Osterøy kommune ÅRSPLAN Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode"

Transkript

1 ÅRSPLAN Osterøy kommune Hauge barnehage Saman gjer vi kvarandre gode

2 Innhald INNLEIING HALDNINGAR OG VERDIAR SATSINGSOMRÅDER DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING MEDVERKNAD FAGOMRÅDA MED PROGRESJONSPLAN OVERGANG TIL SKULE PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING FORELDRESAMARBEID KULTUR OG TRADISJONAR I BARNEHAGEN AVDELINGSPLAN Side 1

3 INNLEIING Årsplanen vår er todelt: Del ein: kommunal årsplan for alle barnehagane på Osterøy. Denne skal vera førande for barnehagen sitt arbeid med eigen årsplan. Planen finn de på Osterøy kommune si heimeside. Del to: årsplanen til barnehagen skal gje informasjon om det faglege innhaldet; kva satsing vi har og korleis vi vel og arbeide med føringane i rammeplanen. Den gir og oversikt over tema og prosjekt på avdelingane. Alle nye foreldre får utdelt velkomstskriv før barnet startar opp i barnehagen. Skrivet inneheld praktisk informasjon, informasjon om rutinar og organisering, viktige datoar, informasjonsrutinar, vedtekter m.m. En glede du kan dele med andre, er en dobbel glede (Goethe). Side 2

4 1. HALDNINGAR OG VERDIAR Osterøy kommune sin visjon for barnehagane Saman får me verdas viktigaste verdiar til å veksa og verdiane omsorg, respekt, tydeleg og ærleg legg, saman med Rammeplan for barnehagar, føringar for vårt pedagogiske arbeid. Vår visjon: Saman gjer vi kvarandre gode. Hovudmålsetting: Vi ønskjer at alle barn i barnehagen skal lukkast i samspel med andre. Vi trur at barn som lukkast i samspel med andre har dei beste moglegheiter for læring og utvikling. Vi legg vekt på å gje barna varierte opplevingar og erfaringar i eit stimulerande læringsmiljø, der tryggleik, omsorg og det å bry seg om kvarandre står sentralt. Vi har fokus på å skapa gode relasjonar og å visa omsorg for kvarandre i daglegdagse situasjonar. I hauge barnehage er kvart barn unikt ser den vaksne det einskilde barnet står leiken i sentrum tar vi vare på gleda og humoren i kvardagen går leik og læring hand i hand er vi alle del av eit fellesskap undrar vi oss saman med barna får barna medverke tar vi små og store oppdagingsferder ut i naturen har vi aktivt samarbeid med heimen Side 3

5 2. SATSINGSOMRÅDER NATUR OG FRILUFTSLIV Vi vil at alle skal oppleva glede ved å vera ute og å ferdast i naturen. Naturen er ein unik læringsarena og ein god arena for utvikling av sosial kompetanse. Satsingsområdet er så mangfaldig og innhaldsrikt at det og passer inn under alle sju fagområda i Rammeplanen. Dette krev deltakande vaksne som stimulerer barna sin nysgjerrighet og vektlegge undring som kvalitet for læring - ein nøkkel er nærleik til barna i leik. Hovudmål: Å lære barna å bli glade i naturen. Delmål: få kjennskap til dyr og planter få begynnande forståing for samanhengar i naturen tileigne grunnleggande motoriske ferdigheiter og kroppsbehersking Tiltak for å nå måla: legge til rette for leik og aktivitetar ute i all slags vær formingsprosjekt ute og inne, med naturmateriale hauste frukt og bær lage kjøkkenhage lage mat ute på bål og ta turar i nærmiljøet turar til leirplassen. Området er tilrettelagt med tau, balansestokkar og bålplass kjeldesortering og delta på søppel-aksjon vi har fokus på miljøvern studerer dyr, insekt og plantar vi føl med fuglekassane våre følgje årstidene og få erfaringar med alle typar vær og endringar i naturen dei yngste barna får ein gradvis tilvenning til det å vera ute og å ferdast i naturen. Prosjekt : Barnehagen sitt uterom. Målet er at uteleiken skal bli rikare og meir variert, med deltakande vaksne. Vi skal utforme desse uteromma: kjøkken, vannbane, kjøkkenhage, motorisk løype, musikk-sansemiljø og bålplass. Side 4

6 TIDLEG INNSATS BARN SIN TRIVSEL VAKSNE SITT ANSVAR Barnehageåret deltok alle pedagogar på kurs i kvalitet- og endringsleiing. Kvar avdeling har gjennomført analysar knytt til vesentlege områder i Rammeplanen. Det har gjennom desse vore stort fokus på vaksenrolla. Barnehagane i Osterøy kommune skal starta med prosjektet Være Sammen barnehageåret Være Sammen er ein god metode for våre barnehagar for å kunne lukkast i arbeidet med satsingsområda «Tidleg innsats» og «Barn sin trivsel-vaksne sitt ansvar». Prosjektet inneber arbeid med å implementere ein autoritativ vaksenrolle med varme, tydelege vaksne overfor barna. Vidare skal ein førebygga og redusera utfordrande åtferd, fremja inkludering og utvikla gode relasjonar og medverkande barn. For komande barnehageår vil det vere fokus på opplæring av personalet. Arbeid med språk er tidleg innsats - vi tar i bruk snakkepakken i barnehagen. Dette er eit praktisk språkverktøy. Det er laga på tradisjonelle barnekulturskattar som eventyr, regler, rim og songar. Det er laga for å gje barn eit rikare og meir nyansert språk, og er eit flott verktøy for barn som treng ekstra språkstimulering. vi har jamleg bruk av eventyr og konkretar vi har månads ord, song og vers (desse vert sendt heim til tospråklege barn) vi har fast system for overgangar i barnehagen, tilvenning av nye barn og foreldresamarbeid. vi bruker dagsplan for barn som treng det vi observerer og bruker kartleggingsverktøy der det er nødvendig. For å skapa gode relasjonar mellom barn-vaksen og barn-barn er personalet samkøyrte og grip raskt tak i episodar som oppstår er vaksne på golvet og tar barna sine uttrykk på alvor har vi fokustid for å sikre at alle barn vert sett og høyrt drøftar personalet verdiar, haldningar og eigen praksis gjennom bruk av dialogspel/igp metoden for å oppnå felles forståing for jobben vi gjer. For å sikra at all barn vert sett og høyrt, har ein ven, og for å hindre mobbing får alle barn kontaktperson. Denne vaksne har eit ekstra ansvar for å følgje opp «sine» barn tar vi i bruk sosiogram, kontaktskjema og gjennomfører barnesamtaler med 4 og 5 åringane er alle vaksne bevisste på at dei gir gutar og jenter like moglegheiter gir vi barna veiledning i leik og hjelp til handlingsalternativ sett vi i verk handlingsplan om vi avdekker mobbing. Alle voksne har ansvar for å ivareta barnets medfødte tillit til omverdenen. (Knut Løgstrup) Side 5

7 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING Gjennom danning legg ein grunnlag for utviklinga til barna vi gir barna gruppeopplevingar gjennom samlingsstundar, måltid og andre felles aktivitetar vi lar barna medverke. Barna sine innspel vert tatt på alvor og følgt opp av vaksne vi lar barna delta i daglege gjeremål, lærer dei å vente på tur, lytte til andre og vise omsyn, lærer dei bordskikk, hygiene og å ta i mot beskjedar. Alle barna skal bli møtt med omsorg i barnehagen vi gir kvart barn kontakt og omsorg i løpet av dagen ved og vera tilgjengelege vaksne alle barn blir møtt og tatt i mot på ein god måte (prat, smil, god morgon, velkommen) vi oppfordrer barna til og trøyste kvarandre og sette ord på kjensler Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen alle avdelingar praktiserer fokustid dette er fastsett tid der vaksne har ekstra fokus på leiken (praktiske gjeremål må vente) fysisk plass og skjerma tid er viktig for at god leik kan utvikla seg. Vi har fokus på innreiing av romma og at leiken er hovudreiskap for læring vi deler barna i mindre grupper for meir ro til god leik alle barna skal vera inkludert i leik. Dei vaksne er observante og tilstade. Læring heng nært saman med leik store delar av dagen er sett av til frileik ute og inne - barna lærer gjennom erfaringar i leik vi føl opp barna sine interesser og spørsmål. Dette krev engasjerte og motiverte vaksne! vi stillar ut konkretar som føl tema. Desse er tilgjengelege for barna i leik (t.d. eventyrfigurar) vi gir alle barna høve til å delta i varierte aktivitetar. Side 6

8 4. MEDVERKNAD Medverknad handlar om at barna skal vera med å setja sitt preg på kvardagen og få lov til å vera synlege i det som vert gjort. Mål: Å sikra barna retten til å verta sett og høyrt og moglegheit til å påverke eigen kvardag. I Hauge barnehage legg vi til rette for medverknad: ved å plassere utstyr og leikar tilgjengeleg for barna ved å observere og tolke barna sitt kroppsspråk og ha kunnskap om barn sin utvikling (gjeld spesielt dei yngste) vaksne på golvet som ser kva barna held på med ved å la barna delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetar gjennom barnesamtale, samtale i mindre grupper og ved bruk av tankekart knytt til tema/aktivtetar oppgåver som ordensperson (gjeld dei eldste) Kjernen i barn sin medverknad er evna vaksne har til å støtte barna sine initiativ. Dei vaksne må by på seg sjølv og vera ekte. Barn treng tydelege og ansvarsfulle vaksne som tek omsyn til heile gruppa. Ein føresetnad for å ta barn sin rett til medverknad på alvor er god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldra. Ta vare på barns livskraft (Nuria Moe). Side 7

9 5. FAGOMRÅDA - PROGRESJONSPLAN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST. Vi legg det fysiske miljø til rette slik at vi på best mogeleg måte kan gje barna allsidige språklege erfaringar. Vi har bøker, bilete, bokstavar og tal godt synleg på alle avdelingar! Vi gir barna eit rikt og variert språkmiljø i kvardagen gjennom systematisk bruk av snakkepakken og samlingsstund. Vi tar i bruk månadssong, månadsord, rim, reglar og har aktiv bruk av eventyr. KROPP, RØRSLE OG HELSE. Kvardagen vår er organisert slik at barna får allsidige og varierte kroppslege erfaringar ute og inne, tilpassa alder og modning. Vi har uteaktivitetar kvar dag og faste turdagar for dei eldre barna. Vi er opptekne av eit sunt kosthald. Vi er «5 om dagen barnehage», barna får frukt og grønt kvar dag. Vi er «Rein hand barnehage», vi har fokus på god handhygiene. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Vi har inspirerande formingskrok der barna kan velje materialar og aktivitetar åleine og saman med vaksne. Vi lager utstilling av barna sine uttrykk og inviterer foreldre/andre til å ta del i dette. Vi markerer norske merkedagar. Vi går på gardsbesøk, deltek på arrangement på biblioteket og nyttar bokbussen. Vi besøker Osterøytunet og lokale bedrifter. Avdelingsnamna våre er lokale namn frå Hauge området. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK. Vi har natur og friluftsliv som satsingsområde (sjå kap.2). Vi bruker naturen aktivt og har stor naturtomt i barnehagen. På turar og i uteleik får barna oppleve ulike årstider, og dei får kjennskap til bruk av ulike reiskap og matlaging i naturen. Vi kjeldesorterer glas og metall i lag med barna. Barna er med og lager mat i barnehagen. Side 8

10 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. Vi markerer kristne høgtider som jul og påske. Vi formidlar historier og undrar oss saman med barna. Vi gir tid og rom til samtaler, undring og forteljingar rundt filosofiske, religiøse og etiske spørsmål. Vi møter barna sin tru og undring med respekt og alvor. Om vi har andre nasjonalitetar representert i barnegruppa, vil det være naturlig å ha fokus på desse. NÆRMILJØ OG SAMFUNN. I barnehagen vår har vi eit inkluderande miljø der alle skal føle seg godt mottekne. Vi ønskjer velkommen på ulike språk og har flagg i garderobane. Vi bruker nærmiljøet aktivt. Vi legg turar til skulen, Osterøytunet og til ulike bedrifter. Vi bruker tankekart i tilknytting til tema; barna får på denne måten delta og påverke fellesskapet. TAL, ROM OG FORM. Vi tel når vi lager mat, i leik, når vi dekker bord, har samling, på turar, i uteaktivitet osv. Vi ser på ulike former rundt oss. Vi leiker med dei, tel dei og namngjer dei. Vi måler og veier og undrar oss saman over kva som er størst og minst. Vi bruker tal, bokstaver og former på veggene slik at barna blir vant til å sjå dei og bruker dei i kvardagen. Vi bruker eventyr. Barnehagen har laga progresjonsplan for fagområda som personalet nyttar som arbeidsverktøy. Denne er ein del av årsplanen, men blir ikkje levert ut til foreldra. 6. OVERGANG TIL SKULE Alle 5/6 åringane deltek siste året i barnehagen på førskulegruppe. Det vert sett av ein fast dag til denne gruppa. Her er det fokus på sjølvstende og felles opplevingar. Det å vera eldst i barnehagen skal vera ein spesiell oppleving. PPT har i samarbeid med barnehagekonsulent utarbeidd eit hefte om kva tilrettelegging som er nyttig for 5 åringane i barnehagen for å ivareta deira læringsbehov, og for å skapa kontinuitet i opplæringa ved overgang til skulen. Vi bruker denne aktivt i arbeid med førskulebarna. Barna får ta del i skuleførebuande aktivitetar og får øvd på tal, mengde, bokstavar og det å skrive namnet sitt. Vi har fokus på sosial kompetanse, språk og metodisk språkleik. Vi går på tur til Hauge skule, låner gymsal og besøker 1.klasse. Vi føl elles kommunen sin plan for overgang frå barnehage til skule (kan lesast på heimesida til barnehagen). Side 9

11 7. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING PLANLEGGING Personalet har 5 planleggingsdagar i løpet av året. Her legg vi føringar for det pedagogiske tilbodet i barnehagen. Detaljplanlegging og oppfølging av barn vert gjort gjennom personalmøter, avdelingsmøter og leiarmøter. Leiargruppa består av styrar og pedagogiske leiarar. Pedagogiske leiarar har fire timar i veka til planlegging, dokumentasjon og vurdering/etterarbeid. Barnehagen lagar årsplan, avdelingsplan, temaplanar, månadsplanar og vekeplanar. Årsplanen er felles for heile barnehagen. Vi har utarbeida felles mal for planane våre for å sikre god planlegging og felles prosessar på alle avdelingane, med utgangspunkt i felles mål. I planane våre kjem vi nærare inn på aktivitetar og arbeidsmetodar. Gjennom barnesamtalar, direkte innspel og bruk av tankekart får barna delta i planarbeidet. Sentrale spørsmål er kva dei liker å gjere i barnehagen. Vi observerer i tillegg kva dei er opptekne av, og tar dette med i planarbeidet. Foreldre deltek gjennom foreldremøter, møter i samarbeidsutvalet og brukarundersøkingar. Spørsmål om innhald og kva foreldra ønskjer å medverke i blir diskutert i SU kvar haust. DOKUMENTASJON Gjennom dokumentasjon tydeleggjer vi kva vi gjer og oppnår i barnehagen. Det er informasjon om barna sine opplevingar og kva dei lærer og gjer i barnehagen. Vi dokumenterer slik: Foreldre/andre: bileter av barna i leik og ulike aktivitetar foreldrearrangement i barnehagen og foreldresamtalar utstillingar og bruk av solmodell, dagsrapportar, månadsbrev, rapportar frå turar/andre aktivitetar og årsplanen vår. Personalet: observasjonar, praksisforteljingar, solmodell av fagområda og ulike kartleggingsverktøy (sosiogram, kartlegging av kvardagsaktivitetar m.m.) formålet er refleksjon og utvikling. Er det slik vi vil har det? Får alle barn erfaringar og utfordringar dei treng? Side 10

12 Barn: tekstskaping, bileter og perm til alle barna. Permen skal innehalde gode opplevingar frå tida i barnehagen skulestartarane har eigen perm som dokumenterer noko av arbeidet siste året i barnehagen. Det blir og sendt felles dokumentasjon til skulen: «dette har vi med oss i barnehagesekken» alle barn har kontaktperson. VURDERING Vi vurderer den totale verksemda, samspel barn-barn og barn-vaksen, fagområda/innhald, enkeltbarn sin trivsel og utvikling, og om vi har nådd måla våre. Dokumentasjonen vi har er ein viktig reiskap for å vurdera. Vurderingane dannar grunnlag for planlegging og oppfølging av barn. KVA VERT VURDERT KVEN DELTEK NÅR VURDERER VI ANSVARLEG Barn sin trivsel, utbytte og utvikling. Aktivitetar på avdeling. Felles aktivitetar. Metodeplanar/ temaplanar. Årsplan. Innhald. Fagområda. Foreldresamarbeid. Tilsette på avdeling. Foreldre. Barn. Barn og tilsette. Foreldresamtaler. Barnesamtaler. Kartleggingsskjema. Observasjon. Brukarundersøking. Fortløpande. Samlingsstund. Avdelingsmøter. Personalmøter. Pedagogisk leiar. Styrar Pedagogisk leiar. Leiargruppa/styrar. Tilsette på avdeling. Avdelingsmøter. Pedagogisk leiar. Alle tilsette. Foreldre. Foreldre. Tilsette. Avdelingsmøter. Personalmøter. Plandagar. Foreldremøter. Samarbeidsutvalet. Brukarundersøking. Foreldresamtaler. Samarbeidsutvalet. Brukarundersøking. Personalsamarbeid. Alle tilsette. Personalmøter. Plandagar. Styrar. Pedagogisk leiar. Pedagogisk leiar. Styrar. Styrar. Vi har utarbeidd veiledningshefte for årsplanarbeid. Heftet inneheld skjema som skal nyttast i arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Side 11

13 8. FORELDRESAMARBEID i samarbeid og forståelse med hjemmet Målet for foreldresamarbeidet er at barn og foreldre skal trivast i barnehagen. Foreldre/føresette er den viktigaste samarbeidspartnaren vår. Vi ønskjer openheit og tillit i kommunikasjon med alle foreldre. Foreldra må føle at dei har innverknad på arbeidet med barna, og kjenne seg trygge nok til å ta opp saker og synspunkt med dei tilsette. Vi ønskjer at foreldre/føresette skal komme med innspel og idear på det arbeidet vi gjer i barnehagen! Ris, ros og idear er alltid velkomen! Personalet i barnehagen har god kompetanse på barn i gruppe, men det er foreldra som er spesialistar på eigne barn. Dagleg kontakt personalet tek i mot barnet med glede og varme. Det vert gjeve rom for at foreldre/barn har behov for samvær åleine ved henting og levering vert det gitt rom for naudsynt informasjon. Personalet formidlar litt om kva barnet har gjort på i løpet av dagen. Møter vi har oppstartsamtale med alle nye foreldre vi har avdelingsvise foreldremøter kvar haust og foreldremøte for nye foreldre før oppstart vi tilbyr to foreldresamtaler årleg vi har eitt-to møter i samarbeidsutvalet, og foreldrerådsmøter (les meir om SU i kommunal plan på heimesida til Osterøy kommune). Foreldre og personalet har eit felles ansvar for trivselen og utviklinga til barnet (Rammeplan for barnehagen). Side 12

14 9. KULTUR OG TRADISJONAR I BARNEHAGEN FELLES SAMLING Mål: bli kjent på tvers av avdelingar. Vi har felles samling for alle avdelingar annakvar månad. Kvar avdeling har ansvar kvar sin gong. Samling vert gjennomført på den avdelinga som er ansvarleg eller ute. BURSDAGSFEIRING Mål: fremje positive haldingar ved å ha fokus på barnet. Barnet vert feira med krone og får velje seg nokre glansbilete/klistremerke frå bursdagsboksen. I samling sitt barnet på bursdagsstolen. Barnet får velje songar vi skal synge og det vert tatt bilete av barnet. Vi skriv kort til barnet alle får etter tur sei noko fint til barnet (gjeld dei større barna). BRANNVERNVEKE Mål: å lære barna om brannvern og brannsikkerhet. Vi får besøk av brannbil og har brannøving for alle. Vi tar i bruk pedagogisk opplegg Eldar og Vanja, som inneheld ulike aktivitetar knytt til brannvern. FN DAG Mål: å lære om barn i andre land. Å hjelpe dei som ikkje har det så bra som oss. Vi markerer dagen med aktivitetar for foreldre, personale og barn. Vi arrangerer innsamlingsaksjon til Redd Barna - foreldre vert invitert til barnehagen. JUL Mål: å oppleve glede, stemning og forventning i førjulstida Vi førebur oss til høgtida gjennom ulike aktivitetar og tradisjonar knytt til vår barnehage. Vi formidlar juleevangeliet og andre forteljingar. Vi har adventskalender, markerer Lucia og arrangerer nissefest for barna. SAMEFOLKETS DAG Mål: lære om andre kulturar/likeverd/toleranse. Vi lærer om samiske tradisjonar gjennom felles aktivitetar i barnehagen. FASTELAVN Dagen vert markert i barnehagen med bakeaktivitet vi baker bollar. Side 13

15 BARNEHAGEDAGEN Mål: la andre få eit innblikk i det vi gjer. Vi synleggjer barnehagen med utgangspunkt i det som er sett opp som tema. Tema for 2016: Barnehagens arbeid med språk og lesing. TEMAFEST Mål: leik og moro for store og små. I mars har vi temafest i barnehagen. Barna kler seg ut og vi har ulike aktivitetar. PÅSKE Mål: kjennskap til høgtida og påskebodskapen. Vi førebur oss til høgtida og fordjupar oss i påskebodskapen gjennom ulike aktivitetar og tradisjonar. Heile familien blir invitert på påskefrukost. 17.MAI - AKTIVITETSDAG Vi samtaler med barna om kvifor vi feirar 17.mai. Vi syng songar og fargelegg flagg. Barnehagen har 17.mai fane på skulen som kan nyttast til feiringa på 17.mai dagen. Vi gjennomfører aktivitetsdag ute i barnehagen med ulike postar med tradisjonelle 17.mai leikar: ball på boks, potetløp, løping, risposekasting og natursti. SOMMARFEST SU kan i samarbeid med foreldrerådet arrangere sommarfest om det er ønskeleg. Vi stiller barnehagen til disposisjon. Tradisjonelt har dette vore ein grillfest/korgfest i mai/juni. AVSLUTNING FOR FØRSKULEBARN Vi har høgtidleg avslutning i barnehagen for dei barna som skal starte på skulen. Formiddag: felles samling og måltid ute for alle i barnehagen. Ettermiddag: markering på avdelinga. Det blir utdeling av perm og fokus på kvart enkelt barn. Føresette vert invitert til å vera med - rose vert overrekt føresette som takk for tida med barnet. Side 14

16 10. AVDELINGSPLAN Side 15

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Hauge barnehage Saman gjer vi kvarandre gode Innhald INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR OG VERDIAR... 3 2. SATSINGSOMRÅDER... 4 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING...

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode

Osterøy kommune ÅRSPLAN Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode ÅRSPLAN 2016-2017 Osterøy kommune Hauge barnehage Saman gjer vi kvarandre gode Innhald INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR OG VERDIAR... 3 2. SATSINGSOMRÅDER... 4 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune

ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016 Osterøy kommune Haus barnehage «Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva og utvikla seg saman med andre. Innhalda INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

AVDELINGSPLAN

AVDELINGSPLAN AVDELINGSPLAN 2016-2017 AVDELINGSPLAN 2016 2017 Lyngtua Saman får me verdas viktigaste verdiar til å vekse Osterøy kommune LYNGTUA AVDELINGSPLAN 2015 2016 Lyngtua er ein av seks avdelingar i Lonevåg barnehage.

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering

Utviklingsplan Borsheim barnehage Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering Utviklingsplan Borsheim barnehage 2016-2018 Vi skaper livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Tryggleik, respekt og inkludering 1. Overordna rammer Borsheim barnehage Borsheim barnehage

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Lonevåg barnehage. Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Lonevåg barnehage Saman får me verda sine viktigaste verdiar til å veksa Innhald INNLEIING, VISJON OG VERDIAR....2 1 SATSINGSOMRÅDE.....3 - barn sin trivsel vaksne sitt

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år Storebjørn Året 2016-2017 Kva vi jobbar spesielt med i år September 2016 1 Innhald Satsingsområde 3 Hakkebakke skogen 3 Førebygge mobbing i Ågotnes barnehage 5 Fellessamlinger, 6 Gymsal, Barn sin medverknad

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Frå 01.01.2011 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Utviklingsplan Gamlestova barnehage

Utviklingsplan Gamlestova barnehage Utviklingsplan Gamlestova barnehage 2016-18 UTVIKLINGSPLAN GAMLESTOVA BARNEHAGE 2016-2018 Utviklingsområder 2016-18 Mål Tiltak Tidsrom Ansvar Evaluering Leikekompetanse / Sosial kompetanse Sosial kompetanse

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan haust/vinter 2013 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE 2015/2016 «Eit godt barndomsminne» www.saetrabarnehage.no post@saetrabarnehage.no Telefon: 70010002 Adresse: Onglasætra 18 KORT PRESENTASJON Sætra barnehage er ein privateigd

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovudmål: Barnehagane i Fusa har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsette skal jobba aktivt for å oppretthalda eit mobbefritt oppvekstmiljø. Kva er mobbing? Mobbing er

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer