunnet bør organiseres. Disse anbefalingene er ofte basert på stiliserte forutseninger både om hvordan mennesker er («aktørforutsetninger») og opererer, og stiliserte bilder for de rammene de bør virke innenfor («strukturforutsetninger»). For eksempel modeller for markedsorganisering typisk basert på forutsetninger om at individer er «rasjonelle aktører», at de handler uavhengig av hverandre og treffer valg for å maksimere nytte eller profitt under konkurranse. Modeller for politisk organisering kan legge til grunn at politikere er aktører som prøver å maksimere popularitet eller velgeroppslutning, og at deres rammevilkår er konkurranse om velgernes gunst i periodiske valg. Modeller for byråkrati kan legge til grunn det byråkratene maksimerer er karriereutsikter og opprykksmuligheter innen et system av hierarkisk plasserte posisjoner. Det er en omfattende faglig debatt både om hvordan slike systemer vil fungere, og hvor realistiske forutsetningene om aktører og strukturer er (f.eks.: Hvilken rolle 12

15 spiller irrasjonelle følelser sammenliknet med rasjonelle overveininger på markedet?). Hvordan vil aktører og strukturer spille sammen, og hvilke utilsiktede virkninger som kan opptre. 3 Debatt og politisk strid Og i alle land sto det politisk strid om ønskeligheten av å legge den ene eller annen modell til grunn for den kontinuerlige ombyggingen av de fellesskapene folk virker innenfor (f.eks. når det gjelder organiseringen av boligmarkedet eller av kommuneforvaltningen), ikke bare på ulike felter, men også som hovedmodell for samfunnsorganiseringen og samfunnsutviklingen i stort (f.eks. om «mer bør overlates til markedet» eller «mer bør underlegges offentlig styring»). Det mest dramatiske eksempel fra den siste generasjon er trolig Sovjetunionens kollaps og spørsmålet om i hvilke former og på hvilken måte en markedsøkonomi skulle erstatte det gamle regimet som mer og mindre brøt sammen både økonomisk, administrativt og politisk. På den annen side har man hatt en rekke kritikere av at markedsmodeller har fått for stor vekt i utviklingen av fattige land. Verdensbanken og Pengefondet bygde sin hjelp fra 1990-tallet på det som er blitt kalt «The Washington Consensus», som betonte privatisering, liberalisering av handelen, budsjettdisiplin, redusert inntektsskatt osv. Om effektene av denne politikken skriver en kritiker: The years following the Washington Consensus were dominated by reforms based on the idea that less government is better, when the correct idea would have been that better government is better. Privatization, deregulation, decentralization, and simple cessation and abandonment of entire sectors of activity because of insufficient resources, marked the reform agenda. [ ] In more than a few cases, the result was a rickety, disjointed government, defenceless in the face of problems for which it nevertheless remains responsible to society, and whose credibility has been undermined by the ideological devaluation that accompanied reform. 4 Et eksempel på kritikk av å legge markedsøkonomiske prinsipper til grunn for offentlig politikk selv i markedsøkonomiens høyborg, finner man for eksempel hos den 3 Se Gudmund Hernes, «Makt, blandingsøkonomi og blandingsadministrasjon», i Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon (Oslo: Universitetsforlaget, 1978), pp Echebarría, Koldo, Government Modernization and Civil Service Reform: Democratic Strengthening, Consolidation of the Rule of Law, and Public Policy Effectiveness. (Washington, DC: International Development Bank, Regional Policy Dialogue, Public Management and Transparency Network, 2001) 13

16 verdenskjente Princeton-økonomen og spaltisten Paul Krugman, som 6. desember 2006 skrev i The New York Times: It s now clear that there s a fundamental error in the antigovernment ideology embraced by today s conservative movement. Conservatives look at the virtues of market competition and leap to the conclusion that private ownership, in itself, is some kind of magic elixir. But there s no reason to assume that a private company hired to perform a public service will do better than people employed directly by the government. In fact, the private company will almost surely do a worse job if its political connections insulate it from accountability which has, of course, consistently been the case under Mr. Bush. [ ] Underlying this lack of accountability are the real motives for turning government functions over to private companies, which have little to do with efficiency. To say the obvious: when you see a story about failed outsourcing, you can be sure that the company in question is a major contributor to the Republican Party, is run by people with strong G.O.P. connections, or both. So what happens now? The failure of privatization under the Bush administration offers a target-rich environment to newly empowered Congressional Democrats and I say, let the subpoenas fly. Bear in mind that we re not talking just about wasted money: contracting failures in Iraq helped us lose one war, similar failures in Afghanistan may help us lose another, and FEMA s failures helped us lose a great American city [New Orleans]. And maybe, just maybe, the abject failure of this administration s efforts to outsource essential functions to the private sector will diminish the antigovernment prejudice created by decades of right-wing propaganda. That s important, because the presumption that the private sector can do no wrong and the government can do nothing right prevents us from coming to grips with some of America s biggest problems in particular, our wildly dysfunctional health care system. 5 Kort sagt, det har vært mange kritikere både av planøkonomi og en svær offentlig sektor og det har vært mange kritikere av privatisering og markedsorganisering. 5 Paul Krugman, «Outsourcer in Chief», The New York Times, 11. desember

17 Målet for rapporten og gangen i analysen De store omstillingene i den offentlige sektor, den debatt disse har avfødt både om prinsippene som legges til grunn, gevinstene som kan høstes og belastningene som må fordeles, er bakgrunnen for denne rapporten. I juni 2006 ble det avtalt et analyseoppdrag mellom Fagforbundet og Norsk Investorforum med Forskningsstiftelsen Fafo med tittel «Når kommunalt blir digitalt». Når det gjelder oppdragets art, heter det: Målet for prosjektet er å utarbeide et teoretisk grunnlag for det praktiske arbeidet med omstilling i offentlig sektor. I dette arbeidet vil vi vurdere problemstillinger av teknologisk, organisatorisk og kompetansemessig karakter. Videre legges det vekt på å få frem materiale som kan gi grunnlag for å skape et faglig og politisk alternativ til «New Public Management» (NPM). NPM er en samlebetegnelse på en fagretning som siden 1970-tallet har vært lagt til grunn for de fleste OECD-landenes arbeid med å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Videre heter det at denne fagretningen (New Public Management ) imidlertid har vist seg å være politisk kontroversiell og at den ikke har forløst alle de forespeilte resultater innen offentlig sektor. I stedet for de hierarkiske modellene ønskes det drøfting av en desentralisert modell der de ansatte spiller en sentral rolle i omstillingsprosesser. Gangen i analysen som følger, er derfor denne. For å drøfte New Public Management er det nødvendig først å gå inn i de teoretiske begrunnelsene for styring ved stat og marked og for de relative fortrinn som ulike styringsmodeller kan ha. Skal man diskutere hva som eventuelt bør «overlates til markedet», må man først klarlegge hva som er forutsetningen for at et marked i det hele tatt kan eksistere. Og man må drøfte i hvilken grad stat og marked er alternative eller komplementære styringsformer, hva som krever mest regler og byråkrati osv. Den neste oppgaven er så å se på hva begrunnelsene er for overføringer av oppgaver fra «forvaltning til forretning» eller til New Public Management. Hva har man tatt sikte på å oppnå, hvilke argumenter er brukt, og hvilke konklusjoner er trukket? Men de virkninger som opptrer, blir ofte andre enn dem som er tilsiktet menneskets evne til på forhånd å overskue hvordan komplekse sosiale systemer vil virke i praksis, er ofte svak. Og de faktiske effekter fremtrer gjerne først i ettertid. Først når ånden er ute av flasken, ser man hva den kan gjøre. Derfor drøftes også kritikken av New Public Management som er fremkommet de senere år. Spørsmålet er med andre ord: Hva har skjedd, hvilke erfaringer er gjort, og hva har man lært? Hvor godt næringslivet fungerer, avhenger av hvordan den offentlige sektor er organisert. Det neste spørsmål er derfor hvordan Norge faktisk ligger an sammenliknet med andre land. Foreligger det komparative studier man kan trekke veksler på og gjengi konklusjoner fra? Dette er også et spørsmål om hva den norske modell består i, og hvordan den fungerer i dag. 15

18 Analyseoppgaven som ble gitt, skulle favne videre enn gjennomgangen av New Public Management. Oppgaven var også «å utarbeide et teoretisk grunnlag for det praktiske arbeidet med omstilling i offentlig sektor». Det leder over i en diskusjon av «den norske modellen»: Hva er dens hovedkjennetegn, hvordan har den virket, og hva er dens status? På bakgrunn av erfaringene med den norske modell trekkes det derfor opp et teoretisk rammeverk som kan tjene som et slikt arbeidsgrunnlag, knyttet til den retning innen samfunnsforskningen som går under navn av «sosial kapital». Dels gis det en kortfattet fremstilling av hva den går ut på, mens det i Vedlegg 1 gis en mer inngående diskusjon av teorigrunnlaget for denne retningen. Men oppgaven som ble gitt, var ikke bare å se på en alternativ teoretisk plattform, men også hvordan det så kan tjene teorigrunnlag for det praktiske arbeidet med omstilling av den offentlige sektor. Her foreligger det allerede en rekke initiativ til konkrete opplegg og endringer. I rapporten her vil det derfor trekkes noen lærdommer og formuleres forslag til hvordan erfaringene kan systematiseres og videre arbeid struktureres. 16

19 Stat og marked Markedet en statlig konstruksjon Moderne stater kjennetegnes av to trekk: Et sterkt utbygd offentlig apparat med mange oppgaver og mange ansatte og omfattende markeder. Begge deler er stadig utvidet til nye felter og har sprengt gamle grenser de senere år for eksempel ved omsetning av nye varer, som programvare eller musikk fra nettet, eller ved elektronisk handel mellom land (eg. Amazon) og tiltakende offentlig regulering av slik handel. Men hva er forholdet mellom stat og marked? Ofte fremstilles det som motsetningsfylt at staten så å si kan stikke kjepper i hjulene for utviklingen av transaksjoner på markeder, og at jo mindre staten gjør, desto lettere blir det å operere på markedet. Her presenteres et annet syn. Et marked defineres vanligvis som et offentlig rom der goder og tjenester kan bli kjøpt og solgt. Men i denne definisjonen er det bygd inn noen skjulte forutsetninger: For det første at det er et offentlig rom. For det andre at det er noen som eier varer eller tjenester som kan utveksles. Men ingen kan eie noe som ikke er garantert i et lands lover noe som enkelt illustreres for eksempel ved tinglysing av fast eiendom. For det tredje er det ikke ett marked ulike markeder er organisert på ulike måter, og for visse typer av tjenester er markeder enten forbudt eller sterkt begrenset. For eksempel er menneskehandel (human trafficking) forbudt man kan ikke omsette naboen. Man kan heller ikke kidnappe folk for å få løsepenger tilbake selv om nigerianske sjørøvere den senere tid har lykkes et stykke på vei. Det betyr at for ethvert marked må man stille noen grunnleggende spørsmål: Hvem kan ta del på markedet (alkohol kan f.eks. ikke kjøpes av noen under 18 år; bare leger med autorisasjon kan operere på pasienter; etter noen av de gamle konsesjonslovene måtte eierne av fossefall være norske statsborgere). 17

20 Hva kan omsettes (dommere kan ikke selge sine avgjørelser; stortingsrepresentanter kan ikke selge sine stemmer; 6 man kan ikke fritt selge andres låter via Internett; man kan ikke bruke patentbeskyttet kunnskap uten avtalt vederlag). Hvor kan omsetning finne sted (reseptbelagte medikamenter kan bare selges fra apotek; Vinmonopolet har enerett på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl; gatesalg er begrenset; bosatte på Svalbard er unntatt fra moms). Når kan transaksjonene finne sted (det er bestemmelser om åpningstider og helgedagsfred; noen goder kan bare omsettes med angrefrist; alkoholkvoten kan bare tas over grensen dersom man har vært i utlandet minst 24 timer; matvarer kan ikke omsettes etter at datostemplet er utløpt). Hvordan varer og tjenester omsettes (kjøledisken må holde en viss temperatur; lokkepriser for boliger er ikke tillatt; visse typer eiendommer kan man bare erverve dersom man godtar boplikt). Sagt på en annen måte: Det finnes ikke noe egenlig «fritt marked». Tvert imot: Skal noe kunne omsettes, må staten garantere eiendomsrett privat eiendomsrett i seg selv er en offentlig ordning. Med andre ord: Du kan bare omsette det staten fastsetter som ditt. Og siden ulike markeder har ulike regler for hvem som kan delta, hva som kan omsettes, hvor og når og hvordan det kan skje, finnes det heller ikke noe som kan kalles «markedet» i bestemt form det finnes bare en stor mengde delmarkeder som er regulert på ulike måter reglene for omsetning av valuta er andre enn reglene for kjøp og salg av arbeidskraft, momsen er ulik for ulike goder og tjenester (bøker er unntatt fra moms, og Borgarting lagmannsrett avsa i desember 2006 dom mot staten som fastslo at inngangsbilletter til strippeshow ikke er momspliktig). Det vil derfor alltid være en etterspørsel etter regler. Og alle parter i transaksjoner vil ha interesser knyttet til disse reglene noen ganger sammenfallende, noen ganger motstridende, noen ganger begge deler. Oppfinnere vil etterspørre patentregler. Forfattere og forlag, komponister, artister og plateselskaper vil etterspørre regler for copyright. Arbeidstakere vil etterspørre regler mot asbest. Bønder vil etterspørre regler for odel. 6 Kongressrepresentanten Robert W. Ney (R, Ohio) vedgikk i september 2006 at han hadde solgt sin stemme til lobbyister. Ney, «once one of the most powerful members of the House, admitted to offering legislation at the behest of Abramoff and his team of lobbyists, which included former Ney chief of staff Neil G. Volz. In exchange, Ney accepted a stream of things of value, such as luxury vacations to Scotland, Lake George, N.Y, and New Orleans; tens of thousands of dollars in campaign contributions; restaurant meals; and tickets to sporting events, including the use of exclusive stadium suites. Prosecutors valued the trips alone at more than $170,000. [ ] The chief of the Justice Department s criminal division, Alice S. Fisher, said Ney had breached the public trust. Congressman Ney and his co-conspirators engaged in a long-term pattern to deprive the public of his honest, unbiased services as an elected official, Fisher said.» 18

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management Utveier Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management En rapport fra SVs stortingsgruppes Forvaltningsgruppe Oslo/Stortinget Desember 2008 Forvaltningsgruppa har bestått av Rolf Reikvam (leder),

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

SAMFUNN ØKONOMI NORGE I FORANDRING. Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor. Misvisende fra produktivitets kommisjonen bjarne jensen

SAMFUNN ØKONOMI NORGE I FORANDRING. Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor. Misvisende fra produktivitets kommisjonen bjarne jensen 1 2015 & SAMFUNN ØKONOMI NORGE I FORANDRING Frå høgskule til filial: Kven kan utvikle eller avvikle høgre utdanning i framtida? håvard teigen Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor knut ingar

Detaljer

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett!

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! av Dag Arne Christensen Jacob Aars Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Desember 2002 Notat 29-2002 Innhold

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet I forbindelse med foreningens navnebytte fra Sosialøkonomenes Forening til Samfunnsøkonomenes Forening

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. l FAFO Hanne Bogen og Ove Langeland (red.) OFFENTLIG ELLER PRIVAT? Om privatisering og grensen for offentlig ansvar I FAFO-RAPPORT

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen.

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. Axel Dammann Helbredskonto Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. (Og som kan redusere det politiske presset på kommunene.) Oslo 2010 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer