(,). sna vn'adreisse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(,). sna vn'adreisse:"

Transkript

1 Journalføringstempel: D l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak: oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26-l Kvinnherad kommune D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje 0! JU ECTS krev handsaming etter Pbl 20-1m eller Kvinnherad kommune oppmålingsforretning etter Ml 33 Rosendalsvegen 10 Ml 5 siste ledd og matrikkelforskr Rosendal Saksnr l Q %)» r U off : Saksbeh - l (; i E lll) Rekvisisjon av oppmålingsforretning M*ÅM LWJLM Q it G E k L lntrikkelm a S 33 magi :3? Eigedom Gnr B () sna vnadreisse: Festenr Seksjonsnr ) Søknad om tiltak (deling) etter Pbl 20-lm 26-l og matrikulering etter Ml 5 Sakstype pbl 20-lm oppretting av Delingi medhald til jf Pbl Søknad om dispensasjon jf pbl l9-l: ] y grunneigedom 26-l [:l Plan- og bygningslov Reguleringsplan [] y anleggseigedom D Kommuneplan D Bebyggelsesplan ( eldre ] ytt jordsameige lovverk) [l Reguleringsplan D y festegrunn over lt) ar [] Privat forslag [] Bebyggelsesplan (eldre lov verk) D Arealovertbring D Anna ll) Krav om matrikulering av einingar som ikkje krev handsaming etter Pbl 20- lm eller oppmålingsforretning etter Ml 33 C! Sammenslåing (matrikkelforskr 43) D Føring av referanse til eksisterande grense (matrikkelforskr 44) El Føring av samla fast eiendom (matrikkelforskr 45 (2)) El Registrering av (ekisterande)uregistrert jordsameige (matrikkelforskr 32Ml 34 6(sa:rlige grunnar) Cl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr 3] ML 34 6(sa:rlige grunnar) El Anna (gje heimel): ) Rekvisisjon av oppmålingsforretning M 33 Oppmålingsforretning for matrikkeleing(ar) i medhald til løyve (delingsvedtak) etter Pbl 93h: E] Grunneigedom El Anleggseigedom D Jordsameige El Festegrunn [] Arealoverføring Må sva rast å: A) B Ynskje om gjennomføring uten ugrunna opphald (Kommunen sin frist er lo veker etter pbl-v edtak 20-lm event vinterforskrift matrikkel forskrifta 183) Føretrekt mnd el dato for forretninga: ; B) D Ynskjerå utsetja oppmåling og matrikulering rv For alt (): oppgje særlige grunnar (eventuelt til mnd oppgjeve nedanfor (Kan ener rekvrrenten sitt ynskje utsetjast ] inntil 3 år Etter 3 ar dett løyve etter pbl 20 lm bort) Føretrekt mnd el dato for () D Ynskjer etter særlige grunner å gjennomføra matrikulering men utsetja fullføring av oppmilingsforretninga (matrikkelforskrifta 25) forretninga: Kommunen fastset frist for i eige vedlegg): fullførin ikke len er enn 2 ar Oppmålingsforretning for matrikkeleining(ar) som ikkje krev løyve (delingsvedtak) etter Pbl 20-lm: D Klarlegging av eksisterande grenser (eventuelt grensepavisning) (matrikkelforskr 36) E Grensejustering (matrikkelforskr 34) D Uteareal til eigarseksjon (jf eigarseksjonslova 7 matrikkelforskr 35) D Registrering av (ekisterande) uregistrertjordsameige (matrikkelforskr 32) (sja ogsa felt H) D Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (matrikkelforskr 31) (sjå ogsa felt ) [ Anna (oppgje heimel):

2 Andre opplysningar og underskrift(er): Andre opplysningar (for eksempel rettshavarar av betydning) _ : L 3 amn: Heimelshavar Adresse: %11 = ohc (: Tlf: t Steg: Postnr:? q1w A?» E post: Underskrift Sled: Heimelshavar amn: lfnderskrift: Dato: Tlf vr r H&H? Små; Postnr: x l V fig få; v -> -3 K; rjj) T ( E-post: : rack Underskrift Sted: l Fakturaadresse: amn: enn dette V u ): m r )l k f? (Lt L * * nd; m- er ein annan heimelshavar avn» - Jpnn lnderskrift: & 0 Lux (Dersom Dato: f- K C 58531; Postnr _ Å KM L) * t H (x : 37% fxé V - J» g W 1 jm; Signatur fakruramoltakar» x «*3 ) Lom LC Huft> Eventuelt utfyllande merknader: % :réwxbåavå Vix Jfqu lgb ; J ( XQX QJ qi a V VWR Rx 3 vk! )Qj m v < «Y) W (V) (J-( ZLX av t«du kk J it ) 3L n y ) j {J K ;*» 711 U x»l ( ( QK fi k -K Um n) z ( ;l : * Ax nxw- ; m : )k tn J Lu 2 Vx 0 dx rr : [ &Å ) *x; V Å h y : f Kx:n (- n x L (S; kl LK f i x Vx» Vt UKakt 1 s C: ): W» Jk) «r -3 < * 39k; ( )- rv < ifl :xl- Jt; KC «h XQWQ Exp; l & Lytt (K x «; a x; Patapxä 3 KU tt gym A x i-vlu VQ-xgr W : rur > :) Vg); Qi); 1> Jk - = t - kan; q ; L: E x ;C (Xd LA vs X(Å XX kakjxq ( Ek 3KC 71T(1 J V)L! [ Side 3 av 4 )

3 amrmvm WW «www» Parsell nr Areal en mz Arealtype for deling Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøparfestar journal nr DUDE] E] ;1; Parsellen(e) skal nyttast til Sjøli stendig bruksernrng Cl ltlleggsareal til V (inr Bnr Frir Snr Bustadhus [l Offentleg verksemnd D Offentlig friluftsomrade Fritidshus El landbruk Fiske D Offentleg veg ndustri Bergverk Cl aturvem D Kommunikaswnsareal tekn anlegg Xarehandelbank forsikring hotell restaurant D Anna Tilkomst D Riks- fylkesveg Cl Kommunal» eg El Privat veg Pbl = 274 Veglov en D ) avkjørsel fra offentleg veg D Utvida bruk a ek5lsterande avkjørsel Cl Avkjorselsluyx e grev e (legg ed i Cl Soknad om av kjnrselsløvve (legg ved) [] lrlkomst sikra SJG vedlagte dokument Vassforsp ning El Offentlig vassverk Cl aat fellesvassverk litlkn-v tnlngltrjve (legg tedl Pbl 27-1 Cl Anna: Avløp Pb} 272 El Offentleg avløpsanlegg D Privat enkeltanlegg Beskm: Cl Privat fellesanlegg El Utsleppsløyve gjeve (legg ved) D Sokn om utsleppsløpe (legg ved) Cl Ax ltip srkra i medhald til vedlagte dokument Partsliste naboliste (alternativt nyttes s 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) Kart og situasjonsplanar Avtale om vegtilkomst inkl kart Private servituttar Uttalesamtykkje frå andre offentlege myndigheiter Skjema for krav om samanslåing Andre aitalar dokumentasjon Andre vedlegg Stadfesting påerklæring om at det er ordna opp i ikkje føreligg heftelsar urådigheitar eller andre restriksonar som er til hinder for matrikulerin r frå -til kkje relevant D» Wa; - C] [ i & [ m El 53 El [] E Side 2 av 4

4 «R li lla): 8m; 11122! Ecma au 11L ll) 33% (13111! ll -v x fax J-)*33 &&-s ol: A x x J TEEL n : * ll l L 1 M 1 x: :0 A ya X a x i Ra!!! C&C f; 1-» : «Aa % *3 ( ix- 0 a f f Åuylf T J V «FJ? al 2 il 1 Alll (l sixx ;! xxx xx i: 4 r)» ; i int l & X X ll4tä 1 L ll S lll!l i: l l nuv

5 Mellom Kvinnherad kommune og Lars Johan æs er det inngått følgjande avtale om sal-makebyte av areal i samband med vedteken utbygging av Rosendalstunet Avtale 1 Salet gield Lars Johan overdreg til Kvinnherad kommune del av gnr 81 bnr 1 på sørsida og austsida av Rosendalstunet om lag 450m2 slik vedhefta kart viser Av dette er ca 150 m2 dyrka mark resten er veggmnn og skulder På sørsida av Rosendalstunet vert ny veg delvis lagt inn på 811 i den vestlege enden Her kan dette kompenserast med eit grensejustering slik at avstått areal vert tilnærma null 1 den grad det er praktisk mogeleg skal alt areal som grensar inn til vegen verta arrondert slik at ferdig terrenge kjem i same høgde som ferdig asfalt 2 Vederlag] erstatning Med bakgrunn i målebrev betaler Kvinnherad kommune kr 35- pr m2 for netto overtake areal tillegg vert det betalt ut kr 10- pr m2 i ulempeerstatning i alt kr 45- pr m2 Kvinnherad kommunen tek alle kostnader knytt til overføring av areala 3 Hefter Partane plikter å overføra parsellane fiitt for pengehefte 4 Gjennomføring av overdraging Straks denne avtalen er signert av partane tingar kommunen grensejustering oppmåling 5 Andre vilkår ngen 6 Tinglysing Begge partar kan for eigen rekning tinglysa denne avtale Rosendal [qi] 2015 Rosendal fli 2016 Lars Joh es eigar av 811 ae W521

6 lå HM al nllll X - ll ullll lil --xx fx o 5å6 0 wl xl u c: l rill-$! l 3 v 91 1 l n-ll 4 t XXX i 23 -a com l 92; Ecm --til ll l -- r x {u i -i :O 10 O * Kll l!!! «xx!iv!!! vil)!k lu l k 5 D