Dynamisk og intelligent vegbelysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamisk og intelligent vegbelysning"

Transkript

1 Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold

2 Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag Bakgrunn Oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Hypoteser Miljøgevinst Driftsmessige besparelser Økonomisk gevinst Trafikksikkerhet Dagens situasjon i Vestfold Dagens tenningsstrategi Erfaringer med LED i Vestfold Teknologi Dynamisk belysning Aktivitetsbasert belysning (intelligent) Erfaringer på Natriumlamper i Østfold Om LED fra Håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning» Erfaringer fra Oslo Investeringer og tilbakebetalingstid Investeringer og tilbakebetalingstid på teststrekningene Investeringer og tilbakebetalingstid for hele Vestfold Besvarelse på hypotesene Miljøgevinst Driftsmessige besparelser Økonomisk gevinst Trafikksikkerhet Oppsamling Strategi for vegbelysning i Vestfold Støtteordninger Vegdirektoratet Konklusjon Statens vegvesen anbefaler Litteraturliste

3 Tabelloversikt Tabell 1: Statens vegvesen anbefalte teststrekninger med teknologioversikt Tabell 2: Anslått energimengde brukt på vei, gate og tunnel i Norge i 2011 Tabell 3: Faktaboks over vegbelysning i Vestfold Tabell 4: Fordeler og ulemper ved høytrykks natrium og LED Tabell 5: Statens vegvesen anbefalte teststrekning FV 313 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid Tabell 6: Statens vegvesen anbefalte teststrekning FV 311 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid Tabell 7: Statens vegvesen kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid for veglysanlegg for hele Vestfold 0.1 Sammendrag Vestfold fylkeskommune ønsker at Statens vegvesen undersøker mulighetene for å innføre dynamisk og/eller intelligent vegbelysning i Vestfold. Det gjøres ut i fra en hypotese om at det både kan være energimessige som økonomiske besparelser i forhold til dagens system. Det er vurdert to strekninger: 1. På FV313 vurderes en teknisk oppgradering 2. På FV 311 vurderes nytt anlegg med LED-teknologi. FV 313 mellom Holmestrand og Sande er en strekning på 11 km og 450 armaturer. Strekningen har en forholdsvis lav trafikkmengde. Her er det mulig med både dimming og dynamisk belysning. Strekningen er vurdert til å representere en gjennomsnittsfylkesveg og erfaringene herfra antas å kunne overføres på andre fylkesveger. FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Gauterød og Ilebrekke er en strekning på 1 km. Her det det mulig å investere i et nyanlegg da det i dag ikke finnes vegbelysning på strekket. Alternativ Vegstrekning Teknologi 1 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. Det kan monteres nye armaturer med dynamisk teknologi. Dette vil overvåke og dimme anlegget. Dimmere kan regulere effekten fra 100% til 50% i 6 av de tente 8 timene. Det vil gi en besparelse på ca. 30% fra dagens situasjon. 2 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. 3 Fv 311 Gauterød Ilebrekke, 1 km. Tabell 1: Statens vegvesen anbefalte teststrekninger med teknologioversikt Det kan monteres nye armaturer med aktivitetsbasert styring. Det øker effekten fra 50% til 100% ved aktivitet på veien. Besparelsen er ukjent men med lite trafikk vil besparelsen være opp til 40% fra dagen situasjon. Den trafikk som er vil til en hver tid ha optimal belysning. LED med aktivitetsbasert styring Statens vegvesen anbefaler at det avsettes midler til å teste forskjellige typer av belysning på vegnettet i Vestfold. Det anbefales at man avsetter opp til 4 millioner kroner til videre arbeid med alternativene

4 1.0 Bakgrunn Det blir hvert år brukt store mengder energi på ulike formål for utendørsbelysning i Norge. Anslått mengde var i 2011[1]: Vei og gate 760 GWh Tunnel 140 GWh Tabell 2: Anslått energimengde brukt på vei, gate og tunnel i Norge i 2011 I veilederen T-1512 «Lys på stedet» står det følgende: «Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid.» «God lysbruk og riktig valg av tekniske løsninger kan redusere energiforbruket betydelig og bidra til reduserte klimautslipp.» «Riktig belysning med god ledeeffekt gjør det lettere for folk å lese omgivelsene Riktig belysning med gode kontraster gir økt oppmerksomhet og reduserer risikoen for ulykker» «Moderne lysteknologi og styresystemer kan bidra til en utstrakt behovsstyring av lyset, det vil si riktig menge lys til rett tid på rett sted. Spareeksempler: Dimming av gatelys (dagslys, snø, årsdøgnstrafikk (ÅDT) og tilstedeværelse) Bruk av moderne lysstyringsteknologi Bruk av LED Elektroniske komponenter i lysutstyret Reduserte lysnivåer» «Det finnes i dag utendørs belysningsprosjekter hvor man ved overgang til bruk av ny teknologi har en bekreftet energisparing på over 60 %.»[1] 1.1 Oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune ønsker at Statens vegvesen undersøker mulighetene for å innføre dynamisk og/eller intelligent vegbelysning i Vestfold. Det gjøres ut i fra en hypotese om at det både kan være energimessige som økonomiske besparelser i forhold til dagens system. Det vil som en del av oppdraget bli vurdert forskjellige tekniske løsninger og strategier for belysning på to forskjellige vegstrekninger i Vestfold. 1.2 Hypoteser Utgangspunktet for undersøkelsen er å få belyst om det er mulig med signifikant økonomisk- og energimessige besparelser i tillegg til besparelser på driften. Det kan ligge en miljømessig gevinst på materialesiden. Denne rapporten vil ikke omhandle livssyklusanalyser av materialer men ser kun på strømforbruk og drift

5 1.2.1 Miljøgevinst Dimming av veglyset og aktivitetsbasert belysning kan gi et mindre forbruk av Watt-timer. Det betyr mindre energibruk og derved mindre kraftproduksjon og dermed en miljøgevinst Driftsmessige besparelser Ved dynamisk belysning kan man spare på driftskostnadene da man har oversikt over hvert enkelt lyspunkt. Man kan derfor måltrette vedlikeholdet mer enn på dagens system. Ved LED-armaturer forlenges levetiden på lyskilden og dermed minskes de løpende vedlikeholdsutgifter. Med LED må hele armaturen byttes til nytt når levetiden på lyskilden opphører og dermed er det større investeringskostnader. På sikt vil det komme LED-armaturer hvor det er mulig kun å utskifte lyskilden og ikke hele armaturen som det er i dag Økonomisk gevinst Et mindre forbruk av Watt-timer og optimal drift vil resultere i en økonomisk besparelse Trafikksikkerhet Riktig lys på riktig tidspunkt. Aktivitetsbasert belysning som intensiveres fra 0% (LED) eller 50% (høytrykks natrium )til 100% av effekten når man kjører eller går forbi. For LED betyr det i tillegg bedre kontraster og fargegjengivelse hvilket har en positiv effekt for synligheten på fotgjengere[6]. 2.0 Dagens situasjon i Vestfold På fylkesvegnettet er det stor variasjon på lysanleggene i Vestfold. Det er en del gamle armaturer som fortsatt er i bruk og det er en del fylkesveger som er blitt omklassifisert fra riksveger og europaveger. Ifølge Håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning» (veilederen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning) må armaturene her skiftes så de passer til dagens veg og trafikkmengde. I tillegg til dette er det i dag kommunene som drifter en stor del av lysanleggene på fylkesveger. Fylkeskommunen drifter «kun» 200 km veglys. Nedenfor er listet en rekke fakta for fylkesveger Vestfold: Fakta Kommentar Antall lyspunkter Ca November Dette tallet øker ettersom det bygges nye gang- og sykkelveger langs fylkesvegnettet. Samlet armatur effekt (2011) 1,4 MW 6 millioner kr i 2011 og 4,6 millioner kr i differansen skyldes lavere strømpris i Teknologi Høytrykks natrium 70W (gs), 150W, 250W og 400W To strekninger med LED FV 310 Skippergate i Horten FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Olsrød og Gauterød i Tønsberg. Antall km vegbelysning 200 Fylkesvegnettet er langt større, men mange kommuner drifter lysanlegg langs med fylkesveger. Tabell 3: Faktaboks over vegbelysning i Vestfold - 4 -

6 Det er besparelser i å oppgradere nåværende systemer til moderne armaturer med styring. Spørsmålet er om man skal rehabilitere med konvensjonell teknologi som høytrykks natrium eller om man skal gå for LED. En vurdering av dette er beskrevet i kapitel Dagens tenningsstrategi På vegnettet i Vestfold tennes armaturene hovedsakelig etter to forskjellige prinsipper: 1. Etter skumringstabell hvilket vil si at de tennes og slukkes på et fast tidspunkt etter sesong. 2. Det benyttes fotoseller som tenner lyset etter det stedlige lyset ved anlegget. Tennetiden er i dag gjennomsnittlig 8 timer per døgn. Avtalen man har med strømleverandørene går på at man betaler for den effekt (watt) som armaturen har multiplisert med det antall av timer som lyset er tent: Watt x timer. Det er en avtale som stammer fra den tiden E-verkene selv eide gatelyset. Slike anlegg passer ikke til fremtidens systemer med styring og dimming. Nettselskapene har et krav om at det skal monteres energimålere innen På en slik måte er det mulig å få hentet ut den gevinsten man har ved å styre lysstyrken og dermed betale for faktisk forbruk. Det bør derfor være den første investering som utbedres i det gamle systemet energimålere på alle veglysanlegg. 2.2 Erfaringer med LED i Vestfold På FV 311 Åsgårdstrandsveien fra Olsrød til Gauterød i Tønsberg har man erstattet vanlig armaturer med LED armaturer, dvs. rehabilitering av eksisterende system. Man har ikke endret på avstanden mellom mastene eller på høyden av mastene. Begge deler er nødvendige for at LED skal fungerer optimalt som teknologien ser ut i dag. LED har kortere rekkevidde og mindre intensitet enn høytrykks natrium Under disse forholdene er den målte lysintensiteten (LUX) 50% dårligere med LED. Det ble målt en strømbesparelse på LED-belysningen men vegen ble ikke opplyst etter de standarder som Vegvesenet krever i håndbok 264. Det finnes ikke målinger foretatt på FV 310 Skippergate i Horten. Målinger her vanskeliggjøres av at det er en bygate hvor det finnes mye annen belysning. Stokke kommune er i ferd med å bygge nytt LED anlegg i forbindelse med gang- og sykkelveg fra Vennerød til Valberg. Strekningen er på ca. 1,8 km og består av 55 lyspunkter. Dette anlegget skal også utstyres med aktivitetsstyrt belysning. 3.0 Teknologi Den primære teknologien som blir brukt i dag er høytrykks natrium armaturer. LED blir testet flere og flere steder og de erfaringer man har er at teknologien på LED bare blir bedre. Nedenfor er begrepene «dynamisk belysning» og aktivitetsbasert (intelligent) belysning beskrevet

7 3.1 Dynamisk belysning Operere på eksisterende system med høytrykks natriumarmaturer. Hver enkelt armatur kommuniserer med et sentralt system. Hvis det oppstår feil i den enkelte armatur rapporteres dette i systemet. Mulighet for dimming 1 trin hvilket vil si at det er mulig med to forskjellige lysstyrker: 50% og 100%. 3.2 Aktivitetsbasert belysning (intelligent) Operere både på eksisterende system med høytrykks Natriumlamper og på LED. En radar detekterer aktivitet og sender signal til de etterfølgende lamper om å gå opp eller ned i lysstyrke. Konvensjonelle systemer (Natrium) har to reguleringsnivåer 50% og 100%. LED belysning kan reguleres helt som man ønsker det. Skal man oppnå den fulle effekt av LED må man dimensjonere hele anlegget til LED. Belysningsteknologi Fordeler: Ulemper: Natrium høytrykk: LED: Billig armatur Kjent teknologi Lang levetid (15 år) Full fleksibilitet på styring av lysstyrke Tabell 4: Fordeler og ulemper ved høytrykks natrium og LED Liten fleksibilitet i lysstyrke (2) 4 årig levetid på lyskilde Uprøvd teknologi Mangler erfaring på lysintensiteten og drift over tid Større investering dyrere armaturer Etter levetid må hele armaturen utskiftes. Når man overveier et skifte fra konvensjonelle systemer som høytrykks Natriumlamper til LED er det både lysfleksibiliteten og driftskostnadene som fra produsentenes side ser positive ut. Erfaringene fra Oslo kommune tyder dog ikke på helt samme erfaringer[4]nesten tvert om. Med dynamisk vegbelysning med dimming kan man regulere lysstyrken. Armaturet kan reguleres til 50% av normal lysstyrke på de nattetimene hvor det er færrest biler. Den dynamiske delen gir kommunikasjon med hver eneste armatur. Hvis man i tillegg har aktivitetsstyrt belysning kan lampene stå på med 50% effekt. Ved registrering av bil, sykkel eller lignende får lampene full effekt. 3.3 Erfaringer på Natriumlamper i Østfold. Statens vegvesen kan vise til gode erfaringer på strekningene i Østfold. Vegvesenet i Østfold har gjort målinger på anlegget med og uten aktivitetsbasert belysning og kan vise til en strømbesparelse på over 40% på det aktuelle anlegget. Størrelsen på besparelsen vil naturligvis variere fra prosjekt til prosjekt på grunnlag av trafikkmengden på stedet. Veg med lite trafikk vil være dempet over lengre perioder enn veg med mye trafikk. 3.4 Om LED fra Håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning» «Det antas at LED vil bli mer benyttet til vegbelysning etter hvert som kvaliteten øker, prisene går ned og andre lyskilder fases ut. LED har lang levetid og god fargegjengivelse. Lysutbyttet [lumen/watt] er i 2012 omtrent som for natrium høytrykk og metallhalogen, men det har i årene økt med ca. 7 % per år. LED-armaturer lar seg lett dimme, og strømbesparelsen er større ved dimming av LED enn ved dimming av andre aktuelle lyskilder. Kvaliteten på ulike LED-armaturer er imidlertid svært forskjellig, og det er viktig å verifisere de dataene som blir oppgitt.»[2] - 6 -

8 «Undersøkelser har vist at vegbelysningen ofte tennes for tidlig eller slukkes for seint, slik at lyset står på til tider hvor det ikke har noen nytte. Det kan derfor oppnås store besparelser med riktig kvalitet, installasjon, drift og vedlikehold av fotoceller til tenning og slukking. Å regulere belysningsanlegget etter prinsippet opprettholdt luminans kan være svært energieffektivt i Norge, hvor vi har lange overgangsperioder mellom natt og dag og hvor vi har lange perioder med snø langs vegene og på vegene.»[2] «Hovedkonklusjoner: Til tunnelbelysning er allerede nå de beste LED-armaturene et brukbart alternativ til tradisjonell belysning, særlig til nattbelysning og til belysning i indre sone på dagtid Til vegbelysning ligger tidspunktet for å ta i bruk LED i større omfang et par år fram i tid, i påvente av armaturer som gir mer lys og har bedre lysfordeling, lavere pris og mer forutsigbar levetid. Oppgitte data fra leverandøren på driftssikkerhet og levetid på alle komponenter bør verifiseres. Det er det svakeste leddet som bestemmer armaturens levetid.»[2] Det ser ut til at man med moderne høytrykksnatriumløsninger får minst like god effekt som med LED[5]. Der hvor det kan ligge besparelser er: Hvis man skifter ut gamle konvensjonelle systemer med nye moderne konvensjonelle systemer Ved styring (dynamisk/aktivitetsbasert) o En følgeeffekt ved styring er at driften optimeres. Ved utbygging av helt ny system med LED, energimåling og intelligent styring av lyset. 4.0 Erfaringer fra Oslo Statens vegvesen var den 3. juni på møte med Oslo kommune Bymiljøetaten da de har testet ut forskjellige vegbelysningsmodeller. Nedenfor er gjengitt hovedkonklusjonene. På langt de fleste lyspunktene har man høytrykks natrium som i Vestfold. Man har installert dynamiske løsninger på av sine armaturer hvilket vil si at de kan overvåkes online. På en del av disse har man dimming men ikke på alle. Dimmingen følger skumringstabellen. I tillegg har man på mange av strekningene installert energimålere. Oslo kommune har 100% belysning i timene rundt skumring og daggry og har hele natten redusert effekt til 50%. I gangfelt er det konstant en 100% belysning. Oslo kommune overholder kravene i Vegvesenets håndbok, HB264 om belysningsintensitet. Erfaringene med dynamiske løsninger, med energimålere og dimming er ganske gode. Den dynamiske delen gjør at man har kommunikasjon med hver eneste lampe. Er det er feil på lampen kommer det inn i systemet og man kan reagere umiddelbart. Energimålere gjør at man kan måle det faktiske forbruket, hvilket er mindre enn det man betaler for hos strømleverandøren sin. Man ser for seg at man på sikt kan spare opp i mot 50% av dagens el regning. Positive opplevelser av dimming. De forespurte innbyggere registrerte ikke forskjellen men energimålene gjorde! - 7 -

9 Erfaringene fra Ensjøveien viser at LED ikke holder lysintensiteten som produsenten har lovet. I tillegg er det ikke en strømbesparelse på bruken av LED ut i fra det konvensjonelle systemet som man har sammenlignet med [3] og [4]. Erfaringer fra Oslo over 3 år er at LED taper 25% av lysstyrken Ensjøveien[3][4]. Bruker man LED direkte overført på eksisterende systemer risikerer man enten at lyset ikke rammer bredt nok da LED ikke har samme rekkevidde og intensitet som konvensjonell belysning. Hvis man forsøker å omgå dette ved å endre på vinkelen til LED-lampen risikerer man i høy grad at LED-armaturen kommer til å blende trafikantene. Anbefalingen fra Oslo kommune er på nåværende tidspunkt å optimere dagens system med gode høytrykks natriumlamper kombinert med et dimmingssystem. LED bør kun brukes på nyanlegg hvor hele systemet, lampeavstand, høyde etc. er rettet mot det. Erfaringene fra Oslo kommune bymiljøetaten er samsvarende med det Norconsults lys ingeniør uttaler i Teknisk Ukeblads juninummer 22[3]. 5.0 Investeringer og tilbakebetalingstid Teststrekningene er valgt ut i fra en mulig sammenligning av før og etter situasjonen samt ut fra å kunne teste allerede installert teknologi, hvilket vil gjøre testinvesteringene rimeligere. Det er vurdert fire muligheter: 1. Oppdatering av eksisterende system. Riktig effekt på riktig vegstrekninger. 2. Rehabilitering av eksisterende system med el-måling, riktig effekt og dynamisk belysning med dimmingsmulighet 3. Rehabilitering av eksisterende system med el-måling, riktig effekt, dynamisk -og aktivitetsbasert belysning. 4. Nytt anlegg med LED og aktivitetsbasert belysning. Det er i tillegg vurdert forskjellige strategier for tennetider. 1. Eksisterende system etter en skumringstabell eller fotoceller. 2. Eksisterende system med dimming (Oslo). 3. Fleksibelt (aktivitetsbasert) system. Alternativ Vegstrekning Teknologi 1 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. Her finnes energimålere. Det kan monteres nye armaturer med dynamisk teknologi. Dette vil overvåke og dimme anlegget. Dimmere kan regulere effekten fra 100% til 50% i 6 av de tente 8 timene. Det vil gi en besparelse på ca. 30% fra dagens situasjon. 2 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. 3 Fv 311 Gauterød Ilebrekke, 1 km. Tabell 1: Statens vegvesen anbefalte teststrekninger med teknologioversikt Her finnes energimålere. Det kan monteres nye armaturer med aktivitetsbasert styring som øker effekten fra 50% til 100% ved aktivitet på veien. Besparelsen er ukjent men med lite trafikk vil besparelsen være opp til 40% fra dagen situasjon. Den trafikk som er vil til en hver tid ha optimal belysning. LED med aktivitetsbasert styring - 8 -

10 FV 313 Fjordveien/ Gamle Sørlandske mellom Holmestrand og Sande har en årsdøgntrafikk, ÅDT Det er en strekning på ca. 11 km. Her tenkes et av to alternativer: dynamisk belysning eller aktivitetsbasert belysning. I 2012 monterte Vegvesenet energimålere på det i elektriske anlegget på Fv 313. Det hadde en kostnad på 1,1 millioner kr for 9 tennskap. Denne kostnad må man forvente kommer i tillegg på de fleste andre fylkesveger i Vestfold da det er et krav fra netteier (Skagerak Nett) at alt veglys skal være energimålt innen FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Gauterød og Ilebrekke, ÅDT Strekningen er på ca. 1 km og har i dag ikke vegbelysning. Her kan man tenke seg å investere i et nytt anlegg med LED og aktivitetsbasert styring. 5.1 Investeringer og tilbakebetalingstid på teststrekningene FV 313 mellom Holmestrand og Sande er en strekning på 11 km med 450 armaturer og en forholdsvis lav trafikkmengde. Strekningen er vurdert til å representere en gjennomsnittsfylkesveg og erfaringene herfra antas å kunne overføres på andre fylkesveger. Fv 313 Moderne Natrium høytrykk armaturer á 2500 kr. Investering Besparelse per år* Tilbakebetalingstid [år] [mill. Kr.] [mill. Kr.] 1, Dimming á 3000 kr. 1,35 0,1 14 Dynamisk + Dimming á 2,25 0, kr. Aktivitetsbasert styring á 2,03 0, kr. Aktivitetsbasert styring + 2,93 0,1 30 dynamisk á 6500 kr. Tabell 5: Statens vegvesen anbefalte teststrekning fv 313 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid *Besparelsen er beregnet til 30% hvor man tenker seg dimming til 50% av effekten i 6 av de 8 tente timer. Aktivitetsbasertstyring kan muligens komme helt opp på 40% besparelse. LED ses ikke som et alternativ på FV 313 da det i tillegg vil kreve flere og mindre master da de eksisterende har for stor en avstand og er for høye for LED, se avsnitt 2.2. FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Gauterød og Ilebrekke er en strekning på 1 km. Her det det mulig å investere i et nyanlegg da det i dag ikke finnes vegbelysning på strekket. Referanseprisene er fra det nye anlegget i Stokke hvor 1,8 km belysning koster ca. 3,5 mill. kr. FV 311 Investering Besparelse per år** Tilbakebetalingstid [år] [mill. Kr.] [ mill. Kr.] LED m. aktivitetsbasert 2,0?? styring. Tabell 6: Statens vegvesen anbefalte teststrekning FV 311 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid **Besparelsen er vanskelig å beregne da strekket har en høy trafikkmengde og det ved aktivitetsbasert styring tennes ved aktivitet. Men en viss besparelse er sannsynlig da lyskilden kan slukkes helt når det er ingen aktivitet, for eksempel på natten

11 5.2 Investeringer og tilbakebetalingstid for hele Vestfold Tabell 7 viser en oversikt over alternative tekniske løsninger, investeringsrammen og den teoretiske tilbakebetalingstid. Prisene for hele fylket har en del usikkerheter da anleggene er så forskjellige. Vestfold Investering Besparelse per år* Tilbakebetalingstid [år] [mill. Kr.] [mill. Kr.] Moderne armaturer á 2500 kr. 15 1,3 - Dimming á 3000 kr. 18 1,3 23 Dynamisk + Dimming á 5000 kr. 30 1,3 32 Aktivitetsbasert styring á 4500 kr. 27 1,3 30 Aktivitetsbasert styring ,3 39 dynamisk á 6500 kr. LED** 350 2,2 159 Tennskape á kr. 12,5 Tabell 7: Statens vegvesen kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid for veglysanlegg for hele Vestfold *Besparelsen er beregnet til 30% hvor man tenker seg dimming til 50% av effekten i 6 av de 8 tente timer. Aktivitetsbasertstyring kan muligens komme helt opp på 40% besparelse. Med LED er det mulighet for enda høyere besparelser da man kan dimme det til langt under 50% av effekten. **Estimatet er beregnet ut i fra nytt anlegg i Stokke. Besparelsen er beregnet ut fra 50% reduksjon i strømforbruk. Uansett er beregningen usikker. Størrelsen av besparelsen avhenger i tillegg av aktuell strømpris. Utgangspunktet for beregningene er 1 kr per kwh. I tillegg kommer kostnader til tennskape med energimålere. På fylkesvegnettet trenger det ca. 125 nye tennskape hvis man skal kunne oppgradere til de dynamiske eller intelligente løsningene og kunne måle det eksakte energiforbruket. Tilbakebetalingstiden overstiger på alle investeringene levetiden for anleggene. Det viser litt om at det er penger å spare men at besparelsen har mer enn vanskelig ved å tjene seg selv hjem. Man bør derfor velge system etter hvilket lys man ønsker på vegnettet. 6.0 Besvarelse på hypotesene 6.1 Miljøgevinst Dimming og styring av veglyset gir en reduksjon i Watt-timer. Vi vurderer en mulig besparelse opp til 40% av dagens forbruk. 6.2 Driftsmessige besparelser Ved dynamisk belysning kan man målrette driften av veglyset da man har oversikt over hvert enkelt lyspunkt. Ved LED-systemer bør vedlikeholdet gå avgjørende ned. 6.3 Økonomisk gevinst Den økonomiske gevinsten kan finnes mange steder: Ved å oppdatere til riktig effekt på det riktige sted med moderne armaturer Installasjon av energimålere som gir mulighet for ny avtale med strømleverandøren

12 Det ligger en mulig besparelse i å endre på strategien for belysning. Kan man dimme et system og få feilmeldinger via nettet kan det skape besparelse og forbedret overblikk. Med dimming og aktivitetsbasert system vil armaturene være mindre i bruk og dermed totallsett et mindre effektforbruk. 6.4 Trafikksikkerhet «Riktig lys på riktig tidspunkt. Aktivitetsbasert belysning som intensiveres når man er kjører eller går forbi. Det betyr bedre kontraster og fargegjengivelse (LED).» At fargegjengivelsen og kontrastene er bedre med LED kan dokumenteres. Men om det har en trafikksikkerhetsmessig effekt er fortsatt usikkert. Det handler igjen om at testperiodene for LED-anleggene ikke har vært lange nok og at alt for få har testet LED til å kunne komme med en endelig konklusjon. 6.5 Oppsamling Det bemerkes at det finnes steder i Vestfold hvor man med en oppdatering av eksisterende løsning kan få en ganske høy besparelse på strømforbruket. Mange steder kan man få forbedret lys og mindre strømkostnader ved en oppdatering til moderne løsninger. I denne rapporten er utgangspunktet det litt mer konservative dimmingsprinsipp hvor vi vet at vi kan spare minst 30% av strømmen ved å dimme på nattetid. Jo mer styring jo større mulighet for besparelse. 7.0 Strategi for vegbelysning i Vestfold Den strategi som skal velges bør henge sammen med den teknologi som man ønsker å ha på vegnettet sitt. I Vestfold i dag er det enten på fotoceller eller skumringstabell. Erfaringene fra Oslo kommune om dimming til 50% om natten virker til å ha en god effekt. Dette på konvensjonelle armaturer. Hvis man i tillegg har dynamisk belysning kan man enten regulere effekten via en pc, fotoseller eller tabell når armaturene skal skifte mellom 50% og 100%. Hvis man har aktivitetsbasert belysning er det en strategi i seg selv som krever en større investering. 8.0 Støtteordninger Enova har mulige støtteordninger. Via hjemmesiden står det: «Enova vil gjennom programmet Støtte til energitiltak i anlegg bidra til miljøvennlig omlegging av energibruk og -produksjon i anlegg i Norge. Støtte gis som investeringsstøtte og utmåling av støtte baserer seg på reglene for statsstøtte til miljøtiltak. Det tas utgangspunkt i godkjente ekstrakostnader (For momspliktige virksomheter og virksomheter med momsrefusjon skal det legges til grunn kostnader eks mva. Virksomheter uten slik ordning kan ta med mva i sine kostnader) forbundet med å gjennomføre tiltaket, en vurdering av lønnsomhet, samt energiutbytte per støttekrone Programmet omfatter kun permanente anlegg, eller anlegg av permanent karakter, og et prosjekt må ha et samlet årlig energimål på minimum kwh.»[7]

13 9.0 Vegdirektoratet Vegdirektoratet er interessert i optimal vegbelysning. De har derfor et program som heter LEIV(lavere energiforbruk i SVV). De har midler til evalueringer og utredninger - ikke til innkjøp av utstyr. I teksten nedenfor er sitert Per Ole Wanvik i Vegdirektoratet. «Vegdirektoratet er svært interessert i et samarbeide om belysningsprosjekter i Vestfold. Dette kan og bør inngå i etatsprogrammet LEIV.»[6] «Vi har i år kr fra LEIV til strømbesparende veg- og tunnelbelysning. Ca. halvparten av dette, dvs. ca kr, går til strømbesparende vegbelysning. Jeg disponerer i tillegg også litt penger fra et budsjett på min egen seksjon i Vegdirektoratet. I 2014 vil jeg trolig disponere ca kr fra LEIV til utvikling av mer strømbesparende vegbelysning, og kanskje også det samme Det er mest aktuelt å bruke disse midlene til utprøving av LED-armaturer hvor lysnivået styres og tilpasses behovet til enhver tid. Behovet for tilført lys fra vegbelysningen endrer seg over døgnet og over året med skiftende lysforhold i omgivelsene (skiftende himmellys, skiftende vær, snø i landskapet, snø på vegen) og skiftende trafikkforhold (vi trenger mindre lys på vegen om natten når det er lite trafikk). Vi ønsker å prøve ut teknologien for lysstyring av LED og undersøke strømbesparelser, synbarhet, trafikksikkerhet. Målet er å ikke bruke mer strøm til vegbelysningen enn det som er nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten. Vi sparer mer strøm ved å dimme LED enn ved å dimme andre lyskilder og vi ønsker å benytte armaturer som belyser vegen på en god måte (god jevnhet, lite blending ) uten å sende lys ut til sideområder som ikke skal belyses. Utviklingsarbeidet vil bli knyttet opp til prosjekter i regionene, og det kan være interessant å vurdere en tilknytning til prosjekter i Vestfold. Vegdirektoratets midler skal benyttes til utredninger, målinger, evaluering, rapportering, og ikke til innkjøp av belysningsutstyr.»[6] 10.0 Konklusjon Vestfold fylkeskommune ønsker at Statens vegvesen undersøker mulighetene for å innføre dynamisk og/eller intelligent vegbelysning i Vestfold. Det gjøres ut i fra en hypotese om at det både kan være energimessige som økonomiske besparelser i forhold til dagens system. Alternativ Vegstrekning Teknologi 1 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. Det kan monteres nye armaturer med dynamisk teknologi. Dette vil overvåke og dimme anlegget. Dimmere kan regulere effekten fra 100% til 50% i 6 av de tente 8 timene. Det vil gi en besparelse på ca. 30% fra dagens situasjon. 2 FV 313 (gl. E18) fra Holmestrand til Sande, 11 km. 3 Fv 311 Gauterød Ilebrekke, 1 km. Tabell 1: Statens vegvesen anbefalte teststrekninger med teknologioversikt Det kan monteres nye armaturer med aktivitetsbasert styring. Det øker effekten fra 50% til 100% ved aktivitet på veien. Besparelsen er ukjent men med lite trafikk vil besparelsen være opp til 40% fra dagen situasjon. Den trafikk som er vil til en hver tid ha optimal belysning. LED med aktivitetsbasert styring

14 FV 313 mellom Holmestrand og Sande er en strekning på 11 km og 450 armaturer. Strekningen har en forholdsvis lav trafikkmengde. Strekningen er vurdert til å representere en gjennomsnittsfylkesveg og erfaringene herfra antas å kunne overføres på andre fylkesveger. FV 313 Investering Besparelse per år* Tilbakebetalingstid [år] [mill. Kr.] [ mill. Kr.] Moderne armaturer á 1, kr. Dimming á 3000 kr. 1,35 0,1 14 Dynamisk + Dimming á 2,25 0, kr. Aktivitetsbasert styring á 2,03 0, kr. Aktivitetsbasert styring + 2,93 0,1 30 dynamisk á 6500 kr. Tabell 5: Statens vegvesen anbefalte teststrekning FV 313 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid *Besparelsen er beregnet til 30% hvor man tenker seg dimming til 50% av effekten i 6 av de 8 tente timer. Aktivitetsbasertstyring kan muligens komme helt opp på 40% besparelse. FV 311 Åsgårdstrandsveien mellom Gauterød og Ilebrekke er en strekning på 1 km. Her det det mulig å investere i et nyanlegg da det i dag ikke finnes vegbelysning på strekket. Referanseprisene er fra det nye anlegget i Stokke hvor 1,8 km belysning koster ca. 3,5 mill. kr. FV 311 Investering Besparelse per år** Tilbakebetalingstid [år] [mill. Kr.] [ mill. Kr.] LED m. aktivitetsbasert 2,0?? styring. Tabell 6: Statens vegvesen anbefalte teststrekning FV 311 med kostnadsoversikt og tilbakebetalingstid **Besparelsen er vanskelig å beregne da strekket har en høy trafikkmengde og det ved aktivitetsbasert styring tennes ved aktivitet. Men en hvis besparelse er sannsynlig da lyskilden slukkes helt etter endt aktivitet. Med mer fleksibel styring må man ha LED. Her kan man styre effekten som man måtte ønske det men dog fortsatt overholde Håndbok 264. Det er fortsatt usikkert hva de reelle driftskostnadene er på LED-systemene. Produsentene lover lang levetid (15 år) med høy lys intensitet men dagens erfaringstall er ikke helt så positive[5]. Ingen anlegg med LED har vært i drift i de 15 år som produsentene lover at armaturene skal holde da teknologien er så ung. Uavhengig av teknologi er det avgjørende for en økonomisk besparelse å få installert energimålere på hver strekning og få endret på de avtaler som er med strømleverandørene. Bruk av tenningsstrategi avhenger selv sagt av valgt lysstyring

15 11.0 Statens vegvesen anbefaler Hvis man ser på hvor besparelsene ligger med dagens teknologi ligger det i å styre lyset. Natrium høytrykk gir mulighet for å dimme med 50% mens LED gir mulighet til en vilkårlig dimming. Uansett teknologi må vi per i dag holde oss innenfor de spesifikasjoner som ligger i håndbok 264. Dette kan sette en begrensning på hvor mye man kan dimme. Har man i tillegg til dimming aktivitetsbasert styring får man håndbokkravene oppfylt når det er aktivitet på vegen. Statens vegvesen har interesse i å få testet ut de tre forskjellige alternativene. Statens vegvesen anbefaler teststrekninger hvor de forskjellige systemene kan undersøkes nærmere. Det kan ikke anbefales å bytte fullt ut 1:1 med LED-armaturer da LED per i dag ikke har samme spredning og intensitet som høytrykks natrium. Men utviklingen går sterkt innenfor LED-området så kanskje det kommer en løsning også på rehabilitering innen kort tid. LED er fortsatt for dyrt i investering og det anbefales per i dag kun å installere LED på fylkesveger hvor man ikke har veglysanlegg fra før. Man kan da bygge alt opp tilpasset for LED for å få den ønskede effekt og styring. Det er fortsatt uklart hvor kraftig LED-lyskilden er over tid og man bør fortsatt teste før man skifter alt ut med LED. Nyanlegg med LED kan utløse penge fra Vegdirektoratet det kan man undersøke nærmere hvis fylkeskommunen ønsker dette. Statens vegvesen anbefaler at det avsettes midler til å teste forskjellige typer av belysning på vegnettet i Vestfold. Det anbefales at man avsetter opp til 4 millioner kroner til videre arbeid med alternativene Litteraturliste [1] «Lys på stedet. Utendørsbelysning i byer og tettsteder», Veileder T-1512, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet [2] Håndbok 264 «Teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning», 2013, Vegdirektoratet [3] Teknisk Ukeblad nr. 22 juni 2013 «LED lever kortere enn du tror» [4] Intervju med Tom Kristoffersen, Oslo kommune, Bymiljøetaten mandag 3. juni [5] «Lysmåling i Ensjøveien», 2013 Norconsult [6] E-postkommunikasjon med Per Ole Wanvik, Vegdirektoratet og [7]

16 Statens vegvesen Region sør Vegavdeling Vestfold Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Nye muligheter innen vegbelysning. Ragnar Gjermundrød

Nye muligheter innen vegbelysning. Ragnar Gjermundrød Nye muligheter innen vegbelysning Ragnar Gjermundrød 30.11.2016 Ragnar Gjermundrød Byggeleder elektro drift og vedlikehold Små og mellomstore utbyggingsprosjekt Medlem i nettverket for belysning 30.11.2016

Detaljer

GATELYSPLAN

GATELYSPLAN GATELYSPLAN 2010-2014 Forslag av 08.04.2010 Innhold 0. Sammendrag...4 1. Innledning...5 2. Politiske vedtak, føringer og avklaring for planen...5 2.1 Politiske vedtak og føringer...5 2.1.1 Kommunestyret

Detaljer

LED til tunnelbelysning

LED til tunnelbelysning LED til tunnelbelysning Oslo 5. februar 2015 Per Ole Wanvik, Statens vegvesen Norske vegtunneler med LED belysning okt. 2014 Region LED grunnbelysn. LED innkjøringslys Dimming Nord 10 9 1 2 Midt 3 3 3

Detaljer

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv

Green outdoor. Gi lyktestolpene nytt liv Green outdoor Gi lyktestolpene nytt liv Gi lyktestolpene nytt liv Omkring to tredjedeler av belysningen installert på det globale markedet er basert på gammel og ineffektive teknologi. Klimaforandringer

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

Nye muligheter innen vegbelysning. Ragnar Gjermundrød

Nye muligheter innen vegbelysning. Ragnar Gjermundrød Nye muligheter innen vegbelysning Ragnar Gjermundrød Dagens muligheter Morgensdagens muligheter Vestfold Fylkeskommune våren 2013 Hva finnes? Radarstyrt lys? LED? Hvor mye kan vi spare i strømutgifter?

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Oppdragsgiver Nedre Eiker kommune Rapporttype GS-veg Ytterkollen - belysningsutredning 2011-06-27 GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Figur 1. Planområdets start- og sluttpunkt. 2-(8) UTREDNING

Detaljer

Saksframlegg. STRATEGIER FOR UTBYGGING OG FORNYELSE AV DEN KOMMUNALE VEGBELYSNING I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.

Saksframlegg. STRATEGIER FOR UTBYGGING OG FORNYELSE AV DEN KOMMUNALE VEGBELYSNING I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr. Saksframlegg STRATEGIER FOR UTBYGGING OG FORNYELSE AV DEN KOMMUNALE VEGBELYSNING I TRONDHEIM KOMMUNE 2011-2020 Arkivsaksnr.: 09/11953 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova

G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET. Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova G REENL IGHT GREENLIGHT-PROGRAMMET Et initiativ fra EU-kommisjonen i samarbeid med Enova Klimaforandringene setter vårt samfunn foran store utfordringer i kommende år. For at Kyotoavtalens mål om å redusere

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS

VÆR MILJØBEVISST El Ringen AS LED LYSRØR VÆR MILJØBEVISST Argumentasjon for utskifting til LED Lysstoffrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv noen tusendels gram som må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø

Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø Industri GreenWarehouse Store energi- og vedlikeholdsbesparelser, og et mye bedre arbeidsmiljø Orkla Foods Norge i Rygge i Østfold har foretatt oppgradering av belysningen i flere år. Nå er belysningen

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut

Skift til energieffektive lyskilder. En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut Skift til energieffektive lyskilder En oversikt med alternativer til de ineffektive lyskildene som fases ut EUs retningslinjer for trinnvis utfasing av ineffektive lyskilder EU-direktiv 2005/32/U (EcoDesigns

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

ENØK i vegetaten. Noen eksempel på ENØK- og miljøtiltak fra Statens vegvesen Region nord. NKF-dagene, Bodø, 17.06.2008

ENØK i vegetaten. Noen eksempel på ENØK- og miljøtiltak fra Statens vegvesen Region nord. NKF-dagene, Bodø, 17.06.2008 ENØK i vegetaten Noen eksempel på ENØK- og miljøtiltak fra Statens vegvesen Region nord NKF-dagene, Bodø, 17.06.2008 ENØK i vegetaten Hans-Aksel Johnsen Ing. elektronikk/automasjon Ressursenheten / Seksjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

fremtidens utendørsbelysning

fremtidens utendørsbelysning Utendørs CityTouch Kristiansund kommune går for fremtidens utendørsbelysning Norske kommuner har enorme behov for oppgradering av veilyset på grunn av energi- og miljøkrav. Gamle anlegg krever mye vedlikehold

Detaljer

Informasjon og aktuelle vegoppmerkingsfaglige problemstillinger - Norge

Informasjon og aktuelle vegoppmerkingsfaglige problemstillinger - Norge Nordisk vegoppmerkingskonferanse Lillehammer 20-21 mars 2014 Informasjon og aktuelle vegoppmerkingsfaglige problemstillinger - Norge Bjørn Skaar Statens vegvesen- Vegdirektoratet Innlegg 1.2 A Staten riksveger

Detaljer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer

menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer menneske miljø energi om fjerning av PCB i armaturer Vurdere belysningsanlegg Man burde vurdere et belysningsanlegg, som man vurderer andre investeringer, eks. bilkjøp. Din forhandler har en ubrukt 75

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Saksbehandler/innvalgsnr: Per Ole Wanvik 32214474/90602986 Vår dato: 16.07.2009 Vår referanse: Strømsparing innen veg- og tunnelbelysning

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen

Den nye LED vegg- og takkolleksjonen Den nye LD vegg- og takkolleksjonen Gå ikke glipp av de nye LD produktene med innebygd sensor. 1 n slank og gjennomført design! Morgendagens belysning - i dag Setter du pris på estetisk design? r du interessert

Detaljer

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016 Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland Gjennomføringsplan Oktober 2016 Innledning Tiltaksutredning for luftkvalitet i Grenland ble vedtatt av bystyrene i Porsgrunn og Skien kommuner 10. mars

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS onsdag 23.11.11 Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS lyskilder hva skjer med dagens lyskilder utviklingen fremover, med hovedfokus på LED litt om meg selv 26 år i Oslo Lysverker, Oslo Energi, Viken Nett

Detaljer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Lysere fremtid for lageret ditt. Fleksibelt, smart og energieffektivt

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Lysere fremtid for lageret ditt. Fleksibelt, smart og energieffektivt Lagerlokaler GreenWarehouse Lysere fremtid for lageret ditt Fleksibelt, smart og energieffektivt Lidls distribusjonssenter, Heerenveen, Nederland Lyse muligheter på alle lagre Tidligere var det slik at

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler

Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler Abdulah Karahasan Master i energibruk og energiplanlegging Oppgaven levert Mars 2011 Hovedveileder Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Fremtidens tunneler varige konstruksjoner

Fremtidens tunneler varige konstruksjoner NVF seminar: Drift og vedlikehold av tunneler Bergen, 24. 25.september 2014 Fremtidens tunneler varige konstruksjoner Harald Buvik, Statens vegvesen - Vegdirektoratet 1 Etatsprogrammer FoU Strategier Kompetanse

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Ny vegnormal betydning for sykling

Ny vegnormal betydning for sykling Ny vegnormal betydning for sykling Kongsberg 21.10.08 Odd Nygård Statens vegvesen Håndbøker i Statens vegvesen Gul farge Forskrifter, normaler og retningslinjer Skal og bør er krav som må søke om fravik

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT

STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT RINGSAKER KOMMUNE STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 12/514 2014037147

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Lysstyring til fast pris inklusiv montering. Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten nøk Bes 31.1 t i l l f ø r 2.20 09 o kelr alt ing so lys m av o i huse slår t gp å. g få Lysstyring til fast pris inklusiv montering Økt komfort og strømsparing med «smarthus»-lysstyring fra ELKO og Norgeseliten

Detaljer

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405

Erfaringer med bruk av LED. Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 Erfaringer med bruk av LED Fremtidens byer frokostmøte 2012-08-29 Pål J Larsen pjl@norconsult.no 45401405 LED til mange formål Punkter å vektlegge Generelle vurderingsparametere Kvalitet Kostnad "størrelse"

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

Vi vet hvordan skape tryggere veier

Vi vet hvordan skape tryggere veier trafikksikkerheten i et nytt lys Vi vet hvordan skape tryggere veier Sikkerheten på veiene våre Formålet med veibelysning er at trafikanter og fotgjengere skal kunne oppdage farer og bedømme risikoer i

Detaljer

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Kommunevegdagene i Ålesund 25. mai 2016 Elisabeth Mansfield (TS-revisor) Statens vegvesen, Vegavdeling Møre og Romsdal 26.05.2016 Agenda Belysningens formål Risiko

Detaljer

Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden

Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden Sammendrag: Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden 2002-2005 TØI notat 1184/2001 Forfatter: Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 25 sider I dette notatet rapporteres virkningsberegninger

Detaljer

Belysning for gående

Belysning for gående Belysning for gående Fagseminar om gåing, Oslo, 22. sept. 2017 «Belysning for gående» Ved Kåre Bye, Innledning: Grunnlaget for dette foredraget er en del av regjeringens prosjekt: «Universell utforming

Detaljer

LEDterminologi. Håndbok

LEDterminologi. Håndbok LEDterminologi Håndbok LED I alle moderne byer spiller belysning en viktig og fremtredende rolle. I en tid med betydelige teknologiske endringer har utviklingen av LED, fra innovasjon til vanlig og ledende

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere

Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Råd om energimåling av varmepumper for boligeiere Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Generelt Østsiden sykehjem ligger i Fredrikstad, og er et 2 etg. bygg med glassfasade. Generelle tilrettelegginger Fellesrom Fellesrom er laget litt forskjellige for

Detaljer

D.3.5 Report on best practice implementation of bankable energy actions

D.3.5 Report on best practice implementation of bankable energy actions D.3.5 Report on best practice implementation of bankable energy actions Best practice title: Upgrade of the Street Lighting in 20 local authorities in Cyprus Submission date: 28 February 2017 1 INNHOLD

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

HORTEN VGS. RIE Sweco Norge AS, v/tom Næss Elektro Entreprenør ALT Installasjon AS, v/øivind Kjær

HORTEN VGS. RIE Sweco Norge AS, v/tom Næss Elektro Entreprenør ALT Installasjon AS, v/øivind Kjær HORTEN VGS RIE Sweco Norge AS, v/tom Næss Elektro Entreprenør ALT Installasjon AS, v/øivind Kjær Korridor Alt 1 Kort informasjon om valgte løsninger og noen systemer for Horten VGS: - Belysning, armaturtyper

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 6 Side: 2 av 6 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013

Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 Håndbøker,normer og kommunale krav til veilysanlegg. 07.11.2013 1 Geir Noss» Seksjonssjef BKK Nett AS, seksjon Lys og trafikkteknikk.» Mer enn 30 års erfaring fra elektrobransjen.» 13 år i BKK, 8 år som

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-03 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014 Enovas virkemidler Fremtidens energisystem i Oslo Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller 13. februar 2014 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Belysning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BELYSNINGSANLEGG...3 2.1 Utendørsbelysning...3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Plattformbelysning...3 2.1.3 Arealbelysning...4 2.2 Innendørsbelysning...4

Detaljer

Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer

Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer TØI-rapport 919/2007 Forfattere: Michael Sørensen og Rune Elvik Oslo 2007, 96 sider Sammendrag: Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer Beste metoder og implementering

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune. ved nyanlegg og utbedring

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune. ved nyanlegg og utbedring Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune ved nyanlegg og utbedring 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Aktører og definisjoner... 3 1.3 Virkeområde... 3 1.4 Rettskilder... 4 2 Planlegging av

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G Solheim buss-stasjon CCTV - LED-Light - Construction - Metal works P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G 2014 hovedkontor, Rolvsøy OM OSS Talitor utvikler, produserer og distribuerer

Detaljer

Strategiplan for veilysstyring

Strategiplan for veilysstyring Teknisk Ingeniørvesenet Strategiplan for veilysstyring Vedtatt av byutviklingsstyret 19.03.2015, sak nummer 201300113-55 1 Innledning Det har i de siste årene skjedd en veldig utvikling av teknologi for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer