Sjømannshjelp til Stavern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannshjelp til Stavern"

Transkript

1 3/2011 Sjømannshjelp til Stavern Side 8-9 Satser på sjøsikkerhet Side 20 Ny studentsjef Side 45 NSF samlet unge og ivrige medlemmer side 30 56_01.indd

2 Innhold og leder. Livslang læring også til sjøs 3/2011 Sjømannshjelp til Stavern Side 8-9 DE SISTE TIÅRENE har stadig flere virksomheter gjennomført omstillinger, som igjen gir økt produksjon av varer og tjenester. Dette krever kvalifisert arbeidskraft. Ifølge Kunnskapsdepartementet er befolkningens kunnskap og ferdigheter den viktigste drivkraften for å sikre videre økonomisk vekst, høy grad av sysselsetting, god velferd og evne til å delta i global samhandling og konkurranse. Samtidig er livslang læring et viktig verktøy for å gi den enkelte trygghet i et arbeids- og samfunnsliv som er i stadig utvikling. FORSIDEFOTO: Vigdis Askjem Dahl Satser på sjøsikkerhet Side 20 Ny studentsjef Side 45 NSF samlet unge og ivrige medlemmer side 30 Forlik med NR 4 Høring om losplikt ,- i lønnsøkning 10 Skipet ingen forlater 14 Det var tider det 18 Leserinnlegg 50 Seiler i medvind 51 Jubilanter 52 Frivakta 54 Action på dekk 56 DET NORSKE MASKINISTFORBUND 20 NORSK SJØMANNFORBUND 30 NORSK SJØOFFISERSFORBUND 40 NORGE ER EN AV verdens ledende maritime nasjoner med cirka mennesker direkte sysselsatt i maritime bedrifter. De maritime næringene representerer 6-9 prosent av landets totale verdiskaping, samtidig som de er inne i en global veksttrend blant annet i Brasil. De siste årene har regjeringen gjennom «Stø kurs» bevilget millioner kroner i kompetansemidler til maritime utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å fremme Norge som verdensledende på maritim kompetanse. Ifølge Handels- og næringsdepartementet er maritim kompetanse og rekruttering svært viktig for utviklingen av de maritime næringers konkurranse- og innovasjonsevne. Mens andre nasjoner i hovedsak har sin styrke innenfor ett eller to maritime områder, er det norske miljøet blant de mest komplette i bredden av tjenester, produkter og ekspertise. LIVSLANG LÆRING ER altså et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet. Dette skal bidra til å øke den enkeltes livskvalitet, samt å gi større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet. Maritim Logg mener at selv om livslang læring er en god tanke, er den ikke alltid sammenfallende med det livsløpet folk flest i Norge har, med oppvekst og utdanning, etablering, bolig, barn og bikkje. Privatøkonomien tåler rett og slett ikke store sidesprang. DA KAN DET VÆRE GREIT å vite at i Sjømannshjelpen finnes det muligheter for å få gjennomført deler av et livslangt læringsløp. Stiftelsen besitter cirka 130 millioner kroner. Dette er blant annet øremerket videreutdanning av sjøfolk til offisersgrader. Så skyndt deg! 15. april er søknadsfristen til utdanningsinstitusjoner ved fag- og høgskoler over det ganske land. Flere av disse tilbyr maritime utdanninger. Husk at du som har fem års fartstid kan ha Sjømannshjelpen i ryggen. Kanskje de kan stille med den startkapitalen du trenger for å kaste deg ut i et livslangt læringsløp. UTGIVERE: Det norske maskinistforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund REDAKTØRER: Vigdis Askjem Dahl Mob.: Roy Ervin Solstad Tlf.: /Mob.: Omar Jørgensen Tlf.: /Mob.: ANSVARLIG REDAKTØR: Hilde Gunn Avløyp REDAKSJONEN AVSLUTTET: 4. april NESTE NUMMER: 10. mai MATERIELLFRIST: 26. april LAYOUT: Stiftelsen LO Media Katrine Nordbø og Monica Hilsen TRYKK: Aktietrykkeriet OPPLAG: nummer per år ISSN: MILJØMERKET Trykksak 2 Maritim Logg 2/ Innhlednr3.indd

3 aktuelt Retningslinjer for bevæpning Foto: scanpix Den norsk Krigsforsikring for skib har nå kommet med retningslinjer for å ta om bord private bevæpnede vakter i kampen mot piratangrep. n TeksT: omar Jørgensen Disse retningslinjene vil være styrende dersom norske myndigheter åpner for bruk av private vaktselskaper. Avgjørelsen om det åpnes for slikt vakthold fattes samtidig som Maritim Logg går i trykken. (Høringsfrist er satt til 4. april). Det er viktig å understreke at bevæpnet vakthold ikke er i stedet for men det kan komme som et supplement til «Best management practises» når kapteinen finner det formålstjenlig, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande til Maritim Logg. Han legger til at bevæpnede vakter blant annet kan bli nødvendig i mangel av tilstrekkelig militær tilstedeværelse. Kvalitetssikring Veiledningen fra Krigsforsikringen vil altså være styrende for de bevæpnede vaktselskaper norske rederier kan velge å ta om bord. Følger man veiledningen punkt for punkt skal man være sikret vaktselskap som holder høyeste standard når det gjelder så vel juss som profesjonalitet og etisk standard. Hovedpunkter i veiledningen er sjekkliste i forhold til akkreditering (bemyndigelse) og standard på selskaper og folk som kommer om bord. Videre tar man for seg forsikring, retningslinjer for håndtering av våpen og verneutstyr samt bæretillatelse for våpen. Kapteinen bestemmer Det blir spesielt påpekte av kapteinen er øverste myndighet. «Kapteinen har hele tiden øverste myndighet og ansvar for skipets sikkerhet», fastslås det («At all times, the Master retaines the ulitmate controll and responsibility for the safety and security of the ship»). I veiledningen gjennomgås dessuten nøye retningslinjer for maktbruk. Fornøyd Vi tror disse retningslinjene vil være et godt virkemiddel for å luke bort useriøse aktører. Det må og skal stilles strenge kvalifikasjonskrav til vaktstyrkene, sier Hans Sande til Maritim Logg. Sande understreker nok en gang at det er særdeles viktig at kapteinen om bord har det avgjørende ordet. Det er til syvende og siste kapteinen som må ta beslutning om bevæpning og faktisk bruk av våpen, ikke redere, lasteiere eller andre, utdyper Hans Sande. Pliktig rapportering? For å oppnå større sikkerhet for norskregistrerte skip som seiler utenfor kysten av Somalia, Adenbukta og i Det indiske hav foreslår Sjøfartsdirektoratet å innføre bindende rapporteringsplikt. Høringsfrist er 20.april. Sjømannsorganisasjonene har hele tiden på det sterkeste oppfordret sjøfolk om å gjennomføre sikkerhetstiltakene i «Best management practises». Organisasjonene fastholder at skip i størst mulig grad skal seile rundt Afrika. klimareise til Jan Mayen. Hurtigruten vil gjøre ære på de oseanografiske tradisjonene etter Fridtjof Nansen i forbindelse med at det er 150 år siden den norske polfareren og fredsprisvinneren ble født. En rekke internasjonalt anerkjente foredragsholdere vil forelese om blant annet klima og global oppvarming på Hurtigrutens klimareise som tar turen innom Jan Mayen før den fortsetter videre fra Island mot Svalbard, skriver Maritimt Magasin. FOTO: Hurtigruten Maritim Logg 3/2011 n _AktuelttNY.indd

4 aktuelt Forlik om risikotillegg De tre sjømannsorganisasjonene og norges Rederiforbund inngikk forlik i saken vedrørende risikotillegg i Mexicogulfen i forbindelse med Deepwater Horizon-ulykken. Forliket innebærer at det for perioden april betales et tillegg på 100 prosent av månedslønnen for ansatte på skip som har vært involvert i redningsaksjonen mot Deepwater Horizon. Risikotillegget gis per påbegynt 12 timer. For perioden fra 27. april til 15. juli gis ansatte som har vært involvert i operasjonen mot utblåsningen en kompensasjon på 520 kroner per døgn. Denne kompensasjonen utbetales uansett om man har operert innenfor eller utenfor den angivelige sikkerhetssonen. Påbegynt døgn regnes som helt døgn. Riktig etter en totalvurdering Prosessfullmektig for de tre sjømannsorganisasjonene, advokat Birger Mordt, mener det var riktig av forbundene å inngå forlik. Utfall av en rettsbehandling var høyst usikkert. Avtaleteksten i overenskomsten var ikke klar i forhold til de hendelser som fant sted. Den forliksløsning som ble oppnådd, er fornuftig og gir en kompensasjon til alle. Vi har dessuten fått en ny tekst som bedre kan hjelpe oss å unngå rettstvister om risikotillegg i fremtiden. Samtidig sikret vi besetningene som var om bord noe kompensasjon, sier Mordt. Videre sier Mordt at det gjennom saksforberedelsene og i to forberedende møter med Arbeidsretten ble reist flere spørsmål knyttet til faktum, avtalen, prosess og domsavsigelse. Arbeidsretten ville avgjøre saken ut i fra fakta knyttet sammen med teksten. Sannsynligvis vil en få løsning av denne saken på dette faktum, men ingen fortolkning som ville gjelde enhver fremtidig situasjon. Faren var stor for at forbundene var like langt med hensyn til fortolkningen. Arbeidsretten mente at partene kunne være tjent med å løse saken utenfor rettssalen, noe begge parter etter hvert innså. For sjømannsorganisasjonene var det en forutsetning for et eventuelt forlik at overenskomsten skulle innebære en mer klargjørende tekst, samtidig som deltakende besetningsmedlemmer skulle få en økonomisk kompensasjon, forklarer Birger Mordt. Før forliket kom i havn ble det ført forhandlinger over to dager. Sjømannsorganisasjonene hadde dessuten flere interne møter. Bakgrunn for saken På bakgrunn av Deapsea Horizon-ulykken krevde NSOF, DNMF og NSF på vegne av besetningene risikotillegg i henhold til overenskomstene. Det oppsto uenighet mellom forbunde- UNDER KJØLEN Nytt kystverkfartøy i Neste år får kystverket en ny båt. Dette blir det første hovedfartøyet i tråd med fartøysfornyingsplanen vår. Det har med seg oljevernegenskapene fra de eksisterende fartøyene våre. I tillegg har det helt nye oljevernegenskaper, samt kraftig forbedret kapasitet, sier daglig leder Sven Martin Tønnessen i Kystverket Rederi til egen nettside. Fartøyfornyingsplanen fra 2007 legger opp til anskaffelse av seks nye fartøy over en tiårsperiode. ILLUSTRASJON: Wärtsilä Ship Design Norway/Kystverket 4 n Maritim Logg 3/ _AktuelttNY.indd

5 gg i Mexicogulfen katastrofe: Elleve mennesker mistet livet da boreriggen Deepwater Horizon eksploderte 20. april i fjor. Først etter fem måneder klarte man endelig å få stengt oljebrønnen. Foto: Scanpix ne og Norges Rederiforbund om fortolkningen av risikobestemmelsen. Uenigheten var knyttet både til hvorvidt US Coast Guard hadde etablert et fareområde i sin erklæring om «safety zone» og om utblåsningen var en utblåsning som sådan. Og hvis ja, om den var omfattet av tariffavtalen. Rederiforbundet mente at utblåsning ikke var et selvstendig alternativ, ei heller at utblåsning under havoverflaten var omfattet av tariffen. Det ble derfor tatt ut stevning for Arbeidsretten for avklaring av kravet på risikotillegg. Som nevnt innledningsvis ble det reist flere spørsmål knyttet til faktum, avtalen, prosess og domsavsigelse, forklarer Birger Mordt. I den sammenheng nevner han blant annet: «Safety zonen» opprettet av US Coast Guard, innebar den etablering av tariffens «fareområde»? Dette skjedde på havdyp 1500 m. Det ble hevdet at gasser og olje vil bruke fra en til halvannen time for å nå havoverflaten. Med normale havstrømmer ville i så fall brytningspunktet med havoverflaten være lenger ut enn 500 m. Bestemmelsene var ment å gi objektive kriterier for fareområdet. Hva besetningene subjektivt mente var således av mindre interesse. Fareområdet skulle defineres av sokkelstaten. Ved sokkelstatens beslutninger er det mange hensyn den vil forholde seg til, ikke minst til reglene i havrettskonvensjonen om fri ferdsel. Det vil antas at sokkelstatene om de kan ikke vil bruke ord som «danger zone», «hazard zone» etc. Ved utforming av avtalen og gjennom dets historie, synes det åpenbart at norske forhold lå til grunn for teksten. Spørsmål er om denne situasjonen i Gulfen i det hele tatt var omfattet av overenskomsten. Mordt sier det i saken forelå korrespondanse fra US Coast Guard som indikerte at sonen ikke definerte noe fareområdet, men var etablert for å holde annen trafikk unna arbeidet på det vertikale punktet over utblåsningen. Utfall av rettsbehandling var høyst usikkert. Avtaleteksten var ikke klar i forhold til de hendelser som fant sted, avslutter advokat Birger Mordt. Møre og Romsdal fylkeskommune FAGSKOLEUTDANNING INNEN MARITIME FAG - SKIPSOFFISER ved Kristiansund videregående skole og fagskole Få økt kompetanse, mer innflytelse og nye utfordringer Skipsoffiserutdanning innen Skipsteknisk drift eller Nautisk: Utdanningens mål er å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. ferjekampanje. Kostnadskutt gjør at sjøfolk om bord på europeiske ferjeruter utnyttes, skriver Transport International i sitt siste nummer. Sjøfolkene skal ifølge magasinet ha fått under 20 kroner timen, men en kampanje er i ferd med å sikre rettferdige og trygge arbeidsvilkår for sjøfolkene. I september i fjor aksjonerte fagorganiserte i Nederland, Belgia, Frankrike, Storbritannia og Irland mot sjøfolkenes dårlige vilkår. Kampanjen gir allerede resultater, sier ITF-inspektør Norrie McVicar. Studiet er 2-årig. Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. Skolestart 15. august 2011 Søknadsfrist 15. april 2011 på For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Kristiansund videregående skole - Fagskolen Tlf Maritim Logg 3/2011 n _AktuelttNY.indd

6 aktuelt Mistillit til navig Måten losplikten foreslås praktisert i ny forskrift kan oppfattes som en mistillit til den kompetansen seilende kapteiner har opparbeidet seg. n TeksT og foto: omar Jørgensen Det hevdet avdelingsleder Rune Mortensen i Norsk Sjøoffisersforbund under en åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité forleden. Høringen omhandlet et dokument om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge. Kapteiner og styrmenn med farledsbevis er høyt kvalifiserte offiserer som i tillegg til å ÅPeN HØRINg: Avdelingsleder Rune Mortensen etterlyste en avklaring om farledsbevisordningen under en åpen høring i Stortinget 10. mars. UNDER KJØLEN «Color southern Actor». I begynnelsen av mars overtok Color Line ansvaret for driften av den gamle hvalbåten «Southern Actor» som ligger i Sandefjord. Siden 1999 og fram til i år har rederiet Jahre Wallem driftet båten, skriver Sandefjords Blad. «Southern Actor» ble bygget i 1950, og disponeres av Sandefjordsmuseene. Color Line er nå på jakt etter dampmaskinister til båten, forteller avisa. Arkivfoto: Bente Wallander Havnefusjon. Norsk Havneforening og Norske Havner har vedtatt å slå seg sammen. Navnet blir Norsk Havneforening, skriver Maritimt Magasin årets tredje utgave. Det vil bli opprettet et sekretariat i Oslo med to ansatte for havneforeningen. Den tredje organisasjonen, KS Havn er ikke en del av sammenslåingen. 6 n Maritim Logg 3/ _AktuelttNY.indd

7 igatøren inneha inngående farvannskunnskap, kjenner skipets manøvreringsegenskaper og broens utrustning. Denne kompetansen setter dem i en meget god posisjon til å ivareta skipets sikkerhet ved seilas langs norskekysten, sa Mortensen under høringen, og fortsatte: Kystverket, som er ansvarlig etat for lostjenesten, samt forvaltningsorgan for farledsbevisordningen, har satt strenge restriksjoner på når en kaptein kan benytte farledsbevis til å ivareta losplikten. Dette er restriksjoner som kan oppfattes som en mistillit til den kompetansen seilende kapteiner har opparbeidet seg gjennom mange års seilas på norskekysten i all slags vær. sikker transport Rune Mortensen mener det er verdt å merke seg at det siden i fjor høst har vært en form for dialog med Kystverket om kriteriene for når farledsbevis kan benyttes. Dette har foreløpig ikke ført fram til en avklaring om hvilke retningslinjer som er gjeldene, noe som fører til stor usikkerhet. Manglende avklaring rundt farledsbevisordningen truer norske arbeidsplasser og den kompetansen som norske navigatører innehar, hevdet Mortensen. Han understreket at dette er en kompetanse som er nødvendig for å opprettholde en levedyktig næring som leverer sikker og miljøvennlig transport langs kysten. nye lospliktbestemmelser Bakgrunnen for Mortensens innspill til komiteen er endring i forskriften om plikt til å bruke los i norske farvann som ble innført 1. januar i år. De nye bestemmelsene har medført at den gamle farledsbevisforskriften er opphevet, ettersom bestemmelsene om farledsbevis er tatt inn i lospliktforskriften. Endringene innebærer blant annet at den generelle grensen for losplikt ikke lengre er 500 BT. Etter de nye bestemmelsene er alle fartøy med en lengde på 70 meter eller mer lospliktige. Dette gjelder for alle fartøy, også fartøy som seiler i innenriksfart og fiskefartøy. For fartøy som frakter farlig eller forurensende last, som er regulert i SOLAS/ MARPOL, og for passasjerfartøy er reglene for losplikt strengere. overgangsperiode Losplikten kan i henhold til forskriften tilfredstilles gjennom å bruke statslos eller ved benytte gyldig farledsbevis. I en overgangsperiode, fram til 1. januar 2013, kan fartøy som ikke var lospliktige før 1. januar 2011 likevel seile uten statslos eller farledsbevis. Men de må betale losberedskapsgebyr på lik linje med andre lospliktige fartøy. Denne overgangsperioden vil gi brukerne tid til å kunne innrette seg etter de nye bestemmelsene som f.eks å anskaffe seg farledsbevis. sjøtransport stemoderlig behandlet Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum, holdt også innlegg under høringen. Sammen med Rune Mortensen overleverte han et også et utfyllende notat til komiteens medlemmer. I tillegg til bakgrunnsinformasjon om farledsordningen fokuserer notatet på kostnadsnivået i sjøtransporten. Det vises i den sammenheng til en rekke rapporter som tydelig viser at det offentlige avgifts- og gebyrregimet gir sjøtransporten en ulempe i konkurransen med andre transportformer. Notatet trekker linjene tilbake til regjeringens «Stø kurs»-dokument hvor det heter at «Regjeringens mål er at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip». Maritimt Forum understreker i notatet igjen behovet for en helhetlig gjennomgang av sjøtransportens avgifts- og gebyrbelastning. Videre heter det: Dagens system er blitt til over tid uten helhetlig vurdering i transportpolitisk sammenheng. Hvis målsetningen er å flytte gods fra vei til sjø, burde det være en selvfølge at målsetningene innenfor transportsektoren blir fulgt opp med å utforme virkemidlene i samsvar med dette. overtar som ansvarlig redaktør. Generalsekretær i Det norske maskinistforbund (DNMF), Hilde Gunn Avløyp, overtok i mars rollen som ansvarlig redaktør i Maritim Logg etter direktør i Sjøoffisersforbundet, Hans Sande. Redaktør-ansvaret har siden sammenslåingen av de tre sjømannsorganisasjonenes fagblader i 2008 ligget hos lederen av Samarbeidsforum for de tre sjømannsorganisasjonene. Avløyp blir sittende til Smith overtar stafettpinnen i mars Arkivfoto: DNMF Maritim Logg 3/2011 n _AktuelttNY.indd

8 aktuelt Livsløp Styreleder Hans Olaf Sørum er takknemlig for at Sjømannshjelpen har gitt dem nødvendig startkapital. Uten denne var sykehjemmet i fare for å bli nedlagt. Han forteller at sykehjemmet inngår som en del av totaltilbudet ved DNAS, og er derfor viktig å kunne tilby beboerne. DNAS har 63 aldersboliger og 18 omsorgsboliger og sykehjemmet en del av livsløsjømannshjelpen med midler til sjøfarende i stavern HoDeBRY: Daglig leder ved Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern, Morten Eskedal, har snudd mange steiner for å finne midler til modernisering etter dagens standarder. Sykehjemmet som ble bygd i 1972 sto for fall. Blant annet måtte 19 pasienter dele bad, dørene var for smale for rullestoler og det umoderne bygget gjorde arbeidsdagen ekstra tungvint for de ansatte. Vi har holdt på i fem, seks år for å finne midler til å renovere sykehjemmet, forteller daglig leder Morten Eskedal. Det har vært forsøkt å finne økonomi fra sentrale myndigheter, men uten å bli en krone rikere. Da Sjømannshjelpen bidro med 3,4 millioner kroner fikk Sjømannshjemmet egenkapital slik at Larvik kommune kunne gå inn som garantist ved et lån på 32 millioner kroner. I tillegg foreligger det en driftsavtale med kommunen som skal sikre fremtidig inntekt og drift. sykehjemmet ved Det nasjonale aldershjem for sjømenn i stavern (DnAs) sto ved randen ved å bli lukket og låst av Arbeidstilsynet. Takket være midler fra sjømannshjelpen fikk de skutt inn nødvendig egenkapital. nå er de i full gang med ombyggingen. n TeksT og foto: Vigdis Askjem Dahl UNDER KJØLEN gassdrift gir null Co 2 -avgift. Offshorefartøyer som går på LNG (liquid natural gas) blir fritatt for CO 2 -avgift, skriver Skipsfart- og Fiskeriaktuelt. Det var 1. september i fjor at gass ble fritatt for avgiften, men offshorefartøyene var ikke omfattet av dette fritaket. Etter at Maritimt Forum påpekte dette har regjeringen varslet lovendring i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til sommeren. Det vil bli gitt dispensasjon fram til lovendringen kommer, og innbetalt avgift etter 1. september 2010 vil bli refundert. eu-register for rederier. Et nytt onlineregister skal gi rederier som ikke blir godkjent ved havnestatskontroller negativ oppmerksomhet. Det er resultatet etter at alle sikkerhetsinspeksjoner som foretas i EU skal registreres i informasjonsverktøye Thetis. Bestemmelsen ble vedtatt av EU-kommisjonen, og trådde i kraft fra årskiftet, skriver svenske Sjömannen. 8 n Maritim Logg 3/ _AktuelttNY.indd

9 etter TIDsPLANeN: Den første desember skal Det nasjonale aldershjem ved sykehjemmet for sjømenn i Stavern være innflyttingsklart. Morten Eskedal og Hans Olaf Sørum sier at Staverns klimatiske beliggenhet og topografi passer utmerket for eldre. fornøyd BeBoeR: Kjell Mathisen (89) har seilt som chief og nyter nå sine eldre dager i en omsorgsbolig. Jeg har det flott, sier han, flankert av Morten Eskedal (til venstre) og Hans Olaf Sørum. pet. Det gir en forutsigbarhet og trygghet for beboerne. Til Jul Oppstartstidspunkt for rehabiliteringen var 1. desember Under denne perioden er sykehjemsbeboerne flyttet til omsorgsboliger som fungerer midlertidig som sykehjem. Sørum og Eskedal berømmer de ansatte og sykehjemsbeboerne for deres velvilje til å fortsette driften under oppussingsperioden. Ved juletider skal sykehjemmet gjenåpnes med brask og bram, avslutter Sørum og Eskedal. Spørsmål? E-post: Mobil: Internett: sjomannshjelpen.no omfattende ARBeID: Morten Eskedal og Hans Olaf Sørum i den tidligere spisesalen som nå blir sykehjemsrom. Har du haltende helse, en pensjon som ikke er til å leve av eller vil du videreutdanne deg? Hos Sjømannshjelpen er mulighetene for økonomisk hjelp mange. Sjømannshjelpen er en stiftelse som skal sørge for at sjøfolk gis nye muligheter og tilskudd til egenandeler ved sjømenns opphold på rehabiliteringssenter i hele Norge. Det gis også støtte til sjømenn som ønsker å utdanne seg til styrmann eller maskinist. Kravet er da at man har minst fem års fartstid og at man får utstedt et D4 eller M4 sertifikat etter endt utdanning. I og med at utdanningene ofte løper over to år, så er det mulig å søke lån for hvert år. Etter endt løp og bestått vil utdanningslånet gjøres om til stipend. Hittil har de fleste vært mellom 25 og 40 år og mange av mottagerne har stiftet familier. FAKTA Visste du at Sjømannshjelpen ble formelt etablert i London 28. april 1941 forvalter cirka 130 millioner NOK drives av Norges Rederiforbund, Det norske maski- nistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund FAKTA om sjømannshjelpen Sjømannshjelpen har en låneog stipendordning til hjelp for voksne sjøfolk som vil satse på maritim utdannelse. Kriterier for å søke er minimum 5-års fartstid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjømenn. Det kan gis et rentefritt lån på inntil kroner pr. skoleår som kan bli omgjort til stipend etter utdanning med rett til maritimt sertifikat. skal kontter skal temde i Landstrøm i oslo. CO 2 -utslipp tilsvarende det 1700 biler produserer i året, blir borte når Color Line går over til landstrøm i Oslo. Til nå har båtene produsert sin egen elektrisitet fra båtens hjelpemotorer, men heretter vil skipene få strøm fra land. Det er resultatet av et samarbeid mellom Color Line, Oslo Havn, Bellona og Hafslund Nett, skriver magasinet Knutepunkt. : ILLUSTRASJON: NG2 Maritim Logg 3/2011 n _AktuelttNY.indd

10 aktuelt To kroner timen i innenriksoppgjøret Grunnhyra øker med rundt 4000 kroner etter at det sentrale LO-NHO og YS-NHOmellomoppgjøret er i havn. n Tekst og foto: Roy Ervin Solstad FØLGER ETTER: Sjømannsforbundets medlemmer i innenriks får to kroner timen i lønnstillegg. Sjøoffiserene og maskinistene kan trolig regne med noe av det samme. LO-tilknyttede i Norsk Sjømannsforbund og YS-forbundet Det norske maskinistforbund ble 31. mars enige under årets mellomoppgjør med NHO. Norsk Sjøoffisersforbund er et uavhengig forbund og forhandler med Rederienes Landsforening senere i vår. For Sjømannsforbundets del betyr det samordnede oppgjøret at i underkant av 1800 sjøfolk i de fem overenskomstene Ferje- og lokalfart, Passasjerskip i kystfart (Hurtigruten), Bukseravtalen, Redningsselskapet og lasteskip i kystfart blir omfattet direkte av økningen. Tillegget vil også få innvirkning på overtid og andre tillegg. Leder i NSF, Jacqueline Smith synes oppgjøret var greit. Ut i fra at dette er et samordnet oppgjør mellom LO og NHO, så har vi nok fått så mye vi kunne. Det er 130 overenskomster som omfattes av oppgjøret, forklarer Smith. Feil å slå sammen Årets oppgjør har også en lavtlønnsprofil som tilsier at de overenskomstene som i snitt ligger under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si kr ,- vil få en ekstra krone i timen. For Sjømannsforbundets medlemmer har dette ikke Annonse Re-advertisement: To attract a wider range of candidates, we have decided to re-advertise this position Navigational advisor and simulator instructor FORCE Technology, Division for Maritime Industry provides international consultancy and training services for ports and shipping companies based on advanced simulator and training systems. We offer a broad range of services across different domains. This creates a challenging, innovative working environment. We are looking for a navigational advisor and simulator instructor to support the company s expanding activities in Lyngby (north of Copenhagen) and abroad. See the advertisement in full at 10 n Maritim Logg 3/ _AktuelttNY.indd

11 Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen/LO Media noen betydning. Det kunne det hatt. Våre fem overenskomster blir slått sammen til en, som de eneste i LO. Det gjør at gjennomsnittet ligger over grensen. Hadde vi kunnet regne gjennomsnitt på hver overenskomst, mistenker jeg at i hvert fall sjøfolkene i ferje- og lokalfart ville fått minstelønnstillegget, sier Smith. Dette vil forbundet jobbe for å få til. Vi mener det er feil å slå sammen overenskomstene, men det er ikke mulig å få endret det i år, sier Jacqueline Smith. Ok oppgjør Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Det norske Valg 2011 I september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Det vil Maritim Logg også skrive om, men vi trenger din hjelp. maskinistforbund sier til Maritim Logg at hun er fornøyd med det sentrale oppgjøret og at hun nå ser frem til de lokale forhandlingene. Maskinistforbundet har rundt 650 medlemmer som jobber innenriks. Hans Sande som er direktør i Sjøoffisersforbundet tror ikke oppgjøret for de i underkant av 1200 sjøoffisersmedlemmene blir en nøyaktig blåkopi av forhandlingsresultatet mellom NHO og LO. Vi har i stor grad fulgt frontfagene, men ikke nødvendigvis hundre prosent. Her vil jo også de lokale forhandlingene komme inn, sier Hans Sande. Hvor mange sjøfolk stiller på listene ved høstens valg, og hvilke partiers lister står de på? Finnes det lokale saker som er viktige for sjøfolkene i din kommune eller i ditt fylke som vi i Maritim Logg burde skrive om? Vet du om slike saker, eller politikere med sjømannsbakgrunn som stiller til valg til høsten, ber vi deg ta kontakt med Maritim Logg. Send en epost til lomedia.no eller ring Roy Ervin Solstad på tlf Norsk Sjømannsforbund har omlag medlemmer og organiserer havfiskere og sjøfolk av alle grader. Forbundet har tariffavtaler for dekk-, maskin- og cateringansatte, elektrikere, stuerter/forpleiningssjefer og for ansatte i havfiskeflåten. Vi er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og samarbeider med de andre LO-forbundene, andre norske sjømannsorganisasjoner og fagforbund over hele verden. Norsk Sjømannsforbund søker etter: OMRÅDEANSVARLIG FISKERI til vårt Hovedkontor i Oslo Vår områdeansvarlig fiskeri ønsker å gå av med pensjon. Forbundet søker derfor en medarbeider med kompetanse til å være ansvarlig for koordineringen av forbundets fiskeriarbeid. Vi søker derfor en medarbeider som har fag- og tariffkompetanse innenfor fiskeri samt generelt erfaring fra organisasjonsarbeid. Områdeansvarlig fiskeri skal holde seg informert om lover, forskrifter og overenskomster som berører forbundets arbeid innen fiskeri, samt drive med oppsøkende virksomhet, skipsbesøk og medlemskontakt. I utføring av arbeidet må det påberegnes noe reisevirksomhet i forbindelse med informasjons- og møtevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt og i forbindelse med annen oppsøkende medlemskontakt. Vi søker en serviceorientert, fleksibel og selvstendig medarbeider med gode samarbeidsevner. Vi kan tilby: En spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø Hyggelige kollegaer Lønns- og ansettelsesvilkår etter avtale Gode pensjonsforsikringer Gruppeliv/ulykkeforsikring Nærmere opplysninger omstillingene fåes hos nestleder Johnny Hansen tlf , faks eller e-post Skriv i e-post-emnet «Områdeansvarlig - fiskeri» Søknadsfrist 1. mai 2011 Tiltredelse etter avtale. Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo Maritim Logg 3/2011 n _AktuelttNY.indd

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers 2013 FAG sammendrag Dato: 19.12.13 Sjøfartsdirektoratet a) Bemanningsoppgaver Brev til NHD: DNMF ser på Riksrevisjonens innstilling 201 S (2012 2013) datert den 12.02.2013 som konkluderer med at de avslutter

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Det norske maskinistforbund. Forbundet for teknisk og maritimt ansatte innen private og offentlige virksomheter til sjøs og på land.

Det norske maskinistforbund. Forbundet for teknisk og maritimt ansatte innen private og offentlige virksomheter til sjøs og på land. Det norske maskinistforbund Forbundet for teknisk og maritimt ansatte innen private og offentlige virksomheter til sjøs og på land. Det norske maskinistforbund Bli medlem i fag- og interesseorganisasjonen

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no

Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Norsk etnologisk gransking Oslo, mars 2013 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørreliste nr. 244 SJØFOLK Den som svarer på listen er innforstått med

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs John Kristian Vatnem, juridisk seniorrådgiver Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Betegnelse post 73 Budsjett 2016

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer

Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer Erfaringer med ulike arbeidstidsordninger på offshore servicefartøyer SAFE HMS konferanse 5. og 6. mai 2009. Hotel Residence, Sandnes Kjetil Vea, Sr Ingeniør StatoilHydro Marine Operasjoner 2 FARTØY-VIRKSOMHET

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte

MEDLEMSMØTE. 23 medlemmer møtte MEDLEMSMØTE Dato: 22.juni 2017 Tid: 18.00 Sted: Kommunestyresalen, Tjøme 23 medlemmer møtte Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen, og ga så ordet til HTV Gunn Elisabeth L. Hübner, som orienterte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Elisabeth Vaagen, Rune Magne Nilsen Lasteskip Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende besetningen på Havforskningsinstituttets

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..?

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..? Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene Rapportering et nødvendig onde..? Kystrederiene Tidligere Fraktefartøyenes Rederiforening navneskifte på årets generalforsamling

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Revidert STCW- konvensjon

Revidert STCW- konvensjon Revidert STCW- konvensjon Konsekvenser for maritim utdanning 1500-1530 Rune Vikse Prinsippene for revisjon av STCW Beholde strukturen og målene fra 1995-revisjonen Ikke redusere eksisterende standard Ikke

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/52-2 18.01.17 Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Familier med funksjonshemmede barn. Oppvekst og familie. Lese og skrivevansker / Dysleksi.

Familier med funksjonshemmede barn. Oppvekst og familie. Lese og skrivevansker / Dysleksi. Familier med funksjonshemmede barn. Oppvekst og familie. Lese og skrivevansker / Dysleksi. Dysleksi går ikke over når du er blitt 18 år. Laila Brandsdal Johnson. Dysleksi Vestfold I Norge er det over

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.01.2008 Ref. nr.: 07/16055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 57/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 16/1964-18 28.09.16 Høring om endringer i skipsarbeidslovens regler om rederiets garantiplikt for bestemte ytelser og krav knyttet til arbeidsforholdet

Detaljer

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos

Bidra til sikker seilas og rent miljø. Bli statslos Bidra til sikker seilas og rent miljø Bli statslos Den norske lostjenesten Losyrket har i Norge lange tradisjoner helt tilbake til 1200-tallet og i dag arbeider rundt 270 loser som veivisere for inn- og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Farledsbevisordningen

Farledsbevisordningen Farledsbevisordningen Marop 25/10 2017 Tommy Haugsnes Seniorrådgiver 2017 Historie 1995 Farledsbevis ordningen innført, >500 BT 2011 Ny forskrift som inkluderte innenriks og losplikt ble satt til 35/50/70m

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950

JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950 DS NIEUW AMSTERDAM JAN's arbeidsplass i tiden 15 april til 18 juli 1950 Så var det slutt på krigen. Hva nå? Måtte bli kjent med familien igjen etter 7 måneders fravær. Fikse litt på huset og så videre.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper...

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper... Ulykkesbildet, 214 Dato: Arkiv: - Ulykkesbildet, 214 214 karakteriseres ved en moderat nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. I perioden 29 til 213 registrerte direktoratet

Detaljer