Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Hjertelyd KOM I GANG, en håndbok for brukere av hjertelyd som telemedisinsk tjeneste.

2 Forord Kom i gang er en serie med informasjonspakker som utgis av Nasjonalt senter for telemedisin (NST).Serien inneholder korte brosjyrer og håndbøker for helsepersonell og andre som ønsker å ta i bruk telemedisin. Kom i gang er utarbeidet for å formidle informasjon om hvordan den enkelte bruker (legekontor, legesenter, sykehusavdeling m.v.) kan ta i bruk den konkrete telemedisinske løsningen. Serien finnes tilgjengelig enten i papirformat eller du kan gå inn på vår hjemmeside og lese dem der. NST har status som nasjonalt kompetansesenter og skal levere forskning, utvikling og rådgivning innen telemedisin.senteret er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN).NST har gjennom egne og andres prosjekter og virksomhet samlet en del erfaringer med hensyn til å ta i bruk av telemedisin.innholdet i informasjonspakkene er altså utarbeidet både på bakgrunn av NSTs erfaringer med utvikling og drift av tjenestene, og annen tilgjengelig forskning og dokumentasjon på feltet.disse erfaringene ønsker vi å dele med gamle og nye brukere av telemedisinske løsninger og tjenester.vi ved Nasjonalt senter for telemedisin håper du vil ha nytte av denne håndboken innen hjertelyd. Boken er lagt opp ved at den først informerer litt om selve tjenesten hjertelyd for deretter å gi råd om teknisk utstyrsvalg til tjenesten hjertelyd.videre har vi satt fokus på informasjonssikkerhet, takster og mulige måter å organisere seg på for å få mest og best mulig utnyttelse av telemedisin.juridiske spørsmål er neste del som blir behandlet.det finnes ikke i dag en egen lovgivning for telemedisin.det er den generelle lovgivningen som gjelder.vi mener imidlertid at det er viktig å sette søkelyset på en del juridiske problemstillinger så som taushetsplikt, forsvarlighet, ansvar og samtykke.i siste del av håndboken vil du finne kontaktpersoner både til leger som har erfaring med telemedisin og telefonnummer og adresser til NST og helsenettene. For mer informasjon om NST og vår virksomhet kan vi anbefale våre hjemmesider på Kjersti Halvorsen Engeseth Redaktør

3 En håndbok for brukere av telemedisinske tjenester. Hjertelyd 1 Bakgrunn for håndbok i telemedisin Økt kompetanse Telemedisinsk henvisning hjertelyd Beskrivelse Muligheter og begrensninger Erfaringer Journalføring, dokumentasjon og postgang Tekniske krav Nettverkstilknytting Teknologiske løsninger og utstyr Grunnutstyr Utstyr for elektronisk henvisning Priser Finansieringskilder Organisering Primærlegen Felles arkiv eller enbrukerinstallasjoner Spesialisten Hvem bør kontaktes i kommunen før man går i gang Melding om utstyr på helseinstitusjoner Opplæring Informasjonssikkerhet Takster Primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Noen juridiske spørsmål Lovgivning Taushetsplikt Forsvarlighet Ansvar Samtykke Ta kontakt Telefon, Internett og e-postadresser til NST og helsenettene Brukere av telemedisinske tjenester Brukerstøtte Noen begrepsavklaringer Litteraturliste Vedlegg 1: Tilbud og priser Nordnorsk Helsenett Vedlegg 2: Tilbud og priser Vestnorsk Helsenett NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 1

4 1 Bakgrunn for håndbok i telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har laget denne håndboken for å gjøre det enklere å ta i bruk telemedisinske tjenester. Sosial- og helsedepartementet (SHD) 1 skriver i Statlig tiltaksplan Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren planen) [2] at telemedisin har stort potensial for effektivisering og forbedring av helsetjenesten.helsepersonell kan benyttes på en bedre måte og for sykehusene kan telemedisin gjennom samarbeid åpne for muligheter til å utnytte nøkkelpersonell optimalt.for kommunehelsetjenesten ser departementet blant annet mulighet for at telemedisin kan bidra til å bryte faglig isolasjon og gi et bedre tilbud til pasientene.i samme plan sies det at ny teknologi eller økt elektronisk samhandling er i seg selv ikke noe mål, men et middel til å oppnå målsettingen som fremkommer i Sosial- og helsedepartementets St.prp. Nr.1 ( ), nemlig at alle skal sikres et godt og likeverdig tilbud av behandling og pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av bosted, inntekt, kjønn, og sosial bakgrunn. [1] Målgruppen for håndboken er helsepersonell som har interesse for og ønske om å starte opp med telemedisin. Håndboken gir ikke svar på alle spørsmål, men er ment å gi en oversikt over de viktigste områdene angående bruk av den telemedisinske tjenesten Hjertelyd.Utfyllende informasjon om dette og andre telemedisinske tjenester finnes på 1.1 Økt kompetanse Parallelt med pasientens utbytte av konsultasjonen, vil henvisende lege kunne ha nytte av den IKT-baserte samhandlingen med spesialist i form av kompetanseheving.dette er en effekt som flere gir uttrykk for, men som er vanskelig å dokumentere.telemedisinske tjenester kan således bidra til å minske følelsen av faglig isolasjon.fred Andersen viser i sin artikkel hvordan telemedisin kan bidra til å redusere faglig isolasjon ved at primærlegen kan motta veiledning og støtte og desentralisert undervisning og opplæring kan fremmes [3]. 2 Telemedisinsk henvisning hjertelyd 1 SHD er nå organisert i Sosialdepartementet, Helsedepartementet samt Sosial og helsedirektoratet. 2 Det er ikke nødvendig med en forhåndsdefinert mal, men det kan være et nyttig redskap og kanskje spesielt i startfasen. 3 Teknisk innretning som formidler innkommende datatrafikk ut på de rette datalinjene i forhold til hvem som er mottaker. Spesialist tolker hjertelyd ved hjelp av programvaren DORIS 2.1 Beskrivelse Telemedisinsk henvisning av hjertelyd gjennomføres ved at allmennlegen lytter på pasienten med et sensorbasert elektronisk stetoskop.hjertelyden registreres, og digitaliseres av PCen.Sammen med den lagrede hjertelyden skrives en henvising etter en forhåndsdefinert mal.dette sendes som vedlegg (lydfil) til e-post til en valgt spesialist i eller utenfor sykehus som tolker hjertelyden og sender sitt svar tilbake til avsender.utstyrsbehovet til denne tjenesten er et elektronisk stetoskop, en tilkoblingsboks, standard PC (minimum Intel 486-prosessor med 16Mb RAM, 500Mb ledig diskkapasitet), ISDN-linje og til slutt en router som sørger for sikker tilgang til helsenettet.i tillegg trenger man et dataprogram for sending og mottak av kryptert e-post.det finnes e- postprogram for sending av kryptert e-post på markedet i dag som kan integreres i de mest brukte elektroniske pasientjournaler i primærhelsetjenesten i dag.instruksjon og veiledning, får man ved henvendelse til NST på telefon eller 2.2 Muligheter og begrensninger Nedenfor følger en kort beskrivelse av telemedisinske erfaringer med hjertelyd hos barn.listen er hentet fra Hjertelydprosjektet [15, 16].Prosjektet brukte digitalt opptak av hjertelyd hos barn til diagnostisering av bilyder.bilyder kan ha sin årsak i strukturelle feil i hjertet eller de kan oppstå fysiologisk i et normalt hjerte.strukturelle hjertefeil finnes hos ca.8 per nyfødte [15]. Fysiologiske bilyder finnes hos svært mange barn og er en vanlig årsak for videre henvisning til barnelege/barneavdeling.det er varierende angivelser av hyppighet, muligens foreligger disse periodisk hos enkelte personer opptil 50% av friske barn.i Hjertelydprosjektet ved barneavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø (nå Universitetssykehuset Nord-Norge) vurderte fire pediatere med lang erfaring fra hjerteauskultasjon av barn 100 opptak av lyder, derav 80 bilyder.sensitiviteten (riktig vurdering av organiske bilyder var 89,7%, og spesifisiteten (riktig vurdering av fysiologiske bilyder/ ikke bilyder) var 98,2% Det var stor enighet om vurderingene, både mellom dem som vurderte lydene og når den enkelte blindt vurderte samme lyden flere ganger [15] Erfaringer I forrige avsnitt ble det å skille mellom fysiologiske og patologiske bilyder hos barn nevnt som bruksområde. Det vil kunne være mulig å diagnostisere alle typer avvikende hjertelyd gjennom denne telemedisinske tjenesten.imidlertid vil kvaliteten av den digitaliserte hjertelyden være av avgjørende betydning.dahl et.al fremhever dette i artikkelen Heart murmurs recorded by a sensor based electronic stethoscope and ed for remote assessment [17].Et viktig resultat av tjenesten kan blant annet ligge i reduserte reiser for foreldre og barn til barneavdeling for å få gjennomført en relativt en- 4 Disse kan spesifiseres i 20 patologiske lyder, 20 fysiologiske lyder og 20 normale lyder. 2 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

5 Spesialist lytter på pasient med et elektronisk stetoskop kel undersøkelse. Hjertelydprosjektet konkluderte blant annet med at denne telemedisinske tjenesten med bruk av auskultasjon kan bli en fullgod tjeneste til å skille mellom normale og patologiske hjertelyder hos pasienten, samtidig som legen føler en sikkerhet i diagnostiseringen [16,17]. 2.3 Journalføring, dokumentasjon og postgang Både primærlegen og spesialisten fører sine journaler som ved ordinære konsultasjoner.primærlegen henviser pasienten elektronisk ved hjelp av e-postprogrammet. Programmet krypterer henvisningen som så sendes i et lukket helsenett.dette innebærer at det kun er avsender og mottaker som har tilgang til meldingen.mottakeren må ha samme programvare for å få åpnet henvisningen og hans/hennes svar sendes tilbake til primærlegen på samme vis.alle henvisninger og svar på disse tas vare på i e-postprogrammet både hos primærlegen og spesialisten, disse notatene kan enkelt ved en "copy/pastefunksjon" om ønskelig kopieres over til allmennpraktikerens journalsystem.straks en henvisning (eller et svar fra spesialisten) er sendt "låses" den for videre redigering i ettertid.(systemet følger krav som helsedirektoratet stiller til slike journalsystemer) Notatene kan naturligvis fortsatt kopieres til f.eks WinMed og brukes derfra i andre sammenhenger. 3 Tekniske krav 3.1 Nettverkstilknytting Departementet har som mål at de regionale helsenettene skal være knyttet sammen i et nasjonalt helsenett innen utgangen av 2003 [2].Helsenettet er foreløpig delt opp i regionale nett, og disse er på forskjellige stadier i utbyggingen av sine tilbud.i kapittel åtte står telefonnummer og Internett- og e-postadresse til alle helsenettene. DORIS med nedlastede hjertelydbilder sendt fra primærlege til spesialist. Når stetoskopet er koblet til PC en kan man ta opp lyd ved å klikke på den røde "Rec"-knappen og klikke igjen for å stoppe opptaket. For å lytte på opptaket trykker man "play". En angir lokalisering i eget felt. Fonokardiogram vises for alle opptakene. 3.2 Teknologiske løsninger og utstyr Grunnutstyr PC (Minimum maskinvarekrav) Intel 486-prosessor med 16Mb RAM, 500Mb ledig diskkapasitet og et true-color Super VGA skjermkort med 800x600 punkters oppløsning. Programvare E-postprogram for sending og mottaking av kryptert e-post.windows 95, 98 eller NT 4.0.Med Windows 95 eller NT må man ha en kortleser på serieport eller diskettadapter for innlasting av bilder. Overføring av dokumenter Det kreves et e-postsystem (eksempler på slike postsystem er Microsoft Mail, MailmaX.400, OnMail og Winix) eller TCP/IP og tilgang til et Internett-basert postkontor (SMTP/POP3). Bildet viser en forhåndsdefinert mal i DORIS for hjertelydhenvisning. Til venstre kan du velge om du vil se tekstarket eller opptaksbildet. Rekkefølgen, det vil si om du vil skrive eller ta opp lyd først, velger du selv. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 3

6 ISDN-linje En grunntilkobling For tilkobling til et helsenett trengs en router. Dette er en nødvendig elektronisk tilleggsapplikasjon som sikrer at ikke uvedkommende får tilgang til kontorets datasystemer Utstyr for elektronisk henvisning hjertelyd Utstyr til PC Standard lydkort (må være soundblaster-kompatibelt) Utstyr til hjertelyd Elektronisk stetoskop Analyzer Hvor får du tak i utstyr? Programvare: DORIS leveres av Well Diagnostics. NST har benyttet DORIS og funnet ut at dette egner seg godt til formålet.nst har foreløpig kun testet DORIS da dette er eneste leverandør på det norske markedet som tilfredsstiller krav til multifunksjonalitet.doris programvare kan benyttes til flere forskjellige telemedisinske tjenester (telemedisinsk henvisning, hud, ønh, hjertelyd, epikrise).samtidig understøtter den de tre største journalleverandørene til primærhelsetjenesten (ProfDoc, InfoDoc, WinMed).Per september 2002 kjenner ikke NST til at det fins andre tilsvarende multifunksjonelle systemer enn DORIS i Norge.Imidlertid finnes det andre leverandører i Europa og USA; eksempelvis finske Medimaker, og amerikanske Vitelnet NST vil teste ut nye systemer/programvare når disse blir tilgjengelige, og oppdatert informasjon vil fortløpende bli publisert på NSTs hjemmesider. Ta kontakt på telefon eller e-post for hjelp i forbindelse med utstyr. 3.3 Priser De angitte prisene er veiledende og fra september Programvare til PC: ca ,- Elektronisk stetoskop: ca.4.000,- Analyzer: ca.4.500,- ISDN, en grunntilkobling: ca.2.500,- Router: ca ,- Pris på PC er ikke tatt med her da man forutsetter at de fleste allerede har installert dette. 3.4 Finansieringskilder I tillegg til takster vil det til en hver tid være varierende muligheter for hjelp til finansiering.for 2002 har Nordnorsk Helsenett fått tildelt midler som skal brukes til utplassering av utstyr hos primærlegene. For nærmere informasjon om finansieringsmuligheter kan det tas kontakt med NST på eller Antall leger som skal benytte tjenesten ved legekontoret Andre tjenester i samme rom 4.2 Felles arkiv eller enbrukerinstallasjoner E-postprogrammet for kryptert e-post kan installeres på en slik måte at alle legene har felles arkiv eller man kan legge opp til enbrukerinstallasjoner.vi anbefaler å legge opp til felles arkiv, slik at alle har tilgang hvis en lege er borte. 4.3 Spesialisten I tilfeller hvor spesialisten er privatpraktiserende, kan vedkommende selv velge hvordan tjenesten organiseres.man kan sette av faste tidspunkter eller ta henvisningene fortløpende.hvis det er flere spesialister innen samme fagområde på samme kontor, bør også disse ha felles arkiv, slik at man får kontinuitet i mottaket.i tilfeller hvor sykehusavdelinger er mottakere, vil avdelingen bli ansvarlig for å sørge for kontinuitet.ut fra kapasitet må avdelingen bestemme om den kan svare på henvisninger hver dag eller setter av faste tidspunkter.avdelingen tildeles en e-postadresse dedikert til elektronisk henvisning som alle legene får tilgang til og med felles arkiv innen samme avdeling.navn og tittel til den som svarer hentes i brukerdatabasen og legges inn i svaret på henvisningen, slik at henvisende lege vet hvem som svarer på henvisningen. 4.4 Hvem bør kontaktes i kommunen før man går i gang Før en går i gang er det viktig at kommunens IT ansvarlige blir kontaktet.hun/han vil være sentral både i forbindelse med oppstart og ikke minst i forbindelse med videre drift.overordnede i helse- og sosialsektoren bør også kontaktes for å høre om det eksisterer planer i kommunen for telemedisinske tjenester, andre prosjekter eller ideer som kan samkjøres el.l. Det kan være muligheter for flerbruk med andre legekontor eller andre som måtte ha behov, for eksempel i forbindelse med opplæring. 4.5 Melding om utstyr på helseinstitusjoner Direktoratet for brann og el-sikkerhet skal ha melding når det settes inn utstyr på helseinstitusjoner.dette gjelder utstyr som ikke er produsert i henhold til krav for medisinsk utstyr.videokonferanseutstyr kan være eksempel på slikt utstyr. 4.6 Opplæring Nasjonalt senter for telemedisin har flere ansatte som kun jobber med spredning av og opplæring i telemedisinske tjenester.disse reiser ut til legekontorer ved behov og gir råd om hvilket utstyr kan brukes, hjelper til med installering av utstyr og gir opplæring i bruk.ta gjerne kontakt på telefon eller e-post: NSTs tjenester er gratis for det offentlige helsevesenet og primærlegene i Norge. 4 Organisering 4.1 Primærlegen Organisering av tjenesten hos primærlegen vil være individuell fra legekontor til legekontor.organiseringen kan avhenge av 5 Informasjonssikkerhet Det følger av Personopplysningslovens 13 [4] at den behandlingsansvarlige ved en virksomhet gjennom planlagte og systematiske tiltak skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 4 NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

7 personopplysninger.lovens 31 krever at den behandlingsansvarlige skal gi melding til Datatilsynet før behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler tar til.ved behandling av personopplysninger med annet formål enn det som er innmeldt tidligere (typiske eksempler er ved etablering av elektronisk kommunikasjon via eksternt nettverk eller ved etablering av nye typer tjenester over eksisterende ekstern nettverksforbindelse) skal ny melding sendes innen 30 dager før slik behandling starter. Kapittel 2 Informasjonssikkerhet i Forskrift til Personopplysningsloven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler der det for å hindre fare for tap av liv, helse, økonomisk tap eller tap av anseelse og personlig integritet er nødvendig å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet for opplysningene.der slik fare er til stede skal de planlagte og systematiske tiltakene som treffes i medhold av forskriften, stå i forhold til sannsynligheten for og konsekvens av sikkerhetsbrudd.kapittelet inneholder konkrete krav til sikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger som trenger beskyttelse som nevnt over. Et overordnet krav er at det skal føres oversikt over hva slags personopplysninger som behandles.virksomheten skal selv fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av personopplysninger, og den behandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhetsbrudd.ny risikovurdering skal gjennomføres ved endringer som har betydning for informasjonssikkerheten.resultatet av risikovurderingen skal dokumenteres. Videre informasjon om dette får man ved å henvende seg til Datatilsynet eller ved å gå inn på eller ved henvendelse til NST. Les mer om juridiske spørsmål i kapittel syv. 6 Takster 6.1 Primærhelsetjenesten Formålet med takstene er at disse både skal komme allmennlege og spesialist til gode. Per september 02 finnes det ingen takster for primærleger som gjelder telemedisin spesielt. I takstheftet for allmennpraktiserende leger og privatpraktiserende leger er det to egenandeler: 2ad (d for dag) Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege med egenandel kr 114,- 3ad Konsultasjon hos spesialist med egenandel kr 200,-. Ved økt tidsbruk på grunn av telemedisinske tjenester kan en i tillegg kreve takst 2cd; 103,- Tilsvarende egenandelstakster finnes også i takstheftet for offentlige poliklinikker (201a og b).i merknad til disse egenandelene står det følgende: Spesialistegenandel kan kreves selv om den lege som er i direkte kontakt med pasienten ikke er godkjent spesialist, forutsatt at godkjent spesialist er tilgjengelig og har det faglige ansvaret for de tjenester som ytes. [5] Det finnes ingen tilsvarende kommentar i takstheftet for allmennpraktiserende leger, Det er derfor uklart om denne merknaden kommer til anvendelse også for en allmennpraktiker utenfor sykehus. Når det gjelder egenandelen som pasientene betaler er det per i dag likevel etablert en praksis ved videokonferanse fra Alta, Kirkenes og Hammerfest der pasientene betaler egenandel som for konsultasjon hos spesialist.bestemmelsene skiller ikke mellom videokonferanse og stillbilder. 6.2 Spesialisthelsetjenesten Per i dag finnes det fem takster for telemedisin i takstheftet for offentlige poliklinikker. O01b Telemedisinsk konsultasjon, kr 426,- i refusjon O01c Stillbildekonsultasjon, øre-nese-hals kr 426,- i refusjon O01d Videokonferanse, øre-nese-hals kr.622,- i refusjon O01e Stillbildekonsultasjon, hud kr 426,- i refusjon O01f Videokonferanse, hud kr 622,- i refusjon Generelt for takstene gjelder at disse ikke kan benyttes sammen med andre poliklinikktakster av spesialisten. Videre forutsettes det at pasienten ikke er tilstede hos spesialisten.for mer informasjon om takster se forøvrig takstheftet for offentlige poliklinikker [5]. Merknaden til takstene presiserer at telemedisintakstene bare kan brukes av det sykehuset som mottar medisinsk informasjon via telemedisin og som ikke har pasienten fysisk til stede hos seg.taksten kan per i dag ikke benyttes av privatpraktiserende spesialister. 7 Noen juridiske spørsmål 7.1 Lovgivning Det er ikke egen lovgivning for telemedisin.den generelle lovgivningen gjelder.helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykiatriloven og lov om spesialisthelsetjenesten er aktuelle helselover.personopplysningsloven og helseregisterloven skal beskytte den enkelte mot at personvernet krenkes. 7.2 Taushetsplikt Helsepersonellets taushetsplikt fremgår av helsepersonelloven 21 [6].Taushetsplikten gjelder i forhold til omverdenen, så vel som mellom helsepersonell.selv om alt helsepersonell er underlagt den samme bestemmelsen om taushetsplikt, kan opplysninger om den enkelte pasient kun utveksles i den grad det er nødvendig for behandlingen eller fordi pasienten har samtykket. Taushetsplikten innebærer en plikt til aktivt å forhindre at uvedkommende får kjennskap til taushetsbelagt informasjon.den er med andre ord ikke begrenset til bare å skulle bevare taushet.manglende eller for dårlig datasikkerhet kan etter omstendighetene innebære brudd på taushetsplikten når det er fare for at sensitiv informasjon (her: helseopplysninger) kan havne på avveier.det er Datatilsynet som veileder om og fører kontroll med at sikkerheten er god nok. Brudd på taushetsplikten kan etter omstendighetene vurderes som uforsvarlig virksomhet, jf.helsepersonelloven Forsvarlighet Helsepersonelloven 4 første avsnitt stiller krav til at alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid forsvarlig: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. [6] Denne bestemmelsen er meget sentral i loven, og formålet med den er å beskytte pasienten mot unødig risiko. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 5

8 Bestemmelsen er omfattende, men i denne sammenheng skal det fokuseres på at bestemmelsen blant annet fastslår at helsepersonell skal opptre forsvarlig og i samsvar med faglige kvalifikasjoner: Forsvarlighetskravet setter grenser for hva helsepersonell kan gi av helsehjelp. Det innebærer at personell ikke skal gå ut over sine faglige kvalifikasjoner eller lovbestemt kompetanse i forbindelse med helsehjelp til pasienter. [6] Bestemmelsen setter også grenser for hva helsepersonellet kan pålegges å gjøre på vegne av annet helsepersonell.bestemmelsen legger opp til en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, der yrkesutdanning og profesjonstilhørighet vil være sentrale vurderingskriterier. Bestemmelsen er generell og vil følgelig gjelde alt autorisert helsepersonell som gir helsehjelp, enten dette skjer tradisjonelt eller via telemedisin.selv om bruk av telemedisinske virkemidler over tid medfører bedre kompetanse blant involvert helsepersonell, gjelder fortsatt kravet om at det enkelte helsepersonell fortsatt må virke innenfor de rammene som gjelder for denne type personell. 7.4 Ansvar Ansvarsforholdene ved bruk av telemedisin er særlig beskrevet i rundskriv I-12/2001 fra Sosial-og helsedepartementet og gjelder spørsmål knyttet til bruk av telemedisin til konsultasjon og diagnostikk.dette rundskrivet finnes enkelt via hjemmesiden til Statens helsetilsyn [9]. I rundskrivet er det innledningsvis fastslått at ansvarsforhold i tilknytning til telemedisinske konsultasjoner ikke er forskjellig fra ansvarsforholdene ved de mer tradisjonelle tjenestene.ved bruk av telemedisinske virkemidler er det imidlertid særlig viktig å ta stilling til hvem av det involverte helsepersonell som yter helsehjelpen og som derved er ansvarlig for behandlingen av pasienten.den som yter helsehjelpen er den som skal føre journal. Spørsmål som rutinemessig bør avklares før iverksetting av en telemedisinsk konsultasjon: Hva slags situasjon dreier det seg om: en henvisning fra primærlege til spesialist eller rådgivning fra spesialist til primærlege? Er informasjonen som er mottatt tilstrekkelig til å foreta en forsvarlig vurdering? Hvem skal føre journal? Hvem sitter med det faglige ansvaret? Rundskrivet summeres opp i følgende punkter: Bruk av telemedisinske virkemidler endrer ikke de ordinære ansvarsforhold. Ethvert helsepersonell har ansvar for at de vurderinger vedkommende gjør er forsvarlige. For at en vurdering skal være forsvarlig, må den bygge på relevant og nødvendig informasjon. Den enkelte må derfor foreta en selvstendig vurdering av om den informasjon vedkommende har mottatt er god nok - kvalitativt og kvantitativt. Dersom informasjonen ikke er relevant og nødvendig, er det helsepersonellet som skal foreta vurderingen som må sørge for å innhente mer informasjon, eventuelt innkalle pasienten. Ved bruk av telemedisinske virkemidler bør det avklares på forhånd hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Virksomheten bør etablere systemer som sikrer at bruk av telemedisinske virkemidler gir pasienten en forsvarlig undersøkelse og/eller behandling. 7.5 Samtykke Den store hovedregel i norsk helserett er at forutsetningen for enhver form for medisinsk behandling, fra det lille til de helt store inngrepene, er at det foreligger et gyldig samtykke fra pasientens side.dette gjelder uavhengig av om det benyttes telemedisinske virkemidler 8 Ta kontakt 8.1 Telefon, Internett- og e-postadresse til NST og helsenettene. Telefon Internettadresse E-post Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø Nordnorsk helsenett Midtnorsk helsenett Vestnorsk helsenett Sørnorsk helsenett Østnorsk helsenett NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN

9 eller ikke, og fremgår blant annet av pasientrettighetsloven kapittel fire [7]. Et gyldig samtykke skal være fritt, informert og avgitt av kompetent person.det er ikke krav om at det skal være skriftlig.det kan for eksempel være stilltiende/ underforstått.en pasient som bestiller time og møter opp på et legekontor, må for eksempel anses å ha gitt et stilltiende samtykke til undersøkelse og eventuell behandling.uansett hvilken form samtykket har, skal det imidlertid være klart hvor langt det rekker i hvert enkelt tilfelle.nytt samtykke må innhentes dersom det viser seg å være nødvendig med tiltak som går ut over det pasienten allerede har gitt sitt samtykke til.dette gjelder for all medisinsk behandling, enten det benyttes telemedisinske virkemidler eller ikke. 9 Brukere av telemedisinske tjenester Mange av sykehusene i Norge og en god del primærleger bruker telemedisinske tjenester i sitt arbeid.legene som er nevnt under har alle mer eller mindre erfaring med telemedisin.alle har sagt ja til å stå her og til å svare på spørsmål ved behov. Idar Lettrem: allmennlege og spesialist ØNH, Balsfjord, tlf Helge Bjøru: allmennlege, Honningsvåg, tlf Dag Nordvåg: allmennlege, Tromsø, tlf Lauritz B.Dahl: spesialist pediatri, Tromsø, tlf Brukerstøtte Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er behjelpelig med de fleste spørsmål.i noen tilfeller vil det være NST som tar oppdraget, mens man i andre tilfeller sørger for å dra inn andre parter/leverandører.ring eller ta kontakt via e-post Mer informasjon om NST og telemedisinske tjenester finner man også på 11 Noen begrepsavklaringer DORIS:Diagnostic order and report information system NST: Router: USB: Mbps: Nasjonalt senter for telemedisin. Teknisk innretning som formidler innkommende datatrafikk ut på de rette datalinjene i forhold til hvem som er mottaker. Universell seriebuss.kobling mellom PC og tilbehør.med USB kan en ny innretning kobles til PC-en uten å legge til et adapterkort eller å måtte slå maskinen av.usb har en overføringshastighet på 12 mbps. Megabits pr.sekund.måleenhet for hastighet på dataoverføring. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN legger EUs definisjon av telemedisin til grunn: Undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk plassert. Telemedisinske løsninger bidrar til en mer rettferdig fordeling av helsetjenester ettersom en større del av befolkningen får tilgang på spesialist og mange pasienter slipper å reise. Kontaktpersoner ved NST, fra venstre Per Christian Lindberg, Per Angermo, Eirik Hansen og Oddvar Hagen. NASJONALT SENTER FOR TELEMEDISIN 7

Stillbilder ØNH. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Stillbilder ØNH. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Stillbilder ØNH KOM I GANG, en håndbok for brukere av stillbilder øre-nese-hals som telemedisinsk tjeneste. Forord Kom i gang er en serie

Detaljer

Videokonferanse hud. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Videokonferanse hud. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Videokonferanse hud KOM I GANG, en håndbok for brukere av videokonferanse hud som telemedisinsk tjeneste. Forord Kom i gang er en serie

Detaljer

Videokonferanse ØNH. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Videokonferanse ØNH. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Videokonferanse ØNH KOM I GANG, en håndbok for brukere av videokonferanse øre-nese-hals som telemedisinsk tjeneste. Forord Kom i gang er

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge. Teledialyse. KOM I GANG, en håndbok for brukere av teledialyse

Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge. Teledialyse. KOM I GANG, en håndbok for brukere av teledialyse Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Teledialyse KOM I GANG, en håndbok for brukere av teledialyse Forord Kom i gang er en serie med informasjonspakker som utgis av Nasjonalt

Detaljer

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no www.telemed.no/rapporter Siden telemedisin dreier seg om informasjonsdeling mellom

Detaljer

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser

Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser Elektronisk tilgang til pasientopplysninger i Norge, EU-land og på tvers av landegrenser MedILog 2005 Eva Skipenes, Sikkerhetsrådgiver, NST eva.skipenes@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Et ledende

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01090 Dato for kontroll: 04.12.2013 Rapportdato: 22.05.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drammen Helsehus Sted: Drammen Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Kravet til faglig forsvarlighet

Kravet til faglig forsvarlighet Kravet til faglig forsvarlighet Solveig Hodne Riska Universitetslektor i helserett Universitetet i Stavanger Kravet om faglig forsvarlighet Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard Det betyr at:

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661:

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661: Prosjektrapport NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester Prosjekt: ARBEIDSPAKKE 4661: STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØRE-NESE-HALS (ØNH) Versjon: BRUKERERFARINGER

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin Hovedmål Å demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølgning av kronikere/pasienter

Detaljer

Del 1 er en kort introduksjon til de som skal kartlegge mulighetene for telemedisin i en region, foretak eller institusjon.

Del 1 er en kort introduksjon til de som skal kartlegge mulighetene for telemedisin i en region, foretak eller institusjon. 1 Innledning Denne veiledningen er en oversatt og bearbeidet versjon av Guidelines for a country feasasibility study utarbeidet av Nasjonalt sentre for telemedisin (NST) 1 på oppdrag fra Verdens Helseorganisasjon

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G10 &13 Arkivsaksnr.: 14/9416-2 Dato: 28.10.14 HØRING - FORSKRIFT OM TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER MELLOM VIRKSOMHETER â INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.

Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed. Tilgang på tversdrøm eller virkelighet? Ellen K. Christiansen, juridisk rådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no Et fargerikt felleskap rundt EPJ,- er det dette vi ønsker?

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Når EPJ implementeres og tas i bruk for alt helsepersonell ved et sykehus hvordan ivaretas informasjonssikkerheten?

Når EPJ implementeres og tas i bruk for alt helsepersonell ved et sykehus hvordan ivaretas informasjonssikkerheten? Når EPJ implementeres og tas i bruk for alt helsepersonell ved et sykehus hvordan ivaretas informasjonssikkerheten? Else Sandvand Agder University College, Kristiansand S, Norway Svein A. Berntsen Spesialsykehuset

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007

Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet. Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Helse- og omsorgsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet De regionale helseforetakene Alle kommunene Alle fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 200605006-/EMK 09.01.2007 Forholdet mellom lovbestemt

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få?

Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Å ha, ta og overlevere ansvar i pasientbehandling. Hva pålegges helsepersonell, og hvilket ansvar kan pasienten selv få? Gorm Are Grammeltvedt Spesialrådgiver Tema Ansvar for pasientbehandlingen Kort om

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin.

HelsIT 2013 Trondheim Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. HelsIT 2013 Trondheim 19.09.13 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege, Askøy kommune spes. indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. Styremedlem Nfas Disposisjon - Kort historikk - Journal som

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal

Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Studenters tilgang til elektronisk pasientjournal Helge Grimnes Personvernrådgiver Kompetansesenter for personvern og sikkerhet Konsern IT Oslo universitetssykehus HF Helsepersonell, som ikke deltar i

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167 Kirsten Langseth Deres ref.: Saksbehandler: INM/ANMAR Vår ref.: 10/6077 Dato: 15.04.2011 Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Hva er Normen Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer? Nasjonal møteplass Når pasienten skriver journalen, om pasientinvolvering og bruk av nye verktøy i psykiatrien Tromsø 7. september 2010 Hvordan håndtere juridiske, teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer?

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Helsetilsynets syn på manglende tilgang til pasientinformasjon

Helsetilsynets syn på manglende tilgang til pasientinformasjon Helsetilsynets syn på manglende tilgang til pasientinformasjon Fylkeslege Jan Vaage Innlegg på Prekonferanse: Helse-IT 2006 Sikkerhet og trygghet ved digitale helseinformasjonssystemer Helsetilsynet Lov

Detaljer

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV

BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV BRUKSVILKÅR FOR INNBYGGERTJENESTER I MIN HELSE: DIALOGTJENESTER OG PERSONLIG HELSEARKIV 1. Bruksvilkår Nedenfor følger vilkårene for din bruk av Dialogtjenestene og Personlig helsearkiv. Bruksvilkårene

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Tor Ottersen

Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren. Tor Ottersen Norm for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren Tor Ottersen Dilemma Konfidensialitet Ivareta pasientens integritet ved å beskytte alle opplysninger. Tilgjengelighet Pasienten skal sikres forsvarlig (best

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Innhold Normen Normens krav ved pasientkommunikasjon Faktaark 54 - Videokonsultasjon 2 Norm for informasjonssikkerhet Gjelder

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Norsk Helsenett Tromsø

Norsk Helsenett Tromsø Norsk Helsenett Tromsø Etablert: t 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål Driften finansieres av medlemsavgifter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål Ofte stilte spørsmål Rolleutforming og forståelse Forebygge, utrede & behandle Gir jeg helsehjelp nå? Hva med journalen? Internkontroll, hvordan? Påvirkning på innholdet i sin egen stilling Påvirkningsarbeid

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold

NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold NSFLIS fagkongress 25. september 2014 Alice Kjellevold Intet er saa rummeligt som Havet Mange forstaar det slet ikke, men aldri forstaar to det på samme Maade, Thi Havet har et særskilt Ord til hver især,

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten

Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten @Normen_no Sammen om velferdsteknologi på Agder 10. mars 2017 @johnhorve 10.03.2017 Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IS-7/2006. Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler

IS-7/2006. Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler IS-7/2006 Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler Heftets tittel: Rundskriv vedrørende tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Turnuslegekurs

Turnuslegekurs Turnuslegekurs 23.10.2013 Litt historie Pasient- og brukerrettighetene ble samlet i Pasient- og brukerrettighetsloven den 01.01.2012. Fra samme tidspunkt ble plikter og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene.

Detaljer

Juridiske betraktninger på reisemedisin

Juridiske betraktninger på reisemedisin Juridiske betraktninger på reisemedisin Oslo, 30. august 2015 Siri Næsheim Spesialrådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Tema Helseretten Forsvarlighetskravet Delegasjon av oppgaver

Detaljer

Nettvett i STFK. Retningslinjer og etiske regler. for bruk av datanett i STFK RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET. Versjon 1.0.

Nettvett i STFK. Retningslinjer og etiske regler. for bruk av datanett i STFK RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET. Versjon 1.0. SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJE FOR INFORMASJONSSIKKERHET Nettvett i STFK Retningslinjer og etiske regler for bruk av datanett i STFK Erstatter: - Utarbeidet ved: IKT-tjenesten Vedtatt/godkjent

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer