INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE Noter til årsregnskap 2011 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 11 SIDE 23 - Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 24 - Egenkapital note 15 SIDE 26 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2012 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 33 42

2 Side 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Torsdag 24. mai 2012 kl. 19:00 i fellesrommet, Tverrbakken Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 26. april 2012 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 24. mai 2012: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2011 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2012 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2011 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2011, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2012 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Trådløse brannvarslere Forslag fra Atle Teig Trådløse brannvarslere i hver leilighet vil forbedre brannsikkerheten i bygningen. Per i dag er det ingen automatisk varsling til de andre leilighetene dersom det begynner å brenne i en leilighet. Eksempel på trådløse brannvarslere finnes på butikk. If-sikkerhet.no. Prisen per varsler ligger mellom 500 og 1000 kr. Det foreslås at styret utreder alternativer, slik at vi kan forbedre brannsikkerheten. Styrets innstilling. Styret er ikke kjent med at det finnes brannvarslere på markedet som kan kommunisere sikkert og trådløst mellom leiligheter i en bygning som vår. De brannvarslerne det henvises til, kan heller ikke brukes for dette formål. Bygningen er som kjent i betong, så veggene som skiller leilighetene, forhindrer en slik trådløs forbindelse. For ordens skyld nevnes at hver leilighet er separat branncelle. Styret har i mange år har vært på jakt etter et trådløst brannvarslingssystem som ville kunne varsle alle beboerne med selektiv anvisning av den leilighet som utløste alarmen og automatisk varsling av brannvesenet. Hittil har styret

4 Side 3 ikke funnet et slikt system på markedet. Det finnes kablede systemer for dette, men de er uforholdsmessig dyre og krever en omfattende installasjon. Forskriftenes minstekrav er at det i hver leilighet skal være en røykvarsler og et slukkeapparat eller en vannslange. Som styret har informert om, planlegger vi å skifte ut pulverslukkeapparat og røykvarsler i hver leilighet. Styret vurderer også å installere et supplerende mini-skumslukkeapparat. Det står enhver fritt å installere flere separate røykvarslere i leiligheten. Styret foreslår at forslaget avvises. 5.2 Bytte av parkeringsselskap Forslag fra Atle Teig Per i dag foretas kontroll av gjesteparkeringen av Smart Security. Smart Security er kjent som en av de mest useriøse aktørene i parkeringsbransjen. I parkeringsbransjen er det bransjenorm å delta i Parkeringsklagenemda. Dette er et organ for å løse eventuelle tvister mellom bileier og parkeringsselskap. Smart Security har som et av få selskap valgt å stå utenom denne ordningen. Ergo er det derfor tilnærmet umulig å få løst en tvist med selskapet uten å ta saken til forliksrådet eller alternativt rettens vei. Smart Security har vært involvert i en rekke uheldige hendelser som viser useriøsiteten til selskapet. På nettet fins flere artikler som viser dette. Det foreslås at styret sier opp avtalen med Smart Security så snart som mulig, og utreder alternativer til andre parkeringsselskaper som kan drifte gjesteparkeringen. Et krav må være at parkeringsselskapet er medlem i Parkeringsklgenemda. Alternativt foreslås det at vaktmester overtar ansvaret for kontroll av gjesteparkeringen. Styrets innstilling. Etter styrets oppfatning må det være erfaringene fra beboerne med å få løst tvister i forbindelse med parkering på gjesteparkeringsplassen som må være avgjørende i denne saken. Vi skal huske på at reglene som gjelder for når det er anledning til å ilegge bøter, er utarbeidet av styret og godtatt av parkeringsselskapet. Da må vi respektere at det ilegges bøter når reglene brytes. I løpet av årene har styret/styreleder fått en del henvendelser fra beboere om urimelig/feil ilagte bøter. I kontakt med Smart Security har imidlertid alle slike saker blitt løst til klagers tilfredshet, og i en del tilfelle er ilagte bøter blitt strøket, der en klagenemd neppe ville gjort det. Styret vil gjerne få beskjed om beboeres eventuelle dårlige erfaringer med behandling av tvister i forbindelse med parkering på gjesteparkeringsplassen. Uten kunnskap om slike forhold foreslås forslaget avvist. 5.3 Utvidet lås/alarmsystem for fellesområdene Forslag fra Irene Tørlen og Rene Brorstrøm På bakgrunn av en rekke innbrudd i borettslaget, bes Generalforsamlingen ta stilling til om det bør innføres flere sikringstiltak av borettslagets fellesarealer da overvåkning har vist seg ikke være avskrekkende nok. Vi er innforstått med at lagets beboere inkludert oss selv på sist generalforsamling ikke ønsket et mer omfattende overvåkningssystem som også overvåker oss beboere, og fremmer derfor følgende forslag:

5 Side 4 Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utrede og implementere et utvidet lås/ alarmsystem til fellesområdene, med dette menes dører inn til bodområder og garasjene (de områder post, avisbud o.l ikke uten videre har tilgang). Dette kan være et system slik at alarm (akkustisk eller til sentral) utløses i bod og garasje om man ikke passerer med gyldig nøkkel. Det finnes ulike systemer, med kortlesning, kode eller nøkler som sender en elektronisksender ala startsperre på bil, som både forenkler aktivering/ deaktivering av alarm og slik at tapte nøkler/ kort kan sperres. Alternativt enklere alarm-løsninger hvor kode slås inn for å deaktivere alarmene. Styrets kommentarer: Det er alltid kjedelig å få innbrudd i borettslaget, naturligvis spesielt for de som blir berørt. For å redusere antall innbrudd og/eller skaden av dem, kan man sette inn diverse preventive tiltak, som dessverre nesten alle også har noen negative virkninger. Foruten kostnadene er det den negative virkningen på bokvaliteten for beboerne som er viktigst. Derfor må vi ved vurderingen av ethvert preventivt tiltak tenke over: 1. Hvordan vil tiltaket redusere antall innbrudd og omfanget av skader på bygningen og/eller beboers eiendeler? 2. Hvordan vil tiltaket endre/redusere bokvaliteten for beboerne i borettslaget? Det tenkes på praktiske restriksjoner og komplikasjoner, følelse av overvåkning o.l. 3. Står kostnadene ved å iverksette tiltaket i forhold til det man vurderer å oppnå (pkt. 1) og den reduserte bokvaliteten beboerne blir utsatt for /(pkt. 2)? Styret vil vurdere noen aktuelle preventive tiltak og legge frem sine vurderinger i henhold til ovennevnte punkter for Generalforsamlingen som underlag for sin innstilling. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 1 medlem til styret. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.4 Valg av valgkomité.

6 Side 5 39 Tverrbakken borettslag ÅRSMELDING 2011 Styret har etter generalforsamling 2011 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Nestleder Marius Gillesen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen Tverrbakken 1, 0475 OSLO Styremedlem Jonas Drag Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Ragnhild Godtland Tverrbakken 3, 0475 OSLO Varamedlem Tove Mårteig Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Anders Helstrup Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Kari Gjesteby Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Marit Sanaker Wollan Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Christine Kielland Larsen Tverrbakken 3, 0475 OSLO Valgkomite: Unni Martine Svarstad Grethe Ryen Irene Tørlen Kontaktperson for garasjen: Styreleder Kontaktperson for utleie Fellesrom: Grethe Ryen Kontaktperson for trimrom, sykkelrom og HMS-spørsmål: Marius Gillesen Kontakt Grønn Gruppe: Astrid Saksen Kontakt for websiden vår: Jonas Drag Styrets sammensetning og aktivitet: Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Selskapet har 3 deltidsansatte, 2 kvinner og en mann, som til sammen utgjør 0,65 årsverk. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 4 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Totalt 2 leiligheter er registrert bruksoverlatt per

7 Side 6 Juridiske andelseiere: Selskapet har pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter og en hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i IF skadeforsikring. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Denne unaturlig store økningen av disponible midler skyldes at det nye lånet vi har tatt opp for spesielle vedlikeholdsoppgaver i 2012, ble regnskapsført i 2011 (31.12), uten at vi brukte noe det året. En mer forståelig fremstilling finnes umiddelbart under Note Disponible midler på 1. side av regnskapet. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 10 % fra Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid: Det sittende styret har i 2011 hatt 14 styremøter og 2 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og et julemøte. I tillegg til ordinær generalforsamling hadde vi en ekstraordinær generalforsamling, den 16.11, hvor styret fikk fullmakt til å oppta et lån for gjennomføring av 2 større, viktige vedlikeholdsprosjekter i Styret arrangerte

8 Side 7 tradisjonen tro 2 hagefester for beboerne i perioden. Dessuten har styret i 2011 sendt ut 2 Styret Informerer skriv. I 2011 er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer: Fellesarrangement/styremiddag for hele styret Kr. 4000,- Deltagelse på USBL-seminar for tillitsvalgte i Tønsberg for Ragnhild Godtland og Jonas Drag Kr. 9960,- Styret har jobbet med følgende viktige saker i 2011 Avslutning av fellesmåling av strøm Som kjent inngikk vi avtale med Hafslund om fellesmåling av strøm i Tverrbakken borettslag allerede i Dette var spesielt gunstig for vårt borettslag fordi vi hadde bare ett strøminntak til hele blokka. Fordelen besto i at vi ble betraktet som én stor industrikunde og fikk en vesentlig redusert nettleie. I tillegg fikk vi benytte oss av USBLs fond for å kjøpe strøm, noe som ellers bare ble tilbudt boligselskapene for fellesstrøm. Dette ga oss i alle år svært gunstige og forutsigbare strømpriser, sett i forhold til prisene hos konkurrentene på markedet. For at beboerne fremdeles skulle få sine separate regninger, avleste vaktmesteren målerne, og vi kjøpte en tjeneste av Hafslund som genererte de separate fakturaene. I begynnelsen av 2011 fikk vi beskjed om at NVE/Hafslund hadde besluttet at boligselskaper ikke fikk lov å ha fellesmåling av strøm, og at ordningen måtte avvikles i løpet av året. Beboerne måtte etableres som individuelle abonnenter igjen og betale den individuelle nettleieprisen som «alle andre». Omleggingen skjedde praktisk Ved omleggingen ble vi automatisk overført til strømtariffen til USBLs fond, men beboerne kan nå fritt velge å skifte strømleverandør Leieavtale Network Norway Etter en grundig diskusjon hvor strålevern var et vesentlig tema, vedtok vi på ordinær generalforsamling i 2011 å tillate Network Norway å sette opp en basestasjon på taket i nr.1 i forbindelse med deres utbygging av alternativt/supplerende mobilnettverk i Oslo. De betalte naturligvis alle utgiftene ved installasjonene, og de betaler selv driftsstrømmen til sitt anlegg. Tverrbakken borettslag mottar kr ,- per år i leie for denne installasjonen. Vi kan ikke se at dette har gitt noen negative innvirkninger så langt. Utbedring oljelekkasje, heismotorene På grunn av anmerkninger fra Heiskontrollen ble vi nødt til å sette i verk diverse tiltak for utbedring av de forhold som ble påpekt. Det viktigste var bytte av lager/simmerringer på heismaskinene. Forberedelse til heisrehabilitering På ekstraordinær generalforsamling den ble det vedtatt å utføre en del rehabiliteringsarbeid på heisene i 2012, og styret fikk fullmakt til å ta opp et lån for å få gjennomført dette. Det var 3 hovedtiltak det ble vedtatt å utføre:

9 Side 8 1. Montering av innerdører i alle 3 heiser, da dette var påkrevd ifølge gjeldende forskrifter for sikkerhet. 2. Skifte av styringsenhet i heisen i nr. 3 for å bruke denne som reservedeler for de 2 gjenværende, siden styringsenhetene er gått ut av produksjon forlengst og leverandøren er gått konkurs. Dette tiltaket ble gjort for å minimere risikoen for at en heis skulle stoppe og ikke lot seg reparere på grunn av mangel på tilgang på reservedeler. Dette ville kunne gi en uplanlagt heisstopp på mange uker. 3. Skifte av heismaskinen i nr. 1 som var nær ved å havarere i oktober/november Ovennevnte tiltak ble lagt ut på anbud, og 3 leverandører ble forespurt. Prisforskjellen mellom dem var minimal, og etter samlet vurdering bestemte vi oss for Kone, som også er vår serviceleverandør. Tiltakene ville nødvendigvis føre til at beboerne ville få heisen satt ut av drift i 1-3 uker avhengig av oppgang. Styret var nøye med planleggingen av arbeidene som skulle gjøres i begynnelsen av 2012, og prøvde å legge til rette for hjelpetiltak av forskjellig type i periodene med planlagt heisstopp. Heldigvis gikk alt etter planen uten problemer. Tverrbakken borettslags 40-årsjubileum I 2011 var det 40 år siden de første kunne flytte inn i blokka. Jubileet ble feiret med busstur til Hadeland og middag på Hadeland Glassverk. Været var litt grått, så landskapet fikk ikke vist seg fra sin vakreste side på turen, men vår guide, Trygve Ellingsen, veide opp for det med sine livfulle beretninger om smått og stort langs veien. Den tidligere ordføreren i Hole kommune er nå 90 år og har alltid vært opptatt av lokalhistorie, så han hadde mye å fortelle fra områder vi kjørte gjennom. I tillegg krydret han med sine mange muntre historier. Ellingsen ble bedt om å guide oss også denne gangen, slik han gjorde ved 30-årsjubileet, nettopp fordi han øste kunnskap og humør over oss da. De 25 beboerne som hadde satt av dagen, fikk en langt fra kjedelig busstur. Litt synd at så få møtte opp, muligens var påmeldingsfristen for kort? På glassverket overvar vi omvisning i glassblåseriet, og det var mulighet for de som ville til å blåse sitt eget glass. Det ble også tid til å gå i butikkene, og det var ganske så mange som hadde mer enn én handlepose med seg tilbake til bussen. Tverrbakken borettslag på internett har eksistert noen år, og et fantastisk arbeid ble lagt ned av Jan W. Hoogerwerf for å etablere siden og fylle den med innhold. Dessverre var rutinene for informasjonsflyt fra styret og ut på nett ikke på plass, og mye av innholdet ble etter hvert utdatert. Sammen med Jan brukte styret høsten 2011 til å gå igjennom all informasjon på siden og oppdatere det som var utdatert og legge til det som manglet. Vi har også fått på plass en blogg-tjeneste som alle beboere kan melde seg på, slik at de får varsel på e-post når det legges ut ny informasjon. Dermed kan de som ønsker det få all informasjon fra styret elektronisk. Resultatet av denne satsingen har nesten tredoblet trafikken på sidene. Vårt mål er at skal være et naturlig valg for å finne nyttig og oppdatert informasjon om Tverrbakken borettslag. Behandling av søknad om installasjon av varmepumpe Vi fikk en søknad om å installere varmepumpe i Tverrbakken borettslag. Det har også vært tidligere forespørsler om dette, så styret gjorde en ganske omfattende vurdering, da det er grunn til å tro at dette spørsmålet vil komme opp flere ganger. Etter å ha rådført oss med fagfolk og eksperter, bl.a. ENOVA, har vi konkludert med at: Styret ikke kan tillate installasjon av varmepumper i Tverrbakken borettslag.

10 Side 9 Kortversjonen for vår begrunnelse er følgende: Det er primært 3 forhold som inngår i vurderingen: 1. Fasadeendring, estetisk. 2. Utvidet vedlikeholds- og forsikringsansvar for borettslaget. 3. Støy for naboer. Punktene 1 og 2 er lite problematiske i vårt borettslag, slik at vi har konsentrert oss om punkt 3, nemlig den støy som varmepumpene genererer for naboer. Den mest overbevisende bekreftelse på at vår konklusjon er riktig, var uttalelsene fra ENOVA, som har som sin fremste oppgave å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge, deriblant bruk av varmepumper. Deres fagfolk kjente ikke til at det fantes varmepumper på markedet som ville tilfredsstille de nasjonale forskrifter for støy hos naboene i et borettslag av vår type. Med å ta dette inn i årsmeldingen ønsker styret å markere sin basisholdning til senere tilsvarende søknader. Forslag om HC-toalett, søknad om kommunale midler Vi fikk i forbindelse med planleggingen av rehabilitering av heisene og aktuelle tiltak for å minimere ulempene for beboerne ved heisstoppene en forespørsel om å bygge om toalettet som hører til fellesrommet i nr.1 til handicaptoalett. Formålet var dels å etablere mer universell utforming av fellesrommet, og dels at dette skulle tjene som et «nød-toalett», for eks. ved heisstopp, for alle beboere som hadde problemer med å gå i trapper. Selv om plassforholdene er ganske knappe, kom Hoogerwerf med et godt forslag til hvordan vi kunne få det til. Vi søkte om finansiell støtte for et slikt tilgjengelighetstiltak fra Oslo Kommune. Det ble innvilget 100 % finansiering av tiltaket, som ble planlagt gjennomført i begynnelsen av I forbindelse med tiltaket måtte låssystemet til fellesrommet endres slik at alle beboere kunne få adgang til «nødtoalettet». Helse-, miljø- og sikkerhet-dokumentasjonen er nå blitt digital Høsten 2011 gikk vi over til en web-basert løsning levert av USBL. All dokumentasjon som omhandler borettslagets HMS-arbeid er overført til portalen. Dette forenkler vårt arbeid med å sikre at Tverrbakken borettslag forblir en trygg plass å bo og arbeide. Selv om vi regelmessig foretar inspeksjoner og går gjennom sjekklister, er det viktig at alle som oppdager avvik innen helse, miljø eller sikkerhet informerer vaktmester eller styret, slik at vi raskest mulig kan rette opp avviket og gå gjennom rutiner for å redusere sjansen for lignende avvik i fremtiden. Ekstraordinær generalforsamling Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling den for å få fullmakt til å oppta lån for å gjennomføre 2 vedlikeholdsprosjekter som tidligere også var diskutert på beboermøter og gitt tilslutning der. Det ene prosjektet var rehabilitering av heisene, som omtalt i et tidligere punkt. Det andre var rehabilitering av avløpsrørene fra kjøkken/vaskerom i 3- og 4- romsleilighetene. Begrunnelsen for at styret ønsket å gjøre disse tiltakene i 2012 ble nøye beskrevet i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen. Styret fikk fullmakt til å oppta et lån på 4,8 millioner, hvorav 1,6 millioner skulle brukes til å refinansiere lånet som ble tatt opp i forbindelse med utskifting av vinduer. Resultatet ble altså at vi «netto» lånte ca. 3,2 millioner for bruk til de 2 prosjektene. Denne summen utgjør økningen av fellesgjelden. Vi søkte om lån i DNB, som er den bank som ga gunstigst betingelser og fikk innvilget dette som et annuitetslån over 25 år til en flytende rente som for tiden er 3,8 % pa.

11 Side 10 Ny sentralenhet til videoovervåkningssystemet I november oppdaget vi at sentralenheten i vårt videoovervåkningssystem var brutt sammen. Spørsmålet var om vi skulle erstatte denne med en enhet med tilnærmet samme funksjonalitet, eller om vi skulle gå for en noe mer moderne løsning med utvidet funksjonalitet. Etter innhenting av tilbud på forskjellige varianter, bestemte vi oss for å gå for den billigste løsningen, en enhet med samme funksjonalitet som vi hadde tidligere. Den ble installert i løpet av de første månedene av Trimrommet i Tverrbakken 3 I vårt lille, men koselige trimrom ble det i løpet av året byttet ut 2 ergometersykler med en ny spinningsykkel. Det ble også bestemt at romaskin og ny TV skulle kjøpes inn, og det var på plass januar Medlemsmassen ligger stabilt på ca. 10 betalende. Når slitt utstyr skal skiftes ut, ønsker vi å kjøpe inn apparater/utstyr som samsvarer med brukernes ønsker. Med så få brukere kan vi ikke investere i svært dyre apparater. Treningsrommet skal være selvfinansierende. Det er også fokusert på apparater som er mest mulig fleksible, slik at beboere i alle aldre kan ha glede av trimrommet. Hekken ved nr. 1 (langs vaktmesterboligen) Hekken langs vaktmesterleiligheten var for lengst moden for utskifting. For flere år siden forsøkte vaktmesteren å forynge den ved å skjære den helt tilbake. Det hjalp, men hekken var fortsatt lite pen og i tillegg glissen langs vestveggen. Det var også mye kraftigvoksende ugress i bedet, og det var unødvendig bredt. Styret og Grønn Gruppe besluttet å plante ny hekk og samtidig gjøre bedet smalere. I slutten av september fikk borettslaget leid en mini-graver, og Terje og vaktmesteren gravde opp hekken. Jorden ble rensket for røtter og steiner og sollet på dugnad, slik at det nå er klart for planting av ny hekk. Et asfalteringsfirma la duk, pukk og kantstein før de asfalterte der bedet var smalnet inn. Gangveien ned mot parkeringsplassen er nå bred nok til at vaktmester kan rygge inn med tilhenger, f. eks. for bortkjøring etter dugnad. I mai 2012 blir det plantet rosehekk langs vaktmesterboligen. Grillfester Tradisjonen tro arrangerte styret også i år 2 grillfester; ved jonsok og i slutten av august. Begge gangene var det godt oppmøte og deilig mat. Per, Terje og Marius var grillmestere. Det er et økende antall deltagere på festene, og det er hyggelig stemning i godt lag. Jubilanter 2011 Tverrbakken borettslag har som tradisjon å feire andelseiere som fyller runde år (70, 75, 80 osv). I 2011 var det 3 jubilanter som fikk blomsterhilsen. Dugnader Vi hadde 2 dugnader i Den ene var i forbindelse med fjerning av hekken ved nr.1, se ovenfor, og den andre var om våren med tradisjonell våropprydding etter vinteren. Vaktmesterrunden Vår årlige vaktmesterrunde startet i november og ble avsluttet i januar Vi får mange positive tilbakemeldinger om at beboerne setter pris på denne årlige sjekken av leiligheten. Det sjekkes for vannlekkasjer, sluk renses om nødvendig, batteri skiftes i røykvarsler og fuktighetsdetektor i kjøkkenskap og funksjonstestes, brannslukningsapparat sjekkes, og andre ting som er satt på sjekklista utføres.

12 Side 11 Vi har hatt 1 større vannlekkasje/ forsikringssak i 2011 Denne lekkasjen hadde sin årsak i utett sluk i et bad som var helrenovert for noen år siden, men hvor det ikke var gjort tilfredsstillende arbeid. Dette resulterte i relativt store skader som hadde utviklet seg over noe tid i leiligheten under. Vaktmestertjeneste, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon eller Borettslaget hadde i 2011 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget. Redegjørelse for økonomisk resultat og budsjett for 2011 På grunn av en del uforutsette utgifter i 2010 gikk vi med et underskudd på ca ,- i forhold til budsjett, som var satt opp som et null-budsjett. Dette reduserte naturlig nok våre disponible midler tilsvarende. Likevel hadde vi solide disponible midler ved utgangen av Vi øket husleien for 2011 med 10 % og la opp til et budsjett for året med et overskudd på ca ,-kr, hvor en av målsettingene var å begynne å spare penger til de 2 større vedlikeholdsprosjekter vi visste vi måtte gjennomføre de nærmeste årene. Disse er beskrevet i punkter over. Resultatet for 2011 ble på ca. kr ,- slik at vi kompenserte for tapet i disponible midler fra 2010, og på den måten startet sparingen. Grunnen til at vi ikke nådde helt opp til det budsjetterte overskudd, var igjen primært ekstra utgifter på heisene. Vi diskuterte de 2 nevnte vedlikeholdsprosjekter på beboermøtet etter den ordinære generalforsamlingen. Spesielt utryggheten for uplanlagte heisstopp, fordi det ikke fins reservedeler, gjorde at det ble enighet om at styret utredet en fremskyndelse av gjennomføringen av vedlikeholdsprosjektene. Dette ble ytterligere interessant da en beboer kom på ideen om bare å skifte én av de 3 styringsenhetene og bruke den som reservedeler til de 2 andre. På den måten ville kostnadene også reduseres. Styringsenhetene har jo fungert bra i mange år, og det er egentlig ingen grunn til at de ikke skal gjøre det i flere år til. I og med at det ikke er slitasje på grunn av elde vi frykter, egner denne metoden utmerket for å redusere frykten for uplanlagt stopp. Da den ene heismaskinen i nr.1 nesten havarerte på slutten av året og måtte skiftes ut, vurderte styret det slik at vi ville anbefale å gjennomføre rehabilitering av heisene så fort som mulig. Siden vi da måtte finansiere dette ved å oppta lån, fant vi det hensiktsmessig å låne til og å gjennomføre rørrehabiliteringen samtidig. Vi innkalte derfor til ekstraordinær generalforsamling for å få fullmakt til å oppta nødvendig lån. Styret fikk fullmakt til å låne ca. 3,2 millioner til gjennomføring av de 2 prosjektene. Som følge av vedtakene økte vi husleien for 2012 med 10 %. I denne innkallingen er driftsbudsjettet for 2012 av regnskapstekniske årsaker ikke oppdatert for vedlikeholdsprosjektene. Hvis disse holder seg innenfor planlagte kostnadsrammer, vil forventet overskudd være på ca. kr ,-. Hvis vi setter av det beløpet som BEVARplanen tilsier på kr , får vi i tillegg en økning av disponible midler på ca ,-kr.

13 Side 12 Styrets videre arbeid Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Tverrbakken, den 18. april 2012 Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Jonas Drag /s/ Styremedlem Ragnhild Godtland /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

14 Side 13

15 Side 14

16 Side 15 Årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 1 Årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2011 Regnskap 2010 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB Detaljert fremstilling av Disponible midler Denne unaturlig store økningen av disponible midler i 2011 skyldes at det nye lånet vi har tatt opp for spesielle vedlikeholdsoppgaver i 2012, ble av «tekniske» årsaker regnskapsført og overført til Borettslagets konto i 2011, nærmere bestemt Dette medførte at vi hadde unormalt store disponible midler på ,-kr en dag i 2011, nemlig 31.12! Økningen av disponible midler for et år normalt oppfattes som et mål for det økonomiske resultat av årets drift. For å få et reelt bilde for 2011, har vi, med forutsetning av at lånet ble overført den , m.a.o. en dag senere og i samme år som pengene skal benyttes, laget en mer detaljert fremstilling. Regnskap Regnskap A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig gjeld (uten refinansiering av «vinduslånet») B. Årets endring disponible midler C. Reelle Disponible midler UB Dette betyr i klartekst at vi økte våre disponible midler i 2011 med ,-kr og hadde ved årets slutt ,-kr i disponible midler. Opptak av lån Betaling av restsaldo på lån, «vinduslånet», som skulle refinansieres Lån til de 2 større vedlikeholdsoppgavene i Tillagt de reelle disponible midler UB Slik fremkommer den «unaturlige» størrelsen på disponible midler UB i fremstillingen over Tverrbakken Borettslag

17 Side 16 2 Resultatregnskap 39 Tverrbakken Borettslag 2011 Tverrbakken Borettslag Note Regnskap Driftsinntekter 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført til/ fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Tverrbakken Borettslag

18 Side 17 3 Balanse 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Tverrbakken Borettslag

19 Side 18 4 Balanse 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Husbanken Pantegjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Tverrbakken, 18. april 2012 Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Jonas Drag /s/ Styremedlem Ragnhild Godtland /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem 39 Tverrbakken Borettslag

20 Side 19 5 Noter årsregnskap 2011 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. 39 Tverrbakken Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag Tid og sted: Torsdag 18. mai 217 kl. 18. på Rustad skole. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1-2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 3-5 REVISJONSBERETNING SIDE 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAI 2011 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 3 58 REVISJONSBERETNING SIDE 6 7 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 26. april Konstituering Innstilling til de respektive p

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 26. april Konstituering Innstilling til de respektive p 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Østausa Borettslag Tid og sted: Tirsdag 26.4.216 kl 18. i Grendehuset Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg av

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010

69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010 Side 17 Side 18 Side 19 Årsregnskap 2010 Helgerud Terrasse Borettslag Årsregnskap 2010 Helgerud Terrasse Borettslag 69 Helgerud Terrasse Borettslag Note - Disponible midler Regnskap 2010 Regnskap 2009

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

den 22. april 2016 Spoven Borettslag Styret

den 22. april 2016 Spoven Borettslag Styret Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag Tid og sted: Onsdag 18. mai 216 kl. 17.3 på Rustad skole. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer