HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon Side 1 av 104

2 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning" for Fane2-ansvarlige i fagforeningene, revidert i januar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten og økonomiavdelingen sammen med Ole-Martin Bergmann, Elin Vinje, Torhild Laumann og Grethe Skovli Oppdateringer foretas av Medlemsregisteret Layout: Torill Hamborg og Knut J. Erstad Dette materiellet er Fagforbundets eiendom. Det må ikke kopieres fra heftet uten godkjenning fra Fagforbundet. Versjon Side 2 av 104

3 Innhold Innledning...4 Sensitive opplysninger...6 Nye Fane2-brukere...7 Problem med pålogging i Fane2...7 Medlemskap i Fagforbundet...8 Fagforbundets organisasjonsområde...8 Medlemskap...8 Ulike medlemskapstyper i Fane2...8 De kollektive forsikringsordninger...10 Kontingent...11 Oppgaver og rutiner...14 Medlemskap...15 Nye medlemskap...15 Endring av navn og adresse o.l...22 Utmelding...24 Overføring fra/til annen fagforening i forbundet...26 Overføring fra/til annet LO-forbund...28 Gjenåpning av feilslettede medlemskap...30 Endring i kontingentårsakskode (KÅK)...32 Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive...33 Pensjonister og uføre...34 Etterfakturering...35 RTV-trekk: KÅK W...36 Endring i medlemskapstype...37 Oppfølging av restanser og stryking av medlemskap...39 Trekklistebehandling...41 Avviksbehandling og framføring av trekklister...41 Detaljert trekklistebehandling...47 Andre forhold...52 Diverse rapporter i Fane Ajourhold av tillitsverv...55 Ajourhold av organisasjon...58 Jubileumsmedlemmer...60 Registrering av nytt arbeidssted...62 Registrering av nye arbeidsgivere...62 Abonnement...64 Fagforbundets kollektive forsikringer...66 LOfavør Kollektiv Hjemforsikring...66 Fagforbundets Gruppeforsikring...67 Fagforbundets Stønadskasse...68 Hvordan lese i Fane2 hvilke kollektive forsikringer medlemmet har...70 Vedlegg...73 Versjon Side 3 av 104

4 Innledning Oppgaven som Fane2-ansvarlig er svært sentral i Fagforbundet. Korrekte medlems-opplysninger er helt nødvendig for at Fagforbundets ulike organisasjonsledd skal kunne gi medlemmene den bistand og oppfølging som er ønskelig. Vi bruker medlemssystemet Fane2 for å holde oversikt over medlemsmassen. Her skal vi blant annet kunne se: - hvem som er medlem - hvilken fagforening medlemmene er tilknyttet - hvor medlemmene arbeider - hvilket yrke og seksjonstilhørighet medlemmet har - hvilke avtaler/tariffer som gjelder mellom medlemmene og arbeidsgivere - hvilken type kontingentforhold medlemmene har Fane2 brukes også for å kreve inn og fordele medlems-kontingenten. Kontingenten for yrkesaktive kan kreves inn på to forskjellige måter. Vanligvis foretar arbeidsgiver trekk i medlemmets lønn, trekkopplysninger og betaling sendes til forbundet sentralt. Dersom trekkavtale ikke kan etableres, eller medlemmet ikke er yrkesaktiv, betaler medlemmet selv kontingenten direkte til forbundet. Alle betalinger foretas til forbundets sentrale kontingentkonto og fordeles til de forskjellige organisasjonsleddene ut fra data i medlemssystemet. Denne håndboka for Fane2-ansvarlige er utviklet for å gi en samlet oversikt over de mest sentrale rutinene knyttet til funksjonen. De ulike rutiner er forsøkt systematisert i en logisk rekkefølge. Hver rutinebeskrivelse er etterfulgt av en beskrivelse av hvordan rutinen utføres i Fane2. Håndboka er særlig tenkt brukt ved opplæring og i oppstarts-perioden for nye Fane2-ansvarlige, men bør også være et egnet oppslagsverk for mer rutinerte brukere. Versjon Side 4 av 104

5 Legg også merke til at en del nyttige dokumenter og skjemaer følger som vedlegg til rutinehåndboka. Disse er det henvist til i teksten der det er relevant. Det er også endel henvisninger til Rundskriv som man finner i Rundskriv-arkivet på Tillitsvalgtnettet. Et par av dem er med blant vedleggene. Videre er det henvisninger til Fagforbundets vedtekter. Disse finner du på Fagforbundets nettsider under lenken "Om Fagforbundet", sammen med rettningslinjer for vedtektene. Både vedtektene og retningslinjene inneholder flere paragrafer som er nyttig oppslagsverktøy for Fane2-ansvarlige. For lettere å kunne følge opp nødvendige rutiner til riktig tid kan det være hensiktsmessig å utarbeide en arbeidsplan, samt en rapport over utførte oppgaver. Forslag til hvordan dette kan se ut finner du blant vedleggene. (Se vedlegg nr. 18 og 19 bak i dette heftet.) Fane2 Ressurspersoner i fylkeskretsen er Fane2-ansvarliges nærmeste rådgiver i saker vedrørende Fane2. Dersom man har spørsmål, tvil eller usikkerhet i forhold til hvordan rutiner beskrevet i denne håndboka skal utføres, så ta alltid kontakt med Fane2 Ressursperson ved fylkeskretsen for å få rettledning. Oversikt over disse finnes på Fagforbundets web-sider under lenken "Fane2 - Medlemsregisteret". Det er Medlemsregisteret som har ansvaret for innholdet i håndboka. Eventuelle kommentarer eller endringsforslag sendes avdelingsleder i Medlemsregisteret. Veiledningen ble opprinnelig utarbeidet i januar-mars 2006 som to hefter (Rutinehåndbok og Brukerveiledning) av en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av Fane2-brukere på ulike nivå i organisasjonen. Etter en evaluering under Ressurspersonsamling på Sørmarka i oktober 2008 ble det bestemt å slå de to heftene sammen til ett hefte. "Håndbok for Fane2-ansvarlige" er resultatet av denne sammenslåingen, og ble gjennomført av Medlemsregisteret i november Versjon Side 5 av 104

6 Sensitive opplysninger Personopplysningsloven definerer opplysninger om medlemskap i fagforening som sensitiv informasjon. Dette innebærer at medlemsopplysninger må behandles med stor varsomhet og ikke på noe tidspunkt bli tilgjengelig for uvedkommende. Alle Fane2-brukere må blant annet ta hensyn til dette i forhold til bruk av passord, utskrift av rapporter og ved formidling av medlemsopplysninger internt og eksternt. Ved eventuelle avvik i forhold til krav om personvern, må dette rapporteres til ressurspersonen i Fylkeskretsen slik at forbedringstiltak kan iverksettes. Sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger skal ikke sendes i eller som vedlegg til en e-post. Vi har ikke anledning til å overlate sensitive opplysninger til 3.person uten at utleveringen er nødvendig for å ivareta formålet med medlemsskapet. Vi kan ikke utlevere opplysninger til et firma, heller ikke våre samarbeidspartnere inne bank, forsikring m.m., for at de skal kunne bruke opplysningene til å markedsføre sine produkter. Fagforeningene skal heller ikke utlevere lister til de lokale pensjonistforeninger eller lignende. Versjon Side 6 av 104

7 Nye Fane2-brukere Alle brukere i Fane2 skal være registrert med personlig brukertilgang. Denne fås ved å sende inn brukerbestillingsskjema samt signert taushetserklæring. Disse to dokumentene ligger på Fagforbundets web-sider under lenken "Fane2 - Medlemsregisteret". Skjemaet fylles ut og sendes inn online. Taushetserklæringen må skrives ut, signeres og sendes forbundet pr. post. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilgang til Fane2 er personlig og ikke fagforeningens "eiendom". Det er derfor ikke tillatt å "låne ut" sitt brukernavn og passord til andre. Misbruk av denne bestemmelse medfører sperring av tilgang. Problem med pålogging i Fane2 Passord for pålogging til Fane2 varer i 8 uker. Etter 6 uker får du melding om at det gjenstår kun 14 dagers gyldighet. Du må endre passordet med en gang når du får denne meldingen. Hvis ditt passord likevel er gått ut på dato, så kontakt Medlemsregisteret på telefon for å få nytt. Hvis du også har glemt din brukerident må henvendelsen gå via Fane2-ressursperson i fylket. Hvis du har andre problemer som gjelder pålogging i Fane2, eller problemer med utskrift fra Fane2, så ring Telecomputing tlf Oppgi Fagforbundets kundenummer, som er Versjon Side 7 av 104

8 Medlemskap i Fagforbundet I denne hoveddelen av Håndboka står det endel om prinsippene for ulike typer medlemskap og kontingentberegning. Hvordan dette skal håndteres i Fane2 er beskrevet i neste hoveddel, "Oppgaver og rutiner". Se innholdsfortegneslen for å få et overblikk over de forskjellige rutinene. Fagforbundets organisasjonsområde Fagforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, og organiserer arbeidstakere (inklusive lærlinger) fra forskjellige områder, jf. vedtektene 4. Medlemskap jf. 6 i vedtektene. For å bli medlem, må vedkommende godta fagforeningens, forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak. Noen arbeidstakere kan ikke bli medlem i Fagforbundet, jf. 6.5 og 6.6. Tvilstilfeller om medlemskap avgjøres av Forbundsstyret. Ulike medlemskapstyper i Fane2 Hovedmedlemskap Studentmedlemskap Elevmedlemskap Bi-medlemskap Hovedmedlemskap Yrkesaktive og lærlinger innenfor Fagforbundets organisasjonsområde kan opptas som medlemmer i Fagforbundet. Yrkesaktiv kan også innbefatte uføre/midlertidig uføre som er på arbeidstrening/har arbeidsoppdrag i vernede bedrifter eller andre bedrifter, jfr. Rundskriv 20/08. Fagforbundet skal normalt ikke aktivt drive verving blant uføre/midlertidig uføre. Medlemskap for denne gruppen er følgelig bare aktuelt Versjon Side 8 av 104

9 når vedkommende selv tar initiativ til dette, og et medlemskap ikke kommer i konflikt med andre LO-forbunds organisasjonsområder. De skal betale kontingent tilsvarende pensjonister - se side 11. Studentmedlemskap I LO har vi et felles studentmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Studentene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de studerer. Studiene skal være hovedbeskjeftigelse, og evt. inntekt må ikke overstige Lånekassas grense for å få tildelt maskimalt stipend. I 2010 vil det si maksimum brutto inntekt kr Inntekt i sommerferie ikke medregnet. Elevmedlemskap I LO har vi et felles elevmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Elevene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de går på skole. Øvre aldersgrense er 20 år, og skolen skal være hovedbeskjeftigelse. Evt. inntekt må ikke overstige Lånekassas grense for å få tildelt maskimalt stipend. I 2010 vil det si maksimum brutto inntekt kr Inntekt i sommerferie ikke medregnet. Bi-medlemskap Som bi-medlem kan opptas medlemmer av andre LO-forbund. Bi-medlem er en som har et hovedmedlemskap i annet LO-forbund og som har en bijobb innenfor Fagforbundets organisasjonsområde f.eks. en snekker som har hovedmedlemskap i Fellesforbundet og som jobber ekstra på et sykehjem. - Bekreftelse på gyldig medlemskap fra annet LO-forbund skal forevises for å kunne bli bi-medlem - Bi-medlemmet betaler ordinær kontingent av den lønn han/hun mottar fra bi-arbeidsgiver unntatt er premien for kollektiv hjemforsikring, stønadskassen og OUO-fond. Fagforbundet vil opptre på vegne av arbeidstakeren med bi-medlemskap i tariffrettslige spørsmål. Bi-medlemmet har de samme rettigheter og plikter som vanlige medlemmer. Versjon Side 9 av 104

10 Deltidsbrannpersonell Deltidsbrannpersonell kan, hvis de ønsker det og som eneste unntak, organiseres som bi-medlemmer selv om de ikke er hovedmedlem i annet LO-forbund. Dette gjelder enten de fra før er helt uorganisert eller er organisert i forbund utenfor LO. Jfr. Rundskriv 01/08 og 06/08. De kollektive forsikringsordninger Fagforbundet har tre kollektive forsikringsordninger: Kollektiv hjemforsikring og Stønadskasse. Disse to er obligatoriske for alle medlemmer bortsett fra bi-medlemmer, gratis elevmedlemmer og gratis lærlingemedlemmer, og med unntak av de som har benyttet mulighet for å reservere seg dengang ordningen ble innført eller da Fagforbundet ble dannet. De to forsikringene betales sammen med medlemskontingenten. Gruppeforsikring. Denne er frivillig og blir tilbudt alle nye yrkesaktive hovedmedlemmer. Hvis et tidligere medlem melder seg inn på nytt, så vil en reservasjon mot en eller flere av disse forsikringene fra det tidligere medlemskapet fortsatt gjelde ved det nye medlemskapet. Les mer om de kollektive forsikringene annet sted i heftet. Versjon Side 10 av 104

11 Kontingent Jfr. vedtektene 8 og 9 Alle kontingentsatsene kan bli endret hvert år. Satsene som står i dette kapittelet og i heftet for øvrig gjelder for Yrkesaktive medlemmer betaler i utgangspunktet 1,45 % av brutto lønn i kontingent til forbundet. Av dette er 1,15 % sentral kontingent, mens 0,3 % fordeles til medlemmets lokale fagforening. Fagforeningen kan vedta høyere lokalandel slik at samlet %-sats blir høyere enn 1,45 %. Du finner fagforeningens kontingentsats i Fane2 under "Organisasjon": Eksempel på fagforening som har vedtatt en lokal kontingentandel på 0,45 % istedenfor 0,3 %. Landsstyret fastsetter maksimumskontingent. Grunnlaget for beregning av maksimumskontingent er fra og med 1. mars 2008 fastsatt til tilsvarende lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ. Pr. 1. januar 2010 er dette kr Maksimumskontingenten beregnes slik: x 1,45% = kr. 479,71 (avrundes til kr. 480,-) pr. mnd. Med lokal tilleggskontingent, f.eks. 0,3%: x 1,75% = kr. 579,-. I tillegg kommer de obligatoriske kollektive medlemsfordeler pr. mnd: Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) kr 63,- Stønadskassa (begravelsesstøtte) kr 16,- OUO-fondet (Opplæring Utdanning Omstilling) kr 21,- Til sammen faste trekk kr 100,- Versjon Side 11 av 104

12 Samlet trekk kan dermed komme opp i kr. 580 ( ) pluss evt. lokal tilleggskontingent. Arbeidsgivere får fra forbundet sentralt hvert år et informasjonsskriv om gjeldende trekksatser og faste beløp. Her vises også hvordan maksimumskontingenten beregnes.. Eksempler på beregning av kontingenttrekk Marit Vik, Peder Aas og Gro Hansen tjener henholdsvis Kr , og pr mnd. Peder Aas har reservert seg fra deltagelse i kollektiv hjemforsikring. Prosenttrekket til fagforeningen til Marit Vik er 1,45%. Prosenttrekket til fagforeningen til Peder Aas og Gro Hansen er 1,75%. Ulik trekkprosent gir forskjellig maksimumstrekk. Videre har Peder Aas lavere maksimumstrekk fordi han er reservert fra kollektiv hjemforsikring. Trekket for de tre medlemmene vil være: Trekkberegning Ansatt Lønn Kollektiv hjemforsikring Maksimumstrekk Faktisk trekk Marit Vik Kr x 0, = Kr. 317,50 580,00 317,50 Peder Aas Reservert Kr x 0, = Kr. 352,00 616,00 352,00 Gro Hansen Kr x 0, = Kr. 695,00 679,00 679,00 Av tekniske årsaker blir premien til Stønadskassa også trukket for dem som har reservert seg mot ordningen. De får dette beløpet tilbakebetalt fra Fagforbundet sentralt en gang i året I noen tilfeller betaler yrkesaktive medlemmer kontingenten direkte, d.v.s. at de får giro sendt hjem månedlig, men to måneder på etterskudd. Giroer fra forbundet sentralt inneholder et KID-nummer som identifiserer medlemmet og perioden innbetalingen gjelder for. Det er viktig at den tilsendte giroen benyttes, eller at KID-nummeret oppgis ved annen form for betaling. Blir ikke KID-nummer brukt, blir pengene liggende i systemet uidentifisert og personene vil motta purring på manglende innbetalinger. Dette gjelder også girotypene som er omtalt på neste side. Vedlegg nr. 1: Oppbygging av KID-nummer Fosterforeldre på kommunale eller statlige kontrakter skal betale kontingent på vanlig måte. Ofte vil det ikke være mulig med kontingenttrekk av godtgjøringen. De må da settes som direktebetalende. Versjon Side 12 av 104

13 Medlemmer som går over på arbeidsavklaringspenger, blir arbeidsløse, avtjener verneplikt, eller er i permisjon uten lønn, skal kun betale de obligatoriske forsikringene, kr = kr. 79 pr. måned. Det faktureres normalt to og to måneder av gangen, og to måneder på etterskudd. Medlemmer som er registrert som pensjonister i Fagforbundet skal betale kr 410,- pr. år* til og med det året de fyller 75 år. Dette gjelder også uføre med en uføregrad på 100%. Det året man blir pensjonistmedlem betales ikke pensjonistkontingent hvis det før endring av medlemskap allerede er betalt annen kontingent det året. Ved årlig inntekt over 1 G (kr ,- pr. 1. mai 2010) skal imidlertid pensjonister og 100 % uføre registreres som yrkesaktive og betale vanlig kontingent (prosenttrekk) for den inntekt som overstiger 1 G. For uføre som har en uføregrad mindre enn 100%, så er det statusen for de øvrige % som uansett bestemmer hva man skal betale, enten man er på arbeidsavklarings-penger eller er yrkesaktiv. Jfr. retningslinjer til vedtektenes Bimedlemmer betaler kun prosenttrekket, ikke de faste kronebeløpene for de kollektive ordninger. Studenter betaler kr 250,- pr halvår. Beløpet inkluderer Kollektiv hjemforsikring og Fagforbundets stønadskasse. Lærlinger og Elever har gratis medlemskap, men kan betale kr 250,- pr halvår for å få Kollektiv hjemforsikring og Fagforbundets stønadskasse. Elever og lærlinger med forsikring og studentmedlemmer får krav for innmeldingshalvåret så fremt de var registrert som medlem på faktureringsøyeblikket. De som registreres senere enn dette blir automatisk ajourført ut halvåret og vil få sitt første krav neste halvår. * Er fra og med 2011årlig indeksregulert. Jfr. rundskriv 3/2010. Versjon Side 13 av 104

14 Oppgaver og rutiner Medlemsoppfølging og organisasjonsdrift er blant de oppgaver som er fagforeningens ansvar - jfr. vedtektenes og Det er en rekke rutiner som er knyttet opp mot medlemskap og kontingent. Fagforeningen kan selv bestemme hvem som skal utføre dette i forhold til anledning, interesse, kompetanse o.a. Men det er en forutsetning at vedkommende som skal utføre oppgaver i Fane2 må ha sin egen tilgang til Fane2, jf. kapittelet "Nye Fane2-brukere". Bruk notatfeltet! På de følgende sider er beskrevet skritt for skritt de oppgaver som fagforeningens Fane2-ansvarlige har, sammen med beskrivelse av hvordan de utføres i Fane2. De fleste oppgaver er først beskrevet generelt i en "Rutine"-del, umiddelbart fulgt av (men som oftest på ny side) en "Hvordan gjøre det i Fane2"-del. I "Hvordan..."-delen er det flere steder presisert at man skal skrive kommentar eller forklaring i notat-feltet (i Fane2). Dette er viktig slik at andre som slår opp medlemmet kan se hva som er gjort, og hvorfor. Lykke til! Versjon Side 14 av 104

15 Medlemskap Nye medlemskap Rutine Innmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Registrering i Fane2 foretas av det organisasjonsleddet hvor innmeldingen mottas, jf. retningslinjene til vedtektenes 6.1 a og rundskriv 9/09 (se vedlegg). Men bare fagforeningene har ansvar for å få lagt inn trekk hos arbeidsgiver. Foreningen får oversikt over nye medlemmer som skal på trekk ved å kjøre rapport ME-R For at nye medlemmer skal komme på trekk så fort som mulig, må dette gjøres ukentlig. Medlemmer med innmeldtkode 1 - overført fra annen avdeling i Fagforbundet - kommer også med på denne rapporten. Medlemsregisteret registrerer postsendte innmeldinger som kommer sentralt, men innehar ikke fullstendig lokalkunnskap om forholdene rundt om i landets kommuner. Det er derfor av den største viktighet at fagforeningene, når informasjon om nye medlemmer er hentet ved hjelp av Fane2-rapporten ME-R-9028, går inn på det enkelte, nye medlem og kontrollerer og evt. endrer de data som er lagt inn av Medlemsregisteret for å sikre at disse stemmer med de faktiske forhold. (jfr. Rundskriv 9/09) Rapport ME-R-9028 kan også brukes som informasjon til styret. Se side 53 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Vedlegg nr. 2: Rundskriv 9/09 Når et medlem melder seg inn i Fagforbundet, må den lokale fagforeningen snarest gi beskjed til arbeidsgiver om at det skal settes i gang kontingenttrekk. I meldingen må det stå navn på vedkommende, fra dato, og også hvilken prosentsats og hvilke andre beløp som skal trekkes. Til dette formål kan vedlegg 3 benyttes, med opplysning om hvem som skal inn på trekk. Her finnes flere ulike rutiner som fungerer - noen bruker kopi av innmeldingsskjemaet som grunnlag til arbeidsgiver. Vedlegg nr. 3: Skjema "Kontingenttrekk i lønn" Versjon Side 15 av 104

16 Forbundet sentralt sender ut 2 velkomstpakker ukentlig til nyinnmeldte medlemmer. Den ene pakken inneholder velkomstgave, 7. sans og Fagforbundets pin. Den andre pakken inneholder velkomstbrev, forsikringsvilkår for Kollektiv hjem, brosjyren "Sterkere med enn uten". Yrkesaktive medlemmer som ikke tidligere har reservert seg mot forsikringen får dessuten informasjonsfolder og reservasjonserklæring m/svarkonvolutt for Gruppeforsikring. Fra innmelding er registrert i Fane2 til medlem mottar de to pakkene kan det gå ca. 2 uker. Sparebank1 sender Lofavør-kort til nye medlemmer sammen med brosjyren "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet". Lofavør-kort gjelder også som medlemskort for Fagforbundet. Det kan ta noe lenger tid før medlemmet får dette, da utsendingen fra Sparebank1 er en gang pr. måned. Fagforeningene bør i tillegg sende ut et velkomstbrev med lokal informasjon. Vedlegg nr. 4: Velkomstbrev fra forbundet sentralt (til ordinære medlemmer. Brev til lærlinger, studenter og elever avviker noe fra dette) Vedlegg nr. 5: Eksempel på velkomstbrev fra fagforeningen Vedlegg nr. 6: Vedlegg til velkomstbrev fra fagforeningene Vedlegg 6 kan også brukes som selvstendig brev eller rundskriv til medlemmer for å minne dem om å ta kontakt ved endringer som har betydning for medlemskapet. OBS: Hvis et medlemskap er slettet ved en feiltagelse og skal gjenåpnes uten opphold i medlemskapet, så bruk rutinen: "Gjenåpning av feilslettede medlemskap" Lokal eller landsdekkende forening? Inntil videre kan medlemmer som i utgangspunktet skal tilhøre en av de landsdekkende fagforeningene velge om de skal stå i en landsdekkende fagforening eller i en lokal fagforening der de arbeider. Jfr. rundskriv 6/2010. Versjon Side 16 av 104

17 Hvordan gjøre det i Fane2: Innmelding 1. Hovedmeny 2. Klikk på Medlem du kommer til bildet Medlem søke og liste (enkelt søk)" Versjon Side 17 av 104

18 3. Klikk Registrere og vedlikeholde medlem du kommer til bildet Medlem detaljer (nytt medlem) 4. På enkelte av registreringsfeltene finnes en søkeknapp som kan benyttes hvis du ikke vet eksakt hva som skal stå i feltet. Søkeknappen ser slik ut: Ved å klikke på søkeknappen vil et søkebilde komme opp. Fyll ut det du vet i et av søkefeltene og klikk på knappen "Søk". Velg så det riktige alternativet i søkeresultatet ved å dobbeltklikke på det. Du kommer da til bake til registreringsbildet med de aktuelle felter fylt ut. Det er lurt å bruke %-tegnet foran og etter søkeordet. F.eks. vil "%sykehjem%" i navnefeltet til søkebildet for "Arbeidssted X" gi deg alle arbeidssteder som har "sykehjem" som en del av navnet. %-tegnet er et tegn som erstatter ingen, ett eller flere tegn som man er usikker på. 5. Det første som skal registreres er fødselsnummer. Dersom medlemmet har vært registrert tidligere, vil medlemsdetaljene komme opp automatisk når fødselnummer er fyllt ut. Gå isåfall direkte til punkt 18 hvor rutine for nyregistrering av tidligere medlemmer fortsetter. Versjon Side 18 av 104

19 6. Legg inn data om medlemmet fra innmeldingsblanketten alle hvite felt skal fylles ut. Bruk STORE BOKSTAVER i navn- og adressefeltene. 7. Husk at det er innmeldingsblankettens signeringsdato som gjelder som innmeldingsdato, og som skal fylles ut i feltene Inn LO første, Inn LO siste, Inn forbund og Inn fagforening. 8. Vær nøye med å registrere riktig stillingskode. Viktig at dette blir gjort riktig da det blir brukt i forbindelse med bl.a. tariffoppgjør. Se vedlegg 9. Når du registrerer stillingskode vil du få spørsmål om automatisk oppdateringer. Velg Yes for innplassering av både landsforening og yrkesgruppe. Seksjon fylles ut automatisk på bakgrunn av valgte stillingskode. 10. Samtykke: Bruk av personopplysninger til medlemsundersøkelser o.l. skal i følge Personopplysningsloven kun skje når medlemmet har gitt oss samtykke til dette. Der hvor medlemmet har krysset av for samtykke på innmeldingsblanketten, så skal avkrysningen også gjøres i Fane2 i avkryssningsboksen "Samtykke". Se illustrasjonen. 11. Klikk på Lagre nytt. Du vil da få spørsmålet " Har du sjekket om medlemmet har gitt samtykke v/avkrysning på innmeldingsblanketten?". Klikk "OK" hvis dette er sjekket. Hvis det er gitt samtykke, men du ikke har krysset av, så klikk "Cancel" og kryss av. Klikk så "Lagre nytt" en gang til. Ved lagring får medlemmet automatisk et fanenummer som skal påføres innmeldingsblanketten. Hvis det er et medlem registrert på basis av tidligere medlemskap med innmeldinmgskode 3, så vil kontrollspørsmålet ikke dukke opp. Vær nøye også i slike tilfeller med å registrere evt. samtykke. Versjon Side 19 av 104

20 12. Gå til flippen "Arb. Forhold" og korriger stillingsandel dersom den er mindre enn 100%. 13. På arbeidsforholdsflippen registreres det også hvis medlemmet har flere arbeidsgivere enn den som allerede er registrert som hovedarbeidsgiver. 14. For medlemmer som er deltidsbrannmann i den samme kommunen som er registrert som hovedarbeidsgiver, så registreres dette i en egen avkryssningsboks. Versjon Side 20 av 104

21 15. Gå videre til adresseflippen ("Adr.") og registrer telefonnummer og e-postadresse. 16. Klikk på Notatfeltet og skriv inn dato for at det er sendt trekkmelding til arbeidsgiver. Dater, signer og klikk "OK". 17. Klikk "Lagre endring" Fortsettelse fra pkt. 5 for innmelding av tidligere registrerte medlemmer: 18. Les først notatfeltet. Der kan det være registrert informasjon om at personen ikke kan bli medlem på nytt, jfr. Vedtektenes 6.5 og Klikk Annet fra knapperaden øverst i bildet. 20. Velg Registrere nytt medlemskap på basis av opphørt. Feltene blir hvite. 21. Velg innmeldtkode 3 fra iinmeldtkodemenyen: "Gjeninntrådt etter tidligere medlemskap". Kontroller og korriger alle de hvite feltene. Bruk STORE BOKSTAVER i navn- og adressefeltene. 22. Alle de tre hvite datofelt må fylles ut med nye datoer. Bruk signeringsdato. Bare "Inn LO første"-dato forblir uforandret. 23. Husk å endre avdelingsnummer hvis medlemmet har vært i en annen avdeling ved tidligere medlemskap. 24. Gå tilbake og fortsett registreringen fra og med punkt 8 og fram til punkt 17. Versjon Side 21 av 104

22 Endring av navn og adresse o.l. Rutine Endringer kan komme skriftlig eller muntlig. Det er viktig at slike endringer blir foretatt så snart som mulig i Fane2. Korrekte personopplysninger er nødvendig for at medlemmene til enhver tid skal få faktura, medlemsblad og annen informasjon fra Fagforbundet i rett tid, f.eks. informasjon om forsikringsordninger. Mye arbeidstid går med til mottak og behandling av returpost fordi medlemmer er registrert med feil adresse i Fane2. Regninger som kommer i retur med ukjent adresse sendes fra Fagforbundet sentralt til fylkene, og derfra videre til den enkelte forening for å oppspore korrekt adresse. Ta jevnlig ut rapport ME-R-9018 for å sjekke medlemmer som er registrert med feil adresse. Der kan man gjøre utvalg på "Bare medlemmer med returkode for post". Se side 53 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Versjon Side 22 av 104

23 Hvordan gjøre det i Fane2: Endring av navn, adresse o.l. 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Skriv inn søkekriterier, f. eks. fanenummer, fødselsnummer eller navn. Ved søk på navn kan man forkorte navnet med %-tegn. Eks. Sivarajah kan søkes fram slik: Siva%. %-tegnet erstatter ingen, ett eller flere tegn som man er usikker på, og kan også benyttes både i begynnelsen av navn og midt inni navn. Hvis man skal søke etter Karl Petter og er usikker på om navnet skrives med C eller K, om Petter er med en eller to t-er og om han har et mellomnavn i tillegg, så kan man søke på %arl%pet%er". %-tegn benyttes altså der man er usikker på stavelsen eller om det kan være flere navn. Søket kan også begrenses til egen fagforening. Da må man klikke på nivå, velge fagforening og fylle ut avdelingsnummer i feltet under. 4. Klikk "Søk" 5. Merk personen fra søkeresultatet og klikk Detaljer. Dette åpner bildet Medlemsdetaljer. 6. Gjør endringen. 7. Hvis det skal endres fra norsk til utenlandsk adresse (eller omvendt), så klikk først "Annet" i øverste knapperad, og velg "Utenlandsk adresse" (eller "Norsk adresse"). 8. Ved endring av fødselsdato eller personnummer velges "Endre fødselsnummer..." fra "Annet"-knappen. 9. Ved endring av etternavn: Skriv det gamle navnet i notatfeltet, dater, signer og klikk "OK". 10. Klikk "Lagre endring". Versjon Side 23 av 104

24 Utmelding Rutine Denne rutinen gjelder når medlemmet selv melder seg ut skriftlig. For sletting av medlemskap p.g.a. manglende kontingentinnbetaling, se egen rutinen for dette: "Oppfølging av restanser og stryking av medlemskap". For sletting av medlemskap p.g.a. dødsfall, se rutinen "Fagforbundets Stønadskasse". Utmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Det er fagforeningene som skal foreta utmelding i Fane2. Koden som brukes når medlemmet melder seg ut selv er kode 5. Utmelding gjelder fra den dato utmeldingen mottas. Fane2 ansvarlig må kjøre rapport ME-R-9028 på utmeldte medlemmer for å få stoppet trekk hos arbeidsgiver. Dette skal gjøres ukentlig. Medlemmer med utmeldtkode 1 - overført til annen avdeling i Fagforbundet - kommer også med på denne rapporten. Disse må i såfall følges opp så de blir tatt inn i sin nye avdeling. Jfr. rutinen "Overføring fra/til annen forening i forbundet". Se side 53 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Melding om Stopp av kontingenttrekk sendes arbeidsgiver ved lønningskontoret. Dette må gjøres omgående for å unngå at medlemmet blir trukket for mye kontingent. Eventuelt for mye trukket kontingent må tilbakebetales av arbeidsgiver, da dette er lønnstrekk som innberettes av arbeidsgiver. Opphører medlemskapet gjelder Kollektiv hjemforsikring inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter at det er sendt/gitt melding til vedkommende om at forsikringen opphører. Under alle omstendigheter bortfaller forsikringen senest 2 måneder etter at medlemskapet opphørte. Vedlegg nr. 7: Skjema til arbeidsgiver for start eller stopp av kontingenttrekk fra lønn Vedlegg nr. 8: Brev fra forbundet sentralt ved utmelding med kode 5 Versjon Side 24 av 104

25 Hvordan gjøre det i Fane2: Utmelding 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. I feltet Utmeldtkode velges kode fra rullegardin-menyen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn når og hvordan utmeldingen er mottatt. Dater, signer og klikk OK. (Det skal alltid sendes melding til arbeidsgiver om stopp av trekk.) 6. Klikk Lagre endring. Bildet blir nå helt grått og medlemmet er utmeldt. Versjon Side 25 av 104

26 Overføring fra/til annen fagforening i forbundet Rutine Ved overføring fra en fagforening til en annen benyttes utmeldtkode 1 - "Overført til annen avdeling i forbundet" - og innmeldtkode 1 - "Overført fra annen avdeling i forbundet". Når et medlem er utmeldt med kode 1 må det gis beskjed til den fagforeningen som medlemmet skal overføres til, slik at de får overført medlemmet med innmeldingskode 1. Overføringsskjemaet fylles ut og sendes til mottakende fagforening. Så lenge medlemmet står med utmeldtkode 1 vil ikke medlemmet bli betraktet som et aktivt medlem. Det er derfor svært viktig at den avgivende fagforening ikke melder ut med kode 1 før overføring er avklart med mottakende fagforening. Det er den avgivende fagforeningen som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. For å følge opp dette må rapport ME-R-9028 kjøres månedlig. Videre er det viktig at mottakende fagforening purres. Se side 53 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Vedlegg nr. 9: Overføringsskjema til annen avdeling i forbundet Versjon Side 26 av 104

27 Hvordan gjøre det i Fane2: Overføring til/fra annen forening Overføring til annen fagforening i forbundet 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. Velg utmeldtkode 1 - Overført til annen avdeling i forbundet fra Utmeldtkode-menyen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn hvilken fagforening og eventuelt hvilken arbeidsgiver medlemmet skal overføres til + dato når det er sendt overføringsskjema og når det er sendt melding om stopp av trekk. Dater, signer og klikk "OK". 6. Klikk Lagre endring. Bildet blir nå helt grått og medlemskapet er ikke aktivt inntil mottakende fagforening har overført medlemmet. (Husk at fagforeningen har ansvaret for medlemmet inntil medlemmet er overført ny fagforening.) Hvis det er et bi-arbeidsforhold knyttet til medlemskapet vil man ved førstegangs-klikk på "Lagre endring" bli gjort oppmerksom på at dette vil bli slettet. Man får da en "angre"-mulighet. Hvis det er meningen at bi-arbeidsforholdet skal fortsette, så noter dette i notatfeltet før du "Lagrer endring" på nytt, og noter det også på overføringskjemaet som sendes til mottakende fagforening. Overføring fra annen fagforening i forbundet 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Fjern hake for Kun aktive. 4. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 5. Klikk Foreta overføring. 6. Velg innmeldtkode "1 - Overført fra annen avdeling i forbundet" fra Innmeldtkode-menyen. 7. Kontroller og korriger alle de hvite feltene 8. Klikk Lagre nytt. NB: Hvis medlemmet står med "Arbeidsforholdet er opphørt", men fortsatt skal stå hos samme arbeidsgiver, da må arbeidsforholdet aktiviseres igjen ved at man skriver inn arbeidsgivernummeret på nytt (i Arb. For.-flippen). Hvis ikke dette gjøres blir medlemmet stående som yrkesaktiv direktebetalende og med opphørt arb.forhold også etter overføringen. Versjon Side 27 av 104

28 Overføring fra/til annet LO-forbund Rutine Ved overføring mellom Fagforbundet og annet LO-forbund benyttes vanligvis utmeldtkode 6 - "Overført til forbund med koll. Hjemforsikring" - og innmeldtkode 6 - "Overført fra forbund med koll. Hjemforsikring". Innmeldtkode 7 - "Overført fra forbund uten koll. Hjemforsikring" - brukes hvis medlemmet har reservert seg for kollektiv hjemforsikring i sitt tidligere forbund. Gi beskjed om reservasjonen til ressurspersonen i fylkeskretsen. Det er det avgivende forbundet som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. Overføringsskjema fylles ut og sendes det nye forbundet med kopi til medlemmet omgående. Det kan være forskjellige forsikringsordninger i LO-forbundene. Det er viktig at man har en dialog med medlemmet om dette. I forhold til arbeidsgiver håndteres medlemmet som ved ordinær inn- og utmelding. Vedlegg nr. 10: Overgangsbevis til annet LO-forbund Vedlegg nr. 11: Oversikt over LO-forbundenes organisasjonsområder Versjon Side 28 av 104

29 Hvordan gjøre det i Fane2: Overføring til/fra annet forbund Overføring til annet LO-forbund 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. Velg utmeldtkode "6 - Overført til forbund med koll. Hjemforsik." fra rullegardinmenyen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn hvilket forbund medlemmet skal overføres til og eventuelt hvilken arbeidsgiver + dato når det er sendt overføringsskjema og når det er sendt melding om stopp av trekk. Dater, signer og klikk "OK". 6. Klikk Lagre endring, bildet blir grått og medlemskapet er ikke lenger aktivt. Overføring fra annet LO-forbund 1. Se rutine for "Innmelding". 2. Bruk innmeldingskode 6 eller 7. Kode 7 Overført fra annet forbund uten koll. Hjemforsik." brukes også hvis medlemmet har reservert seg for kollektiv hjemforsikring i sitt tidligere forbund. 3. Både "Inn LO siste"- og "Inn LO første"-dato skal være de samme som medlemmet har med fra annet forbund. 4. Gi beskjed om eventuelle forsikringsreservasjoner fra annet forbund til ressurspersonen i fylkeskretsen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn hvilket forbund medlemmet er overført fra. 6. Klikk "Lagre endring" Versjon Side 29 av 104

30 Gjenåpning av feilslettede medlemskap Rutine Medlemskap kan bli stoppet pga. feiltagelse eller misforståelse. Hvis det ikke har gått urimelig lang tid kan medlemskapet gjenåpnes uten opphold i medlemskapet mot at medlem faktureres for den tiden som har gått. Etter skjønn kan man velge å fakturere medlemmet for kun forsikringsdelen (f.eks. ved å bruke KÅK "O - Permisjon u/lønn") i de aktuelle perioder. Send melding om trekk til arbeidsgiver hvis medlemmet er yrkesaktiv og skal trekkes kontingent fra lønn. Hvis medlemmet skal inn i en annen forening enn før slettingen, så må Fane2 Ressursperson i fylket bistå med dette. Foreningene får ikke lagret endring i avdelingsnummer. Versjon Side 30 av 104

31 Hvordan gjøre det i Fane2: Gjenåpne feilslettet 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Fjern hake for "Kun aktive" 4. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 5. Klikk Annet fra knapperaden øverst i bildet. 6. Velg Registrere nytt medlem på basis av opphørt. Feltene blir hvite (aktive) 7. Velg innmeldtkode 5 fra innmeldtkodemenyen: "Tilmeldt etter feilstrykning". Kontroller og korriger alle de hvite feltene. Bruk tabulatortasten mellom feltene. Datofeltene skal ikke endres. 8. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 9. Klikk "Lagre endring" 10. Foreta eventuell etterfakturering (se egen rutine for "Etterfakturering") Versjon Side 31 av 104

32 Endring i kontingentårsakskode (KÅK) NB: Må ikke forveksles med endring av medlemskapstype, f.eks. fra Student til Hovedmedlem. Se egen rutine "Endring i medlemskapstype" Rutine Kontingentårsakskode (KÅK) er basert på medlemmets inntektsforhold, og den har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. KÅK påvirker også betalingsformen (trekk eller giro). Eksempel: Medlemmer som har gått over på f.eks. arbeidsavklaringspenger skal kun betale de kollektive forsikringene. Dersom rett KÅK ikke blir registrert i Fane2 - fra Y til A - vil det dannes forventning/krav på medlemmet som om det fortsatt var yrkesaktivt. Regningene som blir produsert og sendt medlemmet blir feil. Medlemmet skal melde fra når det skjer endringer i arbeidsforholdet, for eksempel går over på arbeidsavklaringspenger, blir pensjonist, ufør, arbeidsledig, endrer arbeidsgiver, endrer tilbake til yrkesaktiv etter å ha vært ute av arbeidslivet o.s.v. Det er derfor svært viktig at alle endringer blir registrert i Fane2. Når det gjelder endring til og fra KÅKene P (Pensjonist) og U (Ufør), se neste side Vedlegg nr. 12: Oversikt over kontingentårsaks-, inn- og utmeldtkoder Versjon Side 32 av 104

33 Hvordan gjøre det i Fane2: Endring av KÅK 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. I feltet "Kont. Årsak": Velg riktig KÅK fra rullegardinmenyen. 5. Feltet "KÅK fra peri." skal man IKKE skrive i eller endre! 6. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 7. Klikk Lagre endring. 8. Hvis endringen er fra Yrkesaktiv til en KÅK for kun betaling av forsikring (Attfør, Permisjon osv.), og hvis denne endringen skal gjelde bakover i tid, så må man i tillegg gå inn på Kont.-flippen og etterfakturere de aktuelle måneder fram til og med den måneden man utfører endringen. Se neste side hvordan man etterfakturerer. Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive Rutine Mange medlemmer er oppført med feil KÅK i Fane2, f.eks. fordi de glemmer å gi beskjed om at de har gått over fra å være på attføring eller arbeidsledig til å bli yrkesaktiv. Derfor skal det med jevne mellomrom tas ut rapport over alle medlemmer med KÅK-ene A (arbeidsavklaringspenger), L (arbeidsledig) og O (permisjon uten lønn), Bruk rapport ME-R-9018 og gjennomgå denne for å se om det er medlemmer man vet eller har mistanke om er registrert med feil KÅK, og rett opp disse. Er man i tvil, så send brev til medlem med forespørsel om deres inntektssituasjon har endret seg. Dette kan evt. gjøres i samarbeid med fylket. Denne rutinen kan med fordel gjøres samtidig med rutine for RTV-trekk: "RTV-trekk: KÅK W" Se side 52 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Versjon Side 33 av 104

34 Pensjonister og uføre En del spesielle forhold knytter seg til disse medlemskapene. I likhet med andre som ikke er yrkesaktive eller under utdanning, så kan pensjonister og uføre ikke bli medlem i Fagforbundet. Men hvis de allerede er medlem når de blir pensjonist og ufør, så kan de fortsette medlemskapet. KÅK endres da til P eller U. Medlemmer som er registrert som pensjonister i Fagforbundet skal betale årskontingent for pensjonister til og med det året de fyller 75 år. Dette gjelder også uføre med en uføregrad på 100%. Det året man blir pensjonistmedlem betales ikke pensjonistkontingent hvis det før endring av medlemskap allerede er betalt annen kontingent det året. Ved endring av KÅK vil de da automatisk bli ajourført ut året. Såfremt medlemmet ikke har reservert seg mot de obligatoriske forsikringsordningene, så vil disse fortsatt inngå i medlemskapet som en gratis fordel. Man betaler ikke for disse utover årskontingenten. Ved årlig inntekt over 1 G (kr ,- pr. 1. mai 2010) skal imidlertid pensjonister og 100 % uføre registreres som yrkesaktive og betale vanlig kontingent (prosenttrekk) for den inntekt som overstiger 1 G. For uføre som har en uføregrad mindre enn 100%, så er det statusen for de øvrige % som uansett bestemmer hva man skal betale, enten man er på arbeidsavklaringspenger eller er yrkesaktiv. Jfr. retningslinjer til vedtektenes Husk å sende til arbeidsgiver melding om stopp av trekk ved overgang fra yrkesaktiv til ufør eller pensjonist, for å unngå kontingenttrekk av etterbetalte feriepenger eller inntekt under 1 G. Meld likeså fra om start av trekk ved gjeninntreden i arbeidslivet hvis det skal trekkes kontingent. Jfr. foregående avsnitt. Vær oppmerksom på at i slutten av den måneden som et ufør medlem med KÅK "U" fyller 67 år, så blir KÅK-en automatisk endret fra U til P. Versjon Side 34 av 104

35 Etterfakturering I flere situasjoner kan det være behov for å lage nye regninger til et medlem. De mest aktuelle situasjoner er det henvist til i de enkelte rutinene i dette heftet. Hvordan gjøre det i Fane2: Etterfakturering 1. Velg "Kont."-flippen 2. Finn perioden(e) som skal etterfaktureres. Hvis du ikke finner den/de, så hopp til pkt. 8 nedenfor. 3. Endre KÅK i kolonnen "Kont.årsak", hvis det er en annen KÅK som skal etterfaktureres. 4. Endre til "Etterfaktureres" i kolonnen "Kont.avvik". 5. Hvis du får spørsmålet "Vil du oppløse alle dekninger og avskrive alle eksisterende krav for perioden?" så svar "Yes". 6. Velg "Sammendrag"-flippen. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 7. Klikk "Lagre endring" Fortsettelse fra pkt. 2 for å etterfakturere nye perioder: 8. Klikk "Annet"-knappen. 9. Velg "Ajourføre flere perioder..." 10. Fyll ut periode(r) fra... til..., og velg Kontingentavvikskode "Etterfaktureres" og klikk "OK" 11. Det kommer opp en "advarsel" som du bare svarer "OK" på. 12. De nye periodene vil legge seg helt nederst på "Kont".-flippen. 13. Velg "Sammendrag"-flippen. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 14. Klikk "Lagre endring". Ved etterfakturering av pensjonister og uføre må det etterfaktureres for hele året, altså f.o.m t.o.m Ved etterfakturering av lærlinger med forsikring og studenter må det faktureres for hele halvåret: til 30.06, eller til Versjon Side 35 av 104

36 RTV-trekk: KÅK W Rutine Benyttes når medlemmet blir trukket kontingent av sykepenger som utbetales av NAV. Ifølge en avtale som LO har inngått med Rikstrygdeverket, så skal det trekkes 1,50% for medlemmer av LO. Det er ansatte sentralt som avviksbehandler og fremfører trekklistene fra NAV, og KÅKen skal kun benyttes av forbundet sentralt. Men Fane2- ansvarlig i fagforeningen kan gjøre endring når NAV ikke trekker kontingent lengre, enten medlemmet er tilbake på trekk hos arbeidsgiver eller av andre årsaker skal ha annen KÅK. Fane2-ansvarlig skal altså aldri endre til KÅK W - kun fra KÅK W. For å sikre at medlemmer som ikke lengre trekkes av NAV blir "fanget opp" må Fane2-ansvarlig med jevne mellomrom kontrollere at disse medlemmene er ajour. Dette kan med fordel gjøres samtidig som man går gjennom medlemmer med KÅK-ene A, L og O, og taes ut på samme rapport (ME-R-9018): "Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive" Slå opp medlemmer med KÅK W og se på kontingentflippen. Dersom medlemmet mangler ajouritet frem til siste fordelte periode (minst 2 måneder tilbake i tid), så må medlemmet kontaktes for å få registrert korrekt KÅK. Versjon Side 36 av 104

37 Endring i medlemskapstype Rutine Det er 4 medlemskapstyper: Hovedmedlemskap (som inkluderer lærlinger), Studentmedlemskap, Elevmedlemskap og Bi-medlemskap. Se nærmere beskrivelse side 8-9 i dette heftet. Medlemskapstypen endres når: Elevmedlem passerer aldersgrensen for elevmedlemskap (20 år) og skal bli studentmedlem. Elev- og studentmedlem er ferdig med utdanningen og skal bli hovedmedlem. Hovedmedlem begynner å studere og ønsker å være studentmedlem (medlemmet bør rådes til å fortsette som hovedmedlem, men søke om permisjon for å beholde alle rettigheter). Bi-medlem skal bli hovedmedlem, student -, eller elevmedlem. Medlemskapstypen har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. Den har også betydning for hvilke rettigheter medlemmet har i forhold til Fagforbundet. Husk å send meldinger om start eller stopp av kontingenttrekk til arbeidsgiver, alt ettersom hvilken endring av medlemskapet som er foretatt. OBS: Når medlemskapstype skal endres vil det som oftest også være behov for å endre medlemmets foreningstilknytning. I så fall må man benytte rutinen for å endre foreningstilknytning: "Overføring fra/til annen fagforening i forbundet" Endring av forening vil for eksempel være aktuelt ved endring fra/til Hovedmedlemskap til/fra Student- eller Elevmedlemskap. Studenter og elever skal jo ikke være med i lokal fagforening, men alltid være tilknyttet fylkeskretsen direkte. Versjon Side 37 av 104

38 Hvordan gjøre det i Fane2: Endre medlemskapstype 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. Klikk "Annet" -knappen og velg "Endre medlemskapstype" fra menyen. Bildet vil nå endre seg, men det kan ta noen sekunder. 5. Fyll ut alle hvite felter med korrekt data. Vær særlig oppmerksom på å endre data som ligger der fra før, slik som Kont.årsak, Bet.form, Arb.giver, Arbeidssted og Seksjon, og selvsagt Medlemskapstype. 6. Fagforening, Innmeldtkode og de forskjellige innmeldingsdatoene skal ikke endres*. 7. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Noter også om melding om start eller stopp av trekk er sendt arbeidsgiver. Dater, signer og klikk "OK". 8. Klikk "Lagre nytt". * Det er teknisk mulig å endre fagforening samtidig som man endrer medlemskapstype som beskrevet i denne rutinen. Men disse medlemmene vil da ikke bli tatt med i rapport 9028 over foreningens nye medlemmer. Årsaken er at ved denne rutinen så forblir "Inn system"-dato uendret. Hvis man endrer fagforening slik som det er beskrevet i egen rutine for dette blir system-datoen derimot oppdatert. Versjon Side 38 av 104

39 Oppfølging av restanser og stryking av medlemskap Rutine Medlemmet mottar krav ca 2 måneder etter den perioden kravet gjelder for. Purring sendes ca. 1 måned etter det første kravet, og informerer om at medlemskapet strykes dersom kontingenten ikke blir betalt. Fagforeningen skal selv kontrollere hvem som står i fare for å bli strøket. Rapporten i Fane 2 er ME-R Rapporten må kjøres minst hver måned, og gir grunnlag for oppfølging av disse medlemmene. Se side 52 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Som en del av denne oppfølgingen skal medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder og som ikke ser ut til å gjøre opp restansen strykes av fagforeningen. Men sjekk først om medlemmet har positiv saldo på sin reskontro (Reskontro-flippen). Da kan det være foretatt innbetalinger pr. giro som ikke er fordelt ennå. Ta kontakt med ressurspersonene på fylkeskontoret så de kan se på dette. Alle medlemmer med kontingentrestanse på 12 måneder blir automatisk slettet, jfr. Rundskriv nr. 23/08 om kontingentrestanser. Disse får utmeldtkode 8 - Slettet av Fagforbundet, og medlemmet vil få tilsendt brev om dette. Den automatiske slettingen utføres fortløpende for å unngå brå endringer i medlemstallet. For å unngå at enkeltmåneder langt tilbake i tid skal føre til automatisk sletting, innføres ordning med avskriving av krav eldre enn tre år. Disse periodene ajourføres av Medlemsregisteret. Det vil av systemtekniske årsaker bli noe forskjell på den praktiske gjennomføring av den automatiske slettingen av medlemskapet for de forskjellige kontingentårsakskodene. Yrkesaktive på trekk slettes ved 12 måneders restanse. Yrkesaktive direktebetalende slettes etter forfall på giroen for den 12. måneden. Medlemmer på arbeidsavklaringspenger, ledige, i permisjon uten lønn og andre med fakturering hver 2. mnd slettes etter forfall på giroen for den 12. måneden Studenter, lærlinger med forsikring og elever med forsikring slettes etter forfall på purringen for 2. halvår og før dannelsen av krav for neste seksmånedersperiode. (begge halvår skal være purret) Pensjonister og uføre slettes etter forfall på purringen og før dannelsen av krav for påfølgende år. Versjon Side 39 av 104

40 Vedlegg nr. 13: Brev fra fagforeningen om manglende kontingent Vedlegg nr. 14: Brev fra forbundet sentralt ved utmelding med kode 4 el. 8 Hvordan gjøre det i Fane2: Utmelding med kode 4 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (Søketips: se side 23, pkt. 3-5) 4. I feltet Utmeldtkode velges kode "4 - Strøket fra fagforeningen" fra rullegardin-menyen. 5. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 6. Klikk Lagre endring. Bildet blir nå helt grått og medlemmet er utmeldt. Versjon Side 40 av 104

41 Trekklistebehandling Avviksbehandling og framføring av trekklister Rutine Arbeidsgiver sender månedlig en liste til forbundet sentralt som inneholder informasjon om hvilke medlemmer som er trukket i kontingent og forsikringspremie i perioden for medlemmene i en fagforening. Denne lista kaller vi trekkliste. Se eksempel på trekkliste side 44. Er det flere fagforeninger tilknyttet samme arbeidsgiver, skal den sende en trekkliste pr. fagforening. I tillegg innbetaler arbeidsgiver trukket beløp på tilsendt giro med KIDnummer til forbundet sentralt. Fagforeningene får tilgang til trekklistene når disse er registrert i Fane2, og arbeidet med avviksbehandling kan starte. Avvik For alle yrkesaktive medlemmer i en fagforening med samme arbeidsgiver dannes en trekklisteforventning i Fane2. Når den reelle trekklista fra arbeidsgiver blir registrert i Fane2 blir den sammenlignet med trekklisteforventningen. Dersom disse ikke stemmer overens, oppstår avvik. Avviksbehandling Avvik som framkommer på trekklisten med forventet men mangler på trekklisten (gule) eller midlertidig lagt til person/medlem (oransje) må behandles. Der medlemmer er merket med gult, må det sjekkes i forhold til endringer i arbeidsforhold eller KÅK. Vedkommende kan ha sluttet i, endret arbeidsforhold, gått ut i ulønnet permisjon, blitt ufør e.l. Versjon Side 41 av 104

42 Der medlemmet er merket med oransje, er det ikke dannet trekklisteforventning men likevel foretatt trekk. Når Fane2-ansvarlig har funnet årsaken til avviket, må dette korrigeres både i trekklista og på bildet Medlemsdetaljer. Hver gang det foreligger en ny trekkliste, skal rapporten ME-R-0074 Avviksliste skrives ut for hver arbeidsgiver før avviksbehandling. Dette fordi man kan gjøre notater på listen som er til hjelp når neste trekkliste skal behandles. Trekklistene behandles i ettertid, f.eks. marslista i mai, aprillista i juni. Tidligere avvik kan henge igjen i systemet i et par måneder. Framføring Når avviksbehandling er ferdig, skal alle trekklistene framføres, også de uten avvik. Dette godkjenner trekklisten og ajourfører medlemmene for den aktuelle perioden. For at fagforeningen skal motta den lokale kontingentandelen for aktuelle periode, må det i tillegg til at fagforeningen har framført trekklisten, også være registrert innbetaling fra arbeidsgiver. Dette sjekkes i kolonnen Innbetalt beløp på trekklisteflippen. Fane2ansvarlig varsler ressurspersonen i fylkeskretsen hvis innbetalingen ikke er registrert. Manglende registrert innbetaling kan skyldes at arbeidsgiver har brukt feil KID eller ikke brukt KID. Fordelingsrapport Etter hver fordeling må det kjøres ut en fordelingsrapport. Dette er rapport KO-R Denne rapporten skal også være et bilag til fagforeningens regnskap. Se side 52 for beskrivelse av hvordan man kjører rapporter. Versjon Side 42 av 104

43 Hvordan gjøre det i Fane2: Trekklistehandling 1. Hovedmeny 2. Velg rapport ME-R-0074 "Avviksliste" - se egen rutine s. 52 rapportkjøring 3. Klikk "Gå til"-knapp 4. Velg "Arbeidsgiver" - kommer over til Søk og list arbeidsgiver 5. Skriv inn fagforeningsnummer i feltet "Fagforening" 6. Klikk "Søk" - liste over alle arbeidsgivere hvor fagforeningen har medlemmer vises 7. Velg den øverste arbeidsgiver og klikk "Detaljer" - kommer nå over i "Arbeidsgiver detaljer" 8. Velg flippen "Trekklister" - oversikt over mottatte trekklister siste halvår. Flere perioder vises ved å endre "Fra dato". Klikk "Søk". 9. Velg trekkliste med status "Registrert" - klikk "Trekkliste detaljer" - kommer inn på "Kontingent trekkliste". 10. På trekklisten er avvikene merket med fargene gult eller oransje. I tillegg kan det stå "Direktebetalende" i kolonnen "Opprinnelig kontingentavvik" på noen av medlemmene. Dette er også et avvik som skal avviksbehandles selv om det ikke fremkommer på avvikslisten ME-R Hvis ingen slike avvik forekommer, gå til pkt Oransje betyr at medlemmet er trukket uten at dette var forventet trekk for denne perioden. a. Merk medlem med avvik, klikk "Annet" og velg "Til medlem". Årsaken til avvik må undersøkes. Versjon Side 43 av 104

44 b. For å komme tilbake til trekklisten, Klikk "Tilbake" knappen og sett "OK" i kolonnen "Endret kontingentavvik". 12. Gule betyr forventet trekk fra arbeidsgiver, men medlemmet er ikke trukket. Merk medlem med avvik, klikk "Annet" og velg "Til medlem". Sjekk "Notatfeltet" for merknader. Hvis årsaken er ukjent, kontaktes arbeidsgiver eller medlem. Når årsak er funnet, korrigeres dette eventuelt først i "Medlems detaljer". Husk skriv i "Notatfeltet". For å komme tilbake til trekklisten, Klikk "Tilbake" knappen Det kan være ulike årsaker og ulike måter å avviksbehandle dette avviket på. Hvis KÅK er endret i "Medlems detaljer" skal dette også gjøres på trekklisten i kolonnen "Endret kontingentårsakskode". Kolonnen "Endret kontingentavvik" må alltid endres. I tvilstilfeller kontakt ressurspersonen i fylkeskretsen. For å få endret i kolonnene bruk rullegardinen. Dersom denne ikke kommer fram i valgt kolonne, klikk mellomromstasten. 13. Teksten "Direktebetalende" i kolonnen "Opprinnelig kontingentavvik" betyr at medlemmet er trukket av arbeidsgiver til tross for at det har betalingsformen Direktebetalende - og skal i utgangspunktet motta en giro fra forbundet for denne perioden. a. Velg "OK" fra rullegardinmenyen i kolonnen "Endret kontingentavvik". Dette sikrer at medlemmet ikke får regning for denne perioden, hvis avviket er behandlet og trekklisten er framført før fordeling. b. Klikk "Annet" og velg "Til medlem". Sjekk KÅK, betalingsform og "Notatfeltet". Foreta eventuelle endringer. c. Klikk "Tilbake" for å komme til trekklisten. 14. Trekklisten godkjennes slik: a. Klikk "Framfør/Tilbakefør". b. I det nye bildet Klikk "Framfør og Ferdig". Versjon Side 44 av 104

45 c. Det kommer opp et bilde med informasjon om at "Trekklisten blir låst...". Klikk "OK". d. Trekklisten får ny status "Venter på framføring". e. Dagen etter er status på trekklisten "Ferdig behandlet". Se også: "Detaljert trekklistebehandling" på de neste sidene. Hent fram neste arbeidsgiver og avviksbehandle trekkliste der. Rutinen gjentas til alle trekklister er avviksbehandlet og framført. Husk å skrive ut fordelingsrapport etter fordeling har skjedd. Se "Rapporter". Problemer med å få opp "Rullegardinmenyene" på trekklista: Av og til dukker ikke rullegardinmenyene opp av seg selv. Da kan man plassere pekeren i det feltet man skal endre og trykke på mellomromstasten (space). Da vil rullegardinmenyen komme opp. Versjon Side 45 av 104

46 Slik ser en trekkliste ut i Fane2: Og slik den kan se ut når Fagforbundet får den fra arbeidsgiver: Side 1 inneholder følgende informasjon: Navn på arbeidsgiver Nummer fra enhetsregisteret i Brønnøysund Nummer for Fagforbundets fagforening Trekkperiode Sum totalt trukket for alle medlemmer på listen Deretter følger trekkopplysninger om det enkelte medlem: Navn på arbeidstaker: Fødsels- og personnummer: Trekkbeløp Kari Norman ,50 Ola Norman ,00 Kommentar Peder Ås Pensjonist fra 1. september 2006 Ole Vik Sluttet 31. august 2006 Versjon Side 46 av 104

47 Detaljert trekklistebehandling Trekklista er inndelt i følgende kolonner: KOLONNENAVN Fødselsnummer Ansattnummer Navn Rest Behandlet til Forventet Trukket Opprinnelig Kontingentårsakskode (KÅK) FORKLARING Medlemmets personnummer Medlemmets ansattnummer hos arbeidsgiver. Ikke alle er registrert med et slik nummer. Medlemmets navn. Dersom arbeidsgiver har trukket en ansatt som ikke var registrert som medlem i Fane2 da trekklista ble registrert, vil fremkomme som "Ukjent Person" i dette feltet. Medlemmets restanse i antall måneder. (NB! Dersom antall restanser overstiger 6, risikerer medlemmer å bli strøket av forbundet sentralt.) Medlemmets ajourdato. (Den 1. i forrige periode som ble ajourført). Dette feltet er markert med GULT eller ORANSJE dersom det er avvik på medlemmet. Dette er et fiktivt beløp som Fane2 har lagt inn for å få dannet trekklisteforventninger. Beløpet som medlemmet faktisk er trukket denne måneden og som arbeidsgiver har oppgitt på sin trekkliste til Fagforbundet. Dersom det står "0,00" i denne kolonnen betyr det at medlemmet er forventet, men ikke trukket og skal da være markert som avvik. Man bør følge med i denne kolonna for å avsløre evt. feiltrekk hos arbeidsgiver, f.eks. for lavt eller for høyt trekk. Den KÅK'en medlemmet hadde da trekklisteforventningen ble dannet. I utgangspunktet skal alle ha Y (Yrkesaktiv) i dette feltet. Andre Versjon Side 47 av 104

48 KÅKer skal komme med på avviksrapporten. I enkelte tilfeller skjer ikke dette - bl. a. når pensjonister feilaktig blir trukket. Dette må tas opp med lønningskontoret for korrigering på neste trekkliste. Endret Kontingentårsak (KÅK) Opprinnelig Kontingentavvik Endret Kontingentavvik Her kan man - ved behov - endre medlemmets KÅK. Dette får gjennomslag (med gjennomslag menes at endringen også skjer i medlemsbildet og er en permanent endring som blir stående inntil den blir endret) til medlemsbildet. Her fremkommer de med avviket "Direktebetalende" (se side 48). Her fremkommer avvikene "Forventet, men mangler på trekklista", "Midlertidig lagt til medlem" eller "Midlertidig lagt til person" (se side 46-47). Avviksrapport ME-R-0074 Rapporten gir en samlet liste over alle avvikene på trekklista og kjøres før man starter avviksbehandlingen (se side 51 for hvordan rapporter kjøres). Denne lista kan man f.eks. ta med seg til arbeidsgivers lønningskontor for å få forklaring på avvikene. Man kan også kontakte medlemmet direkte dersom arbeidsgiver ikke kan hjelpe. Påfør årsak til avvik direkte på lista og ta vare på denne til neste måneds trekkliste skal avviksbehandles. De neste sidene beskriver hvordan de forskjellige typer avvik skal behandles. Dersom man er i tvil om hvordan et medlem skal avviksbehandles, tar man alltid kontakt med Fane2 Ressursperson ved fylkeskretsen for å få rettledning. Versjon Side 48 av 104

49 Avvik på trekklista behandles slik: 1. "Forventet, men mangler på trekklista" betyr at Fane2 hadde en forventning om at dette medlemmet skulle vært trukket kontingent av arbeidsgiver. Forventningen dannes ut fra medlemmets tilknytning til fagforening og arbeidsgiver. Avviket er markert med gult i feltet "Behandlet til". Avviket skal behandles med ett av følgende tre alternativ i feltet "Endret kontingentavvik": A) "Direktebetalende" (som oftest) Fører til at medlemmet får giro for denne måneden. Dette kan være praktisk dersom medlemmet skal betale ordinær kontingent denne måneden og vil være tilbake på trekk igjen neste måned. Har medlemmet vært uten inntekt denne måneden skal det kun betale forsikringer. Da endrer man også KÅK i feltet "Endret Kontingentårsakskode" fra Yrkesaktiv til f.eks. Arbeidsledig (Se egen oversikt over KÅK'er). B) "Sluttet i arbeidsforhold" (av og til) Fører til at arbeidsforholdet opphøres (i medlemsbildet) og at medlemmet får endret betalingsform til "Direktebetalende" - som igjen fører til at medlemmet får giro for etterfølgende perioder. Men den lager ikke giro til medlemmet for gjeldende periode. Dette må man gjøre manuelt ved etterfakturering inne på medlemmet. C) "OK" (sjelden) Ajourfører (godskriver) medlemmet for denne perioden uten at medlemmet har betalt verken kontingent eller forsikringer. Denne løsningen kan benyttes i tilfeller der medlemmet er nytilmeldt og man ikke har rukket å få medlemmet på trekk hos arbeidsgiver ennå. NB: Ved feilbruk av denne løsningen - gir man medlemmet gratis medlemskap - samtidig som forbundet har utgifter til Versjon Side 49 av 104

50 Kollektiv Hjem og Stønadskassa. Vær derfor alltid bevisst hvorfor man eventuelt setter "OK" på medlemmer som ikke er trukket. 2. "Midlertidig lagt til medlem" betyr at Fane2 ikke forventer at denne arbeidsgiveren skulle trekke kontingent av dette medlemmet. Avviket er markert med oransje i feltet "Behandlet til". Det er flere årsaker til dette avviket: Medlemmet var registrert med annen arbeidsgiver (evt. manglet arbeidsforhold) i Fane2 da trekkliste-forventningen ble dannet. Medlemmet var registrert med annen fagforening i Fane2 - da trekklisteforventningen ble dannet. (Ofte har man en kombinasjon av de to første årsaker f.eks. der et medlem har flyttet og fått jobb i en annen kommune. ) Medlemmet var utmeldt før trekklisteforventningen ble dannet, men arbeidsgiver har allikevel trukket medlemmet. (Viktig med melding til arbeidsgiver om stopp av kontingenttrekk). Avviket må behandles på følgende måte: Velg "OK" i feltet "Endret kontingentavvik" Medlemmet er trukket (se beløpet i beløpskolonnen) og skal derfor selvfølgelig ajourføres (godskrives). 3. "Midlertidig lagt til person" Dersom arbeidsgiver har trukket en ansatt som ikke var registrert som medlem i Fane2 på det tidspunktet trekklisteforventningen ble dannet, vil avviket ha en litt annen tekst; "Midlertidig lagt til person". I navnefeltet vil det stå "Ukjent Person". Dette avviket skal ikke behandles på trekklista. Ta kontakt med arbeidsgiver for å finne ut hvem personen er og eventuelt få meldt inn personen. Versjon Side 50 av 104

51 4. "Direktebetalende" betyr at medlemmet hadde betalingsformen "Direktebetalende" da trekklisteforventningen ble dannet. Det var mao. ikke forventet at de skulle være på trekk hos arbeidsgiveren. Når de alikevel kommer med på trekklistene tyder det på at dette forholdet er endret. Avviket må behandles på følgende måte: Kontroller at det står et trekkbeløp i kolonnen "Beløp" og sett "Endret Kontingentårsak" til Yrkesaktiv. Trykk deretter på tabulatortasten og legg merke til at kolonnen helt til høyre automatisk får Endret Kontingentavvik "OK". Nå er medlemmet ferdig avviksbehandlet. Også årsaken til avviket er ordnet opp i i og med at det har fått korrekt KÅK og betalingsform i medlemsbildet. Årsaker til avvik på trekklista må også behandles: Når man avviksbehandler trekklister må man også gjøre noe med årsaken til avviket, slik at samme avvik ikke kommer igjen på trekklistene fremover i tid. Dette kan f.eks. være: Registrere riktig arbeidsforhold på medlemmet. Registrere riktig fagforening på medlemmet (dette forutsetter at gammel fagforening har meldt ut medlemmet med utmeldtkode 1). Melde ut medlemmet med utmeldtkode 1 og varsle ny fagforening om dette. Varsle arbeidsgiver om at medlem skal på trekk. Varsle arbeidsgiver om at medlemmet ikke lengre skal trekkes kontingent. Endre KÅK på medlemmet. Endre betalingsform på medlemmet. Registrere nytt medlem ("Ukjent Person" på trekklista). Versjon Side 51 av 104

52 Andre forhold Diverse rapporter i Fane2 Rutine Her er en oversikt over diverse rapporter som skal brukes, og over hvor ofte de skal skrives ut og jobbes med. ME-R-0074 Avviksliste Skal skrives ut så snart det ligger en ny ubehandlet trekkliste. Har man flere arbeidsgivere skal man skrive ut listene pr. arbeidsgivernummer. KO-R-2107 Fordelingsliste del 1 Skal skrives ut etter hver fordeling. Siste side av denne rapporten skal være med som underbilag hver mnd i regnskapet (den viser totalt innbetalt kontingent og forsikring og fordelingsbeløpene). Rapporten viser hvilken arbeidsgiver som har innbetalt kontingent og for hvilken periode(r). Viser også direktebetalende medlemmer. Rapporten forteller hvorfor fagforeningen får overført penger fra Fagforbundet og hvor mye. ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer Skrives ut en gang i året. Viser de som har 25 års medlemskap i Fagforbundet og de som har 40 års medlemskap i LO. Etter utdeling til medlemmet skal jubileet registreres på medlem i "Medlems detaljer" under "Tillitsverv" flippen. Versjon Side 52 av 104

53 ME-R-9028 ME-R-9008 ME-R-9018 Oversikt inn/utmeldinger Skal skrives ut en gang pr uke. Fagforbundet sentralt registrerer nye medlemmer som kommer på innmeldingsblankett, men de ordner ikke med trekk hos arbeidsgiver, og de gir heller ikke annen beskjed til lokal fagforening enn via rapportene i Fane2. Denne rapporten viser hvilke medlemmer som er inn/utmeldt i valgte perioder. Viser navn og inn/utmeldtkode. Hvis man ønsker oversikt over nye medlemmer pr. arbeidsgiver, er det mulig å bruke rapport ME-R Medlem som står i fare for å bli strøket Skrives ut minst hver måned slik at vi plukker opp de med restanser. Medlemmer med returpost Skrives ut en gang pr mnd. Sjekk med arbeidsgiver eller Folkeregisteret for å få tak i ny adresse. Gule sider og 1881 kan også brukes. Riktig adresse registreres på medlem i medlemsdetaljer. Vær ellers oppmerksom på at Medlems-bildet "Avansert søke og liste medlemmer" i mange tilfeller kan gi den ønskede oversikt over medlemmer. Gjør deg kjent med de muligheter som ligger der, også når det gjelder utskrift til excel. Versjon Side 53 av 104

54 Hvordan gjøre det i Fane2: Rapporter 1. Hovedmeny 2. Klikk "Rapporter" 3. Velg rapport ved å merke rapporten på linjen og klikk "Vis" 4. Alle rapportvalgene havner i et "Utføringsparameterskjema". Her fyller man inn sine valg på f. eks KÅK, perioder, arbeidsgivere og velger til slutt en sortering. Man skriver inn sitt eget fagforeningsnummer i feltet "Fagforening orgleddnr" eller "Avdeling" der hvor dette ikke kommer automatisk. Pek med musepilen på "Grønt gatelys" for å kjøre rapporten. Rapporten åpnes i et forhåndsvisnings bilde. 5. Rapporten aktiviseres/formateres ved at man klikker på 4(ved siden av ruten som viser "Side") 6. Utskrift av rapport gjøres ved å klikke på printerikonet oppe i venstre hjørnet. Når man peker på dette ikonet vises teksten "Skriv ut". I bildet som da åpnes kan man velge hvilken skriver man vil sende rapporten til, gjøre valg på alle eller bare enkelte av sidene i rapporten og velge antall utskrifter. Klikk på ruten "Properties/Egenskaper" for å velge liggende (landscape) eller stående (portrait) utskrift. Dette velges under flippen "Layout". Klikk "Ok" og så "Ok" igjen for å starte utskriften. Rapporten lukkes ved å klikke på rødt X, "Lukk forhåndsvisning" Versjon Side 54 av 104

55 Ajourhold av tillitsverv Rutine Rett etter årsmøtet, eller hvis det skjer endringer i løpet av året, skal endringene umiddelbart registreres i Fane2 under området Tillitsverv og deretter under de forskjellige tillitsfora (fagforeningens styre, arbeidsplasstillitsvalgte og de ulike seksjonsstyrene). De som har gått ut av verv må påføres sluttdato. Endringen må lagres før medlemmet løses fra tillitsvervet. De nyvalgte må registreres med knappen Besett tillitsverv. Opplysningene som ligger i tillitsforum danner grunnlag for bl.a. utsending av målrettet informasjon til tillitsvalgte. F. eks. skal adresseetiketter til bruk ved innkalling til styremøter, plasstillitsvalgtsamlinger, seksjonsmøter m.m. skrives ut fra Fane2 (rapport ME-R 9302 adresseslipper tillitsvalgte). På de neste to sider følger beskrivelse av Ajourhold av tillitsverv Legge til nytt tillitsforum Se hvilke verv medlemmet har hatt tidligere Versjon Side 55 av 104

56 Hvordan gjøre det i Fane2: Tillitsverv Ajourhold av tillitsverv 1. Hovedmeny 2. Klikk "Tillitsverv" 3. Klikk "Nivå" 4. Skriv inn fagforeningens nummer i feltet "Fagforening" 5. Klikk "Søk" 6. Velg det forum det skal gjøres endring i og klikk "Detaljer" 7. Etter årsmøtet endres dato i feltet "Siste valg" 8. Merk det medlemmet som skal fjernes ved å klikke på linjen. De som går ut av verv må påføres sluttdato i feltet "Til". 9. Klikk "Lagre endring" for å få informasjonen over til medlemmets historikk. Og til slutt klikk "Løs fra tillitsverv" og "Lagre endring" en gang til. 10. De som fortsetter i vervene sine skal påføres ny tildato. Dette på grunn av historikken. 11. Nyvalgte må registreres. Merk den ledige linjen for det vervet som skal besettes. 12. Klikk "Besett tillitsverv" og vi kommer over til området "Medlem søk og list". Vi søker frem vedkommende som skal inn i vervet. 13. Klikk "Velg" og navnet overføres til tillitsforum. Klikk i feltene "Fra og "Til" for å legge inn perioden medlem er valgt for. 14. Klikk "Lagre endring" 15. Klikk på "Tilbake" knappen for å komme tilbake til "Tillitsforum søk og list". Velg neste forum som skal ajourholdes. Versjon Side 56 av 104

57 Legge til nytt tillitsforum. 1. Hovedmeny 2. Klikk "Tillitsverv" 3. Klikk "3 Registrer og vedlikehold tillitsverv" i venstre kolonne og vi kommer til området "Vedlikehold tillitsforum og tillitsverv". 4. Feltet "Nivå" viser fagforening og vi skriver inn eget fagforeningsnummer i feltet "Org.ledd". 5. Velg "Tillitsforumtype" fra rullegardinmenyen, og klikk "Lagre nytt". Da kommer man inn i vedlikeholdsbildet og kan registrere de valgte. ( Se punkt 7, 10 og 12 i "Ajourhold av tillitsverv", forrige side) Se hvilke verv medlemmet har hatt tidligere 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Åpne tillitsvervflippen "Tillitsv.". Her står det med fete typer dersom medlemmet har hatt verv tidligere ("Medlemmet har hatt andre verv tidligere"). 5. Trykk på Annet-knappen i knapperaden øverst. 6. Velg "Historiske tillitsverv" fra menyen. (Dersom medlemmet ikke har hatt verv tidligere vil dette valget ikke komme opp.) Det forutsettes at gamle verv er korrekt registrert inne på tillitsforum-området, dvs. at sluttdato for verv er satt. Versjon Side 57 av 104

58 Ajourhold av organisasjon Rutine Området "Organisasjon" i Fane2 inneholder opplysninger om alle fagforeningene og fylkeskretsene i Fagforbundet. Lokal fagforening har ansvar for å til en hver tid sørge for at dette området er oppdatert. Her er det informasjon om fagforeningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser m.m. Her finnes informasjon som alle kan få bruk for ved blant annet overføring av medlem. Området inneholder også informasjon om fagforeningens stiftelsesdato, hvor mange medlemmer fagforeningen har pr KÅK og ikke minst, her registreres kontonummeret som forbundet bruker ved overføring av fagforeningens kontingentandel. NB: Skriv forklaring i notatfeltet på endringer som utføres. Versjon Side 58 av 104

59 Hvordan gjøre det i Fane2: Organisasjon 1. Hovedmeny 2. Klikk "Organisasjon" 3. Skriv inn eget fagforeningsnummer i feltet "Orgleddnr" og klikk "Søk". 4. Klikk så "Detaljer" for å komme inn i "Organisasjon detaljer". 5. Endring av adresse utføres direkte i bildet eller under flippen "Adresser". Under denne flippen registreres også telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, mobilnummer og på linjen "Intern" kan man legge inn telefonnummer og/eller e-postadresse til den Fane2 ansvarlige. 6. Har man i adressefeltet registrert en postadresse kan man under flippen "Adresser" legge til en besøksadresse. Klikk "Ny postadresse", velg besøksadresse fra rullegardinmenyen i feltet "Type", registrer adressen og klikk "Ok". 7. Klikk så "Lagre endring". 8. Fagforeningens organisasjonsnummer registreres i feltet "Brønnøysundnr". 9. Klikk "Lagre endring". 10. Kontonummer som skal brukes ved fordeling av kontingent registreres i feltet "Brukskonto". 11. Noter årsak til endring som er gjort i "Notatfeltet". Dater, signer og klikk "Ok". 12. Klikk "Lagre endring" For å hente informasjon om andre fagforeninger søker man etter fagforeningsnummer hvis man vet dette, eller søker etter fagforeningens navn. Versjon Side 59 av 104

60 Jubileumsmedlemmer Rutine Den lokale fagforeningen skal dele ut jubileumsmerke til medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i Fagforbundet. Jubileumsmerket betales av fagforeningen. 25-års jubileumsmerke bestilles i Fagforbundets nettbutikk under overskriften Jubileumsnåler. Etter 40 års sammenhengende medlemskap i LO, skal medlemmet få tildelt 40-årsmerket med diplom som honnør for langvarig medlemskap. Fagforeningen har ansvaret for oppfølgingen. LOs 40-årsmerke med diplom bestilles også i Fagforbundets nettbutikk under overskriften Jubileumsnåler. Henvendelser angående LOs 40-årsmerke med diplom kan gjøres per e- post til: Oversikt over hvilke medlemmer som har vært medlem i Fagforbundet 25 år eller 40 år i LO kan fagforeningen få ved å kjøre rapporten "ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer" i Fane2. Fagforbundets gullmerke med diplom kan deles ut til medlem som har hatt tillitsverv i eller for forbundet, fylkeskretsen, fagforeningen eller utvalg i til sammen 20 år. Søknad om gullmerke med diplom skal sendes til Fagforbundet sentralt. Dato for utdeling av jubileumsmerke skal registreres i Fane2 under flippen Tillitsverv. Se flere detaljer om jubileumsmerkene i vedlegg 15. Vedlegg nr. 15: Fagforbundets rundskriv nr. 16/10. Versjon Side 60 av 104

61 Hvordan gjøre det i Fane2: Jubileumsmedlemmer 1. Kjør rapport ME-R-9006 "Medlemsliste jubileumsmedlemmer - se egen rutine - rapportkjøring. Etter utdeling av jubileumsmerket gjøres følgende: 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem". 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Klikk Tillitsverv. 5. Skriv inn dato for utdeling av jubileumsmerket i feltene for Erkjentlighetsmerker (25 år i forbundet, 40 år i LO og 20 års gullmerke). 6. Klikk Lagre endring. Innholdet i feltet blir nå grått. Versjon Side 61 av 104

62 Registrering av nytt arbeidssted Rutine Nytt arbeidssted under en allerede eksisterende arbeidsgiver registreres av Fagforeningen. Hvis også arbeidsgiver er ny, så kontakt ressursperson i fylket slik at det blir registrert først. Se nedenfor. Registrering av nye arbeidsgivere Rutine Ny arbeidsgiver kan registreres av fylkeskretsene, kompetansesentrene, Forhandlingsenheten og Medlemsregisteret. Fagforeninger som får innmeldinger fra en ansatt hos en arbeidsgiver som ikke tidligere er registrert tar kontakt med ressurspersonen i fylkeskretsen for å få ordnet med registrering av den nye arbeidsgiveren. Fagforeningen har så ansvar for resten av innmeldingsrutinen. Vedlegg 16: Informasjonsbrev som sendes til nye arbeidsgivere Versjon Side 62 av 104

63 Hvordan gjøre det i Fane2: Nytt arbeidssted Registrering av arbeidssted knyttet til arbeidsgiver i Fane2 (Tips: Kopier arbeidsgivers fanenummer) 1. Gå til "EksternOrg" i hovedmenyen. 2. Huk av for "Arbeidssted" 3. For å kontrollere at arbeidsstedet ikke allerede er registrert i Fane2: Lim/skriv inn arbeidsgivers fanenummer i feltet "Arbeidsgiver" (dette kan også søkes opp ved hjelp av søk og list-knappen). Trykk "Søk". Når det er avklart at arbeidsstedet ikke er registrert, kan man fortsette med pkt Velg "Registrere og vedlikeholde Eksternorganisasjon" 5. Huk av for "Arbeidssted" 6. Lim/skriv inn arbeidsgivers fanenummer i feltet "Arbeidsgiver" 7. Fyll inn "Navn", "Adresse" og "Postnr/sted" (Ikke registrer Brønnøysundnummer. Det er uansett sjelden at arbeidssteder har eget Brønnøysundnummer.) 8. "Lagre ny" Versjon Side 63 av 104

64 Abonnement Rutine Opplysningene som er registrert på medlemmene i Fane2 danner grunnlaget for utsendelse av forskjellige typer blader. I utgangspunktet er det tilknytningen til seksjonen som styrer hvilket Fagblad medlemmet får tilsendt. Det er mulig å legge til/slette de ulike bladene på området Abonnement. Bladet OSS tillitsvalgte blir automatisk lagt til under abonnement dersom medlemmet er registrert med tillitsverv. Hvordan gjøre det i Fane2: Abonnement NB: Skriv i "Notatfeltet" eventuelle endringer i Abonnement, hvorfor og hva. Dater, signer og klikk "Ok". Hvis medlemmet ønsker Fagbladet for andre seksjoner i tillegg til den seksjonen man er tilknyttet 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Klikk "Nytt abonnement" 7. Velg riktig blad fra rullegardinmenyen. 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" 10. Velg Sammendrag-flippen. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 11. Klikk "Lagre endring" Versjon Side 64 av 104

65 Hvis medlemmet ønsker å slette andre blad enn Fagbladet for den seksjonen man er tilknyttet 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Marker bladet som skal slettes. 7. Klikk "Slett abonnement" 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" 10. Velg Sammendrag-flippen. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 11. Klikk "Lagre endring" Hvis medlemmet ikke ønsker å motta Fagbladet eller Pensjonisten 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Marker bladet som skal slettes. 7. Endre Antall til "0" 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" 10. Velg Sammendrag-flippen. Skriv kort forklaring i notatfeltet. Dater, signer og klikk "OK". 11. Klikk "Lagre endring" Hvis man bare sletter bladet istedenfor å sette antall til 0, så vil abonnementet automatisk bli lagt til igjen neste gang det lagres endring på medlemmet, f.eks. ved adresseendring. Framgangsmåten med å endre antall benyttes også hvis medlemmet skal ha flere eksemplarer av samme blad. Versjon Side 65 av 104

66 Fagforbundets kollektive forsikringer LOfavør Kollektiv Hjemforsikring Dersom det oppstår skade som skal dekkes av kollektiv hjemforsikringen, må medlemmet ta kontakt med SpareBank1 skadeforsikring på telefon Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Da forsikringen ble introdusert i 1980 var det mulig å reservere seg mot ordningen. Det samme gjaldt for tidligere medlemmer av Norsk Helse- og Sosialforbund da Fagforbundet ble dannet i Har man ved disse to anledninger reservert seg, så gjelder reservasjonen fortsatt hvis medlemmet melder seg ut av Fagforbundet og så melder seg inn igjen på et senere tidspunkt. Reserverte medlemmer som ønsker å trekke reservasjonen tilbake kan gjøre dette såfremt de er yrkesaktive og under 55 år (dette praktiseres strengt og går på fødselsdato). Tilbaketrekking av reservasjonen må skje skriftlig til Fagforbundets hovedkontor. Opphører medlemskapet i Fagforbundet, så gjelder Kollektiv hjemforsikring inntil ny forsikring er tegnet, men ikke lenger enn 14 dager etter at det er sendt/gitt melding til vedkommende om at forsikringen trer ut av kraft. Under alle omstendigheter bortfaller forsikringen senest 2 måneder etter at medlemskapet opphørte. Versjon Side 66 av 104

67 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen ble innført i Norsk Helse- og Sosialforbund i 1988 under navnet "Gruppelivforsikring". Avtale om en nesten identisk ordning inngått med Sparebank 1 i 2006 som tilbud til alle medlemmer av Fagforbundet fra og med august samme år. Dersom forsikringen kommer til anvendelse, må medlemmet eller pårørende ta kontakt med Forsikringssekretariatet i Fagforbundet, tlf Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. I Fane2 kan man lese seg til om medlemmet har forsikring eller ei. Studer detaljene om dette under "Hvordan gjøre det i Fane2", side Ved spørsmål om detaljer vedrørende medlemmets innbetalte premier, så kan Fane2-ressurspersonene i fylket kontaktes. En reservasjonen gjelder fortsatt selv om medlemmet melder seg ut av Fagforbundet og så melder seg inn igjen på et senere tidspunkt. Det er regler for hvordan medlemmet kan tre inn igjen i forsikringsordningen hvis den er opphørt p.g.a. reservasjon eller manglende betaling. Henvendelse til Forsikringsserkretariatet. Versjon Side 67 av 104

68 Fagforbundets Stønadskasse Når et medlem dør, skal fagforeningen gi de etterlatte beskjed om at de har krav på et beløp tilsvarende 1/5 G gjennom stønadskassa. Skjemaet Melding om dødsfall må fylles ut av etterlatte og sendes forbundet sentralt. Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Dette kan man lese ut av Fane2 (se neste side). Det må også sjekkes om det allerede er foretatt en delutbetaling av stønadskassa, som i såfall vil bli fratrukket. Huk av i avkryssningsboksen "Retur hovedadresse" slik at det ikke blir sendt mer post eller Fagbladet til den avdøde. Skriv forklaring i notatfeltet. Gi deretter umiddelbart beskjed til Fagforbundet sentralt v/medlemsregisteret om dødsfallet, tlf eller Dette må gjøres selv om det ikke skal utbetales fra stønadskassa. Kun Medlemsregisteret skal registrere i Fane2 at medlemmet er død, med utmeldtkode 2 eller 3. Dette vil bli gjort så snart Medlemsregisteret ser at dødsfallet er registrert i Folkeregisteret. Vedlegg nr. 17: Skjema Melding om dødsfall m/veiledning Skjemaet finner du også på Fagforbundets internettsider: Her finner du lenke videre til skjemaet. Bruk denne utgaven av skjemaet, ikke den som er vedlegg i dette heftet. Fagforeningen kan også få skjemaet tilsendt fra forbundet sentralt. Tidligere medlemmer av Norsk Helse- og Sosialforbund fikk anledning til å reservere seg mot Stønadskassa da Fagforbundet ble dannet i Det er ikke mulig å trekke tilbake denne reservasjon. Reservasjonen gjelder også selv om medlemmet melder seg ut av Fagforbundet og så melder seg inn igjen på et senere tidspunkt. Versjon Side 68 av 104

69 Hvordan gjøre det i Fane2: Stønadskassa Stønadskassa 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. Sjekk at medlemmet ikke er reservert for stønadskassa : Hvis det er hake her, så har medlemmet reservert seg og skal ikke ha utbetaling. 5. Sjekk om medlemmet har fått utbetalt forskudd på Stønadskassa: Her er et medlem som i 1998 fikk utbetalt kr. 4000, og derfor er det bare utbetalt kr til etterlatte ved medlemmets død i Når alt er sjekket og etterlatte har fått beskjed og evt. tilsendt skjema: 6. Skriv i "Notatfeltet" at skjema er sendt (hvis det er sendt) og hvem det er sendt til med fullt navn og adresse. Noter også at melding om dødsfall er gitt Medlemsregisteret. Dater, signer og klikk "Ok". 7. Klikk "Lagre endring". Versjon Side 69 av 104

70 Hvordan lese i Fane2 hvilke kollektive forsikringer medlemmet har 1. Hovedmeny 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se under "Endringer av navn og adresse"). 4. På sammendragsbildet ser man om medlemmet har reservert seg mot Kollektiv hjemforsikring, Gruppeforsikringen eller Stønadskassa: Hake i boksen "Reservert kollektiv hjem" betyr at medlemmet har reservert seg mot Hjemforsikringen. Hake i boksene "Reservert gruppeliv" og "Reservert premiefritak" betyr enten at medlemmet ikke har hatt Gruppeforsikringen, eller at det har hatt forsikringen men den er stoppet pga. reservasjon eller manglende premiebetaling. Hake i bare "Reservert gruppeliv" betyr at man har premiefritak (redusert premie). Hake i bare "Reservert premiefritak" betyr at man betaler full premie. Hake i boksen "Reservert stønadskasse" betyr at medlemmet har reservert seg mot Stønadskassa. Forbundsstyret vedtok i 2006 å etablere et yrkesskadefond for branntjenestemenn som en prøveordning. Avkryssningsfeltet for fondet ble lagt til i Fane2 sommeren Administreringen av yrkesskadefondet er det Seksjon Samferdsel og Teknisk sentralt som håndterer, det er også de som skal vedlikeholde avkryssningsfeltet i Fane2. Versjon Side 70 av 104

71 5. Flere detaljer om status på Gruppeforsikring finner man under flippen "MF": Slik ser det ut hvis man er nytt yrkesaktiv medlem som ikke har reservert seg mot ordningen, men som heller ennå ikke har betalt den første forsikringspremien: OBS: Det ser også slik ut på nye elev-, student- og lærlingemedlemmer. Men de vil ikke få tilbud om forsikringen og mulighet for å betale før den dagen de eventuelt blir yrkesaktiv hovedmedlem. Slik ser det ut hvis man ikke har reservert seg, og har begynt å betale premie: En som har hatt forsikringen i Vesta (fra tiden i Norsk Helse- og Sosialforbund) og videreført den i Sparebank 1: Versjon Side 71 av 104

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 15.01.2010 Side 1 av 103 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 18.02.2009 Side 1 av 102 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 14.05.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert november 2015 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 19.11.2015 Side 1 av 127 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03.

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03. BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 35 Rutiner for oppfølging av medlemmer Revidert i januar 2006 av:

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet.

Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet. RUTINEHÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 51 Utarbeidet i februar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Forutsetning Man MÅ være innlogget på sykepleierforbundet.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. Søker For- og mellomnavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Etternavn 2. Stilling Stilling Er medlemmet

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter i Bate boligbyggelag 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

NY LØSNING I BEDRIFTSDIALOGEN FOR BETINGEDE MEDLEMMER NLT 2008

NY LØSNING I BEDRIFTSDIALOGEN FOR BETINGEDE MEDLEMMER NLT 2008 NY LØSNING I BEDRIFTSDIALOGEN FOR BETINGEDE MEDLEMMER NLT 2008 Ingen innsending av filer alt ajourhold gjøres i Bedriftsdialogen Frist for innsending av årsrapport i Bedriftsdialogen for 2008 er 1.2.2009

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter

Narvik Turnforening MYSOFT. Nytt medlem, registrering. Endring av medlemsstatus/ personalia. Bestille produkter. Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening MYSOFT Nytt medlem, registrering Endring av medlemsstatus/ personalia Bestille produkter Betale egenandeler og kontingenter Narvik Turnforening har tatt i bruk nytt program og vil med

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. SØKER For- og mellomnavn Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. STILLING Stilling Er attføring/tilrettelegging

Detaljer

Regler for medlemskap

Regler for medlemskap Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Regler for medlemskap Besøksadresse: St. Mariegate 112, 1725 Sarpsborg Tlf. 69 13 10 00 Internett: www.sobbl.no Innhold: 1. Hvem kan bli medlem i Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag?...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE 1 Brukerveiledning tillitsvalgtverktøyet BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE Innhold: 1) Hvordan logge inn? Ha medlemsnummer klart! 2) Hvordan søke fram

Detaljer