POKYNY PRE NAVRHOVANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POKYNY PRE NAVRHOVANIE"

Transkript

1 Stránka 1 z 24 Tento dokument slúži ako predpis k navrhovaniu vonkajšieho tepelno-izolačného kompozitného systému (ďalej len ETICS alebo systémy) s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu (EPS) a k navrhovaniu sanácie vonkajších tepelnoizolačných systémov ETICS s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu. V prípade projektovania, návrhu i vlastnej sanácie odporúčame sa obrátiť na autorizované osoby preškolené na systémové riešienie ECORAW a. Navrhovanie a realizácia s využitím injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys je podmienená znalosťou tejto špecifickej technológie, ktorá musí byť realizovaná výhradne osobami preškolenými k navrhovaniu a aplikácii týchto systémov. Realizačné firmy musia byť držiteľmi platného Certifikátu spôsobilosti spoločnosti STOMIX, prípadne ECORAW. Vnější souvrství 1 / 24

2 Stránka 2 z 24 I. Súvisiace technické predpisy 1.1 Pokyny pre montáž vonkajších tepelno-izolačných kontaktných systémov 1.2 STN Vonkajšie tepelno-izolačné kompozitné systémy (ETICS) Realizácia systémov s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou 1.3 STN Vonkajšie tepelno-izolačné kompozitné systémy (ETICS) Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie s podkladovým materiálom 1.4 ETAG 004 Riadiace pokyny pre európske technické schválenie vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov s omietkou 1.5 ETAG 014 Riadiace pokyny pre európske technické schválenie plastových hmoždiniek pre upevnenie tepelno-izolačných kompozitných systémov s omietkou 1.6 CUAP 06.01/32 Špeciálne kotvy pre vonkajšie tepelno-izolačné systémy (ETICS) 1.7 STN EN 1542 Výrobky a systémy pre ochranu a opravy betónových konštrukcií Skúšobné metódy Stanovenie súdržnosti odtrhovou skúškou 1.8 STN EN ISO Tepelno vlhkostné správanie stavebných materiálov a výrobkov Stanovenie vlhkosti sušením pri zvýšenej teplote 1.9 STN EN ISO Náterové hmoty Povrchové materiály a povrchové systémy pre vonkajšie murivo a betón Časť 2: Stanovenie a klasifikácia stupňa priepustnosti pre vodnú paru (permeability) 1.10 STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcie 1.11 STN EN Tepelno-izolačné výrobky pre použitie v stavebníctve Stanovenie súdržnosti vonkajšieho tepelno-izolačného kompozitného systému (ETICS) (skúška penovým blokom) 1.12 STN Tepelná ochrana budov 1.13 STN Požiarna bezpečnosť stavieb Nevýrobné objekty 1.14 STN Požiarna bezpečnosť stavieb Výrobné objekty 1.15 STN Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia 1.16 STN Požiarna bezpečnosť stavieb Zmeny stavieb 1.17 STN EN Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb Časť 1: Klasifikácia podľa výsledkov skúšok reakcie na oheň 1.18 STN Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt 1.19 STN EN Špecifkácia murivových prvkov Časť 1: Pálené murivové prvky 1.20 TR-025 Stanovenie bodového činiteľa prestupu tepla plastových hmoždinek ku kotveniu vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), EOTA, Brusel 6/ ISO Skúšky reakcie fasád na oheň Časť 1: Skúšky v medziľahlom meradle 2 / 24

3 Stránka 3 z 24 II. Špecifikácia ETICS 2.1 ETICS vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém zhotovuje sa priamo na stavbe z priemyselne vyrábaných výrobkov na vonkajších stranách nových alebo stávajúcich stien a vodorovných plochách chránených pred poveternosťou. Je tiež určený k sanácii ETICS občianskych a priemyselných budov stávajúcich i novostavieb, zhotovených z betónu alebo muriva. Použiteľnosť ETICS s izolantom EPS je výškovo obmedzená aktuálnym ustanovením národných technických noriem (napr. podľa STN ) umožňuje realizovať sanácie súčasných zatepľovacích systémov v nasledujúcom rozsahu: Základná sanácia ETICS Je zameraná výhradne na stávajúci ETICS, pričom sa neuvažuje s navýšením tepelno-izolačných vlastností zdvojením. Cieľom sanácie je zabezpečenie nestabilného ETICS voči vertikálnemu a horizontálnemu zaťaženiu s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys a ďalej možnosti revitalizácie povrchu ETICS. Možný rozsah základnej sanácie: a) Servisné injektované ukotvenie stávajúceho ETICS b) Príprava povrchu stávajúceho ETICS c) Finálne injektované kotvenie ETICS d) Revitalizácia povrchu ETICS Komplexná sanácia ETICS Umožňuje realiáciu zdvojenia tepelno-izolačných vlastností. Zdvojením ETICS je možné zvýšit tepelno izolačné vlastnosti konštrukcie, ochrániť súvrstvie pred vnútornou kondenzáciou a zároveň odstrániť nežiadúce tepelné mosty. Možný rozsah komplexnej sanácie: a) Servisné injektované ukotvenie stávajúceho ETICS b) Príprava povrchu stávajúceho ETICS c) Zdvojenie tepelných izolácií / dodatočný ETICS d) Finálne injektované kotvenie ETICS e) Revitalizácia povrchu ETICS 3 / 24

4 Stránka 4 z Súčasti ETICS Súčasti (STO ) Približná spotreba [kg/m 2 ] ETICS mechanicky pripevňovaný kotviacimi prvkami typu SPIRAL ANKSYS SA15+ s doplnkovým lepením (minimálna plocha lepenia musí tvoriť 30 % povrchu dosky EPS), prípadne 20 % pokiaľ je zaistený a počíta sa s vplyvom expanzných terčov výplňovej hmoty. Izolačný materiál Dosky penového polystyrénu (EPS) - podrobnejšie špecifikácie viď Príloha 2 Hrúbka [mm] mm Lepiace hmoty Kotvy Hmota pre vytváranie základnej vrstvy ALFAFIX S2 ALFAFIX S101 ALFAFIX S1 ALFAFIX S11 ECORAW SPIRAL ANKSYS SA15+ a expanzná výplňová hmota SPIRAL ANKSYS Foam SAF1 a SAF3 (ďalej len SAF1 a SAF3). ALFAFIX S1 ALFAFIX S kg/m mm Podľa projektovej dokumentácie (min. 6 ks/m 2 ) 3,8 kg/m 2 Priemerne 3 mm Výstuž Základný náter Konečná povrchová úprava Príslušenstvo VT1 veľkosť oka 3 5 mm (Vertex R131 A101, Vertex R131 A102, SSA SM) VT1/1 veľkosť oka 3 5 mm (Vertex R117 A101, OMFA 117-S) HC-4 pre BETADEKOR A-, SA-, ALFADEKOR G HC-5 pre BETADEKOR SI-, V- EH pre BETADEKOR S- BETADEKOR AF, AD pastovitá, akrylátová BETADEKOR SAF, SAD pastovitá, silikonová BETADEKOR SIF, SID pastovitá, silikonová BETADEKOR VF, VD pastovitá silikátová BETADEKOR SF, SD suchá, minerálna GAMADEKOR SIL dekoratívny náter pre BETADEKOR S- GAMADEKOR SA dekoratívny náter pre BETADEKOR S- 0,2 0,24 kg/m 2 0,2 0,24 kg/m 2 0,09 0,18 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,4 3,6 kg/m 2 2,0 3,2 kg/m 2 1,5 3,0 mm 0,4 0,6 kg/m 2 2 0,33 mm 0,4 0,6 kg/m ALFADEKOR G pastovitá, mozaiková 4 6 kg/m 2 2 mm BRICK FLEXY omietkové pásky k priemernému použitiu ALFAFIX BS lepiaca a špárovacia pre BRICK FLEXY pancierová tkanina pre zosilňujúce vystuženie ETICS R 330 nárožné lišty KOMBI, zakladacie lišty, ukončovacie lišty, dilatačné lišty, začišťovacie lišty, parapetné lišty izolačné dosky z fenolickej peny pre zateplenie ostenia, parapiet a nadpražia otvorov stavebných konštrukcií (Kooltherm 5, výrobca KINGSPAN) povrchová úprava soklových častí ALFADEKOR S, F, G polystyrén so zníženou nasavosťou Perimetr, Soklová doska (výrobca Styrotrade, Isover) extrudovaný polystyrén XPS (BASF, DOW, Jackon, Synthos) PUR peny - Pištolová pena (výrobca Den Braven), Nízko expanzná montážna pena (Den Braven), Montážna pena (Distyk), 1 komponentná montážna a pištolová pena (Illbruck) disperzné a silikónové tmely 66 ks/m 2 2,2 2,5 kg/m 2 3 mm 1 2 mm 4 / 24

5 Stránka 5 z Zabezpečenie ETICS s využitím technológií Spiral Anksys Bez ohľadu na spôsob uvažovaného použitia vrátane sanácie je technologické riešenie dané vlastnosťami a certifikáciou injektovaných systémov Spiral Anksys podľa Európskeho technického schválenia ETA 13/0527 a príslušnej európskej smernice pre špeciálne kotvenie stavebných izolácií CUAP 06.01/32. Vlastné technické riešenie umožňuje robiť sanáciu aj v prípadoch nestabilných ETICS, teda v prípadoch lokálneho či celoplošného zlyhania adhéznych vrstiev pôvodného ETICS. Nové injektované ukotvenie musí byť schopné účinne zabezpečiť sanovaný zatepľovací systém a to bez ohľadu na spôsob a účinnosť pôvodného lepenia a kotvenia ETICS Prevedená sanácia injektovaným kotvením musí byť schopná prenášať ako zaťaženia kolmé k rovine ETICS (účinky sania vetra), tak rovnobežné s rovinou ETICS (vlastná váha izolácie, dilatačné pohyby, objemové zmeny). Spôsob a rozsah prevedeného zabezpečenia voči týmto zaťaženiam je obsahom statického posúdenia V rámci základnej a komplexnej sanácie rozlišujeme nasledujúce postupy: Servisné ukotvenie Je technologický postup s využitím technológií Spiral Anksys, ktorý je využívaný v rámci základnej aj komplexnej sanácie v prípade zaistenia (fixácie) nestability stávajúceho ETICS. Rozsah a spôsob prevedenia servisného ukotvenia je daný výsledkami diagnostiky ETICS. Identifikácia druhu pôvodného ETICS (plne lepený, lepený s dodatočným kotvením, mechanicky kotvený s dodatočným lepením) a posúdenie, či spôsob, plocha lepenia, spôsob a druh použitého kotvenia a súdržnosť podkladu plne zodpovedá požiadavkám uvedeným v certifikácii ETA alebo STO a podklad zodpovedá požiadavkám STN V prípade, že sa zistí stav, ktorý nie je v súlade s týmito požiadavkami, je nutné previesť servisné ukotvenie pôvodného ETICS. Účel servisného ukotvenia a) Zabezpečiť stávajúci ETICS voči vlastnej váhe (šmykovému zaťaženiu) pred prevedením finálneho ukotvenia b) Vyrovnať prípadný odklon a zabezpečiť rovinnosť stávajúceho ETICS v prípade straty adhézie, odtrhnutia od podkladu (využitie prípravku SAT Sanasys Tool) c) Stabilizovať (fixovať) ETICS v prípade nesúdržnosti podkladu alebo odchýlky rovinnosti podkladu d) Zvýšiť nosnú spôsobilosť nestabilného ETICS pre možnosť prevedenia komplexnej sanácie zdvojením Finálne ukotvenie Finálne ukotvenie je technologický postup s využitím technológií Spiral Anksys s cieľom prenesenia plného zaťaženia ETICS. Finálne ukotvenie sa realizuje v prípadoch základnej aj komplexnej sanácie. Početnosť a rozmiestnenie finálneho ukotvenia je daná statickým výpočtom s ohľadom na diagnostiku stavebnej konštrukcie, pôvodného, prípadne zdvojeného ETICS. Účel finálneho ukotvenia a) Prenesenie plného zaťaženia na kotviaci systém Spiral Anksys a to bez ohľadu na pôvodný spôsob lepenia a kotvenia ETICS b) Zabezpečenie nastávajúceho ETICS, vrátane prípadného zdvojenia, voči účinkom sánia vetru c) Zabezpečenie nastávajúceho ETICS, vrátane prípadného zdvojenia, voči smykovému zaťaženiu d) Zvýšenie celkovej stability nastávajúceho ETICS, vrátane prípadného zdvojenia voči kombinovaným zaťaženiam. III. Nový ETICS 3.1 Požiadavky na podklad ETICS možno uplatniť na tieto podklady: - betón, ľahčený betón a prvky z neho - tehlové a pórobetónové murivo - keramické a pórobetónové prvky - vymenované podklady môžu byť ošetrené vápenocementovými, cementovými, polymércementovými, disperznými, silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi Pri murovaných a betónových podkladoch musí byť trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2,d Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovinnosti podkladu je maximálne 20 mm/m, pokiaľ sa jedná o systém s injektovaným kotvením a doplnkovým lepením, prípadne maximálne 10 mm/m, pokiaľ se jedná o lepený systém s doplnkovým injektovaným kotvením Navrhnutý ETICS nemožno realizovať na nevhodný podklad napr. znečištený (výkvetmi, mastnotou, prachom, odbedňovacími prostriedkami), sprašujúci, bioticky napadnutý, trvalo zvlhčovaný alebo vykazujúci zvýšenú ustálenú vlhkosť. Táto by nemala presiahnuť o viac než tretinu až polovicu bežnej ustálenej hmotnostnej vlhkosti podkladu udanú napr. STN Uvedené stavy podkladov možno pred uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami (napr. podľa STN ) Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy: - vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti a odlupujúce sa miesta v podklade, zaistenie jednotlivých druhov podkladov a plôch s obdobným stavom porušenia podkladu, zjavných vlhkých miest, apod. 5 / 24

6 Stránka 6 z 24 - posúdenie súdržnosti podkladu poklepom - posúdenie miery degradácie podkladu vrypom - posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou - posúdenie podkladu oterom - posúdenie prídržnosti náteru mriežkovou skúškou podľa STN ISO posúdenie vlhkosti podkladu nepriamymi metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu - posúdenie stavu diletačných špár v podklade Trhliny v podklade je treba analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť: - Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zmrštením omietok) možno ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa utesnia vhodnou hmotou. - Aktívne trhliny; spôsobené napr. usádzaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou diletáciou; sa môžu prekryť ETICS až po odstránení príčiny ich vzniku alebo možno navrhovaný ETICS vhodne diletovať Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy: - STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu - STN EN ISO pre stanovenie vlhkosti podkladu - Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti hmoždinky v ťahu podľa ETA 13/0527 (viď Príloha 7) Z posúdenia podkladu sa vydá záznam o prieskume podkladu, ktorý je súčasťou stavebnej dokumentácie ETICS (viď Kontrolný list SANA) Diagnostika a identifikácia nosnej konštrukcie, podkladu a stávajúceho ETICS je základným predpokladom úspešnej a kvalitnej sanácie ETICS. Vlastná diagnostika je vykonávaná za účelom výberu a odporučenioa optimálneho spôsobu sanácie a vypracovaniu projektovej dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu vykonávanej diagnostiky v rámci realizácie systému možno použiť kontrolný list, ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu základnej a/alebo komplexnej sanácie ETICS (viď. Kontrolný list SANA). 3.2 Pripevňovanie ETICS k podkladu V prípade realizácie nového ETICS so systémom k pôvodnému izolačnému súvrstviu pripevňuje výhradne injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys s doplnkovým lepením Spôsob pripevnenia ETICS závisí od druhu podkladu a podmienkach vyplývajúcih z STN EN 1991 a STN Pre lepenie ETICS k podkladu sa používajú lepiace hmoty ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 prípadne ALFAFIX S11. Množstvo lepiacej hmoty na izolačnej doske je: a) 20 % povrchu dosky EPS, pokiaľ je zaistený vznik expanzných terčov kotiev b) 30 % povrchu dosky EPS pokiaľ nie je zaistený vznik expanzných terčov kotiev Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu musí byť minimálne 80 kpa. Overuje sa na stavbe odtrhovou skúškou podľa STN EN V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu prevedením výťahových skúšok na mieste (in situ). V rámci technológií Spiral Anksys možno výslednú únosnosť navýšiť zvýšením účinnej kotvovej hĺbky h ef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byť zohľadnené vo výpočte zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantu musí byť v týchto prípadoch uvedená bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/ Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu možno zvýšiť natrením podkladu vhodnou penetračnou náterovou hmotou Tepelnú izoláciu EPS s prídavkom grafitu, Perimeter a Soklové dosky možno k podkladu lepiť lepiacou hmotou ALFAFIX S Dosky XPS nemožno k podkladu lepiť lepiacou hmotou ALFAFIX S2, ALFAFIX S101 a ALFAFIX S Vlastnosti izolantu udáva Príloha K zabezpečeniu systému sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanznou výplňovou hmotou SAF1 alebo SAF Určenie druhu, počtu a rozmiestnenia kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou systému na podklade prevedených podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetra vrátane šmykovej únosnosti podľa certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/ Kotviace systémy Spiral Anksys sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácií voči kolmým aj vodorovným zaťaženiam. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. Musí byť splnená podmienka spoľahlivosti R d S d. R d návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom sania vetra. S d návrhová hodnota účinku zaťaženia vetra stanovená podľa STN EN Hodnota R d sa vypočíta podľa vzťahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti preťaženiu izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys podľa ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γ Mb = 1,2) n panel počet kotiev v ploche izolačnej dosky n joint počet kotiev v špáre izolačnej dosky 6 / 24

7 Stránka 7 z 24 resp. podľa vzťahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde N Rk odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie ETICS. γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys - viď Príloha 1. Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd Základné sanácie s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys sa navrhujú vrátane odolnosti injektovaného kotvenia voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS musí byť splnená podmienka spoľahlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia T Sd návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia Hodnota T Rd sa vypočíta podľa vzťahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys pri zohľadnení elastickej deformáce podľa ETA 13/0527 γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie podľa ETA 13/ Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému udáva Príloha 1. IV. Návrh základnej sanácie 4.1 Požiadavky na podklad Základným predpokladom úspešnej a kvalitnej sanáce ETICS je vykonanie kvalitnej diagnostiky stávajúceho stavu. Vlastná diagnostika je prevedená za účelom výberu a odporučenia optimálneho spôsobu sanácie a vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu prevedenej diagnostiky v rámci realizácie systému STX.THERM SANA možno použiť kontrolný list (viď Kontrolný list SANA), ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu základnej a/alebo komplexnej sanácie ETICS ETICS možno uplatniť na tieto podklady: - betón, ľahčený betón a prvky z neho - tehlové a pórobetónové murivo - keramické a pórobetónové prvky - vymenované podklady môžu byť opatrené vápenocementovými, cementovými, polymércementovými, disperznými, silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi U murovaných a betónových podkladov musí byť trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2,d Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovinnosti podkladu je maximálne 20 mm/m Navrhnutý ETICS nemožno uplatniť na nevhodnom podklade napr. znečištený (výkvety, mastnotou, prachem, oddebňovacími prostriedkami ), sprašujúce, bioticky napadnuté, trvalo zvlhčované alebo vykazujúce zvýšenú ustálenú vlhkosť. Tieto by nemali presiahnuť o viac ako tretinu až polovicu bežnej ustálenej hmotnostnej vlhkosti materiálových podkladov udanej napr. STN Uvedené stavy podkladov možno pred uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami (napr. podľa STN ) Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy: - vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti a odlupujúce sa miesta v podklade, zaistenie jednotlivých druhov podkladov a plôch s obdobným stavom porušenia podkladu, zjavných vlhkých miest, apod. - posúdenie súdržnosti podkladu poklepom - posúdenie miery degradácie podkladu vrypom - posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou - posúdenie podkladu oterom - posúdenie prídržnosti náterov mriežkovou skúškou podľa STN ISO posúdenie vlhkosti podkladu nepriamymi metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu - posúdenie stavu diletačných špár v podklade Trhliny v podklade je treba analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť: - Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zmrštením omietok) možno ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa utesnia vhodnou hmotou. - Aktívne trhliny; spôsobené napr. usádzaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou dilatáciou; sa môžu prekryť ETICS až po odstránení príčiny ich vzniku alebo možno navrhovaný ETICS vhodne dilatovať Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy: - STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu - STN EN ISO pre stanovenie vlhkosti podkladu - Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti hmoždinky v ťahu podľa ETA 13/0527 (viď Príloha 7) Pokiaľ podklad nezodpovedá špecifikácií pri overených podkladov, je nutné vykonať skúšku únosnosti kotiev v podklade metódou in situ priamo na konkrétnom podklade podľa metodiky uvedenej v STN a do výpočtu použiť tieto hodnoty. Charakteristickú únosnosť injektovaných systémov Spiral Anksys možno v problematických podkladoch zvýšiť navýšením kotevnej hĺbky h ef, prípadne výberom vhodnej expanznej výplňovej hmoty SAF. 7 / 24

8 Stránka 8 z V prípade výskytu mechanického znečištenia musia byť prevedené skúšky prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvedená odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/0527, viď Príloha V prípade výskytu mastnôt, náterov, nástrekov, prípadne kriedujících alebo pieskujúcich povrchov musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvedená odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/0527, viď Príloha Posúdenie podkladu je vykonané a zaznamenané v Kontrolnom liste systému, ktorý je súčasťou stavebnej dokumentácie. 4.2 Požiadavky na stávajúci ETICS Základnú sanáciu možno uplatniť na ETICS hrúbky 80 mm až 200 mm, pri zohľadnení príslušného šmykového a ťahového zaťaženia V prípade zaistenia nezodpovedajúceho spôsobu lepenia tepelnej izolácie stávajúceho ETICS je vykonaný návrh servisného, prípadne finálneho kotvenia Spiral Anksys. Injektovaný systém potom v tomto prípade musí byť schopný preniesť plné horizontálne i vertikálne zaťaženie izolačného súvrstvia V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť realizovaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu vykonaním výťahových skúšok na mieste (in situ). V rámci technológie Spiral Anksys možno výslednú únosnosť navýšiť zvýšením účinnej kotvovej hĺbky h ef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byť zohľadnené vo výpočte zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantu musí byť v týchto prípadoch uvedená bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/ V prípade zaistenia nestability ETICS, kedy došlo k odtrhnutiu izolantu od konštrukcie v dôsledku straty adhézie, je nutné zaistiť vykonanie servisného ukotvenia Spiral Anksys pre zabezpečenie zateplovacieho systému a to v rozsahu danom statickým výpočtom. K zabezpečeniu rovinnosti ETICS previesť opatrenia, napríklad s využitím fixačných prípravkov ECORAW a prevedením lokálneho servisného ukotvenia (fixácia) Trhliny, prípadne estetické poruchy povrchu ETICS musia byť posúdené s využitím vhodného meracieho zariadenia s následným vyhodnotením. V prípade základnej sanácie bez prevedenia zdvojenia je nutné navrhnúť podľa rozsahu a príčin zodpovedajúci spôsob sanácie povrchu ETICS Pre zistenie biotického napadnutia ETICS je nutné zabezpečiť odstránenie za použitia vhodných chemických likvidačných prostriedkov. Riasy a machy je nutné odstrániť podľa odporúčania výrobcu zatepľovacieho systému, napríklad s využitím prostriedku Parmetol DF12 podľa príslušného technologického pokynu. Viď. Pokyny pre údržbu a užívanie ETICS radu STX.THERM V prípadoch výskytu tepelných mostov je nutné navrhnúť vhodný spôsob sanácie, prípadne odporučiť vykonanie komplexnej sanácie zdvojením ETICS Posúdenie stávajúceho ETICS je prevedené a zaznamenané v Kontrolnom liste SANA systému, ktorý je súčásťou stavebnej dokumentácie. 4.3 Zabezpečenie nestabilných ETICS v rámci základnej sanácie Realizácia základnej sanácie ETICS sa vykonáva výhradne injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys, ktoré sú certifikované pre tento účel sanáce podľa ETA 13/ Spôsob pripevnenia ETICS závisí od druhu podkladu a podmienkach plynúcich z STN EN 1991 a STN K zabezpečeniu nestabilných ETICS v rámci základnej sanácie sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanznou výplňovou hmotou SAF1 alebo SAF Určenie druhu, počtu a rozmiestnenia kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou systému na podklade prevedených podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetra vrátane šmykovej únosnosti podľa certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/ Kotviace systémy Spiral Anksys sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácií voči kolmým aj vodorovným zaťaženiam. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. Musí byť splnená podmienka spoľahlivosti R d S d. R d návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom vetra. S d návrhová hodnota účinku zaťaženia vetrom stanovená podľa STN EN Hodnota R d sa vypočíta podľa vzťahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti preťaženiu izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys podľa ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb súčinitel bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γ Mb = 1,2) n panel počet kotiev v ploche izolačnej dosky n joint počet kotiev v špáre izolačnej dosky resp. podľa vzťahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde N Rk odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie ETICS. γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys - viď Príloha 1. Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd. 8 / 24

9 Stránka 9 z Základná sanácia s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys sa navrhuje vrátane odolnosti injektovaného kotvenia voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS musí byť splnená podmienka spoľahlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia T Sd návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia Hodnota T Rd sa vypočíta podľa vzťahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys pri zohľadnení elastickej deformácie podľa ETA 13/0527 γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izoláce podľa ETA 13/ Súčiniteľ bezpečnosti spolupôsobenia kotvy Spiral Anksys na kontakte s doskami tepelnej izolácie γ Mb je pre výpočet ťahového aj šmykového zaťaženia daný európskym technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota súčiniteľa γ Mb je 1,2. V prípadoch, kedy nie je možné deklarovať vlastnosti tepelnej izolácie sanovaného ETICS alebo v prípadoch, kedy izolant vykazuje degradáciu napríklad v dôsledku starnutia, odporúčame túto skutočnosť zohľadniť zvýšením súčiniteľa bezpečnosti na 1,5. Pre overenie stavu izolačných dosiek pôvodného ETICS možno previesť napríklad skúšky stanovenia úrovne pevnosti v ťahu kolmo k rovine dosky podľa STN EN Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému uvádza Príloha Finálna revitalizácia povrchu sanovaného ETICS sa vykonáva v súlade s príslušnými technologickými pokynmi viď kapitoly 6 a Výpočet hmotnosti pôvodného nestabilného ETICS pre návrh odolnosti voči šmykovému zaťaženiu sa vykoná v prípade, že nedokážeme identifikovať pôvodný ETICS. Vykonáme sondu za účelom zaistenia nasledujúcich údajov hrúbka, typ a objemová hmotnosť izolantu, hrúbka a plocha lepiacej hmoty, hrúbka armovaného súvrstvia a hrúbka povrchovej omietky. Pre výpočet potom použijeme údaje charakteristické pre jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pre zvýšenie navrhovaného zaťaženia. Charakteristické hodnoty súčastí ETICS EPS 70 F 15 kg/m 3 Lepiaca hmota 1,8 kg/mm hrúbky / m 2 plochy lepenia Armovacia hmota 1,8 kg/mm hrúbky armovaného súvrstvia / m 2 Výstužná tkanina (armovanie) 0,18 kg/m 2 Povrchová omietka 1,8 kg/ mm hrúbky / m 2 plochy lepenia Ďalšou možnosťou je zavedenie veľkoplošnej sondy o presnom rozmere 1 m 2. Pre výpočet sa použije hmotnosť všetkých komponentov ETICS z tejto sondy. Hmotnosť sa zvýši o 10 % pre elimináciu možných odchýlok v množstve lepiacej hmoty a základnej vrstvy v rôznych miestach objektu. Výpočet hmotnosti dodatočného ETICS pre zdvojenie vykonáme podľa navrhovaného druhu a hrúbky izolantu z overovacích skúšok uvedených v certifikácii Sto alebo ETA. V. Návrh komplexnej sanácie ETICS 5.1 Požiadavky na podklad Zásadným predpokladom úspešnej a kvalitnej sanácie ETICS je vykonanie kvalitnej diagnostiky stávajúceho stavu. Vlastná diagnostika je vykonaná za účelom výberu a odporučenia optimálneho spôsobu sanácie a vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posúdenia. K vlastnému záznamu prevedenej diagnostiky v rámci realizácie systému STX.THERM SANA možno použiť kontrolný list (viď Kontrolný list SANA), ktorý je určený ako podklad k navrhovaniu základnej a/alebo komplexnej sanácie ETICS ETICS možno uplatniť na tieto podklady: - betón, ľahčený betón a prvky z nich - tehlové a pórobetónové murivo - keramické a pórobetónové prvky - vymenované podklady môžu byť opatrené vápenocementovými, cementovými, polymércementovými, disperznými, silikónovými, silikátovými omietkami s prípadnými fasádnymi nátermi Pri murivových a betónových podkladoch musí byť trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s2,d Najvyššia povolená hodnota odchýlky rovinnosti podkladu pri komplexnej sanácii s injektovaným kotvením a dodatočným lepením je maximálne 20 mm/m Navrhnutý ETICS nemožno uplatniť na nevhodný podklad napr. znečištený (výkvetmi, mastnotou, prachom, oddebňovacími prostriedkami), sprašujúci, bioticky napadnutý, trvalo zvlhčovaný alebo vykazujúci zvýšenú ustálenú vlhkosť. Táto by nemala presiahnuť o viac než tretinu až polovinu bežnej ustálenej hmotnostnej vlhkosti materiálových podkladov udanej napr. STN Uvedené stavy podkladov možno před uplatnením ETICS sanovať vhodnými metódami (napr. podľa STN ) Pre východzie posúdenie vhodnosti podkladu sa odporúčajú tieto spôsoby a postupy: 9 / 24

10 Stránka 10 z 24 - vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti a odlupujúce sa miesta v podklade, zaistenie jednotlivých druhov podkladu a plôch s podobným stavom porušenia podkladu, zjavných vlhkých miest, apod. - posúdenie súdržnosti podkladu poklepom - posúdenie miery degradácie podkladu vrypom - posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou - posúdenie podkladu oterom - posúdenie prídržnosti náteru mriežkovou skúškou podľa STN ISO posúdenie vlhkosti podkladu nepriamymi metódami in situ, napr. metódou elektrického odporu - posúdenie stavu dilatačných škár v podklade Trhliny v podklade je treba analyzovať a podľa príčiny vzniku rozlíšiť: - Neaktívne trhliny (vzniknuté napr. zmrštením omietok) možno ponechať bez úpravy. Prievzdušné neaktívne trhliny sa utesnia vhodnou hmotou. - Aktívne trhliny spôsobené napr. usádzaním, dotvarovaním, posunmi objektu alebo nevhodnou dilatáciou sa môžu prekryť ETICS až po odstránení príčiny ich vzniku alebo možno navrhovaný ETICS vhodne dilatovať Pre stanovenie merateľných vlastností podkladu sa používajú tieto skúšobné metódy: - STN EN 1542 pre stanovenie súdržnosti podkladu - STN EN ISO pre stanovenie vlhkosti podkladu - Technologický predpis ECORAW pre stanovenie charakteristickej únosnosti hmoždinky v ťahu podľa ETA 13/0527 (viď Príloha 7) Pokiaľ podklad nezodpovedá špecifikácií u overených podkladov, je nutné previesť skúšku únosnosti kotiev v podklade metódou in situ priamo na konkrétnom podklade podľa metodiky uvedenej v STN a do výpočtu použiť tieto hodnoty. Charakteristickú únosnosť injektovaných systémov Spiral Anksys možno v problematických podkladoch zvýšiť navýšením kotvovej hĺbky h ef, prípadne výberom vhodnej expanznej výplňovej hmoty SAF V prípade výskytu mechanického znečištenia musí byť prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvedená odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/0527 viď Príloha V prípade výskytu mastnôt, náterov, nástrekov, prípadne kriedujúcich alebo pieskujúcich povrchov musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvedená odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/0527 viď Príloha Posúdenie podkladu je prevedené a zaznamenané v Kontrolnom liste systému, který je súčasťou stavebnej dokumentácie. 5.2 Požiadavky na stávajúci ETICS Komplexnú sanáciu možno uplatniť v rozsahu do 200 mm vrátane zdvojenia, pri zohľadnení príslušného šmykového a ťahového zaťaženia V prípade zistenia nezodpovedajúceho spôsobu lepenia tepelnej izolácie stávajúceho ETICS je prevedený návrh servisného kotvenia Spiral Anksys. Injektovaný systém potom v tomto prípade musí byť schopný preniesť úplné horizontálne aj vertikálne zaťaženie izolačného súvrstvia V prípade zistenia nestability ETICS, kedy došlo k odtrhnutiu izolantu od konštrukcie v dôsledku straty adhézie (plávajúci efekt), je nutné zaistiť prevedenie servisného ukotvenia Spiral Anksys pre zabezpečenie zatepľovacieho systému a to v rozsahu danom statickým výpočtom. K zabezpečeniu rovinnosti ETICS urobiť opatrenia, napríklad s využitím fixačných prípravkov ECORAW a prevedením lokálneho servisného ukotvenia (fixácia) Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu stávajúceho ETICS musí byť minimálne 80 kpa. Overuje sa na stavbe odtrhovou skúškou podľa STN EN V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu prevedením výťahových skúšok na mieste (in situ). V rámci technológie Spiral Anksys možno výslednú únosnosť navýšiť zvýšením účinnej kotvovej hĺbky h ef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byť zohľadnené vo výpočte zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantom musí byť v týchto prípadoch uvádzaná bez účinku expanzného terča S SAF podľa ETA 13/ Trhliny, prípadne estetické poruchy povrchu ETICS musia byť posúdené s využitím vhodného meriaceho zariadenia s následným vyhodnotením. V prípade základnej sanácie bez vykonávania zdvojenia je nutné navrhnúť podľa rozsahu a príčin zodpovedajúci spôsob sanácie povrchu ETICS Pri zistení biotického napadnutia ETICS je nutné zabezpečiť odstránenie pomocou vhodných chemických likvidačných prostriedkov. Riasy a machy je nutné odstrániť podľa odporúčaní výrobcu zatepľovacieho systému V rámci komplexnej sanácie zdvojením ETICS odporúčame z požiarneho hľadiska preveriť typ a reakciu na oheň izolantu nastávajúceho ETICS podľa STN EN Nastávajúci tepelno- izolačný materiál ETICS musí byť reakciou na oheň nejhoršie triedy E (STN EN ) alebo so stupňom horlavosti najhoršie C1 (zrušená STN ) Nová izolačná vrstva ETICS inštalovaná zdvojením musí spĺňať požiadavky podľa STN , pričom montáž musí byť vykonaná v súlade s článkom 4.4. V miestach požiarnych pásov, kde je nastávajúca zatepľovacia vrstva z výrobkov triedy na oheň A1 alebo A2 alebo tepelno-izolačným materiálom sú dosky z minerálnej vlny, potom nová zatepľovacia vrstva určená k zdvojeniu musí mať triedu reakcie na oheň A1 alebo A2. Špecifikácia požiarnych pásov vyplýva z klasifikačného protokolu PK C-1 pre systémy STX.THERM BETA. Montáž a kotvenie protipožiarnych pásov sa riadi pokynmi pre navrhovanie a montáž systémov STX.THERM BETA. 10 / 24

11 Stránka 11 z Pri objektoch s požiarnou výškou nad 12 m odporúčame špecifikovať spojenie a spôsob lepenia nastávajúceho ETICS. Pokiaľ nastávajúci ETICS aplikovaný na objekt s požiarnou výškou nad 12 m nie je triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 (STN EN ) musí vykazovať kontaktné spojenie s podkladom. Ak nastávajúce lepenie k podkladu je prevedené len formou terčov lepiacej hmoty a nebolo k tomu zároveň vykonané lepenie formou pásu lepiacej hmoty po obvode polystyrénovej dosky, je treba zabezpečiť prerušenie priebežnej vzduchovej dutiny pod izoláciou. Spôsob a realizácia tohto opatrenia sú dané typom stavebnej konštrukcie a celkovou požiarnou výškou objektu. Uzatvorenie jednotlivých segmentov plochy možno vykonať napríklad technologickými prierezmi v šírke min. 250 mm s lepením novej vrstvy izolantu metódou FLOATING-BUTTERING, kde je možné účinne zabrániť vzniku prípadného komínového efektu a zvýšiť tak protipožiarnu odolnosť sanovaného ETICS Posúdenie nastávajúceho ETICS je vykonané a zaznamenané v Kontrolnom liste systému, ktorý je súčásťou stavebnej dokumentácie. 5.3 Zdvojenie ETICS v rámci komplexnej sanácie V prípade realizácie komplexnej sanácie ETICS zdvojením sa systém k pôvodnému izolačnému súvrstviu pripevňuje výhradne injektovanými kotviacimi systémami Spiral Anksys s doplnkovým lepením Spôsob pripevnenia ETICS závisí od druhu podkladu a podmienkach plynúcich z STN EN 1991 a STN Pre lepenie ETICS k podkladu sa používajú lepiace hmoty ALFAFIX S2, ALFAFIX S1, ALFAFIX S101 prípadne ALFAFIX S11. Množstvo lepiacej hmoty na izolačnej doske je: a) 20 % povrchu dosky EPS, pokiaľ je zaistený vznik expanzných terčov kotiev b) 30 % povrchu dosky EPS pokiaľ nie je zaistený vznik expanzných terčov kotiev Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu musí byť minimálne 80 kpa. Overuje sa na stavbe odtrhovou skúškou podľa STN EN V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu prevedením výťahových skúšok na mieste (in situ). V rámci technológií Spiral Anksys je možné výslednú únosnosť navýšiť zvýšením účinnej kotvovej hĺbky h ef, prípadne zmenou typu expanznej výplňovej hmoty SAF. Meranie musí byť zohľadnené vo výpočte zaťaženia vetrom. Návrhová odolnosť preťaženia izolantom musí byť v týchto prípadoch uvedená bez účinku expanzného terče S SAF podľa ETA 13/ Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu je možné zvýšiť natrením podkladu vhodnou penetračnou náterovou hmotou Tepelnú izoláciu EPS s prídavkom grafitu, Perimeter a Soklové dosky nemožno lepiť k podkladu lepiacou hmotou ALFAFIX S Dosky XPS nemožno k podkladu lepiť lepiacou hmotou ALFAFIX S2, ALFAFIX S101 a ALFAFIX S Maximálny súčet hrúbok pôvodného a nového ETICS je 200 mm. Hrúbka nového izolantu je minimálne 60 mm Vlastnosti izolantu udáva Príloha K zabezpečeniu systému sú využívané výhradne kotvy Spiral Anksys SA15+ s expanznou výplňovou hmotou SAF1 alebo SAF Určenie druhu, počtu a rozmiestenia kotiev Spiral Anksys vychádza z podmienok a výsledkov skúšok súvisiacich so stabilitou systému na podklade vykonaných podľa ETAG 004 v oblasti stability ETICS pri saní vetra vrátane šmykovej únosnosti podľa certifikácie Spiral Anksys a z výsledkov skúšok podľa ETA 13/ Kotviace systémy Spiral Anksys sa navrhujú pre zaistenie tepelných izolácií voči kolmým aj vodorovným zaťaženiam. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. Musí byť splnená podmienka spoľahlivosti R d S d. R d návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom sania vetra. S d návrhová hodnota účinku zaťaženia vetra stanovená podľa STN EN Hodnota R d sa vypočíta podľa vzťahu: R d = NRk,EPS x (n panel + n joint)/γ Mb, kde N Rk,EPS charakteristická hodnota odolnosti proti preťaženiu izolantu na jednu kotvu Spiral Anksys podľa ETA 13/0527, Annex 6 γ Mb súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie (γ Mb = 1,2) n panel počet kotiev v ploche izolačnej dosky n joint počet kotiev v špáre izolačnej dosky resp. podľa vztahu: R d = N Rk x (n panel + n joint) / γ Mc, kde N Rk odolnosť kotvy proti vytrhnutiu z podkladu (únosnosť kotvy v ťahu) podľa ETA 13/0527, Annex 6 alebo stanovená na stavbe podľa praktickej skúšky in situ podľa pokynov v súlade so smernicou CUAP 06.1/32 pre Špeciálne kotvenie ETICS. γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri montáži kotvy Spiral Anksys - viď Príloha 1. Pre výpočet sa použije menšia z vypočítaných hodnôt Rd Základná sanácia s využitím injektovaného kotvenia Spiral Anksys sa navrhuje vrátane odolnosti injektovaného kotvenia voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia. Počet kotiev na m 2 je určený statickým výpočtom. V prípade nestabilných ETICS musí byť splnená podmienka spoľahlivosti T Rd T Sd. T Rd návrhová odolnosť injektovaného spôsobu ukotvenia systému voči účinkom zvislého (šmykového) zaťaženia T Sd návrhová hodnota účinku zvislého (šmykového) zaťaženia 11 / 24

12 Stránka 12 z Hodnota T Rd sa vypočíta podľa vzťahu: T Rd = T Rk / γ Mb, kde T Rk charakteristická šmyková únosnosť kotvy Spiral Anksys pri zohľadnení elastickej deformácie podľa ETA 13/0527 γ Mc súčiniteľ bezpečnosti upevnenia pri spolupôsobení kotvy na kontakte s doskami tepelnej izolácie podľa ETA 13/ Súčiniteľ bezpečnosti spolupôsobenia kotvy Spiral Anksys na kontakte s doskami tepelnej izolácie γ Mb je pre výpočet ťahového aj šmykového zaťaženia daný európskym technickým schválením ETA 13/0527, Annex 6. Hodnota súčiniteľa γ Mb je 1,2. V prípadoch, keď nie je možné deklarovať vlastnosti tepelnej izolácie sanovaného ETICS alebo v prípadoch, keď izolant vykazuje degradáciu napríklad v dôsledku starnutia, odporúčame túto skutočnosť zohľadniť zvýšením súčiniteľa bezpečnosti na 1,5. Pre overenie stavu izolačných dosiek pôvodného ETICS možno previesť napríklad skúšky stanovenia úrovne pevnosti v ťahu kolmo k rovine dosky podľa STN EN Tabuľkové hodnoty pre návrh injektovaného kotvenia systému udáva Príloha Výpočet hmotnosti pôvodného nestabilného ETICS pre návrh odolnosti voči šmykovému zaťaženiu sa vopred vykoná v prípade, že nedokážeme identifikovať pôvodný ETICS. Prevedieme sondu za účelom zistenia nasledujúcich údajov hrúbka, typ a objemová hmotnosť izolantu, hrúbka a plocha lepiacej hmoty, hrúbka armovaného súvrstvia a hrúbka povrchovej omietky. Pre výpočet potom použijeme údaje charakteristické pre jednotlivé hmoty, navýšené o 20 % pre zvýšenie navrhovaného zaťaženia. Charakteristické hodnoty súčastí ETICS EPS 70 F 15 kg/m 3 Lepiaca hmota 1,8 kg/mm hrúbky / m 2 plochy lepenia Armovacia hmota 1,8 kg/mm hrúbky armovaného súvrstvia / m 2 Výstužná tkanina (armovanie) 0,18 kg/m 2 Povrchová omietka 1,8 kg/ mm hrúbky / m 2 plochy lepenia Ďalšou možnosťou je zavedenie veľkoplošnej sondy o presnom rozmere 1 m 2. Pre výpočet sa použije hmotnosť všetkých komponentov ETICS z tejto sondy. Hmotnosť sa zvýši o 10 % pre elimináciu možných odchýlok v množstve lepiacej hmoty a základnej vrstvy v rôznych miestach objektu. Výpočet hmotnosti dodatočného ETICS pre zdvojenie vykonáme podľa navrhovaného druhu a hrúbky izolantu z overovacích skúšok uvedených v certifikácii STO alebo ETA. VI. Navrhovanie základnej vrstvy 6.1 Pre vytvorenie základnej vrstvy sa používa stierková hmota ALFAFIX S1 alebo ALFAFIX S101 a sklenená sieťovina VT1 umiestená vo vonkajšej polovici hrúbky vrstvy. 6.2 Minimálna hrúbka základnej vrstvy je 2,8 mm. 6.3 Základná vrstva musí byť vystužená v celej svojej ploche. 6.4 Výstuž základnej vrstvy musí byť krytá vrstvou stierkovej hmoty hrubou minimálne 1 mm (resp. 0,5 mm v miestach vzájomného prekrytia jednotlivých pásov sklenenej sieťoviny). 6.5 Sklenená sieťovina VT1 sa prekrýva v ploche (na styku dvoch pásov sklenenej sieťoviny), na nárožiach, osteniach, okrajoch dilatačných poliach, pri zahájení obkladu pomocou montážnej laty. 6.6 Ostenie a nárožie sa vystužuje pomocou nárožných líšt. 6.7 V miestach s predpokladanou koncentráciou napätia sa musí navrhnúť zosilujúce vystuženie (ako napr. diagonálne pásky). 6.8 Zvýšenie odolnosti systému proti mechanickému poškodeniu (napr. v soklovej časti) sa dosiahne zosilujúcim vystužením pomocou sklenenej sieťoviny VT1 alebo s použitím pancierovej sieťoviny R 330 (ukladajú sa prvej vrstve na sraz) a sklenenej sieťoviny VT1 v druhej vrstve, prípadne dvojitým vystužením základnej vrstvy v požadovanej ploche. 6.9 Kategórie odolnosti proti mechanickému poškodeniu pre jednotlivé typy konečných povrchových úprav a druhy vystuženia sú uvedené v Prílohe Štukatérske profily RP sa lepia na dokončenú základnú vrstvu. Špára po ich obvode sa utesní pružným tmelom. 12 / 24

13 Stránka 13 z 24 VII. Navrhovanie konečnej povrchovej úpravy 7.1 Pre vytvárenie konečnej povrchovej úpravy sa používajú nasledujúce omietkoviny (vrátane zodpovedajúcej penetrácie pod omietkovinou): Roztieraná štruktúra Maximálna zrnitost BETADEKOR AF BETADEKOR SIF BETADEKOR SAF BETADEKOR VF BETADEKOR SF 1,5 mm AF15 SIF15 SAF15 VF15 SF15 2,0 mm AF20 SIF20 SAF20 VF20 SF20 3,0 mm AF30 SIF30 SAF30 VF30 SF30 Penetrácia HC-4* HC-5* HC-4* HC-5* EH / HC-4** Rýhovaná štruktúra Maximálna zrnitosť BETADEKOR AD BETADEKOR SID BETADEKOR SAD BETADEKOR VD BETADEKOR SD 2,0 mm AD20 SID20 SAD20 VD20 SD20 3,0 mm AD30 SID30 SAD30 VD30 SD30 Penetrácia HC-4* HC-5* HC-4* HC-5* EH / HC-4** * v odtieni zodpovedajúcom omietke ** základná farba HC-4 sa použije v prípade, aj nebude povrch omietky opatrený egalizačným náterom 7.2 Ďalšími variantami konečnej povrchovej úpravy ETICS pre sú ALFADEKOR G a systém obkladových pásov BRICK FLEXY. 7.3 Základná vrstva sa stierkovou hmotou ALFAFIX S1 alebo ALAFIX S101 musí pred vykonaním konečnej povrchovej úpravy opatriť penetračným náterom. 7.4 Na soklovej časti ETICS sa používa mozaiková omietkovina ALFADEKOR F, G a S. Zodpovedajúcou penetráciou pod omietkovinu je penetračná náterová hmota HC-4 v odtieni prevládajúceho zrna. Variantou je použitie systému BRICK FLEXY s penetráciou lakom EH. 7.5 Farebný rozsah je vymedzený farebnicou STOMIX ETICS, v obmedzenej miere potom farebnicami STOMIX COLOR, MOODSCAPES STOMIX a STOMIX V textovej časti farebníc sú pri jednotlivých odtieňoch vyznačené hodnoty koeficientu odrazivosti KO, materiálové obmedzenia SM (znaky a, b, c s významom skupiny materiálov, ktoré sa pri odtieňoch nedodávajú), cenový index odtieňu IC (s odkazom na aktuálny cenník). 7.6 Definícia farebných odtieňov popísaná farebnicami odtieňov sa vzťahuje na vytvrdené omietky alebo farby. 7.7 Odporúča sa použiť odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO väčšou ako 30 %. 7.8 Na stenách orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či inak orientované trvalo tienené steny nemožno použiť odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižšou ako 10 %. 7.9 Pre ostatné steny nemožno použiť odtiene s hodnotou koeficientu odrazivosti KO nižšou ako 26 %, vzory 108, 110, , a pri omietkach ALFADEKOR F, G a vzoroch 404, 410, 411, 412 pri omietkach ALFADEKOR S. Konečnú povrchovú úpravu BRICK FLEXY nemožno použiť vo vzoroch 104 a Použitie zakázaných odtieňov a vzorov môže znížiť dlhodobú životnosť ETICS Povrch omietok BETADEKOR SF a SD možno egalizovať náterom silikónovými farbami GAMADEKOR SIL a GAMADEKOR SA Štukatérske profily RP sa natierajú náterom GAMADEKOR SIL, prípadne GAMADEKOR SA. Náter sa vykonáva vo dvoch vrstvách. VIII. Tepelné technické vlastnosti 8.1 Skladba zatepľovanej konštrukcie sa musí stanoviť tak, aby zodpovedala záväzným požiadavkám normy STN vrátane celoročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vlhkosti. Bez ohľadu na typ vykonanej sanácie (základnej či komplexnej) je nutné overiť pomocou tepelného technického výpočtu vhodnej hrúbky novej tepelnej izolácie, prípadne vybrať vhodné lepiace či stierkové hmoty, aby došlo k obmedzeniu rizík spôsobených vlhkostným zaťažením, prípadne teplotnými rozdielmi. Výpočet vlhkostnej a tepelnej bilancie objektu musí byť vykonaný s ohľadom na ďalšiu základnú a povrchovú vrstvu, ktorú je nutné navrhovať s nízkym odporom proti prestupu vodných pár. Pri nemožnosti identifikácie stávajúceho ETICS alebo nadmernej kondenzácii vodných pár v konštrukcii odporúčame narušenie povrchového súvrstvia pomocou rastru otvorov o priemere 14 mm s maximálnym narušením izolantu do hĺbky 5 mm. 8.2 V prípadoch prevedenia komplexnej sanácie zdvojením, kedy stávajúce lepenie k podkladu bolo prevedené len formou terčov lepiacej hmoty a nebolo k tomu zároveň prevedené lepenie formou pásu lepiacej hmoty po obvode polystyrénovej dosky, je nutné tento fakt zohľadniť pri výpočte tepelno-technických vlastností, napríklad výpočtom a špecifikáciou parametrov vetranej dutiny. Uzatvorenie jednotlivých segmentov plochy možno previesť napríklad technologickými prierezmi v šírke minimálne / 24

14 Stránka 14 z 24 mm s lepením novej vrstvy izolantu metódou FLOATING-BUTTERING (viď. Európske pokyny pre uplatnenie ETICS / EAE), kedy možno účinne zabrániť vzniku prípadného komínového efektu a zvýšiť tak tepelno-technické parametre sanovaného ETICS. 8.3 Výpočet podľa STN sa stanoví (najlepšie použitím vhodného softwaru) pre každý typ konštrukcie a podkladu. 8.4 Tepelno-technické a difúzne vlastnosti sú pre jednotlivé súčasti ETICS uvedené v Prílohe Vplyv tepelných mostov spôsobených kotvami sa vypočíta podľa vztahu: U = U c + χ p.n - χ p.n bere sa do úvahy, keď je vyššia ako 0,04 W.m -2.K -1 - U súčiniteľ prestupu tepla [W.m -2.K -1 ] - U c súčiniteľ prestupu tepla príslušnej časti steny (bez tepelných mostov) [W.m -2.K -1 ] - n počet hmoždiniek prechádzejúcich izolačným materiálom na 1 m 2 - χ p lokálny vplyv tepelného mostu spôsobený kotvou [W.K -1 ]. Pre kotvy Spiral Anksys je bodový činiteľ prestupu tepla uvedený v Prílohe 1. IX. Požiarne technické vlastnosti 9.1 Posudzujú sa predovšetkým podľa STN , STN , STN a STN Požiarna odolnosť ETICS rady STX.THERM zatriadenej podľa STN EN Druh ETICS Druh KPÚ BETADEKOR AF, AD, SIF, SID, SAF, SAD, VF, VD, SF a SD s egalizačným náterom Správanie pri horení Tvorba dymu Plameňom horiace kvapky B s1 d0 F (bez ostatné skladby - - skúšania) Uvedená klasifikácia platí pre tieto podklady: betónové a murivové konštrukcie prípadne upravené náterom, nástrekom alebo omietkou; doskové materiály CTD; cementovláknité dosky; sádrovláknité dosky. 9.3 Index šírenia plameňa po povrchu podľa STN je i s = 0,00 mm/min. pre všetky druhy ETICS rady STX.THERM. 9.4 Trieda reakcie na oheň EPS dosiek E Trieda reakcie na oheň EPS dosiek s prídavkom grafitu E X. Ostatné požiadavky pre navrhovanie 10.1 Pri návrhu ETICS musí byť zohľadnená statická spôsobilosť zateplenej konštrukcie ETICS nie je dĺžkovo obmedzený, musí však byť dilatovaný podľa pôvodnej dilatácie objektu Napojenie ETICS na otvorové výplne musí zohľadňovať priepustnosť pripojovacej špáry pre vodnú paru Stavebné detaily musia byť riešené tak, aby zaistili tepelné technické požiadavky STN , zabránili prenikaniu vody pod povrch ETICS, eliminovali korózne pôsobenie materiálov v kontakte s ETICS Založenie ETICS musí byť prevedené nad zónou odstrekujúcej vody (tj. minimálne 300 mm na úrovni terénu) viď detaily ETICS rady STX.THERM. XI. Upozornenie 11.1 Odborné a technické informácie uvedené v týchto pokynoch zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o materiáloch spoločnosti STOMIX, spol. s r. o. a spoločnosti ECORAW.RDP s.r.o V prípade projektovania, návrhu aj vlastnej realizácie systému odporúčame obrátiť sa priamo na spoločnosť STOMIX, prípadne spoločnosť ECORAW, prípadne na autorizované osoby preškolené na systémové riešenia ECORAW Údaje podliehajú technickému vývoju a inovácii. Zmeny údajov vyhradené. Vydaním týchto pokynov strácejú predchádzajúcu svoju platnosť. 14 / 24

15 Stránka 15 z 24 Príloha 1 Parametre injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys Základná sanácia/zabezpečenie nestabilných ETICS Parametre podľa ETA 13/0527 pre Celková hrúbka sanovaného ETICS kotviace systémy Spiral Anksys mm mm Charakteristická šmyková únosnosť na kotvu T Rk 0,28 kn 0,28 kn Zvislá deformácia na medzi elasticity U e 1,28 mm 1,44 mm Koeficient bezpečnosti γ M 1,2 1,2 Charakteristická odolnosť kotvy v ťahu proti preťaženiu izolantu N Rk,EPS Bez účinku expanzného terča S SAF 0,4 kn 0,4 kn S účinkom expanzného terča S SAF 0,6 kn 0,6 kn Koeficient bezpečnosti γ Mb 1,2 1,2 Hodnoty s účinkom expanzného terča S SAF sú používané v prípadoch, kedy podklad nosnej konštrukce zodpovedá požiadavkám podľa kapitoly 4. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť prevedená skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvedená odolnosľ preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF dle ETA 13/0527. Skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF sa vykonáva podľa technologických predpisov, ktoré vychádzajú zo smernice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metódy testovania špeciálnych kotiev. Vlastná skúška je vykonaná komplexným meraním s využitím skúšobného zariadenia pre vyťahovanie s plynulým nárastom zaťaženia alebo zjednodušenou skúškou, kedy je prevedený odtrh vzorky ručne s následným vyhodnotením. Metóda skúšania Špecifikácia vzorky Parameter Vyhodnotenie Komplexná metóda s využitím skúšobného zariadenia Zjednodušená metóda bez skúšobného zariadenia Plynulý odtrh izolantu včetně expanzního terče S SAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Minimálny odtrh izolantu vrátane expanzného terča S SAF od podkladu podľa CUAP 06.01/32 Min. 0,04 N/mm 2 Porušenie spoju v expanznej hmote SAF alebo v izolante V případě porušení zkušebního vzorku pod úrovní minimálního parametru musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. V prípade porušenia skúšobnej vzorky medzi expanznou hmotou a podkladom doporučujeme previesť komplexné overenie prídržnosti. Na základe vyhodnotenia musí byť vo výpočtu uvedená hodnota bez účinku expanzného terča S SAF. 15 / 24

16 Stránka 16 z 24 Hodnoty charakteristickej únosnosti injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys v ťahu N Rk [kn] Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanznej hmoty SAF1 SAF3 Betón 0,6 kn 0,75 kn Plná tehla 0,9 kn 0,9 kn Dierovaná tehla 0,6 kn 0,9 kn Ľahčený betón 0,9 kn 0,9 kn Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia γ Mc 2,00 Sanácia komplexná/zdvojenie ETICS Parametre podľa ETA 13/0527 pre Celková hrúbka sanovaného ETICS kotviace systémy Spiral Anksys mm mm Charakteristická šmyková únosnosť na kotvu T Rk 0,06 kn 0,06 kn Zvislá deformácia na medzi elasticity U e 0,44 mm 0,55 mm Koeficient bezpečnosti γ M 1,2 1,2 Charakteristická odolnosť kotvy v ťahu proti preťaženiu izolantom N Rk,EPS Bez účinku expanzného terča S SAF 0,4 kn 0,4 kn S účinkom expanzného terča S SAF 0,6 kn 0,6 kn Koeficient bezpečnosti γ Mb 1,20 1,20 Hodnoty s účinkom expanzného terča S SAF sú používané v prípadoch, kedy podklad nosnej konštrukcie zodpovedá požiadavkám podľa kapitoly 5. V prípade nesúdržnosti podkladu musí byť vykonaná skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF k podkladu, prípadne musí byť táto skutočnosť zohľadnená vo výpočte zaťaženia vetrom, kedy musí byť uvádzaná odolnosť preťaženia izolantom bez účinku expanzného terča S SAF dle ETA 13/0527. Skúška prídržnosti expanzných hmôt SAF sa prevádza podľa technologických predpisov, ktoré vychádzajú zo smernice CUAP 06.1/32 Annex 4.2 Metódy testovania špeciálnych kotiev. Vlastná skúška je prevedená komplexným meraním s využitím skúšobného zariadenia pre vyťahovanie s plynulým nárastom zaťaženia alebo zjednodušenou skúškou, kedy je odtrhnutá vzorka ručne s následným vyhodnotením. Metóda skúšania Špecifikácia vzorky Parameter Vyhodnotenie Komplexná metóda s využitím skúšobného zariadenia Zjednodušená metóda bez skúšobného zariadenia Plynulý odtrh izolantu včetně expanzního terče S SAF od podkladu dle CUAP 06.01/32 Minimálny odtrh izolantu vrátane expanzného terča SSAF od podkladu podľa CUAP 06.01/32 Min. 0,04 N/mm 2 Porušenie spoja v expanznej hmote SAF alebo v izolante V případě porušení zkušebního vzorku pod úrovní minimálního parametru musí být ve výpočtu uváděna hodnota bez účinku expanzního terče S SAF. V prípade porušenia skúšobnej vzorky medzi expanznou hmotou a podkladom doporučujeme previest komplexné overenie prídržnosti. Na základe vyhodnotenia musí byť vo výpočte uvádzaná hodnota bez účinku expanzného terča S SAF. 16 / 24

17 Stránka 17 z 24 Hodnoty charakteristickej únosnosti injektovaných kotviacich systémov Spiral Anksys v ťahu N Rk [kn] Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanznej hmoty SAF1 SAF3 Betón 0,6 kn 0,75 kn Plná tehla 0,9 kn 0,9 kn Dierovaná tehla 0,6 kn 0,9 kn Ľahčený betón 0,9 kn 0,9 kn Súčiniteľ bezpečnosti upevnenia γ Mc 2,00 Montážna špecifikácia injektovaného kotviaceho systému Spiral Anksys Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanznej hmoty SAF1 SAF3 Kategória použitia podľa ETAG 014 A/B/C/E/O A/B/C/E/O Ďĺžka kotvy mm mm Menovitý priemer vrtáku 14 mm 14 mm Minimálnía účinná hĺbka kotvenia h ef 60 mm 60 mm Celková hĺbka kotvenia h nom 70 mm 70 mm Minimálna hĺbka vrtu h1 70 mm 70 mm Minimálne zapustenie Z min (od tl. izolácie 10 mm 10 mm 80 mm) Aplikačná teplota -5 C až +30 C +5 C až + 30 C Súčiniteľ bezpečnosti pri montáži injektovaných systémov γ Mc Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanznej hmoty SAF1 SAF3 Obyčyjný betón jednoduchý alebo 2,00 2,00 vystužený triedy najmenej C 12/15 Pohľadová betónová vrstva sendvičových 2,00 2,00 stenových panelov (moniérka) 1) Murivo z plných tehál alebo kameňa 2) 2,00 2,00 Murivo alebo dielce z dutinových prvkov 2,00 2,00 Murivo alebo dielce z ľahkého betónu 2,00 2,00 z pórovitého kameniva Murivo alebo dielce z autoklávovaného 2,00 2,00 pórobetónu Iný druh podkladového materiálu 2,00 2,00 1) Pre vrstvu menšej hrúbky sa používajú hodnoty platné pre dutinové materiály 2) Za plné sa považujú aj murivové materiály s plochou otvorov do 15 % úložnej plochy Spôsob osadenia injektovaných kotviacich systémov Parameter mm Min. hrúbka podkladu [mm]* h min 100 Vzdialenosťkotiev [mm] S min 100 Vzdialenosť od okraja podkladu C min 100 * Pokiaľ je hrúbka podkladu menšia, musia sa vykonať výťahové skúšky na stavbe podľa ETAG / 24

18 Stránka 18 z 24 Ostatné parametre injektovaných kotviacich systémov Typ kotvy Spiral Anksys SA15+ Typ expanznej hmoty SAF1 SAF3 Bodový súčiniteľ prestupu tepla χ p (pri Z min 10 mm) podľa TR 025 2,0 mw/k 2,0 mw/k Plán kotvenia Uvedené všeobecné schémy rozmiestnenia kotiev Spiral Anksys sú prispôsobené základnému rozmeru dosiek tepelnej izolácie 500 x 1000 mm. Pri inom rozmere dosiek sa rozmiestnenie kotiev môže stanoviť odlišne. Pri obvyklom rozmere dosiek tepelnej izolácie 500 x 1000 mm sú vždy štyri kotvy rozmiestnené v špárach a ostatné v ploche. Okrajová oblasť 6 kotiev Vnútorná oblasť 8 kotiev 10 kotiev 12 kotiev 14 kotiev 18 / 24

19 Stránka 19 z 24 Príloha 2 Vlastnosti dosiek tepelnej izolácie EPS Popis a vlastnosti Prefabrikované dosky bez ďalšej povrchovej úpravy vyrobené z penového polystyrénu (EPS) vlastnosti podľa EN Pre lepený a mechanicky pripevňovaný ETICS Reakcia na oheň / EN Eurotrieda E (pri objemovej hmotnosti < 20 kg/m 3 ) Tepelný odpor Definované CE značenie v súlade s EN [(m 2 K)/W] Hrúbka / EN 823 Dĺžka / EN 822 ± 1 mm EPS EN T2 ± 2 mm EPS EN L2 Rozmerová stabilita Šírka / EN 822 Pravouhlosť / EN 824 Rovinnosť / EN 825 Vzľad povrchu určená teplota a vlhkosť / EN 1604 laboratórne podmienky / EN 1603 Napätie v tlaku pri 10 % stlačení / EN 826 ± 2 mm EPS EN W2 EPS EN S2 EPS EN P4 Rezná plocha homogénna bez povlaku. EPS EN DS(70,-)1; DS(70,90)1 EPS EN DS(N)2 EPS EN CS(10)70 Savosť / EN 1609 < 0,5 kg/m 2 Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru µ / EN EN Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky za sucha / EN kpa EPS EN TR 100 Pevnosť v šmyku / EN ,02 N/mm 2 Modul pružnosti v šmyku / EN ,0 N/mm 2 19 / 24