Elektronisk registrering av måleravlesning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk registrering av måleravlesning"

Transkript

1

2 1 Forord Denne rapporten er først og fremst skrevet for sensor, men kan også være aktuell for andre som har interesse for hvordan nye ideer og innovasjoner blir tatt i bruk. Rapporten beskriver en kvalitativ undersøkelse som belyser noen av de faktorer som kan være årsak til at nettbasert rapportering av måleravlesning ikke blir benyttet i så stor grad som strømleverandøren Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ønsker. Prosjektgruppen har bestått av Trygve Pløhn, Silje Vangstad, Ståle Nygård og Svein Arne Haug. Vi ønsker å rette en stor takk til intervjuobjektene som ved sin deltakelse har gjort denne undersøkelsen mulig. Steinkjer 22. november 2002 Trygve Pløhn Silje Vangstad Ståle Nygård Svein Arne Haug Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 1

3 2 Sammendrag Ved hjelp av en kvalitativ undersøkelse setter denne rapporten fokus på årsaker til at en spesifikk tjeneste på Internett ikke er tatt i bruk i så stor grad som ønskelig. Den aktuelle tjenesten består av å registrere tellerstanden på strømmålerne blant forbrukere i Nord- Trøndelag. Dette kan gjøres ved å sende inn målerstanden via Internett, eller ved å sende inn målerstanden på den tradisjonelle måten via postvesenet. Det ble gjennomført intervju av tre personer, som ikke hadde tatt tjenesten i bruk, men som hadde tilgang til Internett. Rapporten starter med å si noe om bakgrunnen for undersøkelsen. Her nevnes litt historikk og hva som er grunnlaget for dagens løsninger i Nord-Trøndelags Elektrisitetsverk. Med utgangspunkt i bakgrunnen utledes en klart avgrenset problemstilling som gir en retningslinje for hva som skal undersøkes. For å belyse den valgte problemstilling tar vi i undersøkelsen utgangspunkt i Everett Rogers teori Diffusion of Innovations. Denne teorien ser på ulike aspekter ved beslutningsprosessen fra det tidspunktet et individ får en innovasjon presentert, til den tas i bruk. Teorien underbygges av Mihaly Csikszentmihalyis beskrivelser av oppmerksomhetsflyt, og av Anthony Giddens drøftinger omkring begrepet tillit. På bakgrunn av undersøkelsen konkluderes det med at den største årsaken til at intervjuobjektene ikke har adoptert innovasjonen er en mangel på relative fordeler. Det å koble seg til Internett oppleves for tungvint i forhold til å benytte den eksisterende papirbaserte løsningen. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 2

4 Innholdsfortegnelse 1 Forord Sammendrag Bakgrunn Problemformulering Begrepsavklaring Metode Målgruppeavgrensning Utvalg Datainnsamlingsmetode Kommunikasjonsteori Diffusion of innovation Oppmerksomhetsflyt Tillit Presentasjon av datamateriale Analyse og drøfting av data Konklusjon Kritiske betraktninger Litteraturliste Vedlegg Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 3

5 3 Bakgrunn Et av gruppens medlemmer er ansatt i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og i den forbindelse var det naturlig å utføre en målgruppeanalyse rundt en problemstilling fra NTE. Abonnementsleder Ragnar Skjellegrind i NTE, er svært interessert i å finne ut hvilke muligheter NTE har for å få flere abonnenter til å registrere måleravlesningen elektronisk i stedet for å sende avlesningen inn på papir via postvesenet. Tidligere ble det av NTE stipulert et strømforbruk på kunden hver 3.måned (kvartalsvis) som kunden betalte forskuddsvis. Ved årets slutt (31.12) leste kunden av sin strømmåler og sendte måleravlesningen inn på et skjema via postvesenet til NTE. På grunnlag av den innsendte måleravlesningen ble det foretatt et sluttoppgjør mot kunden. Da staten vedtok et forbud mot at virksomheter kunne ta seg forskuddsbetalt av sine kunder, ble det nødvendig å innføre en ny måte å håndtere avlesning og fakturering på. Dette førte til at kundene i dag må registrere sitt strømforbruk annen hver måned, for så å betale for det faktiske strømforbruket for disse månedene. På grunn av teknologiutviklingen og behovet for å effektivisere håndteringen av måleravlesningene, har det blitt utviklet nye måter å levere måleravlesningen på. Abonnentene har i dag mulighet til å registrere måleravlesningen sin via telefon, SMS, Internett (via NTE sine Internettsider), e-post eller på papir sendt via postverket som tidligere. NTE eier hele distribusjonsnettet og alle strømmålerne i Nord-Trøndelag fylke, og har ca abonnenter i alt. Omtrent av disse abonnentene skal lese av sitt strømforbruk og rapportere inn til NTE annenhver måned. Hvilket medium de abonnentene benytter til registrering er fordelt omtrent slik: 14 % registrerer via NTEs nettsider 29 % benytter telefonregistrering 38 % benytter papirregistrering innsendt via postverket 19 % lar være å registrere mindre enn 1 % benytter e-post og SMS-registrering Figur 1 viser en grafisk oversikt over dette. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 4

6 Figur 1 - Fordeling av registreringsmedier For NTE ligger det en betydelig økonomisk gevinst i å få de fleste av kundene til å benytte elektronisk registrering. Dette for at utgifter til porto, skanning av måleravlesningskort og bemanning for manuelt arbeid i den forbindelse skal bli så minimale som mulig. NTE vil spare ca. 2 millioner NOK pr. år bare i portoutgifter på at de 38 % av abonnentene som benytter papirregistrering går over til elektronisk registrering. NTE mener det bør være et potensiale for at flere abonnenter benytter elektronisk registrering, og da spesielt webregistrering, enn det som er tilfellet i dag. Begrunnelsen for dette er at de fleste husstander i dag har tilgang til Internett 1 i følge Statistisk sentralbyrå (URL 1). NTE ønsker derfor å vite mer om hvorfor elektronisk registrering ikke blir benyttet i større omfang. 1 Med tilgang til Internett mener vi personer som har datamaskin og internettabonnement enten på arbeid eller hjemme. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 5

7 4 Problemformulering For å imøtekomme NTEs ønske om å finne ut av hvorfor elektronisk registrering ikke benyttes i større omfang mener vi det ligger en interessant utfordring i å finne ut om det er mulig å endre bruksmønster hos de mennesker som fortsatt holder på den gamle tradisjonelle metoden for registrering. På grunnlag av det vil den overordnede problemstillingen for denne oppgaven være : Hvordan få abonnenter, som i dag sender inn måleravlesning på papir via postvesenet, til å benytte elektronisk registrering? NTEs ønske er at de fleste måleravlesninger blir registrert via NTEs Internettsider (eller med tiden via SMS 2 ), siden dette er den mest kostnadseffektive måten å håndtere målerregistreringen på. På grunn av den begrensede tiden prosjektgruppen har til rådighet, har vi valgt å begrense oss til kun å fokusere på registrering av måleravlesningen via NTEs nettsider, og vi ser derfor i denne oppgaven bort fra andre muligheter som finnes for å registrere måleravlesningene elektronisk. Som den overordnede problemstillingen sier, så er problemet at for få abonnenter benytter elektronisk registrering. For å kunne gjøre noe med dette problemet er det viktig å vite noe om årsakene til at abonnentene unnlater å bruke denne tjenesten. Vi ønsker derfor å belyse årsakene til at elektronisk registrering ikke blir brukt i større grad. Etter litteraturstudier og samtaler innad i prosjektgruppen, kom vi fram til følgende problemstilling: Hva er årsakene til at webregistrering av måleravlesning ikke brukes av flere abonnenter? 4.1 Begrepsavklaring I forhold til problemformuleringen er det viktig å definere/konkretisere hva som i denne sammenhengen menes med følgende ord og uttrykk: årsakene webregistrering måleravlesning abonnenter Med årsakene mener vi noe som er nødvendig for at noe annet skal inntreffe. Det kan være grunner, forutsetninger eller foranledninger. Med webregistrering mener vi registrering av måleravlesning via NTEs hjemmesider. Måleravlesning er avlesning av statusen på en strømmåler. En strømmåler er et apparat til å måle forbruk av elektrisk strøm med. Måleravlesningen brukes til å beregne hvor mye strøm (målt i kwh kilowatt timer) som er brukt siden forrige avlesning. Med abonnenter menes de husstander som benytter NTEs strømnett, og som skal rapportere inn sitt strømforbruk. 2 SMS-registrering er på dette tidspunktet i en testfase hos NTE, og er i så måte ikke markedsført og offisielt satt i drift Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 6

8 5 Metode Begrepet metode kan defineres på følgende måte: En metode er en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder. (Hellevik, 1999:12) I samfunnsforskningen snakkes det om kvantitativ og kvalitativ metode. Disse to begrepene sier noe om egenskapene ved dataene som samles inn og analyseres. Kvantitativ metode er en fremgangsmåte hvor forskeren systematisk skaffer seg sammenlignbare opplysninger om flere undersøkelsesobjekter. Deretter blir disse opplysningene uttrykt i form av tallkoder, som man kan foreta en analyse av. I en kvalitativ undersøkelse vil man ha færre undersøkelsesenheter. Verdiene blir ikke presentert i form av tallkoder, men i form av tekster (Hellevik, 1999). Et viktig mål med kvalitativ forskning er å øke forståelsen av den komplekse verden vi som mennesker lever i med utgangspunkt i virkeligheten slik den fremstår for den enkelte. Metodene som blir brukt, for eksempel åpne intervjuer, fokusgrupper, dokumentanalyser og observasjoner, tar alle utgangspunkt i individets egne opplevelser og kategorier. Når vi skal bestemme oss for metodevalg, er det viktig å ta utgangspunkt i problemstillingen, noe følgende sitat illustrerer: Før jeg ved hvad jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det. (Fog, 1978) I vår problemformulering har vi lagt fokus på å finne årsaker til at webregistrering av måleravlesning ikke blir brukt i større grad. Vi er usikre på hva målgruppen opplever som barrierer for adopsjon og bruk av webregistrering. Målgruppen består av mennesker, og kvalitative metoder er godt egnet for å oppnå forståelse av hvorfor mennesker gjør som de gjør. Det vil derfor være et fornuftig valg å benytte kvalitativ metode for å belyse problemstillingen. Hvis man gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor ikke tale med dem? (Kvale, 2002:15) Dette gir at vi vil benytte kvalitativt forskningsintervju som metode for å skaffe innsikt i problemstillingen. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 7

9 5.1 Målgruppeavgrensning En undersøgelses populasjon udgøres av alle de elementer (enkeltpersoner, grupper av personer, organisationer, hændelser eller noget helt andet), som har en eller flere på forhånd definerte egenskaper fælles (Hansen & Andersen, 2000:75) Vår populasjon har det til felles at alle er abonnenter hos NTE. Denne populasjon er for omfattende i forhold til vår problemstilling, den inneholder bl.a. mange elementer som overhodet ikke er interessante i ut fra de faktorer vi ønsker å undersøke. Vi er derfor nødt til å foreta en avgrensning slik at vi får en populasjon som er hensiktsmessig i forhold til problemstillingen. Hensigten med at afgrænse populationen til enheder med bestemte, fælles egenskaper er at sikre sig at man kun indhenter oplysninger om enheder, der omfattes av undersøgelsens problemstilling (Hansen & Andersen, 2000:75) Den populasjon som vi sitter igjen med etter avgrensningen kaller vi for Det teoretiske univers. Det teoretiske univers består av alle de undersøkelsesenhetene (abonnenter) som vi ønsker å si noe om, og dette samsvarer med det vi definerer som vår målgruppe. Problemstillingen tilsier at vi i avgrensningen av populasjonen må ta hensyn til om abonnenten har tilgang til Internett og om måleravlesningen sendes på papir via posten. Dette fordi disse to faktorer avgrenser populasjonen til kun å omhandle de abonnenter vi ønsker å vite mer om. Med utgangspunkt i ovenstående har vi avgrenset den opprinnelige populasjonen ned til følgende målgruppe: Abonnenter som har tilgang til Internett, og som sender måleravlesning på papir. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 8

10 5.2 Utvalg Siden dette ikke er en undersøkelse hvor vi skal generalisere, vil vi i dette kapittel kun beskrive hvordan vi har valgt ut intervjuobjektene, og tankegangen som ligger bak. I kapittel 5.1 definerte vi målgruppen, og knyttet dette opp til begrepet teoretisk univers. Det teoretiske univers består som sagt av alle abonnenter som har tilgang til Internett, men som fortsatt leverer måleravlesning på papir. Figur 2 - Sammenhengen mellom teoretisk univers, empirisk univers og utvalg Figur 2 viser sammenhengen i en tenkt situasjon, mellom det teoretiske univers, og det empiriske univers. Det empiriske univers er de konkrete opptegnelser (navnelister, o.l.) vi har om enheter som vi mener inngår i det teoretiske univers (Halvorsen, 2000). Vårt empiriske univers består av navnelister på alle abonnenter som leverer måleravlesning på papir. Vi kan ikke ut fra denne listen si om abonnenten har tilgang til Internett eller ikke. Det empiriske univers trenger derfor ikke samsvare med det teoretiske univers. I figuren framstår det teoretiske univers som mye større enn det empiriske univers, noe som ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten. I vår undersøkelse vil det empiriske univers være større enn det teoretiske univers. Det er eksempelvis ikke alle NTEs kunder som har tilgang til Internett. Utvalget (intervjuobjektene) i undersøkelsen blir plukket fra det empiriske univers (navnelisten over abonnenter som leverer måleravlesningen på papir). Som figuren over viser kan vi risikere at intervjuobjektet ikke tilhører det teoretiske univers, altså et intervjuobjekt som ikke har internettilgang. Vi må derfor før intervjuet stille følgende kontrollspørsmål for å forsikre oss om intervjuobjektet er i målgruppen: Har du tilgang til Internett? Hvis svaret er nei, er ikke dette intervjuobjektet en del av det teoretiske univers. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 9

11 5.3 Datainnsamlingsmetode Vi har valgt å benytte forskningsintervju som datainnsamlingsmetode. Denne intervjuformen er hovedsakelig et halvstrukturert intervju hvor en intervjuguide brukes veiledende. Med utgangspunkt i teori, og de tema vi ønsker å undersøke har vi utviklet en intervjuguide (vedlegg 1) som vi benytter under intervjuet. I en intervjuundersøkelse gjelder ikke alene den vitenskapelige dimensjonen men også dens moralske dimensjon (Kvale, 2002). Vi vil informere intervjuobjektene om undersøkelsens generelle formål, at opplysningene vil bli behandlet fortrolig og at de kan la være og svare på spørsmål hvis de ikke ønsker det. Vi vil også informere om at opptakene vil bli slettet etter at rapporten er ferdig evaluert av sensor. På dette grunnlag vil vi be om intervjupersonenes informerende samtykke til å delta i undersøkelsen. Vi vil hele tiden under intervjuet være åpen for nye tema som måtte dukke opp. Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd, for senere å transkriberes ordrett. For å kunne etterprøve våre resultater, vil vi oppbevare lydopptakene til etter sensuren på oppgaven. De vil deretter bli slettet. Resultatene fra intervjuene skal så kategoriseres etter emnene fra intervjuet, eventuelt kortes ned. Dette gjøres for at intervjuene lettere skal kunne kryssammenlignes. Datamaterialet dette resulterer i blir presentert i kapittel 7. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 10

12 6 Kommunikasjonsteori Ut fra problemstillingen vi kom fram til i kapittel 4, kan vi bruke Everett Rogers teori om Diffusion of Innovation (1995) for å belyse problematikken rundt adopsjon og diffusjon av innovasjoner. Vi definerer webregistrering av måleravlesning som en innovasjon, siden det vil innebære en ny praksis for NTEs abonnenter. Teorien underbygges videre på noen punkter av andre teoretikere. Disse punktene er beskrevet nærmere i egne kapitler. Den første er Oppmerksomhetsflyt, som opprinnelig stammer fra psykologen Mihaly Csikszentmihalyis. Denne teorien sier at når en person har en målrettet oppgave, så bør brukergrensesnittet være så enkelt som mulig. Registrering av en måleravlesning kommer i denne kategorien. Tillit er et viktig begrep når det gjelder å finne årsaker til at en person ikke tar i bruk en tjeneste på Internett. Kapittel 6.3 ser på noen betraktninger Anthony Giddens (1994) har kommet fram til i denne sammenhengen. 6.1 Diffusion of innovation Rogers (1995) definerer innovasjon som en idé, praksis, eller objekt som oppfattes som ny for individet eller enheten som adopterer 3 innovasjonen.. Rogers (1995) definerer diffusjon av innovasjon som prosessen som kommuniserer innovasjonen gjennom gitte kanaler over tid blant medlemmer av et sosialt system 4. Rogers (1995) sier at diffusjon 5 er en spesiell type kommunikasjon hvor budskapet inneholder nye ideer. Ut fra definisjonen ovenfor består diffusjonsprosessen dermed av fire elementer: 1. Innovasjon 2. Kommunikasjonskanaler 3. Tid 4. Sosialt system Det er ulike karakteristikker ved en innovasjon som sier noe om hvor vellykket en diffusjonsprosess er. Disse karakteristikkene er med å forklare de forskjellige individers adopsjonshyppighet. Rogers (1995) deler disse karakteristikker inn i følgende kategorier: 1. Relativ fordel er graden en innovasjon mottas som bedre enn ideen den erstatter. Dette kan måles i økonomiske fordeler, men også i sosial prestisje, anvendelighet og tilfredshet. 2. Kompatibilitet er graden en innovasjon er i samsvar med eksisterende verdier, tidligere erfaring og behov hos potensielle adoptanter. 3. Kompleksitet er graden en innovasjon er vanskelig å forstå og bruke. 4. Utprøvbarhet er graden en innovasjon kan prøves ut i et begrenset omfang. 5. Observerbarhet er graden resultatene av en innovasjon er synlig for andre. 3 Å adoptere defineres i leksikalske oppslagsverk som ta opp, godkjenne (URL 3) 4 Et sosialt system er i følge Rogers (1995) en gruppe, som gjennom problemløsning, jobber mot et felles mål 5 Selve begrepet diffusjon oversettes med spredning eller utbredelse (URL 3) Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 11

13 Med kommunikasjonskanaler menes de medier (kanaler) som benyttes av personer som allerede har adoptert en innovasjon for å gjøre innovasjonen kjent for potensielle adoptanter. Dette kan innebære bruk av massemedier (radio, TV, aviser osv.), eller ved interpersonlige samtaler (ansikt-til-ansikt). Massemedier er bra egnet dersom budskapet oppfattes som enkelt av mottakeren. Dersom mottaker oppfatter budskapet som komplekst, vil ansikt-til-ansikt interaksjon øke sjansene for adopsjon (Rogers 1995). Tidsdimensjonen gjør seg gjeldende på tre områder. Det første området er i beslutningsprosessen, dvs. fra personen har fått kjennskap til innovasjonen, til den er adoptert/avvist. Rogers (1995) viser til at det på individnivå er ulike stadier i beslutningsprosessen som kan lede fram mot adopsjon av en innovasjon. Stegene i prosessen er vist i Figur 3. Figur 3 - Stadier i innovasjonsbeslutningsprosessen (oversatt fra Rogers, 1995: 163) Figuren viser at en potensiell adoptant i utgangspunktet vil ha sitt ståsted, med et sett med forutgående betingelser. Selve beslutningsprosessen fra en potensiell adoptant får kjennskap (I.) til innovasjonen, til han via overtalelse (II.) treffer en beslutning (III.) om å enten adoptere eller avvise innovasjonen. Dersom den nye ideen implementeres, (IV.) vil adoptanten opparbeide seg erfaringer som vil føre til at han endelig bekrefter (V.) innovasjonen eller avbryter bruken av den. Figuren viser videre at kommunikasjonskanalene har innflytelse i alle stegene i prosessen, og at innovasjonens karakteristiske egenskaper er påvirkningsfaktorer i overtalelsesfasen. Det andre området hvor tidsdimensjonen er til stede ifølge Rogers, er når man kategoriserer adoptantene i et system for å avgjøre hvorvidt de er tidlige eller sene adoptanter. De ulike kategoriene er følgende: 1. innovatører 2. tidlige adoptanter 3. tidlig majoritet 4. sen majoritet 5. etternølere Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 12

14 Det siste området hvor tidsdimensjonen er viktig, er under målingen av adopsjonshyppigheten, dvs. antall medlemmer av et sosialt system som adopterer en innovasjon i en gitt periode. 6.2 Oppmerksomhetsflyt Om et nettsted samsvarer med brukerens kunnskapsnivå, vil man kunne holde hans eller hennes oppmerksomhet lenger. Støtte til denne påstanden har Tepfers og Davidsen funnet i en teori av psykologen Mihaly Csikszentmihalyis (URL 2). Csikszentmihalyis teori beskriver en tilstand mennesket kommer i når det opplever balanse mellom sine ferdigheter og utfordringer. Tilstanden kaller han «flow»; eller på norsk «oppmerksomhetsflyt». Figur 4 - Firekanals flytmodell Har nettstedet et for vanskelig brukergrensesnitt vil den mindre erfarne bruker føle uro eller miste interessen, for dermed å klikke seg ut. Men er nettstedet bygget opp «for enkelt» og med for lite informasjon og lenker, vil den avanserte bruker kjede seg og forlate det. Hvis brukeren skal utføre en målrettet oppgave, som et søk eller en konkret bestilling, kan brukergrensesnittet aldri bli for enkelt. Men for utforskende aktiviteter, der nettstedet skal gripe interessen til brukerne, så de blir værende en stund, er effekten stor av å få brukerne oppslukende interessert. På web vil de som opplever oppmerksomhetsflyt, føle kontroll over sin interaksjon med mediet. De vil ha en fokusert oppmerksomhet på denne aktiviteten, og de vil finne det kognitivt underholdende. I denne flyttilstanden vil man heller ikke la seg affisere av ytre forstyrrelser. Man er rett og slett i en slags svak transe. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 13

15 6.3 Tillit Giddens gir i Modernitens konsekvenser (1994) en beskrivelse av hva han legger i begrepet tillit. Han skriver at Luhmann hevder at begrepet tillit skal forstås spesifikt i forhold til begrepet risiko. Tilliten en person føler kan med andre ord måles i hvor stor risiko personen føler han må ta. I Rogers (1995) kategorisering av adoptanter av en innovasjon, beskrives nettopp kategorien innovatører (adoptanter som først adopterer innovasjonen) som en gruppe mennesker som har den egenskapen at de tør å ta risikoer. Giddens sier om risiko og tillit: Risiko og tillid griber ind i hinanden. Tillid tjener normalt til at reducere eller minimere farerne forbundet med bestemte typer af aktivitet. (Giddens, 1994: 37) Giddens (1994) stiller opp en rekke punkter som samlet skal gi en forståelse av tillitsbegrepet. Hans definisjon av tillit er blant annet som følger: Tillid kan defineres som tiltro til pålideligheden hos en person eller et system hvad angår et givet sæt af resultater eller begivenheder, hvor tiltroen udtrykker en tro på en andens redelighed eller kærlighed eller på korrektheden af abstrakte principper (teknisk viden). (Giddens, 1994: 36) Giddens (1994) poengterer at behovet for etablering av tillit vil forsterkes i situasjoner hvor kommunikasjonsdeltakerne er atskilt i tid og rom. Nettsider på web er et typisk eksempel på en slik type kommunikasjon. Ifølge Rasmussens forelesningsnotater om Giddens ble tillitsrelasjoner tidligere skapt ved face-to-face interaksjon, mens det nå i dag i økende grad må skapes gjennom ansiktsløse typer interaksjon (som for eksempel gjennom Internett). For å kunne fungere i det moderne samfunn, er det derfor i mer eller mindre grad nødvendig å være i stand til å kunne etablere tillit til relativt abstrakte fenomener. I en tid med mye usikkerhet og mange valgmuligheter tilstede, er tillit avgjørende for de valg som må gjøres. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 14

16 7 Presentasjon av datamateriale Tabell 1 - Oversikt over intervjuobjekter Intervjuobjekt 1 (IO1) Mann 54 år Pensjonist, tidligere offiser i forsvaret. ISDN tilknytning til Internett Intervjuobjekt 2 (IO2) Kvinne 29 år Sykepleier ISDN tilknytning til Internett Intervjuobjekt 3 (IO3) Mann 41 år Prosjektleder i stort IT-prosjekt ISDN hjemme, bredbånd på jobb Tabellen ovenfor viser at vi har intervjuet 2 menn og 1 kvinne, og at disse representerer ulike alders- og yrkesgrupper. Tabell 2 - Kommunikasjonskanaler Hvordan har NTE kommunisert tilbudet om webregistrering av måleravlesning? IO1 Jeg har fått kjennskap til måleravlesningstjenesten gjennom det som står skrevet på måleravlesningskortet IO2 Jeg har ikke kjennskap til det IO3 Det står vel både på regninger og målerkort det da. tror jeg Så kommer det noen skriv i posten om det. Det står jo oppskrift på hvordan du gjør det også... tror jeg Tabell 2 viser via hvilke kommunikasjonskanaler NTE har nådd intervjuobjektene. 1 av 3 hadde ikke lagt merke til at det eksisterte en slik tjeneste hos NTE. De to andre hadde sett det på måleravlesningskortet. En av de mener i tillegg å ha sett det på regningene fra NTE, og på egne brev som kommer i posten. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 15

17 Tabell 3 - Relative fordeler Finnes det motivasjonsfaktorer/fordeler for abonnenten å ta i bruk den nye teknologien? IO1 Det er så greit å gjøre det på den gamle måten, har best kontroll når jeg skriver på tallene og legger lappen i postkassen. IO2 Hvis jeg hadde visst om muligheten tror jeg fortsatt jeg ville brukt posten. Da fyller du bare ut tallene og poster det. Da slipper man å logge seg inn på Internett for det tar litt tid. Det er lettere å bruke posten, synes jeg. Det er likedan som brevgiro og sånt, det er enklere det enn å sette seg ved datamaskinen og bruke Internett (nettbank) syns jeg. Om jeg hadde hatt muligheten til å vinne noe (f.eks. sydentur), hadde jeg da gjort det? Ja, det hadde vært en bra motivasjon. Jeg bruker nettbank selv om jeg syns det er tungvindt med disse KIDnumrene. Jeg syns det er enklere med brevgiro, men jeg bruker nettbank likevel da det er billigere (priser på en tjeneste har betydning). Om jeg oppfatter posten som billigere? Nei, det er jo gratis å sende med posten, men tellerskrittene til Internett regner jeg ikke som noe (ubetydelig). De kunne sendt ut et brev, det er mulig at de har gjort det å men... det må være et brev, for hadde det bare stått inne i et sånt blad, da hadde jeg ikke lest det. Jeg gidder ikke lese gjennom de bladene som kommer. IO3 Jeg har 3 målere som skal leses av, så jeg må jo gå rundt å skrive opp det noen plass likevel. Og da er det jo veldig lurt å skrive på de måleravlesningskortene som har kommet. Når jeg først har dem der, så er det jo radig å slippe dem ned i en postkasse. Da trenger jeg ikke å starte opp Internett heller. Det spørs hvis det hadde blitt porto på måleravlesningskortene da. At du måtte betale for det. Man må ivareta postvesenet litt også. Det går jo dårlig med dem nå. Må støtte dem litt også. Det som kunne vært en fordel med å bruke internettregistreringen, det jeg har ikke sjekket det heller, men det finnes sikkert en skikkelig oversikt over eget forbruk, prognoser og sånn, mer sånn regnskapssystem innbygd i. Det kan jo hende det blir fristende å begynne å se på det etter hvert da. Å kunne gå inn på nettet å se på forbruk fra år til år, sammenligne med hvordan pris utvikler seg i forhold til året før. Hvilke sesonger det er størst forbruk osv. 1 av 3 syns det er best å følge gamle vaner. 2 av 3 syns det er mest lettvint å levere gjennom postverket. En person antyder også at det er ønskelig å støtte postvesenet, mens en annen sier at lokkemiddel som f.eks. en trekning av sydentur ville være en motivasjonsfaktor. En person mente at aktuelle motivasjonsfaktorer til å ta i bruk tjenesten var dersom portoen på postleveringen måtte betales selv, eller at webløsningen hadde ekstra opplysninger om strømforbruket. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 16

18 Tabell 4 - Kompatibilitet Eksisterer det kompatibilitet mellom innovasjonen og abonnenten når det gjelder verdier (tillit), tidligere erfaring og behov? IO1 Jeg er ikke redd for å sende slike opplysninger over Internett, det er ikke pga det at jeg ikke benytter internettregistrering. Jeg har ikke nettbank, skulle få et brev fra banken om kurs i bruken av det, men det har ikke blitt enda. Jeg bruker stort sett Internett til å skaffe informasjon om ting jeg er interessert i å vite mer om der og da, som for eksempel opplysninger om reisemål, togtider, annonser om biler og campingvogner osv.. NTE virker seriøse i det de driver med. IO2 Jeg synes det er lettere å bruke posten ja. Det er likedan som brevgiro og sånt, det er enklere det enn å sette seg ved datamaskinen og bruke Internett (nettbank) syns jeg. Sikkerhet på Internett? Jeg er ikke redd for at opplysninger skal komme på avveie eller bli misbrukt. Jeg oppfatter levering via Internett og via posten som like sikkert. NTE er sikkert like seriøse som andre aktører. Jeg ville sikkert ha tiltro til NTEs nettsider. Jeg bruker ikke Internett så mye. Til å betale regninger. Jeg surfer for å finne oppskrifter uten melk (melkeallergi), praktisk bruk. Jeg sitter ikke noe mye og surfer på nettet bare for å surfe og sånt nei. Jeg bruker Internett en gang per 14. dag kanskje. IO3 Jeg tror jeg har god innsikt i hva som er sikkert og usikkert på Internett. Noe mye betalingstjenester over nett bruker jeg ikke nei. Varekjøp med Visa og Eurocard o.l., der begrenser jeg meg i det lengste ja. Det hadde det ikke vært noen betenkeligheter med webregistrering på NTEs sider. Jeg regner med at jeg får regningen i posten uansett. Hvordan jeg kunne tenke meg grensesnittet? Ja, jeg skulle tenkt meg det hadde vært noe likt som nettbanken. På en måte at du kunne ha gått inn og valgt en del rapporter selv, og funnet noe statistikk Nå har ikke jeg sett på hvordan det ser ut da Det kan godt hende det er midt i blinken også, for all del. Alle mener at sikkerheten rundt det å bruke webregistrering er god, et av intervjuobjektene sier bl.a. at hun oppfatter Internett og posten som like sikkert. Alle intervjuobjektene har tro på at NTE er en seriøs bedrift, og at webregistreringen dermed trolig fungerer som den skal. 2 av 3 intervjuobjekter benytter nettbanken, mens det tredje intervjuobjektet venter på mer informasjon fra banken om bruk av denne tjenesten. En av intervjuobjektene har forventninger om at grensesnittet til måleravlesningssidene skal være likt grensesnittet til nettbanken. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 17

19 Tabell 5 - Kompleksitet Hvilke ferdigheter har intervjuobjektet? Nok til å utføre en webregistrering? Oppfattes webregistreringen som vanskelig /tungvindt? IO1 Jeg bruker stort sett Internett til å skaffe informasjon om ting jeg er interessert i å vite mer om der og da, som for eksempel opplysninger om reisemål, togtider, annonser om biler og campingvogner osv. Det er litt vanskelig å si hvor ofte jeg benytter Internett da jeg stort sett bruker det som et oppslagsverk, men ca. en gang i uka i snitt. Mine datakunnskaper er ikke stort å skryte av, har hatt noen datakurs gjennom jobben. Internett har jeg selv sittet å rotet med hjemme og lært meg litt om etter hvert. IO2 Jeg bruker ikke Internett så mye. Til å betale regninger. Jeg surfer for å finne oppskrifter uten melk (melkeallergi), praktisk bruk. Jeg sitter ikke noe mye og surfer på nettet bare for å surfe og sånt nei. Jeg bruker Internett en gang per 14. dag kanskje. Datakunnskapene mine er ganske laber. Jeg kan lete på nettet og finne fram adresser og sånt. Jeg får til å bruke nettbank, det syns jeg ikke er vanskelig. Hvis jeg skulle ha funnet NTE sine sider, ville jeg prøvd med søkeordet NTE på en søkemotor, eller så kunne jeg kanskje prøvd å skrive adressen direkte, men jeg tror det er mest sannsynlig at jeg ville brukt søkemotoren. Da slipper man å logge seg inn på Internett for det tar litt tid. IO3 Jeg bruker Internett som vanlig jeg, e-post, nettsøk og nettbank Jeg bruker Internett mest på arbeid ja! Jeg har det hjemme også, men det er jo så tregt. Jeg kvier meg for å starte opp Internett på hjemme-pc-en. For å finne NTE sine nettsider hadde jeg tatt en råsjanse, og satset på at de heter nte.no. Intervjuobjektene har ulik erfaring med datateknologi. 2 av 3 har en noe begrenset kunnskap, mens en person jobber med det. Det er ingen som har besøkt Internett-sidene til NTE. 2 av 3 bruker ikke Internett så ofte (henholdsvis en gang i uken og en gang per 14. dag), mens 1 av 3 bruker Internett daglig i jobbsammenheng. 2 av 3 kvier seg for å starte opp Internett hjemme, siden hastigheten er for lav (en av dem har tilgang til Internett med bredbåndshastighet på jobb). Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 18

20 8 Analyse og drøfting av data Vi vurderer det slik at alle våre intervjuobjekter er i et tidlig stadium i Rogers beslutningsprosess (se Figur 3). Vår målgruppe for undersøkelsen er abonnenter som leverer måleravlesningen på papir via postvesenet, med andre ord: potensielle adoptanter som ikke har adoptert innovasjonen (webregistrering). IO2 hadde enda ikke fått kjennskap til innovasjonen (steg I.), mens IO1 og IO3 må sies å være i overtalelsesstadiet (steg II.). For abonnenter i overtalelsesstadiet er det viktig at de igjennom kommunikasjonskanaler blir påvirket slik at følte karakteristikker ved innovasjonen bygges på med plussfaktorer. Intervjuobjektet som i utgangspunktet ikke hadde kjennskap til innovasjonen, ble under intervjuet presentert for den, og ble tvunget til å vurdere karakteristikker ved innovasjonen. Vi kan derfor si at intervjuobjektet ved den videre samtalen i praksis befinner seg på det samme stadiet som de andre. Ut i fra intervjuene fant vi indikasjoner på at abonnentene mangler motivasjonsfaktorer (relative fordeler) for å prøve webregistrering. Dette skyldes nok hovedsakelig at den eksisterende papirbaserte formen for måleravlesning er såpass enkel og grei. Faktorer som kan påvirke dette i en annen retning kan være: bedre rapporter/statistikker som kun kan fås på NTE sine nettsider, og økonomiske lokkemidler i form av for eksempel trekning av sydenturer blant abonnenter som benytter webregistrering. Det kom dessuten fram av intervjuene at det å koble seg opp til Internett føles tungvint, både tiden det tar å starte opp datamaskinen, og hastigheten Internett-oppkoblingen inngår her som faktorer. Ved å skape ulempe ved den papirbaserte leveringsformen, antydes det at dette kunne være utslagsgivende for at webregistreringen adopteres. Når det gjelder kompatibilitet, så vil tidsperspektivet naturlig komme inn her. Internett må forventes å bli et mer og mer akseptert medium å benytte ved interaksjon mellom kunde og forbruker. Her kan vi trekke inn nettbankene (hovedsakelig betaling av regninger på Internett) som en sammenlignbar innovasjon som ligger et hestehode foran NTE sin innovasjon når det gjelder adopsjonsgrad. Dette skyldes kanskje i første rekke at bankene bevisst har priset denne webtjenesten lavt, samtidig som gebyrene ved bruk av den konkurrerende betalingsmåten over skranke har blitt skrudd i været. I vår undersøkelse ser vi blant annet at to av intervjuobjektene helt eller delvis har adoptert denne innovasjonen, mens den tredje er i overtalelsesstadiet ( venter på tilbud om kurs fra banken ). Nettbankene har på en måte vært banebrytende når det gjelder å tilby webbaserte tjenester til den store populasjonen. En av våre intervjuobjekter trekker for eksempel fram nettbanken når han beskrives sine forventninger til hvordan måleravlesningssidene skal se ut. I følge Rogers er innovasjonens samsvar med en persons eksisterende verdier et viktig element i overtalelsesfasen (steg II). Våre funn tilsier at NTE oppfattes som seriøs, og at sikkerheten rundt webregistrering betraktes som tilfredsstillende. Våre intervjuobjekter har dermed tillit både til teknologien og til innovatøren. Selv om vi har en ansiktsløs kommunikasjon, er det i dette tilfellet opparbeidet et tillitsforhold mellom kommunikasjonsdeltakerne. I følge Giddens vil tillit normalt redusere usikkerhet omkring en bestemt aktivitet. Målgruppeanalyse : Nettbasert undervisning efterår 2002 : IT-højskolen i København 19

Av Tor Jarle Sagen 190369-TOS1

Av Tor Jarle Sagen 190369-TOS1 Av Tor Jarle Sagen 190369-TOS1 Eksamensprosjekt - Målgruppeanalyse Efteråret 2003 Lærer: Chr. Viktor Rasmussen 2 FORORD Denne rapporten er utarbeidet efteråret 2003 ved ITU, som en del av faget Målgruppeanalyse.

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget?

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Stig Roar Isaksen Emnekode: BE 323 E HHB-MBA Abstract This master thesis examines

Detaljer

Sammendrag: Innledning

Sammendrag: Innledning Innføring av elektronisk handel i offentlig sektor: Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune Viktoria Gulliksen, Marit Hegle, John Krogstie NTNU and SINTEF krogstie@idi.ntnu.no http://www.idi.ntnu.no/~krogstie

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer