Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2"

Transkript

1 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling Epost Hardangerrådet iks Vambheim Leiv Dagleg leiar HOG Energi Lunde Ove Dagleg leiar Industriutvikling Vest AS Brundtland Børge Dagleg leiar Maritimt Forum Andersen Susanne Rislå Dagleg leiar Media Region Bergen / Mediarena Opsvik Stig Frode Dagleg leiar NCE Tourism Bårtvedt Randi Hovudprosjektleiar Osterfjord Næringssamarbeid Mjøs Lars Sekretariat Region Nordhordland Heradstveit Rune Dagleg leiar Reisemål Hardanger Fjord AS Andersen Hans Jørgen Reiselivsdirektør Samarbeidsrådet for Sunnhordland Gjerde Gro Jensen Dagleg leiar UPTIME Centre of Competence Vindenes Knut Dagleg leiar Felles presentasjon: Hardangerrådet IKS, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Region Nordhordland

2 Fylkestinget Ove Lunde Daglig leder 12. Juni 2014 Visjon og mål Visjon: «Hordaland skal være en ledende energiregion» Hovedmål: «HOG Energi skal sammen med andre bidra til økt verdiskaping, teknologi- og kompetanseutvikling til beste for regionen innen energiområdet»

3 Verdier og roller HOG Energi skal være: Fremsynt Strategisk Handlekraftig HOG Energi skal ivareta rollen som: Interesseorganisasjon Nettverks- og policyorgan Alliansebygger og samarbeidspartner Arbeidsform og fokusområder HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspill med myndigheter, industri og FoU

4 Resultater Infrastruktur for mottak og distribusjon av naturgass i fylket Bruk av naturgass i transportsektoren Energiverket på Mongstad Gassledningen Kollsnes-Mongstad Initiativtaker til innføring av biogass i transportsektoren i Hordaland Ilandføring til Sture og Mongstad fra Edvard Grieg og Johan Sverdrup ONS Stavanger, OTC Houston, Rio Oil og Gass og Offshore Europe i Aberdeen Styrket relasjonene mellom det politiske miljøet, næringsaktørene og FoU HOG Energi nyter tillitt hos eierne og næringsaktørene som et nødvendig strategisk og leveransedyktig redskap Viktige bidrag

5 Kollsnes/Sture Sterke industrimiljøer Mongstad Ågotnes Hanøytangen Bergen Eldøyane Viktige landanlegg Kollsnes Kårstø Melkøya Tjeldbergodden Mongstad Nyhamna Source: Statoil 2011 Sture

6 Veien videre - økt fokus på: Utslippsreduksjoner, fornybar energi og miljøteknologi Konkurranseevne og innovasjon i leverandørnæringen Samarbeid mellom politikk, næring og FoU En mer samlet energiregion

7 Presentasjon Fylkestinget 12. juni 2014 Inkubator - mål og ambisjonar Industriinkubator er knytt opp mot ei større industriverksemd (Statoil) og samling av industriverksemder. SIVA SF (Statlig selskap for industrivekst) har etablert programperiode og vi inngår i et nasjonalt nettverk av inkubatorer og næringshager. Visjon: Utvikle ny lønnsam forretningsverksemd og styrke eksisterande. Ambisjon: Skape minst 10 nye verksemder og fleire nye arbeidsplassar. Programperiode 5 år. Geografi: Mongstad spesielt, Nordhordland og Bergensregionen generelt.

8 Eigarar Næringslivet i Nordhordland registrerte aksjeselskap Andre større verksemder Statoil Western Geco Odfjell Drilling Norsk Gjenvinning Havforskningsinstituttet Frank Mohn Aker Halliburton, Oceaneering, Wilhelmsen Shipsservice COSL Drilling Tess Osv.

9 Hovedformål: Forretningsutvikling! Grunnleggende fokus: Idètilsig, Kvalifisering, Utvelging, Program og Overlevering Tre hovedoppgaver 1. Gründere(25%) 2. Bedrifter med vekstpotensial(50%) 3. Fellestiltak(25%) I regionen Nordhordland treng vi Fleire kontorarbeidsplassar sentralt i regionen Meir teknologiutvikling og innovasjon Ingeniørar ( ) Kapital, investorar og sterke fagmiljø Lokal arbeidskraft Fleire gründerar og nye forretningsidear Kurs- og kompetansehevende tiltak(etablerer kurs. og komp. senter) Fokus på salgs- og døråpnerfunksjonen

10 Noen inkubatorprosjekter - utdrag Mongstad Fjernvarme Mongstad Riggkai Beredskapsprosjekt samspill offentlig og industri Kurs- og kompetansesenter(uniko AS) Vannrensing raffineri og offshoreinstallasjoner Omsorgsteknologi CCS kompetansesenter Infrarød teknologi Produktutvikling vannsekk for kran og løft Etablerer nyskapingsmiljø sentralt i Knarvik Jobbmesse Fellesstand Business Region Mongstad oljemessen OTD Oppnådde resultater (3 år fra etablering) Vurdert ca. 40 ulike forretningsidèer Etablert 12 inkubatoravtaler 4 nyetablerte selskaper 2 omfattende utviklingsprogram i eksisterende bedrifter Hvorav en doblet antall ansatte fra 15 til 30 på ett år, øke oms fra mill på 3 år Aktiv profilering av mange selskaper «vi trenger å bli synlige» Pådriverrollen er viktigere enn direkte økonomisk støtte til bedriftene Eierbedriftene bruker oss mer nå en tidligere knoppskyting!! Henvendelser til inkubatoren har økt betraktelig det siste året Gode fellesprosjekter mange tiltak har fått omtale på lederplass aviser

11 «Det store bildet» - Nordhordland Betydelige kutt og omstillingstiltak hos oljeraffineriet Statoil Mongstad Viktig med ilandføring fra Johan Sverdrup Viktig med økt aktivitet på «Mongstadbase» PSW Group med betydelig vekst innen oljeservicebransjen Nordhordland er mer enn Mongstad Etablert Subsea Island som klynge på Radøy Mange spennende produksjonsbedrifter i positiv utvikling

12 Maritimt Forum Bergensregionen Susanne Rislå Andersen Foto: Solstad - Haakon Nordvik

13 Verdiskaping i Bergensregionen 1 komplett maritim klynge 27 milliarder kr i verdiskaping maritime arbeidsplasser 79 milliarder kr. i omsetning Flere ansatte i hele næringen i dag enn for 8 år siden Antall ansatte i maritim næring i 2004 og i Kilde: Menon Rederi Tjenester Utstyr Verft

14 Hovedprioriteringer Rammevilkår / Myndighetskontakt Synliggjøring/ Omdømmebygging Rekruttering/ kompentanse Gods fra land til sjø/ sjøtransport Maritimt Forum kontaktpunkt mot maritim næring Samhandling SATSINGS- OMRÅDE KLYNGE- PROSJEKT SYNLG- GJØRE OG OMDØMME MILJØ PROSJEKT KOMPETANSE OG REKRUTTE- RING MYNDIGHETS -KONTAKT MÅL MFB skal være en aktuell, slagkraftig og spisset nettverkorganisasjon som arbeider for hele den maritime klyngen, og bidra til økt maritimt klyngesamarbeid og koordinering med andre aktører. MFB skal synliggjøre og styrke den sterke maritime klyngen i regionen, for å øke næringens omdømme og attraktivitet. MFB skal bidra til økt satsing på miljøvennlige løsninger i maritim sektor MFB skal bidra aktivt med å bygge opp et sterkt maritimt utdanningsog forskningsmiljø i regionen (Kunnskapsklyng en), samt bidra til å rekruttere riktig kompetanse til næringen. MFB skal arbeide aktivt med myndighetskontakt for å sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

15 HVA VIL VI EGENTLIG OPPNÅ? Gjennomføre flest mulige tiltak som øker kontaktpunktene og som koordinerer innsatsen mellom næringsorganisasjonene/interessegruppene Stimulere til nærmere kontakt, mer åpenhet og økt samarbeid mellom enkeltbedriftene i klyngen gjennom konkrete prosjekter Dynamikken i klyngen vil da skape attraktive kompetansemiljøer og nyttige nettverk hvor man deler kunnskapsgrunnlag og lærer av hverandres erfaringer; 1+1=3 Dynamikken og kompetansen i miljøet vil tiltrekke seg de beste talentene, og derved generere nyskapning og sikre høy kvalitet Synliggjøring og omdømmebygging MARINADE Tall Ships Races 2014 FAKTA MARITIM

16 Kompetanse = norsk maritim industris fremste konkurransefortrinn Kompetansebygging og kunnskapsutveksling Sikre driftskompetanse gjennom nye utdanningsordninger Avklare Sjøforsvaret Etter- og videreutdanning - Gjerne modulbasert Shipping Trainee Revitalisering og sikre større volum ved inkludering av hele klyngen?

17 Målrettet rekruttering Oppdatere analyse kvinner i maritim næring Har tiltak vi satte i gang etter 2010 fungert? Hvordan er det maritime næringslivet satt sammen i 2014 Kompetansebygging og kunnskapsutveksling Powered by nature! Maritim kriseledelse Fra land til sjø Bybane til sjøs

18 Portalen for det åpne innovasjonsprosjektet innen materialteknologi og overflate åpnet. Bruk oss: Vi kjenner hele det maritime Norge!

19 Medieklyngens tre pilarer Media Region Bergen, MediArena og Media City Bergen Fylkestinget, Myrkdalen En Konsulentselskaper underskog Globale Regionale Nasjonale av små Nisjemedier teknologiselskaper FoU og kringkastere og lokale mellomstore leverandørindustri aviser selskaper - produksjonsselskaper, OPPSUMMERING gaming, 3d, annonsering, STATUS: div. medietech The largest regional newspaper in Norway Global market leader in (#1 International in Bergen) University broadcast Global of graphics, Bergen niche mediahouse Norw. School supplier of of Supplier Dept fishing, of of fishfarming media asset Economics and Norways sefood newscast #1 and Information content and Centre commersial automation. for Service management Media Science systems. Innovation broadcaster. Dept of (Headquarter) Informatics STATUS #1: Et mangfold innenfor bransjen The largest city tabloid in Norway International supplier (#2 in Bergen) Global providor of digital Bergen of online University viedeo Chr. educations Michelsen platforms. Bergen College platforms. Norways #1 Research Academy Media public Center service broadcaster Center (Hordaland for Innovation division) of Art and Design Dept for Computing and Science #2: Sunne virksomheter med gode resultater Etc.

20 Sentralisering Digitalisering Lokalisering OPPSUMMERING UTFORDRINGER: av TV2 UTFORDRINGER #1: Krevende endringer i markedet #2: Strukturelle endringer utfordrer Bergen Mediebransjen i Bergen møter utfordringer og muligheter med en offensiv holdning, konkrete tiltak og handlekraft

21 Hovedelementer i satsingen frem til i dag Media Region Bergen: Medlemsorganisasjon for bransjen i Bergen og omegn MediArena: Prosjekt som jobber aktivt med utvikling av klyngen MediaCity Bergen: Nærings- og kunnskapsparken i Lars Hilles gate MediArena

22 Mediarena er et klyngeutviklingsprosjekt som skal bidra til å skape økt innovasjon, verdiskaping og vekst i mediebransjen i Bergen. Fire hovedområder i handlingsplanen: #1: Nettverk og samhandling i bransjen #2: Samhandling bransjen og FOU #3: Understøtte MediaCity Bergen som hub #4: Varige organisasjonsmodeller for bransjen

23 Mediarena Nettverk FOU Media City Bergen Forberede NCE Serie med frokostmøter Speeddating MCB som hub Kompetanse Innovasjonsworkshops Matchmaking Greenhouse Søknad Gründerprogram Oppgaver/prosjekter Inkubator Samhandlingsprosjekter Forskningstiltak Medialab Rekruttering Utdanningstilbud Besøkssenter Profil & web Aktiviteter Internasjonalisering Klynge til klynge Media City Bergen

24 Media City Bergen er en nærings- og kunnskapspark for mediebransjen - og en hub i en bredt sammensatt medieklynge. +

25 + SMB og leverandørindustri + Greenhouse Flexdesk Fixdesk Fixoffice

26 + Lab + Besøkssenter m.m.

27

28

29 Media Region Bergen

30 Media Region Bergen er bransjens medlemsorganisasjon og alle prosjekters mor - utgjør ett felles innsatspunkt for bransjens aktører mot de ulike prosjektene og delprosjektene. STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% MediaCity Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET

31 STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET

32 STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx% MULIGHET MULIGHET Medialab (teknologitung lab forskning og utv.) STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx% MULIGHET Medialab (teknologitung lab forskning og utv.) MULIGHET + Besøkssenter og nye prosjekter

33 Kort oppsummert : Hovedelementer i satsingen Media Region Bergen: Medlemsorganisasjon for bransjen i Bergen og omegn MediArena: Prosjekt som jobber aktivt med utvikling av klyngen Media City Bergen: Nærings- og kunnskapsparken i Lars Hilles gate

34 Visjon: Et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

35 NCE TOURISM FJORD NORWAY FYLKESTINGET 12. juni 2014, Myrkdalen 1 2

36 Er dette nok? 3 Visjon. Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser. 4

37 Opplevelsestema & tverrgående temaer. Verdt-en-reise opplevelser Fjordlandskap Ski / Vinter Vandring Sykkel Fiske Padling & elvesport Arkitektur Tverrgående tema Fjordkultur Infrastruktur Kompetanse Kulturarv, Matkultur Overnatting, Servering, Transport, Formidling Pakketering, Kvalitet, Konseptutvikling, FoU, Bærekraft 5 VANDRING 6

38 SKI / VINTER 7 SYKKEL 8

39 FISKE 9 PADLING & ELVESPORT 10

40 ARKITEKTUR 11 KULTURARV 12

41 MATKULTUR 13 NCE Tourism Fjord Norway har et 10- års perspektiv. Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode Kontraktsperiode 1 Arena Project Innovativ Fjordturisme

42 Hovedmål. NCE Tourism Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet. 15 Misjon. Med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene skal NCE Tourism Fjord Norway legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FoU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. 16

43 Produktutviklingsavdelingen for opplevelser i Fjord Norge-regionen. De små Opplevelsesbedrifter Evaluere Implementere Profesjonalitet Miljøfokus Lønnsomhet Utforske Utforme De store Overnatting Transport Formidling 17 «Å samle aktørene regionalt er et sukesskriterium for å nå fram på det nasjonale og internasjonale markedet.» Erik Østlie, Markedssjef Destinasjon Voss 18

44 «Odda kommune har no ein oppsving vedr turistbesøk. Og no på tysdag var det faktisk ikkje ledige hotelrom i Odda. Det har ikkje hatt sidan 1904» Jostein Soldal, Dagleg leiar OpplevOdda, 14. juni ww 20

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Hordaland fylkesting 12.juni 2014 Reisemål Hardanger Fjord AS Hans Jørgen Andersen - reiselivsdirektør Hardanger 1200 reiselivsårsverk - over ein milliard kr/år 1. Kort om RHF 2. Arbeidsoppgåver 3. Nettverksorganisasjon 4. To case på resultat og døme på arbeidsmetode 5. Vegen vidare

56 Mål Reisemål Hardanger Fjord Auke i Hardanger sin marknadsandel overnattingsdøger i Norge og på Vestlandet God informasjon til besøkande God og effektiv marknadsførar av Hardanger Om Reisemål Hardanger Fjord Etablert medlemsverksemder Omfattar 7 Hardangerkommunar 3 tilsette Omsetning 6 mill/år

57 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web Trykk 2014 Hardangerguide 3 språk Hardanger ferietips norsk Innovasjon Norge vandring 5sp IN Norgeskatalog 13 språk IN Norgeskart IN Norge DM Fjord Norge Reiseguide 9 sp div

58

59 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

60 Kunde Destination Marketing Organisation (DMO) Professional Conference Organiser (PCO) Reisebyrå Wholesaler/ Turoperatør Destination Management Company (DMC) Incoming operatør Verksemd

61

62 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

63

64

65 TV/film-produksjonar vår/sommar 2013 Tina Nordstrøm New Scandinavian cooking Ulvik, Folgefonna, Kvam.. Polsk kjendis TV-kokk Robert Maklowicz Ullensvang, Ulvik, Kvam, Folgefonna.. Alt for Norge Eidfjord/Ulvik 71 grader nord - Eidfjord Ingen grenser - Folgefonna m.m. Kari Traa - Ulvik Japansk TV x 2 - Kvam, Ulvik.. Italiensk TV, Rudolf Adventures Ulvik, Odda, Folgefonna, Kvam.. USA,spelefilm, sekvensar frå Trolltunga 2013: 26 presse/tv/film-team på besøk Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

66

67

68

69 RHF- ein nettverksorganisasjon Fjord Norge Innovasjon Norge, reiseliv. heime/ute lokale reiselivsverksemder over 100 medl. lokale reiselivslag i 7 kommunar Fjord Tours Statens vegvesen/nasjonale turistveger Hordaland fylkeskommune Destinasjon Voss Samarbeidsrådet for Sunnhordland Destinasjon Haugesund & Haugalandet Hardangerrådet Kysteventyret Bergen reiselivslag Hallingdal reiseliv Turoperatørar, Color Line, DFDS, Stena Line osv Hardanger musikkfest Japan Hardanger Club NCE Tourism Fjord Norway Norwegian Frukt og bær rundt neste sving Trip Advisor... Case 1 Turoperatør etablerar tur i Hordaland

70 Case 2 Marknadsføring Trolltunga

71 kva gjorde me og kvifor AIDA - fokus på A nr.1 Nr.1 bilete i all kommunikasjon frå 2010: Trolltunga Kommersiell aktør Opplev Odda Trolltunga tilgjengeleg! Praktisk Praktisk finne bilete og kjøpe rettar til bruk samarbeid med Fjord Norge , i eigen regi og kjøpt: 18 mill Trolltunga bilete trykt i tillegg presse, web, sosiale medier Tema for pressemeldingar/some Har teke fyr snøballen ruller på SoMe Besøk frå 1.000( 09) ( 13)

72 bruk

73 Fjord Norge reiseguide2014

74

75 IGW jan 2014

76 NYC juni 2014

77

78

79 30.mars People.com.cn (rank nr 35 i Kina, rank 216 i verden). elong.com (rank 292 i Kina) go.wuhan.net.cn, big5.xinhuanet.com (rank 40), travel.huanqiu.com (rank 59), art.china.cn, ln.xiahuanet.com, jingguan.yuanlin.com, travel.gooniu.com, zsnews.cn

80 Stavanger Aftenblad okt 2011

81 Finansavisen 1.juni 2013

82 HF 30. sept 2013 BT 1.okt 2013

83

84 Kva seier turistane?

85 Me on one of the most exciting places in Europe, located in Norway about ft above sea level and ft above the ground. Flickr.com facebook Für jeden passionierten Wanderer allerdings ist die Trolltunga-Trollzunge ein absolutes Muss. Scandinavien-blog.com Aug 2011 Google + Flickr Flickr A little over a year ago on reddit I saw a picture of a guy sitting on the edge of a rock. Not just any rock, but a clip of a rock that jets out of a vertical side of a mountain with a 350 meter drop. In the comments I discovered that the photo was of Trolltunga and is right near by in Odda Norway. Along with some other trolls from Trolltech we rented a car and drove to Odda. facebook Excellent! Thank you for the information. Visiting Norway hadn't, until this photo, been of much interest to me but now I'd like to plan a trip. It looks stunning, and I love traveling in mountains. I've done a little mountaineering but prefer to NOT need an axe and crampons. :) The opplevodda site mentioned that you just need to be in "normal" shape to do the hike. But does that mean normal shape for a Norwegian?? I do a little nordic skiing and it seems that Norwegians are typically very, very fit! Cheers-

86 Utvikling gjestedøger hotell i Hardanger

87 Takk for meg! Reisemål Hardanger Fjord AS Hans Jørgen Andersen - reiselivsdirektør

88 PRESENTASJON FOR FYLKESTINGET 12.JUNI 2014 UPTIME CENTRE OF COMPETENCE Knut Vindenes, Daglig leder STATUS Alle mål er oppnådd! Vurderer sammenslåing med HOG Energi

89 FLEIP ELLER FAKTA Idéen om senteret kom fra Statoil i Intensjon om å gjøre kommunikasjon med leverandørindustri enklere. FLEIP Senteret har også navnet Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold, med forkortelse «SMODV» FAKTA PARTNERE PER JUNI 2014 Industriselskaper Andre

90 UPTIME CENTRE OF COMPETENCE Visjon: UPTIME Centre of Competence skal skape morgendagens løsninger for drift og vedlikehold Forretningside: UPTIME Centre of Competence skal gi økt konkurransekraft og kompetanse innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold Overordnede strategiske mål: Etablere en uavhengig samhandlingsarena for maritim og offshore drift og vedlikehold Styrke kompetanse og utdanning relatert til drift og vedlikehold Styrke teknologi- og tjenesteutvikling innen maritim og offshore drift og vedlikehold PRIORITERINGER Å oppnå god økonomi Gjennomføre prosjekter som har stor betydning for bransjen og våre partnere Levere bidrag til prosessen med å gjøre offshorebransjen mer kostnadseffektiv Bidra til å «knekke koden» ift Real Time Risk Management og Condition Based Maintenance

91 PROSJEKTER Innovasjon i verdikjeden innen offshore Vedlikehold og Modifikasjon Åpen innovasjon på tvers av bransjer («Ocean innovation») Gassdrift / LNG i maritim sektor Videreutdanningskurset Planspesialisering

92 Hordaland fylkesting, Myrkdalen, Gro Jensen Gjerde Leiv Vamheim Rune Heradstveit Me - 3 regionråd ønskjer å presentera oss samla. Fordi me: Er heilt ulike dei andre bransjeorganisasjonane her i dag Er regionane sin utviklingsaktør i Hordaland Har mange like utfordringar og ønskjer regional vekst Har 50 års samanhengande samarbeidsrøynsle utvikla frå tiltakskontor til samfunnsutviklar Er kommunane, fylkeskommunen og staten sin forlengja arm der folk bur. Har ein felles bodskap å presentera.

93 Er organiserte som Interkommunale selskap (IKS) eigd av kommunane / herada Har Regionting, Representantskap, Regionråd, styre og dagleg leiar Har mange interkommunale faglege nettverk og team for tenestesamarbeid Har føremål å styrkja regionen gjennom tettare samarbeid ved: 3 Prioriterte hovudområde: Politisk samordning Fagleg samarbeid Samfunns- og næringsutvikling m.a. gjennom Partnarskapsavtale med HFK

94 Partnarskapsavtalane mellom dei ulike regionkontora har vore sidan 2007 Dei har i stor grad vore knytt opp til næringsarbeid men har i oppgåver vore individuell Tilskota frå fylkeskommunen er gjeven for å utføra næringsretta utviklingsarbeid Felles er at dei regionale kontora fungerer som eit bindeledd mellom fylkeskommune, næringslivet og kommunane i dei ulike regionane Partnarskapsavtalen har styrka oss i arbeidet og gjeve oss legitimitet og gjort oss i stand til å utføra både 1.og 2.linjeteneste mot etablerarar og bedrifter eller sikra denne tenesta gjennom andre. Avtalane har vore sterkt knytt opp til direkte næringsarbeid.

95 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Regional utvikling kryssing av Langenuen statlege omorganiseringar organisering av helseforetak kommunestruktur Byregion programmet Stord som motor for regional utvikling? Infrastruktur ferjefri kyststamveg E39 E134 Aust-vest korridor internt i regionen

96 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Næringsutvikling etablerarkurs, rådgjeving- rettleiing regionalt næringsfond matprosjekt klynge bransjar Omdømme og rekruttering Reiseliv utvikla Visit Sunnhordland regionale og fylkeskommunale prosjekt, sykkel og vandring,båt mm. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Planarbeid Interkommunal strandsoneplan, kystsone, kommunestruktur, Byregionprogrammet Stord lokomotiv for vekst og utvikling? Kompetanse teknisk fagskule, HSH, KVV kompetanse, karrieresenter, studiesenter i Kvinnherad, kompetanseprogram kompensasjonsmidlar. Folkehelse Sykkel og vandring

97 Hordaland fylkesting Myrkdalen,12. juni Foto: Eivind Senneset / Regionrådet Hovudsatsingar i Regionen for tida 50 års godt regionsamarbeid på god veg mot nye høgder har mykje interkommunalt samarbeid Døme på samarbeid som er etablert: IKT Nordhordland felles for 9 kommunar Felles Legevakt og ØH-senger for 9 kommunar Under arbeid: Nordhordlandspakken AS «E39 Bergen-Nordhordland» Planlegging Regionalt helsehus i Knarvik 8000 kvm Kommunestruktur 2015 Omdømmeprosjekt Region Nordhordland (med BRB)

98 Næring Etablerarverksted etablerarverksemd Team Nordhordland Eit fagleg nettverk med fokus på etablerarhjelp og nærings- og samfunnsutvikling Regionalt næringsfond Årleg tildeling iht kriterier frå FK Starta arbeidet med Interkommunal nærings- og samfunnsplan og Interkommunal næringsarealplan Nytt prosjekt: Smaken av Nordhordland Løfte fram gründarar i Nordhordland som ønskjer å skape næring basert på lokal mat. Nordhordland Biosfæreområde Biosfæreområde - forprosjekt Vert Norge sitt første UNESCO biosfæreområde Det skal utviklast i pakt med regionen sine føremon og dei krav som er stilt frå UNESCO. Og skal bli et modellområde for bærekraftig samfunnsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt

99 Nordhordland Biosfæreområde DEN GEOGRAFISKE AVGRENSINGA Biosfæreområdet vil omfatte 10 kommunar (Nordhordland + Øygarden). I tillegg vil delar av Vik, Voss og Høyanger vere inkludert. Gje næringsliv, forsking og befolkning ein arena for dialog, informasjon og samhandling Gje innbyggjarane større innverknad på korleis framtida skal sjå ut Forsking og undervisning Nordhordland Biosfæreområde RESSURSPROFIL oljeutvinning fjellbeiter skipstrafikk fiske landbruk/ bustader oljeraffineri vasskraft hav kyst strandflate fjord fjell

100 HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid Merkevare Hardanger HARDANGERKONFERANSEN Årleg tilbakemelding om utviklinga i regionen og om tiltak for å utvikla regionen.

101 Nokre prosjekt. Sjå utdelt oversyn: Internasjonale Hardanger

102 Matsatsing i Hardanger SIDER og SAFT Korleis ønskjer me det skal vera i framtida? Partnarskapsavtalane er svært viktig for å formalisera det tette samarbeidet som har vore og bør fortsetja og forsterkast! Alle regionane treng ikkje vara gode på alt, men finna sin plass. Difor må framtidige partnarskapsavtalane og ha ein individuell del. Ut i frå handlingsprogram kjem det tydeleg fram at samarbeidet må ha eit breiare fokus enn avtalane som har vore og gjerne meir knytt til utviklingsoppgåver. Regionråda arbeider mykje breiare enn med berre etablerarrettleiing. Dette vil og vera ryddigare høve til dei aktørane som berre arbeider med næringsutvikling og bransjar

103 Treng fylkeskommunen regionråda? Vidareføra som no? Utvikla og auka? Avvikla? Skal Hordaland fylkeskommune lukkast i sine satsingsområde, er dei avhengig av sterke regionar som utøvarar av strategiane. VÅRT TILBOD ER UTVIKLA OG AUKA SAMARBEIDET!

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer