INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 11 SIDE 23 - Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 24 - Egenkapital note 15 SIDE 26 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2012 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 33 42

2 Side 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Torsdag 24. mai 2012 kl. 19:00 i fellesrommet, Tverrbakken Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 26. april 2012 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 24. mai 2012: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2011 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2012 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2011 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2011, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2012 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Trådløse brannvarslere Forslag fra Atle Teig Trådløse brannvarslere i hver leilighet vil forbedre brannsikkerheten i bygningen. Per i dag er det ingen automatisk varsling til de andre leilighetene dersom det begynner å brenne i en leilighet. Eksempel på trådløse brannvarslere finnes på butikk. If-sikkerhet.no. Prisen per varsler ligger mellom 500 og 1000 kr. Det foreslås at styret utreder alternativer, slik at vi kan forbedre brannsikkerheten. Styrets innstilling. Styret er ikke kjent med at det finnes brannvarslere på markedet som kan kommunisere sikkert og trådløst mellom leiligheter i en bygning som vår. De brannvarslerne det henvises til, kan heller ikke brukes for dette formål. Bygningen er som kjent i betong, så veggene som skiller leilighetene, forhindrer en slik trådløs forbindelse. For ordens skyld nevnes at hver leilighet er separat branncelle. Styret har i mange år har vært på jakt etter et trådløst brannvarslingssystem som ville kunne varsle alle beboerne med selektiv anvisning av den leilighet som utløste alarmen og automatisk varsling av brannvesenet. Hittil har styret

4 Side 3 ikke funnet et slikt system på markedet. Det finnes kablede systemer for dette, men de er uforholdsmessig dyre og krever en omfattende installasjon. Forskriftenes minstekrav er at det i hver leilighet skal være en røykvarsler og et slukkeapparat eller en vannslange. Som styret har informert om, planlegger vi å skifte ut pulverslukkeapparat og røykvarsler i hver leilighet. Styret vurderer også å installere et supplerende mini-skumslukkeapparat. Det står enhver fritt å installere flere separate røykvarslere i leiligheten. Styret foreslår at forslaget avvises. 5.2 Bytte av parkeringsselskap Forslag fra Atle Teig Per i dag foretas kontroll av gjesteparkeringen av Smart Security. Smart Security er kjent som en av de mest useriøse aktørene i parkeringsbransjen. I parkeringsbransjen er det bransjenorm å delta i Parkeringsklagenemda. Dette er et organ for å løse eventuelle tvister mellom bileier og parkeringsselskap. Smart Security har som et av få selskap valgt å stå utenom denne ordningen. Ergo er det derfor tilnærmet umulig å få løst en tvist med selskapet uten å ta saken til forliksrådet eller alternativt rettens vei. Smart Security har vært involvert i en rekke uheldige hendelser som viser useriøsiteten til selskapet. På nettet fins flere artikler som viser dette. Det foreslås at styret sier opp avtalen med Smart Security så snart som mulig, og utreder alternativer til andre parkeringsselskaper som kan drifte gjesteparkeringen. Et krav må være at parkeringsselskapet er medlem i Parkeringsklgenemda. Alternativt foreslås det at vaktmester overtar ansvaret for kontroll av gjesteparkeringen. Styrets innstilling. Etter styrets oppfatning må det være erfaringene fra beboerne med å få løst tvister i forbindelse med parkering på gjesteparkeringsplassen som må være avgjørende i denne saken. Vi skal huske på at reglene som gjelder for når det er anledning til å ilegge bøter, er utarbeidet av styret og godtatt av parkeringsselskapet. Da må vi respektere at det ilegges bøter når reglene brytes. I løpet av årene har styret/styreleder fått en del henvendelser fra beboere om urimelig/feil ilagte bøter. I kontakt med Smart Security har imidlertid alle slike saker blitt løst til klagers tilfredshet, og i en del tilfelle er ilagte bøter blitt strøket, der en klagenemd neppe ville gjort det. Styret vil gjerne få beskjed om beboeres eventuelle dårlige erfaringer med behandling av tvister i forbindelse med parkering på gjesteparkeringsplassen. Uten kunnskap om slike forhold foreslås forslaget avvist. 5.3 Utvidet lås/alarmsystem for fellesområdene Forslag fra Irene Tørlen og Rene Brorstrøm På bakgrunn av en rekke innbrudd i borettslaget, bes Generalforsamlingen ta stilling til om det bør innføres flere sikringstiltak av borettslagets fellesarealer da overvåkning har vist seg ikke være avskrekkende nok. Vi er innforstått med at lagets beboere inkludert oss selv på sist generalforsamling ikke ønsket et mer omfattende overvåkningssystem som også overvåker oss beboere, og fremmer derfor følgende forslag:

5 Side 4 Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utrede og implementere et utvidet lås/ alarmsystem til fellesområdene, med dette menes dører inn til bodområder og garasjene (de områder post, avisbud o.l ikke uten videre har tilgang). Dette kan være et system slik at alarm (akkustisk eller til sentral) utløses i bod og garasje om man ikke passerer med gyldig nøkkel. Det finnes ulike systemer, med kortlesning, kode eller nøkler som sender en elektronisksender ala startsperre på bil, som både forenkler aktivering/ deaktivering av alarm og slik at tapte nøkler/ kort kan sperres. Alternativt enklere alarm-løsninger hvor kode slås inn for å deaktivere alarmene. Styrets kommentarer: Det er alltid kjedelig å få innbrudd i borettslaget, naturligvis spesielt for de som blir berørt. For å redusere antall innbrudd og/eller skaden av dem, kan man sette inn diverse preventive tiltak, som dessverre nesten alle også har noen negative virkninger. Foruten kostnadene er det den negative virkningen på bokvaliteten for beboerne som er viktigst. Derfor må vi ved vurderingen av ethvert preventivt tiltak tenke over: 1. Hvordan vil tiltaket redusere antall innbrudd og omfanget av skader på bygningen og/eller beboers eiendeler? 2. Hvordan vil tiltaket endre/redusere bokvaliteten for beboerne i borettslaget? Det tenkes på praktiske restriksjoner og komplikasjoner, følelse av overvåkning o.l. 3. Står kostnadene ved å iverksette tiltaket i forhold til det man vurderer å oppnå (pkt. 1) og den reduserte bokvaliteten beboerne blir utsatt for /(pkt. 2)? Styret vil vurdere noen aktuelle preventive tiltak og legge frem sine vurderinger i henhold til ovennevnte punkter for Generalforsamlingen som underlag for sin innstilling. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 1 medlem til styret. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.4 Valg av valgkomité.

6 Side 5 39 Tverrbakken borettslag ÅRSMELDING 2011 Styret har etter generalforsamling 2011 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Nestleder Marius Gillesen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen Tverrbakken 1, 0475 OSLO Styremedlem Jonas Drag Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Ragnhild Godtland Tverrbakken 3, 0475 OSLO Varamedlem Tove Mårteig Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Anders Helstrup Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Kari Gjesteby Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Marit Sanaker Wollan Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Christine Kielland Larsen Tverrbakken 3, 0475 OSLO Valgkomite: Unni Martine Svarstad Grethe Ryen Irene Tørlen Kontaktperson for garasjen: Styreleder Kontaktperson for utleie Fellesrom: Grethe Ryen Kontaktperson for trimrom, sykkelrom og HMS-spørsmål: Marius Gillesen Kontakt Grønn Gruppe: Astrid Saksen Kontakt for websiden vår: Jonas Drag Styrets sammensetning og aktivitet: Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Selskapet har 3 deltidsansatte, 2 kvinner og en mann, som til sammen utgjør 0,65 årsverk. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 4 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Totalt 2 leiligheter er registrert bruksoverlatt per

7 Side 6 Juridiske andelseiere: Selskapet har pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter og en hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i IF skadeforsikring. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Denne unaturlig store økningen av disponible midler skyldes at det nye lånet vi har tatt opp for spesielle vedlikeholdsoppgaver i 2012, ble regnskapsført i 2011 (31.12), uten at vi brukte noe det året. En mer forståelig fremstilling finnes umiddelbart under Note Disponible midler på 1. side av regnskapet. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 10 % fra Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid: Det sittende styret har i 2011 hatt 14 styremøter og 2 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og et julemøte. I tillegg til ordinær generalforsamling hadde vi en ekstraordinær generalforsamling, den 16.11, hvor styret fikk fullmakt til å oppta et lån for gjennomføring av 2 større, viktige vedlikeholdsprosjekter i Styret arrangerte

8 Side 7 tradisjonen tro 2 hagefester for beboerne i perioden. Dessuten har styret i 2011 sendt ut 2 Styret Informerer skriv. I 2011 er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer: Fellesarrangement/styremiddag for hele styret Kr. 4000,- Deltagelse på USBL-seminar for tillitsvalgte i Tønsberg for Ragnhild Godtland og Jonas Drag Kr. 9960,- Styret har jobbet med følgende viktige saker i 2011 Avslutning av fellesmåling av strøm Som kjent inngikk vi avtale med Hafslund om fellesmåling av strøm i Tverrbakken borettslag allerede i Dette var spesielt gunstig for vårt borettslag fordi vi hadde bare ett strøminntak til hele blokka. Fordelen besto i at vi ble betraktet som én stor industrikunde og fikk en vesentlig redusert nettleie. I tillegg fikk vi benytte oss av USBLs fond for å kjøpe strøm, noe som ellers bare ble tilbudt boligselskapene for fellesstrøm. Dette ga oss i alle år svært gunstige og forutsigbare strømpriser, sett i forhold til prisene hos konkurrentene på markedet. For at beboerne fremdeles skulle få sine separate regninger, avleste vaktmesteren målerne, og vi kjøpte en tjeneste av Hafslund som genererte de separate fakturaene. I begynnelsen av 2011 fikk vi beskjed om at NVE/Hafslund hadde besluttet at boligselskaper ikke fikk lov å ha fellesmåling av strøm, og at ordningen måtte avvikles i løpet av året. Beboerne måtte etableres som individuelle abonnenter igjen og betale den individuelle nettleieprisen som «alle andre». Omleggingen skjedde praktisk Ved omleggingen ble vi automatisk overført til strømtariffen til USBLs fond, men beboerne kan nå fritt velge å skifte strømleverandør Leieavtale Network Norway Etter en grundig diskusjon hvor strålevern var et vesentlig tema, vedtok vi på ordinær generalforsamling i 2011 å tillate Network Norway å sette opp en basestasjon på taket i nr.1 i forbindelse med deres utbygging av alternativt/supplerende mobilnettverk i Oslo. De betalte naturligvis alle utgiftene ved installasjonene, og de betaler selv driftsstrømmen til sitt anlegg. Tverrbakken borettslag mottar kr ,- per år i leie for denne installasjonen. Vi kan ikke se at dette har gitt noen negative innvirkninger så langt. Utbedring oljelekkasje, heismotorene På grunn av anmerkninger fra Heiskontrollen ble vi nødt til å sette i verk diverse tiltak for utbedring av de forhold som ble påpekt. Det viktigste var bytte av lager/simmerringer på heismaskinene. Forberedelse til heisrehabilitering På ekstraordinær generalforsamling den ble det vedtatt å utføre en del rehabiliteringsarbeid på heisene i 2012, og styret fikk fullmakt til å ta opp et lån for å få gjennomført dette. Det var 3 hovedtiltak det ble vedtatt å utføre:

9 Side 8 1. Montering av innerdører i alle 3 heiser, da dette var påkrevd ifølge gjeldende forskrifter for sikkerhet. 2. Skifte av styringsenhet i heisen i nr. 3 for å bruke denne som reservedeler for de 2 gjenværende, siden styringsenhetene er gått ut av produksjon forlengst og leverandøren er gått konkurs. Dette tiltaket ble gjort for å minimere risikoen for at en heis skulle stoppe og ikke lot seg reparere på grunn av mangel på tilgang på reservedeler. Dette ville kunne gi en uplanlagt heisstopp på mange uker. 3. Skifte av heismaskinen i nr. 1 som var nær ved å havarere i oktober/november Ovennevnte tiltak ble lagt ut på anbud, og 3 leverandører ble forespurt. Prisforskjellen mellom dem var minimal, og etter samlet vurdering bestemte vi oss for Kone, som også er vår serviceleverandør. Tiltakene ville nødvendigvis føre til at beboerne ville få heisen satt ut av drift i 1-3 uker avhengig av oppgang. Styret var nøye med planleggingen av arbeidene som skulle gjøres i begynnelsen av 2012, og prøvde å legge til rette for hjelpetiltak av forskjellig type i periodene med planlagt heisstopp. Heldigvis gikk alt etter planen uten problemer. Tverrbakken borettslags 40-årsjubileum I 2011 var det 40 år siden de første kunne flytte inn i blokka. Jubileet ble feiret med busstur til Hadeland og middag på Hadeland Glassverk. Været var litt grått, så landskapet fikk ikke vist seg fra sin vakreste side på turen, men vår guide, Trygve Ellingsen, veide opp for det med sine livfulle beretninger om smått og stort langs veien. Den tidligere ordføreren i Hole kommune er nå 90 år og har alltid vært opptatt av lokalhistorie, så han hadde mye å fortelle fra områder vi kjørte gjennom. I tillegg krydret han med sine mange muntre historier. Ellingsen ble bedt om å guide oss også denne gangen, slik han gjorde ved 30-årsjubileet, nettopp fordi han øste kunnskap og humør over oss da. De 25 beboerne som hadde satt av dagen, fikk en langt fra kjedelig busstur. Litt synd at så få møtte opp, muligens var påmeldingsfristen for kort? På glassverket overvar vi omvisning i glassblåseriet, og det var mulighet for de som ville til å blåse sitt eget glass. Det ble også tid til å gå i butikkene, og det var ganske så mange som hadde mer enn én handlepose med seg tilbake til bussen. Tverrbakken borettslag på internett har eksistert noen år, og et fantastisk arbeid ble lagt ned av Jan W. Hoogerwerf for å etablere siden og fylle den med innhold. Dessverre var rutinene for informasjonsflyt fra styret og ut på nett ikke på plass, og mye av innholdet ble etter hvert utdatert. Sammen med Jan brukte styret høsten 2011 til å gå igjennom all informasjon på siden og oppdatere det som var utdatert og legge til det som manglet. Vi har også fått på plass en blogg-tjeneste som alle beboere kan melde seg på, slik at de får varsel på e-post når det legges ut ny informasjon. Dermed kan de som ønsker det få all informasjon fra styret elektronisk. Resultatet av denne satsingen har nesten tredoblet trafikken på sidene. Vårt mål er at skal være et naturlig valg for å finne nyttig og oppdatert informasjon om Tverrbakken borettslag. Behandling av søknad om installasjon av varmepumpe Vi fikk en søknad om å installere varmepumpe i Tverrbakken borettslag. Det har også vært tidligere forespørsler om dette, så styret gjorde en ganske omfattende vurdering, da det er grunn til å tro at dette spørsmålet vil komme opp flere ganger. Etter å ha rådført oss med fagfolk og eksperter, bl.a. ENOVA, har vi konkludert med at: Styret ikke kan tillate installasjon av varmepumper i Tverrbakken borettslag.

10 Side 9 Kortversjonen for vår begrunnelse er følgende: Det er primært 3 forhold som inngår i vurderingen: 1. Fasadeendring, estetisk. 2. Utvidet vedlikeholds- og forsikringsansvar for borettslaget. 3. Støy for naboer. Punktene 1 og 2 er lite problematiske i vårt borettslag, slik at vi har konsentrert oss om punkt 3, nemlig den støy som varmepumpene genererer for naboer. Den mest overbevisende bekreftelse på at vår konklusjon er riktig, var uttalelsene fra ENOVA, som har som sin fremste oppgave å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, deriblant bruk av varmepumper. Deres fagfolk kjente ikke til at det fantes varmepumper på markedet som ville tilfredsstille de nasjonale forskrifter for støy hos naboene i et borettslag av vår type. Med å ta dette inn i årsmeldingen ønsker styret å markere sin basisholdning til senere tilsvarende søknader. Forslag om HC-toalett, søknad om kommunale midler Vi fikk i forbindelse med planleggingen av rehabilitering av heisene og aktuelle tiltak for å minimere ulempene for beboerne ved heisstoppene en forespørsel om å bygge om toalettet som hører til fellesrommet i nr.1 til handicaptoalett. Formålet var dels å etablere mer universell utforming av fellesrommet, og dels at dette skulle tjene som et «nød-toalett», for eks. ved heisstopp, for alle beboere som hadde problemer med å gå i trapper. Selv om plassforholdene er ganske knappe, kom Hoogerwerf med et godt forslag til hvordan vi kunne få det til. Vi søkte om finansiell støtte for et slikt tilgjengelighetstiltak fra Oslo Kommune. Det ble innvilget 100 % finansiering av tiltaket, som ble planlagt gjennomført i begynnelsen av I forbindelse med tiltaket måtte låssystemet til fellesrommet endres slik at alle beboere kunne få adgang til «nødtoalettet». Helse-, miljø- og sikkerhet-dokumentasjonen er nå blitt digital Høsten 2011 gikk vi over til en web-basert løsning levert av USBL. All dokumentasjon som omhandler borettslagets HMS-arbeid er overført til portalen. Dette forenkler vårt arbeid med å sikre at Tverrbakken borettslag forblir en trygg plass å bo og arbeide. Selv om vi regelmessig foretar inspeksjoner og går gjennom sjekklister, er det viktig at alle som oppdager avvik innen helse, miljø eller sikkerhet informerer vaktmester eller styret, slik at vi raskest mulig kan rette opp avviket og gå gjennom rutiner for å redusere sjansen for lignende avvik i fremtiden. Ekstraordinær generalforsamling Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling den for å få fullmakt til å oppta lån for å gjennomføre 2 vedlikeholdsprosjekter som tidligere også var diskutert på beboermøter og gitt tilslutning der. Det ene prosjektet var rehabilitering av heisene, som omtalt i et tidligere punkt. Det andre var rehabilitering av avløpsrørene fra kjøkken/vaskerom i 3- og 4- romsleilighetene. Begrunnelsen for at styret ønsket å gjøre disse tiltakene i 2012 ble nøye beskrevet i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen. Styret fikk fullmakt til å oppta et lån på 4,8 millioner, hvorav 1,6 millioner skulle brukes til å refinansiere lånet som ble tatt opp i forbindelse med utskifting av vinduer. Resultatet ble altså at vi «netto» lånte ca. 3,2 millioner for bruk til de 2 prosjektene. Denne summen utgjør økningen av fellesgjelden. Vi søkte om lån i DNB, som er den bank som ga gunstigst betingelser og fikk innvilget dette som et annuitetslån over 25 år til en flytende rente som for tiden er 3,8 % pa.

11 Side 10 Ny sentralenhet til videoovervåkningssystemet I november oppdaget vi at sentralenheten i vårt videoovervåkningssystem var brutt sammen. Spørsmålet var om vi skulle erstatte denne med en enhet med tilnærmet samme funksjonalitet, eller om vi skulle gå for en noe mer moderne løsning med utvidet funksjonalitet. Etter innhenting av tilbud på forskjellige varianter, bestemte vi oss for å gå for den billigste løsningen, en enhet med samme funksjonalitet som vi hadde tidligere. Den ble installert i løpet av de første månedene av Trimrommet i Tverrbakken 3 I vårt lille, men koselige trimrom ble det i løpet av året byttet ut 2 ergometersykler med en ny spinningsykkel. Det ble også bestemt at romaskin og ny TV skulle kjøpes inn, og det var på plass januar Medlemsmassen ligger stabilt på ca. 10 betalende. Når slitt utstyr skal skiftes ut, ønsker vi å kjøpe inn apparater/utstyr som samsvarer med brukernes ønsker. Med så få brukere kan vi ikke investere i svært dyre apparater. Treningsrommet skal være selvfinansierende. Det er også fokusert på apparater som er mest mulig fleksible, slik at beboere i alle aldre kan ha glede av trimrommet. Hekken ved nr. 1 (langs vaktmesterboligen) Hekken langs vaktmesterleiligheten var for lengst moden for utskifting. For flere år siden forsøkte vaktmesteren å forynge den ved å skjære den helt tilbake. Det hjalp, men hekken var fortsatt lite pen og i tillegg glissen langs vestveggen. Det var også mye kraftigvoksende ugress i bedet, og det var unødvendig bredt. Styret og Grønn Gruppe besluttet å plante ny hekk og samtidig gjøre bedet smalere. I slutten av september fikk borettslaget leid en mini-graver, og Terje og vaktmesteren gravde opp hekken. Jorden ble rensket for røtter og steiner og sollet på dugnad, slik at det nå er klart for planting av ny hekk. Et asfalteringsfirma la duk, pukk og kantstein før de asfalterte der bedet var smalnet inn. Gangveien ned mot parkeringsplassen er nå bred nok til at vaktmester kan rygge inn med tilhenger, f. eks. for bortkjøring etter dugnad. I mai 2012 blir det plantet rosehekk langs vaktmesterboligen. Grillfester Tradisjonen tro arrangerte styret også i år 2 grillfester; ved jonsok og i slutten av august. Begge gangene var det godt oppmøte og deilig mat. Per, Terje og Marius var grillmestere. Det er et økende antall deltagere på festene, og det er hyggelig stemning i godt lag. Jubilanter 2011 Tverrbakken borettslag har som tradisjon å feire andelseiere som fyller runde år (70, 75, 80 osv). I 2011 var det 3 jubilanter som fikk blomsterhilsen. Dugnader Vi hadde 2 dugnader i Den ene var i forbindelse med fjerning av hekken ved nr.1, se ovenfor, og den andre var om våren med tradisjonell våropprydding etter vinteren. Vaktmesterrunden Vår årlige vaktmesterrunde startet i november og ble avsluttet i januar Vi får mange positive tilbakemeldinger om at beboerne setter pris på denne årlige sjekken av leiligheten. Det sjekkes for vannlekkasjer, sluk renses om nødvendig, batteri skiftes i røykvarsler og fuktighetsdetektor i kjøkkenskap og funksjonstestes, brannslukningsapparat sjekkes, og andre ting som er satt på sjekklista utføres.

12 Side 11 Vi har hatt 1 større vannlekkasje/ forsikringssak i 2011 Denne lekkasjen hadde sin årsak i utett sluk i et bad som var helrenovert for noen år siden, men hvor det ikke var gjort tilfredsstillende arbeid. Dette resulterte i relativt store skader som hadde utviklet seg over noe tid i leiligheten under. Vaktmestertjeneste, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon eller Borettslaget hadde i 2011 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget. Redegjørelse for økonomisk resultat og budsjett for 2011 På grunn av en del uforutsette utgifter i 2010 gikk vi med et underskudd på ca ,- i forhold til budsjett, som var satt opp som et null-budsjett. Dette reduserte naturlig nok våre disponible midler tilsvarende. Likevel hadde vi solide disponible midler ved utgangen av Vi øket husleien for 2011 med 10 % og la opp til et budsjett for året med et overskudd på ca ,-kr, hvor en av målsettingene var å begynne å spare penger til de 2 større vedlikeholdsprosjekter vi visste vi måtte gjennomføre de nærmeste årene. Disse er beskrevet i punkter over. Resultatet for 2011 ble på ca. kr ,- slik at vi kompenserte for tapet i disponible midler fra 2010, og på den måten startet sparingen. Grunnen til at vi ikke nådde helt opp til det budsjetterte overskudd, var igjen primært ekstra utgifter på heisene. Vi diskuterte de 2 nevnte vedlikeholdsprosjekter på beboermøtet etter den ordinære generalforsamlingen. Spesielt utryggheten for uplanlagte heisstopp, fordi det ikke fins reservedeler, gjorde at det ble enighet om at styret utredet en fremskyndelse av gjennomføringen av vedlikeholdsprosjektene. Dette ble ytterligere interessant da en beboer kom på ideen om bare å skifte én av de 3 styringsenhetene og bruke den som reservedeler til de 2 andre. På den måten ville kostnadene også reduseres. Styringsenhetene har jo fungert bra i mange år, og det er egentlig ingen grunn til at de ikke skal gjøre det i flere år til. I og med at det ikke er slitasje på grunn av elde vi frykter, egner denne metoden utmerket for å redusere frykten for uplanlagt stopp. Da den ene heismaskinen i nr.1 nesten havarerte på slutten av året og måtte skiftes ut, vurderte styret det slik at vi ville anbefale å gjennomføre rehabilitering av heisene så fort som mulig. Siden vi da måtte finansiere dette ved å oppta lån, fant vi det hensiktsmessig å låne til og å gjennomføre rørrehabiliteringen samtidig. Vi innkalte derfor til ekstraordinær generalforsamling for å få fullmakt til å oppta nødvendig lån. Styret fikk fullmakt til å låne ca. 3,2 millioner til gjennomføring av de 2 prosjektene. Som følge av vedtakene økte vi husleien for 2012 med 10 %. I denne innkallingen er driftsbudsjettet for 2012 av regnskapstekniske årsaker ikke oppdatert for vedlikeholdsprosjektene. Hvis disse holder seg innenfor planlagte kostnadsrammer, vil forventet overskudd være på ca. kr ,-. Hvis vi setter av det beløpet som BEVARplanen tilsier på kr , får vi i tillegg en økning av disponible midler på ca ,-kr.

13 Side 12 Styrets videre arbeid Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Tverrbakken, den 18. april 2012 Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Jonas Drag /s/ Styremedlem Ragnhild Godtland /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

14 Side 13

15 Side 14

16 Side 15 Årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 1 Årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2011 Regnskap 2010 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB Detaljert fremstilling av Disponible midler Denne unaturlig store økningen av disponible midler i 2011 skyldes at det nye lånet vi har tatt opp for spesielle vedlikeholdsoppgaver i 2012, ble av «tekniske» årsaker regnskapsført og overført til Borettslagets konto i 2011, nærmere bestemt Dette medførte at vi hadde unormalt store disponible midler på ,-kr en dag i 2011, nemlig 31.12! Økningen av disponible midler for et år normalt oppfattes som et mål for det økonomiske resultat av årets drift. For å få et reelt bilde for 2011, har vi, med forutsetning av at lånet ble overført den , m.a.o. en dag senere og i samme år som pengene skal benyttes, laget en mer detaljert fremstilling. Regnskap Regnskap A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig gjeld (uten refinansiering av «vinduslånet») B. Årets endring disponible midler C. Reelle Disponible midler UB Dette betyr i klartekst at vi økte våre disponible midler i 2011 med ,-kr og hadde ved årets slutt ,-kr i disponible midler. Opptak av lån Betaling av restsaldo på lån, «vinduslånet», som skulle refinansieres Lån til de 2 større vedlikeholdsoppgavene i Tillagt de reelle disponible midler UB Slik fremkommer den «unaturlige» størrelsen på disponible midler UB i fremstillingen over Tverrbakken Borettslag

17 Side 16 2 Resultatregnskap 39 Tverrbakken Borettslag 2011 Tverrbakken Borettslag Note Regnskap Driftsinntekter 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført til/ fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Tverrbakken Borettslag

18 Side 17 3 Balanse 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Tverrbakken Borettslag

19 Side 18 4 Balanse 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Husbanken Pantegjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Tverrbakken, 18. april 2012 Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Jonas Drag /s/ Styremedlem Ragnhild Godtland /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem 39 Tverrbakken Borettslag

20 Side 19 5 Noter årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. 39 Tverrbakken Borettslag

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer