HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dok.nr. / 2 6 FEB Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dok.nr. / 2 6 FEB 2008. Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI ""

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dok.nr. / 2 6 FEB 2008 Arkivnr. fø /tf Saksh. 5/V ^5 Eksp. U.off. BRYGGEN l TAXI " Konsesjonssøknad f or drift av drosjesentral i: Bergen Kommune Askøy Kommune Fjell og Sund Kommune Miljøløyver Bergen, Askøy, Fjell-Sund og Os Kommune

2 Søknadens Innhold: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Konsesjonssøker Bakgrunn for søknad Konsept Miljø og samkjøring/ løyver Tekniske kvaliteter Punkt 6: Økonomi Punkt 7: Punkt 8: Kvalifikasjoner Sentralens navn

3 Punkt 1: Konsesjonssøker Konsesjonssøker er selskapet Bryggen Taxi, Vidar Eikenes Drosje service, et selskap sont umiddelbart vil bli omgjort til Bryggen Taxi As, ved et positivt tilsagn på denne søknad/ tildeling av konsesjon. Selskapet Bryggen Taxi, er opprettet av et interimsstyre bestående av eksisterende drosjeeiere, samt sjåfører f ra selskapet Norgestaxi Bergen a.s og f ra selskapet Bergen Taxi a.s. Man velger å la Bryggen Taxi stå som konsesjonssøker grunnet vegring f or de eventuelle ubehagligheter og sanksjoner deltagerne og "grunderne" bak denne søknaden kan komme til å måtte møte ved et eventuelt negativt svar på denne søknad. Det søkes f ra selskapet konsesjon for varig sentraldrift, subsidiert søkes det om sentraldrift i fem år, med opsjon på ny periode /forlengelse etter ente Sårs konsesjoner.

4 Punkt 2: Bakgrunn for søknad Drosjenæringen i Bergen er i hovedsak pr dags dato drevet gjennom selskapene Bergen Taxi as og NorgesTaxi Bergen as. De to nevnte selskapene er drevet på forskjellige måter, Bergen Taxi as gjennom at det er medbestemmelses rett f or den enkelte drosjeeier, et selskap der eierne selv gjennom demokratiske bestemmelser kan påvirke den retning selskapet skal drives L NorgesTaxi Bergen as, drives i motsetning til BergenTaxi as, som en del av et storre konsern, med utenlandske eiere. I dette selskapet er der ikke grunnlag eller muligheter for ppåvirkning i noen besluttningsledd.forp den enkelte loyvehaver.. Videre baserer Norgestaxi a.s hele sin drift gjennom utleie av taxtameter og sentral avgift. Sentralavgiften er videre særdeles høyere i NorgesTaxi a.s enn i selskapet Bergen Taxi a.s Det er ikke å legge skjul på at hovedtyngden av drivkraften bak konsesjonssøknaden er drosjeeiere og sjåfører som har sitt daglige virke i / ved selskapet NorgesTaxi Bergen as Etter gjentatte forsøk på å komme i dialog med selskapet vedr sammensetting av trafikkutvalg, økning sentralavgift, tilgjengelighet og drifting av sentral m.m har det gjentatte ganger herskes "krisestemning" i selskapet. Og etter bortfallet av RTVhar dessverre bileiere og sjåfører blitt hjelpeløse vitner til at miljøprofilen NorgesTaxi a.s la opp til, samt alle andre markedstiltak, er skrinlagt. Det var nærmest en unison oppfattelse at dette vart tiltak som vil vært positivt f or bileierne gjennom mer omsetning og lavere kostnader, noe som dermed igjen ville gitt bedre og sikrere arbeidsplasser for sjåførene. Nok er blitt nok, og en stor andel av eiere og sjåfører har nå i klartekst og gjennom opprop gitt uttrykk for at man nå ønsker et alternativ til NorgesTaxi igangsatt, raskest mulig. Gjennom oppstar og igangsetting av Bryggen Taxi, vil man skape en større konkurranse i markedet som igjen vil gi et bedre og bredere tilbud og ikke minst gunstigere løsninger gjennom økt fokus på miljø og miljøvennlige løsninger. For den enkelte drosjeeier er det helt klart at oppstart av ny sentral vil gi bedre og rimeligere løsninger på bla : sentralavgift (-ca 50%), påvirkning av sin egen arbeidsdag gjennom eierskap og stemmerett, (drifting etter modellen til BergenTaxi as), og ikke minst gjennom at eventuelle overskudd i sentralen blir igjen i Bergen og kan benyttes på en slik måte flertallet måtte ønske. Altså til alles beste. For sjåførenes del er det helt klart at gjennom oppstart av ny sentral som vil senke utgifter og øke inntekter for den enkelte bileier, gjennom samkjøring og miljøsatsning, er noe som vil resultere i en mer sikker og bedre betalt arbeidsplass. Bryggen Taxi skal være selskapet hvor trivsel og positive utfordringer sørger for bedre løsninger for miljøet og ganske enkelt et billigere alternativ f or den enkelte kunde.

5 Punkt 3: Konseptet Bryggen Taxi as. Bryggen Taxi as, skal gjennom ordinær drosjedrift sørge for en sterkere konkurranse i drosjenæringen i Bergen. Videre skal Bryggen Taxi være etforegangs selskap når det gjelder bruk av nye biler med bedre miljøløsninger. Videre skal man ved sterk satsning på miljø, jobbe fram og lansere løsninger som vil avhjelpe trafikkbildet generelt og ikke minst sørge f or kortere ventetid på drosje i perioder med stor pågang. (Morgen og ettermiddag, nattestid i helger og ved arrangementer.) Spesielt vil man ha fokus på å jobbe fram løsninger som vil sørge for effektivitet i helger. Stor satsning på å få gjennomført effektiv kjøring vil sørge f or nedgang i opphopninger, muligheter for gatevold osv. Bryggen Taxi as skal videre gjennom satsning mot storbrukere av drosje tjenester lansere miljø samkjøring, et tilbud som effektivt vil kunne redusere utgiftene med inntil 50% for bedriftene. Videre vil et slikt tilbud også sørge for bedre tilgang på drosjer for den vanlige bruker, gjennom at man effektivt med positive økonomiske virkninger stopper det som i dag er vanlig, nemlig at om 12 personer skal til et møte, ja da tar man 12 drosjer Ved utskiftning av bilpark, skal drosje eiere tilknyttet Bryggen Taxi, alltid velge det beste alternativet, med tanke på miljø, den aktuelle billeverandør kan levere, slik at vi etter en periode bare har miljø vennlige biler i vår bilpark. Videre skal Bryggen Taxi drive med utstrakt opplæring og kursing av eiere og sjåfører, sentralen skal videre avholde egne kjentmansprøver. Der man aktivt vil jobbe for å øke trafikkforståelse og lokalkjennskapen til den enkelte deltager. Bryggen Taxi skal alltid jobbe f or å bli bedre på pris og kvalitet gjennom miljøbeviste samkjøringer, smilende medarbeidere og en moderne bilpark. BRYGGEN TAXI AS: MODERNE MILJØVENNLIG BILPARK SAMKJØRINGS FOKUS MILJØ FOKUS STERK LOKAL SA TSNING, FJELL-SUND OG ASKØY

6 Punkt 4: Miljø og samkjøring/ løyver Det er til tider dessverre alt for lang ventetid på drosjer i Bergen og Askøy, dette skyldes, etter vårt syn at det er blitt til vane at alle vil ha sin egen bil når de skal hjem fra bla byen nattes tid. Bryggen Taxi ønsker å satse tungt på å løse dette problemet, og etter vårt syn kan man med relativt enkle grep løse dette gjennom følgende tiltak. Nattestid helger og høytider- Oppdrette to, minimum en,holdeplass i Bergen sentrum forbeholdt miljø samkjøringer fra Bryggen Taxi. Fra disse holdeplassene vil der da gå 8-16 seters minibusser som gjennom kjøring i faste traser vil frakte personer rask og ikke minst veldig mye biligere hjem.det vil fra disse holdeplassene gå ruter mot alle bydelene, Os, Klokkarvik,Ågotnes, Straume, Kleppestø, Ask, Juvik og Ravnanger. Vi ser for oss at holdeplass fra FestPlassen og Torget vil være gode utgangspunkt for slike ruter, Ved tildeling av slike holdeplasser vil Bryggen Taxi sørge for bemanning på holdeplassene det gjelder, for å sikre effektivitet og orden. Foreløpige estimater viser at man vil kunne holde priser fra kr 60 som minste pris og opp til kr. 120 som max pris pr person, avhengig av hvilken distanse man skal reise. Og det vil jo gi enorme besparelser for privat personer, og ikke minst sørge for veldig mye bedre tilgang på ordinær drosjer for det øvrige publikum som ikke ønsker besparelse gjennom samkjøring. Maxitaxier tilknyttet Bryggen Taxi vil være pålagt å kjøre fra disse holdeplassene. Videre ønsker man å benytte Miljø/samkjørings løver til dette. ( Se løyver Miljø/Samkjørings Taxi.) Morgen og dagtid ukedager. Morgenrushet til fra Bergen sentrum sammen med storbrukerne av taxi tjenester skaper stor pågang og ofte ventetid på drosje, Bryggen Taxi ønsker å sette opp samkjørings ruter fra hotellene til Flesland Flyplass i tidsrommet til Et slikt tiltak vil frigjøre mye kapasitet til øvrig publikum, og vil også til en viss grad være med å lette trykket i trafikkbildet. Videre ønsker man også å sette opp et slikt samkjøringstilbud fra Busstasjonen i samme tidsrom. Fra Flesland flyplass er der også til nærområdene særdeles stor trafikk i morgen og ettermiddags rushet. Vi ønsker å sette opp samkjørings tilbud sammen med storbrukerne i området. Bare en av storbrukerne Statoil Hydro bruker anslagsvis ca drosjebiler i morgen rushet. Noe som trafikkmessig tydelig preger nærområdet. Bryggen Taxi ønsker i tidsrommet i uke dagene å sette opp miljø samkjørings tilbud fra Flesland til Storbrukerne, samt fra storbrukerne til Flesland i tidsrommet

7 I Sommersesongen ønsker man også å kunne sette opp et samkjørings tilbud mellom Flesland Flyplass og Bergen Sentrum / Hoteller og havner. Man beregner tidsrommet l. Mai til 15.September som sommersesong. Vi ønsker i forbindelse med miljø samkjøringen å få reservert plass på Flesland, merket miljøtaxi, slik at publikum tydelig kan finne tilbudet som er miljøvennlig og billigere for den enkelte bruker. Prismessig vil selvsagt publikum som bruker disse tjenestene ha betydelig besparelse om man velger miljø tilbudet samkjørings taxi. LØYVER Bryggen Taxi as, skal i hovedsak drives utifra de løver som allerede er tildelt drosjenæringen i Bergen, dvs. at man gjennom rekruttering og oppstart av ny lokal sentral vil være et etterspurt og attraktivt tilbud til blant annet de som pr i dag er lite fornøyd med de forhold som regjerer i den sentralen de i dag er tilknyttet. Bryggen Taxi as. Regner med at man innen en 12 mnd drift vil telle et vesentlig antall løyver. MILJØ LØYVER. Bryggen Taxi søker også om tildeling av såkalte Miljø Løyver, vi ønsker 10 stk løyver storbil, setere, løyvene skal tildeles sentralen. Disse løyvene vil være direkte underlagt sentralen og utelukkende brukes til MILJØ SAMKJØRING. Grunnlaget for at man søker egne nye MILJØ LØYVER, er at Bryggen Taxi as, som tilbyder av samkjørings tjenester alltid skal ha tilgjengelig materiale ved stor pågang. Det understrekes at disse bilene styres direkte fra sentral og kun vil bli benyttet i miljøvennlig samkjøringa arbeid. Ved tildeling av konsesjon søkes det om at 5 av disse løyvene tildeles umiddelbart ved oppstart. Øvrige etter en 3-6 måneders periode. Askøy; Dette området har tidvis dårlig drosje dekning, Bryggen Taxi vil ha min. 2 vaktbiler låst til Askøy i helger og høytider.

8 Punkt 5: Tekniske kvaliteter Over tid og ved naturlig utskiftning skal alle biler tilknyttet Bryggen Taxi as, være biler som benytter best mulig teknologi iht. miljø vennlighet, Gjennom fokus på miljøvennlig samkjøring, skal Bryggen Taxi as påvirke pris og kvalitet på drosjetjenester i løyveområdet. Gjennom samkjøring og klar effektivisering påvirke kø problemene nattestid, og på tider med stor pågang. Bryggen Taxi as, vil også som eneste sentral ha sterk fokus på arbeidsforhold og trafikksikkerhet. Det vil innføres sentral innhenting og oppretting av, Felles godkjent arbeidskontrakt. At alle krav om personell forsikring er ok. At alle krav om pensjon og lignende er ok. Det opprettes sjåførklubb og hovedverneombud med faste plasser i trafikk utvalg, Vi vil også som eneste sentral jobbe for at det opprettes bedriftshelsetjeneste. Videre vil alle tekniske installasjoner dokumentere inntjening og ellers alle andre krav fra myndigheter og gjeldende lovgivning. Alle installasjoner vil være moderne, med gode teknologiske løsninger. Utstyrsløsninger vil om ønskelig bli presentert på et senere tidspunkt

9 Punkt 6: Økonomi Ved tildeling av konsesjon, vil straks selskapet bli omgjort til et as, der den enkelte løyvehaver gjennom innskudd blir deleier i selskapet. (Etter modell som ved Bergen Taxi a.s) Aksjer i selskapet vil til en hver tid eies av løyvehaverne i selskapet. Dette sikrer at generalforsamlingen i selskapet fatter demokratiske beslutninger til felles beste for alle aksjeeiere. ( drifts modell til Bergen Taxi as) Det er forventet at man ved oppstart vil telle løyver, noe som vil tilsi en aksjekapital pålydende fra kr Videre vil jo selskapets aksjekapital styrkes og utvides fortløpende gjennom tilslutning fra nye løyvehavere. Ved tildeling av miljøløyver vil selskapet straks etter tildeling, stille de pålagte garantier for dette.

10 Punkt 7: Kvalifikasjoner Alle kumulative basiskrav som økonomisk garantierklæring, faglige krav for å kunne drive sentral og ha løyvetildeling, samt vandel, er ivaretatt gjennom at styret og styreformann har lovfestet og nødvendig kompetanse. Andre krav som erklæring fra kemner og andre offentlige registre, vil dokumenteres etter forespørsel. Vedtekter, kjøreplan, samt andre pålagte avtaler vil bli sendt Fylkeskommunen fortløpende ved behov. Punkt 8: Sentralens navn Navnet Bryggen Taxi as, skal gjenspeile et selskap med lokal forankring, et selskap som vil være kjent for gode økonomiske løsninger og miljøsatsning. Sentralen vil være forankret med kontor og fortetnings drift i Bergen Kommune. Vi håper at konsesjons søknaden er så komplett som ønsket, og om det er elementer som mangler eller ønskes opplysninger om, er det bare ta kontakt så vil dette framlegges fortløpende. Vi kan om ønskelig også foreta en presentasjon av selskapet og våre planer. Med hilsen for Bryggen Taxi, Vidar Eikenes Drosje Service ( Bryggen Taxi as) Vidar Eikenes

11 Kontakt skjema BRYGGEN TAXI AS: Vidar Eikenes Daghammarskjolsvei Fyllingsdalen Mobil, privat: Mobi, jobb:

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer