NOU Norges offentlige utredninger 2005:14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2005:14"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2005:14 Pà rett kjol Ny skipssikkerhetslovgivning Utredning fra Skipssikkerhetsutvalget oppnevnt ved kgl.res. 24. oktober Avgitt til Naerings- og handelsdepartementet 30. juni Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2005

2 Innhold 1 Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid Oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat Bakgrunn for revisjonen Utvalgets arbeid Sammendrag av utvalgets utredning Innledning Oppnevning og sammendrag (kapittel 1 og 2) Norskregelverk,faktisk bakgrunn og tilsyn (kapittel 3) Internasjonalt regelverk (kapittel 4) Fremmed rett (kapittel 5) Utvalgets alminnelige overveielser (kapittel 6) Naermere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) Lovens kapittel 1 Innledende bestemmelser Lovens kapittel 2 Rederiets plikter Sikkerhetsstyring Lovens kapittel 3 Tekniskog operativ sikkerhet Lovens kapittel Personlig sikkerhet Lovens kapittel Miljomessig sikkerhet Lovens kapittel 6 Sikkerhets- og terrorberedskap Lovens kapittel 7 Tilsyn Lovens kapittel 8 Forvaltningstiltak Lovens kapittel 9 Overtredelses gebyr Lovens kapittel 10 Straffansvar Lovens kapittel vrige bestemmelser Administrative og okonomiske konsekvenser Lovutkast Norsk regelverk, faktisk bakgrunn og tilsyn Innledning Faktisk bakgrunn Den norske flàten De norske skipsregistrene Sammensetning av den norske flàten 21 Offshore 22 Sysselsatte pà norske skip og flyttbare innretninger 22 Sjoulykker med norske fartoy 22 Innledning 22 Sjoulykker med lasteskip 23 Sjoulykker med passasjerskip 23 Sjoulykker med fiskefartey 23 Sjoulykker pà flyttbare innretninger i Naermere om àrsakene til sjoulykkene 23 Personulykker pà norske fartey 24 Fritidsbàtulykker 24 Forurensning som folge av sjoulykker 24 Generell ulykkesstatistikk 24 Utenlandske skip i norsk farvann Dagens regelverk 25 Innledning 25 Formelle lover pà omràdet 25 Sjodyktighetsloven 25 Sertifiseringsloven 25 Monstringsloven 25 Farteymàlingsloven 26 Arbeids- og hviletidsloven 26 Luftputefarteyloven 26 Lover med tilstetende grenseflater. 26 Sjoloven 26 Sjomannsloven 27 Petroleumsloven 27 Arbeidsmiljoloven 27 Fritids- og smàbàtloven 27 Produktkontrolloven 28 Forurensningsloven 28 Svalbardmiljeloven 28 Straffeloven 28 NIS-loven 28 Containerloven 29 Matloven 29 Havne- og farvannsloven 29 Forskriftsverket pà omràdet 29 Oversikt 29 Hjemmelslov 30 Myndighet til à gi forskrifter 30 Forskriftenes internasjonale karakter 30 Opprydding av forskriftsverket 30

3 3.4 Gjennomgang av sjodyktighetsloven Sjodyktighetslovens tilblivelse Oversikt over sjodyktighetslovens oppbygning og innhold Sjodyktighetsloven kapittel Om kontroll i alminnelighet Sjodyktighetsloven kapittel Om tilsynet Sjodyktighetsloven kapittel Om undersokelser i anledning av sjoulykker m.v Sjedyktighetsloven kapittel Om besiktelse og tilbakeholdelse Sjedyktighetsloven kapittel Spesielle bestemmelser Sjodyktighetsloven kapittel 6 Lastens mengde, beskaffenhet, stuing og forsyning Sjodyktighetsloven kapittel Mannskapet og dets arbeidstid Sjodyktighetsloven kapittel 8 Kontroll med passasjerskip Sjodyktighetsloven kapittel Skipsforerens og rederens ansvar Sjodyktighetsloven kapittel Forskjellige bestemmelser Sjodyktighetsloven kapittel Om forurensning fra skip Karakteristisketrekkved sjodyktighetsloven Innledning Lovens fleksibilitet i forhold til tilsynsordninger Lovens detaljeringsgrad Lovens balanse Lovens alder Lovens spràk Lovens struktur Lovens reaksjonsmuligheter Lovens ansvarsfordeling Naermere om sjodyktighetslovens anvendelsesomràde Sjodyktighetsloven Sjodyktighetslovens anvendelse 4.3 pàsvalbard Oppfolgning av rapport om sjosikker-heten i farvannene rundt Svalbard Dagens tilsynsordninger Sjodyktighetslovens regler om tilsynet Sjofartsdirektoratet som tilsyns organ Klassifikasjonsselskaper som tilsynsorgan Internasjonale regler om delegasjon av tilsyn til klassifikasjonsselskaper 39 Godkjente private foretak som tilsynsorgan 40 Sjofartsdirektoratets kontroll 40 Innledning 40 Naermere om skillet mellom direkte og overordnet kontroll 40 Naermere om kontroll av fartey og flyttbare innretninger 41 Sjofartsdirektoratets kontroll med klassifikasjonsselskap og godkjente foretak 43 Kontroll av sjofolk 44 Kontroll av miljo 44 Klassifikasjonsselskapenes eget arbeid utenfor det offentlige regelverk 44 Internasjonalt regelverk 45 Innledning 45 IMO - International Maritime Organization 45 Historikk og organisasjon 45 Regelverksarbeid i IMO 46 Sentrale IMO-konvensjoner 47 SOLAS - The Safety of Life at Sea Convention 47 ISM-koden 50 ISPS-koden 51 MARPOL - The International Convention for thè Prevention of Pollution from Ships 51 Andre av IMOs miljokonvensjoner.. 53 STCW -The Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers 54 Lastelinjekonvensjonen - The Load Lines Convention 55 COLREG - The Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea 55 Tonnage - The International Convention on Tonnage Measurement of Ships 56 ILO - International Labour Organisation 56 Historikk og organisasjon 56 ILOs regelverk 56 EU - Den europeiske Union 57 Utviklingen av sjosikkerhetsarbeidet i EU 57 Sentrale forordninger og direktiver. 58 EU-regelverk om sikkerhetsstyringssystem 58 EU-regelverk om teknisk og operativ sikkerhet 58 EU-regelverk om personlig sikkerhet 58

4 EU-regelverk om miljemessig sikkerhet EU-regelverk om sikkerhets- og terrorberedskap EU-regelverk om tilsyn Forholdet melloni EUs regelverk og norsk rett EMSA - European Maritime SafetyAgency Bakgrunn Organisasjon Oppgaver Andre konvensjoner og folkerettslige avtaler Havrettskonvensjonen ParisMOU OSPAR-konvensjonen Basel-konvensjonen Nordiskrett Danmark Innledning Lovens anvendelsesomràde Naermere om tilsyn Naermere om forvaltningsmessige reaksjoner Naermere om straff Naermere om arbeidsmiljo Lovombeskyttelseafhavmiljo Sverige Innledning Lovens anvendelsesomràde Naermere om tilsyn Nsermere om forvaltningsmessige reaksjoner Naermere om straff Naermere om arbeidsmiljo Lag om àtgarder mot fororening 6.5 frànfartyg Finland Utvalgets overveielser Innledning. Opplegg Siktemàl: En ny og fullstendig skipssikkerhetslov Utgangspunktet Loven bor dekke alle sporsmàl som knytter seg til skipssikkerhet De omràder sjodyktighetsloven regulerer bor viderefores i skips sikkerhetsloven Lover som helt bor inkorporeres i skipssikkerhetsloven og dermed oppheves Lov 19. juni 1964 nr. 20 om màling av fartoyer 71 Lov 17. juni 1966 nr. 2 om luftputefartoyer 71 Lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger pà norske skip, borefartoy og andre flyttbare innretninger i sjoen 71 Lov 18. juni 1971 nr. 90 om monstring av arbeidstakere pà skip 71 Lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden pà skip 72 Sjomannsloven av 30. mai 1975 nr Sjoloven 72 Straffeloven 73 Fritids- og smàbàtloven 73 Containerloven 73 Matloven 73 Lovutkastets oppbygging og struktur 74 Lovutkastets hovedstruktur 74 Lovbestemmelsene: Form, funksjonskrav og dynamikk 74 Forholdet melloni lov og forskrifter 75 Forholdet til internasjonale regler. Saerlig om EU-forordninger 76 Behovet for definisjoner 77 Terminologi 77 Lovens virkeomràde 78 Lovens anvendelse pà mindre skip.. 78 Fritidsbàter 78 Mindre skip i naeringsvirksomhet Lovens anvendelse pà flyttbare innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten 79 Lovens anvendelse pà flytende innretninger 81 Lovens anvendelse pà utenlandske skip Sikkerhetsstyring 82 Generelt om sikkerhetsstyring og sikkerhetsstvringssystemer Sikkerhetsstyring i skipsfarten 83 Utvalgets mandat og overveielser om sikkerhetsstyring og direkte myndighetskontroll 85 Bor begrepet sjodyktighet viderefores i skipssikkerhetsloven? 86 Hvem som har plikter i henhold til loven (pliktsubjekt) 88 Pliktsubjektet etter sjodyktighetsloven 88 Rederiet ma vaere det sentrale pliktsubjektet 89 Forholdet melloni rederiet, skipsforeren og andre som har sitt arbeid om bord 89

5 6.7.4 Pliktbeskrivelsene: Nivà og innhold «Pàse»-plikten «Sorge for»-plikten «Medvirke til»-plikten Lovtekniske sporsmàl Tilsyn og tilsynsorganer Tilsynsorganer Delegasjon av tilsyn og tilsynsmyndighet Gjennomforingen av tilsynet Tilsyn med utenlandske skip (havnestatskontroll) Tilsyn med sjofolk Reaksjonsformer Innledning Forvaltningstiltak Administrative sanksjoner Generelt om administrative sanksjoner Naermere omovertredelsesgebyr Heggelse av administrativ sanksjon for foretak Svensk lovs regler om «vattenforureningsavgift» Administrativ sanksjon og forholdet til Grunnloven Administrativ sanksjon og forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, dobbeltstraffproblemet Naermere om skipssikkerhetsloven Utk kap 1 Innledende bestemmelser Oversiktoverinnholdetikapitlet Utvalgets alminnelige overveielser Formai Lovens saklige virkeomràde Lovens geografiske virkeomràde Merknader til de enkelte lovbestemmelsene Til 1-1 Lovens formai Til 1-2 Lovens saklige virkeomràde Til 1-3 Lovens geografiske virkeomràde Utkkap2Rederietsplikter. Sikkerhetsstyring Oversiktoverinnholdetavkapitlet Utvalgets alminnelige overveielser Sikkerhetsstyring Pliktsubjekter etter skipssikkerhetsloven Rederi-begrepet Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet 106 Til 2-1 Rederi 106 Til 2-2 Rederiets alminnelige plikter 107 Til 2-3 Rederiets plikt til à etablere, gjennomfore og videreutvikle et sikkerhetsstyringssystem 108 Til 2-4 Medvirkningsplikt for skipsforer og andre som har sitt arbeid om bord 110 Utkkap3Tekniskog operativ sikkerhet Ili Oversikt over innholdet i kapitlet Ili Utvalgets alminnelige overveielser.. Ili Oppbyggingen av kapitlet Ili Forholdet til sjodyktighetsloven, saerlig 2 Ili Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet 112 Til 3-1 Teknisk sikkerhet 112 Til 3-2 Màling av skip 113 Til 3-3 Drift og vedlikehold 114 Til 3-4 Last og ballast 114 Til 3-5 Sertifikater 115 Til 3-6 Navigering 116 Til 3-7 Bemanning og vakthold 117 Til 3-8 Kvalifikasjonskrav og personlige sertifikater 117 Til 3-9 Helsekrav 119 Til 3-10 Minstealder 119 Til 3-11 Skipsforerens plikter etter dette kapittel 120 Til 3-12 Plikter etter dette kapittel for andre som har sitt arbeid om bord 122 Utk kap 4 Personlig sikkerhet 123 Oversikt over innholdet i kapitlet 123 Utvalgets alminnelige overveielser Bakgrunnen for kapitlet 123 Dagens regler om sikkerhet og arbeidsmiljo pà skip 124 Utvalgets forslag til sikkerhetsregler for de som arbeider om bord 124 Naermere om arbeidstiden og hviletiden pà skip 124 Om forholdet til matloven 125 Naermere om behandling av syke og skadede pà skip 125 Om verneombud og samarbeidsorgan for helse-, miljo- og sikkerhetssporsmàl 125 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Sikkerhetsinnretninger og utstyr Tilrettelegging og utforing av arbeid om bord 127

6 Til 4-3 Arbeidstid Til 7-6 Bistandsplikt Til 4-4 Hviletid Til 7-7 Melde- og Til 4-5 Bo- og fritidsmiljo 129 rapporteringsplikt Til 4-6 Kosthold og drikkevann Til 7-8 Gebyrer Til 4-7 Legemidler og behandling 7.8 Utk kap 8 Forvaltningstiltak 150 av syke Oversikt over innholdet i kapitlet Til 4-8 Verneombud og Utvalgets alminnelige overveielser samarbeidsorgan for helse-, Innfering av nye reaksjonsmidler miljo- og sikkerhetssporsmàl Vìdereforing av dagens Til 4-9 Skipsforerens plikter reaksjonsmidler 151 etter dette kapittel Merknader til de enkelte Til 4-10 Plikter etter dette kapittel bestemmelsene i lovutkastet 151 for andre som har sitt arbeid om Til 8-1 Pàlegg om tiltak 151 bord Til 8-2Tvangsmulkt Utk kap 5 Miljomessig sikkerhet Til 8-3 Tilbaketrekking av Oversikt over innholdet i kapitlet sertifikater Utvalgets alminnelige overveielser Til 8-4 Tvangstiltak overfor skip Merknader til de enkelte Til 8-5 Nektelse av adgang til bestemmelsene i lovutkastet 134 norsk sjoterritorium Til 5-1 Forbud mot forurensning Utk kap 9 Administrative sanksjoner Til 5-2Tekniskmiljosikkerhet Oversikt over innholdet i kapitlet Til 5-3 Drift av skipet Utvalgets alminnelige overveielser TU 54 Beredskap og rapportering Administrative sanksjoner TU 5-5 Levering av skadelige Naermere om overtredelsesgebyr stoffer til mottaksanlegg 137 etter skipssikkerhetsloven Til 5-6 Skip som skal tas Merknader til de enkelte endelig ut av drift 137 bestemmelser Til 5-7 Skipsforerens plikter Til 9-1 Overtredelsesgebyr 155 etter dette kapittel lìl 9-2 Inndrivelse av overtredelsesgebyr Til 5-8 Plikter etter dette kapittel for [og foretakssanksjon] 157 andre som har sitt arbeid om bord Utk kap 10 Straffansvar Utkkap6Sikkerhets-og Oversikt over innholdet i kapitlet terrorberedskap Utvalgets alminnelige overveielser Oversikt over innholdet av kapitlet Gjeldende rett Utvalgets alminnelige overveielser Overtredelser av straffeloven Faktisk og rettslig bakgrunn. ISPSkoden i praksis 158 og EU Forordning 725/ Flytting av straffebestemmelser fra Naermere om rettstilstanden i straffeloven til saerlovgivningen 158 Norge Straffebud i ny straffelov som vii Terminologi 141 kunne angà sjofartsforhold Merknader til de enkelte Forholdet til straffelovens bestemmelsene i lovutkastet 141 bestemmelser om sjofartsforhold Til 6-1 Forebyggende tiltak Gjennomgang av straffebud mot angrep mv. pà skip 141 som berores av utkast til Til 6-2 Bruk av maktmidler 142 ny skipssikkerhetslov Utk kap 7 Tilsyn Gjennomgang av straffebud Oversikt over innholdet i kapitlet som ikke berores av utkast til Utvalgets alminnelige overveielser skipssikkerhetslov Merknader til de enkelte Straffebud om sjofartsforhold bestemmelsene i lovutkastet 144 som ikke dekkes av straffeloven Til 7-1 Tilsynsmyndighet Prinsipper for kriminalisering Til 7-2 Tilsyn med rederiets Utvalgets oppfolgning av prinsipper sikkerhetsstyringssystem 145 og hensyn bak kriminalisering Til 7-3 Besiktelse Hvem bor straffes? Til 74 Tilsyn med Forholdet til foretaksstraff 167 utenlandske skip Naermere om uttrykket «pà vegne Til 7-5 Plikt til medvirkning m.v av rederiet», straffveddelegasjon.. 167

7 Naermere om skyldkravet Konsekvenser for Naermere omvesentlighetskravet Strafferammene Om overtredelse av forskrifter gitt i medholdav skipssikkerhetsloven Om medvirkningsansvaret i skipssikkerhetsloven Om «forsok» i skipssikkerhetsloven Straffekapitiets oppbygning Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Til 10-1 Bruddpà plikter knyttet til sikkerhetsstyringssystem Til 10-2 Brudd pà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-3 Skipsforers brudd pà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet Til 104 Bruddpà plikter knyttet til teknisk og operativ sikkerhet av 8.3 andre som har sitt arbeid om bord Til 10-5 Bruddpà plikter knyttet til personlig sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-6 Skipsforers brudd knyttet til personlig sikkerhet Til 10-7 Brudd pà plikter knyttet til miljomessig sikkerhet av den som opptrer pà vegne av rederiet Til 10-8 Skipsforers brudd knyttet til miljomessig sikkerhet Til 10-9 Brudd pà plikter knyttet til miljomessig sikkerhet av andre 9.1 som har sitt arbeid om bord Til Brudd pà plikter 9.2 knyttet til forvaltningsvedtak Til Generelle bestemmelser Til Inndrivelse avbot eller foretaksstraff Utk kap 11 0vrige bestemmelser Oversikt over innholdet i kapitlet Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet Til 11-1 Ikrafttreden Til 11-2 Opphevelse av og 9.9 endringer i andre lover Administrative og okonomiske 9.11 konsekvenser Innledning 187 Vedlegg 8.2 Administrative og okonomiske 1 konsekvenser for det offentlige myndighetsfordelingen 187 Konsekvenser i forhold til gjennomgang av regelverket 187 Konsekvenser ved omorganisering av tilsynet 188 Konsekvenser ved innforing av sikkerhetsstyringssystem 188 Konsekvenser i forhold til revisjon av klassifikasjonsselskaper og godkjente foretak 189 Konsekvenser for tilsynet med den enkelte sjomanns kvalifikasjoner og revisjon av utdanningsinstitusjoner. 189 Konsekvenser i forhold til kontroll med utenlandske skip 190 Konsekvenser ved eventuell delegering av sertifikatutstedelse Konsekvenser i forhold til reaksjonsmidler 190 Andre konsekvenser 191 Administrative og ekonomiske konsekvenser for naeringen 191 Konsekvenser som folge av krav om sikkerhetsstyringssystem 191 Konsekvenser som folge av regelverksforenkling 192 Konsekvenser for sjofolk i forhold til sertifikatutstedelse 192 Generelle konsekvenser 192 Oppsummering 192 Utkast til lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 193 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 193 Kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring 193 Kapittel 3 Teknisk og operativ sikkerhet 194 Kapittel 4 Personlig sikkerhet 196 Kapittel 5 Miìjomessig sikkerhet 198 Kapittel 6 Sikkerhets- og terrorberedskap 199 Kapittel 7 Tilsyn 199 Kapittel 8 Forvaltningstiltak 200 Kapittel 9 Administrative sanksjoner 201 Kapittel 10 Straffansvar 201 Kapittel 11 0vrige bestemmelser 203 Innholdsoversikt 207 Lovspeil 209

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 14

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 14 På rett kjøl Ny skipssikkerhetslovgivning Utredning fra Skipssikkerhetsutvalget oppnevnt ved kgl.res. 24. oktober 2003. Avgitt til Nærings og handelsdepartementet

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

LOV nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

LOV nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). LOV 2007-02-16 nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). DATO: LOV-2007-02-16-9 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 2 IKRAFTTREDELSE: 2007-07-01, 2008-07-01

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 22 Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18......................................

Detaljer

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Dato LOV-2007-02-16-9 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2014-05-09-16 Publisert I 2007 hefte 2 Ikrafttredelse 01.07.2007, 01.07.2008

Detaljer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer Sjøfartsdirektoratet Haugesund Organisasjonskart 2010 O. Akselsen Sjøfartsdirektør (198) S. Gude Ass Sjøfartsdirektør B.E.Pedersen Avd. direktør strategisk sikkerhet (S) (5) E.Fjon Avd.direktør kommunikasjon

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) 22. mai 1902 nr. 10..... 22 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Innledning Sjøfartsdirektoratet Skipssikkerhetsloven Sanksjonsmuligheter Samarbeid med politiet Flaggstatskontroll Eksklusiv jurisdiksjon over norske skip Unntak: havnestats- og kyststatsjurisdiksjon

Detaljer

Besl. O. nr. 54. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 54. Jf. Innst. O. nr. 35 ( ) og Ot.prp. nr. 87 ( )

Besl. O. nr. 54. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 54. Jf. Innst. O. nr. 35 ( ) og Ot.prp. nr. 87 ( ) Besl. O. nr. 54 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 54 Jf. Innst. O. nr. 35 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 87 (2005-2006) År 2007 den 1. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Krav, plikter, forventninger og press fra: Flaggstat Havnestat Charterer Klasseselskap Rederi

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN?

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Emmie Knudtzon Snincak LEGEKONTORET FOR SJØMENN BERGEN MARITIM TELEMEDISIN AS Legekontoret for sjømenn Bergen

Detaljer

NFAS - Regelverk og flaggstat

NFAS - Regelverk og flaggstat NFAS - Regelverk og flaggstat Olav Akselsen, sjøfartsdirektør Charles Holland Duell Leiar av US Patent and trademark office, sa i 1899: Everything that can be invented has been invented Auka miljø krav

Detaljer

ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren

ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren Arild Viddal juridisk seniorrådgiver, underavdeling for regelverk og avtaler 11.07.2017 1 ILO 188 - Arbeidsvilkår i fiskerisektoren ILO 188 ble fastsatt

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Innledning Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle de fleste reglene knyttet til miljømessig sikkerhet i en ny forskrift

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Innst. O. nr. 35. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 35. ( ) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 35 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 87 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) Innst. O. nr. 35

Detaljer

Fastsettelse av forskrift om havnestatskontroll

Fastsettelse av forskrift om havnestatskontroll Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 20-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres

Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres Hvordan utføres Risk Assessment (ICR) i dag og hvordan kan det forbedres Terje Rødahl Branch manager 21 years of seagoing experience, mainly Coastguard service as Commanding Officer: On scene coordinator,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008

Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008 Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref Vår ref Dato 200703997-9/TSU 07.02.2008 Sjøfartsdirektoratet - endelig tildelingsbrev for 2008 Nærings- og handelsdepartementet viser til budsjettforslaget

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

1. IMO International Maritime Organization

1. IMO International Maritime Organization Sist endret: 26-01-2015 1. IMO International Maritime Organization IMO ble opprettet i 1948 og er FNs sjøsikkerhetsorganisasjon. Med hovedkvarter i London, England har IMO som hovedoppgave å utvikle og

Detaljer

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 Regulation (EC) No. 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Sjekkliste for hviletid og bemanning

Sjekkliste for hviletid og bemanning Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? norske skip, 8, 9 og 10 Gjelder passasjerskip uansett størrelse og lasteskip med

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

MUF KONFERANSEN 2008

MUF KONFERANSEN 2008 MUF KONFERANSEN 2008 Dato: 24. 26. november 2008 Sted: M/S Color Magic SERTIFIKATFUNKSJONEN v/torill Overvåg Leirbekk SERTIFIKATFUNKSJONEN 1 Vi arbeider nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt: - STCW

Detaljer

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño

Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket. Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Maritim sikkehet i et internasjonalt perspektiv- EØS-regelverket Haugesund, 14 November 2017 IMA Transport Mila Varela Chouciño Oversikt Litt om ESA Litt om EØS-regelverket Litt om Norges implementering

Detaljer

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21. Nr. 31/151 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004 2007/EØS/31/36 av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005:10

NOU Norges offentlige utredninger 2005:10 NOU Norges offentlige utredninger 2005:10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser Havressursloven Havressurslovutvalgets utredning med lovforslag Utredning fra Havressurslovutvalget, oppnevnt

Detaljer

Problemet regulering av risiko

Problemet regulering av risiko Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

På flerbruksfartøy PÅ NORSK SOKKEL

På flerbruksfartøy PÅ NORSK SOKKEL På flerbruksfartøy PÅ NORSK SOKKEL Februar 2016 1 Innhold 1. Sammendrag og innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Overordnede betraktninger... 5 1.3 Definisjoner og typer flerbruksfartøy... 5 2. Flerbruksfartøy

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx. måned 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-2, 7-3, 7-4

Detaljer

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

KRIMINALISERING AV SJØFOLK? Vurdering av straffenivået etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet

KRIMINALISERING AV SJØFOLK? Vurdering av straffenivået etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet KRIMINALISERING AV SJØFOLK? Vurdering av straffenivået etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 718 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til

Detaljer

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Innhold 1. Hvilket regelverk eksisterer i dag 2. Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU "På rett kjøl" - ny sleipssikkerhetslovgivning. Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep 0030 OSLO. Høring - NOU På rett kjøl - ny sleipssikkerhetslovgivning. Nærings- og handelsdepartementet 30/11/2005 15:45 7D -> NHD NG.765 DØ1 JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres,eL Vår ref. Dato 2005032193 /1ilE 200506775 UA HBR 28.11.2005

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Utkast til lov om kosmetiske produkter

Utkast til lov om kosmetiske produkter Utkast til lov om kosmetiske produkter Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med loven er å bidra til å sikre at kosmetiske produkter ikke er farlige for menneskers og dyrs

Detaljer

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 18-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

KAN GODT SJØMANNSKAP IVARETAS GJENNOM MÅL- OG FUNKSJONSKRAV?

KAN GODT SJØMANNSKAP IVARETAS GJENNOM MÅL- OG FUNKSJONSKRAV? KAN GODT SJØMANNSKAP IVARETAS GJENNOM MÅL- OG FUNKSJONSKRAV? En studie av risikoregulering av ankerhåndteringsfartøy Ane Nordbø Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Universitetet i Stavanger Våren 2014 UNIVERSITETET

Detaljer

Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog handelsdepartementet

Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog handelsdepartementet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201201908 EP TOF/mk 201201352-/SAK 13.06.2012 Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog

Detaljer

Temaer i opplæringen ( iht. modellkurs mv) Skott, vanntett oppdeling og vær- og vanntette dører

Temaer i opplæringen ( iht. modellkurs mv) Skott, vanntett oppdeling og vær- og vanntette dører Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01K - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 1.01 Skrevet av: Pål Mæland Gjelder fra: 22.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.11

Detaljer

FORSKRIFT OM MARITIME ELEKTRISKE ANLEGG. med veiledning

FORSKRIFT OM MARITIME ELEKTRISKE ANLEGG. med veiledning Direktoratet for brann- og elsikkerhet FORSKRIFT OM MARITIME ELEKTRISKE ANLEGG med veiledning 1 Forord Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyring krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem Elisabeth Vaagen, Rune Magne Nilsen Lasteskip Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.3

Detaljer

Revidert STCW- konvensjon

Revidert STCW- konvensjon Revidert STCW- konvensjon Konsekvenser for maritim utdanning 1500-1530 Rune Vikse Prinsippene for revisjon av STCW Beholde strukturen og målene fra 1995-revisjonen Ikke redusere eksisterende standard Ikke

Detaljer

Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole. Energiloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole. Energiloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gunnar Martinsen Jens Bibow Frode Stole Energiloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 13 Innledning og kommentarer til kapitlet 13 1-1. (Virkeomràde) 18 Kommentarer

Detaljer

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy

Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Sikkerhetsstyringssystem på Fiskefartøy Foredrag hos Møretrygd Ulsteinvik 05.11.2009 Yngve Folven Bergesen Juridsk Rådgjevar Sjøfartsdirektoratet Litt om meg sjølv og underavdeling Jurist på underavdeling

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

Høringsliste. Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll

Høringsliste. Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 25.07.2014 2013/24051 Kristine Breistrand Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 52 74 55 15 Høringsliste Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. - Vår rolle -Forvalting av regelverk. - Utfordringer i tilknytning til lys

Sjøfartsdirektoratet. - Vår rolle -Forvalting av regelverk. - Utfordringer i tilknytning til lys Sjøfartsdirektoratet - Vår rolle -Forvalting av regelverk - Utfordringer i tilknytning til lys Organisasjon 330 årsverk Hovedkontor i Haugesund Avdeling for skipsregistrene i Bergen 8 regioner med 17 regions-og

Detaljer

Dato: 16.12. 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 16.12. 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB)

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Hurtigbåtkonferansen 2013 Ny kvalifikasjonsforskrift Forskrift

Detaljer

Sikkerhetsreguleringer og kaskoforsikring av skip. Advokatfullmektig Ingrid Solum -

Sikkerhetsreguleringer og kaskoforsikring av skip. Advokatfullmektig Ingrid Solum - Sikkerhetsreguleringer og kaskoforsikring av skip Advokatfullmektig Ingrid Solum - sol@thommessen.no Tema for foredraget Det overordnede spørsmålet: Forholdet mellom sikkerhetsreguleringer gitt av offentlige

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT PÅ SVALBARD Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 3 og 4, lov 13. juni 1969

Detaljer

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet

Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet Avdelingstittel Forsvarets tilnærming og regulering av skipssikkerhet 04.11.2010 Forfatter SST/ Prosjektittel 13.12.2010 1 Tema Hvordan skal Sjøforsvaret forholde seg til sivilt regelverk? Hvordan skal

Detaljer

Høringsinstanser iht liste

Høringsinstanser iht liste Vår dato Vår referanse og arkivkode 26.03.2012 201206009-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Høringsinstanser iht liste Høring Atkomstmidler for los Forslag til

Detaljer

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP - VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

MED VEILEDNING. knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift FORSKRIFT om OM elektroforetak og ELEKTRISKE kvalifikasjonskrav FORSYNINGSANLEGG for arbeid MED VEILEDNING knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr FEK FEF 2006 2013 Forskrift om eletroforetak

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg.

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27. Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember 2016 med vedlegg. Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/8079 TJU 30.03.2017 Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27 Vi viser til Finansdepartementets brev 20. desember

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som har

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 1 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader. Det er et mål å redusere

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS

UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS UTKAST TIL FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG BRUK AV JORDSTASJON FOR SATELLITT I ANTARKTIS Fastsatt ved kgl.res. xx. xxxx 2015 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 03 om Bouvet-øya, Peter I s øy og Dronning

Detaljer

Innst. S. nr. 22. (1998-99)

Innst. S. nr. 22. (1998-99) Innst. S. nr. 22. (1998-99) Innstilling fra kommunalkomiteen om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Genève, 8. - 12.þoktober 1996. St.prp. nr. 74 (1997-98). Til Stortinget.

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

Harlans Seminar 2007

Harlans Seminar 2007 Harlans Seminar 2007 Bakgrunn og prosessen mot ny BSL D 5-1 og betydningen for kontinentalsokkel flyging og Sjøforsvaret. Utkast til ny Forskrift om kontinentalsokkelflyging ervervsmessig luftfart til

Detaljer

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Torben Vik, seniorrådgiver Bakgrunnen for forslaget Skipsikkerhetsloven 7 Ulykker og anbefalinger fra SHT Erfaringer fra andre fartøygrupper Ønske om å utfylle

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Forskrift juni 2008 nr.. om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs Fastsatt av [Nærings- og handelsdepartementet] 2008 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo 2 Forskriftsspeil Oversikt over forskrift

Detaljer

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til:

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 12-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger

Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 8. 9. november 2011, Clarion Hotel Stavanger Lasse Karlsen teknisk direktør Sjøfartsdirektoratet Eid av Nærings-

Detaljer

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Statsråd: Anniken Huitfeldt UTKAST KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 11/4691 Dato:.06.13 Endring av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og

Detaljer