NOU Norges offentlige utredninger 2005:14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2005:14"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2005:14 Pà rett kjol Ny skipssikkerhetslovgivning Utredning fra Skipssikkerhetsutvalget oppnevnt ved kgl.res. 24. oktober Avgitt til Naerings- og handelsdepartementet 30. juni Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2005

2 Innhold 1 Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid Oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat Bakgrunn for revisjonen Utvalgets arbeid Sammendrag av utvalgets utredning Innledning Oppnevning og sammendrag (kapittel 1 og 2) Norskregelverk,faktisk bakgrunn og tilsyn (kapittel 3) Internasjonalt regelverk (kapittel 4) Fremmed rett (kapittel 5) Utvalgets alminnelige overveielser (kapittel 6) Naermere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) Lovens kapittel 1 Innledende bestemmelser Lovens kapittel 2 Rederiets plikter Sikkerhetsstyring Lovens kapittel 3 Tekniskog operativ sikkerhet Lovens kapittel Personlig sikkerhet Lovens kapittel Miljomessig sikkerhet Lovens kapittel 6 Sikkerhets- og terrorberedskap Lovens kapittel 7 Tilsyn Lovens kapittel 8 Forvaltningstiltak Lovens kapittel 9 Overtredelses gebyr Lovens kapittel 10 Straffansvar Lovens kapittel vrige bestemmelser Administrative og okonomiske konsekvenser Lovutkast Norsk regelverk, faktisk bakgrunn og tilsyn Innledning Faktisk bakgrunn Den norske flàten De norske skipsregistrene Sammensetning av den norske flàten 21 Offshore 22 Sysselsatte pà norske skip og flyttbare innretninger 22 Sjoulykker med norske fartoy 22 Innledning 22 Sjoulykker med lasteskip 23 Sjoulykker med passasjerskip 23 Sjoulykker med fiskefartey 23 Sjoulykker pà flyttbare innretninger i Naermere om àrsakene til sjoulykkene 23 Personulykker pà norske fartey 24 Fritidsbàtulykker 24 Forurensning som folge av sjoulykker 24 Generell ulykkesstatistikk 24 Utenlandske skip i norsk farvann Dagens regelverk 25 Innledning 25 Formelle lover pà omràdet 25 Sjodyktighetsloven 25 Sertifiseringsloven 25 Monstringsloven 25 Farteymàlingsloven 26 Arbeids- og hviletidsloven 26 Luftputefarteyloven 26 Lover med tilstetende grenseflater. 26 Sjoloven 26 Sjomannsloven 27 Petroleumsloven 27 Arbeidsmiljoloven 27 Fritids- og smàbàtloven 27 Produktkontrolloven 28 Forurensningsloven 28 Svalbardmiljeloven 28 Straffeloven 28 NIS-loven 28 Containerloven 29 Matloven 29 Havne- og farvannsloven 29 Forskriftsverket pà omràdet 29 Oversikt 29 Hjemmelslov 30 Myndighet til à gi forskrifter 30 Forskriftenes internasjonale karakter 30 Opprydding av forskriftsverket 30

3 3.4 Gjennomgang av sjodyktighetsloven Sjodyktighetslovens tilblivelse Oversikt over sjodyktighetslovens oppbygning og innhold Sjodyktighetsloven kapittel Om kontroll i alminnelighet Sjodyktighetsloven kapittel Om tilsynet Sjodyktighetsloven kapittel Om undersokelser i anledning av sjoulykker m.v Sjedyktighetsloven kapittel Om besiktelse og tilbakeholdelse Sjedyktighetsloven kapittel Spesielle bestemmelser Sjodyktighetsloven kapittel 6 Lastens mengde, beskaffenhet, stuing og forsyning Sjodyktighetsloven kapittel Mannskapet og dets arbeidstid Sjodyktighetsloven kapittel 8 Kontroll med passasjerskip Sjodyktighetsloven kapittel Skipsforerens og rederens ansvar Sjodyktighetsloven kapittel Forskjellige bestemmelser Sjodyktighetsloven kapittel Om forurensning fra skip Karakteristisketrekkved sjodyktighetsloven Innledning Lovens fleksibilitet i forhold til tilsynsordninger Lovens detaljeringsgrad Lovens balanse Lovens alder Lovens spràk Lovens struktur Lovens reaksjonsmuligheter Lovens ansvarsfordeling Naermere om sjodyktighetslovens anvendelsesomràde Sjodyktighetsloven Sjodyktighetslovens anvendelse 4.3 pàsvalbard Oppfolgning av rapport om sjosikker-heten i farvannene rundt Svalbard Dagens tilsynsordninger Sjodyktighetslovens regler om tilsynet Sjofartsdirektoratet som tilsyns organ Klassifikasjonsselskaper som tilsynsorgan Internasjonale regler om delegasjon av tilsyn til klassifikasjonsselskaper 39 Godkjente private foretak som tilsynsorgan 40 Sjofartsdirektoratets kontroll 40 Innledning 40 Naermere om skillet mellom direkte og overordnet kontroll 40 Naermere om kontroll av fartey og flyttbare innretninger 41 Sjofartsdirektoratets kontroll med klassifikasjonsselskap og godkjente foretak 43 Kontroll av sjofolk 44 Kontroll av miljo 44 Klassifikasjonsselskapenes eget arbeid utenfor det offentlige regelverk 44 Internasjonalt regelverk 45 Innledning 45 IMO - International Maritime Organization 45 Historikk og organisasjon 45 Regelverksarbeid i IMO 46 Sentrale IMO-konvensjoner 47 SOLAS - The Safety of Life at Sea Convention 47 ISM-koden 50 ISPS-koden 51 MARPOL - The International Convention for thè Prevention of Pollution from Ships 51 Andre av IMOs miljokonvensjoner.. 53 STCW -The Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers 54 Lastelinjekonvensjonen - The Load Lines Convention 55 COLREG - The Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea 55 Tonnage - The International Convention on Tonnage Measurement of Ships 56 ILO - International Labour Organisation 56 Historikk og organisasjon 56 ILOs regelverk 56 EU - Den europeiske Union 57 Utviklingen av sjosikkerhetsarbeidet i EU 57 Sentrale forordninger og direktiver. 58 EU-regelverk om sikkerhetsstyringssystem 58 EU-regelverk om teknisk og operativ sikkerhet 58 EU-regelverk om personlig sikkerhet 58

4 EU-regelverk om miljemessig sikkerhet EU-regelverk om sikkerhets- og terrorberedskap EU-regelverk om tilsyn Forholdet melloni EUs regelverk og norsk rett EMSA - European Maritime SafetyAgency Bakgrunn Organisasjon Oppgaver Andre konvensjoner og folkerettslige avtaler Havrettskonvensjonen ParisMOU OSPAR-konvensjonen Basel-konvensjonen Nordiskrett Danmark Innledning Lovens anvendelsesomràde Naermere om tilsyn Naermere om forvaltningsmessige reaksjoner Naermere om straff Naermere om arbeidsmiljo Lovombeskyttelseafhavmiljo Sverige Innledning Lovens anvendelsesomràde Naermere om tilsyn Nsermere om forvaltningsmessige reaksjoner Naermere om straff Naermere om arbeidsmiljo Lag om àtgarder mot fororening 6.5 frànfartyg Finland Utvalgets overveielser Innledning. Opplegg Siktemàl: En ny og fullstendig skipssikkerhetslov Utgangspunktet Loven bor dekke alle sporsmàl som knytter seg til skipssikkerhet De omràder sjodyktighetsloven regulerer bor viderefores i skips sikkerhetsloven Lover som helt bor inkorporeres i skipssikkerhetsloven og dermed oppheves Lov 19. juni 1964 nr. 20 om màling av fartoyer 71 Lov 17. juni 1966 nr. 2 om luftputefartoyer 71 Lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger pà norske skip, borefartoy og andre flyttbare innretninger i sjoen 71 Lov 18. juni 1971 nr. 90 om monstring av arbeidstakere pà skip 71 Lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden pà skip 72 Sjomannsloven av 30. mai 1975 nr Sjoloven 72 Straffeloven 73 Fritids- og smàbàtloven 73 Containerloven 73 Matloven 73 Lovutkastets oppbygging og struktur 74 Lovutkastets hovedstruktur 74 Lovbestemmelsene: Form, funksjonskrav og dynamikk 74 Forholdet melloni lov og forskrifter 75 Forholdet til internasjonale regler. Saerlig om EU-forordninger 76 Behovet for definisjoner 77 Terminologi 77 Lovens virkeomràde 78 Lovens anvendelse pà mindre skip.. 78 Fritidsbàter 78 Mindre skip i naeringsvirksomhet Lovens anvendelse pà flyttbare innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten 79 Lovens anvendelse pà flytende innretninger 81 Lovens anvendelse pà utenlandske skip Sikkerhetsstyring 82 Generelt om sikkerhetsstyring og sikkerhetsstvringssystemer Sikkerhetsstyring i skipsfarten 83 Utvalgets mandat og overveielser om sikkerhetsstyring og direkte myndighetskontroll 85 Bor begrepet sjodyktighet viderefores i skipssikkerhetsloven? 86 Hvem som har plikter i henhold til loven (pliktsubjekt) 88 Pliktsubjektet etter sjodyktighetsloven 88 Rederiet ma vaere det sentrale pliktsubjektet 89 Forholdet melloni rederiet, skipsforeren og andre som har sitt arbeid om bord 89

5 6.7.4 Pliktbeskrivelsene: Nivà og innhold «Pàse»-plikten «Sorge for»-plikten «Medvirke til»-plikten Lovtekniske sporsmàl Tilsyn og tilsynsorganer Tilsynsorganer Delegasjon av tilsyn og tilsynsmyndighet Gjennomforingen av tilsynet Tilsyn med utenlandske skip (havnestatskontroll) Tilsyn med sjofolk Reaksjonsformer Innledning Forvaltningstiltak Administrative sanksjoner Generelt om administrative sanksjoner Naermere omovertredelsesgebyr Heggelse av administrativ sanksjon for foretak Svensk lovs regler om «vattenforureningsavgift» Administrativ sanksjon og forholdet til Grunnloven Administrativ sanksjon og forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, dobbeltstraffproblemet Naermere om skipssikkerhetsloven Utk kap 1 Innledende bestemmelser Oversiktoverinnholdetikapitlet Utvalgets alminnelige overveielser Formai Lovens saklige virkeomràde Lovens geografiske virkeomràde Merknader til de enkelte lovbestemmelsene Til 1-1 Lovens formai Til 1-2 Lovens saklige virkeomràde Til 1-3 Lovens geografiske virkeomràde Utkkap2Rederietsplikter. Sikkerhetsstyring Oversiktoverinnholdetavkapitlet Utvalgets alminnelige overveielser Sikkerhetsstyring Pliktsubjekter etter skipssikkerhetsloven Rederi-begrepet Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet 106 Til 2-1 Rederi 106 Til 2-2 Rederiets alminnelige plikter 107 Til 2-3 Rederiets plikt til à etablere, gjennomfore og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem 108 Til 2-4 Medvirkningsplikt for skipsforer og andre som har sitt arbeid om bord 110 Utkkap3Tekniskog operativ sikkerhet Ili Oversikt over innholdet i kapitlet Ili Utvalgets alminnelige overveielser.. Ili Oppbyggingen av kapitlet Ili Forholdet til sjodyktighetsloven, saerlig 2 Ili Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet 112 Til 3-1 Teknisk sikkerhet 112 Til 3-2 Màling av skip 113 Til 3-3 Drift og vedlikehold 114 Til 3-4 Last og ballast 114 Til 3-5 Sertifikater 115 Til 3-6 Navigering 116 Til 3-7 Bemanning og vakthold 117 Til 3-8 Kvalifikasjonskrav og personlige sertifikater 117 Til 3-9 Helsekrav 119 Til 3-10 Minstealder 119 Til 3-11 Skipsforerens plikter etter dette kapittel 120 Til 3-12 Plikter etter dette kapittel for andre som har sitt arbeid om bord 122 Utk kap 4 Personlig sikkerhet 123 Oversikt over innholdet i kapitlet 123 Utvalgets alminnelige overveielser Bakgrunnen for kapitlet 123 Dagens regler om sikkerhet og arbeidsmiljo pà skip 124 Utvalgets forslag til sikkerhetsregler for de som arbeider om bord 124 Naermere om arbeidstiden og hviletiden pà skip 124 Om forholdet til matloven 125 Naermere om behandling av syke og skadede pà skip 125 Om verneombud og samarbeidsorgan for helse-, miljo- og sikkerhetssporsmàl 125 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Sikkerhetsinnretninger og utstyr Tilrettelegging og utforing av arbeid om bord 127

6 Til 4-3 Arbeidstid Til 7-6 Bistandsplikt Til 4-4 Hviletid Til 7-7 Melde- og Til 4-5 Bo- og fritidsmiljo 129 rapporteringsplikt Til 4-6 Kosthold og drikkevann Til 7-8 Gebyrer Til 4-7 Legemidler og behandling 7.8 Utk kap 8 Forvaltningstiltak 150 av syke Oversikt over innholdet i kapitlet Til 4-8 Verneombud og Utvalgets alminnelige overveielser samarbeidsorgan for helse-, Innfering av nye reaksjonsmidler miljo- og sikkerhetssporsmàl Vìdereforing av dagens Til 4-9 Skipsforerens plikter reaksjonsmidler 151 etter dette kapittel Merknader til de enkelte Til 4-10 Plikter etter dette kapittel bestemmelsene i lovutkastet 151 for andre som har sitt arbeid om Til 8-1 Pàlegg om tiltak 151 bord Til 8-2Tvangsmulkt Utk kap 5 Miljomessig sikkerhet Til 8-3 Tilbaketrekking av Oversikt over innholdet i kapitlet sertifikater Utvalgets alminnelige overveielser Til 8-4 Tvangstiltak overfor skip Merknader til de enkelte Til 8-5 Nektelse av adgang til bestemmelsene i lovutkastet 134 norsk sjoterritorium Til 5-1 Forbud mot forurensning Utk kap 9 Administrative sanksjoner Til 5-2Tekniskmiljosikkerhet Oversikt over innholdet i kapitlet Til 5-3 Drift av skipet Utvalgets alminnelige overveielser TU 54 Beredskap og rapportering Administrative sanksjoner TU 5-5 Levering av skadelige Naermere om overtredelsesgebyr stoffer til mottaksanlegg 137 etter skipssikkerhetsloven Til 5-6 Skip som skal tas Merknader til de enkelte endelig ut av drift 137 bestemmelser Til 5-7 Skipsforerens plikter Til 9-1 Overtredelsesgebyr 155 etter dette kapittel lìl 9-2 Inndrivelse av overtredelsesgebyr Til 5-8 Plikter etter dette kapittel for [og foretakssanksjon] 157 andre som har sitt arbeid om bord Utk kap 10 Straffansvar Utkkap6Sikkerhets-og Oversikt over innholdet i kapitlet terrorberedskap Utvalgets alminnelige overveielser Oversikt over innholdet av kapitlet Gjeldende rett Utvalgets alminnelige overveielser Overtredelser av straffeloven Faktisk og rettslig bakgrunn. ISPSkoden i praksis 158 og EU Forordning 725/ Flytting av straffebestemmelser fra Naermere om rettstilstanden i straffeloven til saerlovgivningen 158 Norge Straffebud i ny straffelov som vii Terminologi 141 kunne angà sjofartsforhold Merknader til de enkelte Forholdet til straffelovens bestemmelsene i lovutkastet 141 bestemmelser om sjofartsforhold Til 6-1 Forebyggende tiltak Gjennomgang av straffebud mot angrep mv. pà skip 141 som berores av utkast til Til 6-2 Bruk av maktmidler 142 ny skipssikkerhetslov Utk kap 7 Tilsyn Gjennomgang av straffebud Oversikt over innholdet i kapitlet som ikke berores av utkast til Utvalgets alminnelige overveielser skipssikkerhetslov Merknader til de enkelte Straffebud om sjofartsforhold bestemmelsene i lovutkastet 144 som ikke dekkes av straffeloven Til 7-1 Tilsynsmyndighet Prinsipper for kriminalisering Til 7-2 Tilsyn med rederiets Utvalgets oppfolgning av prinsipper sikkerhetsstyringssystem 145 og hensyn bak kriminalisering Til 7-3 Besiktelse Hvem bor straffes? Til 74 Tilsyn med Forholdet til foretaksstraff 167 utenlandske skip Naermere om uttrykket «pà vegne Til 7-5 Plikt til medvirkning m.v av rederiet», straffveddelegasjon.. 167

7 Naermere om skyldkravet Konsekvenser for Naermere omvesentlighetskravet Strafferammene Om overtredelse av forskrifter gitt i medholdav skipssikkerhetsloven Om medvirkningsansvaret i skipssikkerhetsloven Om «forsok» i skipssikkerhetsloven Straffekapitiets oppbygning Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Til 10-1 Bruddpà plikter knyttet til sikkerhetsstyringssystem Til 10-2 Brudd pà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-3 Skipsforers brudd pà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet Til 104 Bruddpà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet av 8.3 andre som har sitt arbeid om bord Til 10-5 Bruddpà plikter knyttet til personlig sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-6 Skipsforers brudd knyttet til personlig sikkerhet Til 10-7 Brudd pà plikter knyttet til miljomessig sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-8 Skipsforers brudd knyttet til miljomessig sikkerhet Til 10-9 Brudd pà plikter knyttet til miljomessig sikkerhet av andre 9.1 som har sitt arbeid om bord Til Brudd pà plikter 9.2 knyttet til forvaltningsvedtak Til Generelle bestemmelser Til Inndrivelse avbot eller foretaksstraff Utk kap 11 0vrige bestemmelser Oversikt over innholdet i kapitlet Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Til 11-1 Ikrafttreden Til 11-2 Opphevelse av og 9.9 endringer i andre lover Administrative og okonomiske 9.11 konsekvenser Innledning 187 Vedlegg 8.2 Administrative og okonomiske 1 konsekvenser for det offentlige myndighetsfordelingen 187 Konsekvenser i forhold til gjennomgang av regelverket 187 Konsekvenser ved omorganisering av tilsynet 188 Konsekvenser ved innforing av sikkerhetsstyringssystem 188 Konsekvenser i forhold til revisjon av klassifikasjonsselskaper og godkjente foretak 189 Konsekvenser for tilsynet med den enkelte sjomanns kvalifikasjoner og revisjon av utdanningsinstitusjoner. 189 Konsekvenser i forhold til kontroll med utenlandske skip 190 Konsekvenser ved eventuell delegering av sertifikatutstedelse Konsekvenser i forhold til reaksjonsmidler 190 Andre konsekvenser 191 Administrative og ekonomiske konsekvenser for naeringen 191 Konsekvenser som folge av krav om sikkerhetsstyringssystem 191 Konsekvenser som folge av regelverksforenkling 192 Konsekvenser for sjofolk i forhold til sertifikatutstedelse 192 Generelle konsekvenser 192 Oppsummering 192 Utkast til lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 193 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 193 Kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring 193 Kapittel 3 Teknisk og operativ sikkerhet 194 Kapittel 4 Personlig sikkerhet 196 Kapittel 5 Miìjomessig sikkerhet 198 Kapittel 6 Sikkerhets- og terrorberedskap 199 Kapittel 7 Tilsyn 199 Kapittel 8 Forvaltningstiltak 200 Kapittel 9 Administrative sanksjoner 201 Kapittel 10 Straffansvar 201 Kapittel 11 0vrige bestemmelser 203 Innholdsoversikt 207 Lovspeil 209

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Hvem kan seile sin egen sjø?

Hvem kan seile sin egen sjø? De siste årene har omfanget utenlandskregistrerte skip i norsk innenrikstrafikk økt betydelig. Dette er særlig skip registrert under såkalt bekvemmelighetsflagg. Mange av disse skipene kan være kontrollert

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn

Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A07017 Åpen RAPPORT - Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport Lillian Fjerdingen, Erik Jersin, Terje Skjønhals, Yngve Frøyen og Per Anders Engelsen SINTEF

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

NOU. Ny våpenlov. Norges offentlige utredninger 2011: 19. Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov NOU Norges offentlige utredninger 2011: 19 Ny våpenlov Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften)

Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften) Utkast til ny lospliktforskrift med sporede endringer Utkastet her er kun til informasjon og viser ny lospliktforskrift med utgangspunkt i gjeldende lospliktforskrift. Bestemmelser som er endret i forhold

Detaljer

Lov om Kystvakten (kystvaktloven).

Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Lov om Kystvakten (kystvaktloven). Dato LOV-1997-06-13-42 Departement Forsvarsdepartementet Sist endret LOV-2009-06-19-41 fra 01.01.2010, LOV-2009-06-19-100 fra 01.07.2009 Publisert Avd I 1997 Nr. 14 Ikrafttredelse

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgjør Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 17.

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer