Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering"

Transkript

1 Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet)

2 LINDESNESRÅDET REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Mandal rådhus, Bystyresalen Dato: Fredag Tidsrom: Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Lindesnes Janne Fardal Kristoffersen Ordfører i Mandal Tore Askildsen Ordfører i Marnardal Helge Sandåker Ordfører i Audnedal Tønnes Seland I tillegg fra Åseral I tillegg fra Lindesnes I tillegg fra Mandal I tillegg fra Marnardal I tillegg fra Audnedal Rådmann i Åseral Rådmann i Lindesnes Rådmann i Mandal Rådmann i Marnardal Rådmann i Audnedal Fylkesordfører i Vest-Agder For Fylkesrådmann i Vest-Agder Daglig leder Lindesnesregionen Kari Røynlid Anita Christensen (vara for Svein Lysestøl) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland) Doris Tjelland Håland Reidun Bakken Kjell Gunnar Olsen Rune Stokke Arne Wilhelmsen (vara for Knut Sæther) Hans Stusvik Kjell Olav Hæåk Forfall uten vara: Terje Damman Leder av Strategi- og utviklingsseksjonen Steinar Andresen Dagfinn Lauvsland I tillegg deltok: Rejlers: Arild Olsbu (58/2013) Agder Energi: Rolf Erlend Grundt (58/2013) Agder Energi: Kjell Morgan Ose (58/2013) Vest-Agder-museet: Formidlingsansvarlig Gunhild Aaby (66/2013) Side 1 av 10

3 SAKSLISTE: LR-56/2013 Referat fra møte i Lindesnesrådet 27. september LR-57/2013 Referatsaker...2 LR-58/2013 Presentasjon av Lokale energiutredninger...3 LR-59/2013 Repr. for Lindesnesregionen i prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon»...4 LR-60/2013 Høringsuttalelse fra Lindesnesregionen til Jernbaneverkets Handlingsplan LR-61/2013 Regionale kulturstipend LR-62/2013 Lindesnesregionen prosedyre for endring som konsekvens av evalueringen...6 LR-63/2013 Lindesneslosen status...7 LR-64/2013 Lindesnesrådet saker, møteform m.m...8 LR-65/2013 Kommunereformen - drøfting...9 LR-66/2013 Utvidet regional museumstjeneste (ny behandling)...9 LR-67/2013 Eventuelt LR-56/2013 REFERAT FRA MØTE I LINDESNESRÅDET 27. SEPTEMBER 2013 Vedlegg Referat fra møtet Vedtak Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak: Referat for møte godkjennes * Harald Øyslebø kommenterte Lindesnesrådets vedtak i sak LR-49/2013 Mulig vegpakke for Lindesnesregionen drøfting. Øyslebø mente det var misforhold mellom Regionplan Lindesnes (kap. 7. Infrastruktur, avsnitt Veisatsing, følgende kulepunkt: Det utarbeides en veipakke i samarbeid med fylkeskommunen for det øvrige riks- og fylkesveinettet. Ulike finansieringsalternativer utredes. Dette ble drøftet. Lindesnesrådet fattet deretter følgende vedtak: Referat for møte godkjennes. LR-57/2013 REFERATSAKER Vedlegg Brev til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Høring tilbudsstruktur 2014/2015 søknad om utsatt høringsfrist Brev til Telenor fra Lindesnesregionen: Innspill til møte mellom Telenor og Lindesnesregionen E-post : Svar fra Telenor Side 2 av 10

4 Brev til Mandal kommune fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Vedr. ønske om et likestillingsdirektorat til Mandal Brev til Mandal kommune fra Justis- og beredskapsdepartementet: Nytt fengsel til Mandal Brev til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Høring av forslag fra Vest- Agder fylkeskommune om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser * Det var ikke spørsmål eller kommentarer til referatsakene. LR-58/2013 PRESENTASJON AV LOKALE ENERGIUTREDNINGER Nettreferanser Lokal energiutredning 2013 for Audnedal kommune: Lokal energiutredning 2013 for Lindesnes kommune: Lokal energiutredning 2013 for Mandal kommune: Lokal energiutredning 2013 for Marnardal kommune: Lokal energiutredning 2013 for Åseral kommune: seral_rev_2_35554a.pdf Saken Årlig utarbeider Agder Energi Nett en lokal energiutredning for hver av kommunene på Agder. Nå er 7. utgave klar for presentasjon. Målsettingen er at utredningene skal være et nyttig oppslagsverk for private, næringsliv og kommuner. Nettselskapet er lovpålagt å oppdatere utredningen for hver kommune de har områdekonsesjon i hvert annet år. Formålet er at den skal bidra til samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemene. Utredningen omhandler hovedsakelig Infrastruktur for energi Forbruk og produksjon av energi i kommunen Energiressurser Energibruk i kommunale bygg Energiløsninger for utbyggingsområde Firmaet Rejlers har vært engasjert i arbeidet med oppdatering av energiutredningene, og energirådgiver Gunn Spikkeland Hansen fra Rejlers vil delta i møtet i Lindesnesrådet for å ta en overordnet gjennomgang av utredningene, samt for å svare på spørsmål. Saken legges fram for Lindesnesrådet til orientering * Rolf Erlend Grundt fra Agder Energi og Arild Olsbu fra Rejlers presenterte energiutredningene. Side 3 av 10

5 Utredningene ble drøftet og spørsmål besvart. LR-59/2013 REPR. FOR LINDESNESREGIONEN I PROSJEKTET «SENTER FOR INNOVATIV DESIGN OG PRODUKSJON» Vedlegg Brev fra forprosjektet «Senter for innovativ design og produksjon»: Representant for Lindesnesregionen i prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon» med vedlegg: Søknad om støtte til forprosjekt «Senter for innovativ design og produksjon». Saken Styringsgruppa for forprosjektet for «Senter for innovativ design og produksjon» har gjort følgende vedtak: Prosjektleder tilskriver Lindesnesregionen og ber om at Sven Seljom oppnevnes som regionens representant i styringsgruppen. Sven Seljom har deltatt i prosjektet fra starten, men med en noe uklar status i forhold til hvem han har vært oppnevnt for. Prosjektleder Erik Hillesund har derfor tatt initiativ til en avklaring vedr. dette, og det er bakgrunnen for denne saken. For ytterligere saksopplysninger og informasjon om prosjektet vises det til vedleggene. Vedtak Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak: Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styringsgruppa for prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon». Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: * Lindesnesrådet oppnevner Sven Seljom som Lindesnesregionens representant i Styringsgruppa for prosjektet «Senter for innovativ design og produksjon». (Rådet uttrykte samtidig ønske om å få prosjektet presentert i et møte i Lindesnesrådet). LR-60/2013 HØRINGSUTTALELSE FRA LINDESNESREGIONEN TIL JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte : sak LR-55/2013 Eventuelt: Høring Jernbaneverkets Handlingsplan Vedlegg Saken Arbeidsgruppas forslag til Høringsuttalelse fra Lindesnesregionen til Jernbaneverkets Handlingsplan Brev til Vest-Agder fylkeskommune fra Lindesnesregionen: Vedr. Jernbaneverkets Handlingsprogram høring. Side 4 av 10

6 Lindesnesrådet fattet i sak 55/2013 følgende vedtak: Tønnes Seland, Helge Sandåker og Dagfinn Lauvsland oppnevnes til arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til regionens høringsuttalelse. Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som med dette legges fram for Lindesnesrådet til behandling. Arbeidsgruppa har også sendt forslaget til uttalelse til Vest-Agder fylkeskommune med oppfordring om at fylkeskommunen selv skal avgi en uttalelse. Forslaget ble oversendt til fylkeskommunene 30. oktober i stedet for å vente til etter behandlingen i Lindesnesrådet. Grunnen til dette var at en ønsket å gi fylkeskommunen mest mulig tid til egen utredning/behandling. Uansett vil også Lindesnesregionen endelige høringsuttalelse bli oversendt fylkeskommunen etter at Lindesnesrådet har fast satt denne. Vedtak Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak: Lindesnesrådet vedtar høringsuttalelsen slik som foreslått av arbeidsgruppa etter innarbeidelse av følgende endringer: * Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: Lindesnesrådet vedtar høringsuttalelsen slik som foreslått av arbeidsgruppa etter innarbeidelse/understrekning av viktigheten av bl.a. avgangsfrekvens og realisering av «Genistreken» (sammenkopling Vestfoldbanen Sørlandsbanen). Arbeidsgruppa justerer uttalelsen i forhold til dette. LR-61/2013 REGIONALE KULTURSTIPEND 2013 Saken behandles for lukkede dører, jfr. Offl. 26, 2. ledd. Vedlegg (sendes i særskilt e-post kun til møtedeltakerne i saken) Juryens anbefaling: Lindesnesregionens kulturstipender 2013 (Unntatt offentlighet fram til opplysningene frigis av Lindesnesrådet, jfr. Offl. 26, 2. ledd.) Oversikt over søkere til regionalt kulturstipend 2013 (Permanent Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 26, 2. ledd.) Saken Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen. Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet. Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr ,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse. Side 5 av 10

7 Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne, enkeltpersoner, grupper, og lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen. Stipendene er annonsert i media, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadsfristen var 1. oktober. Søknadene er behandlet av en jury bestående av kulturansvarlig i hver av de 5 kommunene, og juryen har kommet med sin anbefaling. Det er Lindesnesrådet som tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal få kulturstipendene. Saken legges fram for Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak: I tråd med jurtens anbefaling tildeles Lindesnesregionens kulturstipender for 2013 slik: Kulturstipendet for hovedkategorien kunst tildeles Kulturstipendet for hovedkategorien musikk tildeles Kulturstipendet for hovedkategorien idrett tildeles Kulturstipendet for hovedkategorien åpen klasse tildeles * Jon Røkland, som er leder allmennkultur i Mandal kommune og medlem av Kulturnettverket og juryen for kulturstipendene, gav en kortfattet presentasjon av juryens anbefaling. Når det gjelder kategorien Åpen klasse har juryen vurdert alle de innkomne søknadene til ikke å kvalifisere for stipend. Av øvrige søknader (som ikke allerede er foreslått innvilget) anses en av søknadene i klassen for Kunst/kultur som den «sterkeste». Stipendet for Åpen klasse er foreslått overført til klassen til Kunst/kultur slik at det deles ut 2 stipender i denne klassen. Lindesnesrådet med følgende forslag til vedtak: * I tråd med jurtens anbefaling tildeles Lindesnesregionens kulturstipender for 2013 slik: Kulturstipendet for hovedkategorien kunst/kultur tildeles Kristin Antonsen. Kulturstipendet for hovedkategorien musikk tildeles Øyvind Liseth og Stolen Poems. Kulturstipendet for hovedkategorien idrett tildeles Behrouz Habib. I tillegg overføres stipendmidlene fra Åpen klasse til klassen for Kunst/kultur og tildeles Kari Røynlid og Mari Ormberg. Vedtaket er unntatt offentlighet fram til utdeling av stipendene (som blir i et arrangement 4. desember) LR-62/2013 LINDESNESREGIONEN PROSEDYRE FOR ENDRING SOM KONSEKVENS AV EVALUERINGEN Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte : sak LR-48/2013 Lindesnesregionen prosedyre for endring som konsekvens av evalueringen. Saken Lindesnesrådet behandlet i møte sak LR-48/2013 Lindesnesregionen prosedyre for endring som konsekvens av evalueringen. Rådet fattet følgende vedtak: Side 6 av 10

8 Lindesnesrådet ber leder av rådet, Rådmannsutvalget og daglig leder om å utarbeide en skisse til prosess for videre arbeid bl.a. Hvem som skal delta i arbeidet og hvordan? Hvilke områder som skal utredes? Tidsplan og budsjett for prosessen. Lindesnesrådet ser det som avgjørende at også den videre prosessen er godt forankret i den enkelte kommune. Skissen skal utarbeides med funnene fra evalueringen som bakteppe, og den skal avspeile behovet for en sterkere forankring av samarbeidet i den enkelte kommune. Så snart skissen er klar skal den legges fram for Lindesnesrådet til behandling * Den nedsatte arbeidsgruppen behandlet saken og konkluderte slik: Vedtak Arbeidsgruppen anbefaler som et første steg i evalueringen, at det gjennomføres en samtale med politiske gruppeledere i alle kommunene for å avklare interessen for samarbeid i regionen. Leder og nestleder i rådet sammen med daglig leder tar denne runden. Kommunereformen bør være et tema i møtene. Det skrives referat fra møtene * Saken legges fram for Lindesnesrådet med forslag til vedtak i tråd med arbeidsgruppens anbefaling: Som et første steg gjennomføres en samtale med politiske gruppeledere i alle kommunene for å avklare interessen for samarbeid i regionen. Leder og nestleder i rådet sammen med daglig leder tar denne runden. Kommunereformen bør være et tema i møtene. Det skrives referat fra møtene * - - Lindesnesrådet drøftet saken og fattet deretter følgende vedtak: Som et første steg gjennomføres en samtale med ordførere og politiske gruppeledere i alle kommunene for å avklare interessen for samarbeid i regionen. Kommunens rådmann inviteres til møtene. Leder og nestleder i rådet sammen med daglig leder tar denne runden. Kommunereformen bør være et tema i møtene. Det skrives referat fra møtene. LR-63/2013 LINDESNESLOSEN STATUS Nettreferanse Vedlegg Side 7 av 10

9 - Sak i fylkesutvalget : Søknad om midler - prosjektet Lindesneslosen o Fylkesutvalgets vedtak o Saksutredning og administrasjonenes innstilling Jfr. sak behandlet i Lindesnesrådets møte : sak LR-39/2013 Prosjekt «Reduksjon av antall uføre i Lindesnesregionen». Saken Det er søkt fylkeskommunen om i overkant av 1,9 mill. kr til prosjektet over en periode på 3 år. Det er søkt Sørlandets kompetansefond om ca. 5,75 mill. kr i samme periode. De deltakende kommuner bidrar med en egeninnsats verdsatt til 1,2 mill. kr i perioden. Denne finansieringen skal gå til grunnbemanningen i prosjekter og satsingen på sosialt entreprenørskap. Finansiering av «losvesenet» på i overkant av 10,6 mill. kr skal skje via andre finansieringskilder. Sørlandets Kompetansefond vil behandle saken innen 15. februar Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune har behandlet søknaden og fattet følgende vedtak: Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på intensjonen, men finner ikke å kunne imøtekomme søknaden om midler til prosjekt Lindesneslosen slik det er skissert i søknaden. Det vises til saksutredningen. Det er vanskelig å si om avslaget på søknaden til Vest-Agder fylkeskommune også vil få konsekvenser for søknaden til Sørlandets Kompetansefond. Uansett innebærer avslaget at en ikke en gang oppnår full finansiering av hovedsatsing 1 i prosjektet. Lindesneslosen var tenkt som et prosjekt for å ta tak i flere av levekårsutfordringene på en helhetlig måte. Nå må det vurderes om planene skal legges på is, justeres eller forsøkes gjennomført med andre finansieringskilder enn de som opprinnelig var tenkt. Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting uten forslag til vedtak. Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: * Lindesnesrådet ber Prosjektarbeidsgruppa å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets Kompetansefond med tanke på å revidere prosjektplan og søknader om prosjektstøtte i forhold til signaler gitt. LR-64/2013 LINDESNESRÅDET SAKER, MØTEFORM M.M. I Lindesnesrådets møte ble det uttrykt behov for en drøfting av form og innhold i Lindesnesrådets møter * Lindesnesrådet drøftet saken. Av praktiske ting ble bl.a. følgende nevnt: De viktigste sakene bør komme tidlig i møtet. Presentasjoner og innledninger fra eksterne bør være relevant for alle kommunene. Sakspapirer bør sendes ut noe tidligere, gjerne 1,5 uke før møtet. Side 8 av 10

10 Lindesnesrådet er interessert i hvordan nabosamarbeidene Listerregionen og Knutepunkt Sør organiserer sitt arbeid og møtevirksomhet. Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: Daglig leder undersøker med Listerregionen, Knutepunkt Sør og Setesdalregionen hvordan de organiserer sitt arbeid og møtevirksomhet. Et notat vedr. dette legges fram for rådet. LR-65/2013 KOMMUNEREFORMEN - DRØFTING Det er forventninger om at det innen relativt kort tid vil bli gjennomført en kommunereform som bl.a. vil ha som resultat betydelig færre kommuner i Norge. Det er ikke klart hvor stor graden av statlig styring og stimulans vil være, heller ikke hvilke kriterier for evt. sammenslåinger som vil være gjeldende. Uansett er det fra noen hold uttrykt ønske om at det kan starte en samtale om dette i Lindesnesregionen, og at Lindesnesrådet kan være en egnet arena * Saken ble drøftet og problemstillinger luftet. Det ble ikke fattet noe vedtak i saken. LR-66/2013 UTVIDET REGIONAL MUSEUMSTJENESTE (NY BEHANDLING) I møtet fikk Lindesnesrådet til behandling saken LR-45/2013 Utvidet regional museumstjeneste. Det ble gitt en presentasjon av foreslått oppegg av formidlingsansvarlig Gunhild Aaby fra Vest-Agdermuseet. Lindesnesrådet vedtok å utsette den endelige behandlingen av saken. Utredningen nedenfor er den samme som den som ble lagt fram Vedlagte notat fra Vest-Agdermuseet er oppdatert bl.a. ut fra signalene fra første gangs behandling. Vedlegg Notat datert fra Vest-Agder-museet: Utvidet regional museumstjeneste. Notat fra Lindesnesregionens Kulturnettverk datert : Notat Regional museumstjeneste. Jfr. også sak behandlet i Lindesnesrådet : LR-18/2013 Evaluering av prosjektet «Regional museumsformidler i Lindesnesregionen» Saken Lindesnesrådet gav 24. mai sin uttalelse til evaluering av de 3-årige prosjektet Regional museumsformidler i Lindesnesregionen. Med bakgrunn bl.a. i evalueringen av prosjektet ble det utarbeidet 2 alternative skisser for videreføring av regional museumsformidler i Lindesnesregionen. Skissene ble presentert for Rådmannsutvalget i regionen i utvalgets møte 7. juni. Vest-Agder Museet, Fylkeskommunen, og Rådmannsutvalget var enige om at modell 2: Utvidet regional museumstjeneste, var den mest interessante å se videre på. Rådmannsutvalget gav sine innspill til hvordan en slik modell burde utvikles. Vest-Agder-museet utviklet modell 2 og presenterte den for Rådmannsutvalget i møte 13. september. Rådmannsutvalget gav følgende uttalelse: Side 9 av 10

11 Rådmannsutvalget tar orienteringen til etterretning, og mener det foreslåtte opplegget er svært bra. Når det gjelder de økonomiske sidene av saken må den ses i sammenheng med Lindesnesfondets økonomiske prioriteringer. Lindesnesregionens Kulturnettverk har også fått seg forlagt modellen som foreslås fra Vest-Agdermuseet, og har gitt sin uttalelse (vedlagt). Uttalelsen er gjennomgående positiv og har noens synspunkter på hvordan Kulturnettverket kan bistå og ha nytte av en utvidet regional museumstjeneste. For nærmere opplysning om dette henvises det til vedlegget. Modellen er beskrevet i vedlegg, og vil også bli presentert for Lindesnesrådet av formidlingsansvarlig ved Vest-Agder-museet Gunhild Aaby. Vedtak Saken legges fram for Lindesnesrådet uten forslag til vedtak * Gunhild Aaby innledet, og Lindesnesrådet drøftet saken. Deretter fattet Rådet følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av budsjettbehandlingen i den enkelte kommune og i Fylkeskommunen. LR-67/2013 EVENTUELT Veipakke i Lindesnesregionen Ref. sak behandlet av Lindesnesrådet 27. september 2013: LR-49/2013 Mulig vegpakke for Lindesnesregionen drøfting. Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: Lindesnesrådet ønsker å få seg forelagt en sak vedr. innholdet i en «vegpakke» i Lindesnesregionen. Side 10 av 10

12 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 13/05397 Saksbehandler Vidar Ose Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 2 Fylkesutvalget /13 3 Fylkestinget /13 E39 - oppstart med arbeidet med ny bompengeproposisjon. Saksordfører: Kåre Glomsaker Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget anmoder om at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E Fylkestinget ber regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet. Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 51/13 Votering Punkt 1 og to i innstillingen ble vedtatt med 33 mot 1 stemme (Dem). Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Fylkestinget anmoder om at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E Fylkestinget ber regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet. 1

13 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Vidar Ose Saksgang Møtedato Fylkestinget Fylkesutvalget Fylkestinget E39 - OPPSTART MED ARBEIDET MED NY BOMPENGEPROPOSISJON. Forslag til vedtak/innstilling: 1. Fylkestinget anmoder at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Utrykte vedlegg: - Konseptvalgutredning E39 Søgne Ålgård - Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Referat fra Lindesnesrådet

14 Saksframstilling: Den 27. mai 2011 ble Konseptvalgutredning E39 Søgne Ålgård overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Utredningen tar for seg mulige strategier for å møte transportnettbehovet fram mot år Utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og den skal være grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging. I stortingsmelding Meld.St. 26 ( ) Nasjonal transportplan gir regjeringen startskuddet for planlegging og utbygging av de første delstrekningene på ny E39 mot Stavanger. Lindesnesrådet drøftet muligheter for en vegpakke i regionen på møte den 27. september i år. Etter orienteringer fra Statens vegvesen, ville det være mulig innenfor utredningen for E39 å vurdere en slik pakke. Rådet fattet i møte i sak LR-49/2013 mulig vegpakke for Lindesnesregionen drøfting, følgende vedtak; "Lindesnesrådet ber om at det startes et mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39." Bakgrunn: Meld.St. 26 ( ) Nasjonal transportplan (s.272): " E39 Søgne Lyngdal Med grunnlag i regjeringens behandling av KVU/ KS1 for E39 Søgne Ålgård prioriteres i første omgang utbygging av strekningen Søgne Lyngdal i Vest-Agder. Utbyggingen er nødvendig fordi vegen mellom Kristiansand og Stavanger har en viktig transportfunksjon som ikke ivaretas godt nok med dagens lave standard med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten. Utbyggingen har dessuten en stor positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte. Dagens årsdøgntrafikk ved Lindelia i Søgne er om lag kjøretøy og litt i underkant av kjøretøy ved Oftedal i Lyngdal. Fra Lindelia til Døle bru er det flere stigninger i kombinasjon med dårlig kurvatur. Særlig Trysbakken er vanskelig for tungtrafikken på vinteren. Videre til Livold er det dårlig kurvatur med stedvis mye randbebyggelse og nedsatt fartsgrense. Strekningen er svært ulykkesbelastet. Mellom Livold og Fardal er vegen smal og bratt med en hårnålssving. Strekningen er en flaskehals for tungtrafikken. Fra Udland til Oftedal er det bratt og svingete i stigningene i forbindelse med Lenefjorden, noe som skaper store framkommelighetsproblemer vinterstid. Prosjektet starter ved Lindelia i Søgne kommune og fortsetter gjennom kommunene Mandal og Lindesnes frem til Oftedal i Lyngdal kommune. Fra Fardal til Udland er det allerede bygd om lag 3,9 km ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Strekningen ble åpnet for trafikk i Hele prosjektet innebærer bygging av om lag 28 km firefelts veg vestover til Vigeland og om lag 8,5 km tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk videre fram til Oftedal. Hele strekningen bygges ut i ny vegtrasé og vil korte inn E39 med vel 5 km. Omfang av tunneler og større bruer er ennå ikke avklart. Prosjektet vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper 2

15 med Livold Fardal (1,5 km) som første etappe. For strekningen Livold Fardal foreligger det godkjent reguleringsplan fra For strekningen Livold Døle bru Lindelia pågår det arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning. For Udland Oftedal er ikke planarbeidet startet opp ennå. Prioriteringen av Lindelia Døle bru Livold og Udland Oftedal er betinget av at det blir lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering." Fylkesrådmannen er enig i at det i oppstarten av bompengearbeidet for E39 vurderer mulighetene for ei vegpakke for Lindesnesregionen. Samtidig vil en gjøre oppmerksom på at reglene for slike "pakker" er innskjerpet. Økonomi Det må fattes lokalpolitisk vedtak om bompengeinnkreving. Dette er en forutsetning for statlige bevilgninger til utbyggingen. Denne utredningen er ikke avhengig av fylkeskommunale bidrag. Vurderinger Det er viktig at vedtaket om å igangsette utredning av bompengeinnkrevingen i prosjektet vedtas for å unngå forsinkelser og eventuelle statlige omprioriteringer av midler. Kristiansand 30. september Tine Sundtoft Fylkesrådmann Kenneth Andresen regionalsjef 3

16 $&' &'! "! # $% $ $$ % $$ ) ( #! ',-+. ( #. /. 01($ $$! $ 2 $ '!!! * +! $ 2! + * ( $ &!" " '!!!!!! ) )! + 3 ' ' * ) ( 4!5# ' 6 7!+ 5! 6! # + '!! + +!! 3 &'!! + ( & 5!!6 & 5!!!6! ) (! 1 ' ".!! # 6'!! +. 5 ' +

17 ) ( +!+! '!!! + '!!! + ( 8! '' 1!+' #!!!!!+ &! 9! 5 6 $

18 #!! )!!! "! !! ',-&)! ',-+ '! % 2 $ )! +! -6 ' ++!!! '!!!,!!,!! " +!!! + #!!!!! /. 56(! +!!!#.,-. /9 ( # + 0 # 1 501(6$ $$!! + $ ( # #!! $ 2 $$ ' fab=ibeiggbq_hqchu\qii^jklm[c^m^\bivabacz^[yiavnokpc[ib[q_iq_hlqc[vibqhd r<nde<ii<gssv^b^c[_u\rz^[iut\h^c \^``^iazzb[\qbutczqbtc^_iuq\vt\[``~c^] ^c^iu[\b^b]qib[`]^br unv<=kw;=<e<=i<xbkancx<agy^[^_z\q_\^``^imaciu[\b^b]qib[`]^bz{ossuv b}v^_h^b m\`^_h^ib^h^czq\`biavmqibzt_ub^ceš[za\hyš[_h^i_^id} ^[ QUU^_Z p\^zyœq_hq\d} \^ Q\b^c_Qb[Z^cVb^iR [ii^zt_ub^_^z[\iqvb[h[`z c^_qbtc\[`^i\tbb ibqcbzt_ub^cmac^_ ^Z^_bt^\\^bQzz^Z[i`~^ avmc[_`qzq_\^``^brˆh^b_{mac^\[``^_h^z\q_qc ^[h^b^c BKAF =?Aƒ N?KF =?AG ^bb^^czt_ub^c\q_`ih^_z\q_\q`b^z^[^_h^cq\\^qubt^\\^ r<n?;eeni;e<eg cqi ^_^iav^cq_`[bbz{uqcb^bz[i^c[uu^^uiqub^z^[bcqi^^c}v^_v{z{ caypc iinž yxždr h^bb^ibqh[^b ^bcqub^iiavz\q_\^``[_`iuacc[hac^ch^\iv^h ^b h^\[`ibcc^ c^hh^^ i^\z^z^[^_r ^cz\q_\^``[_`iuacc[hac^_^ciz^i[^\b c^h^ch^bb^vqcu^cbv^hctb^iucqztcz{ az^ci[ubiuqcb^br Vt\[`]^bmacQZ a`z{u~c[_`mcq ^``^c^b_[_`^cr ZibQ_h^_V^\\aVUc ii^_^ c[uu^z c^ \^_`^c^ QRUVR ^bz\q_\^``^im\`^_h^uc iiz{ibc^u_[_`^_e Š[Za\hY#.!!&)86 \\^Uc iiz\q_\^``^iiavmt\\z^ch[`^z\q_iu[\b^vabacz^[uc iiv^h ^[ QUU^_YŒQ_hQ\Z^ibd ŒQ_hQ\gYibmacŒQ_hQ\i^\ZQd

19 \^ cay ^b~^_[_`qzyxžvabja\tv ŒQc_QchQ\d \\^bt ^\^cz\q_\^``^iv^hha \^\z}h^c^bb\z ^_ bb^ib[\^zqut^c[_` c^h_[_` Uc ii_ nž yx syœq_hq\uc ii^bdrac]a\h^bb[\ua\\^ub[zbcqm[uu^_z[\ \[_ cv^c^tbc^h^b[ h^_z[h^c^z\q_zcai^ii^_r A<F =?AG ^b\^``^iazzb[\^bq \^c[_`qzua\\^ub[zu_tb^zt_ubz{š[za\ha`z^h Z^h^_^Z^_bt^\\t\ UU^[ ^[bt ^\^_Ry^h^_t\ UU^ib^_`^im\`^\[` ^``^bt ^\\z^_^r ^bz[\i[qbz{ibc^u_[_`^cv^hbt ^\^caz^c^_z[ii\^_`h^v{h^b^bq \^c^iavu~c[_`iz^[r! š œžœÿ gbqb^_iz^`z^i^_^c`^_^c^\bb[\ QU^]a\h_^_{ch^b`~^\h^c{ ``^mac\q_`^bt ^\^c `ct ^buaib_qh^cu_ bb^bb[\ \RQRZ^h\[U^]a\hR œ &'!! * œ š œ š œ!! #!, * +,! ' " + + *! + )! # + # *! +!!! š šœž œ '!! ",! "+! "! #"!! "! #" ). "!!!!+ / 63 5!! # *! +

20 µ «¹ ± ± ¹ º ²«± ¾ µ¹ ºº ±±«²» ª«± ²³ µ µ ± ¹«¹«º ² µ»¼ ½ ¾ + *,- Á 4!1#!4 À À+. + ',- 1 1 Â+ À+ 4!1#!4!! +! ' Á,-+ '. + '!! & Á!+ * "!! Á. &! 1 ) µ «¹ ± ± ¹ º ²«± ¾ µ¹ ºº ±±«²» ª«± ²³ µ µ ± ¹«¹«º ² µ»¼ ½ ¾

21 ' À 5 6) + 4 '! ' 5 6 # ++ +!!! ) #!+ 4 ' )! '!! Â+ 5! 6!!! Á 5 67! + +!! )!!! #!! 5 + 6Á + + ' +! ) )),- ++ à ¹¹«± ¹ ¹ ± «¹ «¹Ä± º ¹² Ź º ¹¼ÆÇÈÉ )!, + + #! 8 +,- +'' &)8! &)%!1#!!+ # &) 8

22 /! &) à ¹¹«¹ ± Ê µ ¹ Ä ± ¹± «ËÌÍÎ ¹Ï«µ«¹± ³¾! * 5 6 +! #! ( '!!',-&) Ð+! ' &)$!*! ++ / ' à ¹¹«¹ ± ± ² º¹«º±Ñ² º± µ µ µ ³ µ ±³¹ ² ¹ «²»,- Á #! + ' %

23 #! 7!!! +,-) $$!!! Ÿß Ò šó Ÿ š ÔœžÓÕÖ ÕØÙ ÒÚÙ ÒÚÛÖ Ü œ Ó œ œ ÝÔ ÔÞÔ šš Ó Ý š ž žœ š Ýš 3 œ œ Þœ Ý ÝÝ à ' *,! #! œžþ š œà Ý áâþ œà &'!! * ' ' * + 3! ' 1 4 * 6 5 "! " À + Á. ' 4! + '!!+ &!!!!! '!! ' '!!+ ' +!!+ ' +!+! + # ' + +"! +!! '!!! ' )!!! '" '!! +! ã%!! # (!! #!+!! !, ", ä " 1 / + ä 2

24 ), ' +! + +!+ &' +! + +! " + #!+!+ ' ' +! + #! '! *! '! + # 5! #!!!6 4! / # ',!!!+ *! +!!!! #! '!+!!! ' ' 5 ' 6, ' å œ Þ œæžšš ž šóž 5. 6!!!!! + & Â!!!! 5 6(!! ' *!! # ) +! #! + 7 )!! +! ' '!!' "!!+ + )! +!!!! '!!! + ' +!!!! )! *! +! &'!! +! )! 5 6 +! '!+ 56 * + * + )+ +çž š Ôœ! 8% 2 + À " + " ' -!

25 )! + ' ' ' " + + #!!!! + + +!!!! * +! +!!! &'!! +!! +!! +! 1 + ' 7!+ ' 9 ',-! èý Ôœ! +!!!! " # +!+ é!!"! + ', ä!! ' +!!! *! 7 é!!!!! +!! 3 é!! 5 ) 69! +!! !! ' 7 '! #!!!'' *! +'!! +"# * ' + 1 +! ê! ê / +! ' +'! +! ' ê ê " # )!) + 7.! +++! #! 5# 6!' * '!! 8

26 ! ' / )! + #!! '!! *!$!$!! 1 ' ' +!! # ) ++ 1 '!!! #. * ) +.! #! 1 +# ' (! é' '!! #! '!! 1! '!!!!+!! +! +! ' '!! 4 "! $ 4 1 ' +! 4 8

27 LINDESNESRÅDET Særutskrift av sak behandlet av Lindesnesrådet 27. september 2013 (Forbehold om Lindesnesrådets endelige godkjenning av referatet). LR-49/2013 MULIG VEGPAKKE FOR LINDESNESREGIONEN - DRØFTING Jfr. Saken Sak behandlet i Lindesnesrådet i møte , sak nr. LR-13/2013 Drøftingssak vei i Lindesnesregionen. Kort orientering gitt av Helge Sandåker til Lindesnesrådet i møte vedr. mulig veipakke i forbindelse med utbyggingen av E39. Med bakgrunn i Lindesnesrådets tilbakemeldinger vedr. mulig «veipakke», har Helge Sandåker vært i kontakt med avdelingsdirektør Johan Mjaaland med tanke på å få klarlagt hvilke muligheter som evt. finnes for å få til en slik «veipakke» med finansiering og bygging/utbedring av tilførselsveier. Avdelingsdirektør Johan Mjaaland fra Statens Vegvesen vil delta i møtet for å orientere i saken. Saken legges fram for Lindesnesrådet for drøfting * Representantene fra Fylkeskommunen og Statens Vegvesen orienterte, og saken ble drøftet. Lindesnesrådet fattet deretter følgende vedtak: Lindesnesrådet ber om at det startes et mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Side 1 av 1

28 LINDESNESRÅDET Særutskrift av sak behandlet av Lindesnesrådet 8. november 2013 (Forbehold om Lindesnesrådets endelige godkjenning av referatet). LR-67/2013 EVENTUELT Veipakke i Lindesnesregionen Ref. sak behandlet av Lindesnesrådet 27. september 2013: LR-49/2013 Mulig vegpakke for Lindesnesregionen drøfting. Lindesnesrådet fattet følgende vedtak: Lindesnesrådet ønsker å få seg forelagt en sak vedr. innholdet i en «vegpakke» i Lindesnesregionen. Side 1 av 1

29 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 13/05397 Saksbehandler Vidar Ose Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 2 Fylkesutvalget /13 3 Fylkestinget /13 E39 - oppstart med arbeidet med ny bompengeproposisjon. Saksordfører: Kåre Glomsaker Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget anmoder om at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E Fylkestinget ber regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet. Fylkestinget har behandlet saken i møte sak 51/13 Votering Punkt 1 og to i innstillingen ble vedtatt med 33 mot 1 stemme (Dem). Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Fylkestinget anmoder om at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E Fylkestinget ber regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet. 1

30 Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Vidar Ose Saksgang Møtedato Fylkestinget Fylkesutvalget Fylkestinget E39 - OPPSTART MED ARBEIDET MED NY BOMPENGEPROPOSISJON. Forslag til vedtak/innstilling: 1. Fylkestinget anmoder at arbeidet med å utrede nytt bompengeinnkrevingssystem for ny E39 Søgne-Ålgård starter opp. 2. Fylkestinget er enig i at det vurderes en vegpakke for Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Utrykte vedlegg: - Konseptvalgutredning E39 Søgne Ålgård - Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Referat fra Lindesnesrådet

31 Saksframstilling: Den 27. mai 2011 ble Konseptvalgutredning E39 Søgne Ålgård overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Utredningen tar for seg mulige strategier for å møte transportnettbehovet fram mot år Utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og den skal være grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging. I stortingsmelding Meld.St. 26 ( ) Nasjonal transportplan gir regjeringen startskuddet for planlegging og utbygging av de første delstrekningene på ny E39 mot Stavanger. Lindesnesrådet drøftet muligheter for en vegpakke i regionen på møte den 27. september i år. Etter orienteringer fra Statens vegvesen, ville det være mulig innenfor utredningen for E39 å vurdere en slik pakke. Rådet fattet i møte i sak LR-49/2013 mulig vegpakke for Lindesnesregionen drøfting, følgende vedtak; "Lindesnesrådet ber om at det startes et mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39." Bakgrunn: Meld.St. 26 ( ) Nasjonal transportplan (s.272): " E39 Søgne Lyngdal Med grunnlag i regjeringens behandling av KVU/ KS1 for E39 Søgne Ålgård prioriteres i første omgang utbygging av strekningen Søgne Lyngdal i Vest-Agder. Utbyggingen er nødvendig fordi vegen mellom Kristiansand og Stavanger har en viktig transportfunksjon som ikke ivaretas godt nok med dagens lave standard med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten. Utbyggingen har dessuten en stor positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte. Dagens årsdøgntrafikk ved Lindelia i Søgne er om lag kjøretøy og litt i underkant av kjøretøy ved Oftedal i Lyngdal. Fra Lindelia til Døle bru er det flere stigninger i kombinasjon med dårlig kurvatur. Særlig Trysbakken er vanskelig for tungtrafikken på vinteren. Videre til Livold er det dårlig kurvatur med stedvis mye randbebyggelse og nedsatt fartsgrense. Strekningen er svært ulykkesbelastet. Mellom Livold og Fardal er vegen smal og bratt med en hårnålssving. Strekningen er en flaskehals for tungtrafikken. Fra Udland til Oftedal er det bratt og svingete i stigningene i forbindelse med Lenefjorden, noe som skaper store framkommelighetsproblemer vinterstid. Prosjektet starter ved Lindelia i Søgne kommune og fortsetter gjennom kommunene Mandal og Lindesnes frem til Oftedal i Lyngdal kommune. Fra Fardal til Udland er det allerede bygd om lag 3,9 km ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Strekningen ble åpnet for trafikk i Hele prosjektet innebærer bygging av om lag 28 km firefelts veg vestover til Vigeland og om lag 8,5 km tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk videre fram til Oftedal. Hele strekningen bygges ut i ny vegtrasé og vil korte inn E39 med vel 5 km. Omfang av tunneler og større bruer er ennå ikke avklart. Prosjektet vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper 2

32 med Livold Fardal (1,5 km) som første etappe. For strekningen Livold Fardal foreligger det godkjent reguleringsplan fra For strekningen Livold Døle bru Lindelia pågår det arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning. For Udland Oftedal er ikke planarbeidet startet opp ennå. Prioriteringen av Lindelia Døle bru Livold og Udland Oftedal er betinget av at det blir lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering." Fylkesrådmannen er enig i at det i oppstarten av bompengearbeidet for E39 vurderer mulighetene for ei vegpakke for Lindesnesregionen. Samtidig vil en gjøre oppmerksom på at reglene for slike "pakker" er innskjerpet. Økonomi Det må fattes lokalpolitisk vedtak om bompengeinnkreving. Dette er en forutsetning for statlige bevilgninger til utbyggingen. Denne utredningen er ikke avhengig av fylkeskommunale bidrag. Vurderinger Det er viktig at vedtaket om å igangsette utredning av bompengeinnkrevingen i prosjektet vedtas for å unngå forsinkelser og eventuelle statlige omprioriteringer av midler. Kristiansand 30. september Tine Sundtoft Fylkesrådmann Kenneth Andresen regionalsjef 3

33

34

35

36

37 Årsrapport 2012 Trafikksikkerhetsprosjektet 18pluss «Kunnskap må forbedres, utfordres, og økes hele tiden, ellers forsvinner den. Peter Drucker «For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst.» Anatole France

38 INNHOLD 1.0. Forord 2.0. Risiko 3.0. Effekt av skade- og ulykkesforebyggende tiltak 4.0. Administrasjon 5.0. Aktivitet 6.0. Budsjettrammer og ressursbruk 7.0. Markedsføring 8.0. Forsikrings selskapene 9.0. Erfaringer og utfordringer Foto: Marit Bech Olsen

39 Trafikksikkerhetsprosjektet 18pluss Prosjektet er inne i sitt 7 ende år, og er vedtatt som prosjekt i 3 nye år, frem til Det er ikke gjort noen endringer på selve kurset siden oppstart i 2006, med tanke på bestand deler. Kurset består av 3 moduler; banekjøring, skadested og Trafoen (www.trafoen.no) Banekjøring; her tester kursdeltakerne en moderne kjøreskolebil med elektronisk sikkerhetsutstyr mot en typisk ungdomsbil, nå en BMW 316I 1998 modell. Hvordan reagerer bilen og du når uventede hindringer dukker opp? Hvor mye har dekk, føreforhold og fart å si for de utfordringene du møter på veien? Skadested; hva gjør du når det skjer en ulykke? Det vet du mere om etter kurset. Her er ingen teori. Deltakerne får en praktisk og effektiv opplæring i skadesteds behandling. Trafoen; deltakerne opplever en trafikk ulykke på nært hold gjennom flere rom med film på alle fire veggene. I samtalen etterpå blir de med å vurdere hvorfor ulykker skjer, hvilken skade de gjør og hvordan de kan unngå dem. Prosjektet hadde vært uten prosjektleder i 10 måneder, før ny prosjektleder begynte i stillingen i juni Det ble likevel gjennomført 3 kurs i 2012 før ny leder ble ansatt. Prosjektet har også fått ny styringsgruppe. Dette skjedde samtidig med at ny prosjektleder ble tilsatt. Styringsgruppa er nå den samme som for Trafoen. 18pluss har en egen nettside og en Facebook side der man ønsker en daglig aktivitet, Bakgrunnen for prosjektet var den nasjonale handlingsplanen for trafikksikkerhet :«Unge og uerfarne trafikanter er mye mer utsatt for ulykker enn eldre og mer erfarne trafikanter», 4.6.: «Aldersgruppen år er sterkt overrepresentert blant drepte og hardt skadde i trafikken»

40 Risiko Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbillisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke i følge Trygg trafikk. De siste 5 årene, siden 2008, har det dødd til sammen 21 ungdommer i aldersgruppa år i Agder. Det er unge gutter som er mest utsatt. Av 21 er 18 gutter. Det er 12 utforkjøringer, 8 møteulykker og 1 singelulykke. (jan 2008 tom nov 2012) I 2011 døde det 3 ungdommer i Agder i den aktuelle aldersgruppen, 2 i Vest- og 1 i Aust-Agder. Det var 2 utforkjøringer og 1 møteulykke. I 2012 (frem til desember) har det død 2 i den aktuelle aldersgruppen i Agder, begge i Vest-Agder, begge er utforkjøringer. (Tall hentet fra ATL/dødsulykker) Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for og , samt i de årlige statsbudsjetter. Nullvisjonen er basert på tre pilarer: etikk, vitenskap og ansvar. Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt. Vitenskapelighet innebærer at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler, mens ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal vegsystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade. Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene har et hovedmål. Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20% i perioden sammenlignet med perioden

41 Effekt av skade- og ulykkesforebyggende tiltak Det er i litteraturen beskrevet mange skadeforebyggende tiltak og intervensjoner som har gitt dokumenterbar effekt. Det er gjennomgående strukturelle tiltak (lovendringer, produkt- og miljøendringer) som gir størst effekt. Atferds endrende tiltak som trening og belønningssystemer har også vist seg å gi effekt. Evalueringer viser at informasjonstiltak ved brosjyrer, TV innslag, filmer og liknende som brukes alene gir sjelden effekt. Brukes imidlertid slike informasjonstiltak sammen med andre typer tiltak som atferdsendring (trening og belønning), strukturendring (miljøendring og lovverk), så kan man få effekter opp mot 50 % reduksjon av skadetallet i den målgruppen tiltakene er rettet inn mot. (Lund og Aarø 2004 Prevention of a modell placing emhasis om human structural and cultural factors. Safty Science 42, ) De ulike modulene i 18pluss har som mål å endre adferd, trene på ting de har lært tidligere under kjøreopplæring, samt tilføre nye erfaringer ved hjelp av praktiske øvelser. Prosjektet har også et belønningssystem, der de som fullfører kurset blir belønnet med billigere forsikring dersom de tegner forsikring i eget navn. Vi tror det er nødvendig med en holdningsmessig snuoperasjon bort fra fokus på hva vi kan få, forvente og kreve fra fellesskapet, til hva du selv kan bidra med til din egen overlevelse.

42 Administrasjon Prosjektet er eid av Vest-Agder fylkeskommune. (Det var tidligere forankret i Kristiansand kommune, helse og sosialsektoren, samfunnsmedisinsk enhet, folkehelseforum.) Prosjektet skiftet eier da det ble ansatt prosjektleder i Bidragsytere er Aust-Agder fylkeskommune, Statens veivesen i Aust- og Vest-Agder, Trygg trafikk og kommuner i Aust- og Vest-Agder. If og Gjensidige støtter med tilbud om rimeligere forsikring i etterkant av kurset. Styringsgruppa ble byttet ut i 2012, samtidig som ny prosjektleder ble ansatt. Styringsgruppa pr består av: Navn Egil Strømme Johan Mjåland Arild Nærum Vidar Ose Ole Rath Ole Wiktor Olsen Geir Sundet Marit Bech Olsen Virksomhet Vest-Agder fylkeskommune Statens veivesen Vest-Agder Statens veivesen Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Trygg trafikk Skandinavisk Trafikksenter AS Trafoen Prosjektleder 18+, sekretær Det har vært avholdt to møter med styringsgruppa i år, begge møtene med den nye styringsgruppa. Første møte var 28.juni, kun få dager etter ny prosjektleder var begynt i stillingen. Dette møtet ble først og fremst en presentasjon, og litt løse tanker om videre fremdrift. 2. møte med styringsgruppa ble avholdt 11. oktober, og på dette møtet ble også alle instruktørene med. Det ble avholdt et møte kun med styringsgruppa i forkant, og avsluttet med en middag for alle.

43 Modulansvarlige i 2012: Navn Marit Bech Olsen Peter Zaar Eivind Jensen-Tveit Morten Bech Olsen Modul Kursleder/ansvarlig skadested Ansvarlig banekjøring Ansvarlig Trafoen Ansvarlig skadested Det har vært innleid vikarer i 2012: Ingeborg Skretting Hasli og Ronny Egenes som ansvarlige i Trafoen. Inge Sørhaug som ansvarlig for banekjøring. Eivind Jensen-Tveit Modulansvarlig Trafoen Peter Zaar Modulansvarlig banen Morten Bech Olsen Modulansvarlig skadested Marit Bech Olsen Modulansvarlig skadested

44 Ungdomsinstruktører i 2012: Navn Benedicte Watne Olsen Carina Bech Jahnsen Christian Gundersen Steinar Schenk Sindre Klakegg Stephan Skotoff Tommy Tofteland Virksomhet Coop Extra Søgne Saksa frisørsalong Pricewaterhouse Coopers Student UIA Student fagskolen Oslo Sjåfør Bakers Bertel O Steen Stephan Skotoff Tommy Tofteland Steinar Schenk Christian Gundersen Sindre Klakegg Benedicte Watne Olsen Carina Bech Jahnsen Lene Langeland, ny i 2013 Det har vært avholdt et møte med bare instruktørene, også dette kort etter oppstart for prosjektleder.

45 Det blir ellers holdt korte møter etter hvert kurs med de instruktørene som er inne. Dette for å gjennomgå kurset, samt ta opp ting som må jobbes med. I år har det vært flere ungdomsinstruktører på hvert kurs enn tidligere. En av årsakene er at tidligere prosjektleder har vært fristilt til kun å være prosjektleder, mens nåværende har vært bundet opp i en av modulene. Dette medfører behov for hjelp til det administrative. Vi har også valgt å prøve å rullere litt mer på oppgavene, for ikke å være så sårbare om noen skulle bli syke. Dette betyr behov for mer opplæring, og derfor flere inne på hvert kurs. Instruktørene føler dette er bra, det er kortere tid mellom hvert kurs de deltar på, noe som gjør dem tryggere i jobben. To av instruktørene vi tidligere hadde, sluttet selv fordi de mente det gikk for lang tid mellom hvert kurs de var inne på, noe som gjorde dem utrygge. Oppfølging av ungdomsinstruktørene er viktig med tanke på sikkerheten vi ønsker skal være på kursene våre. Etter kursene var over for 2012, hadde vi en fagdag med instruktørene. Tema for dagen var «Kommunikasjon i bilen». Vi sto selv for den faglige delen denne gangen. Eivind og Peter gjennomførte praktiske øvelser i bilene med den enkelte instruktør, der de spilte kursdeltaker. Oppgavene ble så jobbet med i grupper/plenum. Tanken er å jobbe videre med dette på fagdagen vi skal ha før kursene starter i 2013.

46 Aktivitet Det har vært avholdt 10 kurs totalt i 2012, det første i april og det siste i oktober. De tre første kursene ble kjørt uten prosjektleder ansatt, og ble da administrert av personell fra Skandinaviske trafikksenter AS. 3 av kursene ble forbeholdt grupper; Nullvisjonen i Marnardal, elever fra Blakkstad vgs. og elever fra ambulanselinjen på Møglestu vgs. Kursdato Antall deltakere Kommuner representert 10. april 10 Kristiansand, Søgne, Lyngdal, Grimstad 8.mai 11 Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Evje- og Hornnes, Bygland, Birkenes 2.juni 16 Søgne, Songdalen, Marnardal, Grimstad, Lillesand, Arendal 12.juni 15 Kristiansand 4.august 14 Marnardal, (Nullvisjonen) 14.august 10 Kristiansand, Songdalen, Åseral, Audnedal, Kvinesdal, Iveland 1.september 17 Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Audnedal. Evje- og Hornnes 18.september 15 Kristiansand, Songdalen, Marnardal, Lindesnes, Froland( Blakkstad vgs) 2.oktober observatør 16.oktober observatør Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Grimstad Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Farsund, Flekkefjord, Lillesand, Grimstad, Froland, Birkenes, Valle (Møglestu vgs) I snitt har det vært 4 ledige plasser på hvert kurs. Dette er ikke ønskelig! På flere av kursene har vi vært overbooket, men likevel har frafallet vært så stort at vi har gått med ledige plasser. Det er tydelig en sammenheng med været med tanke på fremmøte. Ved dårlig, eller veldig fint vær, er frafallet størst.

47 Enkelte melder i fra om frafall, de fleste gjør ikke. De som ikke møter, blir kontaktet i ettertid og tilbudt ny kursdato. Totalt har det vært deltakere fra 9 av 15 kommuner i Aust-Agder, og fra 11 av 15 kommuner i Vest-Agder. 78 % av deltakerne er fra Vest-Agder, 22 % fra Aust-Agder. Deltakelse fra Vest-Agder 1% 1% 3% 1% 1% 4% Kristiansand Søgne Songdalen 1% 17% 6% 52% Vennesla Lyngdal Marnardal Åseral Audnedal 11% Kvinesdal 10% Lindesnes Flekkefjord

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 6.12.2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Mandal rådhus, Bystyresalen Dato: Fredag 8.11.2013 Tidsrom: 9.00-14.20. Innkalles: Ordfører i Åseral

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland) LINDESNESRÅDET INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 9.5.2014 Åseral rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 9.00-14.00. Det serveres enkel lunsj ca. kl. 11.30. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 4.4.2014)

LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 4.4.2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 4.4.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 6.12.2013 Tidsrom: 9.00-14.30. Innkalles: Ordfører i

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 14.10.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Marnardal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.6.2015 Tidsrom: 12:15 13:30. Deltakere: Ordfører

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal. Dato: Tidsrom:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal. Dato: Tidsrom: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Høgtun, Marnardal Dato: 10.10.2014 Tidsrom: 09.00 14.00 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal (forfall)

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 21.6.13 i sak LR-22/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 21.6.13 i sak LR-22/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 21.6.13 i sak LR22/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, kommunestyresalen Dato: Fredag 24.5.2013 Tidsrom: 9.00 11.45 Deltakere:

Detaljer

Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland)

Harald Øyslebø (vara for Hannah Dybesland) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 20.6.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 9.5.2014 Tidsrom: 9.00-14.50. Innkalles: Ordfører i

Detaljer

Svein Ove Nepstad og Åse Reidun Lande deltok under sak 2/15

Svein Ove Nepstad og Åse Reidun Lande deltok under sak 2/15 STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt Midtre-Agder» Sted: Hægebostad kommune, Rådhuset Dato: 30.01.2015 Tidsrom: 09.00 15.00 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal Oddmund

Detaljer

Nye Lindesnes Fellesnemnda

Nye Lindesnes Fellesnemnda Nye Lindesnes Fellesnemnda INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Fellesnemnda Sted: Marnardal rådhus, kommunestyresalen Dato: Fredag 6.10.2017 Tidsrom: 9:00-12:00. Enkel lunsj mot slutten av møtet. Fellesnemnda:

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato:

STYRINGSGRUPPA REFERAT. Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen. Dato: STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt kommunereformen» Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: 05.09.2014 Tidsrom: 09.00 14.30 Medlemmer: Åseral Hægebostad Audnedal Marnardal

Detaljer

Nye Lindesnes. Arbeidsutvalget. Vedlegg til saker til behandling. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Nye Lindesnes. Arbeidsutvalget. Vedlegg til saker til behandling. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Nye Lindesnes Arbeidsutvalget Vedlegg til saker til behandling Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) Nye Lindesnes

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSGRUPPA REFERAT

STYRINGSGRUPPA REFERAT STYRINGSGRUPPA REFERAT Styre/organ: Styringsgruppa for «prosjekt Midtre-Agder» Sted: Audnedal kommune, Kommunestyresalen Konsmo Dato: 27.03.2015 Tidsrom: 08.00 12.00 (Det serveres enkel lunsj) Medlemmer:

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget Nye Lindesnes Arbeidsutvalget REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Arbeidsutvalget Sted: Mandal rådhus, bystyresalen Dato: Fredag 3.11.2017 Tidsrom: Møte: 12:00-13:45. Arbeidsøkt: 13:45 14:30 Arbeidsutvalget:

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

Medlemmer: Marnardal Kjell Rune Olsen (leder) Heidi Henanger Haven

Medlemmer: Marnardal Kjell Rune Olsen (leder) Heidi Henanger Haven HELSENETTVERKET Referat (utkast) Styre/organ: Helsenettverket i Lindesnesregionen Sted: Lindesnes rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.8.2016 Tidsrom: 12:00 15:15 Medlemmer: Marnardal Kjell Rune Olsen (leder)

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 9.5.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 4.4.2014 Tidsrom: 9.00-14.00. Deltakere: Ordfører

Detaljer

Nye Lindesnes Partssammensatt utvalg

Nye Lindesnes Partssammensatt utvalg Nye Lindesnes Vedlegg til saker til behandling Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) Nye Lindesnes REFERAT (UTKAST)

Detaljer

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Midlertidig fellesnemnd Sted: Lokalene til Lindesnesregionen Næringshage, Hollendergata 3, 4514 Mandal. Dato: Onsdag 22.3.2017 Tidsrom:

Detaljer

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa

UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa UNGE UFØRE I LINDESNESREGIONEN Prosjektarbeidsgruppa REFERAT Styre/organ: Prosjektarbeidsgruppa Sted: Mandal rådhus Dato: Møter 19.6. og 26.6.2013 Tidsrom: 13.00 15.30 og 08:30 10:45. Til stede: Mandal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. LINDESNES REGIONEN Byremo videregående skole. Medlem. Janne Fardal Kristoffersen. Helge Sandåker

MØTEPROTOKOLL. LINDESNES REGIONEN Byremo videregående skole. Medlem. Janne Fardal Kristoffersen. Helge Sandåker MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: DATO: 23.11.2012 TIDSPUNKT: 12:00 - LINDESNES REGIONEN Byremo videregående skole MEDLEMMER: Janne Fardal Kristoffersen Tønnes Seland Helge Sandåker Oddmund Ljosland Leder

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, kommunestyresalen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato: 03.02.14 Klokken: 0900-1400 Tilstede Forfall Oppfølging referat Ordfører

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 5.12.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Åseral rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 7.11.2014 Tidsrom: 9:00 13:30. Deltakere: Ordfører i

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Nye Lindesnes Fellesnemnda

Nye Lindesnes Fellesnemnda Nye Lindesnes Fellesnemnda INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Fellesnemnda Sted: Mandal rådhus, bystyresalen Dato: Fredag 3.11.2017 Tidsrom: 9:00-12:00. Enkel lunsj mot slutten av møtet. Fellesnemnda: Fra

Detaljer

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand

Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse Kristiansand Kommunereformen status og veien videre Høringskonferanse 15.01.16 - Kristiansand Ved prosessveileder Dag Petter Sødal og Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 1 Hva handler reformen om?

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann

Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem. Lyngdal kommunestyre Norman Udland - rådmann Status på kommunereformen på Agder Forslag til nytt inntektssystem Lyngdal kommunestyre 21.1.2016 Norman Udland - rådmann Stortingets forventninger til reformarbeidet i kommunene Ta aktivt del i reformen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Nye Lindesnes Fellesnemnda

Nye Lindesnes Fellesnemnda Nye Lindesnes Fellesnemnda REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Fellesnemnda Sted: Marnardal rådhus, kommunestyresalen Dato: Fredag 6.10.2017 Tidsrom: 9:00-10:20. Fellesnemnda: Fra Lindesnes kommune: Janne Fardal

Detaljer

Nye Lindesnes Partssammensatt utvalg

Nye Lindesnes Partssammensatt utvalg Nye Lindesnes Vedlegg til saker til behandling Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) Nye Lindesnes REFERAT (UTKAST)

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. REFERAT Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Møtetidspunkt Dato: 12.01.16 Kl: 0900 1300 Sted: Kvinesdal møterom Knaben Ansvar for oppfølgning Tilstede Bernhard Nilsen Flekkefjord Ivan Sagebakken

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 17.10.2013 kl. 15.00-18.00 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato:22.03.2012 kl. 09.00 09.45 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/17 Dato: 19.01.17 kl. 14.00 15.30. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Torry Røinesdal, medlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar Lars Erik Domaas, nestleiar (FORFALL) Magnhild Bjørnarå

Detaljer

Prosjektleder: Hans S. Stusvik Sekretær: Dagfinn Lauvsland Inviterte: Rune Stokke Rådmann Lindesnes kommune Kst. rådmann i Marnardal kommune

Prosjektleder: Hans S. Stusvik Sekretær: Dagfinn Lauvsland Inviterte: Rune Stokke Rådmann Lindesnes kommune Kst. rådmann i Marnardal kommune Nye Lindesnes Fellesnemnda Referat (utkast) Styre/organ: Fellesnemnda Sted: Mandal rådhus, bystyresalen Dato: Fredag 3.11.2017 Tidsrom: 9:00-10:00. Arbeidsøkt 10:00 11:45. Fellesnemnda: Fra Lindesnes kommune:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober

Folkemøte om kommunereformen. Lindesnes Havhotell 20. oktober Folkemøte om kommunereformen Lindesnes Havhotell 20. oktober 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Skal vi stikke hodet i sanden? Eller ha begge hendene på rattet?

Detaljer

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget

Nye Lindesnes Arbeidsutvalget Nye Lindesnes Arbeidsutvalget INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Arbeidsutvalget Sted: Lindesnes rådhus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 19.10.2017 Tidsrom: 9:00-12:00. Enkel lunsj serveres mot slutten

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Statens Vegvesen Region Sør Serviceboks 723 Melding om vedtak Nr.: 4808 Arendal DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7830/2015-2014/1718 Monica Friberg

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Marnardal Helge Sandåker (leder) Fylkesordfører i Vest-Agder For Fylkesrådmannen i Vest-Agder

Innkalles: Ordfører i Marnardal Helge Sandåker (leder) Fylkesordfører i Vest-Agder For Fylkesrådmannen i Vest-Agder LINDESNESRÅDET INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Marnardal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.12.2015 Tidsrom: 9:00 14:00. Enkel lunsj serveres ca. kl. 11.15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Midlertidig fellesnemnd Sted: Marnardal rådhus, kommunestyresalen Dato: Fredag 7.4.2017 Tidsrom: 08:00 09:00 Fellesnemnda: Fra Lindesnes

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 07.06.2012 40/12 Kommunestyret 18.06.2012 74/12 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.:

Detaljer

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12

saknr Saker Sak Ansvar/frist 9/12 Referat fra forrige møte Godkjenning av møteagenda Sendt ut 6.1.12 Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg, Lindesnesregionen Møte nr 2/2012 Sted Audnedal kommune, rådhuset Dato / tid 26/1-12 kl 11.00 15.00 Faste medlemmer Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Revsnes hotell Dato: 18.12.2015 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anders Kylland Medlem Aust-Agder fylkeskommune Knut Austad

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer