Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif Org.nr konto: www.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www."

Transkript

1 Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif Org.nr konto: Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling i Haugergrendahuseierforening Tid: Mandag 26. april 2004 kl Sted: Hauger skole Til behandling foreligger: 1. Velkomst ved styrets leder. 2. Konstituering. (Som møtelederfùngerer styret leder, jf. vedtektene pkt. 6. Det skal velges en referent, en til å medundertegne referatet og dagsorden. Fullmakter skal godkjennes.) 3. Behandling av styrets årsberetning for 2003 (vedlegg 1). Styretsforslag til vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning. 4. Behandling av årsoppgjøret for 2003 og i den forbindelse spørsmålet om anvendelsen av overskudd eller dekning av tap (vedlegg 2). Revisors beretning gjennomgås (vedlegg 3). Styretsforslag til vedtak: Overskuddet tillegges foreningens egenkapital. 5. Eventuell godtgjøring til styret og Gartnerutvalget for Styretsforslag til vedtak: Styrets godtgjøring for 2003 settes til kr ,. Gartnerutvalgets godtgjøring settes til kr ,. Gartnerutvalget har følgende oppgaver: Valgkomité Organisering av gressklipping fellesareal Organisering av flaggheising Vedlikehold av fellesområder og carportaniegg vedå organisere dugnader Organisering av 17. mai feiring Skifte lyspærer i carportanlegg Sørge for strøsand/singel i kassene Bestille strøing vedbehov Sørge for bensin til gressklipper i

2 Rydde fellesområder, herunder plukke opp søppel Organisere bistand fra medlemmene til huseiere som ikke selv er i standtil å utføre utvendig vedlikehold av sin rekkehusleilighet Regelmessig inspeksjon av lekeapparater og sandkasser 6. Forslag omå gi styret fullmakt til å kreve inn penger fra huseierne til sikring av feiers atkomst til pipene (vedlegg 4) Dagens atkomst til takene og pipene oppfyller ikke arbeidstilsynets krav til sikker atkomst. Styret vil under årsmøtet gi en nærmere redegjørelse for kravene som gjelder og hvordan atkomsten er tenkt sikret. Styret innhentet i 2003 tilbud fra et firma om montering av takstiger og takbruer som ville pådra huseier en utgift mellom kr og 3000,. Styret regner med at det er mulig å få et lavere tilbud fra et annet firma. Kopi av brev til Direktoratet for arbeidstilsyn følger vedlagt til orientering samt direktoratets retningslinjer. Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å akseptere et tilbud om montering av takstiger og takbruer for forskriftsmessig atkomst til alle piper og kreve inn forskuddsvis dekningsbidrag fra den enkelte huseier tilsvarende dennes andel av utgiftene. 7. Valg av revisor. Styretsforslag til vedtak: Som foreningens revisor velges KPMG AS. 8. Budsjettforslag for 2004 (vedlegg 2 se egen kolomie), Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i Styretsforslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2004 vedtas. 9. Valg av medlemmer/varamedlemmertil styret og Gartnerutvalget (vedlegg 5) Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret og Gartnerutvalget vedtas. Som tillegg til dette brevet følger en fulhnaktsblankett. I henhold til vedtektene pkt. 6 kan et medlem la seg representere ved fullmektig, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Kolsås, 19. april 2004 For styret i Haugergrenda huseierforening 2

3 IL~y~I Haugergrenda huseierforening STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2003 TILLITS VALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har foreningens tillitsvalgte vært følgende: Leder: Magnar Danielsen (H ) Styremedi.: Aase Haukaas Gj erde (H 1) Kurt Hanssen (H 39) Varamedi.: Arne Strandenæs (H 22) Anngun Engebø (H 50) Erik Edelman (H 33) Valgkomite/ gartnerutv. Tom Larnøy (H 6) Signe Gurid Hovem (H 3) Svein Asbjørn Medhus (H 2) Lorents Hansen (H 55) 2. REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen er for 2003 utført i regi av kasserer Svein 0. Lien. Foreningens revisor er KPMG A/S, v/ragnar Hedenstad. 3. BYGNINGER OG FORSIKRINGER Foreningens eiendom er gårdsnr. 89, bruksnr. 316 i Bærum kommune og består av fellesareal og carporter. Forsikringer. Foreningens eiendom (sameiet) er forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringsnummeret er I tråd med vedtektene er medlemmenes rekkehusleiligheter også forsikret (under den samme forsikringen.) Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs, at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til Gjensidige Forsikring v/sverre Bredal. Egenandelen ved skader viii 2003 utgjøre ca. kr ,. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Det enkelte medlem må selv tegne innboforsikring. Styret har for øvrig tegnet egen styreansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring. I

4 4. EIENDELER OG GJELD OPPGAVEPLIKT TIL LIGNINGSKONTORET Medlemmene fikk i mars 2004 tilsendt oppgave med oppstilling over det enkelte medlems andel av foreningens (sameiets) gjeld, eiendeler og ligningsverdi. Denne meldingen må tas vare på og tilleggsnoteres på den ferdigutfylte seivangivelsen som kommer i april.) 5. REGNSKAPET FOR 2003 Regnskapet viser et overskudd på kr ,. Budsjettet var på kr ,. Det var en økning i kommunale avgifter i 2003 på 3 % (kr 6.000,), og en økning i forsikringen på 15 % (kr ,). Bortsett fra avvik på forsikringer, var kostnadene i hovedsak på budsjett. Inntektene var høyere enn f,jordåret grunnet økningen i medlemsbidraget midt i året. Huseierforeningen hadde fordringer på beboere med ca kr 378, ved utgangen av året. Forskuddsbetalinger fra beboere utgjorde kr , ved utgangen av året. Styret foreslår at overskuddet tilføres egenkapitalen. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av foreningens økonomiske situasjon, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 6. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til huseierforeningens evne til å kunne fortsette driften. 7. ARBEIDSMILJØ Huseierforeningen har ingen ansatte ved årets slutt, og har derfor intet arbeidsmiljø å ivareta. 8. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver huseierforeningen ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. 9. STYREMØTER Det er siden ordinær generalforsamling den 7. april 2003 avholdt 2 styremøter. 10. ANNET Sosiale arrangementer m.v.: Styret arrangerte den sedvanlige sommerfesten rett før sommerferien. Gartnerutvalget administrerte som vanlig 2 dugnader og 17. maiarrangement. Utvalget administrerte også flaggheisingen på offentlige høytidsdager og helligdager. 2

5 Andre aktiviteter: Det ble i mai 2003 purretpå Bærum kommune for å få fortgang i arbeidet med å omregulere Kolsåsparken til friområde. Planarbeidet ble tatt opp i august 2003, og huseierforeningen har fulgt opp med flere brev. Endelig plan blir ventelig vedtatt av kommunen første kvartal Det ble i juni 2003 innhentet tilbud fra firmaet Stigesenteret AS om montering av nye takstiger og takbruer på takene. Anbudet ble innhentet etter at Feiermestereni Bærum har gitt pålegg om utbedring av stigene og sikring av atkomst til pipene via tak. Det ble også forsøktinnhentet et tilbud fra Bærum taktekking, men firmaet trakk seg i oktober 2003 fordi feiermesteren tilsynelatende ikke kunne godkjenne den planlagte løsningen. Foreningen har skrevet brev til Direktoratet for arbeidstilsynet ( ) og bedt om en uttalelse derfra på spørsmåletom vi kan la være å montere takbruer og nøye oss med takstiger i stedet, noe som i tilfelle vil bli vesentlig billigere. Svar er ikke mottatt. Det ble høsten 2003 søkt om delvis dekning av utgifter til privat gatebelysingfra Bærum kommune v/bærum velforbund. Svar er ennå ikke mottatt. Huseierforeningen har fått egen hjemmeside på Intemett hvor relevant informasjon er lagt ut (www.haugergrenda.no) Kolsås, 8. Mars 2004 Styret i Haugergrenda huseierforening Kurt Hanssen Magnar Danielsen Aase Haukaas Gjerde 3

6 Haugergrenda Huseierforening 3 Resultat Resultat Budsjett Budsjett Resultatregnskap 2003 Note regnskap 2003 regnskap 2002 år 2003 år 2004 Inntekter eo:emssbidrag Andre kostnadsbidrag 3 Sum driftsinntekter Utgifter Lønnskostnader Ytre vedhkehold, Kjøp Annen driftskostnad Sum driftskostnader Dnftsresultat f~rfinanspøster Finansinntekter Finanskostnader 8 Netto finansposter Årsresultat Disporienng av arsresultat Overført fra andre fond Overført til andelskapital Sum disponert

7 Haugergrenda Huseierforening Balanse Balanse Budsjett ~ :1.. Omløpsmidler: Fordring på beboere Lån til medlemmer Bankinskudd og lignende Sum omløpsmidie SUM EIENDELER i P~IVit~iGiG~iELOt. Egenkapital: Andels kapital per Endring andelskapital dette år Sum Andelskapital Gjeld: Leverandørgjeld Forskuddsbetalt Medlemsbidrag Påløpte kostnader Avsatt garantiarbeider Annen kortsiktig gjeld i Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bærum, 16 april 2004 agj4ar Danie sen Styfeleder Kurt Hanssen Styremedlem Aa 1 Se Hauk as Gjerde Styremedlen

8 Haugergrenda Huseierforening Note.1 Reqnskaps~,rinsipper Årsregnskapet bestående av resultatregnskap. Balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av og god regnskapsskikk for små foretak, Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassiflsert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klasifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidlene bestående av garasjer og leiligheter er vurdert til anskaffelseskost. Større anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over , avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende da tap ikke er forventet, Inntekter er oppført når de er opptjent. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert vedlikehold faktisk er utført Note.2 Medlemsbidrag felleskostnade Sum kostnadsbidraa Note3 Bidrag Strøm Bidrag Kabel TV Andre bidrag Note4 Styrehonorar Gartnerutvalg Arbeidsgiveravgift Sum Honorarer Note5 Materialer, redskap, verktøy Maling, beis olje Låser, nøkler, ringeanlegg Grøntanlegg fellesanlegg Gjerder rekkverk, lekeplass Vedlikehold kum,sluk etc Elektriker, materialer Lyspærer, lysrør, sikringer og lignende Fellesarrangement, dugnad Sosiale aktiviteter (sommerfest ol.) Oppgradering Kabel TV anlegg Uforutsett vedlikehold Sum vedlikehold/innkjøp Note.6 Strøm, nett, Kraft Vann og avløpsavgift og renovasjon Containerleie TV Fellesanlegg Forsikring Revisjon Regnskapsførsel lnnbetalingsservice Snebrøyting, strøing, feiing Rekvisita Gebyr Diverse Sum faste driftskostnader Note7 Renteinntekter bank Andre renteinntekter Sum finansinntekter Note.8 Rentekostnader bank Sum Finanskostnader I I I I

9 ...~B... K~mdfordnngef(tt(adl~rnn~r) 1510 Innbet,. Ukjent avsender 1511 Medlemsbidrsg tilgode 1591 Lån til beboere 1921 Driftskonto Andelskapital (ABBL kto Skyldig arbeidsgiveravgift 2965 Pål. kostn.(abbl kto. 2980) 2971 F8r~t~utk~sb~t mdtb4rfrag 3601 Påløpt medlemsbidrag 3900 Andre bidrag 5330 Styrehonorar 5390 Andre honorar Gartnerutvalg 5400 Arbeidsgiveravgift 6600 Matenale Redskap 6605 Maling, beis. olje 6610 Låser,nøkler,nngeanlegg 6615 Elektriker, Materiell 6625 Grøntanlegg fellesanlegg 6630 Gjerder rekkverk 6635 Lekeplass Miljøtiltak 6645 Vedlikehold kum,sluk etc 6650 Diverse vedlikehold 6700 Strøm, nett, kraft 6705 Vann, avløp, renovasjon 6715 Containerleie 6720 TV Fellesanlegg 6725 Forsikring 6730 Revisjon 6735 Regnskap 6740 Snøbrøyting,strøing,feiing 6745 Rekvisita 6750 Dugnadskostnader 6752 Sosiale aktiviteter 6755 Gebyrer 6790 Diverse kostnader 8040 renteinntekter bank Kontroll ~rsregn~kap (ref aldersfordelt liste fordnnger) * , , , , , , , , , , ,50 805,00 178, , ,00 000,00 551,00 776,50 805,00 178, ,88 220,00 0,00 220, , , , , , , ,00 286,00 74, ,30 I 319,55 671,60 859,92 699, , , , , , , , ,00 74, , ,55 671,60 859,92 699,24 0,00 0,00 ~

10 ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avgifter Kostnader ex.kom.avgifter BO ENHETER Utfall ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avqifter Kostnader ex.kom.avgifter BO ENHETER Budsjett ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avgifter Kostnader ex.kom.avgifter Strøm, nett, Kraft TV Fellesanlegg Forsikring ENHETER ARLIG MND PER PER ENHET ENHET ARLIG MND PER PER ENHET ENHET I ARLIG MND PER PER ENHET ENHET i

11 r~tahl(_~iuw~j~j. u~,io:u~ J.U 51(~ AS [~joo1 11~ff KPMG AS P0, Box 7000 Majorstuen N0306 Oslo KPMG HusetSørkedalsveien 6 No389 Oslo Telephorie +~ Fax Entsrpris NO MVA Til medlemmene i Haugergrenda Huseierforening REVISJONSBERETN]NG FOR 2003 Ledelseus ansvar og revisors oppgave Vi har revidert ê.rsregriskapet for Haugergrenda Huseierforening for regnskapså.ret 2003, som viser et overskudd p~kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningenom forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og forslag til anvendelse av overskuddet. Àrsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsrcgnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i ~an~svarmed revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnâbettyggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon, Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regi~skapsprinsipperog vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og re~iskapsog intern kontrolisysterner. mener at vår revisjon gir et forsvarlig ~unnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgift i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foreningens økonomiske stilling 3 1. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regaskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 0s april 2004 ZZ2~JL4A~ s jø~in~ss StatsaL torisert revi~or 0 n H~uM il KPMG~t,~ ~, r rrrb,rr,r Kt i ofll h,i~r, ~ 0 Sst,z 0;~oc,Oi,on ~ Swt;sytrri,cno r~v ~Q,ormoøornrr~rr~ioOsir m,ko Rorioonoror0,q i~r,:no, KrI~II~n~jr~d I ii~,orrur,or Mo Rar,a MOldo tone* HO,, r~r i0.,,ji~,,,u A,~nrb.l 6e~jr, Ev,rrjrn S~rdn,~a,, Stord Trorn~c T,ondh~int

12 ~ SCLÅ ~ ~ F rj..u~ ~ ~3 Xct~i o~e~ i a~11aæ~ 56~1333.7{eI~dj /4~ (9r~z~. 9Ç Æe~rIoz: Y7616 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 OSLO Vedr. direktoratets skriv til kommunene av om sikker atkomst for feier hjemmel for pålegg om bruk av takbru Haugergrenda består av selveierleiligheter fordelt på 13 rekkehus. Feiermesteren i Bærum har gitt pålegg om forskriftsmessig atkomst for feier til pipene for dem som ikke har feierluke på loft. Pålegget forutsetter i vårt tilfelle utskifting/flytting av gamle takstiger, nye innfestinger for stige ved takrenner og etablering av takbruer mellom pipene slik at feier kan gå trygt. Vi vil selvsagt etterkomme pålegg om betryggende atkomst for feier. Vi er imidlertid i tvil om det er nødvendig å etablere takbruer mellom pipene slik feiermesteren ønsker. Vi ønsker i stedet å etablere et system med en takstige opp til hver pipe fordi dette faller billigere for oss. Ikke alle huseierne i grenda har pipe, og feiermesterens pålegg forutsetter at det legges takbroer også over leiligheter som ikke har pipe. Eier av slik leilighet ønsker selvsagt ikke å betale for noe han ikke har bruk for. Dertil kommer at takbruer virker mer dominerende på taket enn takstiger og dermed er uheldig rent estetisk. Det kan ogsånevnes at ikke alle pipene ligger helt på rekke, men er plassert ulike steder på takene. Det må derfor uansett benyttes takstiger flere steder i tillegg til takbru for å fi a betryggende atkomst til pipe. Feiermesteren viser for sin del til direktoratets brev av hvor det på side 1 fremgår at Atkomst mellom to piper skal foregå på takbru. Vårt spørsmål er om Arbeidstilsynet har hjemmel for å gi et slikt pålegg når det kan etableres like sikker atkomst til pipene via takstiger og dette faller vesentlig billigere (i vårt tilfelle anslått til 30 %). Jeg legger ved bilder som illustrerer situasjonen hos oss. For ordens skyld nevnes at det ikke har vært noen korrespondanse med feiermesteren i denne saken. Det er gitt et skriftlig pålegg til den enkelte huseier, hvoretter jeg har hatt møte med feiermesteren og fått kopi av brevet fra Arbeidstilsynet av I følge huseierforeningens vedtekter er foreningen ansvarlig for vedlikeholdet av takene i g~enda. Kolsås, 25. januar 2004 Med hilsen Magnar Danielsen styreleder

13 ARBEIDSTILSYNET Direktoratet ~ lav2 Vår saksbehandter Vår referanse Deres dato Deres referanse Ingvild Gisken Mathisen, tif Til alle kommuner SIKKER ADKOMST FOR FEIER Det har vært holdt en konferanse i regi av Norsk kommuneforbund i Akershus 12. oktober 2000 vedrørende feierens arbeidsforhold. Det fremkom der opplysninger om at mange feiere har dårlig erfaring med adkomst til og på taket. Dette er særlig et problem på private bolighus der adkomst til pipe ofte ikke er tilfredstillende i henhold til arbeidsmiljølovens forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak. Dette brevet er ment som en påminnelse om hvilke krav arbeidsgiver må forholde seg til og hvilke arbeidsforhold som er akseptable for denne yrkesgruppen. I forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn stilles det krav om at piper, ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Hvor vidt disse er tilfredstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og/eller brannsyn. 33). For at dette skal kunne gjennomføres uten fare for feierens sikkerhet må adkomst til pipe være tilrettelagt etter krav i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Forskriften regulerer også kommunenes plikter til å tilrettelegge og gjennomføre offentlig tilsyn, kontroll og andre tiltak for å forebygge og bekjempe brann (~l2). (~ Tilrettelegging innebærer blant annet etterfølgelse av krav i forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak: o Feiing på tak er av typen kortvarig arbeid og Arbeidstilsynet krever derfor ikke at det sikres med stillas og rekkverk. o Adkomst til tak skal fortrinnsvis skje fra takluke eller dør. Der dette ikke finnes vil adkomst foregå via stige. o På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter skal det være montert stigefeste som forhindrer glidning. Stigen skal være så lang at denne rekker i meter over taket. o På taket skal adkomst være via takstige/taktrinn, og denne skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. Krav om adkomst via takstige/ taktrinn gjelder for alle tak med helling. Adkomsj mellom to piper sk al foregå på takbru o Både husstige, takstige, taktrinn og takbru som benyttes til yrkesbruk skal va.ïe typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Takstige, taktrinn og takbru skal monteres etter medfølgende monteringsanvisning. o Der pipen er høyere enn 1,2 meter bør det være oppført en arbeidspiattform. Arbeidsplattform er ofte også nødvendig der beslag rundt pipa gir glatt underlag. Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo FridtjofNanscns vei Epost Internett Organisasjonsnummer ! Kontonummer

14 ARBEI DSTILSYN ET Direktoratet 2 av 2 Vår dato Vår referanse Kravet om at adkomst til tak skal foregår via typegodkjent utstyr bør blant annet følges opp i kommunenes byggesaksbehandling og tilsyn. Det bør også foreslås andre løsninger for feiing der dette er mulig. Feiing av pipe fra taket kan unngås ved å installeres feieluke i pipe på loft og denne er lett tilgjengelig for feier. Som en følge av arbeidstilsynets krav har flere kommuner etter hvert stilt krav til boligeiere om å tilrettelegge for sikker adkomst i henhold til gjeldende krav. Kommunen har et arbeidsgiveransvar overfor feierne og arbeidstilsynet forventer at alle kommuner følger opp dette. Med vennlig hilsen for Direktoratet for arbeidstilsynet I seksj onsleder V~GJ~1J Å~e~ Ingvild Gisken Mathisen avdelingsingeniør Kopi til: Norsk Brannvern forening, postboks 6703 St.Olavs plass, 0130 OSLO

15 ~e~et~ote~ Postboks 58, 1333 Kolsås tif Org.nr konto: no Til Styret v[magnar Danielsen Valgkomiteens innstilling er som følger: Styret. Leder: Svein Medhus (H 2) Styremedi.: Aud Frøystein (H 35) ny ny Kurt Hanssen (H 39) ikke på valg i år Møtende varamedi.: Harald Saksvik (H 27) ny Varamedi.: Lorents Hansen (H 55) ny Erik Edelman (H 33) ikke på valg i år Valgkomite/gartnerutv. Karen Danbolt (H 57) Mats Andersson (H 53) Lorents Hansen (H 55) Tom Larnøy (H 6) ny ny ikke på valg i år ikke på valg i år Som en prøveordning foreslåes det at det normalt er fire tilstede på styremøter. En evt. vedtektsendring kan dermed tenkes neste år for å endre til fire styremedlemmer og kun to varamedlemmer. Kolsås, 13. april 2004 Hilsen Svein Medhus For valgkomiteen i Gartnerutvalget

16 FULLMAKT Jeg gir herved (navn): Adr. fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Haugergrenda huseierforening 19. april navn adresse klipp ADGANGSTEGN til ordinær generalforsamling i Haugergrenda huseierforening, 19. april navn adresse Hverhusstand er kun utstyrt med en stemme. Dette adgangstegnet må avleveres ved inngangen før stemmerett oppnås. Det er anledning til å møte med fullmakt fra en annen huseier/medlem. Ingen kan imidlertid få stemme for mer enn en fullmakt.

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer