Befaring av myrsildre-lokalitet i Melsvik, Alta kommune. E6 Alta Vest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befaring av myrsildre-lokalitet i Melsvik, Alta kommune. E6 Alta Vest."

Transkript

1 Befaring av myrsildre-lokalitet i Melsvik, Alta kommune. E6 Alta Vest. Rapport for Statens Vegvesen, Finnmark Christin Eldegard Jensen og Torbjørn Alm Universitetet i Stavanger-Arkeologisk museum (UiS-Am) Tromsø museum-universitetsmuseet (TMU) Oktober

2 Innhold 1.0 Innledning Økologiske krav og utbredelse til Saxifraga hirculus (myrsildre) Beskrivelse av undersøkt område i Melsvik Konklusjon Referanser Vedlegg 1: Plan- og profiltegning over E6 vegtrasé gjennom området. Myrsildrelokaliteten er markert med rød oval. Tegning: Statens Vegvesen Vedlegg 2: Satelittfoto over området med inntegnet E6 vegtrasé. Tegning: Statens Vegvesen Innledning Bakgrunnen for befaring av lokaliteten var funn av den fredete arten Saxifraga hirculus (myrsildre) på ei lita myr som ligger midt i den planlagte traséen for E6 på strekninga Halselv- Sandelv (parsell 4, vedlegg 1 og 2). Funnet ble gjort av Christin Jensen under feltarbeid i forbindelse med arkeologisk utgravning av forhistorisk steinbrudd (TMU prosjektnr. A49108, Askeladden ID: ). Hun var engasjert av Tromsø museum for å gjøre en vegetasjonshistorisk analyse av lokaliteten og feltarbeidet besto i å hente inn en sedimentsøyle fra myra for pollenanalyse. Det var ikke en del av oppdraget å kartlegge nåtidsfloraen, og derfor en tilfeldighet at planten ble funnet. Den ble først sikkert identifisert etter tilbakekomst UiS-Am av Trond Magne Storstad (UiS-Am) og Christin Jensen. Funnet ble rapportert til Miljøvernavdelingen i Finnmark ved Gunhild Lutnæs, som kontaktet tiltakshaveren Alta kommune og Statens Vegvesen. Kommunen ble bedt om å undersøke og vurdere hvorvidt forekomsten blir påvirket av det pågående arbeidet med E6, og om det er behov for en endring av reguleringsplanen eller om avbøtende tiltak kan gjennomføres. Statens Vegvesen ved Kåre A. Furstrand (planleggingsleder for E6 Alta Vest) ba Christin Jensen og Torbjørn Alm om å foreta ei befaring med kartlegging av floraen på lokaliteten så snart som mulig. Befaringen ble gjort 6. oktober. Dette er for sent på året til å kunne gjøre ei fullstendig kartlegging, ettersom flere arter da allerede er visnet ned eller har mistet sine frukter og andre karakteristiske kjennetegn. Det kan derfor være arter som ikke er kommet med under denne registreringen. Høsten har imidlertid vært mildere og mer stabil i år enn hva som er vanlig, og det var mulig å få et ganske godt inntrykk av vegetasjonen og vekstforholdene på lokaliteten. Likevel må det understrekes at det vil være arter som ikke er synlige så sent og dermed mangler på artslisten. Dette gjelder ikke minst selve myrsildra, som vi ikke kunne gjenfinne selv om det ble sett flere (ca. 10 individer) i blomst i august. 2

3 Figur 1: Kart over parsell 4 av E6 Alta Vest ( Pila markerer myrsildrelokaliteten. 2.0 Økologiske krav og utbredelse til Saxifraga hirculus (myrsildre) Arten har helt spesielle krav til voksestedet og kan ikke flyttes. Den krever jevn tilførsel av kaldt alkalisk vann, og vokser derfor nær kilder eller overflateavrenninger der berggrunnen er basisk, som i tilfellet i Melsvik hvor det er prekambrisk dolomitt. Mest typisk vokser den i løsmatte på rikmyr (Lid & Lid 2005, Elven & Alm 2013). Myrsildre er fredet etter norsk lov i Forskrift om fredning av truete arter fastsatt i 2001 ( html). Den er her nevnt som en av 43 karplanter som er direkte fredet. I tillegg er den fredet etter Bern-konvensjonen (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats) som Norge har skrevet under på. Den er en av 700 planter som er listet i Appendiks 1 som ble iverksatt i 2002 ( Den er kategorisert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås et al. 2010). 3

4 Figur 2: Saxifraga hirculus (myrsildre) fra Melsvik i Alta kommune. Karakteristiske rødbrune hår på stengel. Den gule fargen på kronbladene er bleknet etter tørking og pressing. Eksemplaret vil bli oppbevart i herbariet ved Tromsø museum (TROM). Foto: Christin Jensen. Figur 3: Rik kildemyr ved Larshaugen i Melsvik med forekomst av myrsildre: Rød ring og pil markerer områder på myra med myrsildre. Mot sør, Foto: Christin Jensen. 4

5 Figur 4: Rik kildemyr ved Larshaugen i Melsvik med forekomst av myrsildre: Lite «fossefall» som bringer kaldt, alkalisk overflatevann ut i myra Foto: Christin Jensen. Figur 5: Rik kildemyr ved Larshaugen i Melsvik med forekomst av myrsildre: Område på myra hvor det ble sett myrsildre i blomst i august Foto: Christin Jensen. 5

6 Figur 6: Rik kildemyr ved Larshaugen i Melsvik med forekomst av myrsildre: Forekomst av gulmyrull (Eriophorum brachyantherum). Arten er rødlistet under kategorien NT (nær truet), men Artsdatabanken.no anslår at «forekomstene i nord, i Troms og Finnmark, er langt på vei trygge» Foto: Torbjørn Alm. Med unntak av en enslig og sterkt isolert utpostlokalitet i Rogaland, har myrsildre en utpreget nordøstlig utbredelse i Norge. Den er funnet noen få steder i Troms og Finnmark, fordelt på følgende kommuner og forekomster: Troms fylke Målselv: Ett funn på Stormyra ved Rundhaug (Rolf Sandnes 1956), med belegg i Tromsøherbariet. Ikke gjenfunnet senere. Usikker status. Tromsø: én forekomst i Ramfjorden, med belegg i Oslo-herbariene (det henvises til belegg i TROM i noen kilder, men det må i så fall være kommet bort for lenge siden det mangler både i samlingen og herbariedatabasen). Den ble samlet her i 1919 og 1922, men allerede i 1923 ble den antatt å være utgått (Engelskjøn 2012:52). Til tross for flere ettersøkinger, er den aldri gjenfunnet. Utgått. Nordreisa: To forekomster ved Goikefielbmá øverst i Reisadalen, på grensen mot Kautokeino (samlet av Hartvig Sætra 1979 og 1988), med belegg i Tromsø-herbariet. Ikke ettersøkt senere. 6

7 Finnmark fylke Alta: Ett enslig, gammelt herbariebelegg (fra 1886) i Oslo-herbariet er bare stedfestet til «Alten», og tvilsomt ettersom den angitte samleren (N.G. Moe) ikke var i Finnmark i det hele dette året (Elven & Alm 2013:384). Funnet i Melsvika er dermed den eneste sikre forekomsten i kommunen, og i tillegg nordgrense for ssp. hirculus, på 70 1 N. Meget usikker fremtid. Guovdageaidnu/Kautokeino: Dette er den eneste kommunen i landet med sikkert levedyktige bestander av myrsildre. Alm (1997:94-95) lister opp rundt et dusin lokaliteter, dels med usikker stedfesting. Flere har rike bestander, og ligger i god avstand fra folk og bebyggelse, noe som ikke hindrer at forekomstene kan være truet av terrengkjøring (se figur). Figur 7: Til venstre enslig, gjenstående plante av myrsildre på «midtrabatten» i et firehjulingspor i Kautokeino, I år var der ingen. Til høyre urørt bestand på en annen lokalitet i Kautokeino. Foto: Torbjørn Alm. Kárášjohka/Karasjok: Tromsø-herbariet inneholder et gammelt belegg fra Šuoššjávri (J.M. Norman, 1864). Det er imidlertid usikkert om planten virkelig er samlet der. Norman overnattet på fjellstua på vei østover. Han hadde samlet myrsildre på en lokalitet i Kautokeino på vei dit, og det er mulig belegget egentlig stammer derfra (Elven & Alm 2013: ). Myrsildre har vært ettersøkt ved Šuoššjávri, sist av T. Alm & V. Vange i 2005, uten hell. Feilangivelse eller utgått. Unjárga/Nesseby: samlet på én lokalitet ved Bergebyelva av P.V. Deinboll tidlig på tallet (før 1822), men aldri gjenfunnet. Trolig utgått. Sør-Varanger: bare kjent fra noen få lokaliteter i trakten ved Svanvatn i Pasvikdalen, med belegg fra 1860-tallet til Store deler av de aktuelle myrområdene er nå dyrket opp, og ingen har lykkes med å gjenfinne myrsildre her. Trolig utgått. 7

8 Tabell 1: Oversikt over registrerte forekomster av myrsildre (Saxifraga hirculus) i Norge. Fylke og kommune Antall Første funn Siste Tilstand lokaliteter observasjon Rogaland: Hå Intakt Troms: Målselv ? Usikker Tromsø Utgått Nordreisa Trolig intakt Finnmark: Alta Sterkt truet! Guovdageaidnu/Kautokeino > God Kárášjohka/Karasjok 1? Feilangivelse eller utgått Unjárga/Nesseby 1 før Trolig utgått Sør-Varanger ca Trolig utgått 3.0 Beskrivelse av undersøkt område i Melsvik Den rike kildemyra (1) hvor myrsildre ble funnet, ble bare overflatisk undersøkt under det første besøket på lokaliteten pga tidspress og andre arbeidsoppgaver. Under befaringen ble myrfloraen etter forholdene grundig kartlagt. I tillegg ble området like over myra mot vest til over skoggrensa og sørover mot bunnen av elvedalen Gaskavuopmi (Figur 8, 2-4) sjekket med henblikk på egnete myrsildrelokaliteter og truete arter. Det ble laget en totalliste for registrerte karplanter samt noen karakteristiske moser på myrsildre-myra (tabell 2). Den rike kildemyra med myrsildre (1) ligger i et lite skar mellom fjellsiden til Titind (555 m o.h.) i vest og Larshaugen (70 m o.h.) med det forhistoriske steinbruddet (forsidefoto) i øst. Steinbruddet består av chert (finkornet kvartsitt) som ligger som en kappe over prekambrisk dolomitt. Dolomitten forekommer også stedvis ellers i området og sørger for at myra får tilførsel av kalsiumholdig vann. Vegetasjonen på myra bærer preg av dette (tabell 2) og karakteriseres som rikmyr ut fra næringsstatus. Myra er ca. 30 x 20 m og ligger i en høyde av 60 m o.h. I nordre del er det partier med fastmatte og lave lyngtuer, men størstedelen av myra er blaut jordvassmyr. Overflate-vann fra fjellsida i vest renner ut i myra. Vegetasjonen omkring myra består av heibjørkeskog i sørvest og vest, mens det er gråor-blandingsskog (høyreiste trær) i nordvest. 8

9 Figur 8: Oversikt over området i Melsvik som ble botanisk undersøkt 6. oktober 2013 (rød markering). Tallene refererer til lokaliteter nevnt i teksten og tabell 2. Kartgrunnlag: norgeskart.no. Lia ovenfor lokaliteten (2) ble undersøkt, siden det er der sige- eller kildevannet kommer fra. Den er nokså jevnt bratt, men har noen små flater eller slakere partier med fukthei og antydete kildefremspring. De er for små, grunne og tørre til å egne seg for myrsildre. Vi regner ikke med at det er noen mulighet for forekomster over skoggrensen, siden alle kjente forekomster av myrsildre på det norske fastlandet ligger lavere nede men ofte oppe i fjellbjørkeskogen. Skoggrensen når bare 200 til 300 m o.h. i liene sørvest for Melsvika. Snaufjellet går meget raskt over i rik hei- og rabbevegetasjon med rikelig kantlyng (Cassiope 9

10 tetragona), reinrose (Dryas octopetala) m.v. (3), et helt uegnet miljø med sikte på myrsildre. Besøkt opp til posisjonene EC 76826,68095, 280 m o.h. og EC 76782, Dalføret sør for Melsvika (Gaskavuopmi) har derimot noen små, slake myrdrag som i hvert fall teoretisk kunne by på egnete miljøer for myrsildre. Et lite myrområde ca m o.h. (ED 774,676) har rikmyrpreg eller innslag av rikmyr (4), men er delvis skogsatt, og langt mer påvirket av kultur enn myrteigen nede ved Larshaugen. Dette setter tydelig preg på floraen, som har innslag av ryllik (Achillea millefolium) og rikelig engkvein (Agrostis capillaris) og sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum). Bare et lite parti i vest har et antydet kildemyrpreg, men «kildene» har mer preg av små bekker enn egentlige kildefremspring. Også dette delområdet (rundt posisjon EC 77361,67568) er trolig for tørt for myrsildre (figur 9). Det samme kan trygt sies om en mindre kildemyrflate litt nede i den vestligste bekkedalen (EC 77233,68071) ca 100 m nord for myra vist i figur 9. Den har en tørr gress- og starrmatte som ellers er fullstendig dominert av myrtevier (Salix myrsinites) og gulsildre (Saxifraga aizoides). Sistnevnte opptrer sjelden eller aldri sammen med myrsildre, til tross for at de har nokså like miljøkrav i form av tilførsel av friskt, baserikt vann. Myrsildre setter imidlertid mye strengere krav til voksested, og finner derfor bare unntaksvis egnete lokaliteter. Figur 9: Lita myr innerst i elvedalen Gaskavuopmi med et antydet kildepreg på den delen som er omtrent midt på til høyre, men neppe rik og våt nok for myrsildre. Foto: Torbjørn Alm. 10

11 4.0 Konklusjon Alta-området har som følge av sin rike flora vært flittig besøkt av botanikere i de siste drygt 150 år. Undersøkelsene utgjør like fullt bare stikkprøver, og storparten av kommunens areal har fortsatt aldri vært gjenstand for botaniske undersøkelser. Like fullt anser vi det for lite sannsynlig at en såpass iøyenfallende art som myrsildre er oversett. Fraværet av funn viser at den må være svært sjelden. Det er da heller ikke lett å finne egnete lokaliteter, i form av rike til ekstremrike kildemyrer med jevn tilførsel av baserikt vann, så langt ute på kysten. De finnes helst i løsmassetraktene inne på Finnmarksvidda, der en rekke grusåser består av oppmalte, basiske bergarter (særlig grønnstein), med basisk grunn- eller kildevann som pipler ut i underkant. Lokaliteten i Melsvika utgjør trolig et svært sjeldent unntak. Myrsildre har så sære og strenge miljøkrav at selv små inngrep på lokaliteten lett vil føre til at arten går ut. Det gjelder både ved drenering som følge av grøfting, og ved tiltak som i større eller mindre grad fører til oppdemning av kildemyrflaten, slik at gjennomstrømmingen av base- og oksygenrikt vann bremser opp. Fra et botanisk synspunkt er det knapt mulig å tilrå at en særpreget utpostlokalitet for en sjelden og rødlistet art blir ødelagt. I tillegg er den oppført på Bern-konvensjonens liste over europeiske karplantearter som er underlagt et særlig strengt vern, inkludert et uttrykkelig forbud mot å skade eller ødelegge forekomstene. Det blir til syvende og sist et politisk spørsmål og da skal man i det minste vite hva man gjør. I tillegg til å bryte en konvensjon Norge har undertegnet, vil ødeleggelse av lokaliteten i Melsvika føye Alta inn på listen over kommuner i Norge hvor myrsildre etter all sannsynlighet er utgått, sammen med Tromsø, Unjárga/Nesseby og Sør-Varanger, muligens også Kárášjohka/Karasjok (mens tilstanden for den ene forekomsten i Målselv er ukjent), se tabell 1. I praksis er det bare Guovdageaidnu/Kautokeino og et lite, tilgrensende område i Nordreisa i Troms som (forhåpentlig) har sikkert levedyktige forekomster av myrsildre i Norge. Artens fremtid er imidlertid ikke nødvendigvis trygg der heller, som følge av holdningen til barmarkskjøring. Det skal bare et enkelt, uheldig plassert kjørespor til for å drenere og ødelegge en kildemyr av det slaget myrsildrene er bundet til (sml. figur 7). Den internasjonale konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold har nå 20 år bak seg. Når det gjelder den nye hovedveien til Alta, tillater vi oss å påpeke at den allerede har ødelagt én viktig biologisk forekomst, i form av den klassiske lokaliteten for den ytterst sjeldne orkidéen sibirnattfiol (Lysiella oligantha) ved roten av Langstrandneset i Kåfjord (Alm 2012). Det var der Mathias Numsen Blytt fant arten som ny for Europa i 1841, på et lite felt med ekstremrik hei bare få meter over havnivå. Denne lokaliteten er nå fullstendig ødelagt, og erstattet av en tunnelåpning. Om nyveien i tillegg utrydder myrsildre i Alta, er den i hvert fall ikke anlagt uten kostnader i form av tap av biologisk mangfold. 11

12 Tabell 2: Floraliste, lokaliteter i Melsvika, Alta (1) Rik kildemyr med myrsildre ved Larshaugen (x på myra, + i nærområdet) (2) Lia ovenfor denne (3) Snaufjell ovenfor, høyst ufullstendig (4) Rikmyr i Gaskavuopmi Achillea millefolium ryllik x Agrostis capillaris engkvein x x - x Alchemilla glomerulans kildemarikåpe - x - - Alchemilla wichurea skarmarikåpe + x - - Allium schoenoprasum ssp. sibiricum sibirgressløk x x - x Alnus incana gråor x x - x Andromeda polifolia kvitlyng x Antennaria dioica kattefot - - x - Anthoxanthum nipponicum fjellgulaks x Arctous alpinus rypebær - x x - Asplenum viride grønnburkne + x - - Avenella flexuosa smyle x x - - Bartsia alpina svarttopp - x x - Betula nana dvergbjørk - - x - Betula pubescens bjørk x x - x Calamagrostis neglecta ssp. neglecta smårøyrkvein x Calamagrostis phragmitoides skogrøyrkvein x - x - Calluna vulgaris røsslyng - x x x Campanula rotundifolia blåklokke x Carex cf. adelostoma tranestarr - x - - Carex bigelowii stivstarr - - x - Carex brunnescens seterstarr x Carex dioica tvebustarr x Carex flava gulstarr x - - x Carex magellanica frynsestarr x Carex nigra ssp. juncella stolpestarr Carex rariflora snipestarr x Carex vaginata slirestarr x x - - Cassiope tetragona kantlyng - - x - Cerastium fontanum vanlig arve x Chamaepericlymenum suecicum skrubbær x x - - Chamerion angustifolium geitrams x x - - Cirsium heterophyllum kvitbladtistel - x - x Comarum palustre myrhatt Cystopteris fragilis skjørlok - x - - Dactylorhiza maculata flekkmarihånd x x - x Deschampsia cespitosa sølvbunke x x - x 12

13 Diapensia lapponica fjellpryd - - x - Dryas octopetala reinrose - - x - Dryopteris expansa sauetelg x x - - Elymus caninus var. caninus vanlig hundekveke Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum fjellkrekling x x x x Epilobium cf. hornemanni setermjølke x Equisetum pratense engsnelle x x - - Equisetum sylvaticum skogsnelle Equisetum variegatum fjellsnelle x - - x Eriophorum angustifolium duskmyrull x - - x Eriophorum brachyantherum gulull x Eriophorum vaginatum torvull x Festuca ovina sauesvingel - x x - Festuca rubra rødsvingel - x x - Festuca vivipara geitsvingel x x x - Filipendula ulmaria mjødurt x - - x Geranium sylvaticum skogstorkenebb x x - - Geum rivale enghumleblom x x - x Gymnocarpium dryopteris fugletelg x Hieracium sp. sveve Huperzia selago coll. lusegress - x - - Juncus filiformis trådsiv x - - x Juniperus communis einer x x - x Kalmia procumbens greplyng - - x - Linnaea borealis linnea + x - - Luzula sudetica myrfrytle x - - x Luzula multiflora coll. eng/seterfrytle Luzula pilosa hårfrytle - x - - Lycopodium annotinum ssp. alpestre heikråkefot - - x - Lycopodium annotinum ssp. annotinum stri kråkefot - x - - Melica nutans hengeaks x x - - Menyanthes trifoliata bukkeblad x Orthilia secunda nikkevintergrønn x Oxalis acetosella gaukesyre Oxycoccus cf. palustris stortranebær x Oxyria digyna fjellsyre - x - - Parnassia palustris jåblom x x - x Phegopteris connectilis hengeving x x - - Phyllodoce caerulea blålyng x x - x Pinguicula sp. tettegress x - - x Poa pratensis ssp. alpigena seterrapp x - - x Polystichum lonchitis taggbregne - x - - Pyrola minor perlevintergrønn x Pyrola norvegica norsk vintergrønn x Rhinanthus minor småengkall x Rubus saxatilis teiebær - x - - Salix lanata ullvier x 13

14 Salix lapponum lappvier x Salix myrsinifolia ssp. borealis setervier - x - - Salix myrsinites myrtevier x x x x Salix reticulata rynkevier - x x - Saussurea alpina fjelltistel x x x x Saxifraga aizoides gulsildre + - x x Saxigfraga hirculus myrsildre x Selaginella selaginoides dvergjamne x x x x Solidago virgaurea gullris x x - x Sorbus aucuparia rogn x x - - Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne x x - x Tofieldia pusilla bjønnbrodd x x x x Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum bjønnskjegg x x - x Triglochin palustris myrsauløk x Trollius europaeus ballblom x x x x Vaccinium myrtillus blåbær x x - - Vaccinium uliginosum blokkebær x x x - Vaccinium vitis-idaea tyttebær x x - x Viola palustris myrfiol x Woodsia ilvensis lodnebregne - x - - Moser Calliergon giganteum stauttjønnmose Hylocomium splendens etasjehusmose Sphagnum warnstorfii rosetorvmose Tomentypnum nitens gullmose x x x x 5.0 Referanser Alm, T. 1997: Floraen i Finnmark 11. Sildrefamilien (Saxifragaceae). Polarflokken 21 (1): Alm, T. 2012: Forekomstene av sibirnattfiol Lysiella oligantha på og rundt Sáhkkobátni i Alta (Finnmark). Blyttia 70 (4): Elven, R. & Alm, T. 2013: Saxifraga hirculus L., s i Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.): Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Akademika, Trondheim. Engelskjøn, T. 2012: Floraen i Tromsø kommune. Eit floristisk-plantegeografisk oversyn. Polarflokken 34 (1-2): Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) 2010: Norsk rødliste for arter Artsdatabanken,Norge. Lid, J.; Lid, D.T Norsk flora. 6. utgåve ved Reidar Elven. Det norske samlaget, 1014 s. 14

15 Vedlegg 1: Plan- og profiltegning over E6 vegtrasé gjennom området. Myrsildrelokaliteten er markert med rød oval. Tegning: Statens Vegvesen. 15

16 Vedlegg 2: Satelittfoto over området med inntegnet E6 vegtrasé. Tegning: Statens Vegvesen. 16

Åkvikmyra, Vefsn kommune

Åkvikmyra, Vefsn kommune Ecofact rapport 115 Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-113-7 Ecofact rapport 115 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel, G.-A. og Arnesen, G.:

Detaljer

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord

Faktaark for kalkskogen på Nøklan. Kvænangen, Troms fylke. Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan Kvænangen, Troms fylke Gunn-Anne Sommersel Ecofact Nord Faktaark for kalkskogen på Nøklan, Kvænangen kommune, Troms fylke Naturtype (%): F16 Kalkbarskog Utforming: F1601,

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Områdereg. Norterminal Vedlegg 1 NORTERMINAL AS Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I område for ny oljeterminal på Gamneset Sør-Varanger kommune 2012-11-03 Oppdragsnr.: 5123076 Rev. 1 Dato: 3.11.2012

Detaljer

Biologisk mangfold analyse

Biologisk mangfold analyse Biologisk mangfold analyse Detaljreguleringsplan: Hovsdalen, Valle kommune Naturforvalter Trond Ansten, Aug. 2015 Plankontoret Hallvard Homme AS, Prosjektnr. 1982 Biologisk mangfold rapport; Hovsdalen

Detaljer

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen

Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Ecofact rapport 240 Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi/ Skardalen Gáivuona suohkan /Kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-238-7 Naturtypekartlegging

Detaljer

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune

Ecofact Nord AS Side 1 Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn i forbindelse med ny trasé for Europavei 6 Ecofact rapport 45-2009 Ecofact Nord AS Side 1 FORORD På oppdrag fra Statens vegvesen Region Nord har Ecofact Nord AS

Detaljer

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde

Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde Dag-Inge Øien Botanisk notat 2010-2 Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e

Detaljer

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Ecofact rapport 285 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune Kartlegging av naturtyper og flora Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-283-7 Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune

Detaljer

Bø på Engeløya, Steigen kommune

Bø på Engeløya, Steigen kommune Ecofact rapport 149 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-147-2 Ecofact rapport 149 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel, G.-A.:.. Ecofact rapport 149. 20 s.

Detaljer

Rapport - Biologisk mangfald

Rapport - Biologisk mangfald Rapport - Biologisk mangfald, Odda kommune: Plan-ID: 2016002 Tabellen under viser funn av dominerande artar i planområdet 2016002. Registreringa vart føreteke under ekskursjon 21. juni 2016. ligg i subalpin

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN

NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN NATURTYPEKARTLEGGING SELJEBREKKA OG VOLLAN Dette notatet gjør rede for kartlegging av naturtyper i området Seljebrekka/Vollan i Rindal kommune. Kartleggingen vil bli brukt som bakgrunnsstoff for konsekvensutredning

Detaljer

Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord

Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord Ecofact rapport 177 Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-175-5 Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra)

Detaljer

Botaniske verdier i Dyrøy kommune

Botaniske verdier i Dyrøy kommune Virve Tuulia Ravolainen & Alfred Granmo Tromsø museum Universitetsmuseet, Fagenhet for botanikk Februar 2002 A Virve Tuulia Ravolainen & Alfred Granmo Tromsø museum Universitetsmuseet, Fagenhet for botanikk

Detaljer

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 50 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-048-2 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact

Detaljer

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 132 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-130-4 Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd

Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Kartlegging av natur ved Øydingen skiferbrudd Stig Tronstad og Tor Kvam 1 Referat På oppdrag fra Snåsa naturstein AS som planlegger uttak av stein fra Øydingen skiferbrudd til bruk ved tørrmuring er vegetasjon,

Detaljer

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013

Insektinventering i Yngsdalen, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 SABIMA kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering i, Luster kommune, 23.-24. juli 2013 Av Jostein Bærø Engdal Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 3-2013 Insektinventering Insektinventering i, Luster kommune,

Detaljer

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1

Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii sumpskog blokk 1 1 1 1 Vedlegg 3 a Prosent dekning - Kloppemyrane ombrotrof aust ombrotrof vest kant vest kant aust skog søraust i skog søraust ii "sumpskog" blokk 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Detaljer

Slåttemyr på Beitlandet, Stjørdal

Slåttemyr på Beitlandet, Stjørdal Dag-Inge Øien og Marte Fandrem Slåttemyr på Beitlandet, Stjørdal NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2017-11 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2017-11 Dag-Inge Øien og Marte Fandrem Slåttemyr

Detaljer

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune

Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Ecofact rapport 158 Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-156-4 Skárfvággi / Skardalen i Gáivuona suohkan/kåfjord

Detaljer

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 47 Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-045-1 Bredek, Inner-Bredek,

Detaljer

Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune

Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune Ecofact rapport 320 Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune Biologiske utredninger Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-318-6 Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya,

Detaljer

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 46 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-044-4 Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland

Detaljer

Simavik kraftverk. Utredninger for vegetasjon og flora

Simavik kraftverk. Utredninger for vegetasjon og flora Simavik kraftverk Utredninger for vegetasjon og flora 2009-41 Ecofact Nord Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Tromsø kommune vann og avløp har Ecofact Nord AS utført et dokumentasjonsarbeide for

Detaljer

Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke

Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke Ecofact rapport 151 Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-149-6 Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke

Detaljer

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad

Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Biologisk kartlegging av to hyttefelt på Gautestad Ronja Zierenberg 3801 Bø i Telemark 2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Fakta... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 4 Klassifisering

Detaljer

SkjøtselsplaD for kommune

SkjøtselsplaD for kommune Il BOTANISK NOTAT 2002-6 SkjøtselsplaD for kommune ønterget i VaagrøfbWe.., Os AIIden Lynp!ad og Dag.1Dp Øien orges tc:britjr-lllllurvitenåaae 1IIIiwnitet V'JIenåø...il_.. TIOIIdbeim Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ÅL i HALLINGDAL. Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Rødungstøl. (Foto: Bjørn Erik Halvorsen)

ÅL i HALLINGDAL. Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012. Telemark Botaniske Forening. Botanisering ved Rødungstøl. (Foto: Bjørn Erik Halvorsen) ÅL i HALLINGDAL Sommerekskursjon 7. 15. juli 2012 Botanisering ved Rødungstøl. Telemark Botaniske Forening TBF i Ål i Hallingdal 2012. Innledning ved: Bjørn Erik Halvorsen. I juni 2011 var TBF s ukestur

Detaljer

Referat fra sommerekskursjonen på Hjerkinn 2008

Referat fra sommerekskursjonen på Hjerkinn 2008 Referat fra sommerekskursjonen på Hjerkinn 2008 Søndag 6. juli Klokken 0900 var folket samlet til sommerekskursjonens først utflukt. På grunn av litt truende vær var dagens tur lagt til lia ovenfor Hjerkinn

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om unntak fra forskrift om fredning av truete arter for inngrep i lokalitet med myrsildre (Saxifraga hirculus)

Vedtak om unntak fra forskrift om fredning av truete arter for inngrep i lokalitet med myrsildre (Saxifraga hirculus) Statens vegvesen, region nord Postboks 1403 8002 BODØ Trondheim, 31.10.2013 Deres ref.: 2011/139916-017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/7711 Saksbehandler: Øystein Størkersen Vedtak om unntak fra

Detaljer

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 --

SKOGSTYPER TROMS. Arkhimedes-prosjektet. Kjell Thomassen. -- Side 1 -- SKOGSTYPER I TROMS Tromsø 2009 Kjell Thomassen -- Side 1 -- Undervisningsmateriell Naturfag _ FORORD Hver skogstype gis en kort beskrivelse på de mest karakteristiske trekk. Her gis også informasjon om

Detaljer

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper

Kartlegging av vegetasjon og naturtyper Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Kartlegging av vegetasjon og naturtyper I traseer for atkomstvei til KILA 2012-09-03 Oppdragsnr.: 5012450 x Rev. 1 Dato: 3.9.2012 Beskrivelse Kartlegging av vegetasjon

Detaljer

Fakken vindkraftverk

Fakken vindkraftverk Fakken vindkraftverk Linjetrasseen Fakken - Hessfjord Flora og vegetasjon Delutredning i tilknytning til KU for Linjetraseen mellom Fakken,Vannøya og Hessfjord, Ringvassøya Av Kåre Rapp og Gunnlaug Røthe

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Dag-Inge Øien Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark

Lifjell. Tomas Wiig Johannessen. 3801 Bø i Telemark Lifjell Biologisk mangfold Østlikollen og Haraldskår Tomas Wiig Johannessen 3801 Bø i Telemark Januar 2014 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Metode... 5 Influenseområde... 6 Eksisterende anlegg ved

Detaljer

Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke

Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 134 Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-132-8 Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune,

Detaljer

Revegetering hyttefelt ved Altevatn

Revegetering hyttefelt ved Altevatn Revegetering hyttefelt ved Altevatn Rapport og plan Av Kåre Rapp Tromsø Oktober 2014 Innhold Side Innledning.. 3 Jordsmonnet. 3 Plantebestandet. 3 Markvandring med punktvise kommentarer 4 Valg av plantemateriale,

Detaljer

Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark

Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark Ecofact rapport 298 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-296-7 Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark Ecofact rapport: 298 www.ecofact.no Referanse til rapporten:

Detaljer

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging

Mannsbergi og Torolmen Nord hyttefelt Vegetasjonskartlegging Nils Eirik Moen Vegetasjonskartlegging 2014-02-17 Oppdragsnr. 5133196 1 1.9.13 Vegetasjonskartlegging Torolmen Nord og Mannsbergi, Øvre Årdal kommune TI og EHR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Hagemarkskog nord for Høieelva

Hagemarkskog nord for Høieelva Hagemarkskog nord for Høieelva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 40501 Naturtype: Hagemark Verdi for biologisk mangfold: Viktig (B) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse: Berggrunnen i området består av

Detaljer

Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003

Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2003-5 Omanalyser av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat 2003 Anders Lyngstad og Dag-Inge Øien Trondheim, oktober

Detaljer

Reinskard kraftverk i Karlsøy

Reinskard kraftverk i Karlsøy Ecofact rapport 39 Reinskard kraftverk i Karlsøy Biologiske utredninger Geir Arnesen og Kjersti Nilsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-038-3 Reinskard kraftverk i Karlsøy Biologiske utredninger

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Ånstablåheia vindpark

Ånstablåheia vindpark Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 129 2006 Ånstablåheia vindpark Konsekvenser for flora og naturtyper Thomas Holm Carlsen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00

Detaljer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer

Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer Dag-Inge Øien Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-7 Dag-Inge

Detaljer

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Botanikk.no E-mail Oversikt over spesielle botaniske steder. Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Øyastøl

Detaljer

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune

Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune Kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold Detaljreguleringsplan: HOLTARDALEN III Vinje kommune Utarbeidet av: Plankontoret Hallvard Homme A/S, Prosjektnr. 2219 Ved naturforvalter Trond Ansten,

Detaljer

FJELLFRØ-prosjektet ved veis ende:

FJELLFRØ-prosjektet ved veis ende: FJELLFRØ-prosjektet ved veis ende: Hva har vi oppnådd? Innlegg ved ECONADA-seminar, Flåm, 15.sept. 2011 Trygve S. Aamlid, Bioforsk Øst Landvik FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering av

Detaljer

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag

Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Botaniske undersekingar langs planlagde vegtrasear i Midtre-Gauldal og Orkdal, Ser-Trendelag Dag-Inge aien Asbjørn Moen Norges teknisk-nahirvitenskaplige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag

KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER. Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag KARTLEGGING AV BIOTOPTYPER BERGEN RIDESENTER Skriftlig del, supplement til kartgrunnlag 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for analysen... 3 2 Metode... 3 2.1 Anvendte metoder og kilder:... 3 2.1.1 Kart over

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER

Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Foreløpig rapport KULTURLANDSKAP I HEDMARK: BOTANISKE REGISTRERINGER Anders Often, Harald Bratli, Leif Galten, Asle Bruserud & Sigve Reiso Nøkkelord: Hedmark, kulturlandskap, botanikk, lokaliteter, verdivurdering

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Kartlegging av biologisk mangfold i Elsåkerneset øst, Tysnes kommune Elsåkerneset -øst sett fra grense mot nord-øst Oppdragsgiver: J. Tufteland AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter Kartlegging er utført

Detaljer

Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 48 Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-045-1 Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke

Detaljer

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512

Kart - naturtyperegistrering, Vikermyra lokalitet 512 Notat Biologisk inventering,vikermyra i Modum Kommune Dato: 24/7 og 5/8-2008 Registrator: Morten Eken, miljøvernansvarlig Modum kommune Bakgrunnen for inventeringen er planlagt utbygging i området. Området

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya

Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya Ecofact rapport 290 Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-288-2 Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya Ecofact

Detaljer

Arealregnskap for utmark, Finnmark

Arealregnskap for utmark, Finnmark Arealregnskap for utmark, Finnmark Ref: Bjørklund, Rekdal, Strand 2015. Ressursoversikt 01/15 Finn Arne Haugen seksjonsleder Nasjonal kartlegging Vegetasjonsdekket (vegetasjonstyper) Andre arealtyper (vann,

Detaljer

Hvordan står det til med myrsildrene Saxifraga hirculus i Norge?

Hvordan står det til med myrsildrene Saxifraga hirculus i Norge? B LYTTIA NORGES BOTANISKE ANNALER Hvordan står det til med myrsildrene Saxifraga hirculus i Norge? Christin E. Jensen, Torbjørn Alm og Trond Magne Storstad Jensen, C. E., Alm, T. & Storstad, T. M. 2014.

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015

KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 - NIBIO OPPDRAGSRAPPORT NIBIO COMMISSIONED REPORT VOL.: 1 nr.: 28, 2015 KVALITETSSIKRING AV SLÅTTEMARK OG KYSTLYNGHEILOKALITETER I NORD-TRØNDELAG 2015 Per Vesterbukt NIBIO Kvithamar Vesterbukt, Per. 2

Detaljer

Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet i Tysfjord kommune

Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet i Tysfjord kommune Ecofact rapport 145. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet i Tysfjord kommune Detaljkartlegging og avgrensing av kalkkrevende fjellflora iht. DN-håndbok 13. Ingve Birkeland www.ecofact.no

Detaljer

NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER

NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER NATURPLANTER VILLIGE VILLE VAKRE VEKSTER NATURPLANTER Det er fokus på planter som truer norsk natur Lupinus polyphyllus Fakta 35-37% fremmede ( Lid et. al 2005) For det meste forvillede prydplanter (

Detaljer

Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune

Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune Ecofact rapport 207 Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune Biologiske utredninger Bente Sved Skottvoll www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-205-9 Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune

Detaljer

Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn

Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn Ecofact rapport 78 Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-076-5 Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn Ecofact rapport 78 www.ecofact.no Referanse til

Detaljer

Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan

Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan Registrering av historiske hager i Troms fylke Sandeng kirkegård i Kåfjord kommune/gáivuona suohkan Er huset registrert i SEFRAK: Reg.nr i SEFRAK: Er hagen registrert tidligere: Ja, gravminnene av tre

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 51 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-049-9 Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke Ecofact rapport: 51 www.ecofact.no

Detaljer

Flatneset vindkraftverk Vindmølleparken

Flatneset vindkraftverk Vindmølleparken Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 58 2006 Flatneset vindkraftverk Vindmølleparken Flora og vegetasjon. Delutredning i tilknytning til KU for vindmølleparken Flatneset Kåre Rapp Gunnlaug Røthe Bioforsk Nord www.bioforsk.no

Detaljer

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en

Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag. Dag-Inge @en Botaniske unders~kingar i Arnfjæra, Leksvik kommune, Nord-Tr~ndelag Dag-Inge @en Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 1997-4 Botaniske undersøkingar i Arnfjæra,

Detaljer

Index Seminum 2014. Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway. Spontaneous plants, Norway

Index Seminum 2014. Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway. Spontaneous plants, Norway Index Seminum 2014 Botanical Garden Natural History Museum, University of Oslo Norway Each order is limited to 50 numbers Orders can be placed until 2014-03-01 Contact: E-mail: index-seminum@nhm.uio.no

Detaljer

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet.

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av del norske referatet. "Norges teknisk-naturviteiiskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Rapport, botanisk serie" inneholder stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som Vitenskapsmuseet representerer. Serien

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-37 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø (Fram AS) og Stein Helge

Detaljer

Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark

Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark Ecofact rapport 297 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-295-0 Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark Ecofact rapport: 297 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune

Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Floristisk undersøkelse på Gjettumbråtan, tilhørende Gjettum gård i Bærum kommune Innledning Undersøkelsen har vært utført av botaniker Anders Often. Med på undersøkelsen var også Zsuzsa Fey, dugnadsansvarlig

Detaljer

Bitdalen (59.8 N, 7.9 Ø, 930 m o.h.)

Bitdalen (59.8 N, 7.9 Ø, 930 m o.h.) Tilslag og plantesuksesjon uten såing og etter såing av norsk FJELLFRØ og standard importert frøblanding på ulike jordarter i Bitdalen, Telemark, 2008-2011 Trygve S. Aamlid, Bioforsk & Line Rosef, UMB

Detaljer

Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge

Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge Vevkjerring-faunaen (Opiliones) i barskoger i Sør-Norge Ingvar Stol Skogen dekker om lag 1/3 av Norge, og størstedelen av dette er boreal barskog i Sør-Norge. Barskogene kjennetegnes ved at de er litt

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal- Visten nasjonalpark

Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal- Visten nasjonalpark Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 12 2013 Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal- Visten nasjonalpark Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy

Detaljer

Detaljreguleringsplan E6 Storjord / rv. 77 Tjernfjellet

Detaljreguleringsplan E6 Storjord / rv. 77 Tjernfjellet Statens vegvesen Detaljreguleringsplan E6 Storjord / rv. 77 Tjernfjellet Konsekvensutredning av fagtema naturmiljø 2012-10-10 Oppdragsnr.: 5123379 Over: Høgstaudebjørkeskog ved østre tunnelpåhugg. Høyre:

Detaljer

Klimaets og nedbørkjemiens innvirkning på radioaktivt cesium i jord og planter

Klimaets og nedbørkjemiens innvirkning på radioaktivt cesium i jord og planter Klimaets og nedbørkjemiens innvirkning på radioaktivt cesium i jord og planter H. Thørring 1, L. Skuterud 1, E. Steinnes 2 1 Statens Strålevern, 2 NTNU Miljø2015, 18.11.2008 Innledning Denne presentasjonen

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune.

NINA Minirapport 267. Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune. NINA Minirapport 267 Botanisk kartlegging rundt eksisterende og planlagte småkraftverkstasjon i Folkedal, Granvin kommune Det gamle kraftverket i Folkedal. Foto: AO 07.07.2009. Av Anders Often Botanisk

Detaljer

Eli Fremstad. Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Eli Fremstad. Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Eli Fremstad Botanisk notat 2010-6 Rusasetvatnet, Ørland 2008. Vegetasjon og flora før restaurering NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet D e t s k a p e n d e u n i v e

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

UTREDNING. Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark. Kåre Haugan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 155

UTREDNING. Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark. Kåre Haugan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 155 UTREDNING Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark Kåre Haugan Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 155 Steinkjer 2013 Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark Kåre Haugan Høgskolen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Gjengroing i fjellet: Hvordan påvirker det karbonbalansen i snøleie og hei?

Gjengroing i fjellet: Hvordan påvirker det karbonbalansen i snøleie og hei? Gjengroing i fjellet: Hvordan påvirker det karbonbalansen i snøleie og hei? Mia Vedel-Sørensen, Bente Jessen Graae, Richard Strimbeck Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Trondheim, Norway

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Storelva kraftverk i Ibestad

Storelva kraftverk i Ibestad Ecofact rapport 14 Storelva kraftverk i Ibestad Biologiske utredninger Geir Arnesen og Kjersti Nilsen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-013-0 Storelva kraftverk i Ibestad Biologiske utredninger

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Kartlegging av blomstrar og fuglar i området Morafta 2014.

Kartlegging av blomstrar og fuglar i området Morafta 2014. Kartlegging av blomstrar og fuglar i området Morafta 2014. Foto: Svein Hjelmeset Snøsøte og snøspurv. Svein Hjelmeset september 2014. hjelmesets@hotmail.com Innhald. Framsida: Bilde av fjellområdet der

Detaljer

Kraftutbygging i øvre del av Velsvågelva, Leirfjord

Kraftutbygging i øvre del av Velsvågelva, Leirfjord Ecofact rapport 227 Kraftutbygging i øvre del av Velsvågelva, Leirfjord Biologiske utredninger Bente Sved Skottvoll www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-225-7 Kraftutbygging i øvre del av Velsvågelva,

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017

RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017 RINGVE BOTANICAL GARDEN NTNU University Museum, Trondheim, Norway INDEX SEMINUM 2017 Contents: Seeds and spores collected from spontaneous plants in natural habitats in Norway in 2016. Nomenclature: The

Detaljer

Oppfølging av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat, Meldal, og forslag til revidert skjøtselsplan

Oppfølging av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat, Meldal, og forslag til revidert skjøtselsplan Dag-Inge Øien Oppfølging av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat, Meldal, og forslag til revidert skjøtselsplan NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-13 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk

Detaljer