Ordensregler for Sælen oppveksttun Skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordensregler for Sælen oppveksttun Skole og SFO"

Transkript

1 Ordensregler for Sælen oppveksttun Skole og SFO Sælenloven o Vi vil at alle skal bry seg om hverandre. o Vi vil at alle skal få være i fred på skolen og på skoleveien. o Vi vil at alle problemer skal løses og at alle gjør opp for seg. o Vi vil at alle skal si fra hvis de ser at noen blir plaget o Vi setter pris på samarbeid og hjelpsomhet o Vi har lov til å være sinte, men vi har ikke lov til å banne, slå eller plage.

2 Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen er fastsatt av leder ved Fagavdeling barnehage og skole med hjemmel i opplæringsloven 9A-10, vedtakspunkt nr. 5 i bystyresak og byrådsavdelingens fagfullmakter. De lokale tilleggsreglene er fastsatt av den enkelte skoles rektor i henhold til de samme fagfullmaktene. 2. Formål Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt skolemiljø, som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte. 3. Virkeområde Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i skolens leksehjelp, i skolefritidsordningen. Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og under alle arrangement i skolens regi utenfor skoletiden. 4. Ansvar 4-1. Generelt ansvar for elever, ansatte og foreldre Både elever, ansatte og foreldre har ansvar for å skape et godt skolemiljø. Viktigst er det at alle bryr seg om hverandre, oppfører seg pent mot hverandre, omtaler hverandre med respekt, og tar avstand fra mobbing, diskriminering, vold og hærverk Spesielt ansvar for de ansatte Opplysningsplikt Rektor har, sammen med kontaktlærerne, ansvar for at ordensreglene gjøres kjent for elever og foreldre hvert år ved skoleårets begynnelse. Ordensreglementet tas opp som tema med elevene innen utgangen av august hvert skoleår og på første foreldremøte hver høst Aktivitetsplikt De ansattes aktivitetsplikt følger av opplæringslovens 9a-4:

3 Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå a) kva problem tiltaka skal løyse b) kva tiltak skolen har planlagt c) når tiltaka skal gjennomførast d) kven som er ansvarleg for gjennomføring av tiltaka e) når tiltaka skal evaluerast Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. Aktivitetsplikten er skjerpet dersom en som arbeider ved skolen, krenker en elev, jf. opplæringslova 9A Elevenes generelle rettigheter og plikter Som elev har du rett til: et skolemiljø som gir deg trygghet og sosial tilhørighet å bli hørt i saker som gjelder ditt eget forhold til skolen å få forklare deg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner Som elev har du plikt til: å følge allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk å følge ordensreglementet å rette deg etter anvisninger og pålegg fra rektor, lærere eller andre som arbeider ved

4 skolen 6. Elever og foreldre sin rett til å melde fra til Fylkesmannen Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. Jf. opplæringslova 9A-6, 1. avsnitt. 7. Grunnlaget for vurdering i orden og adferd Alle elever har rett til vurdering. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er gitt i forskrift til opplæringslova 3-5, avsnitt: Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. II Ordensregler 8. Fellesregler ved alle kommunale grunnskoler i Bergen 8-1 Regler knyttet til orden 1. Møt presis til skoletimene og til andre avtaler. 2. Ha med deg alt utstyr som er nødvendig for opplæringen. 3. Gjør ferdig skolearbeidet innen de fastsatte tidsfrister. 4. Ta godt vare på skolebøker, annet undervisningsmateriell og alle eiendeler som tilhører skolen. 5. Fusk på prøver eller annet innleveringsarbeid er ikke tillatt. 6. Dersom ikke noe annet er bestemt ved skolen, skal du være på skoleområdet hele skoledagen - også i pausene og friminuttene. I særskilte tilfeller kan du bli pålagt å holde deg på bestemte deler av skoleområdet. 7. Hold det ryddig rundt deg, og bidra til at hele skoleområdet holdes rent og ryddig. 8. Har du behov for å være borte fra skolen, skal du så sant det er mulig, søke rektor om permisjon i god tid på forhånd. I alle andre tilfeller skal du så snart det er praktisk

5 mulig, gi melding til kontaktlæreren din om årsaken til fraværet. 9. Personlige verdigjenstander er ikke dekket av kommunens elevforsikring, og bør derfor ikke tas med på skolen. 8-2 Regler knyttet til adferd 1. Vis folkeskikk, og opptre med høflighet og respekt overfor alle andre ved skolen for eksempel når det gjelder språkbruk, og i måten du tiltaler eller omtaler andre. 2. Elever og tilsatte skal hilse på hverandre når første skoletime begynner, og for øvrig når det er naturlig. 3. Hold nødvendig arbeidsro i skoletimene. 4. Bruk av skolens datamaskiner og bruk av internett skal foregå i samsvar med reglene for bruk av bergensskolens digitale nett og tjenester, se vedlegg. 5. Den enkelte skole kan sette grenser for lek som kan medføre fare, eller lek som kan medføre ubehag, slik som snøballkasting. 6. Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre undervisningen eller være til skade eller ubehag for andre, skal ikke tas med på skolen. 7. Hærverk, vold, mobbing, rasistiske utsagn eller handlinger og all form for sjikane, krenkelse eller trakassering er forbudt. 8. Det er ikke tillatt å ta bilde, filme eller gjøre lydopptak av andre uten at det er gitt samtykke. 9. Det er ikke tillatt å dele bilde, film eller lydopptak av andre uten at det er gitt samtykke. 10. Besittelse og/ eller bruk av tobakk og snus er forbudt. 11. Besittelse og/ eller bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt. 12. Besittelse og/ eller bruk av farlige gjenstander - for eksempel kniv og slagvåpen - er forbudt. 9. Lokale tilleggsregler ved Sælen oppveksttun I tillegg til reglene ovenfor gjelder reglene i 9-1 og 9-2 for elevene ved vår skole. De lokale reglene skal inneholde retningslinjer for bruk av mobiltelefon og sammenlignbare teknologiske kommunikasjonsmedier - for eksempel nettbrett. 9-1 Lokale regler knyttet til orden Vi har ingen lokale regler knyttet til orden.

6 9-2 Lokale regler knyttet til adferd Ute I skoletiden oppholder vi oss på skolens område og må be om tillatelse til å gå utenfor. Unntak er at 5.-7.trinn kan gå rundt Ortuvannet i storefri. Foresatte må gi skriftlig tillatelse til dette. Fra 5.trinn kan du bruke løperhjul/skateboard på avtalt område i friminutt. Det er påbudt med hjelm ved bruk av skateboard. Ballspill med myk ball er tillatt der det ikke er til sjenanse for andre Fotball og basketball er tillatt følgende steder: o Fotball på fotballbanen ved parkeringsplassen. o Basketball på basketballbanen på nedre plass. o Fotball med små mål ved gymsalen. Hvordan ha det gøy når det er snø Det er lov å kaste snøball mot oppsatte blinker og ut mot skogen, dersom det ikke er fare for at du treffer noen. Det er ikke tillatt å kaste snøball på skoleplassen og ut mot veien. Kun rumpeakebrett er tillatt. På øvre plass er det ikke lov å ake på marken ned mot veien eller i veien. Fra skogen er det lov å ake ned til skolen. Dersom trinnet ditt skal på aketur, kan du etter avtale med læreren din å bruke andre akebrett. Skoleveien Skolen anbefaler å følge Trygg Trafikk sine råd om å vente til barnet er år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Mobiltelefon og leker Permisjon og fravær Mobiltelefon, leker og elektroniske spill, skal ikke brukes på skolen eller SFO. Mobiltelefon kan tas med, men skal være avslått i hele skole/sfo-tiden. Det er tillatt å benytte mobil og ta med leker til pedagogisk bruk etter avtale med lærer eller ved spesielle anledninger i SFO. Man kan søke kontaktlærer om fri i inntil 2 dager og rektor om permisjon fra skolen i inntil 10 dager. Les mer på oppveksttunets hjemmeside. Sykdom og annet uforutsett fravær meldes via sms til skolens fraværstelefon innen kl Alle klasser har i tillegg 3 klasseregler som elevene har laget. III Tiltak som kan brukes ved regelbrudd

7 10 Generelt om bruk av tiltak Brudd på ordensreglementet kan følges opp på ulike måter, dels vurdert etter ordensbruddets alvorlighetsgrad, dels vurdert etter gjentakelseshyppighet, og dels etter elevens forutsetninger. Ofte kan det være tilstrekkelig med uformelt tilsnakk, en eller flere ekstra veiledningssamtaler med eleven som ledd i den løpende underveisvurderingen av elevens orden og adferd, eller hyppigere kontakt med elevens foreldre enn minstekravet. I andre tilfeller kan skolen finne det nødvendig med en form for straffesanksjon eller refselsestiltak. Det er kun tiltak som beskrevet i 11 som kan anvendes. Kollektiv straff, fysisk straff eller krenkende straff skal ikke benyttes. Se likevel 12 om fysisk inngripen for å stoppe en hendelse. 11. Tiltak som kan eller skal brukes som straff for brudd på ordensreglementet En sanksjon skal komme så nær regelbruddet som mulig, men likevel ikke tidligere enn at hver sak er forsvarlig opplyst og behandlet. 1. Skriftlig advarsel. 2. Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtale med kontaktlærer, rektor eller den rektor gir myndighet, eller for utføring av pålagte oppgaver. 3. Pålegg om å rette opp den skaden eleven selv har påført skolens eiendom og/ eller eiendeler - for eksempel rydde søppel, vaske gulv eller fjerne tagging. 4. Restriksjoner i bruken av skolens datamaskiner. 5. Avgrenset bevegelsesfrihet i friminutt - for eksempel påbud om å være i nærheten av en navngitt ansatt, eller om å holde seg på et avgrenset område inne eller ute. 6. Pause eller friminutt på andre tidspunkt enn andre elever. 7. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen - jf. opplæringslova 9A Ungdomsskoleelever kan bortvises fra skolen i inntil tre skoledager etter alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet - jf. opplæringslova 9A Bortvisning fra eksamen - etter først å ha fått advarsel - jf. forskrift til opplæringsloven Midlertidig eller permanent overføring til annen klasse eller basisgruppe. 11. Overføring til annen skole når hensynet til de andre elevene tilsier det, og andre tiltak allerede er prøvd - jf. opplæringslova 8-1, 4. avsnitt. Dette skal bare benyttes i særlige tilfeller. 12. Pålegg om å erstatte skade - jf. lov om skadeserstatning 1-1 og 1-2.

8 13. Midlertidig beslagleggelse av digitale enheter, som f.eks. mobiltelefon eller nettbrett, gjelder for inntil en skoledag. 14. Digitale enheter som uten samtykke brukes til å fotografere og/ eller gjøre lydopptak av andre elever, skal beslaglegges. Er det mistanke om at fotograferingen og/ eller lydopptaket er krenkende, skal den digitale enheten overleveres til politiet. Elevens foreldre skal i slike tilfeller alltid varsles av skolen uavhengig av om også politiet tar kontakt med dem. 15. Rusmidler og farlige gjenstander skal beslaglegges og overleveres til politiet. Elevens foreldre skal i slike tilfeller alltid varsles av skolen uavhengig av om også politiet tar kontakt med dem. 16. Grove brudd på straffeloven - for eksempel grov vold, grove trusler, ildspåsettelse, bruk av eksplosiver, grovt hærverk eller grovt tyveri - skal normalt meldes til politiet. Elevens foreldre skal i slike tilfeller alltid varsles av skolen uavhengig av om også politiet tar kontakt med dem. 12. Bruk av fysisk makt for å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. Ansatte har plikt til å prøve å stanse vold, slåsskamp, hærverk osv. Så sant det er forsvarlig, skal den ansatte gripe inn umiddelbart, og om nødvendig med mild fysisk makt. Den fysiske makten må ikke ha karakter av straff mot enkeltelev(er). 13. Vurdering med karakter i orden og adferd Ungdomsskoleelever skal ha egne karakterer både i orden og i adferd. Å gi en elev annen karakter enn den beste skal ikke brukes som sanksjon eller straff, men karakteren skal fortelle eleven og elevens foresatte hvordan eleven forholder seg til skolens ordensreglement og til allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk. Vurderingen skal ta hensyn til de forutsetningene eleven har. IV Saksbehandlingsregler ved sanksjoner 14. Krav til skriftlig notat Dersom tiltak i 11 settes i verk mot en elev, må skolen lage et skriftlig notat som dokumentasjon. Det må fremkomme hvilken elev tiltaket er rettet mot, hvilket tiltak som er iverksatt, hvilken ordensregel som er brutt, tidspunktet for ordensbruddet, tidspunktet for gjennomføring av tiltaket, hvordan eleven har forklart seg, og hva elevens foreldre og/ eller andre har uttalt. Notatet skal undertegnes av den som har vedtatt tiltaket, og arkiveres. Eleven og/ eller elevens foreldre skal uoppfordret gis en kopi eller bli gjort kjent med retten til dokumentinnsyn. 15. Elevens rett til å forklare seg Før det kan tas avgjørelse om å bruke tiltak i 11, skal eleven gis anledning til å

9 forklare seg for kontaktlærer, rektor eller den rektor bemyndiger - jf. opplæringslova 9A-10, 3. avsnitt, siste setning: Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. For at saken skal være så godt opplyst som mulig - jf. forvaltningsloven 17, 1. avsnitt - må det vurderes å innhente opplysninger fra andre enn eleven selv, for eksempel fra elever og ansatte som var vitne til ordensbruddet, og fra de lærerne som kjenner eleven best - særlig elevens kontaktlærer. 16. Sanksjoner som bare kan ilegges av rektor eller rektors stedfortreder a) Det er bare rektor eller rektors stedfortreder som kan avgjøre om et ordensbrudd skal anmeldes til politiet, eller om det skal kreves økonomisk erstatning fra elev og/ eller foreldre. b) Å bortvise en elev fra skolen er et enkeltvedtak og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI og opplæringslova 9A-11, 3. og 4. avsnitt, der det heter: Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. ( ) Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje meir enn to klokketimar. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal varslast før ein elev på 1. til 7. årsrinn blir bortvist for resten av dagen. Rektor gis ikke anledning til å gi lærere myndighet til å ta avgjørelse om bortvisning av elev(er) fra lærerens egne undervisningstimer - jf. opplæringslovas 9A-11, 3. avsnitt. Selv om opplæringslova ikke gir pålegg om å varsle foreldrene til ungdomsskoleelever før bortvisningsvedtak fattes, stiller forvaltningslovens 16 krav om forhåndsvarsel før enkeltvedtak kan fattes i de tilfeller en part ikke allerede har fått uttale seg gjennom søknad eller på annen måte. For å oppnå tidsmessig nærhet mellom ordensbruddet og bortvisningen kan hovedregelen om at et forhåndsvarsel skal gis skriftlig, avvikes. Av forhåndsvarselet skal det fremgå hvilken sanksjon som vurderes, og hvilket ordensbrudd saken gjelder. Foreldrene sin frist til å uttale seg kan være kort. Når bortvisningsvedtak fattes, må det fremgå av rektors saksutredning hvordan eleven har forklart seg, hva som er fremkommet i rådføringen med elevens lærere, hvilke andre konkrete hjelpe- eller refsingstiltak som er vurdert, og hvorfor disse ikke anses som tilstrekkelige. c) Bortvisning fra eksamen er enkeltvedtak som skal behandles etter forvaltningslovens kapittel IV, V og VI, og forskrift til opplæringsloven 3-36, der det heter i 1. avsnitt, tredje og fjerde setning: Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Eleven ( ) skal ha høve til å uttale seg munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising.

10 d) Å flytte en elev til en annen klasse eller basisgruppe er et enkeltvedtak, og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV, V og VI. 17. Sanksjoner som bare kan ilegges av skoleeier Å flytte en elev til en annen skole er et enkeltvedtak som krever behandling i henhold til forvaltningslovens kapittel IV, V og VI, og opplæringsloven 8-1, 4. ledd der det heter: Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det. Grunnen til at ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang. 18. Nedsatt karakter for ungdomsskoleelever i orden og/ eller adferd For at en ungdomsskoleelev skal gis annen karakter enn den beste i orden og adferd, må det være gitt forhåndsvarsel i så god tid at eleven har anledning til å forbedre karakteren sin - jf. forskrift til opplæringslova 3-7, 2. og 3. avsnitt: Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd. Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal ( ) gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd. Også de siste ukene og dagene av et skolehalvår har betydning for karaktersettingen. Det kan derfor forekomme tilfeller der brudd på ordensreglementet kommer på et så sent tidspunkt og/ eller er av så alvorlig karakter, at et slikt forhåndsvarsel ikke gir eleven noen reell mulighet til å forbedre karakteren. V Vedlegg Regler for elevers bruk av bergensskolens digitale nett. For elever på småskoletrinnet og elever med særlig behov bør skolene lage egne forenklede regler. Bergen, Trine Samuelsberg - kommunaldirektør

11 Velkommen som bruker av mange nyttige digitale tjenester i bergensskolen! Som elev ved en skole i Bergen får du tilgang til mange spennende og moderne digitale hjelpemidler. Du får en egen pålogging med eget brukernavn og personlig passord. Dette gir deg tilgang til skolens datanettverk og mange internettbaserte tjenester som f.eks. itslearning, G-suite og Office365. Ved å bruke Feide vil du ha samme brukernavn og passord til flere læringsverktøy på nett. Du kan være sikker på at det du lager og lagrer blir ivaretatt på en trygg måte. Når du bruker de digitale tjenestene som kommunen har lagt til rette for på riktig måte, er du også godt beskyttet mot virusprogrammer/virusangrep og annen skadelig aktivitet. Alle har rett til et personvern. Dette betyr at Bergen kommune er opptatt av at det du jobber med, ikke kommer på avveier. Det betyr også at du ikke skal publisere bilder/videoer av andre uten at disse har gitt samtykke til det. Dette gjelder for både voksne og barn/ungdom. Vi lever nå i det 21.århundre og læringsarbeidet preges av kommunikasjon gjennom et rikt utvalg av digitale og menneskelige ressurser. Skolen og lærerne skal legge til rette for god bruk av digitale støtteverktøy i ditt læringsarbeid. Disse verktøyene skal kunne støtte din egen læring og utvikling. Du oppfordres til å bruke digitale læremiddel hver dag, i alle fag, både på skolen og i hjemmearbeidet. Riktig bruk av digitale støtteverktøy skal være med på å skape et trygt læringsfellesskap som kjennetegnes av mangfold, toleranse og gode relasjoner. Ved å være aktiv og engasjert i eget læringsarbeid, vil du oppleve motivasjon og mestring og få tro på deg selv. Som hjelp i læringsarbeidet har Bergen kommune lagt til rette for et mangfold av digitale støtteverktøy, som for eksempel: Lydstøtte og ordbøker til lesing/skriving. Produksjon i kreativt arbeid med video, lyd, tegneserier og tankekart. Programmering/koding Realfag med logging av data, dynamiske matematikkprogram, m.m. Kommunikasjon med andre, lokalt, nasjonalt og globalt Digitalt samarbeid og samhandling Gjennom skolegangen i Bergen kommune skal disse verktøyene sette deg i stand til å ta gode valg i arbeidet med produksjon, dokumentasjon og publikasjon.

12 Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr. (Hak av for lest) Mitt navn: Skole: Klasse: Ved å hake av i rubrikken Lest samtykker jeg i å følge reglene under: Lest Jeg skal ikke la andre få vite mitt passord. Kommer passordet mitt på avveie, skal jeg gi beskjed til en voksen med en gang. Jeg skal også lage meg et nytt passord. Jeg skal ikke opptre anonymt på nettet. Jeg skal ikke mobbe, skjelle ut eller fornærme andre på nettet. Jeg skal ikke publisere eller skrive innlegg på nettet med krenkende innhold. Jeg skal ikke bestille varer av noen slag via skolens datautstyr. Jeg skal ikke søke frem, skrive ut eller sette bokmerker på sider med pornografisk, rasistisk eller nazistisk eller på andre måter krenkende innhold av noe slag. Dersom nettsider med slikt innhold dukker opp på skjermen, skal jeg lukke disse nettsidene med en gang. Jeg skal ikke lagre og/eller distribuere ulovlig innhold som pornografisk, rasistisk, nazistisk, eller rettighetsbeskyttet materiale av noe slag via skolens nett eller internettbaserte tjenester. Jeg skal ikke distribuere rettighetsbeskyttet materiale som mitt eget. Jeg skal alltid oppgi kilder hvis jeg bruker andre sine bilder/tekster/lydopptak/filmer. Jeg vet at bergensskolen følger Datatilsynets regler om offentliggjøring av bilder på nett. Er du som er med på bildet under 15 år, skal du ha tillatelse hjemmefra. Jeg er kjent med at ved mistanke om lovbrudd, kan klassens og min egen lagring på skolens datamaskiner og skytjenester, leses og eventuelt fjernes av rektor eller av den som rektor gir fullmakt. Jeg vet at all aktivitet i skolens datanettverk blir loggført og at data kan spores tilbake til den enkelte som har produsert dataene. Jeg skal ikke skade skolens digitale utstyr eller programvare. Jeg er forpliktet til å overholde skolens regler for håndtering og riktig bruk av digitalt utstyr. Får jeg alene, eller sammen med andre, ansvaret for slikt utstyr skal jeg ta vare på utstyret. Jeg vet at bergensskolen følger Datatilsynets regler om offentliggjøring av bilder på nett. Er du som er med på bildet under 15 år, skal du ha tillatelse hjemmefra. Jeg er kjent med og aksepterer at det alltid eksisterer en viss risiko for at data som lagres enten lokalt eller på nettet, kan komme på avveie og at jeg derfor ikke lagrer sensitive opplysninger. Jeg godtar at skolens ledelse kan varsle mine foresatte dersom jeg ikke holder meg til skolens regler for bruk av skolens digitale utstyr og tjenester. Jeg, og mine foresatte, er kjent med at finnes nettsider på dubestemmer.no hvor nettvett er beskrevet for min aldersgruppe. Jeg aksepterer at dersom jeg ikke overholder disse reglene, kan jeg bli fratatt tilgang til skolens datamaskiner og internettbaserte tjenester i en periode. Min egen underskrift: Dato: Underskrift hjemmefra som bekrefter at avtalen er lest: