EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009"

Transkript

1 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 5 Vedlegg VI Trygd D 0683 Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 208 av 11. mars 2008 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonskrav (vedlegg VI AID gr3) R 0592 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 592/2008 av 17. juni 2008 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 1408/ (vedlegg VI AID gr3) FINANSDEPARTEMENTET... 8 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET R 1004 Kommisjonsforordning (EF)nr. 1004/ oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 (vedlegg XXII FIN gr2)... 8 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 8 Vedlegg XXII Selskapsrett D 0627 Kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet (vedlegg XXII FIN gr3) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering Kapittel XII Næringsmidler L 0039 Kommisjonsdirektiv 2008/39/EF av 6. mars 2008 om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler (vedlegg II kap XII HOD gr2) Kapittel XIII Legemidler R 0203 Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2008 av 4. mars 2008 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for gamitromycin (vedlegg II kap XIII HOD gr2) R 0542 Kommisjonsforordning (EF) nr. 542/2008 av 16. juni 2008 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for cyflutrin og lektin fra rød nyrebønne (Phaseolus vulgaris) (vedlegg II kap XIII HOD gr2) Kapittel XVI Kosmetikk

2 32007 L 0067 Kommisjonsdirektiv 2007/67/EF av 22. november 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (vedlegg II kap XVI HOD gr2) RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering Kapittel XII Næringsmidler D 0802 Kommisjonsvedtak 2007/802/EF av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland (vedlegg II kap XII HOD gr3) L 0005 Kommisjonsdirektiv 2008/5/EF av 30. januar 2008 om obligatorisk merking av visse matvarer med ytterligere opplysninger enn de som kreves i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF (vedlegg II kap XII HOD gr3) H 0196 Kommisjonsrekommandasjon 2007/196/EF av 28. mars 2007 om overvåking av furan i mat (vedlegg II kap XII HOD gr3) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Vedlegg XIX Forbrukervern L 0048 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og opphevelse av rådsdirektiv 87/102/EØF (vedlegg XIX JD gr1) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold Kapittel II Fôrvarer L 0038 Kommisjonsdirektiv 2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeidelse av en liste som viser bruksområdet for fôr med særlige ernæringsformål (vedlegg I kap II LMD gr2) R 1500 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2007 av 18. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av enzympreparatet Ronozyme (6-fytase EC ) (vedlegg I kap II LMD gr2) R 1501 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1501/2007 av 18. desember 2007 om godkjenning av en ny bruk av enzympreparatet endo-1,4 -beta-xylanase EC (Safizyme X) som tilsettingsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 1519 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1519/2007 av 19. desember 2007 om endring av forordningene (EF) nr. 2430/1999, 418/2001 og 162/2003 om godkjenning av koksidiostatika og andre medisinske stoffer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 1520 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007 av 19. desember 2007 om permanent godkjenning av visse tilsettingsstoffer i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 1521 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1521/2007 av 19. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av Bonvital (Enteroccus faecium DSM 7134) som tilsettingsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0156 Kommisjonsforordning (EF) nr. 156/2008 av 21. februar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 109/2007 vedrørende minimumsinnholdet av monensinnatrium (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0163 Kommisjonsforordning (EF) nr. 163/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av preparatet Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) som tilsetningsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0164 Kommisjonsforordning (EF) nr. 164/2008 av 22. februar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006 vedrørende minimumsinnholdet av tilsetningsstoffet Bacillus subilis C-3102 (calsporin) (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0165 Kommisjonsforordning (EF) nr. 165/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av preparatet 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2)

3 32008 R 0166 Kommisjonsforordning (EF) nr. 166/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av preparatet Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som tilsetningsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0167 Kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 av 22. februar 2008 om ny godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer for en periode på 10 år (vedlegg I kap II LMD gr2) R 0209 Kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2008 av 6. mars 2008 om godkjenning av ny bruk av enzympreparatet Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) MILJØVERNDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg XX Miljø...28 Kapittel I Generelt L 0035 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (vedlegg XX kap I MD gr1) RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg XX Miljø...29 Kapittel V Avfall L 0021 Europaparlaments- og rådsdirektiv av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF (vedlegg XX kap V MD gr2) SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg XIII Transport Kapittel III Transport med jernbane L 0059 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet (vedlegg XIII kap III SD gr1) RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering Kapittel I Kjøretøyer L 0015 Kommisjonsdirektiv 2007/15/EF av 14. mars 2007 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 74/483/EØF om utstikkende deler på motorvogner, for å tilpasse det til den tekniske utvikling (vedlegg II kap I SD gr2) Vedlegg XIII Transport Kapittel III Transport med jernbane D 0386 Kommisjonsvedtak 2008/386/EF av 23. april 2008 om endring av vedlegg A til kommisjonsvedtak 2006/679 - Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet innen signalsystemer for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet samt modifiseringer i vedlegg A til kommisjonsvedtak 2006/860 Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet innen signalsystemer for det transeuropeiske høyhastighet jernbanenettet (vedlegg XIII kap III SD gr2) Kapittel VI Sivil luftfart L 0049 Kommisjonsdirektiv 2008/49/EF av 16. april 2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF vedrørende kriteriene for gjennomføring av inspeksjoner på tredjelandsluftfartøy som bruker Fellesskapets flyplasser (vedlegg XIII kap VI SD gr2)

4 32008 R 0351 Kommisjonsforordning (EF) nr. 351/2008 av 16. april 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF vedrørende prioriteringer på luftfartøyer som bruker Felleskapets flyplasser (vedlegg XIII kap VI SD gr2) R 0482 Kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008 av 30. mai 2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal gjennomføres av ytere av flysikringstjenester, og om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (vedlegg XIII kap VI SD gr2) R 1131 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1131/2008 av 14. november 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (vedlegg XIII kap VI SD gr2) RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING Vedlegg XIII Transport Kapittel IV Transport på innlands vannvei L 0087 Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF av 22. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87//EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannvei (vedlegg XIII kap IV SD gr3)

5 -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING Vedlegg VI Trygd D 0683 Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeideres beslutning nr. 208 av 11. mars 2008 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonskrav (vedlegg VI AID gr3) Sammendrag av innhold Beslutningen inneholder nærmere administrative retningslinjer om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse av pensjonssøknader. Hensikten er å få samlet inn de viktigste statistiske grunndata og nøkkeltall om behandling og avgjørelse av krav om alderspensjon som gjelder flere medlemsland, med sikte på tiltak for å redusere behandlingstiden, bl.a. ved bruk av ny teknologi. Det gjelder rent statistiske opplysninger (lengste, korteste og gjennomsnittlig behandlingstid m.v. ved hhv behandlende og kompetent institusjon og samlet). Beslutningen bygger i stor grad på den tidligere beslutning nr. 182 fra Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere av 13. desember 2000 om fastsettelse av felles rammer for innsamling av data om behandling og avgjørelse om pensjonssøknader. Denne beslutningen utløp etter en femårsperiode, etter hvilken det var forutsatt at den skulle revurderes, 1. januar Det gjøres i den nye beslutningen spesifikt oppmerksom på at henvisningen til blankett E 202 får tilsvarende anvendelse på det aktuelle/påtenkte strukturerte elektroniske dokument (Structured Electronic Document, SED), når den elektroniske utveksling kommer i gang innenfor rammene av EESSI-prosjektet (Electronic Exchange of Social Security Information). Beslutningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 81 bokstav d) og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 117. Rådsforordning nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd 1-3 og Beslutningen krever ikke endringer i forhold til norsk rett. Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel R 0592 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 592/2008 av 17. juni 2008 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 1408/71 (vedlegg VI AID gr3) Sammendrag av innhold Forordning 1408/71 og forordning 574/72 som senere endret, utgjør en del av EØS-avtalen, jfr. avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2. Forordningene er inkorporert i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder folketrygdloven 1-3 og

6 Forordning 1408/71 og forordning 574/72 inneholder bestemmelser som tar sikte på å koordinere medlemslandenes trygdeordninger. Med andre ord tar de sikte på å sørge for at personer som benytter seg av den frie bevegelighet og flytter fra et land til et annet, kan beholde de rettigheter som de har opptjent (pensjonsrettigheter m.v.) og gis adgang til trygdeordninger i tilflyttingslandet slik at man er sikret kontinuitet i opptjening og dekning for risiki. Enkelte særlige, ikkeavgiftsbaserte kontantytelser av blandet art er koordinert på en slik måte at de skal gis i bostedslandet, etter lovgivningen der. Det samme gjelder naturalytelser ved sykdom, graviditet og fødsel. Det finnes egne bestemmelser om rett til medisinsk behandling under midlertidig opphold i andre medlemsland. Rettsakten inneholder de sedvanlige årlige justeringer for 2006 av mer praktisk og formell art som følge av endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivning og behov for presisering av enkelte bestemmelser. Formålet er å oppdatere og ajourføre rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, nærmere bestemt dens vedlegg, for å ta hensyn til de nevnte endringer og dermed sikre korrekt og enhetlig anvendelse av koordineringsreglene. Det er lagt opp til at dette blir den siste årlige oppdateringen av forordning nr. 1408/71, og at det fremover blir den nye forordning (EF) nr. 883/2004 som vil bli gjenstand for denne årlige reguleringen. Den nye forordningen skal tre i kraft samtidig med ny gjennomføringsforordning. Artikkel 1 - Endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71: Endringene gjelder kun vedleggene til forordning nr. 1408/71, nærmere bestemt: Vedlegg I, II, IIa, III, IV, VI og VIII. Det vises til vedlegget til endringsforordningen. De viktigste endringene her gjelder vedlegg VI. Endringer i vedlegg I del I I vedlegg I del I er det gitt definisjoner av begrepene arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende når dette ikke kan utledes av nasjonal lovgivning. Under J. Irland er definisjonene endret som følge av ny nasjonal lovgivning (Social Welfare Consolidation Act 2005). Endringer i vedlegg I del II I vedlegg I del II er det gitt definisjoner av begrepet familiemedlem når det nasjonalt ikke er mulig å skille dem fra andre medlemmer (trygdede). Under J. Irland er definisjonen endret som følge av ny nasjonal helselovgivning (Health Acts 2004). Under P. Ungarn er definisjonen endret som følge av endringer i nasjonal helselovgivning. Endringer i vedlegg II del I og II Vedlegg II del I angir særlige ordninger for selvstendig næringsdrivende som ikke omfattes av forordningens materielle omfang. Endringen gjelder merknaden under I. Frankrike. Vedlegg II del II gjelder engangsstønader ved fødsel og adopsjon som ikke omfattes av forordningens materielle omfang etter artikkel 1 u) 1). Endringen gjelder ordningene oppført under T. Polen. Endringer i vedlegg IIa Vedlegget gjelder oppføring av særlige ikke-avgiftsbaserte ordninger som er unntatt fra eksport etter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 10a, og som bare kommer til utbetaling i det land hvor vedkommende er bosatt. Under J. Irland er ordlyden i opptegnelsen endret som følge av ny nasjonal lovgivning (Social Welfare Consolidation Act 2005). Endringen er av rent språklig art og innebærer ingen materielle endringer. Endringer i vedlegg III A Vedlegget gjelder bestemmelser i bilaterale og andre avtaler som var i kraft før forordningen fikk anvendelse for vedkommende medlemsstater og som fortsatt skal gjelde, til tross for suspensjonsbestemmelsen i artikkel 6 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71. 6

7 Ordlyden i punkt 16. Tyskland - Ungarn og 28. Ungarn Østerrike er endret som følge av endringer i ungarsk lovgivning som har gjort enkelte av de oppførte avtalebestemmelsene overflødige. Endringer i vedlegg IV Vedlegg IV, del A gjelder angivelse av lovgivning som nevnt i artikkel 37(1) med type A- pensjoner, dvs. ordninger hvor størrelsen på uførepensjon er uavhengig av trygdetidens lengde. Under J. Irland er ordlyden i opptegnelsen endret som følge av ny nasjonal lovgivning (Social Welfare Consolidation Act 2005). Under R. Nederland er ordlyden endret som følge av ny nasjonal lovgivning (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) av 10. november 2005). Vedlegg IV, del C gjelder ordninger hvor beregningen iht artikkel 46 nr. 1 alltid gir minst like godt resultat som beregningen iht artikkel 46 nr. 2, og hvor sistnevnte følgelig kan utelates. Dette gjelder ikke lenger ytelsen oppført under P. Ungarn, og ordlyden er endret til "ingen". Derimot er det under S. Østerrike oppført ytelser etter den nye pensjonslovgivningen (Allgemeines Pensionsgesetz (APG) av 18. november 2004), hvor den komparative beregningen ikke er nødvendig. Endringer i vedlegg VI Vedlegg VI gjelder presiseringer vedrørende anvendelsen av nasjonal lovgivning. Endringene gjelder følgende: D. Danmark: I punkt 6 er ordene 20. desember 1989 strøket. I punkt 11 presiseres vilkårene for arbeidsledighetsytelsen flexjob. R. Nederland: I punkt 1a og punkt 1c er ordlyden endret for å sikre at familiemedlemmer til militært personell som er bosatt i et annet medlemsland, også er omfattet av lov om sykeforsikring (Zorgversekeringswet - ZVW). I punkt 4 gis presiseringer av regler som følger av ny nasjonal lovgivning ved arbeidsuførhet (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) av 10. november 2005). S. Østerrike: Punkt 10 er endret slik at det fremgår hvordan perioder i utlandet skal medregnes for beregning av ytelser etter den nye pensjonslovgivningen (Allgemeines Pensionsgesetz (APG) av 18. november 2004). Endringer i vedlegg VIII Vedlegg VIII gjelder ordninger hvor ytelser til barn som har mistet en av eller begge sine foreldre utelukkende blir gitt i form av familieytelser eller særskilte eller supplerende stønader. Under J. Irland er ordlyden i opptegnelsen endret som følge av ny nasjonal lovgivning (Social Welfare Consolidation Act 2005). Artikkel 2 Ikrafttreden Forordningen trådte i kraft i EU tredje dagen etter at den ble offentliggjort i EU-tidende, dvs. 7. juli Rettsakten nødvendiggjør ingen endringer i norsk rett. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt. Rettsakten vil ikke få økonomiske, budsjettmessige, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge. Sakkyndige instanser merknader Forordningen har vært vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå. Rettsakten er behandlet i spesialutvalg for trygd, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er representert, uten at det fremkom merknader. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 7

8 -FINANSDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET R 1004 Kommisjonsforordning (EF)nr. 1004/ oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 (vedlegg XXII FIN gr2) Sammendrag av innhold Forordningen gjennomfører endringer i enkelte regnskapsstandarder som er gjort til del av EUretten gjennom forordning /EF) nr. 1725/2003. Dato for anvendelse i EU var 17. oktober Etter forordning 1606/2002 ( IFRS-forordningen ) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven 3-9. De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning 1725/2003. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1004/2008 gjør endringer i deler av IAS 39 Finansielle instrumenter: innregning og måling og IFRS 7 Finansielle instrumenter: opplysninger. Endringene i IAS 39 muliggjør omklassifisering av visse finansielle instrumenter slik at disse måles til anskaffelseskost istedenfor virkelig verdi. Bestemmelsen innebærer at foretak som benytter denne muligheten ikke må skrive ned verdifall som inntreffer etter 1. juli Foretak som velger å bruke denne muligheten må gi opplysninger om dette, jf. endringene i IFRS 7. Kommisjonsforordning 1004/2008 ble inntatt i norsk rett ved forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder av 16. oktober 2008 nr Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene i forordningen er å redusere konsekvensene av de senere tiders turbulens i finansmarkedene, ved å gjøre det mulig å motvirke at svingninger i de finansielle instrumentenes virkelige verdi gir urimelige kortsiktige utslag i foretakenes balanse. Endringene medfører derigjennom at europeiske selskaper får samme fleksibilitet til å omklassifisere sine finansielle eiendeler som den de amerikanske konkurrentene har etter US GAAP (Generally Accepted Accounting Standards in the United States). Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING Vedlegg XXII Selskapsrett 8

9 32008 D 0627 Kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008 om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet (vedlegg XXII FIN gr3) Sammendrag av innhold Kommisjonsvedtak 2008/627/EF trådte i kraft i EU 29. juli Vedtaket innebærer at medlemsstatene i en overgangsperiode ikke skal anvende artikkel 45 i revisjonsdirektivet 2006/43/EF. Dette er en følge av at prosessen med godkjennelse av tredjestaters tilsynsmyndigheter er forsinket i forhold til det som ble lagt til grunn ved vedtagelsen av direktivet. Dette betyr at revisorer og revisjonsselskaper fra tredjestater som angitt i vedlegget kan fortsette å revidere regnskaper for selskaper som er registrert utenfor EØS-området som utsteder omsettelige verdipapirer på et regulert marked i en medlemsstat. Forutsetningen er at revisoren eller revisjonsselskapet gir nærmere angitte opplysninger. Overgangsordningen omfatter revisjonen av regnskaper for regnskapsår som starter i perioden fra 29. juni 2008 til 1. juli Vedtaket vil ikke nødvendiggjøre endringer i lov eller forskrift, utover de som allerede er foreslått som en del av gjennomføringen av revisjonsdirektivet, men som foreløpig ikke er vedtatt. Innen EU er det utarbeidet standard søknadsskjemaer som kan benyttes ved registrering i det norske revisorregisteret. Vedtaket forutsettes fulgt opp ved Kredittilsynets registrering av revisorer fra land utenfor EØS-området. Vedtaket antas ikke å medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser, utover de som gjennomføringen av revisjonsdirektivet vil medføre. Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 9

10 -HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering Kapittel XII Næringsmidler L 0039 Kommisjonsdirektiv 2008/39/EF av 6. mars 2008 om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler (vedlegg II kap XII HOD gr2) Sammendrag av innhold Artikkel 1 nr 1: Det settes nye tidsfrister for når listen over tilsetningsstoffer i plast (jf. moderdirektivets vedlegg III) skal anses å være en positivliste, til utelukkelse av bruk av alle andre stoffer. Denne tidsfristen settes til årsskiftet Artikkel 1 nr 2: Kommisjonen pålegger seg selv en plikt til å publisere og oppdatere en midlertidig liste over stoffer som er under evaluering av EFSA for oppføring på positivlisten for plasttilsetningsstoffer senest 11. april Bestemmelsen regulerer også at stoffer kan strykes fra den ovennevnte midlertidige listen hvis EFSA har kommet til en konklusjon om at den kan (eller alternativt ikke kan) føres inn på positivlisten. Artikkel 1 nr 3: Vedlegg II, III, IVa, V og VI i direktiv 2002/72/EF endres i henhold til vedlegg I til V til direktiv 2008/39/EF. Endringene i vedleggene gjennomføres som en følge av risikovurderinger av stoffer fra EFSA, basert på toksikologiske data levert fra industrien. Endringene i vedleggene består i at stoffer føres opp i lister, begrensninger endres, stoffer flyttes fra en liste til en annen eller stoffer slettes. Alt dette gjøres i tråd med EFSAs risikovurderinger, uten ytterligere diskusjon i arbeidsgruppen. Mattilsynet har dessuten også avklart med Vitenskapskomiteen for mattrygghet at de ikke risikovurderer samme stoffene som EFSA med mindre det er særlig grunn til å tro at til at VKM kommer til en annen konklusjon. Overgangsbestemmelsene er gitt i artikkel 2 i endringsdirektivet. Produkter omfattet av direktivet skal tillates omsatt og brukt fra og med 7. mars Produserte og importerte varer skal senest 7. mars 2010 samsvare med kravene i direktivet. Frist for gjennomføring er 7. mars Gjeldende regelverk for plastmaterialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området. Rettsakten krever endringer i forskriften. Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barneog likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Kapittel XIII Legemidler 10

11 32008 R 0203 Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2008 av 4. mars 2008 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for gamitromycin (vedlegg II kap XIII HOD gr2) Sammendrag av innhold Kommisjonsforordning (EF) nr. 203/2008 omhandler gamitromycin som er et antibiotikum i gruppen makrolider. Det er blitt fastsatt en midlertidig MRL (maximum residue limit = grenseverdi for rester) for det aktive stoffet for storfefett, -lever og -nyrer på henholdsvis 20 µg/kg, 200 µg/kg og 100 µg/kg. Midlertidig MRL gjelder ikke for storfe som produserer melk til humant konsum. Gamitromycin blir oppført på vedlegg III til forordning 2377/1990. Vedlegg III omfatter stoffer som har fått fastsatt midlertidig MRL i påvente av at det fremskaffes mer data om stoffenes egenskaper. Den midlertidige MRL utløper 1. juli Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Rettsakten krever endring av forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, Kjøttbransjens landsforening, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har ikke mottatt noen merknader til rettsakten, men Statens legemiddelverk kunne opplyse at det per i dag ikke finnes noen gamitromycinholdige legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barneog likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel R 0542 Kommisjonsforordning (EF) nr. 542/2008 av 16. juni 2008 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for cyflutrin og lektin fra rød nyrebønne (Phaseolus vulgaris) (vedlegg II kap XIII HOD gr2) Sammendrag av innhold Kommisjonsforordning (EF) nr. 542/2008 omhandler cyflutrin og lektin. Cyflutrin er et pyetroid som brukes mot ektoparasitter og var tidligere oppført med en midlertidig MRL-verdi (maximum residue limit = grenseverdi for rester) i vedlegg I for storfe (muskler, fett, lever, nyrer og melk). Det var et opprinnelig ønske om å utvide MRL- verdiene for cyflutrin til å gjelde alle drøvtyggere, men man har på grunn av manglende datagrunnlag valgt å begrense utvidelsen til kun å gjelde geit. Lektin er per dato ikke inkludert i vedlegg til forordningen og derfor heller ikke i veterinærpreparatrestforskriften. Kommisjonen har behandlet en søknad om å etablere en MRLverdi for lektin, men har konkludert med at det ikke er behov for en slik grenseverdi. I stedet åpnes det for å inkludere lektin i forordningens vedlegg II for oralt bruk til svin, dette uten en MRLverdi. 11

12 Gjeldende regelverk er "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse". Rettsakten krever endring av forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, Kjøttbransjens landsforening, Landbrukssamvirkets felleskontor, Fagsenteret for fjørfe, Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har ikke mottatt noen merknader til rettsakten. Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Kapittel XVI Kosmetikk L 0067 Kommisjonsdirektiv 2007/67/EF av 22. november 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (vedlegg II kap XVI HOD gr2) Sammendrag av innhold Dette kommisjonsdirektivet forlenger tidsperioden for bruk av 42 midlertidig godkjente hårfargemidler. Før direktivet ble vedtatt var disse tillatt brukt frem til 31. desember Nå er de tillatt frem til 31. desember 2009 (på samme vilkår som tidligere). De omfatter følgende løpenummer i del 2 av vedlegg III i rådsdirektiv 76/768/EØF: 3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,44,47,48,49,50,55,56,57,58,59 og 60. Tidsfristen er forlenget også 3 ganger tidligere; ved endringsdirektivene 2006/65/EF, 2005/52/EF og 2004/87/EF. Før utløp av de satte fristene må Europakommisjonen vedta et nytt endringsdirektiv som fastsetter hva som videre skal skje med de stoffene dette gjelder. Noen ganger vedtas fristforlengende direktiver like før fristen utløper. Videre går det erfaringsmessig forholdsvis lang tid fra EUs vedtak til direktivet inkluderes i EØS avtalen. Bildet er som følger for de tre nevnte direktivene og det nye 2007/67/EF: Direktiv som gir ny frist Vedtatt i EU Utløp av gammel frist Innlemmet i EØS avtalen Tidsforskjellen mellom innlemmelse i avtalen og utløpet av gammel frist 12

13 2004/87/EF /52/EF /65/EF Måneder Ca 2007/67/EF ? Over 5 Det nye direktivet 2007/67/EF vil som de tidligere fristendringsdirektivene ikke rekke å bli inkludert i EØS-avtalen før mange måneder etter at fristen det erstatter utløper. Mao; dersom vi eventuelt skulle ha operert med de samme tidsfristene i kosmetikkforskriften som i direktivet ville vi ha fått (få) forbud mot disse stoffene en 6-9 måneders tid før de igjen ville ha blitt (vil bli) tillatt. Slike eventuelle midlertidige unilaterale norske forbud kan ikke forsvares med henvisning til sikkerhet og må følgelig unngås. Mattilsynet har derfor implementert slike fristforlengende direktiver uten å nevne noen bestemt dato. I stedet anmerkes det ved hvert enkelt stoff dette angår, at den midlertidige tillatelsen til å bruke stoffet gjelder frem til et oppfølgende direktiv er blitt implementert. I hele kosmetikkforskriftens historie har tilsynsmyndigheten implementert på denne måten når det gjelder midlertidig tillatte ingredienser. Tilstrekkelig risikovurdering av alle de aktuelle hårfargestoffene som nå brukes (noe over 100) er tidkrevende. Vurderingene gjøres av Europakommisjonens vitenskapskomité SCCP. Fordi SCCP etter hvert kom til at de enkelte hårfargestoffene burde testes sammen med oksidasjonsmiddelet hydrogenperoksid, ble det stilt krav til industrien om supplerende data. Det ble da nødvendig å forlenge fristen for 2. gang. Mens den tidligere ble forlenget 1 år ad gangen er den nå forlenget med 2 år. Europakommisjonen kom til at det ikke ville være mulig å gjennomfører alle risikovurderingene og -håndteringene på kortere tid. I januar 2008 fordelte de enkelte stoffene seg på følgende stadier mht risikovurdering/risikohåndtering: Stadium A Foreslått ført inn på vedlegg III del 1 /Endringsdirektiv foreslått 13. februar 2008 Antall stoffer Gjelder løpenummer 9 7, 9, 12, 14, 21, 22, 36, 47, 55, Er i bruk (tonn brukt av industrien i 2002) 21 (30), 36 (9), 12 (4), 7 (5), 47 (10), 22 (1) B Vil bli foreslått satt på vedlegg III del , 25, 26, 35, 38, (70), 20 (20), 38 (20), 56 (5), 25 (1), C Vil bli foreslått satt på vedlegg III del 1 etter høringsrunde 10 5, 6, 18, 19, 24, 27, 28, 37, 48, 58 D Nødvendig med ytterligere data 11 3, 4, 10, 16, 29, 31, 32, 33, 39, 44, 49 E Risikovurdering fra SCCP foreligger ennå ikke 5 (30), 37 (30), 18 (2), 48 (4), 6 (1), 19 (0,1) 39 (5), 4 (3), 3 (4), 49 (2), 10 (2), 32 (1), 44 (1), 33 (1) 6 11, 34, 50, 57, 59, (6), 11 (2), 60 (0,2) Direktiv 2007/67/EF viderefører brukstillatelser og medfører derfor ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. 13

14 /høringsuttalelser I Norge står medlemmene av Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) for % av utbudet. KLF er tilsluttet den europeiske bransjeorganisasjonen COLIPA som uten unntak tas med i og influerer betydelig på de endringsdirektiver som produseres. Hjemlig kosmetikkindustri er derfor alltid meget godt orientert om de kommende bestemmelser lenge før de er offentliggjort i EUtidende. Derfor er dette endringsdirektivet ikke sendt på høring, da høring anses som åpenbart unødvendig. Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering Kapittel XII Næringsmidler D 0802 Kommisjonsvedtak 2007/802/EF av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland (vedlegg II kap XII HOD gr3) Sammendrag av innhold Rettsakten er en godkjenning av to bestrålingsanlegg i Thailand. Ifølge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Kommisjonen har mottatt søknader om godkjenning av to anlegg fra myndighetene i Thailand. De aktuelle anleggene er inspisert av eksperter i Kommisjonen og funnet å være i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/2/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF. De nylig EU-godkjente bestrålingsanleggene i Thailand vil føres opp på Mattilsynets offisielle liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning. 14

15 32008 L 0005 Kommisjonsdirektiv 2008/5/EF av 30. januar 2008 om obligatorisk merking av visse matvarer med ytterligere opplysninger enn de som kreves i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF (vedlegg II kap XII HOD gr3) Sammendrag av innhold Direktivet er en kodifisering av tidligere direktiv vedrørende særlig merkekrav på matvarer. Disse direktivene er rådsdirektiv 89/107/EØF om matvarer som har forlenget holdbarhet pga tilsetning av emballasjegass, direktiv 94/35 om bruk av søtstoff i matvarer, og kommisjonsdirektiv 2004/77/EF om merkingen av visse matvarer som inneholder glysirrisinsyre og ammoniumssalter av denne. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring i Norge. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barneog likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel H 0196 Kommisjonsrekommandasjon 2007/196/EF av 28. mars 2007 om overvåking av furan i mat (vedlegg II kap XII HOD gr3) Sammendrag av innhold Rettsakten er en anbefaling til EUs medlemsland om å undersøke nivåene av furan i ulike typer næringsmidler som har gjennomgått varmebehandling. US Food and Drug Administration (FDA) publiserte i 2004 en rapport om funn av furan i denne typen produkter. Med bakgrunn i disse resultatene foretok Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) senere samme år en foreløpig risikovurdering av furan i mat. Stoffet er kreftframkallende i dyreforsøk og ble vurdert å kunne utgjøre en risiko også for mennesker. Hovedkonklusjonen var at det er nødvendig med flere data på eksponering og toksikologi før en fullverdig risikovurdering kan gjennomføres. Kommisjonen har derfor sett behovet for en systematisk innsamling av data fra medlemslandene i EU. Grunnet usikkerhet rundt analysemetoder har ikke anbefalingen blitt ferdigstilt før nå. Medlemslandene anmodes om å sende inn data til EFSA i 2007 og Dataene skal rapporteres i et eget format og samles i en database utviklet av EFSA. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover Mattilsynets oppfølging av anbefalingen gjennom et kartleggingsprogram. Det er foretatt undersøkelser av forekomst av furan i ulike typer næringsmidler i 2008, og Mattilsynet venter nå på de endelige resultatene. Rettsakten har vært sendt på tidlig høring til interessenter. Det har ikke kommet inn kommentarer. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, 15

16 Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning. 16

17 -JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg XIX Forbrukervern L 0048 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og opphevelse av rådsdirektiv 87/102/EØF (vedlegg XIX JD gr1) Sammendrag av innhold Kommisjonen la i 2002 frem forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om harmonisering av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om forbrukerkreditt, KOM (2002) 443. På bakgrunn av til dels omfattende endringsforslag fra Europaparlamentet fremsatte Kommisjonen i 2005 et revidert direktivforslag, KOM (2005) 483. Direktivforslaget er deretter behandlet i Rådet og Europaparlamentet, og ble ved Rådets vedtak 7. april 2008 endelig vedtatt i EU. Direktivet erstatter eksisterende direktiv om forbrukerkreditt (87/102/EØF). Direktivet gjelder for alle kredittavtaler, jf. artikkel 2 nr. 1, med mindre det er gjort uttrykkelig unntak. Ifølge artikkel 2 nr. 2 skal direktivet blant annet ikke gjelde for: kredittavtaler som er sikret ved pant i fast eiendom eller en tilsvarende sikkerhetsstillelse som er vanlig brukt i medlemsstaten, kredittavtaler hvor lånebeløpet er lavere enn EUR 200 (om lag NOK 1 600) eller overstiger EUR (om lag NOK ) og leiekontrakter som utelukker overdragelse av eiendomsretten til leieren. For enkelte kredittavtaler, herunder kassekreditter, gis direktivet bare begrenset anvendelse. Direktivets kapittel II oppstiller regler om markedsføring av kreditt og om informasjon og praksis forut for inngåelse av kredittavtalen. Det gis regler om forklaringsplikt for kredittyter og om kredittundersøkelse. I kapittel III fastslås at statene skal sikre at kreditorer fra andre medlemsland gis samme tilgang til nasjonale kredittopplysningsbaser som nasjonale kreditorer har. Kapittel IV inneholder bestemmelser om utforming av kredittavtaler, herunder hvilken informasjon som må tas med i kredittavtalen. Forbrukeren gis rett til å gå fra avtalen innen en frist på 14 dager (angrerett). Rett til førtidig tilbakebetaling reguleres. I kapittel V finnes bestemmelser om beregning av effektiv rente. Kapittel VI oppstiller regler for kredittformidlere. Kapittel VII og VIII regulerer gjennomføringen av direktivet. Direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv, jf. artikkel 22 nr. 1. Statene pålegges å fastsette egnede sanksjoner overfor dem som bryter bestemmelser som er fastsatt til gjennomføring av direktivet. Slike sanksjonsbestemmelser skal være effektive, forholdsmessige og virke avskrekkende. Direktivet har ikke virkning for allerede inngåtte kredittavtaler, med visse unntak for tidsubegrensede kredittavtaler. Justisdepartementet har fulgt prosessen frem til direktivets vedtakelse. Departementet deltok på et høringsmøte Kommisjonen arrangerte i 2001, og ga i etterkant av dette skriftlige merknader til Kommisjonen. Det opprinnelige direktivforslaget ble sendt på høring i På bakgrunn av høringen ble det gitt innspill til Kommisjonen i Det reviderte direktivforslaget ble sendt på 17

18 høring i På bakgrunn av en gjennomgang av det reviderte forslaget og høringssvarene til dette ble det avholdt nordiske diskusjonsmøter i Oslo og Helsingfors i Under disse møtene ble spørsmål av felles interesse i de nordiske land identifisert og diskutert. Felles nordiske synspunkter dannet utgangspunkt for innspill i den avsluttende behandlingen av direktivet i Rådet og Europaparlamentet. Direktivet erstatter det eksisterende forbrukerkredittdirektivet og oppstiller regler for forbrukerkredittavtaler. I norsk rett er EUs gjeldende forbrukerkredittdirektiv 87/102/EØF gjennomført i lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) med forskrifter. En rekke bestemmelser i de to lovene med forskrifter regulerer spørsmål som berøres av det nye forbrukerkredittdirektivet. Blant følger opplysningskrav ved markedsføring av kreditt overfor forbruker av kreditkjøpsloven 6 og forskrift til finansavtaleloven 11. februar 2000 nr. 101 om låneavtaler, 5. Krav til prekontraktuell informasjon følger av kredittkjøpsloven 4 og 5 og finansavtaleloven 46, jf. låneavtaleforskriften 4. Krav til informasjon i kredittavtalen følger av kredittkjøpsloven 5a og finansavtaleloven 48. Krav til varsling overfor forbrukeren om endringer i kredittkostnadene følger av kredittkjøpsloven 5b og finansavtaleloven 50. Forbrukerens rett til førtidig innfrielse av kreditten og betingelsene for slik innfrielse, er regulert i kredittkjøpsloven 11 og finansavtaleloven 53 og 54, jf. låneavtaleforskriften 10. Forbrukerens rettigheter ved overdragelse eller pantsettelse av kredittyterens fordring reguleres av kredittkjøpsloven 8a og finansavtaleloven 45 og 55. Regler om beregning av den effektive renten finnes i kredittkjøpsloven 6a og låneavtaleforskriften 6 og 7. Direktivet vil på denne bakgrunn kreve en gjennomgåelse og vurdering av endringer i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven med forskrifter. Direktivet vil ikke medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for staten. Etter Justisdepartementets tilrådning ble det 18. april 2008 oppnevnt et utvalg til å revidere kredittkjøpsloven og foreslå endringer i finansavtaleloven mv. og herunder foreslå nødvendige endringer i norsk rett som følge av direktivet. Utvalget har frist 1. mai 2009 for å fremlegge sin utredning. Ettersom direktivet krever lovendring, vil beslutningen i EØS-komiteen bli tatt med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103. Justisdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 18

19 -LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold Kapittel II Fôrvarer L 0038 Kommisjonsdirektiv 2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeidelse av en liste som viser bruksområdet for fôr med særlige ernæringsformål (vedlegg I kap II LMD gr2) Sammendrag og innhold Rettsakten innebærer ingen materielle endringer, men er en kodifisering av flere tidligere gitte EU-direktiv. Direktivene som denne rettsakten opphever er følgende direktiv: 1994/39/EF, 1995/95/EF, 2002/1/EF og 2008/4/EF. Samtlige av direktivene er tatt inn i EØS-avtalen, bortsett fra direktiv 2008/4/EF. Kodifiseringen begrunnes ut fra rasjonelle hensyn. Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på dette området finnes i rådsdirektiv 1993/74/EØF av 13. september 1993 om fôr med særlige ernæringsformål artikkel 6, bokstav a. Denne rettsakten bestemmer at det skal utarbeides en positivliste over bruksområdene for fôr med særlige ernæringsformål. Denne listen skal inneholde opplysninger om nøyaktig bruksområde. Det vil si særlige ernæringsformål, vesentlige ernæringsegenskaper, merkeangivelser og der hvor det er EØS-relevant med særskilt merking. Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr om fôrvarer. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel R 1500 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2007 av 18. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av enzympreparatet Ronozyme (6-fytase EC ) (vedlegg I kap II LMD gr2) Sammendrag og innhold Forordning (EF) nr. 1500/2007 omhandler tilsetningsstoffet Ronozyme (6 fytase EC ). Dette tilsetningsstoffet omsettes i fast og flytende form med handelsnavn Bio-Feed Fytase CT2X/Ronozyme P5000 (CT) og Bio Feed Fytase L 4x/Ronozyme p20000(l). Det er et zooteknisk tilsettingsstoff, tilhørende den funksjonelle gruppen "Fordøyelsesfremmende stoffer". Produktet er tidligere gitt permanent godkjenning til slaktekylling, verpehøns, slaktekalkun, smågris, slaktegris og purke, se forordning (EF) nr. 255/2005. Produktet er også midlertidig godkjent til laksefisk, se forordning (EF) nr. 521/2005. Bruken utvides nå til and for en periode på 10 år. 19

20 EFSA konkluderte i sin vurdering den 10. juli 2007 at Ronozyme ikke har noen uheldige virkninger verken på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Produktet skal brukes i blandinger med mer enn 0,25% fytinbundet fosfor. Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsettingsstoffer i fôr, artikkkel 9 punkt 2. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen gjøres i vedlegg II i forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet e og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel R 1501 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1501/2007 av 18. desember 2007 om godkjenning av en ny bruk av enzympreparatet endo-1,4 -beta-xylanase EC (Safizyme X) som tilsettingsstoff i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD gr2) Sammendrag og innhold Rettsakten, forordning (EF) nr. 1501/2007, omhandler tilsettingsstoffet Safizyme X, 4a1613. Dette tilsetningsstoffet er tidligere gitt permanent godkjenning for bruk til slaktekylling, se forordning (EF) nr. 1453/2004, slaktekalkun, se forordning (EF) nr. 943/2005, verpehøns, se forordning (EF) nr. 1810/2005. I tillegg er det godkjent til avvendt smågris i 10 år, se forordning (EF) nr. 497/2007. Produktet er klassifisert som "Zooteknisk tilsetningsstoff" under den funksjonelle gruppen"fordøyelsesfremmende stoffer". Bruksområdet søkes nå utvidet for bruk til and i dietter som inneholder mye ikke stivelsesholdige polysakkarider (hovedsakelig arabinoxylaner). Det er angitt analysemetode med henvisning til EU-referanselaboratorium. EFSA har kommet med en vurdering den 10. juli 2007, hvor de uttaler at Safizyme X ikke har noen uheldig innvirkning på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsettingsstoffer i fôr, artikkel 9 punkt 2. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen gjøres i vedlegg II i forskriften. Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 20

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 10 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003

Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Dokument nr. 17 (2002-2003) Innstilling til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt av Presidentskapet 9. januar 2003 Avgitt 5. juni 2003 Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument

Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Deloitte ifokus Desember 2009 Utskriftsvennlig PDF Alle artikler i et dokument Artiklene i dette dokumentet presenteres i ren tekst og kan dermed være begrenset med tanke på illustrasjoner og linker. For

Detaljer

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer