Seriøsitet i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seriøsitet i arbeidslivet"

Transkript

1 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006

2 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke å finne løsninger på en del av de utfordringer arbeids- og tjenestevandring i et utvidet EU skaper for norsk arbeidsliv. Forhandlingsprotokollen har følgende ordlyd: Partene er enige om at det er viktig å ha et seriøst og velfungerende arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle i det norske arbeidsmarkedet. Partene er opptatt av de utfordringer et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører. Partene er derfor enige om å nedsette et utvalg som skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet samt komme med eventuelle forslag som fremmer et seriøst arbeidsliv Det felles utvalg har bestått av: Fra LO: Roar Flåthen; Ellen Stensrud, Knut Bodding, Børre Pettersen Fra NHO: Sigrun Vågeng, Gunnar Flaat, Nina Melsom, Vidar Lindefjeld Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Den bygger på opplysninger fra tilgjengelig statistikk, på de rapporter som er utgitt under Arbeidslivspolitisk Råd samt på kontakter med forbund og landsforeninger. Utvalget arrangerte dessuten en høring med berørte forbund og bransjer den 17. januar ET INTERNASJONALT ARBEIDS OG TJENESTEMARKED Det generelle bakteppet EØS-avtalen fra 1. januar 1994 også en del av et stort europeisk marked for arbeid og tjenester Norge har siden 1954 vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked og siden. Det som først og fremst særpreger dette felles marked er retten til fritt å bevege seg over landegrenser for å ta seg arbeid, levere tjenester eller etablere seg som selvstendig næringsdrivende og at slike bevegelser reguleres av et felles EØS-regelverk. Nasjonalstatenes muligheter for nasjonal regulering er begrenset. Det norske arbeidsmarkedet har følgelig gjennom årene utviklet seg fra et lukket nasjonalt/nordisk marked til et mer åpent internasjonalt/regionalt marked. Denne europeiske utviklingen har falt sammen med en økende generell internasjonalisering/globalisering som hovedsakelig har gitt positive effekter

3 3 for Norge og norsk økonomi. Tilgangen på billigere varer og tjenester samt på mye og kompetent arbeidskraft øker konkurranseevnen i viktige deler av norsk næringsliv og stimulerer den generelle etterspørselen. I en del næringer gir imidlertid globaliseringen betydelige utfordringer i form av økt konkurranse på vilkår som kan virke urimelige. I økende grad kan kapital, produksjon av varer og tjenester samt arbeid flyttes til de land og regioner hvor kapitalen beskattes lavt og hvor arbeidskraften er billig. I vår del av verden betyr dette at arbeidsplasser, gjeldende lønns- og arbeidsvilkår og næringslivets konkurranseevne kommer under press fordi virksomheter flytter hele eller deler av sin virksomhet til land hvor arbeidskraften er billigere eller rammebetingelsene er gunstigere. Alt dette kan medføre at konkurransen fra land med dårligere lønns- og arbeidsvilkår svekker næringslivets konkurranseevne i land med høyere standard. Utvalget erkjenner likevel at Norge i en global økonomi bare i begrenset omfang kan beskytte seg gjennom nasjonale bestemmelser og barrierer. Situasjonen i EØS-området 1. mai 2004 ble EØS-området og dermed det felles europeiske arbeidsmarkedet utvidet med 10 nye land med til sammen 78 millioner innbyggere. Norge er dermed del av et felles EØSarbeids- og tjenestemarked med 450 millioner innbyggere. Dette ser utvalget som en positiv faktor i Europas videre utvikling. For Norge har EUs utvidelse ført til økt tilbud av personer på arbeids- og tjenestemarkedet i en tid hvor den økonomiske aktivitet har gitt sterk vekst i etterspørselen etter arbeidskraft. Den forestående utvidelsen av EUs tjenestemarked vil kunne forsterke denne utviklingen, samtidig som det kan åpne nye muligheter i hele EØS-området for norske tjenesteytere. Samtidig særpreges de nye medlemslandene av høy arbeidsledighet og dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn dem vi ser i de gamle EU-landene. Gjennom utvidelsen fikk dermed det europeiske arbeids- og tjenestemarkedet en betydelig økt tilgang på billig arbeidskraft. Nå er ikke dette noe nytt i EUs historie. Tilsvarende utfordringer har EU møtt i sine egne gamle lavkostland. Det var noe av grunnen til at EU innførte et eget regelverk (utstasjoneringsdirektivet) for blant annet å hindre sosial dumping. Sosial dumping innebærer at en virksomhet som utfører tjenesteytelser i et annet land enn hjemlandet bringer med seg egne ansatte på lønns- og ansettelsesvilkår som er på et lavere nivå enn i det land arbeidet utføres. Direktivet pålegger derfor EØS-landene å sikre at utenlandske arbeidstakere arbeider

4 4 under samme vilkår som statens egne borgere har innenfor en del nærmere angitte områder som blant annet arbeidsmiljø, likebehandling, arbeidstid, ferie og lønn. Direktivet er også en del av norsk rett. Norge innførte dessuten lov om allmenngjøring av tariffavtaler. I forbindelse med EØSutvidelsen valgte Regjeringen i tillegg å innføre overgangsordninger på arbeidsmarkedet. Den debatt vi siden utvidelsen har hatt i Norge om sosial dumping, useriøsitet mv. er ofte knyttet til disse tre regelverk og praktiseringen av dem, se nedenfor under HVA VET VI OM UTVIKLINGEN I NORGE? Arbeidsmarkedet I 2005 fikk totalt personer fra de nye medlemslandene (EU8) arbeidstillatelse. Av disse var fornyelser. I 2004 var andelen fornyelser ca. 12 %, mens andelen i 2005 økte til ca. 50 %. I flere av ukene i 2005 har antall fornyelser oversteget antall førstegangstillatelser. Antall førstegangstillatelser var færre i 2005 sammenlignet med Denne utviklingen bekreftes av at nettoinnvandringen fra Polen i de tre første kvartaler av 2005 var ca personer Dersom en arbeidssøker får arbeid som varer minst et år, skal arbeidstakeren og de øvrige familiemedlemmer gis oppholdstillatelse på minst fem år i vertslandet. De mange fornyelser medfører at stadig flere kommer inn under disse bestemmelsene i det ordinære EØS-regelverket. Overgangsreglenes bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår faller dermed bort for disse da disse bare gjelder for de tolv første månedene av oppholdet. Tjenestemarkedet Mens det finnes god statistikk for personer som får arbeidstillatelse i Norge mangler vi eksakte opplysninger om personer på tjenesteyting. Denne mangel har lenge vært påpekt av partene i arbeidslivet. Basert på det tallmateriale som finnes og på LOs og NHOs egne undersøkelser, regner vi med en klar økning av antall utenlandske arbeidstakere fra de nye EU- landene på tjenesteoppdrag i Norge. I følge Sentralskattekontoret for utenlandssaker var 67 % av totalt 8119 utenlandske arbeidstakerne ansatt i utenlandske virksomheter i Antall utenlandske virksomheter med oppdrag i Norge økte fra 357 til 760 fra 2004 til Sentralskattekontoret har ved flere anledninger offentlig antydet en betydelig underregistrering både av utenlandske firma og sysselsatte.

5 5 Enkeltpersonsforetak I 2004 og 2005 var det i alt ca. 600 nyetablerere av enkeltpersonforetak med bakgrunn fra de nye EU- land. Dominerende næringer var bygg- og anlegg og annen forretningsmessig tjenesteyting. Oslo og Akershus er område hvor det skjer flest nyetableringer. Privatmarkedet Et stort antall personer fra de nye medlemslandene tilbyr sine tjenester på privatmarkedet i Norge. Det er fullt lovlig så lenge det foreligger reell tjenesteyting. Utvalget antar at det kan være noen oppdragstakere som i realiteten er arbeidstakere. Utvalget antar videre at det innefor denne bransjen er mye svart arbeid. Slike ulovligheter finnes det av naturlige grunner ikke statistikk på, men i Samarbeidsforum mot svart økonomi, hvor NHO og LO er medlemmer, blir dette diskutert. Bemanningsforetak Utleie av arbeidskraft er blitt et nytt vekstområde og fyller en viktig funksjon i et internasjonalt arbeidsmarked. En del av dette bildet er likevel at flere av dem som gir seg ut for å leie ut arbeidskraft i realiteten driver arbeidsformidling. I den grad det er arbeidsformidling og ikke utleie, er vedkommende som formidles å betrakte som arbeidstaker når han eller hun tar arbeid i Norge. I så fall kommer overgangsreglene til anvendelse. Det betyr at lønnen ikke skal være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt på stedet eller for yrket. I dag stilles det verken krav til den som vil driver utleiefirma eller arbeidsformidling. Dette i kombinasjon med muligheten for å benytte billigere arbeidskraft ser ut til å føre til at useriøsiteten innefor disse bransjen øker. Dette skaper utfordringer. Mange norske virksomheter som har behov for ekstra arbeidskraft synes det er vanskelig å avgjøre om en i realiteten står overfor innleie eller arbeidsformidling, og om overgangsreglene slår inn. Det kan også være vanskelig å ta stilling til seriøsiteten i de ulike utleiefirmaene/ bemanningsforetakene.

6 6 4. REGLER LOVER RAMMER Arbeidsmarkedet Norge innførte overgangsordninger i arbeidsmarkedet for borgere fra åtte av de ti nye medlemslandene, foreløpig gjeldende til Ordningene går i korthet ut på at det for de første tolv månedene av oppholdet kreves en oppholdstillatelse som arbeidstaker basert på fulltids arbeid og norske lønns- og arbeidsvilkår. Ut over dette gjelder norsk arbeidslivslovgivning fullt ut, da arbeidsforholdet er knyttet til arbeidsgiver registrert i Norge. Dersom tillatelse har vært gitt for tolv måneder, og vilkårene ved utløpet av tillatelsen har vært oppfylt, vil det ved søknad om fornyelse gis en tillatelse etter det ordinære EØSregelverket. Tjenestemarkedet Overgangsordningene gjelder ikke for tjenesteyting. Norske tariffavtaler gjelder heller ikke for ansatte hos utenlandsk tjenesteyter som utfører tjenester/entrepriser i Norge (med mindre de er allmenngjort, se nedenfor). Det er derfor på tjenestemarkedet vi særlig har fått diskusjonene om sosial dumping. For arbeidstakere hos utenlandsk arbeidsgiver på tjenesteoppdrag i Norge gjelder arbeidsmiljølovens offentligrettslige bestemmelser. EUs utstasjoneringsdirektiv (rådsdirektiv 96/71/EF) er også implementert i norsk rett. Det betyr at utsendte arbeidstakere kommer inn under blant annet arbeidsmiljølovens HMS-bestemmelser, bestemmelsene om rett til fri fra arbeidet, arbeid av barn og ungdom, arbeidstidsbestemmelsene og bestemmelsene om arbeidskontrakter. Videre gjelder deler av ferieloven, sysselsettingsloven og likestillingsloven. Når det gjelder lønn er direktivets prinsipp at allment gjeldende lønnsvilkår i vertslandet også skal gjelde for ansatte som er utstasjonert fra andre medlemsland så fremt disse er bedre enn i tjenesteyterens hjemland. Det er vertslandet som skal sørge for at direktivets grunnleggende prinsipper blir etterlevd i praksis. Gjennom direktivet tar EU sikte på å bekjempe sosial dumping. Norge har ikke allment gjeldende lønnsvilkår (verken i form av tariffavtale eller nasjonal minstelønn), slik at i praksis kan utenlandsk arbeidsgiver lovlig lønne sine ansatte etter hjemlandets lønnsnivå under oppdrag i Norge. Er en tariffavtale allmenngjort i medhold av lov om allmenngjøring av tariffavtaler stiller saken seg annerledes; da gjelder de allmenngjorte deler av tariffavtalen fullt ut også for utenlandsk tjenesteyter.

7 7 5. ETTERLEVES REGELVERKET? Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med om vilkårene for arbeidstillatelser i henhold til overgangsbestemmelsene og vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler etterleves. Dette har vært og er en prioritert oppgave i tilsynene. Arbeidstilsynet rapporterer at etaten i økende grad støter på regelbrudd knyttet til arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere fra de nye EU-landene. Dette gjelder særlig i bygg- og anleggsbransjen, hvor det nå også foreligger allmenngjøringsvedtak for deler av landet. Arbeidstilsynets erfaring er at det fortsatt er i det sentrale Østlandsområdet omfanget av overtredelser synes å være størst. Arbeidstilsynet i Oslo gjennomfører tilsynene med overgangsordningene og allmenngjøringsforskriften som uanmeldte inspeksjoner hos i hovedsak mindre og mellomstore byggeprosjekter. I perioden 26. september 2005 til 13. januar 2006 ble det ført tilsyn med 28 virksomheter, hvorav 16 virksomheter var norske med arbeidstakere fra Polen, Estland, Litauen eller Latvia og 12 virksomheter var fra landene Polen, Estland, Litauen eller Latvia. Virksomhetene sysselsetter ca. 300 arbeidstakere fra nevnte land i byggebransjen i Oslo. Av de 16 norske virksomhetene det er ført tilsyn med er: 7 virksomheter funnet i orden når det gjelder lønn og arbeidstid. 5 virksomheter er tilsendt brev om opplysninger lønn / arbeidstid / kontrakter. Ved 2 av disse er det avdekket brudd på lønn og arbeidstidsbestemmelsene etter samtale med arbeidstakere. 1 av virksomhetene benyttet arbeidstakere uten oppholdstillatelse og det ble avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 2 av virksomhetene vil bli anmeldt for brudd på allmenngjøringsforskriften, arbeidsmiljøloven og utlendingsloven. 1 av virksomhetene er anmeldt for brudd på allmenngjøringsforskriften, arbeidsmiljøloven og utlendingsloven. Av de 12 utenlandske virksomhetene som det er ført tilsyn med er: 4 meldt til politiet for brudd på allmenngjøringsforskriften og arbeidsmiljøloven.

8 8 Ved 7 av virksomhetene er det etter samtale med arbeidstakere funnet at allmenngjøringsforskriften brytes ved for lav timelønn nkr/t. Disse vurderes meldt til Politiet. Erfaringen er ifølge Arbeidstilsynet at mange arbeidsinnvandrere ikke har de arbeids- og lønnsvilkårene som lovverket krever. I noen av tilfellene er bruddene svært grove og forholdene for arbeidstakerne må karakteriseres som uverdige. Arbeidstilsynet peker på at eksistensen av svart arbeid, kompliserte organisatoriske konstruksjoner og falsk dokumentasjon for å tildekke kriminelle tilstander også hører med til bildet. Erfaringene så langt er at inngåtte arbeidskontrakter i henhold til overgangsbestemmelse og allmenngjorte tariffavtaler ikke følges opp i tilstrekkelig grad. 6. FELLES UTFORDRINGER Andelen av entreprisebasert arbeid i Norge har økt de senere årene. Grunnen er at mer og mer arbeid både i privat og offentlige sektor blir satt ut på anbud. I mange bransjer er dette positivt. Dog kan kombinasjonen av et stort og voksende nasjonalt anbudsmarked og økt tilgang på billige tjenesteytere fra de nye medlemsland for deler av næringslivet gi sterk og urimelig konkurransevridning. Norske virksomheter vil kunne bli utkonkurrert og dermed vil arbeidsplasser gå tapt. Bruk av uregistrert arbeidskraft, svart arbeid, skatte og avgiftsunndragelser og tilfeller av underbetaling av utenlandsk arbeidskraft er ikke av ny dato. Slikt har forekommet lenge, men omfanget av useriøsiteten synes å ha tiltatt siden EU-utvidelsen 1. mai Det er utvalgets inntrykk at det særlig er innen bygg/anlegg, restaurantbransjen, renholdsbransjen og i transportsektoren at problemet med useriøsitet er størst. Problemet består dels i at arbeidskraften ikke gis de arbeidsvilkår som de har krav på etter norsk lov og at de heller ikke gis en anstendig lønn, dels i at innslaget av svart arbeid og skatteunndragelser synes å være særlig stort i disse bransjer. Norske bedrifter som ønsker å drive seriøst utsettes for betydelige konkurranseulemper.

9 9 7. UTVALGETS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER I lys av den fremstilling som er gitt ovenfor har utvalget drøftet mulige felles anbefalinger om virkemidler og tiltak for å fremme seriøsiteten i norsk arbeidsliv. Det ligger i sakens natur at det på en del områder vil være vanskelig eller umulig å oppnå enighet. Dette gjelder for eksempel LOs ønske om innsynsrett for tillitsvalgte. Det forhindrer likevel ikke at noen slike spørsmål er drøftet og reflektert i nedenstående punkter. På andre områder ligger det til rette for konkrete, felles forslag. De fleste forutsetter reaksjoner og tiltak fra myndighetene, men noen også fra partene. Utvalget har samlet seg om følgende vurderinger og forslag: 1. Om gråsoner ved inn/utleie av arbeidskraft: Utvalget registrerer at utleie og formidling av arbeidskraft er blitt et vekstområde i EØSområdet. Det stilles i dag ingen krav til hvem som kan drive utleiefirma eller arbeidsformidling. For å få mer oversikt over markedet er utvalget enig om at det kan være aktuelt å vurdere ulike muligheter for kvalifikasjons- og kontrollordninger. Utvalget er oppmerksom på at det finnes EU-rettslige skranker, og at det kan være problematisk å stille krav om norske autorisasjonsordninger for utenlandske firma. Man er enige om å anbefale at spørsmålsstillingen tas opp med departementet for å få en snarlig utredning av mulige tiltak. 2. Om myndighetskontroll og sanksjoner: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kontrollerer i dag lønnsforholdene for ansatte i bedrifter som er underlagt en allmenngjøringsforskrift eller som arbeider under overgangsreglene. Ved brudd på regelverket kan tilsynene melde virksomheten til politiet, men har ingen myndighet til selv å anvende sanksjoner. Utvalget har merket seg at tilsynene ønsker seg sanksjonsmyndighet og også flere ressurser til kontroll. Utvalget ser klart et behov for slike tiltak, og anbefaler at saken tas opp med departementet. 3. Om statistikk vedrørende omfanget av EØS-tjenesteyting i Norge: Som nevnt i innstillingen mener utvalget at dagens oversikt over tjenesteytingens omfang er mangelfull. Både LO og NHO har gjentatte ganger påpekt dette i Ekspertutvalget under Arbeidslivspolitisk Råd. Utvalget vil foreslå at departementet anmodes om en snarlig gjennomgåelse av dagens ordninger med henblikk på sikrere og raskere registrering og mer pålitelig statistikk.

10 10 4. Om yrkesskadeforsikring for tjenesteytere Utvalget registrerer at det er stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om utsendte arbeidstakere og deres arbeidsgiveres plikt til å tegne yrkesskadeforsikring etter Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65. Utvalget mener at det er viktig å ha sikkerhet for at alle aktører på det norske tjenestemarkedet har tilfredsstillende forsikring. For å få en klarhet i regelverket og i eventuelle ansvarsforhold hvis tilfredsstillende forsikring ikke skulle foreligge, er utvalget enig om å anbefale at spørsmålsstillingen tas opp med departementet, herunder behovet for i det minste å få en utredning av mulige informasjonstiltak. 5. Om muligheten for spesialtilpasset tariffavtale Utvalget har drøftet muligheten for å etablere tariffavtaler tilpasset utenlandske bedrifter og deres ansatte på tidsbegrenset oppdrag i Norge. Man har - blant annet i lys av en avtale som nylig er inngått i svensk arbeidsliv - sett på mulig omfang av og innhold i en slik avtale, herunder eventuelle lønnsbestemmelser. Utvalget vil anbefale at LO og NHO arbeider videre med spørsmålet om tilpassede tariffavtaler. 6. Om minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler Utvalget har merket seg at det i debatten om tiltak mot sosial dumping også er fremmet forslag om nasjonal eller bransjevis minstelønn og ulike former for allmenngjøring. Slike forslag er kommet fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget registrerer at det både i LO og i NHO pågår interne vurderinger av problemstillingen. Man vil derfor unnlate å behandle den nærmere i denne sammenheng. 7. Om veiledning til utenlandske tjenesteytere Utvalget ser et behov for at tjenesteytende bedrifter fra de nye medlemslandene og deres ansatte får bedre kunnskap om forholdene i norsk arbeidsliv og om de regler som gjelder. Både LO og NHO har utarbeidet veiledninger til sine medlemmer om utvidelsen og dens konsekvenser, men ingen av dem er tilpasset de virksomheter som her er aktuelle. Utvalget foreslår at NHO og LO i fellesskap utarbeider en kortfattet veiledning som gis vid distribusjon i samarbeid med forbund og landsforeninger. Veiledningen bør oversettes til aktuelle språk.

11 11 8. Om pågående seriøsitetsprosjekter på bransjenivå Utvalget er kjent med at det i flere bransjer drives et godt og aktivt arbeid for å fremme seriøsitet og motvirke svart arbeid etc. Dette gjelder bl. a. i bygg/anlegg og i servicebransjen. Utvalget vil oppfordre de ansvarlige for slike prosjekter til å gjennomføre tiltak og handlingsplaner så snart det er praktisk mulig. Utvalget vil også oppfordre aktuelle bransjer til å igangsette tilpassede prosjekter for å fremme seriøsitet.

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og vår innsats mot sosial dumping FAFO-konferanse torsdag 1. februar 2007 Arbeidstilsynet Vaktbikkja trengs I dag møter vi mange utfordringer i norsk arbeidsliv: For mange er utenfor! Kvinner

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo Fafo Østforum 22. september 2005 Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Lovfestet minstelønn. Fastsatt ved lov eller hjemmel i lov. Som regel én sats for alle voksne arbeidstakere

Detaljer

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet Nr. 04/06 Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet 1. Økt bevegelse 2. Flere til Norge enn til nabolandene 3. Flere blir her lenger 4. Mye useriøsitet 5. Bygg særlig utsatt; men ikke alene

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst

Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst I 4. kvartal 2005 var det 9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge. I tillegg har det siden 4. kvartal 2003

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo Østforum 13.12.2011 Hovedspørsmål i evalueringen Hvordan har tiltakene blitt gjennomført og fulgt opp? I hvilken grad

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft Utenlandsk arbeidskraft juridiske utfordringer bedriftseksempel Frode Hjorth SB Skog Bedriftseksempel: SB SKOG Virksomhet Skogkultur og skogrydding over hele landet Oppdragsvolum: 15.000 dagsverk/år 85

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 09.01.14 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEG1ANENTERPRISE Po; 5e5 se Posro/Arktess Postboks 5250 Majorstuen NO-0303 Oslo Norway Tariffnemnda Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 4:11ress M%Cdelthuns

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING Innledning Landsmøtet i Fellesforbundet i 2003 gikk inn for at Norge, som en overgangsordning,

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

EUs UTVIDELSE, ARBEIDSINNVANDRING OG NORSK ARBEIDSLIV

EUs UTVIDELSE, ARBEIDSINNVANDRING OG NORSK ARBEIDSLIV 1 EUs UTVIDELSE, ARBEIDSINNVANDRING OG NORSK ARBEIDSLIV BAKGRUNN, KONSEKVENSER OG MULIGE LØSNINGER ET SAMMENDRAG AV RAPPORTER UTARBEIDET AV TRE NHO-ARBEIDSGRUPPER HØSTEN/VINTEREN 2003 OSLO, 20 DESEMBER

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler. Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009

Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler. Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009 Norske bedrifters erfaringer med allmenngjøring av tariffavtaler Line Eldring, Fafo Østforum 10. juni 2009 Aktuelle problemstillinger om allmenngjøring Allmenngjøringsprosessen og arbeidsrettslige problemstillinger

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING

VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING Nr. 06/07 VAR DET NOE I DET? ADVARSLENE OM SOSIAL DUMPING 1. Hva det dreier seg om 2. Når kontrakten mangler 3. Lønna først 4. Bo må man også 5. Holdninger sier kanskje også noe SEPTEMBER 2007 I forbindelse

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Innst. 326 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2011 2012)

Innst. 326 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2011 2012) Innst. 326 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 74 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Prosjektmedarbeidere: Kristin Alsos, Øyvind Berge, Mona Bråten, Bård Jordfald, Kristine Nergaard, Sissel Trygstad, Anne Mette Ødegård. Kvalitetssikrer: Line

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Fafo Tema Presentere hovedfunn fra en ny undersøkelse om norske bedrifters

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4672 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 23/12 BYGGHERREFORSKRIFTEN Innstilling til:

Detaljer

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Fafo Østforum 07.12.10 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Formål gjøre det enkelt å handle riktig Redusere

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 Regional organisering Direktoratet

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn

Allmenngjøring og minstelønn Allmenngjøring og minstelønn - Norge og Europa Line Eldring Fafo Østforum, 27. januar 2015 Landbruk Verftsindustri Arbeidstilsynet A Likeverdige vilkår ESA Innsynsrett TransportA Informasjonsog påseplikt

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård. Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård. Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer