Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill til Statsbudsjettet for Det er ikke mye man får si på 5 min, vi må prioritere budskapet og har valgt å fokusere på behovet for overgangsordninger ved innføring av deponiforbudet kombinert virkemidler for å etabelere ny behandlingskapasitet for restavfall sier Styreleder Pål Mikkelsen. Avfall Norges synspunkter har kommet frem gjennom innspill på Høstmøtet, arbeidsgruppen og etter en diskusjon i styret. I kortform er budskapet: Avfall må i sin helhet vurderes som en fullverdig fornybar ressurs CO2-avgiften må holdes på dagens nivå kun prisjustering Forslaget om å øke avgiften med kr 18,- per tonn avfall må trekkes tilbake Økt avgift vil bidra til mer avfallseksport til Sverige og bidra til å hindre etablering av energigjenvinning fra avfall i Norge Behov for overgangsordninger tilknyttet det varslede deponiforbudet Du kan lese mer om statsbudsjettet på side 3 og 4. Håkon Jentoft, Avfall Norge Kompost- og biogassanlegg igjen på nett! Etter noen år med pause er oversikten over biologiske behandlingsanlegg igjen på nett. Da NRF gikk over til ny nettpubliseringsløsning i 2004 måtte den gamle databasen og oversikten over komposteringsanlegg i Norge tas av nett. Databasen var kommet i stand med finansiering fra ORIO-programmet. Flere løsninger for presentasjon ble vurdert og det ble evaluert hvilket nivå en slik oversikt burde ligge på. Med arbeidsgruppen for biologisk behandling som rådgiver har vi nå omsider landet på en forholdsvis enkel oversikt med visning i tabellform. Oversikten finner du her: Ønsker du å legge inn eget anlegg eller tipse andre om det, finner du lenken for å legge inn informasjon her: Henrik Lystad, Avfall Norge U T G I T T A V A V F A L L N O R G E

2 Studietur til UK Samfunnsaktør... Vår bransje er en viktig samfunnsaktør, en voksende industri og et bredt fagområde. Bransjen håndterer mange forskjellige typer avfall og yter service ovenfor hele samfunnet. Uansett om det er en husholdning, enkeltmenneske, kontorvirksomhet, helsevesen, utdanningsinstitusjoner, næringsliv eller industri, så produserer absolutt alt og alle ulike typer avfall. Absolutt all virksomhet i samfunnet. Hva skjer om avfallsdunken ikke blir tømt som den pleier å bli. Befolkningen tenker vel ikke over dette, men tar det som en selvfølge. Men uten oss stopper Norge. Bransjen er etter hvert også en betydelig næringsaktør. Den skaper virksomhet og arbeidsplasser i landet. Bransjen behandler ressurser og skaper nye produkter. Dette momentet må vi bli flinkere å fortelle samfunnet og politikerne lokalt og sentralt; hva er det vi utfører og skaper av verdier. Dette er viktig i forhold til å forstå bransjens behov for gode og forutsigbare rammevilkår. Potensialet er også stort i forhold videre utvikling som samfunnsaktør. Blant annet kan bransjen, foruten å produsere varme og strøm, produsere gass og biodiesel og forsyne et landsdekkende nett for kjøretøyer som går på slikt drivstoff. Ikke bare langs E6 men hele landet, om rammebetingelsene legges til rette for dette. Vi må følgelig bli bedre til å fortelle samfunnet og politikerne hvilket potensial bransjen representerer, og at bransjen er en viktig samfunnsaktør som er opptatt av samfunnsansvaret. En bransje som kan bidra til betydelig utvikling av landet om rammebetingelsene legges til rette for dette. Hilsen Håkon M. Dahl Direktør, Avfall Norge Avfall Norge, ved arbeidsgruppen for deponering, arrangerte september en studie- og nettverkstur til UK. Studieturen ble planlagt og gjennomført i samarbeid Multiconsult AS, Etech, Veolia, Cetco, ESA, Golder og med faglig bidrag fra flere av deltakerne. En spesiell takk til Cetco som også sponset middag på byen i Liverpool. Foto: gruppebilde fra Welbeck landfill site Med deltakelse fra både aktuelle leverandører, konsulenter, myndighetene og mange deponi eiere ble turen lærerike og nyttige dager for hele 30 deltakere. Turen omfattet bl.a befaring på Welbeck landfill site som var under utvidelse med en ny deponicelle. Her fikk vi et inntrykk av hvordan EU kravene til dobbel bunntetting og drenering av sigevann av håndteres i England. I dette tilfellet med 0,5 m lokal leire som legges ut, avrettes og komprimeres. Deretter en bentonittmembran direkte under en HDPE membran som beskyttes med en kraftig geotekstil, og et dreneringslag av 0,5 m pukk over hele bunnarealet. Vi var også på fabrikken som hadde produsert bentonittmembranen og fikk demonstrert bl.a performance testing av membrankonstruksjoner. Meget nyttig. Foredragene fra Golder, Cetco og ESA var også relevante og ga Fagprat om deponi design? ideer til nye temaer og prosjekter. Det faglige utbytte av studieturen ble som forventet godt, og mange har i tillegg pekt på nettverksbyggingen som en slik studietur bidrar til som svært verdifull. Det er derfor gledelig at det også økonomisk er mulig å arrangere studieturer av høy kvalitet til en rimelig pris. Avfall Norge vurderer å følge opp med nye studie- og nettverksturer i 2007, og gjerne i samarbeid med andre. De som eventuelt har ideer og kontaktnett for aktuell studieturer oppfordres til å ta kontakt. Stein Lorentzen 2 Trykket på resirkulert papir

3 Avfall Norge forsøker å påvirke statsbudsjettet 3/ 06 Statsbudsjettet for 2007 ble fremlagt 6. oktober. Budsjettet inneholder lite nytt for oss i avfallsbransjen. Intet nytt kan være godt nytt, men vi har likevel plukket ut noen områder der vi ønsker å formidle alternativer eller initiativ fra politikerne. Finansdepartementets budsjett Sluttbehandlingsavgiften sorterer under Finansdepartementet. For avfall til deponi prisjusteres avgiften Finansminister Kristin Halvorsen fra 416 kroner til 423 kroner for anlegg som oppfyller kravene i deponiforskriften og fra 542 kroner til 552 kroner for andre anlegg. For avfall til forbrenning prisjusteres alle parametere bortsett fra krom som reduseres kraftig og CO2 som økes kraftig. Nettovirkningen er av Finansdepartementet beregnet til 11. millioner kr. i økt avgift. Avgiftsøkningen isolert sett er ikke stor. Vi har likevel fått tilbakemelding om at signaleffekten av avgiftsøkningen er negativ på alle de som nå er i ferd med å planlegge investeringer i ny kapasitet for energiutnyttelse av avfall. Avfall Norge ser at avgiften på CO2 i seg selv er konsistent med andre avgifter på CO2. Men til forskjell fra disse utslippene vil ikke en økning av avgiften være styrende overfor hvor mye CO2 som slippes ut, eller hvor mye fossile materialer som puttes inn i et forbrenningsanlegg. Tvert i mot har jo Miljøverndepartementet inngått avtaler om 50 % energiutnyttelse av plastemballasje. Og her inngår energiutnyttelse i avfallsforbrenningsanlegg som viktig del av måloppnåelsen. Innføring av deponiforbud for nedbrytbart avfall vil også kreve at en større del av avfallet går til energiutnyttelse. Regjeringen sier ikke noe om hvordan dette skal realiseres, men en avgiftsøkning gir jo et signal om at forbrenning ikke skal fremmes. Miljøverndepartementets budsjett Avfall Norge savner en større omtale av avfallsområdet under Miljøverndepartementets budsjett. Departementet har i stor grad kopiert teksten fra fjorårets budsjett, og svarer ikke på de utfordringer Avfall Norge det siste året har presentert overfor departementet. Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall: Miljøverndepartementet har tidligere varslet at det vil bli innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall fra Avfall Norge støtter dette virkemiddelet, men har oppfordret Miljøverndepartementet til et samarbeid om hvordan forbudet skal iverksettes for å kunne få til en effektiv måloppnåelse til lavere kostnader, først og fremst for kommunene. Departementet har valgt å se bort fra denne invitasjonen. I stedet har departementet skap uro i avfallsbransjen gjennom budsjett-teksten orientere om at de vil vurdere å innføre et forbud. Etablering av ny behandlingskapasitet for avfall: Deponiforbudet vil kreve ny behandlingskapasitet for ca. 1 million tonn avfall. Departementet har ikke utviklet noen strategier eller virkemidler for å utløse en slik kapasitet. Departementet har heller ikke sagt noe om hvilken type avfallsbehandling som foretrekkes. Hvis markedet skal løse oppgaven, er det viktig at dette uttrykkes klart fra departementet og at det også kommuniseres gjennom hvordan eksisterende virkemidler brukes og utvikles. Holdningskampanje mot forsøpling: Avfall Norge har tatt initiativ til og har administrasjon for holdningskampanjen Hold Norge Rent. Vi har tidligere fått positiv respons fra Miljøverndepartementet på vårt initiativ, men har de to siste årene ikke fått respons på de henvendelser vi har gjort for finne frem til en permanent finansiering av kampanjen. Vi ber komiteen be Miljøverndepartementet om å finne frem til en permanent ordning for finansiering av holdningskampanjen Hold Norge Rent. Forts. neste side Trykket på resirkulert papir 3

4 Olje- og energidepartementets budsjett Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall vil kreve ny behandlingskapasitet for ca. 1 million tonn avfall. Avfallsbransjen planlegger nye behandlingsanlegg for mellom 3 og 4 milliarder kr. knyttet til biologisk behandling og energiutnyttelse av avfall. Avfall til energiutnyttelse har en stor andel fornybar energi og vi ber om at avfall som energikilde kommer inn under de programmer og støtte ordninger som nå planlegges for økt fornybar energi. Avfall Norge har sammen med andre bransjeorganisasjoner tidligere sendt inn innspill om at støtteordningen må være: Produksjonstilskudd er mer målrettet enn investeringstilskudd Selektiv søknadsbehandling skaper usikkerhet. Avfall Norge ber om en rettighetsbasert, prosjektnøytral feed-in tariff vil sikre alle prosjekter samme rammevilkår, slik det er i de fleste andre sektorer, og overlate til markedet å finne de beste prosjektene. Vi forutsetter at det utarbeides objektive kriterier som vil sikre en mest mulig forutsigbar tildelingspraksis. Produksjon av fornybar varme har samme behov for forutsigbare rammevilkår som fornybar kraft, og at argumentene for en rettighetsbasert, prosjektnøytral støtteordning er minst like gyldige her. Finansieringen av ordningen må ha langsiktig troverdighet. For at feed-in skal kunne utløse investeringer med en lang økonomisk levetid, må investorer ha full tillitt til at utbetaling faktisk vil finne sted gjennom hele den tidsperioden som er avtalt, slik at støtten ikke kan bortfalle eller reduseres for eksempel som en følge av et politisk linjeskifte. Støtte til infrastruktur for fjernvarme Håkon Jentoft, Avfall Norge Finn ut hvilket regelverk som gjelder for avfallsbransjen Nettstedet sikter på å bidra til å gjøre det enkelt å holde seg orientert om gjeldende krav, og å etterleve disse. Nettstedet ble lansert i 2005 og skal ferdigstilles i Regelhjelp.no er et felles sted for formidling av regelverk fra flere forvaltningsgrener, og skal favne mange samfunnssektorer og de fleste bransjer. Regelhjelp omfatter regelverk fra: Statens Forurensingstilsyn (SFT) Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) Mattilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Prosjektet Regelhjelp.no har sin bakgrunn i regjeringens satsing på Et enklere Norge. Prosjektet er igangsatt og drives av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med deltakelse fra Justis- og politidepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Anniken Grundt, Avfall Norge Nedlegging av nrfo.no som domene 1. juli i år skiftet Norsk renholdsverks-forening navn til Avfall Norge. Samtidig skiftet vi domene navn for e-poster og websider fra nrfo.no til Avfallnorge.no. Vi beholdt imidlertid domene nrfo.no i en periode, men nå blir dette lagt ned. E-posten nrfo.no ble stengt allerede i september. Dette skjedde litt før vi hadde regnet med. For å nå oss på e-post må du derfor nå bruke for å komme frem til oss. Du finne både telefonnr. og e-post på hjemmesidene våre. Nettstedet nrfo.no vil bli stengt i løpet av kort tid. Det er derfor lurt å allerede nå legge om denne favoritten til ny korrekt adresse. 4 Trykket på resirkulert papir

5 Stor aktivitet i FEAD Avfall Norge har i tre år vært medlem av FEAD, (Fédération Européenne des Activitéts du Déchet et de l Environnement). FEAD holder oversikt over regelverkutviklingen i EU, og er også en møteplass for avfallsorganisasjoner fra hele Europa og dermed en viktig plass for å knytte kontakter. FEAD sekretarieat ledes av Nadine de Greef og sammen med henne arbeider 3-4 medarbeidere på å holde oversikt over EU-prosesser og å sy sammen posisjonsnotater fra medlemmene og formidle dette videre til byråkrati og politikere i EU. Det er ingen enkel jobb! For det første er utvikling av regelverk i EU en langt mer dynamisk prosess enn det vi er vant til fra Norge. Et direktiv utkast har mange runder i byråkratiet, mellom byråkratiet og de som blir berørt av direktivet og etter hvert mellom kommisjonen, EU-parlamentet og de aktuelle ministere. Dette gjør at men hele tiden må holde oversikt over både opprinnelige forslag, forslag fra politikere i parlamentet og andre interesseorganisasjoner. Men ikke minst krever det at medlemmene i FEAD blir enige om sitt standpunkt. I forbindelse med posisjonsnotat for det nye Avfalldirektivet ser vi at de store medlemmene i FEAD fra Tyskland, England, Italia og Frankrike ikke blir enige seg i mellom og forsinker prosessen kraftig. FEAD har en arbeidsgruppestruktur som ligner på Avfall Norge sin. Håkon Jentoft har deltatt i arbeidsgruppe for forbrenning og gjenvinning, mens Henrik Lystad har deltatt i arbeidsgruppe for biologisk behandling. Aktuelle saker i FEAD Arbeidet med det nye Rammedirektivet for avfall er det viktigste området for FEAD for øyeblikket. Direktivutkastet har hatt sin første lesning i EU-Parlamentet. FEAD har utarbeidet kommentarer til en rekke av punktene i direktivet. Etter min oppfatning er de viktigste: Avfallshierarkiet: FEAD ønsker å bruke avfallshierarkiet som veiledende prinsipp med et trins hierarki. Definisjon av gjenvinning: FEAD ønsker å inkludere forbehandling som en del av gjenvinningsprosessen. Definisjon av energigjenvinningsanlegg R 1. FEAD ønsker å koble kravet til anlegget med definisjonene gitt i dokumentene i Best Available Tehcnics (BAT). Utgangspunktet er fortsatt Kommisjonens forslag, men i BAT dokumentene er det i større grad åpnet opp for å ta hensyn til lokale forhold. FEAD savner en definisjon av sluttbehandling (disposal) i direktivet og mener at dette må være med i et rammedirektiv. Når avfall opphører å være avfall (End of Waste): Rammedirektivet åpner opp for at avfall kan omdefineres til produkter etter nærmere bestemt regler. Bl.a. foreslår kommisjonen at godkjennelse skal utføres i en egen beslutningsprosess (comotology) som er en administrativ prosess. Her ønsker FEAD at dette skal være en politisk beslutningsprosess som sikrer mulighet for innsyn og påvirkning. Når det gjelder kravene i direktivet for når noe kan omklassifiseres er det satt opp to forutsetninger som skal være oppfylt for at en bestemt avfallskategori kan komme på tale å bli gjort om: a) at omklassifiseringen ikke må føre til en generell negativ påvirkning av miljøet, og b) at det skal eksistere et marked for et slikt sekundært produkt, materiale eller stoff. Det pågår en stor diskusjon i FEAD om hvorvidt Solid Recoverd Fuel (SRF) skal kunne forlate avfallsregelverket og bli et produkt. Totalt er det fremmet 622 endringsforslag til kommisjonens opprinnelige forslag. Det er derfor et stort arbeid å gjennomgå alle disse forslagene og finne frem til en konsensus både innad i Parlamentet og mellom Parlamentet og kommisjonen. Her er det muligheter for påvirkning, men FEAD er ikke alene om å forsøke å få til dette. Håkon Jentoft, Avfall Norge Trykket på resirkulert papir 5

6 Rammebetingelser for avfallshåndtering oversikt over pågående prosesser. Avfall Norge overvåker våre myndigheter og forsøker å følge med på hva som skjer. Det er ikke lett, men her er hva vi pr i dag ( ) har oversikt over: Norge, Stortinget, Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn Sak Status Avfall Norge kommentar Deponiforbudet for nedbrytbart avfall fra SFT har fått oppdrag med å finne frem til hvordan forbudet skal praktiseres. Sluttbehandlingsavgiften Rammebetingelser for økt energiutnyttelse i Norge Lovendring om interkommunalt samarbeid Md har midlertidig stoppet SFT i utsendelse av formell høring på endring av deponiforskriften. Det er uklart når høringen vil komme. Avgiften prisjustert i statsbudsjettet med unntak for krom som er redusert og CO2 som er øket. Pressemelding fra Oed om sterk satsing påfornybar energi over en 10 års periode. Men hvordan midlene skal fordeles og tildelingskriterier er ikke klare. KRD har lagt frem Ot. Prp. Nr 95 ( ). Her foreslås det å innføre vertskommune som mulighet for interkommunalt samarbeid om forvaltning. Du finner Ot.prp Avfall Norge har sammen med Bellona og Norsk Industri sendt en henvendelse til Miljøvernministeren med anmodning om en avklaring av om deponiforbudet fortsatt står ved lag. Avfall Norge har bedt regjeringen se på nytt om det er riktig å øke CO2 avgiften Avfall Norge har sammen med andre organisasjoner fremmett forslag om å etablere produksjonstilskudd for fornybar energi. Vi ønsker også rettighets baserte tilskudd fremfor egne søknadsprosesser. Så vidt vi kan se vil dette ikke påvirke det etablerte samarbeidet i interkommunale selskaper. Men det gir heller ikke mulighet for å delegere forvaltningsoppgaver til eksisterende samarbeid. I EU Sak Status NRF kommentar Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste Rammedirektiv for avfall Strategien er utarbeidet og danner grunnlag for Rammedirektivet for avfall, se under. Rammedirektiv er oversendt fra Kommisjonen til Rådet og Parlamentet. Parlamentet har gjennomført høringer og kommet med sine forslag til endring. Størst uenighet er knyttet til definisjon av gjenvinning, end of waste, dvs om avfall kan slutte å være avfall og bli et produkt, forholdet til avfallshierarkiet og forslaget om å inkludere farlig avfallsdirektivet. 6 Trykket på resirkulert papir

7 Direktiv for grensekryssende transport Direktiv om kjemikalier i produkter- REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) Regulering av POP (Persistent Organic Pollutants) IPPC (Direktiv om integrert forebygging og begrensning av forurensning) innføring av BAT (Best Availible Technology) på avfallsområdet Vedtatt i sommer. REACH er under sluttføring i Parlamentet. Ikke en EU-prosess, men under den såkalte Stockholm protokollen. Det er vedtatt et BREF-dokument (BAT Reference Documents) på avfallsforbrenning. Det er vedtatt BREF-dokument på energiproduksjon Avfall Norge antar at direktivet ikke får store konsekvenser for norsk avfallspolitikk. Avfall Norge har fulgt prosessen gjennom medlemskap i FEADS arbeidsgruppe for forbrenning. Avfallsforbrenning vil komme inn under regelverket gjennom at POP vil kunne finnes i flygeaske og bunnaske. Avfall Norge har tatt opp med SFT/MVA hvordan BREF dokumentet skal håndteres for norske avfallsforbrenningsanlegg. Avfall Norge vil invitere til en egen samling i januar for medlemmene der direktivet blir tema. Bli med i arbeidsgruppene i Avfall Norge! Avfall Norge har syv arbeidsgrupper der representanter fra medlemmene er representert. Medlemskapet i arbeidsgruppen skal rotere og en del av våre arbeidsgrupper har ledig plass. Hvis dere er interessert i å bli med i en arbeidsgruppe, kan dere kontakte Anniken Grundt i Avfall Norge, på telefon: eller på e-post: Arbeidsgruppene i Avfall Norge er: Informasjon Innsamling og gjenvinning Energiutnyttelse Deponi Biologisk behandling Juss Farlig Avfall Trykket på resirkulert papir 7

8 Nye anlegg for energigjenvinning av avfall under planlegging Det er stor vilje til å investere i nye anlegg for energigjenvinning av avfall. Det varslede deponiforbudet fra 2009 vil medføre at mellom og tonn avfall må ha alternativ behandling enten i form av materialgjenvinning, biologisk behandling eller energiutnyttes i avfallsforbrenningsanlegg. Dette viser at avfallsbransjen er villig til å gjøre de investeringene som skal til for å nå målsettingene satt i avfallspolitikken. Dette er investeringer på 3-4 milliarder kr. Da er det viktig at staten gir klare signaler om at det er dette som er ønskelig. Avfallsbransjen etterlyser derfor en samlet og uttrykt vilje fra staten gjennom en fast virkemiddelbruk. De siste ukene har det kommet meldinger om flere nye anlegg hvor det er gjort vedtak om igangsetting av utredninger. Oslo Byrådet i Oslo har gitt sin innstilling til Byøkologisk plan der de går inn for bygging av en ny linje 3 på Klemetsrudanlegget kombinert med et biogassanlegg for behandling av det våtorganiske avfallet fra husholdningene i Oslo, noe som krever kildesortering av matavfall. Planen foreslår også utbygging av fjernvarmesystemet i Oslo. Prosjektet i Oslo er et samarbeid mellom Viken Fjernvarme, Energigjenvinningsetaten og Renovasjonsetaten. Disse tre har også utarbeidet en egen rapport som viser hvordan de foreslår utviklingen. Fredrikstad Hafslund vil bygge et forbrenningsanlegg i Fredrikstad som vil produsere til sammen 140 GWh (millioner kilowattimer) fjernvarme, damp og strøm. Råmaterialet er kvernet avfall. Arbeidet oppstartes fredag 13. oktober 2006 og energileveransen fra anlegget starter 1. desember Bergen Styret og bedriftsforsamlingen i BIR har vedtatt å utvide BIRs energigjenvinningsanlegg i Rådalen. Søknad om endret utslippstillatelse er sendt til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga. En utvidelse vil doble anleggets kapasitet. Ålesund Tafjord Kraftvarme AS forhåndsmelder at en starter arbeidet med å etablere en ovnslinje to i forbrenningsanlegget som skal doble anleggets kapasitet. Anlegget er planlagt idriftsatt våren Kristiansand Agder Energisentral planlegger å bygge et avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand med utnytting av energi til byens fjernvarmenett, til strømproduksjon fra installert turbin/generator og eventuelt som dampleveranse til industri. Anlegget vil stå ferdig i Tromsø I Tromsø er konsekvensutredning for et anlegg sendt ut på høring. Tromsø kommune har opprettet en egen hjemmeside der du kan følge utviklingen av prosjektet. Trondheim I Trondheim er en ny forbrenningslinje allerede under oppføring. Denne vil stå klar ca. 1. mai neste år. Mer info om dette finner du på TEV sine hjemmesider. Verdal I Verdal har Ecopro vedtatt å bygge et nytt biogassanlegg. Anlegget er kostnadsberegnet til over 170 mill. kr., og skal ligge i Skjørdalen i Verdal kommune. Anlegget sikrer en fremtidsrettet og sikker behandling av matavfall/slam til en konkurransedyktig pris. Det er hele 41 kommuner som står bak denne etableringen, og anlegget vil ta i mot avfall fra hele Midt-Norge og deler av Nordland. Andre prosjekter I tillegg til dette er det flere større og mindre prosjekter rundt om i landet som har varierende status for fremdrift. Ansvarlig redaktør: Journalister: Håkon Jentoft, Avfall Norge Håkon M. Dahl Håkon Jentoft Henrik Lystad Marianne Johnsen Anniken Grundt Hilde Reitan Jan Christian Mardal Axel Hammer Opplag: 800 Sideutforming: E. Sørensens Trykkeri AS Trykk: E. Sørensens Trykkeri AS Papir: Resirkulert papir ISSN: Avfall Norge telefon: Avfall Norge e-post: 8 Trykket på resirkulert papir

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Forbrenningsavgiften: 18.02.2010. KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge

Forbrenningsavgiften: 18.02.2010. KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge Forbrenningsavgiften: 18.02.2010 KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge Forbrenningsavgiftens uttrykte formål Norge (Kilde: Finansdepartementet) Sverige (Kilde: SOU) Gi insentiver

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714)

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009 www.fjernvarme.no Hvor miljøvennlig er fjernvarmen? Kl 15.10 Miljønytte ved fjernvarmen i Trondheim, v/sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme Kl 15.35 Virker

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme?

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi AS s.1 Agenda Kort om Hafslund Hafslund Miljøenergi Vurdering og diskusjon s.2 Endres i topp-/bunntekst s.3 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016

Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016 Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016 JANNICKE GERNER BJERKÅS K L E M E T S R U DA N L EGGET A S JA N N I C K E.GERNERBJERKAS@KEA - A S.NO Avfall; både et problem og en ressurs

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Biogassanlegg Grødland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre del av regionen. Hå biopark ble etablert i samarbeid med Lyse i 2009 for å

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus Innhold Biogass Oversikt og miljøstatus Henrik Lystad, Avfall Norge Avfallskonferansen 2008 12. juni Fredrikstad Biogass oversikt og miljøstatus Biogass Miljøstatus og hvorfor biogass (drivere) Klima fornybar

Detaljer

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015

Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Pakke om sirkulær økonomi - kan vi nå 70 30 0? Håkon Jentoft 21.01.2015 Disposisjon EU kommisjonens forslag (med hjelp fra Miljødirektoratet) Hva skal måles kommunalt avfall?? Hvor er vi i dag? Avfallsstrategien

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Nye støtteordninger for fornybar energi: En mer miljøvennlig, robust og fleksibel energiforsyning

Nye støtteordninger for fornybar energi: En mer miljøvennlig, robust og fleksibel energiforsyning Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Oslo, 18.08.2006 Kopi: Stortingets energi-og miljøkomite Nye støtteordninger for fornybar energi: En mer miljøvennlig, robust og fleksibel energiforsyning

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum.

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Det er spennende å snakke til en så mangfoldig forsamling innenfor avfallsfeltet, som sitter på mye kunnskap og

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 9

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 9 Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi: Forsåvidt ikke noe nytt, men... EU-kommisjonen la i desember 2015 fram sin "Circular Economy Package". - Meget sterkt fokus i EU! Flere

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene?

Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Mot null avfall! Hvilket ansvar pålegges produsentene? Polymerdagene, 16. september 2014 Hege Rooth Olbergsveen Agenda Materialgjenvinning av plast er bra for miljøet! Prosesser i EU Norges påvirkningsarbeid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge

Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Fremtidens byer samarbeidsaktiviteter gjennom Avfall Norge Verksted 3 Forbruk og avfall 17.3.2010 Roy Ulvang Rådgiver, Avfall Norge Oversikt Kort presentasjon av Avfall Norge Organisering av samarbeidsaktiviteter

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst Hafslund Miljøenergi Bio-El Fredrikstad (HME-BEF) Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) Mosseporten Miljøenergi AS (MME) Slagen Energigjenvinning AS (SLEAS) + prosjekter under utvikling s.1 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07.

Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning. Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. Virkemidler - reduksjon av klimautslipp fra avfallsforbrenning Anders Pederstad Seminar om Energigjenvinning av avfall 07. september 2017 Signaler fra norske myndigheter GRØNN SKATTE- KOMMISJON Anbefaler

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008)

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innst. S. nr. 60 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Klima og forurensningsdirektoratet. Økt utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall

Klima og forurensningsdirektoratet. Økt utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall Klima og forurensningsdirektoratet Stortingsmelding om avfallspolitikken Økt utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall Saksnummer: 2011/1501 Prosjektnummer: 3011104 15. juni 2012 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning

Norsk Industri. Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Norsk Industri Mer avfall blir farlig. Evner myndighetene og bransjen å følge opp? Gunnar Grini, Bransjesjef - Gjenvinning Hvorfor blir det mer og nye typer farlig avfall? Økt kunnskap om prioriterte miljøfarlige

Detaljer

CCS- barrierer og muligheter, hva må til?

CCS- barrierer og muligheter, hva må til? CCS- barrierer og muligheter, hva må til? NTVA Energistrategimøte 14 oktober 2013 Dr. Nils A. Røkke, Klimadirektør SINTEF 5 Spørsmål Hvorfor skjer det ikke i Europa? Hvorfor skjedde det i Norge men ikke

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge

Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge Avfall Norges Bioseminar 24. 25. september 2008 Forskningssjef Øistein Vethe, Bioforsk Jord og miljø Den første bølgen 70-tallet: 70 tallet: Avfallskverner

Detaljer

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning

Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter. Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning Gjenvinning og Deponienes fremtidsutsikter Håkon Bratland og Hans-Martin Rønning 201 medlemmer. Både offentlige og private bedrifter. Bransjeorganisasjonen for Faglig utvikling. en samlet avfalls- og Kurs

Detaljer

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik

Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode. Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode Pål Spillum, Frantz Nielsen, Thomas Hartnik Sirkulær økonomi det store bildet Hvorfor? Beholde ressurser i Europa Besparelser på 26,7 milliarder Euro for

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ny tenkt konsernstruktur? Verktøy i miljøsatsingentrondheim Omsetning 280 mill. kr. i 2009 200 ansatte Trondheim

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Utvikling av biogass i Norge II Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass

Detaljer

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien

Oppsummering av høring av vedlegg om infrastruktur til den norske avfallsstrategien Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 13.10.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3203 Saksbehandler: Jon Fonnlid Larsen Oppsummering av høring av

Detaljer

Norsk Naturgassforening

Norsk Naturgassforening Trondheim 31. mai 2007 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att: Grethe H. Dahl Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass. Det vises til overnevnte høring, og

Detaljer

Fra nasjonalt til internasjonalt avfallsmarked; hvordan påvirker dette aktørene?

Fra nasjonalt til internasjonalt avfallsmarked; hvordan påvirker dette aktørene? Fra nasjonalt til internasjonalt avfallsmarked; hvordan påvirker dette aktørene? Pål Mikkelsen Oslo kommune (EGE) Anlegg på Klemetsrud og Haraldrud Energigjenvinning: 410 000 t/år Optisk utsortering :

Detaljer

VELKOMMEN SOM MEDLEM I ENERGIGASS NORGE!

VELKOMMEN SOM MEDLEM I ENERGIGASS NORGE! VELKOMMEN SOM MEDLEM I ENERGIGASS NORGE! TANKEN BAK! HISTORIKK Energigass Norge ble etablert under navnet Norsk Energigassforening 26.11.2008. Forening for nedstrøms gassbransje i Norge Målet er økt og

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 2008 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Utnyttelse av solenergi. hvordan stimulere markedet? Title 1. Subtitle 1 Subtitle 2.

Utnyttelse av solenergi. hvordan stimulere markedet? Title 1. Subtitle 1 Subtitle 2. Utnyttelse av solenergi Title 1 hvordan stimulere markedet? Subtitle 1 Subtitle 2. Anne Gerd Imenes, seniorforsker Teknova AS Klimakonferansen i Arendal, 16 sept 2014. 1. Hva er poenget? Redusere CO 2

Detaljer

Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet. Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12.

Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet. Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12. Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12. februar 2009 Internasjonal organisasjon Veolia Miljø eies av det internasjonale

Detaljer

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden Avfall i nytt fokus 29.3.17 Johnny Stuen Vi vil overlevere byen til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok den Oslos bærekraftvisjon 50%

Detaljer

Fjernvarme i norsk energiforsyning

Fjernvarme i norsk energiforsyning Fjernvarme i norsk energiforsyning Statssekretær Øyvind Håbrekke Nordvarmesymposiet Ålesund 14. juni 2004 Energiforsyningen i Norge St.meld. nr. 18 Politikk for en sikker energiforsyning 1. Evaluering

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Miljøverndepartementet Seksjon for kjemikalier og avfall P.B. 8013 Dep 0030 Oslo Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim

Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim Klimakur 2020 hva slags kur er dét? Hans Aasen, Seksjonssjef, Klima- og forurensningsdirektoratet Teknologidagene 2010, Trondheim Global temperaturøkning begrenses til 2 C Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009. Espen Aubert

Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009. Espen Aubert Avfall Innlandet Hafjell 22. januar 2009 Espen Aubert AGENDA Om Daimyo Utvikling av avfall til energi prosjekter Markedet for energigjenvinning fra avfall internasjonalt og lokalt Avfallsforbrenning og

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Bioenergi. målsettinger, resultat og videre satsing. Oslo, 9. desember 2008 Simon Thorsdal AT Biovarme AS

Bioenergi. målsettinger, resultat og videre satsing. Oslo, 9. desember 2008 Simon Thorsdal AT Biovarme AS Bioenergi målsettinger, resultat og videre satsing Oslo, 9. desember 2008 Simon Thorsdal + 6 C Vi diskuterer som om dette vil skje, - men gjør lite Skogbruket leverer løsninger Mill. m 3. Råstofftilgang

Detaljer

Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning MILJØRAPPORT 2015 Forus Energigjenvinning - Fra avfall til ren energi Forus Energigjenvinning Miljørapport for 2015 Forus Energigjenvinning sluttbehandler restavfall fra husholdninger,

Detaljer