Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif Org.nr konto: www.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www."

Transkript

1 Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif Org.nr konto: Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling i Haugergrendahuseierforening Tid: Mandag 26. april 2004 kl Sted: Hauger skole Til behandling foreligger: 1. Velkomst ved styrets leder. 2. Konstituering. (Som møtelederfùngerer styret leder, jf. vedtektene pkt. 6. Det skal velges en referent, en til å medundertegne referatet og dagsorden. Fullmakter skal godkjennes.) 3. Behandling av styrets årsberetning for 2003 (vedlegg 1). Styretsforslag til vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning. 4. Behandling av årsoppgjøret for 2003 og i den forbindelse spørsmålet om anvendelsen av overskudd eller dekning av tap (vedlegg 2). Revisors beretning gjennomgås (vedlegg 3). Styretsforslag til vedtak: Overskuddet tillegges foreningens egenkapital. 5. Eventuell godtgjøring til styret og Gartnerutvalget for Styretsforslag til vedtak: Styrets godtgjøring for 2003 settes til kr ,. Gartnerutvalgets godtgjøring settes til kr ,. Gartnerutvalget har følgende oppgaver: Valgkomité Organisering av gressklipping fellesareal Organisering av flaggheising Vedlikehold av fellesområder og carportaniegg vedå organisere dugnader Organisering av 17. mai feiring Skifte lyspærer i carportanlegg Sørge for strøsand/singel i kassene Bestille strøing vedbehov Sørge for bensin til gressklipper i

2 Rydde fellesområder, herunder plukke opp søppel Organisere bistand fra medlemmene til huseiere som ikke selv er i standtil å utføre utvendig vedlikehold av sin rekkehusleilighet Regelmessig inspeksjon av lekeapparater og sandkasser 6. Forslag omå gi styret fullmakt til å kreve inn penger fra huseierne til sikring av feiers atkomst til pipene (vedlegg 4) Dagens atkomst til takene og pipene oppfyller ikke arbeidstilsynets krav til sikker atkomst. Styret vil under årsmøtet gi en nærmere redegjørelse for kravene som gjelder og hvordan atkomsten er tenkt sikret. Styret innhentet i 2003 tilbud fra et firma om montering av takstiger og takbruer som ville pådra huseier en utgift mellom kr og 3000,. Styret regner med at det er mulig å få et lavere tilbud fra et annet firma. Kopi av brev til Direktoratet for arbeidstilsyn følger vedlagt til orientering samt direktoratets retningslinjer. Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å akseptere et tilbud om montering av takstiger og takbruer for forskriftsmessig atkomst til alle piper og kreve inn forskuddsvis dekningsbidrag fra den enkelte huseier tilsvarende dennes andel av utgiftene. 7. Valg av revisor. Styretsforslag til vedtak: Som foreningens revisor velges KPMG AS. 8. Budsjettforslag for 2004 (vedlegg 2 se egen kolomie), Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i Styretsforslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2004 vedtas. 9. Valg av medlemmer/varamedlemmertil styret og Gartnerutvalget (vedlegg 5) Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret og Gartnerutvalget vedtas. Som tillegg til dette brevet følger en fulhnaktsblankett. I henhold til vedtektene pkt. 6 kan et medlem la seg representere ved fullmektig, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Kolsås, 19. april 2004 For styret i Haugergrenda huseierforening 2

3 IL~y~I Haugergrenda huseierforening STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2003 TILLITS VALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har foreningens tillitsvalgte vært følgende: Leder: Magnar Danielsen (H ) Styremedi.: Aase Haukaas Gj erde (H 1) Kurt Hanssen (H 39) Varamedi.: Arne Strandenæs (H 22) Anngun Engebø (H 50) Erik Edelman (H 33) Valgkomite/ gartnerutv. Tom Larnøy (H 6) Signe Gurid Hovem (H 3) Svein Asbjørn Medhus (H 2) Lorents Hansen (H 55) 2. REGNSKAPSFØRSEL OG REVISJON Regnskapsførselen er for 2003 utført i regi av kasserer Svein 0. Lien. Foreningens revisor er KPMG A/S, v/ragnar Hedenstad. 3. BYGNINGER OG FORSIKRINGER Foreningens eiendom er gårdsnr. 89, bruksnr. 316 i Bærum kommune og består av fellesareal og carporter. Forsikringer. Foreningens eiendom (sameiet) er forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringsnummeret er I tråd med vedtektene er medlemmenes rekkehusleiligheter også forsikret (under den samme forsikringen.) Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs, at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til Gjensidige Forsikring v/sverre Bredal. Egenandelen ved skader viii 2003 utgjøre ca. kr ,. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Det enkelte medlem må selv tegne innboforsikring. Styret har for øvrig tegnet egen styreansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring. I

4 4. EIENDELER OG GJELD OPPGAVEPLIKT TIL LIGNINGSKONTORET Medlemmene fikk i mars 2004 tilsendt oppgave med oppstilling over det enkelte medlems andel av foreningens (sameiets) gjeld, eiendeler og ligningsverdi. Denne meldingen må tas vare på og tilleggsnoteres på den ferdigutfylte seivangivelsen som kommer i april.) 5. REGNSKAPET FOR 2003 Regnskapet viser et overskudd på kr ,. Budsjettet var på kr ,. Det var en økning i kommunale avgifter i 2003 på 3 % (kr 6.000,), og en økning i forsikringen på 15 % (kr ,). Bortsett fra avvik på forsikringer, var kostnadene i hovedsak på budsjett. Inntektene var høyere enn f,jordåret grunnet økningen i medlemsbidraget midt i året. Huseierforeningen hadde fordringer på beboere med ca kr 378, ved utgangen av året. Forskuddsbetalinger fra beboere utgjorde kr , ved utgangen av året. Styret foreslår at overskuddet tilføres egenkapitalen. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av foreningens økonomiske situasjon, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 6. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til huseierforeningens evne til å kunne fortsette driften. 7. ARBEIDSMILJØ Huseierforeningen har ingen ansatte ved årets slutt, og har derfor intet arbeidsmiljø å ivareta. 8. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver huseierforeningen ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø. 9. STYREMØTER Det er siden ordinær generalforsamling den 7. april 2003 avholdt 2 styremøter. 10. ANNET Sosiale arrangementer m.v.: Styret arrangerte den sedvanlige sommerfesten rett før sommerferien. Gartnerutvalget administrerte som vanlig 2 dugnader og 17. maiarrangement. Utvalget administrerte også flaggheisingen på offentlige høytidsdager og helligdager. 2

5 Andre aktiviteter: Det ble i mai 2003 purretpå Bærum kommune for å få fortgang i arbeidet med å omregulere Kolsåsparken til friområde. Planarbeidet ble tatt opp i august 2003, og huseierforeningen har fulgt opp med flere brev. Endelig plan blir ventelig vedtatt av kommunen første kvartal Det ble i juni 2003 innhentet tilbud fra firmaet Stigesenteret AS om montering av nye takstiger og takbruer på takene. Anbudet ble innhentet etter at Feiermestereni Bærum har gitt pålegg om utbedring av stigene og sikring av atkomst til pipene via tak. Det ble også forsøktinnhentet et tilbud fra Bærum taktekking, men firmaet trakk seg i oktober 2003 fordi feiermesteren tilsynelatende ikke kunne godkjenne den planlagte løsningen. Foreningen har skrevet brev til Direktoratet for arbeidstilsynet ( ) og bedt om en uttalelse derfra på spørsmåletom vi kan la være å montere takbruer og nøye oss med takstiger i stedet, noe som i tilfelle vil bli vesentlig billigere. Svar er ikke mottatt. Det ble høsten 2003 søkt om delvis dekning av utgifter til privat gatebelysingfra Bærum kommune v/bærum velforbund. Svar er ennå ikke mottatt. Huseierforeningen har fått egen hjemmeside på Intemett hvor relevant informasjon er lagt ut (www.haugergrenda.no) Kolsås, 8. Mars 2004 Styret i Haugergrenda huseierforening Kurt Hanssen Magnar Danielsen Aase Haukaas Gjerde 3

6 Haugergrenda Huseierforening 3 Resultat Resultat Budsjett Budsjett Resultatregnskap 2003 Note regnskap 2003 regnskap 2002 år 2003 år 2004 Inntekter eo:emssbidrag Andre kostnadsbidrag 3 Sum driftsinntekter Utgifter Lønnskostnader Ytre vedhkehold, Kjøp Annen driftskostnad Sum driftskostnader Dnftsresultat f~rfinanspøster Finansinntekter Finanskostnader 8 Netto finansposter Årsresultat Disporienng av arsresultat Overført fra andre fond Overført til andelskapital Sum disponert

7 Haugergrenda Huseierforening Balanse Balanse Budsjett ~ :1.. Omløpsmidler: Fordring på beboere Lån til medlemmer Bankinskudd og lignende Sum omløpsmidie SUM EIENDELER i P~IVit~iGiG~iELOt. Egenkapital: Andels kapital per Endring andelskapital dette år Sum Andelskapital Gjeld: Leverandørgjeld Forskuddsbetalt Medlemsbidrag Påløpte kostnader Avsatt garantiarbeider Annen kortsiktig gjeld i Sum Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bærum, 16 april 2004 agj4ar Danie sen Styfeleder Kurt Hanssen Styremedlem Aa 1 Se Hauk as Gjerde Styremedlen

8 Haugergrenda Huseierforening Note.1 Reqnskaps~,rinsipper Årsregnskapet bestående av resultatregnskap. Balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av og god regnskapsskikk for små foretak, Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassiflsert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klasifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidlene bestående av garasjer og leiligheter er vurdert til anskaffelseskost. Større anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over , avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende da tap ikke er forventet, Inntekter er oppført når de er opptjent. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert vedlikehold faktisk er utført Note.2 Medlemsbidrag felleskostnade Sum kostnadsbidraa Note3 Bidrag Strøm Bidrag Kabel TV Andre bidrag Note4 Styrehonorar Gartnerutvalg Arbeidsgiveravgift Sum Honorarer Note5 Materialer, redskap, verktøy Maling, beis olje Låser, nøkler, ringeanlegg Grøntanlegg fellesanlegg Gjerder rekkverk, lekeplass Vedlikehold kum,sluk etc Elektriker, materialer Lyspærer, lysrør, sikringer og lignende Fellesarrangement, dugnad Sosiale aktiviteter (sommerfest ol.) Oppgradering Kabel TV anlegg Uforutsett vedlikehold Sum vedlikehold/innkjøp Note.6 Strøm, nett, Kraft Vann og avløpsavgift og renovasjon Containerleie TV Fellesanlegg Forsikring Revisjon Regnskapsførsel lnnbetalingsservice Snebrøyting, strøing, feiing Rekvisita Gebyr Diverse Sum faste driftskostnader Note7 Renteinntekter bank Andre renteinntekter Sum finansinntekter Note.8 Rentekostnader bank Sum Finanskostnader I I I I

9 ...~B... K~mdfordnngef(tt(adl~rnn~r) 1510 Innbet,. Ukjent avsender 1511 Medlemsbidrsg tilgode 1591 Lån til beboere 1921 Driftskonto Andelskapital (ABBL kto Skyldig arbeidsgiveravgift 2965 Pål. kostn.(abbl kto. 2980) 2971 F8r~t~utk~sb~t mdtb4rfrag 3601 Påløpt medlemsbidrag 3900 Andre bidrag 5330 Styrehonorar 5390 Andre honorar Gartnerutvalg 5400 Arbeidsgiveravgift 6600 Matenale Redskap 6605 Maling, beis. olje 6610 Låser,nøkler,nngeanlegg 6615 Elektriker, Materiell 6625 Grøntanlegg fellesanlegg 6630 Gjerder rekkverk 6635 Lekeplass Miljøtiltak 6645 Vedlikehold kum,sluk etc 6650 Diverse vedlikehold 6700 Strøm, nett, kraft 6705 Vann, avløp, renovasjon 6715 Containerleie 6720 TV Fellesanlegg 6725 Forsikring 6730 Revisjon 6735 Regnskap 6740 Snøbrøyting,strøing,feiing 6745 Rekvisita 6750 Dugnadskostnader 6752 Sosiale aktiviteter 6755 Gebyrer 6790 Diverse kostnader 8040 renteinntekter bank Kontroll ~rsregn~kap (ref aldersfordelt liste fordnnger) * , , , , , , , , , , ,50 805,00 178, , ,00 000,00 551,00 776,50 805,00 178, ,88 220,00 0,00 220, , , , , , , ,00 286,00 74, ,30 I 319,55 671,60 859,92 699, , , , , , , , ,00 74, , ,55 671,60 859,92 699,24 0,00 0,00 ~

10 ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avgifter Kostnader ex.kom.avgifter BO ENHETER Utfall ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avqifter Kostnader ex.kom.avgifter BO ENHETER Budsjett ÅRLIG Kostnader Hvorav kom avgifter Kostnader ex.kom.avgifter Strøm, nett, Kraft TV Fellesanlegg Forsikring ENHETER ARLIG MND PER PER ENHET ENHET ARLIG MND PER PER ENHET ENHET I ARLIG MND PER PER ENHET ENHET i

11 r~tahl(_~iuw~j~j. u~,io:u~ J.U 51(~ AS [~joo1 11~ff KPMG AS P0, Box 7000 Majorstuen N0306 Oslo KPMG HusetSørkedalsveien 6 No389 Oslo Telephorie +~ Fax Entsrpris NO MVA Til medlemmene i Haugergrenda Huseierforening REVISJONSBERETN]NG FOR 2003 Ledelseus ansvar og revisors oppgave Vi har revidert ê.rsregriskapet for Haugergrenda Huseierforening for regnskapså.ret 2003, som viser et overskudd p~kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningenom forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og forslag til anvendelse av overskuddet. Àrsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsrcgnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i ~an~svarmed revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnâbettyggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon, Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regi~skapsprinsipperog vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og re~iskapsog intern kontrolisysterner. mener at vår revisjon gir et forsvarlig ~unnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgift i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foreningens økonomiske stilling 3 1. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regaskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 0s april 2004 ZZ2~JL4A~ s jø~in~ss StatsaL torisert revi~or 0 n H~uM il KPMG~t,~ ~, r rrrb,rr,r Kt i ofll h,i~r, ~ 0 Sst,z 0;~oc,Oi,on ~ Swt;sytrri,cno r~v ~Q,ormoøornrr~rr~ioOsir m,ko Rorioonoror0,q i~r,:no, KrI~II~n~jr~d I ii~,orrur,or Mo Rar,a MOldo tone* HO,, r~r i0.,,ji~,,,u A,~nrb.l 6e~jr, Ev,rrjrn S~rdn,~a,, Stord Trorn~c T,ondh~int

12 ~ SCLÅ ~ ~ F rj..u~ ~ ~3 Xct~i o~e~ i a~11aæ~ 56~1333.7{eI~dj /4~ (9r~z~. 9Ç Æe~rIoz: Y7616 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 OSLO Vedr. direktoratets skriv til kommunene av om sikker atkomst for feier hjemmel for pålegg om bruk av takbru Haugergrenda består av selveierleiligheter fordelt på 13 rekkehus. Feiermesteren i Bærum har gitt pålegg om forskriftsmessig atkomst for feier til pipene for dem som ikke har feierluke på loft. Pålegget forutsetter i vårt tilfelle utskifting/flytting av gamle takstiger, nye innfestinger for stige ved takrenner og etablering av takbruer mellom pipene slik at feier kan gå trygt. Vi vil selvsagt etterkomme pålegg om betryggende atkomst for feier. Vi er imidlertid i tvil om det er nødvendig å etablere takbruer mellom pipene slik feiermesteren ønsker. Vi ønsker i stedet å etablere et system med en takstige opp til hver pipe fordi dette faller billigere for oss. Ikke alle huseierne i grenda har pipe, og feiermesterens pålegg forutsetter at det legges takbroer også over leiligheter som ikke har pipe. Eier av slik leilighet ønsker selvsagt ikke å betale for noe han ikke har bruk for. Dertil kommer at takbruer virker mer dominerende på taket enn takstiger og dermed er uheldig rent estetisk. Det kan ogsånevnes at ikke alle pipene ligger helt på rekke, men er plassert ulike steder på takene. Det må derfor uansett benyttes takstiger flere steder i tillegg til takbru for å fi a betryggende atkomst til pipe. Feiermesteren viser for sin del til direktoratets brev av hvor det på side 1 fremgår at Atkomst mellom to piper skal foregå på takbru. Vårt spørsmål er om Arbeidstilsynet har hjemmel for å gi et slikt pålegg når det kan etableres like sikker atkomst til pipene via takstiger og dette faller vesentlig billigere (i vårt tilfelle anslått til 30 %). Jeg legger ved bilder som illustrerer situasjonen hos oss. For ordens skyld nevnes at det ikke har vært noen korrespondanse med feiermesteren i denne saken. Det er gitt et skriftlig pålegg til den enkelte huseier, hvoretter jeg har hatt møte med feiermesteren og fått kopi av brevet fra Arbeidstilsynet av I følge huseierforeningens vedtekter er foreningen ansvarlig for vedlikeholdet av takene i g~enda. Kolsås, 25. januar 2004 Med hilsen Magnar Danielsen styreleder

13 ARBEIDSTILSYNET Direktoratet ~ lav2 Vår saksbehandter Vår referanse Deres dato Deres referanse Ingvild Gisken Mathisen, tif Til alle kommuner SIKKER ADKOMST FOR FEIER Det har vært holdt en konferanse i regi av Norsk kommuneforbund i Akershus 12. oktober 2000 vedrørende feierens arbeidsforhold. Det fremkom der opplysninger om at mange feiere har dårlig erfaring med adkomst til og på taket. Dette er særlig et problem på private bolighus der adkomst til pipe ofte ikke er tilfredstillende i henhold til arbeidsmiljølovens forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak. Dette brevet er ment som en påminnelse om hvilke krav arbeidsgiver må forholde seg til og hvilke arbeidsforhold som er akseptable for denne yrkesgruppen. I forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn stilles det krav om at piper, ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Hvor vidt disse er tilfredstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og/eller brannsyn. 33). For at dette skal kunne gjennomføres uten fare for feierens sikkerhet må adkomst til pipe være tilrettelagt etter krav i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Forskriften regulerer også kommunenes plikter til å tilrettelegge og gjennomføre offentlig tilsyn, kontroll og andre tiltak for å forebygge og bekjempe brann (~l2). (~ Tilrettelegging innebærer blant annet etterfølgelse av krav i forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak: o Feiing på tak er av typen kortvarig arbeid og Arbeidstilsynet krever derfor ikke at det sikres med stillas og rekkverk. o Adkomst til tak skal fortrinnsvis skje fra takluke eller dør. Der dette ikke finnes vil adkomst foregå via stige. o På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 meter skal det være montert stigefeste som forhindrer glidning. Stigen skal være så lang at denne rekker i meter over taket. o På taket skal adkomst være via takstige/taktrinn, og denne skal være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. Krav om adkomst via takstige/ taktrinn gjelder for alle tak med helling. Adkomsj mellom to piper sk al foregå på takbru o Både husstige, takstige, taktrinn og takbru som benyttes til yrkesbruk skal va.ïe typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet. Takstige, taktrinn og takbru skal monteres etter medfølgende monteringsanvisning. o Der pipen er høyere enn 1,2 meter bør det være oppført en arbeidspiattform. Arbeidsplattform er ofte også nødvendig der beslag rundt pipa gir glatt underlag. Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo FridtjofNanscns vei Epost Internett Organisasjonsnummer ! Kontonummer

14 ARBEI DSTILSYN ET Direktoratet 2 av 2 Vår dato Vår referanse Kravet om at adkomst til tak skal foregår via typegodkjent utstyr bør blant annet følges opp i kommunenes byggesaksbehandling og tilsyn. Det bør også foreslås andre løsninger for feiing der dette er mulig. Feiing av pipe fra taket kan unngås ved å installeres feieluke i pipe på loft og denne er lett tilgjengelig for feier. Som en følge av arbeidstilsynets krav har flere kommuner etter hvert stilt krav til boligeiere om å tilrettelegge for sikker adkomst i henhold til gjeldende krav. Kommunen har et arbeidsgiveransvar overfor feierne og arbeidstilsynet forventer at alle kommuner følger opp dette. Med vennlig hilsen for Direktoratet for arbeidstilsynet I seksj onsleder V~GJ~1J Å~e~ Ingvild Gisken Mathisen avdelingsingeniør Kopi til: Norsk Brannvern forening, postboks 6703 St.Olavs plass, 0130 OSLO

15 ~e~et~ote~ Postboks 58, 1333 Kolsås tif Org.nr konto: no Til Styret v[magnar Danielsen Valgkomiteens innstilling er som følger: Styret. Leder: Svein Medhus (H 2) Styremedi.: Aud Frøystein (H 35) ny ny Kurt Hanssen (H 39) ikke på valg i år Møtende varamedi.: Harald Saksvik (H 27) ny Varamedi.: Lorents Hansen (H 55) ny Erik Edelman (H 33) ikke på valg i år Valgkomite/gartnerutv. Karen Danbolt (H 57) Mats Andersson (H 53) Lorents Hansen (H 55) Tom Larnøy (H 6) ny ny ikke på valg i år ikke på valg i år Som en prøveordning foreslåes det at det normalt er fire tilstede på styremøter. En evt. vedtektsendring kan dermed tenkes neste år for å endre til fire styremedlemmer og kun to varamedlemmer. Kolsås, 13. april 2004 Hilsen Svein Medhus For valgkomiteen i Gartnerutvalget

16 FULLMAKT Jeg gir herved (navn): Adr. fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Haugergrenda huseierforening 19. april navn adresse klipp ADGANGSTEGN til ordinær generalforsamling i Haugergrenda huseierforening, 19. april navn adresse Hverhusstand er kun utstyrt med en stemme. Dette adgangstegnet må avleveres ved inngangen før stemmerett oppnås. Det er anledning til å møte med fullmakt fra en annen huseier/medlem. Ingen kan imidlertid få stemme for mer enn en fullmakt.

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.:

Årsregnskap. Norsk-svensk Handelskammer. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Norsk-svensk Handelskammer Org.nr.: 879 214 122 Årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer