51ePostboks3021, N-7441Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "51ePostboks3021, N-7441Trondheim"

Transkript

1 Bergvesenet 51ePostboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappertlokelisering Gradering 5123 Kommer fra..addv Elkem Skorovas AS Ekstern rapport nr P BA3270 Oversendt fra;h: Elkem Skorovas AS Fortrolig fra dato: Tatel Laksaadalen molybdengruber "Forfatter Riiber, C,C ato (Oldragsgiver og/elter oppdragstaker) NS Norske Molybdenprodukter Kommune Fylke Gildeskål NordIand 1:50 000karbblad : kartblad Mo i Rana Fagområde Geologi Forekomsbeskrivelse Gruvetekniek Økonomi Råstoffgruppe Malm/metall Dokumentype Forekomster,(forekomst,gruvefelt, undersøkelsesfelt) RåstofftyPe Laxådalen grubefelt %;. å/n.,,!,jjejr nigh,ejjdjliodegnelåjj.$ sbekijvejely,m,:.,.;;:.,'gennomgang av feltes muligheter og beskrivelse av produksjonspris,anrikning og rentabilitetsberegning

2 -. ca re;-:. le tiarl eput":krgj-rt, sarr.t'....ver or,":nlftsut.7'2- <t!.. " rerg,14.ctrikt. erriverve." t",1 '37 ne.'es (1,.1"e1tet t'ellgrrendei Gt:des : rvlke paa 6.657' rtordllgbredde og for C5.!loebservat3rtum,ved bunnen av.)nagmarcr, rvr Yeu fl Laksa,u-iå:er.s (;:seta nå av LaKraa :,1:svannet,hvt.sr:;:y(4,e vyr havet r. Pa!"-"i' en høide over havet av Go m. sørrjordener dyp nok for store nefl h=en?..vorder er gode havnefornoldog be4(vem ali ti v11 fj:-,rde: av fornsdnekaier med lagerplaaaer. rei.-7.1 være lsrrl vi.r.tenen,men man må dcg regne med, at der enkelte vintre serlig erter sterk nedbør med efterfølgendekulde legger slg is "ra bunnen av Og cpever tli Oilset. Denne ls bllr dog sjelden tykk og gaar som regel op ved førate sønnenstorm. Adkomsten til grubefelteter lett, idet man enten kan ta med rutedampflibetfra Bodø til Sørftneet I Sørfjorden eller egså dtrekte med motorbaat fra bodø til bunnen av Børfjcrd hvad der kun tar 4 timer. Avatiumenfra Bodø tll Børfinset er

3 r, ' t,. N. :). r rig%eir) T1 1.(f: Vrti c L: Qtr: rk. 9t ikke, dt rc,lyudren'prieef. feeri i d,,r4;l:!nyts:i mink til et lavmeal,at reles den ptr.lgg prjd...kr,:jnadrift nødven4'ge kry.plte;. 1/44,,tranepo-:tforhold. ovenfor meddeit vli. I152 faa aln vel lange 3ørfJcrden. Inntll da vtl man.;..kr gruhedriftens transrorter vmre henvist til rjeirden. Selekapet har latt utbedre en gemmel vintervei,som førte fre fjorden hovedgruten, en lengde av oa. I km. og videre tll gearden Lakaaadalen, Bellggenheten av dette grubefelt er eaaledes. med hensyn til ajøverta forbindelaer gamake anderlides fcraelektige enn ved de øvrige norake molybdiangruber.

4 5. peologi. Paa begge ilder av gørtjordenstrekker sig et atittig telte av den typleketroasø kalk-glimmerakiferformasjon,.5.)flmo nor:!gnkr fl,altenfjord,mut sydvest av - vam; g mot syd strekker seg nelt ned t4-1stre W.:aaer.venn.I partietmellom Le'Kseadalvann Lyavann e::strr eom t.nderaln fremtredenhar vlrkst forstyr skiferformaajonenog hevet denne saaledea et dena strøk Leksetedesvenner stort seet Ø-V med stel1t ra:1 - sydveet Cor vanret t KatvesfjelletN S med flatt fall og z.stenforvennet I øverdalen N - 3 rud mc.t Dena grantt2el4-olittviser seg I ls.se At føre g3f.nsnvurav kr. nevnee 3Vabergzonen Lessaz,caisvann,Lysveru:zonenIlke nord för ty:;t4;:. zonec rae nerdsidenav Olammenfjord. ret er Imidlortidikke 'i' --g-;:43;tte forekc:msler,mer:je 1 ee1v rktferfra. ::::ede 7 som rftrersek,itegetmolyhdorglane, - nyrtee. V: r;rklerer..det :,v je-!y:.t.t "y:t: r.ed te etkkeril:: IntlstaAnc:v pegatittet, J3n,4n4edlevertekr.yttettil malnyrer, Ele.stet2r tnrtje,n& Crttry'iC:CrAr r,omen tyre, diervk» kjennee r t iience o:speltnlng er ikke el (Kyrrigheten, frf:' til ogaaa J dfr nee 2t-2ket - frer2c.,t:!;.&r e;.re.. nette tttfe.. g-ff.er4s LA13,7_,di;',:KK,j-gn a dirlgjeueffirende gang..:zrt d eetu. tkiferne å - 1,erf:Jrel:cmmer : hr.8kc fjr't'2.2.: si,:z,50int ir, d17h4enal.

5 - lire:okumenter Feltet er s1kret ved det fornødneants11 mut:r.gslrevmed utmaal, tvilke er h1dt 1 hevd ved rrtetlev!1- :ir.;-er. Ved hovedgrubener Innkøpt I maal grunn, hvcrpaa var opført en mtndre arblderboligmed kjekken g dertil et rum f:r azigeren,men er dennenu solgt og flyttet. An/Isnineerr.es neskrtvelse. Feltet er undersøyt vezeott1igp.:a nteder, som osnevnes: Vestllg arbeldepunkt,r;cvegruhen 11ge arbeideurict. Veet115! arheldnk,unkt.skjerpningeoer her w_ført med degs4:-, riner nr. 1 og nr. 2, Cer hver tortsetter tverrstclier,. 1gjen er forbundenmtd hinennen Mer.ea 28 m. Jang rey:- :t- Skjsring nr. I er 1nnyinSet 17 m. forleettenleuom inn ttl et knlketenalagog nr. 2 er Inndrevet m orn tveretoll15 inntil sammelag. SkjmIng nr. 2 et ved.:,11"onn1agetneddr,miten 13 m, dyp nyrig,ao'munder nef:r1:.; stod under vann. ek:mkatngnr, I med sto11 er :;-;erfert genger med ffitramai malmteringog med gangmegtigheu-ir bea re.! 4 Mililr"! m, 1 m, ().25m. og 0.90 m. 1 skjaeringnr. 2 c:eestoll 1 cverfartentagg de samme ganger med mektignaterresr tendenstil at avta 0.1 m, eg 0.5 M. Dynken her em pa,1 antagellg3ammt pegmatittgangaom i akjir'ingnr. 1 og viste kun apersommalmføring. Hoved ru n. Denne er i,dagen opskjerpet 1 en sammennengende av ca. 90 m, men gengenfortmettervidere vestcver i det aterkt overdekkedeterrmn. Mot øst vlstegangentendenstll at Ville klle ut i østllgsterpsk, sen det kan ogsaavmre en.lokel1nnanevring og der trengesvidereavrøskillnger foratklarleggeforholdet. Paa gangener fr* vest av Inndreveten 30 m.'lang dagetronee,der fortsetterunderdagensom feltstollinn tll ajakt- ; aynken. Str'ssensbreddevar øiennewealttlig4.4 med en største av 4,5 w. fiangmeasen 1 dønne strossevar pegmatistmed segen kaiskepat.t s v1 te enneehe e sln 1 e av noln.dpuileg, i karn og ajsu.. Prm deptsstrossm/am utbrutt n vakkermebehåwgipiten509tom, ablikliss! ds 1149,*gaii~ prøveragall*

6 :" a :d. vat :evt utic:nkritrac!ncre,lvt,irr. ;H.rensepart:ene rr;e:.; var

7 .ga r;r hver Løp.d 1T-, m, m, 9, M. (g14 j m, 1,4 m, 1,0 m, m, bvilket gir en makt nv 4,9 m. Gangenee mektigheterved det østlige arbeidspur»r., nr fra 0,1 ap til 0,5 n. Pse/stegangens,rekt.11:Pet var ca. i. nalmforri& Med hensyn til Cet vreetllgearbeldepunkt oemerkes. a' opakjarpingaarbs1dether virsentlighar f7yregaatpaa den her,lotr*dende kvertegang forat konntatere dannea ma1mrering, nedew?an der egentlige malmførende pegmatittgang utførte arbeide iiikrsrker sig til den nevnte aåfnk,aom forøvris neddrevet paa en av denne ror rpr derfra at underfare modergangen. Det vil uerfcr vmremisvlieme at opførepoen malwrorraadfor dettearbeldspunkt.

8 -? - Heved.a øn. Vel vcr beraringvar man l'etagen23 w. ned ennu :k,cemed t7f,ret needd inn på gangen, hvcrfor de av cas :L le.-egnedemelmrorreackun androg til tonn. Ved den senere fcretaginevidere opfniangvar mmn iteldlertldnaadd inn paa ga:jgen, hv^..rerte^ drift3bestyrnrenkunde pføre de bere fledemalmforraa:! tri ON. tji.one tetr. 90 x 4.± X 23'm 10.1.W M ea. cg priluke,15-nsevne.. rae hovedgangener sne fcre: cl..fart en :engdeav 9C M. med en gjennemenitlig bredde! av 4, 9 m, dtr gir et malearealnv. aveenks: 'vil dette areal gt en produitni..n av 11fl tonn. Me st.,yp:nistnregul.sealts pr. let-c; naim. I ftreak-n..sevenitt anført av hovedgangende bs..ede srr tr.n. ragre'reow en ff.srsvey.:;_st. 'z av d. re 1T.- 3.aaft-fli. dee :. J '.de :r,er L.;: ic, ; :"!fl P:n aci^ Ihpsaa "ni.:1 tb 2erf-J,- de ; 4..r,,ut10.

9 'r analysevd ILItIverm kemialt97 I Cm følgendetebilteri N. 1 malmprøvefra dagetiogieh pla ø Kos2 dos eir. do. " 4 do. * fluben ,49" * 5 1,5,2'?anismtisiblry'; paj tiovog,..o.sen utbruttertkørts'hg salm,som Ifølreopover I berrs- - maserveretelna~ for.aatm4nm ao utgjorde: TAP vi aea foram døm Ved optarløstårjften!1,455 tcrq rikerda rrahaandekjeldningmed Innhoid 138(kg - ea:m opitg:ved zribenmed.tonk.)1d 1J230 g MiS 'Ilsawer :'13 Hh r:',artaog nlm me.161' k..2. M-3-, sku:'emalmeneg4t;: 'tege: r MeiC2. Lfter n)t h.,1 f:- 1:roe- -v rr < (4F irri. 1 JY.er'14 Tei "Ag I».dere:.cate f-pa,t,ç -.r::er f-1.1/2t E.;kr, f-pfrar. e - tirx: ulusehe::.:-.er 4 x 5 r. 2:» n. si sig x A i.1 T. E k...., lif P.95tges t.

10 ..ar mr,den ;riaiment av P5, vil pr. tonv kr De VI ei -3-nnefor KL..latt raarm:m utglørit P2. Ilet gar t4trra en aarill av!-å3r t a.-egnet: 'CL.4c.11;o:;a2r1sen_pr. tonr.le-v.art paa vaskerletti thigende: iyt--:nattgl_fter frran atrørt v. 82 cg..±,kjaktrcrdring ;k:!,4,la..erarbe-1(!nr, putrnr.r4g di :?rsr -3,- /:inar :2a Vteke kete...

11 F.1e!1re anvt5 Ing,er r:2. -,Arem ert Mer,egzea rer grubedrtftr.3 tta. st Kunne innat!fle dritter. licke hg:syn1.!i, mere Det er neni disee drrr ut;.4.a41t..t et yrkre rten Plycaret ken den derftr mill/re-re p?;-ire»!,:: 1:14a vil :C<!ene " ir+ 1, : :.. _ ",. I IL 14 tesit. a : t, V.L..r.7 ar.

12 .,.SL. rukmal: 'tg)ri,... kaplta.. " tram3terz.cll vas,eriet. :v srrileji y-erkated rrucekasse pr.3m,!>r titt;'.:st,raaon cg kr,ntcrutgirs.er, til stat ot kommune kr. 40.0(>0 t ; D:,rs'eog flruteett num xr. 14,-1,s mxim ittr7,5 kg. 13OS2,plir cduks ons rtsenpr. StS9k,kr. 147 #illts,air,6*topalixr.?..01t!.

13 4 r 7, a 2 eb.. 4-b;Ler av el.. M nr r. Kan deratter Renrapi11tat5;"ere. )!; rr:tv!. a ie.r.2.- tiv t xl(1,,l.-rat " c. at.-rti:es og ',Drrentaing % D :e ;:erskudd av :nvestert Calo 26 januar 19)7 Carl C. Rliber (algn.)