Åmotlia Boligsameie. Styrets årsberetning for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åmotlia Boligsameie. Styrets årsberetning for 2013"

Transkript

1 Hjemmeside: e-post: Åmotlia Boligsameie Styrets årsberetning for Tillitsvalgte: Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styreleder: Styremedl.: Varamedl.: Representant Ungbo: Unni Tangen Øystein Johansen (nestleder) Arne Seines (økonomiansvarlig) Per Roar Eek Jan Hilden Kirsti W. Brønner Greta Carlsen Kaia Havneraas Harald Brevig Valgkomité: Wenche Alten Erling Sitje Aud Fredriksen 2. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL). Sameiets revisor er KPMG A/S, v/ Asbjørn Næss. 3. Bygninger: Sameiet består av 72 eierseksjoner. Sameiets eiendom har gårds nr. 79, bruks nr. 645 i Asker kommune. 4. Forsikringer: Fra og med er sameiets eiendom forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringsnummeret er: Forsikringen er en fullverdiforsikring, d.v.s. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til ABBLs forsikringsansvarlig Peder Kleven. Egenandelen ved skader vil i 2014 utgjøre kr ,-. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring. 5. Eiendeler og gjeld - oppgaveplikt til ligningskontoret: Sameierne har fått utdelt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld, eiendeler og ligningsverdi. Årsberetning 2013 Side 1 av 7

2 Denne meldingen må tas vare på og sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen. 6. Salg / refinansiering: For verdivurdering i forbindelse med salg eller refinansiering, ta kontakt med ABBL Eiendomsmegling tlf ABBL Eiendomsmegling har oversikt over alle leiligheter som selges i boligsameiet. Overdragelse / utleie av seksjon kan ikke skje uten styrets skriftlige godkjennelse. 7. Regnskapet for 2013: Regnskapet viser et overskudd på kr ,- som foreslås overført til andre fond (egenkapitalen). Resultatet er bedre enn budsjettert for året. Dette skyldes blant annet at posten påkostninger, rehabilitering, investering og posten vedlikehold, innkjøp, samt posten rengjøring på andre driftskostnader, har vært vesentlig lavere enn budsjettert. Sameiet har 1 vaktmester som lønnes (Per Roar Eek). I tillegg faktureres sameiet fortløpende for innsats etter behov (Christer Viklund). Siste halvår av 2013 ble vaktmester oppgaver utført av Per Roar Eek. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiets videre drift, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 8. Lønn / forvaltning / revisjon: Av forretningsførerhonoraret utgjør kr ,- revisors godtgjørelse. Styret har tatt ut godtgjørelse i hht budsjettet for 2013 som vedtatt av forrige sameiermøte. Styret opprettet i 2009 en kontantkasse for utbetaling av småbeløp i forbindelse med utlegg / småinnkjøp. Økonomiansvarlig i styret disponerer denne kontoen på vegne av styret. 9. Fortsatt drift: Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. 10. Arbeidsmiljø: Sameiet har 1 deltidsansatt vaktmester (Per Roar Eek) i I tillegg har man leid inn Christer Viklund til å ta enkelte oppgaver. Christer Viklund har flyttet fra Åmotlia, han er derfor ikke lenger engasjert av sameiet. Arbeidsmiljøet anses å være ivaretatt. Det er heller ikke registrert personskader i løpet av Ytre miljø: Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. 12. Leke og uteplass: Begge leke- og uteplassene trenger vedlikehold og oppgradering. Styret har dette på sin dagsorden, og mottar gjerne forslag om hva som bør gjøres! Årsberetning 2013 Side 2 av 7

3 13. Stengning av snarveien mellom Haugenlia og Åmotlia: Høsten 2013 ble det satt opp gjerde mellom Haugenlia og Åmotlia. Stengingen er gjennomført etter ønske fra ett overveldende flertall da saken ble tatt opp på sameiermøtet Styremøter: I tillegg til ordinært sameiermøte den 27. april 2013 er det avholdt i alt 11 styremøter. 15. Likestilling: Styret består i dag av 2 kvinner og 4 menn. Varamedlemmer består av 2 kvinner. Valgkomiteen og styret er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene tas hensyn til så langt det er mulig ved valg av kandidater. 16. Overdragelser: Det er i perioden godkjent 9 overdragelser av leiligheter i sameiet. 17. Vedlikehold / innkjøp: Forberedt betongrehabilitering av alle garasjer. Oppstart av arbeidet januar 2014 Asfaltert foran søppelanlegg, snuplass og foran innkjøring til hus 1. Utført av Gomnes asfalt. Anlagt gress rundt nytt søppelanlegg. Utført av vaktmester. Garasjevask med høytrykksspyler og feiing. Utført på dugnad. Service på vifter i garasje og tak. Utført av Bryn Byggklima og service. Årlig service av brannvarslingsanlegg. Utført av Schneider. Kontinuerlig service av alle heiser. Utført av Schindler. Kontroll av alle heisene. Utført av Norsk Heiskontroll. Harvårlig service av kloakkpumper. Utført av Grundfos/Septiktankco. Reparasjon av port telefon i nr. 7. Utført av Låsgruppen. Vedlikehold av alle kjøreporter. Utført av Norport. Skiftet begge kodetastaturene i gjestegarasjen. Utført av Norport. Spyling og tømming av 4 overvannkummer. Utført av Oslo Pumpeservice. Vedlikehold av utearealer, vår og høst. Utført på dugnad. Reparasjon av lekkasje i tak i nr. 11. Utført av Protan. Skiftet vannmålere ved Asker Kommune. Utført av Asker Kommune. Montert panelovner i alle 6 heissjaktene. Utført av vaktmester. Montert nødlys i heisene. Utført av Schindler 18. Schindler: Heisene i sameiet er i fra 2001, heisene er i god stand, men det kreves aktivt vedlikehold. Sameiet har en total service og vedlikeholdsavtale med Schindler. Avtalen ble inngått i Styret har gjennomgått avtalen. Fordelen med denne avtalen er forutsigbarhet Total avtale (forsikring). Årsberetning 2013 Side 3 av 7

4 19. Hjemmeside: Sameiets hjemmeside har i året 2013 ikke vært oppdatert. Styret har engasjert BOLT Communication å lage ny hjemmeside for vårt sameie. Styrets hensikt er å legge all viktig og nødvendig oppdatert informasjon tilgjengelig på vår hjemmeside. Hensikten med ny hjemmeside er også at nødvendig oppdatering kan gjøres av kommende styrer. Styret tar gjerne i mot forslag til elektronisk utvikling og kommunikasjon. Domenet er opprettet for sameiet. 20. Togstøy: Styret er blitt anmodet om å følge opp problemet med økt tog-støy etter omleggingen av togtrafikken (desember 2012). Saken omfatter mange utover dette boligsameiet. Styret har sammen med styreleder Ole Helø, Vikingjordet Borettslag sendt brev til ordfører Lene Conradi. Lene Conradi har brakt saken videre til Jernbaneverket. Svar fra Jernbaneverket til Asker kommune: Jernbaneverket har tidligere sett på skilting for signal tog kommer. Enkelte av disse planovergangene hadde skilting som påla lokomotivførere å gi signal tog kommer hele døgnet. Ved disse planovergangene gis det nå kun signal dagtid, fra 06:00-22:00. Lokomotivførere kan fortsatt gi signal utenom disse tidene hvis de opplever farer langs strekningen. Som Asker kommune er kjent med pågår det et planarbeid langs den aktuelle strekningen. Det arbeides fortsatt med disse planene opp mot kommunene Asker og Røyken. Vi kan derfor på nåværende tidspunkt ikke si noe konkret om hvordan strukturen for planoverganger på strekningen blir i fremtiden. Sett bort fra de tiltak som allerede er utført av Jernbaneverket kan vi ikke se at det finnes gode midlertidige løsninger for å bedre situasjonen for beboere langs Spikkestadbanen. 21. Dugnad / dugnadskomité: Dugnadene ble avholdt 4. mai og 29. september Alle garasjer (unntatt gjestegarasje) ble grundig rengjort 25. og 26. mai 2013 Årlig vask av alle garasjene anbefales, og ansees som forebyggende vedlikehold. 22. Nærmiljø: Styret finner det riktig å fortsette med å støtte lokale tiltak og har i regnskapsåret 2014 støttet følgende: Heggedal Vel kr. 500,- årlig. Heggedalsposten kr. 500,- årlig. (www.heggedalsposten.no) Trafikksikkerhetsforening. Årskontingent kr. 250,- 23. Garasjeanlegg / Parkering: Gjestegarasje under hus 1 hvor det benyttes kode for å åpne porten. Sameiet disponerer 11 ekstra parkeringsplasser i garasjeanlegget. Dersom det er behov for ekstra parkeringsplass, kontakt styret. Plassene leies ut for kr 300,- pr måned, minimum leietid er 6 måneder. Fra tid til annen mottar styret melding om at portåpner er stjålet fra biler parkert i garasjeanlegget. For å unngå misbruk fra stjålne portåpner blir disse alltid Årsberetning 2013 Side 4 av 7

5 deaktivert. Dette utføres av Norport og koster ca. kr ,-. Denne kostnad blir viderefakturert den aktuelle sameier. 24. Avfallshåndtering: Avfallsorteringen fungerer relativt bra. Dessverre registreres at det fortsatt kastes matavfall i plastcontaineren. Dette medfører unødvendig søppellukt. I 2011 foretok Asker kommune omlegging av renovasjonssystemene i kommunen. Sameiet utvidet med 2 containere som ble plassert ved gangveien mellom blokk 1 og 2. (Nedgravd lukket system som også skal hindre plagsom lukt) Den venstre er for matavfall og den høyre er for restavfall. Avfallsskurene som er foran husene inneholder 3 containere for papir / papp og 2 containere for plastavfall. Styret presiserer at det er svært viktig å sortere avfallet korrekt. Dersom det oppdages matavfall eller restavfall i papir- eller plastcontainerene medfører dette et forelegg på kr. 700,- pr. gang fra Asker Kommune. Dette kan på sikt fremtvinge økte fellesutgifter. 25. Kommende vedlikeholds-/ utbedringsprosjekter: Som kjent er det påvist skader i betongen på de nederste delene av skillevegger i garasjedelen på alle husene i vårt boligsameie og i dekket mellom garasje og gjestegarasje i hus 1(Åmotlia 1-3). Årsaken til skadene er for høy konsentrasjon av salter i betongen, noe som kommer av veisalt fra bilene vinterstid. Styret har i hele 2013 jobbet med denne saken og engasjert profesjonell prosjektledelse for utforming av beskrivelse av arbeidene som må utføres, konkurranseutsetting av entreprenørtjenester og oppfølging av denne. Vi har nå kommet så langt at en entreprenør er valgt og Con-Rehab vil starte opp arbeidene allerede 13.januar Hele arbeidet skal være avsluttet innen mai Hva skal gjøres? I alle tre hus skal det pigges ut betong der rustskader på armering er påvist. Rustskadene skal utbedres og all armering skal kobles sammen for fremtidig rustbeskyttelse ved hjelp av «katodisk rustbeskyttelse». Dette er en metode der det sendes en svak elektrisk strøm gjennom armeringen inne i betongen slik at denne ikke korroderer eller ruster. Alle vegger skal males for fremtidig beskyttelse mot saltsøl fra bilene. I hus 1 skal det i tillegg utbedres skader i dekke mellom garasje og gjestegarasje. Her vil det i tillegg til katodisk rustbeskyttelse legges beskyttende dekke som hindrer saltinntrenging. Videre skal det på yttervegg i Hus 3 mot Haugenlia sikres mot fuktinntrenging på utsiden. Beregnet fremdrift. Arbeidene i hus 3 oppstart 13. januar Arbeidene i hus 2 oppstart 3. februar Arbeidene i gjestegarasjen oppstart 24. februar Årsberetning 2013 Side 5 av 7

6 Arbeidene i hus 1 oppstart 24. mars Da arbeidene i hus 1 også omfatter dekket må garasjen i perioder stenges helt for gjennomkjøring. Det vil derfor etableres en midlertidig kjørevei på nedsiden av hus 1 for adkomst til hus 2 og 3. Parkering. I forbindelse med stenging av de forskjellige husene må styret regulere all parkering i sameiet. Også uteplassene mellom husene og gjestegarasjen. Økonomi. Kostnader for prosjektledelse og betongrehabilitering ser ut til å bli innen for de rammer som tidligere er satt. Økningen av fellesutgifter var en nødvendighet for å styrke vår egenkapital i forkant av låneopptak til rehabilitering. Detaljer rundt økonomien blir tatt opp på sameiermøtet. 26. Felleskostnader: Felleskostnadene er i dag kr ,- / kr ,- pr. måned. Styret foreslår ingen økning av fellesutgiftene i Ungbo: Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker disponerer følgende seksjoner: SNR 2, SNR 8, SNR 11, SNR 14, SNR 17, SNR 26, SNR 32. Representant for Ungbo er Harald Brevig. Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker er en selvstendig stiftelse, opprettet av Asker kommune. ABBL er forretningsfører for stiftelsen. Stiftelsen har til formål å skaffe ungdom boliger for tidsbegrenset utleie (inntil 3 år) uten innskudd og lån. Stiftelsen eier i dag 7 leiligheter. Vilkår for tildeling: Botid i Asker må være minst 5 år eller man må ha dokumentert fast arbeidssted i Asker, alder maks 35 år. Asker kommune boligforvaltningen: Asker kommune, Eiendomsforvaltningen disponerer 3 leiligheter. SNR 5, SNR 20, SNR Diverse: Styret har jobbet med at alle postkasser og ringetablåer skal være korrekte i henhold til vedtatt standard. Skjema for bestilling kan lastes ned fra vår hjemmeside (www.aamotlia.no). Styret oppfordrer stiftelsen for ungbo til å sørge for at deres leietakere for postkasseskilt og ringetablå med navn på når ny leietaker flytter inn. Forslag, kommentarer, klager, etc. til styret blir raskest behandlet dersom beboerne kontakter styret via epost: Årsberetning 2013 Side 6 av 7

7 Heggedal, 14. mars 2014 Unni Tangen Styreleder Øystein Johansen Nestleder Arne Seines Økonomiansvarlig Jan Hilden Styremedlem Kirsti W. Brønner Styremedlem Per Roar Eek Styremedlem Årsberetning 2013 Side 7 av 7

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer