RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN F1-prosjekt F Varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi. Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 Emne: PRG 106 Prosjektmetodikk og IKT-verktøy Tittel: Varmepumpe Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Andreas Bergersen Kjetil Brakstad Ingunn Hansen Anette Langseid Hermansen Pål Løvdal Aud Kristin Torp Alexander Zielinski Hovedveileder: Anette Mathisen Sensor: Biveileder: Svein Thore Hagen Prosjektpartner: Sammendrag: Hovedoppgaven i dette prosjektet var å undersøke om installasjon av varmepumpe ville kunne redusere strømforbruket, og i tillegg overveie andre alternativer til oppvarming. Vi har tatt for oss fordeler og ulemper ved bruk av varmepumpe, med tanke på at strømprisene er blitt så høye og er forventet enda høyere. Vi går også nærmere inn på hvordan den virker, hvilke typer som er mest brukt, hvordan de er bygd opp og faktorer ved installasjon. Gruppen har også fokusert på miljøaspektet ved bruk av varmepumpe. For en fullverdig drøfting av varmepumpe har gruppen i tillegg vurdert alternativer til oppvarming, slik som; Pelletskaminer, vedfyring, fyringsolje og gass. Til slutt tar vi for oss en case hvor vi sammenligner strømforbruket i et vanlig hjem med og uten varmepumpe. Håper dette arbeidet vil være like interessant og givende for leseren som det har vært for gruppe deltakerne. Det har blitt brukt IT verktøy som: Word, Paint, Frontpage og til fremføringen av prosjektrapporten ble det brukt Powerpoint Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Telemark University College Faculty of Technology Bachelor of Science JOURNAL FROM PROJECT IN COURSE <X0000 FALL/SPRING> 2006 Course: PRG 106 Prosjektmetodikk og IKT-verktøy Title: Heat pump Project group: F Group participants: Andreas Bergersen Kjetil Brakstad Ingunn Hansen Anette Langseid Hermansen Pål Løvdal Aud Kristin Torp Alexander Zielinski Availability: Open Mentor: Anette Mathisen Censor: Assisting mentor: Svein Thore Hagen Project partner: Summary: Summary The main task in this project was to compare the electricity consumption with and without a heat pump in a regular sized home, and to look at some heating alternatives. We have been looking at the advantages and disadvantages using a heat pump, when the electricity prices are expected to increase. We are also looking at how it works and what is inside. Which types are most commonly used, and factors regarding installation. Our group have also focused at the environmental effect using a heat pump. For a diverse study of the heat pump, the group also have focused on heating alternatives such as; pellet stoves, use of firewood, heating oil and gas. At the end we considered a case where we compared the electrical consumption with and without a heat pump in a traditional household. We wish that this report will be just as interesting for the person who is reading it as it has been for the group participants. The software used in this report is as following: Word, Paint, Frontpage and in addition we have used PowerPoint for the presentation. TUC takes no responsibility for the results and conclusions in this student journal Faculty of Technology

4 Forord FORORD Denne rapporten er et 1 semester prosjekt i fagene prosjektmetodikk og IKT, ved høgskolen i Telemark. Prosjektet har som mål å lære studentene, samarbeid, gruppedeltagelse, møteledelse, rapportskriving, slik at vi kan bruke denne arbeidsmåte videre i studiene og i et fremtidig yrke. Arbeidet med denne rapporten har foregått både i form av felles gruppearbeid, og selvstendig arbeid. Det enkelte gruppemedlems kunnskap innenfor prosjektemnet var i forkant varierende, og vi har forsøkt å fordele oppgaver ut fra interesser. Prosjektet har bidratt til å øke vår kunnskap på et fagfelt som både er interessant og fremtidsaktuelt. Denne rapporten er på ingen måte noen fullstendig utredning ved alle aspekter av varmepumper, men med tanke på studenter på samme kunnskapsnivå. Vi håper den kan bidra med å gi økt kunnskap til hvordan et slikt system fungerer, og at det finnes mer energisparende og miljøvennlige løsninger enn konvensjonell oppvarming. Vi vil gjerne takke vår veileder Anette Mathisen, for hjelp og veiledning underveis. Porsgrunn 22. nov 2006 Pål Løvdal Ingunn Hansen Aleksander Zielinski Kjetil Brakstad Aud Kristin Torp Andreas Bergersen Anette Langseid Hermansen F

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Innholdsfortegnelse Innledning Varmepumpe Hovedfunksjon Arbeidsmediet Kretsløpet Effektivitet Forskjellige typer varmepumpe Vann-vann-varmepumpe Bergvarmepumpe Jordvarmepumpe Sjøvarmepumpe /ferskvann Luft-luft-varmepumpe Luft-vann-varmepumpe Avtrekksvarmepumpe Faktorer ved installasjon av varmepumper Installasjon Priser/ lønnsomhet Støy Miljø Alternativer til varmepumpe Pelletskaminer Vedfyring Fyringsolje Gass Case Konklusjon...22 Referanser...23 F

6 Innledning 1 INNLEDNING Det er ventet høye strømpriser utover høsten og en mulig energimangel i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om installasjon av varmepumpe vil redusere strømforbruket, men også overveie andre alternativer til oppvarming. Rapporten forteller hvordan en varmepumpe virker, hvilke faktorer en skal tenke på ved montering, andre alternativer til oppvarming og miljøkonsekvensene,. Tilslutt i rapporten er det utarbeidet en case hvor det sammenlignes energiforbruk med og uten varmepumpe i et vanlig hjem. Hovedsakelig er rapporten bygd opp med en teoretisk del og en case. Gruppen har valgt å bruke internett som hovedhjelpemiddel til innsamling av informasjon, men har også vært i kontakt med et firma, Bakke Sørensen AS som monterer varmepumper. Våre referanser blir skrevet inn i kapitelene med henvisning til en kildeliste i slutten av rapporten. F

7 Varmepumpe 2 VARMEPUMPE En varmepumpe er en elektrisk maskin som overfører varme fra et sted til et annet. Varmepumpa lager ikke all energien selv, den henter varme fra omgivelsene. Tilførsel av 1 kwh til en varmepumpe avgir i gjennomsnitt 3 kwh. En vanlig varmepumpe kan også fungere som en airconditioner. 2.1 Hovedfunksjon Varmepumpen overfører varme ved å sirkulere en substans som fungerer som et arbeidsmedium, gjennom en syklus av fordamping og kondensering. En kompressor pumper arbeidsmediet gjennom to kjøleribber. I den ene kjøleribben fordamper kjølevesken under lavt trykk (fordamperen), og absorberer varme fra omgivelsene. Deretter blir arbeidsmediet komprimert på veien til den neste kjøleribben, hvor den avkjøles og kondenserer under høyt trykk, i denne prosessen overfører den varme til boligens varmesystem, slik figur 2.1 viser. Figur 2.1 Kretsløpet[6] F

8 Varmepumpe 2.2 Arbeidsmediet Det er forskjellige arbeidsmedier som passer til forskjellige bruksområder. Tidlig på 30-tallet ble det brukt syntetiske arbeidsmedier, som KFK (KlorFluorKarboner), og senere HKFK (HydroKlorFluorKarboner). Disse er ikke brennbare eller giftige. KFK er i dag forbudt fordi det er kraftig ozon-nedbrytende. HKFK er også forbudt i nye anlegg, men du kan frem til etterfylle arbeidsmediet i eksisterende anlegg. KFK og HKFK er blitt erstattet av HFK (HydroFluorKarboner) Dette arbeidsmediet har ikke så stor nedbrytende effekt på ozonlaget, men det er en drivhusgass, derfor er det pålagt en statlig avgift for å produsere og innfører HFK. Den statlige avgiften har medført at det er stor interesse for naturlige arbeidsmedier, som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner. Ammoniakk er godt egnet av den grunn at det har høyt kokepunkt og har vært benyttet i hele perioden med syntetiske arbeidsmedier. Bruksområde er noe begrenset da ammoniakk er giftig. Karbondioksid kan arbeide under høyt trykk, og det skjer ingen kondensering ved varmeavgivelse. Dette fungerer bra når varmebæreren gjennomgår en stor temperatur endring, som tilberedning av varmt tappevann. [3] F

9 Varmepumpe 2.3 Kretsløpet I kompressoren blir arbeidsmediet komprimert, ettersom trykket øker blir arbeidsmediet varmere. Som et resultat av dette, blir også kokepunktet høyere. Arbeidsmediet går videre gjennom kondensatoren. Dette er som en radiator, eller en kjøleribbe som utstråler varme, dette kjøler ned arbeidsmediet, og varmer omgivelsene. I denne prosessen blir arbeidsmediet flytende og det kondenserer. I strupeventilen synker trykket, arbeidsmediet blir delvis fordampet. Det blir til en blanding av gass og flytende veske og blir kaldere. Her synker trykket og da synker kokepunktet i væsken, derfor fordamper arbeidsmediet. Arbeidsmediet går videre gjennom fordamperen. Det er her arbeidsmediet henter energien, ved å absorbere varme gjennom en serie av tynne rør, som varmer opp arbeidsmediet, og avkjøler omgivelsene. Nå fordamper arbeidsmediet helt. Slik som vist i figur 2.3. [2] [3] Figur 2.3 Et kretsløp som består av fire deler, kompressor, kondensator, strupeventil og fordamperen. [2] F

10 Varmepumpe 2.4 Effektivitet Bruk av varmepumpe på en mild dag, vil gi en virkningsgrad på 3 til 4, mens en vanlig varmeovn har en virkningsgrad på 1. En varmepumpe som får 1 kwh tilført energi, kan overføre mer enn dette i varme, fra et kaldere til et varmere sted. Dette kan uttrykkes som en effektivitets grad over 100 %, noe som skulle tilsi at energi blir produsert. Det er ikke arbeidet i seg selv som produserer varme, men den overfører eksisterende energi. Varmepumper er mer effektive i varmemodus enn kjølemodus (aircondition). Dette er fordi maskineriet i seg selv bruker noe energi som går over i varme. Denne varmen kan brukes effektivt i varmemodus og legges til den totale effekten. Men for avkjøling så er det bare en ulempe. [1] F

11 Forskjellige typer varmepumpe 3 FORSKJELLIGE TYPER VARMEPUMPE Varmepumper henter energi fra naturen. Når solen skinner tilføres jordskorpen energi i form av varme. En del av denne energien lagres i jord, fjell, luft og vann, og den kan vi hente ut igjen til boligoppvarming. Ser man bort fra uteluft, vil varmen helt eller delvis akkumuleres i den varme årstiden. For varmepumpens funksjon og økonomi er det helt avgjørende at det ikke tas mer varme ut av varmekilden i fyringssesongen enn det som etterfylles om sommeren. I tillegg bør varmekilden være tilgjengelig i rimelig nærhet av varmepumpen. Grunnvarme er velegnet som energikilde for varmepumper. Grunnvarme er en betegnelse på energi lagret i grunnen, enten i berggrunn, jord eller løsmasser. Energien kommer fra sol-oppvarming og geotermisk energi (energi fra jordas indre). Grunnvarme er gunstig i Norge siden man har en lang fyringssesong og spredt bosetting. Løsmasse-dekkets tykkelse er liten, og varmepumpeanlegg basert på fjellbrønn kan benyttes de fleste steder. Prinsippet er det samme uansett type varmepumpe, man henter energi fra omgivelsene, energien opptas og utnyttes i et varmesystem. [3] [4] [5] 3.1 Vann-vann-varmepumpe Vann-vann-varmepumpe henter energien fra jord, fjell eller vann, der temperaturen er ganske stabil. Best egnet for den husstanden som har energiforbruk rundt kwh i året. Slike varmepumper gir ingen støy utendørs. Det kreves at man har vannbåren varme i huset. [4] [5] F

12 Forskjellige typer varmepumpe Bergvarmepumpe Bergvarmepumper utnytter magasinert sommervarme i fjellgrunnen, og i varierende grad fra grunnvann. 10 meter eller dypere ned i fjellet er temperaturen stabil hele året, ca. 7 grader langs kysten i sør, til 2 grader på Finnmarksvidda. [5] En bergvarmepumpe henter lagret solenergi fra fjellet via borehull. Fra et meter dypt borehull, gjerne plassert 2 3 meter fra grunnmuren, hentes varmen opp. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske. Fjellmassivet rundt borrehullene kjøles ned om vinteren, og varmes opp igjen om sommeren ved varmetilførsel fra omkringliggende fjellmasser og vannårer. [4] Bergvarme er en mulighet for de fleste boliger fordi stor tomt er unødvendig. Effektuttaket er avhengig av brønnens dybde, fjellets temperatur og varmeledningsevne. Temperaturen i borehullet synker innledningsvis, men stabiliserer seg etter hvert på rundt 0 grader. [3] [4] Figur 3.1 Bergvarmepumpe [6] F

13 Forskjellige typer varmepumpe Jordvarmepumpe Med jordvarme menes den varmen som vi får ut fra jordens ytterste sjikt, dvs. solvarme lagret i jordoverflaten. Dette sjiktet defineres som jord ned til 3 meter dyp. Et stykke ned i jorda er temperaturen ganske stabil på ca 4 grader. Ved å grave ned slynger av rør over et større område, hentes varmen opp. En jordvarmepumpe krever et relativt stort område for nedgraving av rør. En normal enebolig krever 200 til 400 meter slange og kvadratmeter areal, og egner seg godt for gårdsbruk med stort jordareal. Kollektorslanger fylt med frostvæske graves ned på 0,6 1,5 meter dybde, avhengig av teledybden. Avstand mellom sløyfene skal være minst 1,5 meter. Kortere avstand medfører at varmepumpen henter ut mindre energi. Fuktige og kvartsholdige jordarter har god varmeledningsevne både i frosset og ufrosset tilstand. En betydelig del av varmeuttaket er frysevarme som avgis når fuktigheten i jordlaget fryser. Vannrik myrjord har best ledningsevne, tørr sandjord har dårligst. Vannholdige jordarter er svært utsatte for telehiv, og dette må det kompenseres for ved å passe på å grave dypt nok. Bilde 3.2 Jordvarmepumpe [6] F

14 Forskjellige typer varmepumpe Sjøvarmepumpe /ferskvann Sjøvann har høy og stabil temperatur og er en meget god varmekilde. Sjøtemperaturen er gunstigst i Sør-Norge, ca. 6-8 grader på større dyp enn 25meter. Data for sjøvanns-temperatur er relativt godt kartlagt langs hele kysten. Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord- og bergvarmepumpe. [3] [4] En må spesielt passe på at anlegget dimensjoneres og rørene må legges så dypt at isdannelsen utenpå rørene ikke oppstår. Når is legger seg utenpå rørene reduseres varmeopptaket. Sjøvannspumper forutsetter at avstanden fra boligen til sjøen ikke er mer enn 100meter. Ved lengre avstand vil kostnader og varmetap øke. [5] [6] En sjøvarmepumpe henter energien fra lagret solenergi i havet. Kollektorslanger fylt med arbeidsmediet legges i bunnslammet, der temperaturen er høyere enn i vannet. Større dyp, jo mer stabil temperatur gjennom hele året. Rørene legges i stor nok dybde til at de får ligge i ro for oppankring, is og bevegelser i vannet. Rørene forankres til bunnen med betonglodd. [6] Grunnvannsvarmepumper kan anvendes der det finnes grunnvann i store mengder, som i Hedmark. Grunnvannet holder nesten konstant temperatur året rundt ca grader, og kan utnyttes direkte i et system. Dette gir en stabil vannforsyning, men grunnvann inneholder ofte mye luft, små sandkorn og korrosive stoffer. Ferskvann kan også brukes som varmekilde, men vil være mer utfordrende siden slangen kan utsettes for nedising og evt. flom. Groing og frysing på kollektorslangen (den slangen som legges i innsjøen og henter varmen) vil redusere varmepumpens effekt. Hvis det legger seg is på slangen skyldes det at varmeuttaket er for høyt i forhold til rørlengden og temperaturen på vannet. [7] [8] [9] Bilde 3.3 Sjøvarmepumpe [6] F

15 Forskjellige typer varmepumpe 3.2 Luft-luft-varmepumpe En luft-luft-varmepumpe henter varme fra uteluften. Effekten synker med hvor kaldt der er ute, men gir god effekt helt ned mot -15 grader. Jo lengre fyringssesong man har, jo mer gunstig er en luft-luft-varmepumpe. [6] Luft har lav varmekapasitet og tetthet, og krever en stor luftstrøm ved varmeuttak. Ved ute temperatur lavere enn 2 grader, blir fuktigheten i luften som rim på fordamperflaten, og man må avrime. Ved avriming vil effekten av varmepumpen reduseres. På kalde dager må man ha en ekstra oppvarmingskilde. [3] [4] Luft-luft-varmepumpe kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Varmepumpa plasseres på yttervegg og stikker ut fra huset som en kasse. Energien transporteres videre til kompressoren før den avgir varme til boligens varmesystem. Varmepumpen er termostatstyrt, lett å installere, og kan etterinstalleres. Luft-luft-varmepumpen kan kjøres i revers og gi kjøling når det er varmt ute. Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energi spare resultat på lang sikt. Utedelen bør skjermes fra nedbør og vind. Bilde 3.4 Ute luft varmepumpe [6] F

16 Forskjellige typer varmepumpe 3.3 Luft-vann-varmepumpe Energien hentes fra uteluft eller avtrekksluft, og leverer varme til vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer, og kan dekke deler av behovet for tappevann. Egner seg best for husstander som har energiforbruk over kwh per år Avtrekksvarmepumpe Avtrekksvarmepumpe har samme prinsipp som en luft-luft-varmepumpe, men her hentes varmen fra den varme avtrekksluften i boligen. Pumpen er bare aktuell der man har ett avtrekkspunkt for ventilasjonsluft. Brukt ventilasjonsluft holder grader. Ventilasjonssystemet med denne type varmepumpe vil gi et godt inne klima. Det er begrenset hvor mye varme som kan hentes ut, derfor er man avhenging av ekstra varmekilde i enkelte perioder med lav ute temperatur. Det er viktig med god ventilasjon i huset, og at boligen er godt isolert slik at varmetapet ikke blir så stort.[6] Varmeeffekten på avtrekksvarmepumpe modellene varierer fra 1,5 til 5 kw avhengig av avtrekksluftmengde og varmebehov. Avtrekksvarmepumper kan være små og utelukkende til oppvarming av varmtvann gjennom hele året. En besparelse på kWh kan forventes maksimalt kwh. [5] Bilde 3.5 Avtrekksvarmepumpe [6] F

17 Faktorer ved installasjon av varmepumper 4 FAKTORER VED INSTALLASJON AV VARMEPUMPER Ved nybygg eller omfattende rehabilitering vil det være lønnsomt å satse på et system i form av vannbåren varme, enten som radiatorvarme eller lavtemperert gulvvarme. 4.1 Installasjon Ved legging av gulvvarme benyttes diffusjonstette og aldringsbestandige plastrør som støpes ned i betonggulv eller legges i trebjelkelag. Vannbåren varme er lavtemperatur anlegg der temperaturen på vannet er ca grader, og som gir komfortabel og stabil varmefordeling i boligen. Lave temperaturer er skånsomt for alle typer gulv, som fliser, betong, tre, parkett, gulvbelegg eller tepper. Gulvvarmen legges slik at hvert rom får sitt individuelle system som reguleres etter rommets behov. Rørene legges forholdsvis tett for å bruke kjøligere vann og få samme effekt. Utlegging av rørsløyfer i betong eller bjelkelag bør ikke være lengre enn 120 meter, for å holde temperaturen gjennom hele sløyfa. Vannbåren varme i gulvet ligger skjult, noe som gir stor frihet med tanke på innredning. Varmen blir jevnt fordelt, og temperaturen blir høyere langs gulvet, i forhold til rom som har veggmonterte varmekilder. Den enkleste og rimeligste varmepumpen er basert på uteluft, fordi tilgjengeligheten er meget stor. Problemet er stor temperatur forskjell, spesielt i oppvarmingssesongen. Effekten blir lavere jo større temperaturløft pumpen må utføre. Temperaturløft er forskjellen fra utetemperatur til innetemperatur. En luft-luft-varmepumpe består av en inne- og en utedel. Ofte blir det et kompromiss mellom hva som er den mest diskrete plasseringen, og hvordan luften blir fordelt best mulig. Varmen distribueres i huset via innedelen som blåser varmluft ut i rommet. For å få størst mulig effekt er det nødvendig med åpne romløsninger slik at luften kan sirkulere fritt. Luft-luft-varmepumper har en levetid på ca år og den er dyrere å reparere enn de andre varmepumpene. Foruten avriming av utedelen når temperaturen går under 0 grader, og skifte av støv/pollenfilter, må den vedlikeholdes hvert 3. til 4.år. [7] [11] 4.2 Priser/ lønnsomhet En varmepumpe er en investering som skal være lønnsom på sikt, en bør derfor velge en løsning med lang levetid, ca år. Systemutforming, montasjekvalitet og dermed arbeidsbetingelsene til varmepumpen bestemmer nytteverdien. Hvis varmepumpen skal erstatte elektrisitet direkte til oppvarming, vil reduksjon i bruk av elektrisk energi bli mellom 50 og 70 % av årsforbruket. Uteluftbaserte systemer vil gi mindre besparelse enn vannbaserte, generelt en virkningsgrad på 1:3, som forklart i kapittel 2. F

18 Faktorer ved installasjon av varmepumper For å oppnå størst mulig besparelse er det avgjørende å få varmepumpens årsvarmefaktor høyest mulig. Det oppnås som regel ved å la varmepumpen arbeide med lavest mulig temperaturløft. Det vil si at energi hentes ved høyest mulig temperatur, avgivelse og distribusjon skjer ved lavest mulig temperatur. Det er viktig å ikke installere en varmepumpe med for stor kapasitet, dette kan senke lønnsomheten. Den vil ofte ha hyppige start/stopp som medfører høy slitasje og kort levetid. Med tanke på vedlikeholdskostnader er kompressoren den kostbare slitedelen. Den holder vanligvis år avhengig av gangtid og driftsbetingelser. Resten av varmepumpen kan ha mye lengre levetid. Kompressorskifte koster i størrelsesorden kr. Unntaket er luft-luftvarmepumper som regnes å ha en total levetid på rundt 10 år, avhengig av produkt, installasjon og bruk. Hvis man velger at det skal legges inn gulvvarme, kan det trekkes fra ,- kr i kostnadssammenlikningen fordi gulvvarmeanlegget koster det samme uansett energikilde. Man kan ved bruk av gulvvarme redusere gjennomsnittstemperaturen med ca 2-3 grader, dette vil gi en innsparing på 10-15% av det årlige energibehovet. Det er også mulig å varme opp tappevann med varmepumper, disse kommer gjerne med en innebygget bereder, og man kan derfor trekke fra denne utgiften. [7] [9] Tabell 4.1 Priser på installasjon Luft/ luft: ,- Vann/vann: Pris borehull + anlegg ,- Pumpe ,- Gulvvarmeanlegg ,- Totalt ,- Sjøvann Sjøanlegg ,- Pumpe ,- Gulvvarmeanlegg ,- Totalt ,- Jordvarme Jordvarme anlegg ,- Gulvvarme anlegg ,- Pumpe ,- Totalt ,- F

19 Faktorer ved installasjon av varmepumper 4.3 Støy Støyen på de forskjellige pumpene varierer en del. De forskjellige produsentene har store pris og kvalitetsforskjeller på pumpene. Dette gjelder spesielt de forskjellige luft- luft-varmepumpene. Støy, kvalitet og pris har en sammenheng. Luftvarmepumpe er den typen pumpe som støyer mest, da systemet inne er en vifte som blåser oppvarmet luft. Støynivået er litt varierende avhengig av hvilken modell man velger, men de fleste modeller på markedet i dag er relativt stillegående. Da det er et krav om at lydnivået utenfor naboens vindu maksimalt kan være 35 desibel, må dette også være med i vurderingen av utvendig montering. De andre pumpealternativene som baserer seg på gulvvarme gir ingen støy i det hele tatt. For allergikere er gulvvarme et bra alternativ da det ikke virvler opp støv. [10] F

20 Miljø 5 MILJØ Det sterkeste argumentet for å velge en varmepumpe er fornuftig energibruk. En trenger bare å kjøpe 25 til 50 % av energien til oppvarming, resten hentes fra naturen utenfor.[12] Hvis 3 kubikkmeter olje erstattes med en elektrisk drevet varmepumpe, reduseres utslippene av CO2 med ca. 8 tonn. Også utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider reduseres. Med andre ord: Varmepumper gir både globale og lokale gevinster. Alt for mange i Norge bruker elektrisitet til direkte oppvarming. Panelovner og elektriske varmekabler har noe av skylden for at landet må importere elektrisitet fra Danmarks kullfyrte kraftverk. Dette kan vi unngå ved å benytte varmepumper. [12] Varmepumper gir dessverre ikke bare gevinster, de er også skadelige for miljøet. Hvis gassen som brukes som kjølemedium i anlegget slippes ut, tilsvarer det CO2-utslipp fra biler på ett år. Miljøskadene kan oppstå når anleggene om noen år skal demonteres. Dersom dette ikke gjøres fagmessig, betyr det store skadelige utslipp. Trykket i en varmepumpe til en husholdning kan komme opp i mer enn 35 bar. Til sammenligning arbeider en luftdrevet spikerpistol med et trykk på 8 bar. Uautorisert demontering og annet arbeid på anlegg kan være svært risikabelt.[13] Myndighetene har ingen klar strategi for hvordan de skal håndtere det potensielt store klimagassutslippet eller risikabel demontering av de trykksatte anleggene.[13] Over huseiere har skaffet seg varmepumpe de siste fem årene. Disse anleggene har en teknisk levetid på år, og innen den tid kan antallet være fordoblet. En alminnelig varmepumpe belaster det globale klimaet gjennomsnittlig tilsvarende 2 tonn CO2, om den slipper ut i atmosfæren.[13] Det vanskelige er at huseierne er private husholdninger, som ikke har noen krav på seg til å behandle gassen som farlig avfall. De får rundt 300 kr i pant for ett kilogram gass til oss, sier Pia Andersen hos Stiftelsen ReturGass. Men det er neppe nok til å få de fleste til å tappe gassen på en tett beholder og sende den inn. Hun viser til at disse problemstillingene også gjelder for andre små anlegg, som kjøleskap og klimaanlegg i biler. Dessuten er det ingen lett oppgave for ukyndige å tappe gassen av og over i en ny beholder.[13] Daglig leder Per Vemork i Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (Kelf) peker på en EU-forordning som kommer til å påvirke det norske regelverket, som i dag er temmelig løst når det gjelder krav til anleggseiere.[13] Det vil bli satt krav til alle anlegg som inneholder fluorerte kuldemedier at de skal underkastes periodisk tilsyn og vedlikehold, og overvåkes med gassdetektor. I dag ser det ut til at det vil bli satt en nedre grense på anlegg som inneholder mer enn 3 kg gass. Men vi håper og ønsker at forordningen vil gjelde alle anlegg, uansett størrelse. [13] F

21 Alternativer til varmepumpe 6 ALTERNATIVER TIL VARMEPUMPE 6.1 Pelletskaminer Pellets er tørket og presset biomasse. De forbrennes i spesielle pelletskaminer som kan minne om vanlige vedovner. Formen, størrelsen og energitettheten på pelletsene gjør dem i tillegg svært gunstige å frakte og lagre. Pelletskaminer er bygd med egen brenseltank ca l. og er enkel å betjene. En termostat regulerer effekten ved å justere innmating av pellets og lufttilgang i brennkammeret. Med en avansert pelletskamin vil man i tillegg kunne programmere termostaten, noe som gir enda større energisparing. Pelletskaminer har en moderne forbrenningsteknologi som hindrer lokal luftforurensning. De gir lavere partikkelutslipp og forbrenner brenselet mer effektivt enn vedovner. I tillegg er det ingen fare for pipebrann. Pelletskaminer ligger i prisområdet; kr, men det anbefales å kjøpe en kamin til minst kr hvis man skal ha kvalitet og flere funksjoner. Prisen på pellets ligger på ca øre/kwh eller ca 2,15 kr/kg [16]. 1 kg pellets inneholder 5kWh energi, ettersom virkningsgraden på en pelletskamin er ca. 85 % vil det gi ca. 5kWh*0,85 = 4,25kWh til oppvarming. Normalt årsforbruk for oppvarming ligger på anslagsvis kWh. Trenger da 15000/4,25kg =3 530kg pellets eller i underkant av 5 paller (1 pall = 750 Kg) for å dekke hele oppvarmingsbehovet for en bolig. [14] [15] [16] 6.2 Vedfyring Vedfyring brukes ofte som et supplement til elektrisk oppvarming. Energiprisen for ved ligger på mellom 55 øre/kwh og 80 øre/kwh.tar man utgangspunkt i 80 øre/kwh og at en vanlig husholdning bruker kwh til oppvarming, vil kostnaden ved å bruke vedfyring som eneste oppvarmingkilde bli: (15000*0,80=12000) ca kr.[14] Vedfyring representerer over 50 % av den lokale forurensingen i de store byene. F

22 Alternativer til varmepumpe 6.3 Fyringsolje Oppvarming med fyringsolje er en annen form for varming, basert på fossilt brennstoff. Med oljefyring menes lampeolje og parafin, noe som gir effektiv varme. Driftsikkerheten til nye kabinettkjeler har høy sikkerhets-standard. Fyringsolje er ikke eksplosiv, men lett brennbar. Kabinettkjelene har høy virkningsgrad og er økonomiske i drift. Dette skyldes at flammetemperaturen til fyringsoljer har høyere temperatur enn f. eks gassfyring. Fyringsoljer brenner lengre enn gass på samme mengde brennstoff. Ovnene er blitt kompakte, noe som gjør dens plassering i rommet enkelt, og man trenger ikke skorstein til å videreføre varmen. I motsetning til gass, trenger ikke olje- eller parafintanken å plasseres utendørs. Relativt lavt CO2 utslipp gjør dette til et mer miljøvennlig produkt. Oljefyringen trenger en tank innendørs eller en som graves ned i hagen. Anlegget krever årlig service og ettersyn. I lekkasje tilfelle, vil grunnvannet utsettes for forurensning. Derfor er det viktig med lekkasjefritt system. Olje og parafin er en ikke fornybar ressurs, på samme måte som gass. De frigjør CO2 som er skadelig for miljøet. [16] [17] 6.4 Gass Gass til oppvarming av bolig er en enkel måte å fyre på. Gassene som brukes er propan og butan, ikke fornybar energi. Dette er flytende gassprodukter etter oljeraffinering. Gass er det mest miljøvennlige produktet blant alle fossile brennstoff, pga. lavt CO2 utslipp. Den brenner med en ren og klar flamme, og etterlater ikke sot eller forkulling. Gasskjeler har en meget høy virkningsgrad, dette gir et lavt forbruk. 1 kg Propan gir 12,8 kwh. Anlegget bruker ikke mye tid eller energi til å varme opp sitt eget system før den kan varme omgivelsene. En gasskjele kan utnytte 100 % av energien ved å benytte kondensvarmen i den frigjorte eksosen. Gass er naturlig lett antennbar og eksplosjonsfarlig ved feil installering eller bruk. Moderne anlegg har løsninger som gjør produktene meget sikre mot lekkasje ved riktig bruk, men fagkunnskapen om gass er foreløpig begrenset. Gass til boligvarme må lagres utendørs tank, og systemet må installeres av autorisert rørlegger. [16] [17] F

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Totalløsning for næring og industri

Totalløsning for næring og industri nr. 4 2014 www.kulde.biz Totalløsning for næring og industri Nye prosjekter på gang? Rehabilitering eller nybygg, ta gjerne kontakt med en av våre spesialister innen prosjekt og næring. EcoConsult satser

Detaljer