Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Hjertelyd KOM I GANG, en håndbok for brukere av hjertelyd som telemedisinsk tjeneste.

2 Forord Kom i gang er en serie med informasjonspakker som utgis av Nasjonalt senter for telemedisin (NST).Serien inneholder korte brosjyrer og håndbøker for helsepersonell og andre som ønsker å ta i bruk telemedisin. Kom i gang er utarbeidet for å formidle informasjon om hvordan den enkelte bruker (legekontor, legesenter, sykehusavdeling m.v.) kan ta i bruk den konkrete telemedisinske løsningen. Serien finnes tilgjengelig enten i papirformat eller du kan gå inn på vår hjemmeside og lese dem der. NST har status som nasjonalt kompetansesenter og skal levere forskning, utvikling og rådgivning innen telemedisin.senteret er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN).NST har gjennom egne og andres prosjekter og virksomhet samlet en del erfaringer med hensyn til å ta i bruk av telemedisin.innholdet i informasjonspakkene er altså utarbeidet både på bakgrunn av NSTs erfaringer med utvikling og drift av tjenestene, og annen tilgjengelig forskning og dokumentasjon på feltet.disse erfaringene ønsker vi å dele med gamle og nye brukere av telemedisinske løsninger og tjenester.vi ved Nasjonalt senter for telemedisin håper du vil ha nytte av denne håndboken innen hjertelyd. Boken er lagt opp ved at den først informerer litt om selve tjenesten hjertelyd for deretter å gi råd om teknisk utstyrsvalg til tjenesten hjertelyd.videre har vi satt fokus på informasjonssikkerhet, takster og mulige måter å organisere seg på for å få mest og best mulig utnyttelse av telemedisin.juridiske spørsmål er neste del som blir behandlet.det finnes ikke i dag en egen lovgivning for telemedisin.det er den generelle lovgivningen som gjelder.vi mener imidlertid at det er viktig å sette søkelyset på en del juridiske problemstillinger så som taushetsplikt, forsvarlighet, ansvar og samtykke.i siste del av håndboken vil du finne kontaktpersoner både til leger som har erfaring med telemedisin og telefonnummer og adresser til NST og helsenettene. For mer informasjon om NST og vår virksomhet kan vi anbefale våre hjemmesider på Kjersti Halvorsen Engeseth Redaktør

3 En håndbok for brukere av telemedisinske tjenester. Hjertelyd 1 Bakgrunn for håndbok i telemedisin Økt kompetanse Telemedisinsk henvisning hjertelyd Beskrivelse Muligheter og begrensninger Erfaringer Journalføring, dokumentasjon og postgang Tekniske krav Nettverkstilknytting Teknologiske løsninger og utstyr Grunnutstyr Utstyr for elektronisk henvisning Priser Finansieringskilder Organisering Primærlegen Felles arkiv eller enbrukerinstallasjoner Spesialisten Hvem bør kontaktes i kommunen før man går i gang Melding om utstyr på helseinstitusjoner Opplæring Informasjonssikkerhet Takster Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Noen juridiske spørsmål Lovgivning Taushetsplikt Forsvarlighet Ansvar Samtykke Ta kontakt Telefon, Internett og e-postadresser til NST og helsenettene Brukere av telemedisinske tjenester Brukerstøtte Noen begrepsavklaringer Litteraturliste Vedlegg 1: Tilbud og priser Nordnorsk Helsenett Vedlegg 2: Tilbud og priser Vestnorsk Helsenett NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 1

4 1 Bakgrunn for håndbok i telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har laget denne håndboken for å gjøre det enklere å ta i bruk telemedisinske tjenester. Sosial- og helsedepartementet (SHD) 1 skriver i Statlig tiltaksplan Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren planen) [2] at telemedisin har stort potensial for effektivisering og forbedring av helsetjenesten.helsepersonell kan benyttes på en bedre måte og for sykehusene kan telemedisin gjennom samarbeid åpne for muligheter til å utnytte nøkkelpersonell optimalt.for kommunehelsetjenesten ser departementet blant annet mulighet for at telemedisin kan bidra til å bryte faglig isolasjon og gi et bedre tilbud til pasientene.i samme plan sies det at ny teknologi eller økt elektronisk samhandling er i seg selv ikke noe mål, men et middel til å oppnå målsettingen som fremkommer i Sosial- og helsedepartementets St.prp. Nr.1 ( ), nemlig at alle skal sikres et godt og likeverdig tilbud av behandling og pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av bosted, inntekt, kjønn, og sosial bakgrunn. [1] Målgruppen for håndboken er helsepersonell som har interesse for og ønske om å starte opp med telemedisin. Håndboken gir ikke svar på alle spørsmål, men er ment å gi en oversikt over de viktigste områdene angående bruk av den telemedisinske tjenesten Hjertelyd.Utfyllende informasjon om dette og andre telemedisinske tjenester finnes på 1.1 Økt kompetanse Parallelt med pasientens utbytte av konsultasjonen, vil henvisende lege kunne ha nytte av den IKT-baserte samhandlingen med spesialist i form av kompetanseheving.dette er en effekt som flere gir uttrykk for, men som er vanskelig å dokumentere.telemedisinske tjenester kan således bidra til å minske følelsen av faglig isolasjon.fred Andersen viser i sin artikkel hvordan telemedisin kan bidra til å redusere faglig isolasjon ved at primærlegen kan motta veiledning og støtte og desentralisert undervisning og opplæring kan fremmes [3]. 2 Telemedisinsk henvisning hjertelyd 1 SHD er nå organisert i Sosialdepartementet, Helsedepartementet samt Sosial og helsedirektoratet. 2 Det er ikke nødvendig med en forhåndsdefinert mal, men det kan være et nyttig redskap og kanskje spesielt i startfasen. 3 Teknisk innretning som formidler innkommende datatrafikk ut på de rette datalinjene i forhold til hvem som er mottaker. Spesialist tolker hjertelyd ved hjelp av programvaren DORIS 2.1 Beskrivelse Telemedisinsk henvisning av hjertelyd gjennomføres ved at allmennlegen lytter på pasienten med et sensorbasert elektronisk stetoskop.hjertelyden registreres, og digitaliseres av PCen.Sammen med den lagrede hjertelyden skrives en henvising etter en forhåndsdefinert mal.dette sendes som vedlegg (lydfil) til e-post til en valgt spesialist i eller utenfor sykehus som tolker hjertelyden og sender sitt svar tilbake til avsender.utstyrsbehovet til denne tjenesten er et elektronisk stetoskop, en tilkoblingsboks, standard PC (minimum Intel 486-prosessor med 16Mb RAM, 500Mb ledig diskkapasitet), ISDN-linje og til slutt en router som sørger for sikker tilgang til helsenettet.i tillegg trenger man et dataprogram for sending og mottak av kryptert e-post.det finnes e- postprogram for sending av kryptert e-post på markedet i dag som kan integreres i de mest brukte elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten i dag.instruksjon og veiledning, får man ved henvendelse til NST på telefon eller 2.2 Muligheter og begrensninger Nedenfor følger en kort beskrivelse av telemedisinske erfaringer med hjertelyd hos barn.listen er hentet fra Hjertelydprosjektet [15, 16].Prosjektet brukte digitalt opptak av hjertelyd hos barn til diagnostisering av bilyder.bilyder kan ha sin årsak i strukturelle feil i hjertet eller de kan oppstå fysiologisk i et normalt hjerte.strukturelle hjertefeil finnes hos ca.8 per nyfødte [15]. Fysiologiske bilyder finnes hos svært mange barn og er en vanlig årsak for videre henvisning til barnelege/barneavdeling.det er varierende angivelser av hyppighet, muligens foreligger disse periodisk hos enkelte personer opptil 50% av friske barn.i Hjertelydprosjektet ved barneavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø (nå Universitetssykehuset Nord-Norge) vurderte fire pediatere med lang erfaring fra hjerteauskultasjon av barn 100 opptak av lyder, derav 80 bilyder.sensitiviteten (riktig vurdering av organiske bilyder var 89,7%, og spesifisiteten (riktig vurdering av fysiologiske bilyder/ ikke bilyder) var 98,2% Det var stor enighet om vurderingene, både mellom dem som vurderte lydene og når den enkelte blindt vurderte samme lyden flere ganger [15] Erfaringer I forrige avsnitt ble det å skille mellom fysiologiske og patologiske bilyder hos barn nevnt som bruksområde. Det vil kunne være mulig å diagnostisere alle typer avvikende hjertelyd gjennom denne telemedisinske tjenesten.imidlertid vil kvaliteten av den digitaliserte hjertelyden være av avgjørende betydning.dahl et.al fremhever dette i artikkelen Heart murmurs recorded by a sensor based electronic stethoscope and ed for remote assessment [17].Et viktig resultat av tjenesten kan blant annet ligge i reduserte reiser for foreldre og barn til barneavdeling for å få gjennomført en relativt en- 4 Disse kan spesifiseres i 20 patologiske lyder, 20 fysiologiske lyder og 20 normale lyder. 2 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

5 Spesialist lytter på pasient med et elektronisk stetoskop kel undersøkelse. Hjertelydprosjektet konkluderte blant annet med at denne telemedisinske tjenesten med bruk av auskultasjon kan bli en fullgod tjeneste til å skille mellom normale og patologiske hjertelyder hos pasienten, samtidig som legen føler en sikkerhet i diagnostiseringen [16,17]. 2.3 Journalføring, dokumentasjon og postgang Både primærlegen og spesialisten fører sine journaler som ved ordinære konsultasjoner.primærlegen henviser pasienten elektronisk ved hjelp av e-postprogrammet. Programmet krypterer henvisningen som så sendes i et lukket helsenett.dette innebærer at det kun er avsender og mottaker som har tilgang til meldingen.mottakeren må ha samme programvare for å få åpnet henvisningen og hans/hennes svar sendes tilbake til primærlegen på samme vis.alle henvisninger og svar på disse tas vare på i e-postprogrammet både hos primærlegen og spesialisten, disse notatene kan enkelt ved en "copy/pastefunksjon" om ønskelig kopieres over til allmennpraktikerens journalsystem.straks en henvisning (eller et svar fra spesialisten) er sendt "låses" den for videre redigering i ettertid.(systemet følger krav som helsedirektoratet stiller til slike journalsystemer) Notatene kan naturligvis fortsatt kopieres til f.eks WinMed og brukes derfra i andre sammenhenger. 3 Tekniske krav 3.1 Nettverkstilknytting Departementet har som mål at de regionale helsenettene skal være knyttet sammen i et nasjonalt helsenett innen utgangen av 2003 [2].Helsenettet er foreløpig delt opp i regionale nett, og disse er på forskjellige stadier i utbyggingen av sine tilbud.i kapittel åtte står telefonnummer og Internett- og e-postadresse til alle helsenettene. DORIS med nedlastede hjertelydbilder sendt fra primærlege til spesialist. Når stetoskopet er koblet til PC en kan man ta opp lyd ved å klikke på den røde "Rec"-knappen og klikke igjen for å stoppe opptaket. For å lytte på opptaket trykker man "play". En angir lokalisering i eget felt. Fonokardiogram vises for alle opptakene. 3.2 Teknologiske løsninger og utstyr Grunnutstyr PC (Minimum maskinvarekrav) Intel 486-prosessor med 16Mb RAM, 500Mb ledig diskkapasitet og et true-color Super VGA skjermkort med 800x600 punkters oppløsning. Programvare E-postprogram for sending og mottaking av kryptert e-post.windows 95, 98 eller NT 4.0.Med Windows 95 eller NT må man ha en kortleser på serieport eller diskettadapter for innlasting av bilder. Overføring av dokumenter Det kreves et e-postsystem (eksempler på slike postsystem er Microsoft Mail, MailmaX.400, OnMail og Winix) eller TCP/IP og tilgang til et Internett-basert postkontor (SMTP/POP3). Bildet viser en forhåndsdefinert mal i DORIS for hjertelydhenvisning. Til venstre kan du velge om du vil se tekstarket eller opptaksbildet. Rekkefølgen, det vil si om du vil skrive eller ta opp lyd først, velger du selv. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 3

6 ISDN-linje En grunntilkobling For tilkobling til et helsenett trengs en router. Dette er en nødvendig elektronisk tilleggsapplikasjon som sikrer at ikke uvedkommende får tilgang til kontorets datasystemer Utstyr for elektronisk henvisning hjertelyd Utstyr til PC Standard lydkort (må være soundblaster-kompatibelt) Utstyr til hjertelyd Elektronisk stetoskop Analyzer Hvor får du tak i utstyr? Programvare: DORIS leveres av Well Diagnostics. NST har benyttet DORIS og funnet ut at dette egner seg godt til formålet.nst har foreløpig kun testet DORIS da dette er eneste leverandør på det norske markedet som tilfredsstiller krav til multifunksjonalitet.doris programvare kan benyttes til flere forskjellige telemedisinske tjenester (telemedisinsk henvisning, hud, ønh, hjertelyd, epikrise).samtidig understøtter den de tre største journalleverandørene til primærhelsetjenesten (ProfDoc, InfoDoc, WinMed).Per september 2002 kjenner ikke NST til at det fins andre tilsvarende multifunksjonelle systemer enn DORIS i Norge.Imidlertid finnes det andre leverandører i Europa og USA; eksempelvis finske Medimaker, og amerikanske Vitelnet NST vil teste ut nye systemer/programvare når disse blir tilgjengelige, og oppdatert informasjon vil fortløpende bli publisert på NSTs hjemmesider. Ta kontakt på telefon eller e-post for hjelp i forbindelse med utstyr. 3.3 Priser De angitte prisene er veiledende og fra september Programvare til PC: ca ,- Elektronisk stetoskop: ca.4.000,- Analyzer: ca.4.500,- ISDN, en grunntilkobling: ca.2.500,- Router: ca ,- Pris på PC er ikke tatt med her da man forutsetter at de fleste allerede har installert dette. 3.4 Finansieringskilder I tillegg til takster vil det til en hver tid være varierende muligheter for hjelp til finansiering.for 2002 har Nordnorsk Helsenett fått tildelt midler som skal brukes til utplassering av utstyr hos primærlegene. For nærmere informasjon om finansieringsmuligheter kan det tas kontakt med NST på eller Antall leger som skal benytte tjenesten ved legekontoret Andre tjenester i samme rom 4.2 Felles arkiv eller enbrukerinstallasjoner E-postprogrammet for kryptert e-post kan installeres på en slik måte at alle legene har felles arkiv eller man kan legge opp til enbrukerinstallasjoner.vi anbefaler å legge opp til felles arkiv, slik at alle har tilgang hvis en lege er borte. 4.3 Spesialisten I tilfeller hvor spesialisten er privatpraktiserende, kan vedkommende selv velge hvordan tjenesten organiseres.man kan sette av faste tidspunkter eller ta henvisningene fortløpende.hvis det er flere spesialister innen samme fagområde på samme kontor, bør også disse ha felles arkiv, slik at man får kontinuitet i mottaket.i tilfeller hvor sykehusavdelinger er mottakere, vil avdelingen bli ansvarlig for å sørge for kontinuitet.ut fra kapasitet må avdelingen bestemme om den kan svare på henvisninger hver dag eller setter av faste tidspunkter.avdelingen tildeles en e-postadresse dedikert til elektronisk henvisning som alle legene får tilgang til og med felles arkiv innen samme avdeling.navn og tittel til den som svarer hentes i brukerdatabasen og legges inn i svaret på henvisningen, slik at henvisende lege vet hvem som svarer på henvisningen. 4.4 Hvem bør kontaktes i kommunen før man går i gang Før en går i gang er det viktig at kommunens IT ansvarlige blir kontaktet.hun/han vil være sentral både i forbindelse med oppstart og ikke minst i forbindelse med videre drift.overordnede i helse- og sosialsektoren bør også kontaktes for å høre om det eksisterer planer i kommunen for telemedisinske tjenester, andre prosjekter eller ideer som kan samkjøres el.l. Det kan være muligheter for flerbruk med andre legekontor eller andre som måtte ha behov, for eksempel i forbindelse med opplæring. 4.5 Melding om utstyr på helseinstitusjoner Direktoratet for brann og el-sikkerhet skal ha melding når det settes inn utstyr på helseinstitusjoner.dette gjelder utstyr som ikke er produsert i henhold til krav for medisinsk utstyr.videokonferanseutstyr kan være eksempel på slikt utstyr. 4.6 Opplæring Nasjonalt senter for telemedisin har flere ansatte som kun jobber med spredning av og opplæring i telemedisinske tjenester.disse reiser ut til legekontorer ved behov og gir råd om hvilket utstyr kan brukes, hjelper til med installering av utstyr og gir opplæring i bruk.ta gjerne kontakt på telefon eller e-post: NSTs tjenester er gratis for det offentlige helsevesenet og primærlegene i Norge. 4 Organisering 4.1 Primærlegen Organisering av tjenesten hos primærlegen vil være individuell fra legekontor til legekontor.organiseringen kan avhenge av 5 Informasjonssikkerhet Det følger av Personopplysningslovens 13 [4] at den behandlingsansvarlige ved en virksomhet gjennom planlagte og systematiske tiltak skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 4 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

7 personopplysninger.lovens 31 krever at den behandlingsansvarlige skal gi melding til Datatilsynet før behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler tar til.ved behandling av personopplysninger med annet formål enn det som er innmeldt tidligere (typiske eksempler er ved etablering av elektronisk kommunikasjon via eksternt nettverk eller ved etablering av nye typer tjenester over eksisterende ekstern nettverksforbindelse) skal ny melding sendes innen 30 dager før slik behandling starter. Kapittel 2 Informasjonssikkerhet i Forskrift til Personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler der det for å hindre fare for tap av liv, helse, økonomisk tap eller tap av anseelse og personlig integritet er nødvendig å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet for opplysningene.der slik fare er til stede skal de planlagte og systematiske tiltakene som treffes i medhold av forskriften, stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd.kapittelet inneholder konkrete krav til sikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger som trenger beskyttelse som nevnt over. Et overordnet krav er at det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles.virksomheten skal selv fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger, og den behandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd.ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten.resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres. Videre informasjon om dette får man ved å henvende seg til Datatilsynet eller ved å gå inn på eller ved henvendelse til NST. Les mer om juridiske spørsmål i kapittel syv. 6 Takster 6.1 Primærhelsetjenesten Formålet med takstene er at disse både skal komme allmennlege og spesialist til gode. Per september 02 finnes det ingen takster for primærleger som gjelder telemedisin spesielt. I takstheftet for allmennpraktiserende leger og privatpraktiserende leger er det to egenandeler: 2ad (d for dag) Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege med egenandel kr 114,- 3ad Konsultasjon hos spesialist med egenandel kr 200,-. Ved økt tidsbruk på grunn av telemedisinske tjenester kan en i tillegg kreve takst 2cd; 103,- Tilsvarende egenandelstakster finnes også i takstheftet for offentlige poliklinikker (201a og b).i merknad til disse egenandelene står det følgende: Spesialistegenandel kan kreves selv om den lege som er i direkte kontakt med pasienten ikke er godkjent spesialist, forutsatt at godkjent spesialist er tilgjengelig og har det faglige ansvaret for de tjenester som ytes. [5] Det finnes ingen tilsvarende kommentar i takstheftet for allmennpraktiserende leger, Det er derfor uklart om denne merknaden kommer til anvendelse også for en allmennpraktiker utenfor sykehus. Når det gjelder egenandelen som pasientene betaler er det per i dag likevel etablert en praksis ved videokonferanse fra Alta, Kirkenes og Hammerfest der pasientene betaler egenandel som for konsultasjon hos spesialist.bestemmelsene skiller ikke mellom videokonferanse og stillbilder. 6.2 Spesialisthelsetjenesten Per i dag finnes det fem takster for telemedisin i takstheftet for offentlige poliklinikker. O01b Telemedisinsk konsultasjon, kr 426,- i refusjon O01c Stillbildekonsultasjon, øre-nese-hals kr 426,- i refusjon O01d Videokonferanse, øre-nese-hals kr.622,- i refusjon O01e Stillbildekonsultasjon, hud kr 426,- i refusjon O01f Videokonferanse, hud kr 622,- i refusjon Generelt for takstene gjelder at disse ikke kan benyttes sammen med andre poliklinikktakster av spesialisten. Videre forutsettes det at pasienten ikke er tilstede hos spesialisten.for mer informasjon om takster se forøvrig takstheftet for offentlige poliklinikker [5]. Merknaden til takstene presiserer at telemedisintakstene bare kan brukes av det sykehuset som mottar medisinsk informasjon via telemedisin og som ikke har pasienten fysisk til stede hos seg.taksten kan per i dag ikke benyttes av privatpraktiserende spesialister. 7 Noen juridiske spørsmål 7.1 Lovgivning Det er ikke egen lovgivning for telemedisin.den generelle lovgivningen gjelder.helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykiatriloven og lov om spesialisthelsetjenesten er aktuelle helselover.personopplysningsloven og helseregisterloven skal beskytte den enkelte mot at personvernet krenkes. 7.2 Taushetsplikt Helsepersonellets taushetsplikt fremgår av helsepersonelloven 21 [6].Taushetsplikten gjelder i forhold til omverdenen, så vel som mellom helsepersonell.selv om alt helsepersonell er underlagt den samme bestemmelsen om taushetsplikt, kan opplysninger om den enkelte pasient kun utveksles i den grad det er nødvendig for behandlingen eller fordi pasienten har samtykket. Taushetsplikten innebærer en plikt til aktivt å forhindre at uvedkommende får kjennskap til taushetsbelagt informasjon.den er med andre ord ikke begrenset til bare å skulle bevare taushet.manglende eller for dårlig datasikkerhet kan etter omstendighetene innebære brudd på taushetsplikten når det er fare for at sensitiv informasjon (her: helseopplysninger) kan havne på avveier.det er Datatilsynet som veileder om og fører kontroll med at sikkerheten er god nok. Brudd på taushetsplikten kan etter omstendighetene vurderes som uforsvarlig virksomhet, jf.helsepersonelloven Forsvarlighet Helsepersonelloven 4 første avsnitt stiller krav til at alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid forsvarlig: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. [6] Denne bestemmelsen er meget sentral i loven, og formålet med den er å beskytte pasienten mot unødig risiko. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 5

8 Bestemmelsen er omfattende, men i denne sammenheng skal det fokuseres på at bestemmelsen blant annet fastslår at helsepersonell skal opptre forsvarlig og i samsvar med faglige kvalifikasjoner: Forsvarlighetskravet setter grenser for hva helsepersonell kan gi av helsehjelp. Det innebærer at personell ikke skal gå ut over sine faglige kvalifikasjoner eller lovbestemt kompetanse i forbindelse med helsehjelp til pasienter. [6] Bestemmelsen setter også grenser for hva helsepersonellet kan pålegges å gjøre på vegne av annet helsepersonell.bestemmelsen legger opp til en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, der yrkesutdanning og profesjonstilhørighet vil være sentrale vurderingskriterier. Bestemmelsen er generell og vil følgelig gjelde alt autorisert helsepersonell som gir helsehjelp, enten dette skjer tradisjonelt eller via telemedisin.selv om bruk av telemedisinske virkemidler over tid medfører bedre kompetanse blant involvert helsepersonell, gjelder fortsatt kravet om at det enkelte helsepersonell fortsatt må virke innenfor de rammene som gjelder for denne type personell. 7.4 Ansvar Ansvarsforholdene ved bruk av telemedisin er særlig beskrevet i rundskriv I-12/2001 fra Sosial-og helsedepartementet og gjelder spørsmål knyttet til bruk av telemedisin til konsultasjon og diagnostikk.dette rundskrivet finnes enkelt via hjemmesiden til Statens helsetilsyn [9]. I rundskrivet er det innledningsvis fastslått at ansvarsforhold i tilknytning til telemedisinske konsultasjoner ikke er forskjellig fra ansvarsforholdene ved de mer tradisjonelle tjenestene.ved bruk av telemedisinske virkemidler er det imidlertid særlig viktig å ta stilling til hvem av det involverte helsepersonell som yter helsehjelpen og som derved er ansvarlig for behandlingen av pasienten.den som yter helsehjelpen er den som skal føre journal. Spørsmål som rutinemessig bør avklares før iverksetting av en telemedisinsk konsultasjon: Hva slags situasjon dreier det seg om: en henvisning fra primærlege til spesialist eller rådgivning fra spesialist til primærlege? Er informasjonen som er mottatt tilstrekkelig til å foreta en forsvarlig vurdering? Hvem skal føre journal? Hvem sitter med det faglige ansvaret? Rundskrivet summeres opp i følgende punkter: Bruk av telemedisinske virkemidler endrer ikke de ordinære ansvarsforhold. Ethvert helsepersonell har ansvar for at de vurderinger vedkommende gjør er forsvarlige. For at en vurdering skal være forsvarlig, må den bygge på relevant og nødvendig informasjon. Den enkelte må derfor foreta en selvstendig vurdering av om den informasjon vedkommende har mottatt er god nok - kvalitativt og kvantitativt. Dersom informasjonen ikke er relevant og nødvendig, er det helsepersonellet som skal foreta vurderingen som må sørge for å innhente mer informasjon, eventuelt innkalle pasienten. Ved bruk av telemedisinske virkemidler bør det avklares på forhånd hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Virksomheten bør etablere systemer som sikrer at bruk av telemedisinske virkemidler gir pasienten en forsvarlig undersøkelse og/eller behandling. 7.5 Samtykke Den store hovedregel i norsk helserett er at forutsetningen for enhver form for medisinsk behandling, fra det lille til de helt store inngrepene, er at det foreligger et gyldig samtykke fra pasientens side.dette gjelder uavhengig av om det benyttes telemedisinske virkemidler 8 Ta kontakt 8.1 Telefon, Internett- og e-postadresse til NST og helsenettene. Telefon Internettadresse E-post Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø Nordnorsk helsenett Midtnorsk helsenett Vestnorsk helsenett Sørnorsk helsenett Østnorsk helsenett NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

9 eller ikke, og fremgår blant annet av pasientrettighetsloven kapittel fire [7]. Et gyldig samtykke skal være fritt, informert og avgitt av kompetent person.det er ikke krav om at det skal være skriftlig.det kan for eksempel være stilltiende/ underforstått.en pasient som bestiller time og møter opp på et legekontor, må for eksempel anses å ha gitt et stilltiende samtykke til undersøkelse og eventuell behandling.uansett hvilken form samtykket har, skal det imidlertid være klart hvor langt det rekker i hvert enkelt tilfelle.nytt samtykke må innhentes dersom det viser seg å være nødvendig med tiltak som går ut over det pasienten allerede har gitt sitt samtykke til.dette gjelder for all medisinsk behandling, enten det benyttes telemedisinske virkemidler eller ikke. 9 Brukere av telemedisinske tjenester Mange av sykehusene i Norge og en god del primærleger bruker telemedisinske tjenester i sitt arbeid.legene som er nevnt under har alle mer eller mindre erfaring med telemedisin.alle har sagt ja til å stå her og til å svare på spørsmål ved behov. Idar Lettrem: allmennlege og spesialist ØNH, Balsfjord, tlf Helge Bjøru: allmennlege, Honningsvåg, tlf Dag Nordvåg: allmennlege, Tromsø, tlf Lauritz B.Dahl: spesialist pediatri, Tromsø, tlf Brukerstøtte Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er behjelpelig med de fleste spørsmål.i noen tilfeller vil det være NST som tar oppdraget, mens man i andre tilfeller sørger for å dra inn andre parter/leverandører.ring eller ta kontakt via e-post Mer informasjon om NST og telemedisinske tjenester finner man også på 11 Noen begrepsavklaringer DORIS:Diagnostic order and report information system NST: Router: USB: Mbps: Nasjonalt senter for telemedisin. Teknisk innretning som formidler innkommende datatrafikk ut på de rette datalinjene i forhold til hvem som er mottaker. Universell seriebuss.kobling mellom PC og tilbehør.med USB kan en ny innretning kobles til PC-en uten å legge til et adapterkort eller å måtte slå maskinen av.usb har en overføringshastighet på 12 mbps. Megabits pr.sekund.måleenhet for hastighet på dataoverføring. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN legger EUs definisjon av telemedisin til grunn: Undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk plassert. Telemedisinske løsninger bidrar til en mer rettferdig fordeling av helsetjenester ettersom en større del av befolkningen får tilgang på spesialist og mange pasienter slipper å reise. Kontaktpersoner ved NST, fra venstre Per Christian Lindberg, Per Angermo, Eirik Hansen og Oddvar Hagen. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 7

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer