RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN F1-prosjekt F Varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi. Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 Emne: PRG 106 Prosjektmetodikk og IKT-verktøy Tittel: Varmepumpe Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Andreas Bergersen Kjetil Brakstad Ingunn Hansen Anette Langseid Hermansen Pål Løvdal Aud Kristin Torp Alexander Zielinski Hovedveileder: Anette Mathisen Sensor: Biveileder: Svein Thore Hagen Prosjektpartner: Sammendrag: Hovedoppgaven i dette prosjektet var å undersøke om installasjon av varmepumpe ville kunne redusere strømforbruket, og i tillegg overveie andre alternativer til oppvarming. Vi har tatt for oss fordeler og ulemper ved bruk av varmepumpe, med tanke på at strømprisene er blitt så høye og er forventet enda høyere. Vi går også nærmere inn på hvordan den virker, hvilke typer som er mest brukt, hvordan de er bygd opp og faktorer ved installasjon. Gruppen har også fokusert på miljøaspektet ved bruk av varmepumpe. For en fullverdig drøfting av varmepumpe har gruppen i tillegg vurdert alternativer til oppvarming, slik som; Pelletskaminer, vedfyring, fyringsolje og gass. Til slutt tar vi for oss en case hvor vi sammenligner strømforbruket i et vanlig hjem med og uten varmepumpe. Håper dette arbeidet vil være like interessant og givende for leseren som det har vært for gruppe deltakerne. Det har blitt brukt IT verktøy som: Word, Paint, Frontpage og til fremføringen av prosjektrapporten ble det brukt Powerpoint Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Telemark University College Faculty of Technology Bachelor of Science JOURNAL FROM PROJECT IN COURSE <X0000 FALL/SPRING> 2006 Course: PRG 106 Prosjektmetodikk og IKT-verktøy Title: Heat pump Project group: F Group participants: Andreas Bergersen Kjetil Brakstad Ingunn Hansen Anette Langseid Hermansen Pål Løvdal Aud Kristin Torp Alexander Zielinski Availability: Open Mentor: Anette Mathisen Censor: Assisting mentor: Svein Thore Hagen Project partner: Summary: Summary The main task in this project was to compare the electricity consumption with and without a heat pump in a regular sized home, and to look at some heating alternatives. We have been looking at the advantages and disadvantages using a heat pump, when the electricity prices are expected to increase. We are also looking at how it works and what is inside. Which types are most commonly used, and factors regarding installation. Our group have also focused at the environmental effect using a heat pump. For a diverse study of the heat pump, the group also have focused on heating alternatives such as; pellet stoves, use of firewood, heating oil and gas. At the end we considered a case where we compared the electrical consumption with and without a heat pump in a traditional household. We wish that this report will be just as interesting for the person who is reading it as it has been for the group participants. The software used in this report is as following: Word, Paint, Frontpage and in addition we have used PowerPoint for the presentation. TUC takes no responsibility for the results and conclusions in this student journal Faculty of Technology

4 Forord FORORD Denne rapporten er et 1 semester prosjekt i fagene prosjektmetodikk og IKT, ved høgskolen i Telemark. Prosjektet har som mål å lære studentene, samarbeid, gruppedeltagelse, møteledelse, rapportskriving, slik at vi kan bruke denne arbeidsmåte videre i studiene og i et fremtidig yrke. Arbeidet med denne rapporten har foregått både i form av felles gruppearbeid, og selvstendig arbeid. Det enkelte gruppemedlems kunnskap innenfor prosjektemnet var i forkant varierende, og vi har forsøkt å fordele oppgaver ut fra interesser. Prosjektet har bidratt til å øke vår kunnskap på et fagfelt som både er interessant og fremtidsaktuelt. Denne rapporten er på ingen måte noen fullstendig utredning ved alle aspekter av varmepumper, men med tanke på studenter på samme kunnskapsnivå. Vi håper den kan bidra med å gi økt kunnskap til hvordan et slikt system fungerer, og at det finnes mer energisparende og miljøvennlige løsninger enn konvensjonell oppvarming. Vi vil gjerne takke vår veileder Anette Mathisen, for hjelp og veiledning underveis. Porsgrunn 22. nov 2006 Pål Løvdal Ingunn Hansen Aleksander Zielinski Kjetil Brakstad Aud Kristin Torp Andreas Bergersen Anette Langseid Hermansen F

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Innholdsfortegnelse Innledning Varmepumpe Hovedfunksjon Arbeidsmediet Kretsløpet Effektivitet Forskjellige typer varmepumpe Vann-vann-varmepumpe Bergvarmepumpe Jordvarmepumpe Sjøvarmepumpe /ferskvann Luft-luft-varmepumpe Luft-vann-varmepumpe Avtrekksvarmepumpe Faktorer ved installasjon av varmepumper Installasjon Priser/ lønnsomhet Støy Miljø Alternativer til varmepumpe Pelletskaminer Vedfyring Fyringsolje Gass Case Konklusjon...22 Referanser...23 F

6 Innledning 1 INNLEDNING Det er ventet høye strømpriser utover høsten og en mulig energimangel i Norge. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om installasjon av varmepumpe vil redusere strømforbruket, men også overveie andre alternativer til oppvarming. Rapporten forteller hvordan en varmepumpe virker, hvilke faktorer en skal tenke på ved montering, andre alternativer til oppvarming og miljøkonsekvensene,. Tilslutt i rapporten er det utarbeidet en case hvor det sammenlignes energiforbruk med og uten varmepumpe i et vanlig hjem. Hovedsakelig er rapporten bygd opp med en teoretisk del og en case. Gruppen har valgt å bruke internett som hovedhjelpemiddel til innsamling av informasjon, men har også vært i kontakt med et firma, Bakke Sørensen AS som monterer varmepumper. Våre referanser blir skrevet inn i kapitelene med henvisning til en kildeliste i slutten av rapporten. F

7 Varmepumpe 2 VARMEPUMPE En varmepumpe er en elektrisk maskin som overfører varme fra et sted til et annet. Varmepumpa lager ikke all energien selv, den henter varme fra omgivelsene. Tilførsel av 1 kwh til en varmepumpe avgir i gjennomsnitt 3 kwh. En vanlig varmepumpe kan også fungere som en airconditioner. 2.1 Hovedfunksjon Varmepumpen overfører varme ved å sirkulere en substans som fungerer som et arbeidsmedium, gjennom en syklus av fordamping og kondensering. En kompressor pumper arbeidsmediet gjennom to kjøleribber. I den ene kjøleribben fordamper kjølevesken under lavt trykk (fordamperen), og absorberer varme fra omgivelsene. Deretter blir arbeidsmediet komprimert på veien til den neste kjøleribben, hvor den avkjøles og kondenserer under høyt trykk, i denne prosessen overfører den varme til boligens varmesystem, slik figur 2.1 viser. Figur 2.1 Kretsløpet[6] F

8 Varmepumpe 2.2 Arbeidsmediet Det er forskjellige arbeidsmedier som passer til forskjellige bruksområder. Tidlig på 30-tallet ble det brukt syntetiske arbeidsmedier, som KFK (KlorFluorKarboner), og senere HKFK (HydroKlorFluorKarboner). Disse er ikke brennbare eller giftige. KFK er i dag forbudt fordi det er kraftig ozon-nedbrytende. HKFK er også forbudt i nye anlegg, men du kan frem til etterfylle arbeidsmediet i eksisterende anlegg. KFK og HKFK er blitt erstattet av HFK (HydroFluorKarboner) Dette arbeidsmediet har ikke så stor nedbrytende effekt på ozonlaget, men det er en drivhusgass, derfor er det pålagt en statlig avgift for å produsere og innfører HFK. Den statlige avgiften har medført at det er stor interesse for naturlige arbeidsmedier, som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner. Ammoniakk er godt egnet av den grunn at det har høyt kokepunkt og har vært benyttet i hele perioden med syntetiske arbeidsmedier. Bruksområde er noe begrenset da ammoniakk er giftig. Karbondioksid kan arbeide under høyt trykk, og det skjer ingen kondensering ved varmeavgivelse. Dette fungerer bra når varmebæreren gjennomgår en stor temperatur endring, som tilberedning av varmt tappevann. [3] F

9 Varmepumpe 2.3 Kretsløpet I kompressoren blir arbeidsmediet komprimert, ettersom trykket øker blir arbeidsmediet varmere. Som et resultat av dette, blir også kokepunktet høyere. Arbeidsmediet går videre gjennom kondensatoren. Dette er som en radiator, eller en kjøleribbe som utstråler varme, dette kjøler ned arbeidsmediet, og varmer omgivelsene. I denne prosessen blir arbeidsmediet flytende og det kondenserer. I strupeventilen synker trykket, arbeidsmediet blir delvis fordampet. Det blir til en blanding av gass og flytende veske og blir kaldere. Her synker trykket og da synker kokepunktet i væsken, derfor fordamper arbeidsmediet. Arbeidsmediet går videre gjennom fordamperen. Det er her arbeidsmediet henter energien, ved å absorbere varme gjennom en serie av tynne rør, som varmer opp arbeidsmediet, og avkjøler omgivelsene. Nå fordamper arbeidsmediet helt. Slik som vist i figur 2.3. [2] [3] Figur 2.3 Et kretsløp som består av fire deler, kompressor, kondensator, strupeventil og fordamperen. [2] F

10 Varmepumpe 2.4 Effektivitet Bruk av varmepumpe på en mild dag, vil gi en virkningsgrad på 3 til 4, mens en vanlig varmeovn har en virkningsgrad på 1. En varmepumpe som får 1 kwh tilført energi, kan overføre mer enn dette i varme, fra et kaldere til et varmere sted. Dette kan uttrykkes som en effektivitets grad over 100 %, noe som skulle tilsi at energi blir produsert. Det er ikke arbeidet i seg selv som produserer varme, men den overfører eksisterende energi. Varmepumper er mer effektive i varmemodus enn kjølemodus (aircondition). Dette er fordi maskineriet i seg selv bruker noe energi som går over i varme. Denne varmen kan brukes effektivt i varmemodus og legges til den totale effekten. Men for avkjøling så er det bare en ulempe. [1] F

11 Forskjellige typer varmepumpe 3 FORSKJELLIGE TYPER VARMEPUMPE Varmepumper henter energi fra naturen. Når solen skinner tilføres jordskorpen energi i form av varme. En del av denne energien lagres i jord, fjell, luft og vann, og den kan vi hente ut igjen til boligoppvarming. Ser man bort fra uteluft, vil varmen helt eller delvis akkumuleres i den varme årstiden. For varmepumpens funksjon og økonomi er det helt avgjørende at det ikke tas mer varme ut av varmekilden i fyringssesongen enn det som etterfylles om sommeren. I tillegg bør varmekilden være tilgjengelig i rimelig nærhet av varmepumpen. Grunnvarme er velegnet som energikilde for varmepumper. Grunnvarme er en betegnelse på energi lagret i grunnen, enten i berggrunn, jord eller løsmasser. Energien kommer fra sol-oppvarming og geotermisk energi (energi fra jordas indre). Grunnvarme er gunstig i Norge siden man har en lang fyringssesong og spredt bosetting. Løsmasse-dekkets tykkelse er liten, og varmepumpeanlegg basert på fjellbrønn kan benyttes de fleste steder. Prinsippet er det samme uansett type varmepumpe, man henter energi fra omgivelsene, energien opptas og utnyttes i et varmesystem. [3] [4] [5] 3.1 Vann-vann-varmepumpe Vann-vann-varmepumpe henter energien fra jord, fjell eller vann, der temperaturen er ganske stabil. Best egnet for den husstanden som har energiforbruk rundt kwh i året. Slike varmepumper gir ingen støy utendørs. Det kreves at man har vannbåren varme i huset. [4] [5] F

12 Forskjellige typer varmepumpe Bergvarmepumpe Bergvarmepumper utnytter magasinert sommervarme i fjellgrunnen, og i varierende grad fra grunnvann. 10 meter eller dypere ned i fjellet er temperaturen stabil hele året, ca. 7 grader langs kysten i sør, til 2 grader på Finnmarksvidda. [5] En bergvarmepumpe henter lagret solenergi fra fjellet via borehull. Fra et meter dypt borehull, gjerne plassert 2 3 meter fra grunnmuren, hentes varmen opp. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske. Fjellmassivet rundt borrehullene kjøles ned om vinteren, og varmes opp igjen om sommeren ved varmetilførsel fra omkringliggende fjellmasser og vannårer. [4] Bergvarme er en mulighet for de fleste boliger fordi stor tomt er unødvendig. Effektuttaket er avhengig av brønnens dybde, fjellets temperatur og varmeledningsevne. Temperaturen i borehullet synker innledningsvis, men stabiliserer seg etter hvert på rundt 0 grader. [3] [4] Figur 3.1 Bergvarmepumpe [6] F

13 Forskjellige typer varmepumpe Jordvarmepumpe Med jordvarme menes den varmen som vi får ut fra jordens ytterste sjikt, dvs. solvarme lagret i jordoverflaten. Dette sjiktet defineres som jord ned til 3 meter dyp. Et stykke ned i jorda er temperaturen ganske stabil på ca 4 grader. Ved å grave ned slynger av rør over et større område, hentes varmen opp. En jordvarmepumpe krever et relativt stort område for nedgraving av rør. En normal enebolig krever 200 til 400 meter slange og kvadratmeter areal, og egner seg godt for gårdsbruk med stort jordareal. Kollektorslanger fylt med frostvæske graves ned på 0,6 1,5 meter dybde, avhengig av teledybden. Avstand mellom sløyfene skal være minst 1,5 meter. Kortere avstand medfører at varmepumpen henter ut mindre energi. Fuktige og kvartsholdige jordarter har god varmeledningsevne både i frosset og ufrosset tilstand. En betydelig del av varmeuttaket er frysevarme som avgis når fuktigheten i jordlaget fryser. Vannrik myrjord har best ledningsevne, tørr sandjord har dårligst. Vannholdige jordarter er svært utsatte for telehiv, og dette må det kompenseres for ved å passe på å grave dypt nok. Bilde 3.2 Jordvarmepumpe [6] F

14 Forskjellige typer varmepumpe Sjøvarmepumpe /ferskvann Sjøvann har høy og stabil temperatur og er en meget god varmekilde. Sjøtemperaturen er gunstigst i Sør-Norge, ca. 6-8 grader på større dyp enn 25meter. Data for sjøvanns-temperatur er relativt godt kartlagt langs hele kysten. Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord- og bergvarmepumpe. [3] [4] En må spesielt passe på at anlegget dimensjoneres og rørene må legges så dypt at isdannelsen utenpå rørene ikke oppstår. Når is legger seg utenpå rørene reduseres varmeopptaket. Sjøvannspumper forutsetter at avstanden fra boligen til sjøen ikke er mer enn 100meter. Ved lengre avstand vil kostnader og varmetap øke. [5] [6] En sjøvarmepumpe henter energien fra lagret solenergi i havet. Kollektorslanger fylt med arbeidsmediet legges i bunnslammet, der temperaturen er høyere enn i vannet. Større dyp, jo mer stabil temperatur gjennom hele året. Rørene legges i stor nok dybde til at de får ligge i ro for oppankring, is og bevegelser i vannet. Rørene forankres til bunnen med betonglodd. [6] Grunnvannsvarmepumper kan anvendes der det finnes grunnvann i store mengder, som i Hedmark. Grunnvannet holder nesten konstant temperatur året rundt ca grader, og kan utnyttes direkte i et system. Dette gir en stabil vannforsyning, men grunnvann inneholder ofte mye luft, små sandkorn og korrosive stoffer. Ferskvann kan også brukes som varmekilde, men vil være mer utfordrende siden slangen kan utsettes for nedising og evt. flom. Groing og frysing på kollektorslangen (den slangen som legges i innsjøen og henter varmen) vil redusere varmepumpens effekt. Hvis det legger seg is på slangen skyldes det at varmeuttaket er for høyt i forhold til rørlengden og temperaturen på vannet. [7] [8] [9] Bilde 3.3 Sjøvarmepumpe [6] F

15 Forskjellige typer varmepumpe 3.2 Luft-luft-varmepumpe En luft-luft-varmepumpe henter varme fra uteluften. Effekten synker med hvor kaldt der er ute, men gir god effekt helt ned mot -15 grader. Jo lengre fyringssesong man har, jo mer gunstig er en luft-luft-varmepumpe. [6] Luft har lav varmekapasitet og tetthet, og krever en stor luftstrøm ved varmeuttak. Ved ute temperatur lavere enn 2 grader, blir fuktigheten i luften som rim på fordamperflaten, og man må avrime. Ved avriming vil effekten av varmepumpen reduseres. På kalde dager må man ha en ekstra oppvarmingskilde. [3] [4] Luft-luft-varmepumpe kan monteres i alle typer eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Varmepumpa plasseres på yttervegg og stikker ut fra huset som en kasse. Energien transporteres videre til kompressoren før den avgir varme til boligens varmesystem. Varmepumpen er termostatstyrt, lett å installere, og kan etterinstalleres. Luft-luft-varmepumpen kan kjøres i revers og gi kjøling når det er varmt ute. Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energi spare resultat på lang sikt. Utedelen bør skjermes fra nedbør og vind. Bilde 3.4 Ute luft varmepumpe [6] F

16 Forskjellige typer varmepumpe 3.3 Luft-vann-varmepumpe Energien hentes fra uteluft eller avtrekksluft, og leverer varme til vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer, og kan dekke deler av behovet for tappevann. Egner seg best for husstander som har energiforbruk over kwh per år Avtrekksvarmepumpe Avtrekksvarmepumpe har samme prinsipp som en luft-luft-varmepumpe, men her hentes varmen fra den varme avtrekksluften i boligen. Pumpen er bare aktuell der man har ett avtrekkspunkt for ventilasjonsluft. Brukt ventilasjonsluft holder grader. Ventilasjonssystemet med denne type varmepumpe vil gi et godt inne klima. Det er begrenset hvor mye varme som kan hentes ut, derfor er man avhenging av ekstra varmekilde i enkelte perioder med lav ute temperatur. Det er viktig med god ventilasjon i huset, og at boligen er godt isolert slik at varmetapet ikke blir så stort.[6] Varmeeffekten på avtrekksvarmepumpe modellene varierer fra 1,5 til 5 kw avhengig av avtrekksluftmengde og varmebehov. Avtrekksvarmepumper kan være små og utelukkende til oppvarming av varmtvann gjennom hele året. En besparelse på kWh kan forventes maksimalt kwh. [5] Bilde 3.5 Avtrekksvarmepumpe [6] F

17 Faktorer ved installasjon av varmepumper 4 FAKTORER VED INSTALLASJON AV VARMEPUMPER Ved nybygg eller omfattende rehabilitering vil det være lønnsomt å satse på et system i form av vannbåren varme, enten som radiatorvarme eller lavtemperert gulvvarme. 4.1 Installasjon Ved legging av gulvvarme benyttes diffusjonstette og aldringsbestandige plastrør som støpes ned i betonggulv eller legges i trebjelkelag. Vannbåren varme er lavtemperatur anlegg der temperaturen på vannet er ca grader, og som gir komfortabel og stabil varmefordeling i boligen. Lave temperaturer er skånsomt for alle typer gulv, som fliser, betong, tre, parkett, gulvbelegg eller tepper. Gulvvarmen legges slik at hvert rom får sitt individuelle system som reguleres etter rommets behov. Rørene legges forholdsvis tett for å bruke kjøligere vann og få samme effekt. Utlegging av rørsløyfer i betong eller bjelkelag bør ikke være lengre enn 120 meter, for å holde temperaturen gjennom hele sløyfa. Vannbåren varme i gulvet ligger skjult, noe som gir stor frihet med tanke på innredning. Varmen blir jevnt fordelt, og temperaturen blir høyere langs gulvet, i forhold til rom som har veggmonterte varmekilder. Den enkleste og rimeligste varmepumpen er basert på uteluft, fordi tilgjengeligheten er meget stor. Problemet er stor temperatur forskjell, spesielt i oppvarmingssesongen. Effekten blir lavere jo større temperaturløft pumpen må utføre. Temperaturløft er forskjellen fra utetemperatur til innetemperatur. En luft-luft-varmepumpe består av en inne- og en utedel. Ofte blir det et kompromiss mellom hva som er den mest diskrete plasseringen, og hvordan luften blir fordelt best mulig. Varmen distribueres i huset via innedelen som blåser varmluft ut i rommet. For å få størst mulig effekt er det nødvendig med åpne romløsninger slik at luften kan sirkulere fritt. Luft-luft-varmepumper har en levetid på ca år og den er dyrere å reparere enn de andre varmepumpene. Foruten avriming av utedelen når temperaturen går under 0 grader, og skifte av støv/pollenfilter, må den vedlikeholdes hvert 3. til 4.år. [7] [11] 4.2 Priser/ lønnsomhet En varmepumpe er en investering som skal være lønnsom på sikt, en bør derfor velge en løsning med lang levetid, ca år. Systemutforming, montasjekvalitet og dermed arbeidsbetingelsene til varmepumpen bestemmer nytteverdien. Hvis varmepumpen skal erstatte elektrisitet direkte til oppvarming, vil reduksjon i bruk av elektrisk energi bli mellom 50 og 70 % av årsforbruket. Uteluftbaserte systemer vil gi mindre besparelse enn vannbaserte, generelt en virkningsgrad på 1:3, som forklart i kapittel 2. F

18 Faktorer ved installasjon av varmepumper For å oppnå størst mulig besparelse er det avgjørende å få varmepumpens årsvarmefaktor høyest mulig. Det oppnås som regel ved å la varmepumpen arbeide med lavest mulig temperaturløft. Det vil si at energi hentes ved høyest mulig temperatur, avgivelse og distribusjon skjer ved lavest mulig temperatur. Det er viktig å ikke installere en varmepumpe med for stor kapasitet, dette kan senke lønnsomheten. Den vil ofte ha hyppige start/stopp som medfører høy slitasje og kort levetid. Med tanke på vedlikeholdskostnader er kompressoren den kostbare slitedelen. Den holder vanligvis år avhengig av gangtid og driftsbetingelser. Resten av varmepumpen kan ha mye lengre levetid. Kompressorskifte koster i størrelsesorden kr. Unntaket er luft-luftvarmepumper som regnes å ha en total levetid på rundt 10 år, avhengig av produkt, installasjon og bruk. Hvis man velger at det skal legges inn gulvvarme, kan det trekkes fra ,- kr i kostnadssammenlikningen fordi gulvvarmeanlegget koster det samme uansett energikilde. Man kan ved bruk av gulvvarme redusere gjennomsnittstemperaturen med ca 2-3 grader, dette vil gi en innsparing på 10-15% av det årlige energibehovet. Det er også mulig å varme opp tappevann med varmepumper, disse kommer gjerne med en innebygget bereder, og man kan derfor trekke fra denne utgiften. [7] [9] Tabell 4.1 Priser på installasjon Luft/ luft: ,- Vann/vann: Pris borehull + anlegg ,- Pumpe ,- Gulvvarmeanlegg ,- Totalt ,- Sjøvann Sjøanlegg ,- Pumpe ,- Gulvvarmeanlegg ,- Totalt ,- Jordvarme Jordvarme anlegg ,- Gulvvarme anlegg ,- Pumpe ,- Totalt ,- F

19 Faktorer ved installasjon av varmepumper 4.3 Støy Støyen på de forskjellige pumpene varierer en del. De forskjellige produsentene har store pris og kvalitetsforskjeller på pumpene. Dette gjelder spesielt de forskjellige luft- luft-varmepumpene. Støy, kvalitet og pris har en sammenheng. Luftvarmepumpe er den typen pumpe som støyer mest, da systemet inne er en vifte som blåser oppvarmet luft. Støynivået er litt varierende avhengig av hvilken modell man velger, men de fleste modeller på markedet i dag er relativt stillegående. Da det er et krav om at lydnivået utenfor naboens vindu maksimalt kan være 35 desibel, må dette også være med i vurderingen av utvendig montering. De andre pumpealternativene som baserer seg på gulvvarme gir ingen støy i det hele tatt. For allergikere er gulvvarme et bra alternativ da det ikke virvler opp støv. [10] F

20 Miljø 5 MILJØ Det sterkeste argumentet for å velge en varmepumpe er fornuftig energibruk. En trenger bare å kjøpe 25 til 50 % av energien til oppvarming, resten hentes fra naturen utenfor.[12] Hvis 3 kubikkmeter olje erstattes med en elektrisk drevet varmepumpe, reduseres utslippene av CO2 med ca. 8 tonn. Også utslippene av svoveldioksid og nitrogenoksider reduseres. Med andre ord: Varmepumper gir både globale og lokale gevinster. Alt for mange i Norge bruker elektrisitet til direkte oppvarming. Panelovner og elektriske varmekabler har noe av skylden for at landet må importere elektrisitet fra Danmarks kullfyrte kraftverk. Dette kan vi unngå ved å benytte varmepumper. [12] Varmepumper gir dessverre ikke bare gevinster, de er også skadelige for miljøet. Hvis gassen som brukes som kjølemedium i anlegget slippes ut, tilsvarer det CO2-utslipp fra biler på ett år. Miljøskadene kan oppstå når anleggene om noen år skal demonteres. Dersom dette ikke gjøres fagmessig, betyr det store skadelige utslipp. Trykket i en varmepumpe til en husholdning kan komme opp i mer enn 35 bar. Til sammenligning arbeider en luftdrevet spikerpistol med et trykk på 8 bar. Uautorisert demontering og annet arbeid på anlegg kan være svært risikabelt.[13] Myndighetene har ingen klar strategi for hvordan de skal håndtere det potensielt store klimagassutslippet eller risikabel demontering av de trykksatte anleggene.[13] Over huseiere har skaffet seg varmepumpe de siste fem årene. Disse anleggene har en teknisk levetid på år, og innen den tid kan antallet være fordoblet. En alminnelig varmepumpe belaster det globale klimaet gjennomsnittlig tilsvarende 2 tonn CO2, om den slipper ut i atmosfæren.[13] Det vanskelige er at huseierne er private husholdninger, som ikke har noen krav på seg til å behandle gassen som farlig avfall. De får rundt 300 kr i pant for ett kilogram gass til oss, sier Pia Andersen hos Stiftelsen ReturGass. Men det er neppe nok til å få de fleste til å tappe gassen på en tett beholder og sende den inn. Hun viser til at disse problemstillingene også gjelder for andre små anlegg, som kjøleskap og klimaanlegg i biler. Dessuten er det ingen lett oppgave for ukyndige å tappe gassen av og over i en ny beholder.[13] Daglig leder Per Vemork i Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (Kelf) peker på en EU-forordning som kommer til å påvirke det norske regelverket, som i dag er temmelig løst når det gjelder krav til anleggseiere.[13] Det vil bli satt krav til alle anlegg som inneholder fluorerte kuldemedier at de skal underkastes periodisk tilsyn og vedlikehold, og overvåkes med gassdetektor. I dag ser det ut til at det vil bli satt en nedre grense på anlegg som inneholder mer enn 3 kg gass. Men vi håper og ønsker at forordningen vil gjelde alle anlegg, uansett størrelse. [13] F

21 Alternativer til varmepumpe 6 ALTERNATIVER TIL VARMEPUMPE 6.1 Pelletskaminer Pellets er tørket og presset biomasse. De forbrennes i spesielle pelletskaminer som kan minne om vanlige vedovner. Formen, størrelsen og energitettheten på pelletsene gjør dem i tillegg svært gunstige å frakte og lagre. Pelletskaminer er bygd med egen brenseltank ca l. og er enkel å betjene. En termostat regulerer effekten ved å justere innmating av pellets og lufttilgang i brennkammeret. Med en avansert pelletskamin vil man i tillegg kunne programmere termostaten, noe som gir enda større energisparing. Pelletskaminer har en moderne forbrenningsteknologi som hindrer lokal luftforurensning. De gir lavere partikkelutslipp og forbrenner brenselet mer effektivt enn vedovner. I tillegg er det ingen fare for pipebrann. Pelletskaminer ligger i prisområdet; kr, men det anbefales å kjøpe en kamin til minst kr hvis man skal ha kvalitet og flere funksjoner. Prisen på pellets ligger på ca øre/kwh eller ca 2,15 kr/kg [16]. 1 kg pellets inneholder 5kWh energi, ettersom virkningsgraden på en pelletskamin er ca. 85 % vil det gi ca. 5kWh*0,85 = 4,25kWh til oppvarming. Normalt årsforbruk for oppvarming ligger på anslagsvis kWh. Trenger da 15000/4,25kg =3 530kg pellets eller i underkant av 5 paller (1 pall = 750 Kg) for å dekke hele oppvarmingsbehovet for en bolig. [14] [15] [16] 6.2 Vedfyring Vedfyring brukes ofte som et supplement til elektrisk oppvarming. Energiprisen for ved ligger på mellom 55 øre/kwh og 80 øre/kwh.tar man utgangspunkt i 80 øre/kwh og at en vanlig husholdning bruker kwh til oppvarming, vil kostnaden ved å bruke vedfyring som eneste oppvarmingkilde bli: (15000*0,80=12000) ca kr.[14] Vedfyring representerer over 50 % av den lokale forurensingen i de store byene. F

22 Alternativer til varmepumpe 6.3 Fyringsolje Oppvarming med fyringsolje er en annen form for varming, basert på fossilt brennstoff. Med oljefyring menes lampeolje og parafin, noe som gir effektiv varme. Driftsikkerheten til nye kabinettkjeler har høy sikkerhets-standard. Fyringsolje er ikke eksplosiv, men lett brennbar. Kabinettkjelene har høy virkningsgrad og er økonomiske i drift. Dette skyldes at flammetemperaturen til fyringsoljer har høyere temperatur enn f. eks gassfyring. Fyringsoljer brenner lengre enn gass på samme mengde brennstoff. Ovnene er blitt kompakte, noe som gjør dens plassering i rommet enkelt, og man trenger ikke skorstein til å videreføre varmen. I motsetning til gass, trenger ikke olje- eller parafintanken å plasseres utendørs. Relativt lavt CO2 utslipp gjør dette til et mer miljøvennlig produkt. Oljefyringen trenger en tank innendørs eller en som graves ned i hagen. Anlegget krever årlig service og ettersyn. I lekkasje tilfelle, vil grunnvannet utsettes for forurensning. Derfor er det viktig med lekkasjefritt system. Olje og parafin er en ikke fornybar ressurs, på samme måte som gass. De frigjør CO2 som er skadelig for miljøet. [16] [17] 6.4 Gass Gass til oppvarming av bolig er en enkel måte å fyre på. Gassene som brukes er propan og butan, ikke fornybar energi. Dette er flytende gassprodukter etter oljeraffinering. Gass er det mest miljøvennlige produktet blant alle fossile brennstoff, pga. lavt CO2 utslipp. Den brenner med en ren og klar flamme, og etterlater ikke sot eller forkulling. Gasskjeler har en meget høy virkningsgrad, dette gir et lavt forbruk. 1 kg Propan gir 12,8 kwh. Anlegget bruker ikke mye tid eller energi til å varme opp sitt eget system før den kan varme omgivelsene. En gasskjele kan utnytte 100 % av energien ved å benytte kondensvarmen i den frigjorte eksosen. Gass er naturlig lett antennbar og eksplosjonsfarlig ved feil installering eller bruk. Moderne anlegg har løsninger som gjør produktene meget sikre mot lekkasje ved riktig bruk, men fagkunnskapen om gass er foreløpig begrenset. Gass til boligvarme må lagres utendørs tank, og systemet må installeres av autorisert rørlegger. [16] [17] F

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Kjøpsveileder Luft-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder Luft-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder Luft-til-vann-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Hva er en luft-til-vann-varmepumpe? En luft-til-vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer

Detaljer

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene

Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER. Jørn Stene Smarte oppvarmings- og kjølesystemer VARMEPUMPER Jørn Stene SINTEF Energiforskning Avdeling energiprosesser NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk 1 Høyt spesifikt energibehov i KONTORBYGG! 250-350

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/vann-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/vann-varmepumpe? En luft/vann- varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Kosmos SF. Figur 9.1. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164. Jordas energikilder. Energikildene på jorda.

Kosmos SF. Figur 9.1. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164. Jordas energikilder. Energikildene på jorda. Figurer kapittel 6: Energi i dag og i framtida Figur s. 164 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Presentasjon av HPC og HET teknologien. Av Sjur A Velsvik Eldar Eilertsen

Presentasjon av HPC og HET teknologien. Av Sjur A Velsvik Eldar Eilertsen Presentasjon av HPC og HET teknologien. Av Sjur A Velsvik Eldar Eilertsen Innhold. Hva er HET teknologien Bruksområder Kostbesparelser Miljø effekt Fremtid Hva er HET teknologien? Energisamler og energitransportør

Detaljer

Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder Væske-til-vann-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Hva er en Væske-til-vann-varmepumpe? En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, tilfører noe elektrisitet, og

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE POLAR ENERGI NORGE INNHOLD 3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE Hvorfor vannbåren varme fra Polar Energi?

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre Infor masjonsbrosjyre Boliggass fra Norsk Gassnett Norsk Gassnett CO 2 - AVGIFT Stortinget har vedtatt at det skal innføres CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG fra 1. september 2010. Selskapene som

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR

Det naturlige. valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR Det naturlige valget DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER MED LAV TEMPERATUR 2 Det naturlige valget D 3 i1: oppvarming, kjøling og varmt vann Daikin Altherma er et totalt system for oppvarming og varmt vann til

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK Området Stavanger Forum Ny Ishall Siddishalle n Ny Utstillingshall Eks. hotell, IMI, Stavanger Forum Fremtidig hotell Fremtidig Oilers Arena Eks. idrett Eks. idrett Vedtak energibruk Stavanger Forum De

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene kan

Detaljer

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat Seite 1 Hybridvarmeaggregat Gass - Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 inntil 10/15 kw Seite 2 Hybridvarmeaggregat Gass -Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 bis 10/15 kw Kondenserende gasskjel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune.

Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Bruk av grunnvarme Bidrag til energiutredning for Ringerike og Hole kommune. Grunnvarme er energi lagret i løsmasser, berggrunn og grunnvann. Energien utnyttes ved bruk av varmepumpe. Uttak av grunnvarme

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer