Seriøsitet i arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seriøsitet i arbeidslivet"

Transkript

1 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006

2 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke å finne løsninger på en del av de utfordringer arbeids- og tjenestevandring i et utvidet EU skaper for norsk arbeidsliv. Forhandlingsprotokollen har følgende ordlyd: Partene er enige om at det er viktig å ha et seriøst og velfungerende arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår for alle i det norske arbeidsmarkedet. Partene er opptatt av de utfordringer et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører. Partene er derfor enige om å nedsette et utvalg som skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet samt komme med eventuelle forslag som fremmer et seriøst arbeidsliv Det felles utvalg har bestått av: Fra LO: Roar Flåthen; Ellen Stensrud, Knut Bodding, Børre Pettersen Fra NHO: Sigrun Vågeng, Gunnar Flaat, Nina Melsom, Vidar Lindefjeld Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Den bygger på opplysninger fra tilgjengelig statistikk, på de rapporter som er utgitt under Arbeidslivspolitisk Råd samt på kontakter med forbund og landsforeninger. Utvalget arrangerte dessuten en høring med berørte forbund og bransjer den 17. januar ET INTERNASJONALT ARBEIDS OG TJENESTEMARKED Det generelle bakteppet EØS-avtalen fra 1. januar 1994 også en del av et stort europeisk marked for arbeid og tjenester Norge har siden 1954 vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked og siden. Det som først og fremst særpreger dette felles marked er retten til fritt å bevege seg over landegrenser for å ta seg arbeid, levere tjenester eller etablere seg som selvstendig næringsdrivende og at slike bevegelser reguleres av et felles EØS-regelverk. Nasjonalstatenes muligheter for nasjonal regulering er begrenset. Det norske arbeidsmarkedet har følgelig gjennom årene utviklet seg fra et lukket nasjonalt/nordisk marked til et mer åpent internasjonalt/regionalt marked. Denne europeiske utviklingen har falt sammen med en økende generell internasjonalisering/globalisering som hovedsakelig har gitt positive effekter

3 3 for Norge og norsk økonomi. Tilgangen på billigere varer og tjenester samt på mye og kompetent arbeidskraft øker konkurranseevnen i viktige deler av norsk næringsliv og stimulerer den generelle etterspørselen. I en del næringer gir imidlertid globaliseringen betydelige utfordringer i form av økt konkurranse på vilkår som kan virke urimelige. I økende grad kan kapital, produksjon av varer og tjenester samt arbeid flyttes til de land og regioner hvor kapitalen beskattes lavt og hvor arbeidskraften er billig. I vår del av verden betyr dette at arbeidsplasser, gjeldende lønns- og arbeidsvilkår og næringslivets konkurranseevne kommer under press fordi virksomheter flytter hele eller deler av sin virksomhet til land hvor arbeidskraften er billigere eller rammebetingelsene er gunstigere. Alt dette kan medføre at konkurransen fra land med dårligere lønns- og arbeidsvilkår svekker næringslivets konkurranseevne i land med høyere standard. Utvalget erkjenner likevel at Norge i en global økonomi bare i begrenset omfang kan beskytte seg gjennom nasjonale bestemmelser og barrierer. Situasjonen i EØS-området 1. mai 2004 ble EØS-området og dermed det felles europeiske arbeidsmarkedet utvidet med 10 nye land med til sammen 78 millioner innbyggere. Norge er dermed del av et felles EØSarbeids- og tjenestemarked med 450 millioner innbyggere. Dette ser utvalget som en positiv faktor i Europas videre utvikling. For Norge har EUs utvidelse ført til økt tilbud av personer på arbeids- og tjenestemarkedet i en tid hvor den økonomiske aktivitet har gitt sterk vekst i etterspørselen etter arbeidskraft. Den forestående utvidelsen av EUs tjenestemarked vil kunne forsterke denne utviklingen, samtidig som det kan åpne nye muligheter i hele EØS-området for norske tjenesteytere. Samtidig særpreges de nye medlemslandene av høy arbeidsledighet og dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn dem vi ser i de gamle EU-landene. Gjennom utvidelsen fikk dermed det europeiske arbeids- og tjenestemarkedet en betydelig økt tilgang på billig arbeidskraft. Nå er ikke dette noe nytt i EUs historie. Tilsvarende utfordringer har EU møtt i sine egne gamle lavkostland. Det var noe av grunnen til at EU innførte et eget regelverk (utstasjoneringsdirektivet) for blant annet å hindre sosial dumping. Sosial dumping innebærer at en virksomhet som utfører tjenesteytelser i et annet land enn hjemlandet bringer med seg egne ansatte på lønns- og ansettelsesvilkår som er på et lavere nivå enn i det land arbeidet utføres. Direktivet pålegger derfor EØS-landene å sikre at utenlandske arbeidstakere arbeider

4 4 under samme vilkår som statens egne borgere har innenfor en del nærmere angitte områder som blant annet arbeidsmiljø, likebehandling, arbeidstid, ferie og lønn. Direktivet er også en del av norsk rett. Norge innførte dessuten lov om allmenngjøring av tariffavtaler. I forbindelse med EØSutvidelsen valgte Regjeringen i tillegg å innføre overgangsordninger på arbeidsmarkedet. Den debatt vi siden utvidelsen har hatt i Norge om sosial dumping, useriøsitet mv. er ofte knyttet til disse tre regelverk og praktiseringen av dem, se nedenfor under HVA VET VI OM UTVIKLINGEN I NORGE? Arbeidsmarkedet I 2005 fikk totalt personer fra de nye medlemslandene (EU8) arbeidstillatelse. Av disse var fornyelser. I 2004 var andelen fornyelser ca. 12 %, mens andelen i 2005 økte til ca. 50 %. I flere av ukene i 2005 har antall fornyelser oversteget antall førstegangstillatelser. Antall førstegangstillatelser var færre i 2005 sammenlignet med Denne utviklingen bekreftes av at nettoinnvandringen fra Polen i de tre første kvartaler av 2005 var ca personer Dersom en arbeidssøker får arbeid som varer minst et år, skal arbeidstakeren og de øvrige familiemedlemmer gis oppholdstillatelse på minst fem år i vertslandet. De mange fornyelser medfører at stadig flere kommer inn under disse bestemmelsene i det ordinære EØS-regelverket. Overgangsreglenes bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår faller dermed bort for disse da disse bare gjelder for de tolv første månedene av oppholdet. Tjenestemarkedet Mens det finnes god statistikk for personer som får arbeidstillatelse i Norge mangler vi eksakte opplysninger om personer på tjenesteyting. Denne mangel har lenge vært påpekt av partene i arbeidslivet. Basert på det tallmateriale som finnes og på LOs og NHOs egne undersøkelser, regner vi med en klar økning av antall utenlandske arbeidstakere fra de nye EU- landene på tjenesteoppdrag i Norge. I følge Sentralskattekontoret for utenlandssaker var 67 % av totalt 8119 utenlandske arbeidstakerne ansatt i utenlandske virksomheter i Antall utenlandske virksomheter med oppdrag i Norge økte fra 357 til 760 fra 2004 til Sentralskattekontoret har ved flere anledninger offentlig antydet en betydelig underregistrering både av utenlandske firma og sysselsatte.

5 5 Enkeltpersonsforetak I 2004 og 2005 var det i alt ca. 600 nyetablerere av enkeltpersonforetak med bakgrunn fra de nye EU- land. Dominerende næringer var bygg- og anlegg og annen forretningsmessig tjenesteyting. Oslo og Akershus er område hvor det skjer flest nyetableringer. Privatmarkedet Et stort antall personer fra de nye medlemslandene tilbyr sine tjenester på privatmarkedet i Norge. Det er fullt lovlig så lenge det foreligger reell tjenesteyting. Utvalget antar at det kan være noen oppdragstakere som i realiteten er arbeidstakere. Utvalget antar videre at det innefor denne bransjen er mye svart arbeid. Slike ulovligheter finnes det av naturlige grunner ikke statistikk på, men i Samarbeidsforum mot svart økonomi, hvor NHO og LO er medlemmer, blir dette diskutert. Bemanningsforetak Utleie av arbeidskraft er blitt et nytt vekstområde og fyller en viktig funksjon i et internasjonalt arbeidsmarked. En del av dette bildet er likevel at flere av dem som gir seg ut for å leie ut arbeidskraft i realiteten driver arbeidsformidling. I den grad det er arbeidsformidling og ikke utleie, er vedkommende som formidles å betrakte som arbeidstaker når han eller hun tar arbeid i Norge. I så fall kommer overgangsreglene til anvendelse. Det betyr at lønnen ikke skal være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt på stedet eller for yrket. I dag stilles det verken krav til den som vil driver utleiefirma eller arbeidsformidling. Dette i kombinasjon med muligheten for å benytte billigere arbeidskraft ser ut til å føre til at useriøsiteten innefor disse bransjen øker. Dette skaper utfordringer. Mange norske virksomheter som har behov for ekstra arbeidskraft synes det er vanskelig å avgjøre om en i realiteten står overfor innleie eller arbeidsformidling, og om overgangsreglene slår inn. Det kan også være vanskelig å ta stilling til seriøsiteten i de ulike utleiefirmaene/ bemanningsforetakene.

6 6 4. REGLER LOVER RAMMER Arbeidsmarkedet Norge innførte overgangsordninger i arbeidsmarkedet for borgere fra åtte av de ti nye medlemslandene, foreløpig gjeldende til Ordningene går i korthet ut på at det for de første tolv månedene av oppholdet kreves en oppholdstillatelse som arbeidstaker basert på fulltids arbeid og norske lønns- og arbeidsvilkår. Ut over dette gjelder norsk arbeidslivslovgivning fullt ut, da arbeidsforholdet er knyttet til arbeidsgiver registrert i Norge. Dersom tillatelse har vært gitt for tolv måneder, og vilkårene ved utløpet av tillatelsen har vært oppfylt, vil det ved søknad om fornyelse gis en tillatelse etter det ordinære EØSregelverket. Tjenestemarkedet Overgangsordningene gjelder ikke for tjenesteyting. Norske tariffavtaler gjelder heller ikke for ansatte hos utenlandsk tjenesteyter som utfører tjenester/entrepriser i Norge (med mindre de er allmenngjort, se nedenfor). Det er derfor på tjenestemarkedet vi særlig har fått diskusjonene om sosial dumping. For arbeidstakere hos utenlandsk arbeidsgiver på tjenesteoppdrag i Norge gjelder arbeidsmiljølovens offentligrettslige bestemmelser. EUs utstasjoneringsdirektiv (rådsdirektiv 96/71/EF) er også implementert i norsk rett. Det betyr at utsendte arbeidstakere kommer inn under blant annet arbeidsmiljølovens HMS-bestemmelser, bestemmelsene om rett til fri fra arbeidet, arbeid av barn og ungdom, arbeidstidsbestemmelsene og bestemmelsene om arbeidskontrakter. Videre gjelder deler av ferieloven, sysselsettingsloven og likestillingsloven. Når det gjelder lønn er direktivets prinsipp at allment gjeldende lønnsvilkår i vertslandet også skal gjelde for ansatte som er utstasjonert fra andre medlemsland så fremt disse er bedre enn i tjenesteyterens hjemland. Det er vertslandet som skal sørge for at direktivets grunnleggende prinsipper blir etterlevd i praksis. Gjennom direktivet tar EU sikte på å bekjempe sosial dumping. Norge har ikke allment gjeldende lønnsvilkår (verken i form av tariffavtale eller nasjonal minstelønn), slik at i praksis kan utenlandsk arbeidsgiver lovlig lønne sine ansatte etter hjemlandets lønnsnivå under oppdrag i Norge. Er en tariffavtale allmenngjort i medhold av lov om allmenngjøring av tariffavtaler stiller saken seg annerledes; da gjelder de allmenngjorte deler av tariffavtalen fullt ut også for utenlandsk tjenesteyter.

7 7 5. ETTERLEVES REGELVERKET? Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med om vilkårene for arbeidstillatelser i henhold til overgangsbestemmelsene og vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler etterleves. Dette har vært og er en prioritert oppgave i tilsynene. Arbeidstilsynet rapporterer at etaten i økende grad støter på regelbrudd knyttet til arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere fra de nye EU-landene. Dette gjelder særlig i bygg- og anleggsbransjen, hvor det nå også foreligger allmenngjøringsvedtak for deler av landet. Arbeidstilsynets erfaring er at det fortsatt er i det sentrale Østlandsområdet omfanget av overtredelser synes å være størst. Arbeidstilsynet i Oslo gjennomfører tilsynene med overgangsordningene og allmenngjøringsforskriften som uanmeldte inspeksjoner hos i hovedsak mindre og mellomstore byggeprosjekter. I perioden 26. september 2005 til 13. januar 2006 ble det ført tilsyn med 28 virksomheter, hvorav 16 virksomheter var norske med arbeidstakere fra Polen, Estland, Litauen eller Latvia og 12 virksomheter var fra landene Polen, Estland, Litauen eller Latvia. Virksomhetene sysselsetter ca. 300 arbeidstakere fra nevnte land i byggebransjen i Oslo. Av de 16 norske virksomhetene det er ført tilsyn med er: 7 virksomheter funnet i orden når det gjelder lønn og arbeidstid. 5 virksomheter er tilsendt brev om opplysninger lønn / arbeidstid / kontrakter. Ved 2 av disse er det avdekket brudd på lønn og arbeidstidsbestemmelsene etter samtale med arbeidstakere. 1 av virksomhetene benyttet arbeidstakere uten oppholdstillatelse og det ble avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 2 av virksomhetene vil bli anmeldt for brudd på allmenngjøringsforskriften, arbeidsmiljøloven og utlendingsloven. 1 av virksomhetene er anmeldt for brudd på allmenngjøringsforskriften, arbeidsmiljøloven og utlendingsloven. Av de 12 utenlandske virksomhetene som det er ført tilsyn med er: 4 meldt til politiet for brudd på allmenngjøringsforskriften og arbeidsmiljøloven.

8 8 Ved 7 av virksomhetene er det etter samtale med arbeidstakere funnet at allmenngjøringsforskriften brytes ved for lav timelønn nkr/t. Disse vurderes meldt til Politiet. Erfaringen er ifølge Arbeidstilsynet at mange arbeidsinnvandrere ikke har de arbeids- og lønnsvilkårene som lovverket krever. I noen av tilfellene er bruddene svært grove og forholdene for arbeidstakerne må karakteriseres som uverdige. Arbeidstilsynet peker på at eksistensen av svart arbeid, kompliserte organisatoriske konstruksjoner og falsk dokumentasjon for å tildekke kriminelle tilstander også hører med til bildet. Erfaringene så langt er at inngåtte arbeidskontrakter i henhold til overgangsbestemmelse og allmenngjorte tariffavtaler ikke følges opp i tilstrekkelig grad. 6. FELLES UTFORDRINGER Andelen av entreprisebasert arbeid i Norge har økt de senere årene. Grunnen er at mer og mer arbeid både i privat og offentlige sektor blir satt ut på anbud. I mange bransjer er dette positivt. Dog kan kombinasjonen av et stort og voksende nasjonalt anbudsmarked og økt tilgang på billige tjenesteytere fra de nye medlemsland for deler av næringslivet gi sterk og urimelig konkurransevridning. Norske virksomheter vil kunne bli utkonkurrert og dermed vil arbeidsplasser gå tapt. Bruk av uregistrert arbeidskraft, svart arbeid, skatte og avgiftsunndragelser og tilfeller av underbetaling av utenlandsk arbeidskraft er ikke av ny dato. Slikt har forekommet lenge, men omfanget av useriøsiteten synes å ha tiltatt siden EU-utvidelsen 1. mai Det er utvalgets inntrykk at det særlig er innen bygg/anlegg, restaurantbransjen, renholdsbransjen og i transportsektoren at problemet med useriøsitet er størst. Problemet består dels i at arbeidskraften ikke gis de arbeidsvilkår som de har krav på etter norsk lov og at de heller ikke gis en anstendig lønn, dels i at innslaget av svart arbeid og skatteunndragelser synes å være særlig stort i disse bransjer. Norske bedrifter som ønsker å drive seriøst utsettes for betydelige konkurranseulemper.

9 9 7. UTVALGETS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER I lys av den fremstilling som er gitt ovenfor har utvalget drøftet mulige felles anbefalinger om virkemidler og tiltak for å fremme seriøsiteten i norsk arbeidsliv. Det ligger i sakens natur at det på en del områder vil være vanskelig eller umulig å oppnå enighet. Dette gjelder for eksempel LOs ønske om innsynsrett for tillitsvalgte. Det forhindrer likevel ikke at noen slike spørsmål er drøftet og reflektert i nedenstående punkter. På andre områder ligger det til rette for konkrete, felles forslag. De fleste forutsetter reaksjoner og tiltak fra myndighetene, men noen også fra partene. Utvalget har samlet seg om følgende vurderinger og forslag: 1. Om gråsoner ved inn/utleie av arbeidskraft: Utvalget registrerer at utleie og formidling av arbeidskraft er blitt et vekstområde i EØSområdet. Det stilles i dag ingen krav til hvem som kan drive utleiefirma eller arbeidsformidling. For å få mer oversikt over markedet er utvalget enig om at det kan være aktuelt å vurdere ulike muligheter for kvalifikasjons- og kontrollordninger. Utvalget er oppmerksom på at det finnes EU-rettslige skranker, og at det kan være problematisk å stille krav om norske autorisasjonsordninger for utenlandske firma. Man er enige om å anbefale at spørsmålsstillingen tas opp med departementet for å få en snarlig utredning av mulige tiltak. 2. Om myndighetskontroll og sanksjoner: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kontrollerer i dag lønnsforholdene for ansatte i bedrifter som er underlagt en allmenngjøringsforskrift eller som arbeider under overgangsreglene. Ved brudd på regelverket kan tilsynene melde virksomheten til politiet, men har ingen myndighet til selv å anvende sanksjoner. Utvalget har merket seg at tilsynene ønsker seg sanksjonsmyndighet og også flere ressurser til kontroll. Utvalget ser klart et behov for slike tiltak, og anbefaler at saken tas opp med departementet. 3. Om statistikk vedrørende omfanget av EØS-tjenesteyting i Norge: Som nevnt i innstillingen mener utvalget at dagens oversikt over tjenesteytingens omfang er mangelfull. Både LO og NHO har gjentatte ganger påpekt dette i Ekspertutvalget under Arbeidslivspolitisk Råd. Utvalget vil foreslå at departementet anmodes om en snarlig gjennomgåelse av dagens ordninger med henblikk på sikrere og raskere registrering og mer pålitelig statistikk.

10 10 4. Om yrkesskadeforsikring for tjenesteytere Utvalget registrerer at det er stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om utsendte arbeidstakere og deres arbeidsgiveres plikt til å tegne yrkesskadeforsikring etter Yrkesskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 nr. 65. Utvalget mener at det er viktig å ha sikkerhet for at alle aktører på det norske tjenestemarkedet har tilfredsstillende forsikring. For å få en klarhet i regelverket og i eventuelle ansvarsforhold hvis tilfredsstillende forsikring ikke skulle foreligge, er utvalget enig om å anbefale at spørsmålsstillingen tas opp med departementet, herunder behovet for i det minste å få en utredning av mulige informasjonstiltak. 5. Om muligheten for spesialtilpasset tariffavtale Utvalget har drøftet muligheten for å etablere tariffavtaler tilpasset utenlandske bedrifter og deres ansatte på tidsbegrenset oppdrag i Norge. Man har - blant annet i lys av en avtale som nylig er inngått i svensk arbeidsliv - sett på mulig omfang av og innhold i en slik avtale, herunder eventuelle lønnsbestemmelser. Utvalget vil anbefale at LO og NHO arbeider videre med spørsmålet om tilpassede tariffavtaler. 6. Om minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler Utvalget har merket seg at det i debatten om tiltak mot sosial dumping også er fremmet forslag om nasjonal eller bransjevis minstelønn og ulike former for allmenngjøring. Slike forslag er kommet fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget registrerer at det både i LO og i NHO pågår interne vurderinger av problemstillingen. Man vil derfor unnlate å behandle den nærmere i denne sammenheng. 7. Om veiledning til utenlandske tjenesteytere Utvalget ser et behov for at tjenesteytende bedrifter fra de nye medlemslandene og deres ansatte får bedre kunnskap om forholdene i norsk arbeidsliv og om de regler som gjelder. Både LO og NHO har utarbeidet veiledninger til sine medlemmer om utvidelsen og dens konsekvenser, men ingen av dem er tilpasset de virksomheter som her er aktuelle. Utvalget foreslår at NHO og LO i fellesskap utarbeider en kortfattet veiledning som gis vid distribusjon i samarbeid med forbund og landsforeninger. Veiledningen bør oversettes til aktuelle språk.

11 11 8. Om pågående seriøsitetsprosjekter på bransjenivå Utvalget er kjent med at det i flere bransjer drives et godt og aktivt arbeid for å fremme seriøsitet og motvirke svart arbeid etc. Dette gjelder bl. a. i bygg/anlegg og i servicebransjen. Utvalget vil oppfordre de ansvarlige for slike prosjekter til å gjennomføre tiltak og handlingsplaner så snart det er praktisk mulig. Utvalget vil også oppfordre aktuelle bransjer til å igangsette tilpassede prosjekter for å fremme seriøsitet.

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger.

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 22. desember Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO og NHOs landsforeninger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår dato 22.03.2007 Postboks 8019 Dep Deres dato 22.12.2006 0030 Oslo Vår referanse 71784/nm Deres referanse 200607535-/EMJ Eli Mette Jarbo Høring handlingsplanen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Tjenestemarkedet større og gråere?

Tjenestemarkedet større og gråere? Tjenestemarkedet større og gråere? Seminar i Fafo Østforum 30. august 2005 Line Eldring, Fafo Tjenester fra øst: Tegn i tiden.. 2004: Underskudd på tjenestebalansen med Europa utenfor Norden for første

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

HØRING - HANDLINGSPLAN MOT SOSIAL DUMPING - TILTAK FOR Å SIKRE RYDDIGERE FORHOLD PÅ INN- OG UTLEIEMARKEDET OG EFFEKTIVISERE ALLMENNGJØRINGSORDNINGEN

HØRING - HANDLINGSPLAN MOT SOSIAL DUMPING - TILTAK FOR Å SIKRE RYDDIGERE FORHOLD PÅ INN- OG UTLEIEMARKEDET OG EFFEKTIVISERE ALLMENNGJØRINGSORDNINGEN Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO 07/00025-016 004402/07 BP Oslo, 17.04.07 414.00 HØRING - HANDLINGSPLAN MOT SOSIAL DUMPING - TILTAK FOR Å SIKRE RYDDIGERE FORHOLD PÅ INN-

Detaljer

Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen

Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen Individuell arbeidsinnvandring erfaringer og utfordringer to år etter EU-utvidelsen Fafo Østforum seminar 7. mars 2006 Jon Horgen Friberg, forsker Fafo Revidert 17. mars Individuell arbeidsinnvandring

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter Tariffnemndas vedtak 27. november 2014 om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter Protokoll 3/2014 Vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter Tariffnemnda

Detaljer

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og vår innsats mot sosial dumping FAFO-konferanse torsdag 1. februar 2007 Arbeidstilsynet Vaktbikkja trengs I dag møter vi mange utfordringer i norsk arbeidsliv: For mange er utenfor! Kvinner

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo Fafo Østforum 22. september 2005 Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Lovfestet minstelønn. Fastsatt ved lov eller hjemmel i lov. Som regel én sats for alle voksne arbeidstakere

Detaljer

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet

Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet Nr. 04/06 Litt om virkninger av EU-utvidelsen på arbeidsmarkedet 1. Økt bevegelse 2. Flere til Norge enn til nabolandene 3. Flere blir her lenger 4. Mye useriøsitet 5. Bygg særlig utsatt; men ikke alene

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE Veileder for tillitsvalgte Om veilederen Dette heftet inneholder regler som gjelder for innleid arbeidskraft. Siden 2013 har vi hatt bestemmelser

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref.: Dato: 20067535-/EMJ 225/710/06 22. mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf. 21 01 38 13 e-mail:

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Tema Presentere hovedfunn fra ny undersøkelse om norske bedrifters bruk av

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

EU og arbeidslivet Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Nei til EUs faglige konferanse Oslo, 12. april 2013 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

2. Regjeringens politikk i forhold til arbeidsinnvandring

2. Regjeringens politikk i forhold til arbeidsinnvandring EU-utvidelsen arbeidsinnvandring og kampen mot sosial dumping Innlegg fra statssekretær Kristin Ørmen Johnsen på Fellesforbundets kurs Europeisk arbeidsliv i utvikling 15.09.2003 1. Innledning Lysbilde

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

TJENESTEDIREKTIVET: HØRING AV EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006 /123/EF AV 12. DESEMBER 2006 OM TJENESTEYTELSER I DET INDRE MARKED

TJENESTEDIREKTIVET: HØRING AV EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006 /123/EF AV 12. DESEMBER 2006 OM TJENESTEYTELSER I DET INDRE MARKED Landsorganisasjonen i Norge Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår sak Sted/Dato 200604938-1/SMS 07/00018-021 002566/07 ES 842.205 Oslo, 28.02.2007 TJENESTEDIREKTIVET:

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst

Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst Sysselsatte fra nye EU-land: Lave nivåtall, men sterk vekst I 4. kvartal 2005 var det 9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge. I tillegg har det siden 4. kvartal 2003

Detaljer

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Borghild Lekve Regiondirektør Vestlandet 08.02.2017 Mange begrep: Arbeidslivskriminalitet- hva er det? Sosial dumping Arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter

Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter Tariffnemndas vedtak av 12. oktober 2018 om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter Dato: 19. oktober 2018 Protokoll 9/2018 Innledning Saken gjelder videreføring av delvis

Detaljer

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO 1. Fast ansettelse Høringsnotatet: «Departementet foreslår en generell lovendring som vil gjelde

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft Utenlandsk arbeidskraft juridiske utfordringer bedriftseksempel Frode Hjorth SB Skog Bedriftseksempel: SB SKOG Virksomhet Skogkultur og skogrydding over hele landet Oppdragsvolum: 15.000 dagsverk/år 85

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Innst. O. nr. 5. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( )

Innst. O. nr. 5. ( ) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 92 ( ) Innst. O. nr. 5 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 92 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen

Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Kartlegging av forholdene i renholdsbransjen Prosjektmedarbeidere: Kristin Alsos, Øyvind Berge, Mona Bråten, Bård Jordfald, Kristine Nergaard, Sissel Trygstad, Anne Mette Ødegård. Kvalitetssikrer: Line

Detaljer

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten EUs tjenestedirektiv Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Mest omstridte direktiv Mest omfattende motstand noen gang Bidro til å velte grunnlovs-avstemningen Sterk strid om opprinnelseslandsprinsippet

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 11. mai 2015 nr. 554 om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei Protokoll 6/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 11. mai

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften.

Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften. Til ledelsen. Bedriftsklubben ber med dette om et møte for å drøfte hvordan vi kan øke og forbedre egenbemanningen og egenproduksjonen i bedriften. Bedriftsklubben ønsker i den anledning særlig å snakke

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

20 år med EØS-avtalen

20 år med EØS-avtalen 20 år med EØS-avtalen Påvirkning og utfordringer for norsk arbeidsliv Anne Mette Ødegård 09.01.14 Bakgrunn Internasjonalisering globalisering av økonomi og næringsliv Europeisering: EUs indre marked med

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Protokoll 7/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 27.

Detaljer

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Henriette Munkebye Universitetet i Oslo 28. mars 2011 Oversikt Bakgrunn Innfallsport til regelverket Lovens grunnlag for tillatelse Vilkår i loven Oppbygging av

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( )

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( ) Innst. 125 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 5 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig

Detaljer

SERVICE. R c = u* -tz k. -,,,.6 eids m a'( '''" Statsråd Dag Terje Andersen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

SERVICE. R c = u* -tz k. -,,,.6 eids m a'( ''' Statsråd Dag Terje Andersen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo NHO SERVICE Statsråd Dag Terje Andersen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. NAF - :, R c = u* -tz k. -,,,.6 eids m a'( '''" Oslo, den 4. august 2009 REGISTRERINGSORDNING

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars 2010 Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i bransjen 9 8 7 6 5 4 3 2 NITO Tekna Delta/Negotia EL&IT 1 0 2006 2007 2008

Detaljer

Høring om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Høring om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Vår dato 26.10.2009 Postboks 8019 Dep Deres dato 25.06. 2009 0030 Oslo Vår referanse 231367 Deres referanse 200903451-/OLI Seniorrådgiver Hanne Meldal Høring om utvidelse

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Siri Bergh, BNL BNLs informasjonsmøter høsten 2018 Dagens tema Innleie introduksjon Nye regler Presisering av hva som er fast ansettelse Regulering

Detaljer

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor?

Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Hvorfor allmenngjøring i grønn sektor? Førsteamanuensis Johan Fredrik Rye Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Seminar, Fafo Østforum, 10. juni 2009 Varsel om sosial dumping innen landbruket

Detaljer