002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING"

Transkript

1 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon

2 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING Forord Formål Anvendelse Målsetning og prinsipper Ansvarsforhold og internkontroll Definisjoner / personell kategorier Gjennomføring Godkjenning av treningssentra Kursbevis Avviksbehandling Likeverdig sikkerhetsopplæring Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring (GSK) Grunnleggende sikkerhetsopplæring gjennomført utenfor Norge Beredskapsopplæring (STCW-95) Beredskapsopplæring (ref. avtale NSO og OLF) Måling av kompetanse Revisjonshistorikk (endringer i revisjon 18 versus revisjon 17) KRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELLGRUPPER PÅ PERMANENTE OG FLYTTBARE INNRETNINGER OFFSHORE SERVICEFARTØYER SOM UTFØRER OPPDRAG FOR OPERATØRSELSKAPER PÅ NORSK KONTINENTAL- SOKKEL Bakgrunn Anvendelse Kompetansekrav for oljevernpersonell Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring Grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring i henhold til fartøyets alarminstruks Opplæringen skal være i henhold til den funksjonen fartøyet har i oljevirksomheten Trening om bord KURSBESKRIVELSE Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs (GSK)... 22

3 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap repetisjonskurs (GSK rep) Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell (GSK) Alternativ modell for gjennomføring av GSK repetisjon Kursnavn: Informasjon til nytt personell om bord Kursnavn: OFI100 Søk og Redningslag - grunnkurs Kursnavn: OFI100 Søk og Redningslag repetisjonskurs Kursnavn: Livbåtfører grunnkurs* Kursnavn: Livbåtfører repetisjonskurs* Kursnavn: OSE114 Liten MOB båt grunnkurs Kursnavn: OSE114 Liten MOB båt repetisjonskurs Kursnavn: OSE1141 Stor MOB båt grunnkurs Kursnavn: OSE1141 Stor MOB båt repetisjonskurs Kursnavn: OFA101 Førstehjelps grunnkurs Kursnavn: OFA101 Førstehjelp repetisjonskurs Kursnavn: OSC1141 HLO Grunnkurs Kursnavn: OSC1141 HLO Repetisjonskurs Kursnavn: OER108 Skadestedslederkurs Kursnavn: OER109 Beredskapsledelse grunnkurs Kursnavn: OER109 Beredskapsledelse repitisjonskurs Personalomsorg Kompetansematrise NOFO beredskapspersonell KRAV TIL SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING TABELL HELSEKRAV OG FYSISKE FUNKSJONERSKRAV FOR INNSATSPERSONELL MED RØYKDYKKERFUNKSJON Formål Generelt Egenerklæring og helseundersøkelse Fysiske funksjonskrav Rapportering og håndtering av resultater Eksempel på skjema/brev Egenerklæring røykdykkere Helseundersøkelse og funksjonstest av røykdykkere Skjema for informasjon av testresultat til linjen Skjema for informasjon av testresultat til linjen... 63

4 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Brev til behandlende lege Legeerklæring vedrørende røykdykking REFERANSER Appendix A Standard GSK kursbevis Appendix B Nordsjøavtalen eller The Mutural Agreement Appendix D Kvalitetssikring av test/utstyr... 71

5 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 5 1 INNLEDNING 1.1 Forord Denne retningslinjen er utarbeidet av OLFs Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) med tilhørende arbeidsgrupper der representanter fra Norges Rederiforbund, arbeidstakerorganisasjoner og kursleverandører har deltatt. Betydelige bidrag er også utformet av OLFs Luftsfartsfaglige Ekspertgruppe (LFE), OLFs Nettverk Sikring, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Retningslinjen er godkjent av OLFs Operations Committee. Ansvarlig fagsjef i OLF er fagsjef HMS som kan kontaktes via OLFs sentralbord Denne OLF retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Oljeindustriens landsforening (OLF). OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING (OLF) Vassbotnen 1, Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post: 1.2 Formål Formålet med denne retningslinjen er å etablere en felles forståelse og praksis vedrørende sikkerhets- og beredskapsopplæring blant aktørene på norsk kontinentalsokkel. 1.3 Anvendelse Retningslinjen omfatter personell på permanent plasserte og flyttbare innretninger samt fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten.

6 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Målsetning og prinsipper Det fremgår av Petroleumstilsynets (Ptil) regelverk at rettighetshaver skal påse at alle som oppholder seg på innretningen, har fått tilstrekkelig opplæring. Denne retningslinjen representerer minimumskrav. Ved avvik må det dokumenteres at kompetansekravene er oppfylt. Retningslinjen skal sikre at alt personell på innretningene får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sin egen sikkerhet. Personell som er gitt spesielle beredskapsmessige oppgaver, skal i tillegg ha den kompetansen som er nødvendig for å ivareta beredskapsfunksjonen(e). 1.5 Ansvarsforhold og internkontroll Det er operatørselskapenes ansvar å etablere tilstrekkelig internkontrollsystemer for å sikre at denne retningslinjen blir fulgt. Operatørselskapene/rederne er gjennom berørte avdelinger og prosjektgrupper ansvarlige for å påse at alt deltakende personell, både eget og innleid, har kvalifikasjoner som beskrevet i denne retningslinjen. Det er entreprenørens ansvar å forsikre seg om at egne ansatte innehar de nødvendige kvalifikasjoner før arbeid blir utført for operatørselskapet/rederen. 1.6 Definisjoner / personell kategorier Fast innretning Flyttbare innretninger Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet. Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkl klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, se også innretning. Offshore servicefartøyer Det vises til Rammeforskriften 4. Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven 1-3 tredje ledd. Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i

7 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 7 petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler. Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven er a) forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart, b) fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggingseller vedlikeholds aktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. Grunnleggende opplæring Timer Kursdag Repetisjonsopplæring Beredskapsopplæring Den sikkerhets- og beredskapsopplæring som kreves for alt sokkelarbeidende personell. Med time forstås i disse retningslinjer skoletime(45 min) når ikke annet er spesifisert. Med kursdag forstås 8 skoletimer (ekslusive pauser og lunsj) dersom ikke annet er anført under det enkelte kursprogram. Den sikkerhets- og beredskapsopplæring som kreves for å vedlikeholde tidligere tilførte kunnskaper og ferdigheter. For grunnleggende sikkerhet repetisjons kurs er frekvensen hvert 4. år. Repetisjonskurs må således gjennomføres innen utløpet av siste måned av definert frekvens for opplæringen. Opplæring for personell som har beredskapsfunksjoner. Repetisjon av beredskapsopplæring mågjennomføres innen utløpet av siste måned av definert frekvens for opplæringen. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht. til OLF-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs. I den grad det ikke er en selvfølge, så kan følgende basisregler gjelde i denne forbindelse: Personell kan ikke tjenestegjøre på innsatslag uten gyldig opplæring/trening.

8 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 8 Hvis personell tjenestegjør på innsatslag, uten gyldig opplæring/trening, skal dette behandles som et avvik ihht bedriftens interne avvikssystem. Søk og redningslag Trening Øvelser Helsekrav Opplæring for personell som har beredskapsfunksjon innen følgende områder: røykdykkere og slangelag Trening gjennomføres for å vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter som er tilført på grunnleggende opplæring, beredskapsopplæring og repetisjonsopplæring og som er nødvendig for å mestre deloppgaver innenfor beredskapen. Trening kan gjennomføres om bord når planlagt treningsprogram er etablert. Øvelser gjennomføres for å verifisere at nødvendige kunnskaper og ferdigheter på personell og lag i beredskapsorganisasjonen er tilstede ved simulering av en samlet beredskapsinnsats.øvelser anses ikke som trening. For personell som skal ha røykdykkerfunksjon stilles det krav til helse, utholdenhet og styrke. Kravene er beskrevet i kapittel 6. HUET - Helicopter Underwater Escape Training NOFO - Norsk Oljevernforening for Operatørselskap GSK - Grunnleggende sikkerhetsopplæring GSK rep - GSK-N - Grunnleggende sikkerhetsopplæring, repetisjon Grunnleggende sikkerhetsopplæring med N-notasjon, d.v.s. at den grunnleggende sikkerhetsopplæringen kun er gyldig for norsk sokkel Ptil - Petroleumstilsynet STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers IMO - International Maritime Organization SfS - Samarbeid for Sikkerhet HLO - Helicopter Landing Officer ARL - Alarm og reaksjonslag

9 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 9 AT - Arbeidstillatelse SJA - Sikker jobbanalyse VHF - Very High Frequency. VHF betegner et radiofrekvens-område der viktig maritim kommunikasjon foregår, herunder den maritime VHF kanal 16 som er den internasjonale nød- og kallekanalen SRC - Short Range Certificate MOB - Mann-over-bord DNMI - Det norske meteorologiske institutt POB - Personnel Onboard SFT - Statens forurensningstilsyn Klif - Klima- og forurensningsdirektoratet IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning SKL HAV - Skadestedsleder Hav. Skadestedsleder Hav skal lede tildelte havgående ressurser under oljevernaksjonen for å begrense skadeomfanget av et oljeutslipp OR fartøy - Oljevernfartøy EBS - Emergency Breathing System EPIM - Exploration & Production Information Management Association Oil & Gas UK - OLFs søsterorganisasjon i Storbritannia Danish Operators - OLFs søsterorganisasjon i Danmark NOGEPA - de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, eller Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association som er OLFs søsterorganisasjon i Nederland OLF - Oljeindustriens Landsforening OPITO - Offshore Petroleum Industry Training Organization BOSIET - FOET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training Further Offshore Emergency Training

10 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 10 NSO - Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon Personell kategori - Sokkelarbeidende personell Defineres som: 1. Personell som skal utføre arbeid/oppdrag i forbindelse med installasjon, drift, vedlikehold og demontering av innretninger, samt personell på fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten. 2. Myndighetspersonell og annet personell med tilsyns-/ rådgivningsoppgaver på sokkelen. Personell kategori - Besøkende personell Defineres som: Personell som ikke er sokkelarbeidende. 1.7 Gjennomføring Kurs i henhold til denne retningslinjen skal arrangeres ved OLF - godkjente kurssentra så fremt annet ikke er spesifiert i fagplan for kurset. Enkelte fagplaner tillater at kursene arrangeres internt i et operatør- eller entreprenørselskap, eller om bord på dennes innretning, som a) fullstendige kurs, eller b) i moduler Kurs og/eller repetisjonsopplæring, eller moduler av disse, som blir arrangert internt i det enkelte operatør- eller entreprenørselskap (på land eller innretning), må dokumenteres av det enkelte selskap.

11 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Godkjenning av treningssentra OLFs Nettverksgruppe for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) har det overordnede ansvaret for vurderering, kvalitetssikring og godkjenning av kurs-/treningssentra som tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dette gjelder også opplæring utført internt hos entreprenørselskapene. En oversikt over godkjente treningssentra er tilgjengelig på OLFs; 1.9 Kursbevis OLF-godkjente treningssentre skal utstede kursbevis til hver kursdeltaker med klar angivelse av kursnavn og kurskode ihht denne retningslinjen. Det er utarbeidet en egen mal for standard GSK kursbevis, se Appendix A. For grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring og repetisjonsopplæring av denne, som gjelder for utreise til faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel, registreres kursbevisene i en felles database; EPIM GSK-register. Alle kursdeltakere som har gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og grunnleggende sikkerhets- og beredskaps repetisjonskurs (GSK og GSK rep.) skal fra 1. mai 2010 registreres i EPIM GSK register. Det forutsettes at alle kurssentrene som er OLFgodkjent, registrerer alle kursdeltakerne som har fullført GSK og GSK rep. i EPIM GSKregisteret etter de retningslinjer som er gitt for slik registrering. Nettstedet opprettet som portal for informasjon og pålogging til registrering av GSK og GSK rep. for kurssentrene. Brukernavn og passord vil være identisk med det som sentrene har brukt i den tidligere løsningen. På grunn av omlegging av kursbevissystem, kortsystem samt database, vil følgende dokumentasjon være gyldig for utreise i en overgangsfase: Kursbevis fra godkjent treningssenter innenfor utløpsdato, d.v.s. innenfor utløpet av måneden, som er påtrykt kursbeviset. (Eksempel: Dersom utløpsdatoen er , må repetisjonskurset tas innen utløpet av mai 2011.) OLF-kort innenfor utløpsdato, d.v.s. innenfor utløpet av måneden, som er preget på kortet PSK-kort fram til For offshore servicefartøyer utstedes kursbevis som er godkjent av flaggstat. Alle offshore-reisende må medbringe gyldig dokumentasjon ved utreise.

12 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Avviksbehandling Unntaksvis kan operatørselskapene la personell reise ut på sokkelen uten nødvendig sikkerhetsopplæring. Avvik kan tillates når det ellers vil virke urimelig og skal dokumenteres i henhold til selskapets system for avviksbehandling Likeverdig sikkerhetsopplæring Personell på sokkelen skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utøve sine oppgaver. Når personell med kompetanse i henhold til annen standrad må eller ønsker å tilfredstille kompetansekrav spesifisert i denne retningslinjen, er det her nevnt eksempler på opplæring som er definert som likeverdig med den opplæringen som er spesifisert i denne retningslinjen. Listen er ikke komplett, andre kombinasjoner kan også forekomme. Kombinasjoner som ikke er nærmere spesifisert i denne retningslinjen, må avklares gjennom operatør Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring (GSK) Kursdokumentasjon på IMO60 / IMO 80 (ikke eldre enn 4 år) og 12 måneders fartstid i de siste 5 årene, gir anledning til å ta OLF GSK repetisjonskurs (denne kurset inkluderer OLF godkjent helikopterevakureringskurs), og supplert med GSK e-læringsmodul utstedes det fullverdig OLF dokumentasjon gyldig i 4 år Grunnleggende sikkerhetsopplæring gjennomført utenfor Norge Nedenfor gis en oppsummering av hvilken grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring som aksepteres for utreise på norsk sokkel.

13 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Kurs tatt i henhold til Nordsjøavtalen = "Mutual Acceptance of BasicSafety and Emergency Preparedness Training Grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i henhold til Nordsjøavtalen = Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, avtalen er gjengitt i Appendix B. Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training er en avtale mellom Oil & Gas UK (Storbritannia) Danish Operators (Danmark), NOGEPA (Nederland) og OLF (Norge) om gjensidig godkjenning av hverandres grunnleggende sikkerhetsopplæring. Dette betyr at: - grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Danmark ved et kurssenter godkjent av Danish Operators, er godkjent - grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Storbritannia ved et kurssenter godkjent av Oil & Gas UK, er godkjent. Oil & Gas UK benytter OPITOgodkjente kurssentra (Offshore Petroleum Industry Training Organization), slik at dersom man har OPITO BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) og OPITO FOET (Further Offshore Emergency Training) fra Storbritannia, så er dette godkjent - grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Nederland ved et kurssenter godkjent av NOGEPA, er godkjent Merk: Når opplæringen er tatt i et av de andre landene i henhold til Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg. Dette kurset inkluderer kjennskap / trening i bruk av pustelunge, redningsstrømpe, norsk redningsdrakt m.m Kurs tatt i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training OPITO grunnleggende sikkerhetsopplæring (BOSIET), og tilsvarende repetisjonskurs (FOET), tatt ved kurssentra i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, vil ikke automatisk bli godkjent for norsk sokkel. Den enkelte operatør/reder må foreta en individuell vurdering om slik sikkerhets- og beredskapskompetanse kan godkjennes eller ikke. Vedrørende kurs tatt ved utenlandske kurssentra i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, og som heller ikke er OPITO-godkjent, så blir dette også en sak som hver enkelt operatør/reder må ta stilling til i hvert enkelt tilfelle.

14 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Beredskapsopplæring (STCW-95) Likeverdig opplæring/sertifisering i henhold til STCW95 anses å dekke OLF-krav for offshore service fartøyer og flyttbare innretninger. Mob-båt sertifikat i henhold til STSW-95 dekker OLF-mobbåtkurs. Ledelse i brann i henhold tilstcw-95 dekker OLF-søk- og redningslagskurs. Ledelse i medisinsk førstehjelp/behandling i henhold til STSW95 dekker OLFs Førstehjelp grunnkurs Livbåtfører-sertifikat i henhold til STCW-95 dekker OLF-livbåtførerkurs Beredskapsopplæring (ref. avtale NSO og OLF) Det er inngått en avtale om gjensidig godkjenning av sikkerhets- og beredskapsopplæring mellom Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) og OLF. Det vises til Appendix C for flere detaljer Måling av kompetanse For hvert kurs og emne skal det settes læremål som deltakerne skal måles etter. Deltaker som består disse minstekravene, består kurset og får utstedt kursbevis. Det skal rapporteres til oppdragsgiver dersom deltakere ikke består kurs/modul og kursbevis utstedes ikke. Fravær ved kurs/modul ihht. denne retningslinjen medfører at kursbevis ikke utstedes. Metoder for å måle kompetanse varierer, men det stilles krav til systematikk og dokumentasjon samt at læremålene skal reflekteres i metodevalg. Eksempler på metoder er: - Avsluttende prøve Skriftlig eller praktisk test der kursdeltakeren viser at vedkommende har den nødvendige kompetansen som kreves - Instruktørobservasjon Observasjonsskjema for den enkelte deltaker/grupper/team. - Spesifikke krav til beredskap Øvinger der deltakere skal utføre en spesiell øvelse etter på forhånd spesifiserte mål, (f.eks. kontrollere brann med pulverapparat, være klar i livbåt innen en viss tid).

15 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Revisjonshistorikk (endringer i revisjon 18 versus revisjon 17) Det er pr blitt gjort endringer i følgende kapitler: Generelt er det blitt foretatt betydelige språklige forbedringer i dokumentet. Kap. 1 Innledning 1.1 Nytt avsnitt forord er blitt inkludert. Det er blitt foretatt en presisering av hvilke OLF nettverk 1.5 Presisering av at ansvarlig for implementering av denne retningslinjen både omfatter operatør og reder. 1.6 Definisjoner er blitt betydelig mer utfyllende og omfattende. Søk og redningslag erstatter Brannlag 1.7 Presisering av hvem som kan arrangere kurs i henhold til denne retningslinjen samt hvor disse kan arrangeres. 1.9 Det blitt utarbeidet en mal for standard GSK kursbevis. Det er innført krav om at alle som gjennomfører GSK og GSK rep skal registreres i EPIM GSK register. Gyldighetsperioden for kursbevisene er ytterligere presisert Tittel på avsnitt er endret til Kursbevis, samt at teksten og innholdet i dette avsnittet er omskrevet. Det er innført krav om at grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (inkludert repetisjonskurs) skal registreres i EPIM GSK-register Administrativ omskriving av dette avsnittet Likeverdig opplæring i forhold til STCW og IMO, samt i henhold til Nordsjøavtalen, er ytterligere presisert. I tillegg er det referert til avtalen mellom NSO og OLF vedrørende gjensidig godkjenning av sikkerhets- og beredskapsopplæring Innført et eget avsnitt i retningslinjen som beskriver endringer fra forrige revisjon. Kap. 2 Krav til opplæring for personellgrupper på permanente og flyttbare innretninger 2 a) Tidsangivelsen på (5 dager) er fjernet. Bestemmelser vedrørende maritimt personell er flyttet til kapittel 3. Kap. 3 Offshorefartøyer som utfører oppdrag for operatørselskaper på norsk kontinentalsokkel 3.1 Kapitlet er skrevet om med den hensikt å forenkle og tydeliggjøre innholdet Kapitlet er endret i henhold til Sjøfartsdirektoratet sitt rundskriv der det framgår at krav til repetisjon av sikkerhets- og beredskapsopplæring hvert 5. år bortfaller for personell ihht STCW forutsatt 12 måneders seilingstid i.l.a. siste 5 år Overskriften på dette punktet er endret. Kap. 4 Kursbeskrivelser 4.1 Endringer knyttet til beskrivelse av varighet og innhold. 4.2 Endringer knyttet til beskrivelse av varighet, innhold og annet. 4.3 Nytt GSK repetisjonskurs innført for beredskapspersonell 4.4 Det er innført et nytt kapittel i retningslinjen som beskriver alternative modeller for gjennomføring av GSK repetisjonskurs.

16 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Vedrørende informasjon til nytt personell om bord: Dette kapittelet inkluderer hele OLFs retningslinje 080 Retningslinjer for informasjon til nytt personell på sokkelen, som nesten var identisk med dette kapittelet. OLFs retningslinje 080 er trukket tilbake. 4.6 Søk og redningslag erstatter begrepet / tittel Brannlag grunnkurs i tillegg til mindre endringer under innhold. 4.7 Søk og redningslag erstatter begrepet / tittel Brannlag repetisjonskurs Det er foretatt betydelige revisjoner og endringer av kursene i regi av NOFO relatert til oljevernberedskap. Kap. 5 Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring tabell Tabellen er noe forenklet og forsøkt gjort mer leservennlig. Kap. 6 Helsekrav og fysiske funksjonskrav for innsatspersonell med røykdykkerfunksjon Egenerklæring og helseundersøkelse Det foreligger endringer knyttet til krav om synsstyrke ved at det er gitt anledning til å benytte myke hydrofile kontaktlinser både ved synsstyrketest og trening / skarpe oppdrag. Kap. 7 Referanser Der er innført et eget kapittel som omhandler referanser, ref. standard mal for OLF retningslinjer. Det er i forhold til tidligere referanser gjort en endring under henvisning til Direktoratet for arbeidstilsynet. Følgende Appendix er lagt til dokumentet: Appendix A Standard GSK kursbevis Appendix B Nordsjøavtalen = Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training Appendix C Avtale NSO og OLF Appendix D Kvalitetssikring av test/utstyr

17 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 17 2 KRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELLGRUPPER PÅ PERMANENTE OG FLYTTBARE INNRETNINGER a) Sokkelarbeidende personell gis: - Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs - Informasjon til nytt personell om bord (opplæringsvideo utarbeidet av Samarbeid for Sikkerhet - SfS ) eller likeverdig informasjon Inntil vedkommende er kjent med innretningen, skal vedkommende bli rettledet og fulgt opp. Repetisjon av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs skal gjennomføres hvert 4. år. De som ikke repeterer innenfor tidsfristen (utløpsmåned) må gjennomføre nytt grunnkurs. Operatørene skal planlegge opplæringen for sine ansatte på en forsvarlig måte slik at kravet om repetisjon hvert 4. år oppfylles. Avvik fra dette kravet må behandles i henhold til operatørens styrende dokumentasjon. Generelt gjelder det at graviditet og sykdom gir grunnlag for utsettelse. For personell som ikke er ansatt i et operatørselskap, kan et treningssenter innvilge slik utsettelse fra 4-årsregelen dersom: i) Det foreligger sykemelding for perioden fra kursbevisetsutløp på dato til vedkommende deltar på kurs. En slik utsettelse skal dokumenteres i senterets styrende dokumentasjon. Søknad om utsettelse sendes til det treningssenteret man ønsker å gjennomgå opplæring ved. ii) Det foreligger dokumentasjon på graviditet / barselspermisjon for perioden fra kursbevisets utløpsfrist til vedkommende deltar på kurs b) Besøkende personell gis: gis: - Informasjon til nytt personell om bord eller likeverdig informasjon Besøkende personell skal ha sikkerhetsmessig oppfølging av personer med nødvendig sikkerhetsopplæring under hele oppholdet på innretningen. c) Beredskapspersonell gis: - Grunnleggende opplæring, ref. a) - Videregående opplæring relevant for funksjonen, ref. kap. 4 og 5

18 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 18 3 OFFSHORE SERVICEFARTØYER SOM UTFØRER OPPDRAG FOR OPERATØRSELSKAPER PÅ NORSK KONTINENTAL- SOKKEL 3.1 Bakgrunn Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel omfatter både innretninger og fartøy, se definisjonene nedenfor. Innretning: Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. Fartøy: Fartøy kommer inn under en av de to gruppene nedenfor: a) forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart, b) fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds aktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. Fartøy og mannskap, eller deler av mannskapet, ombord på fartøy vil være underlagt IMOkrav / STCW-konvensjonen eller petroleumsregelverket alt etter hvilken funksjon fartøyet har i petroleumsvirksomheten. Petroleumslovens Rammeforskrift 3 sier følgende om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs: For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger (rødboka) slik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og med utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal legges til grunn i sin helhet. Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

19 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: 19 Rammeforskriften 4 sier videre at: Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler. Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven er fartøy (som definert i teksten ovenfor). En forenklet fortolkning er at dersom fartøy, gitt referansene vist til ovenfor, omfattes av Arbeidsmiljøloven, vil petroleumsregelverket være gjeldende. Dersom fartøyet ikke omfattes av Arbeidsmiljøloven, vil fartøyet utelukkende forholde seg til STCW-95 konvensjonen. Maritimt personell på offshore service fartøyer følger således opplæringskrav i henhold til STCW-95 konvensjonen. Men dersom helikopter benyttes som transportmiddel til og fra skip, må i tillegg OLF-godkjent helikopterevakueringskurs (HUET) gjennomføres i henhold til retningslinjen. Dette er nærmere spesifisert i tabellen i kapittel Anvendelse Opplæring i samsvar med dette kapittel skal legges til grunn for mannskap på offshore servicefartøyer som utfører oppdrag direkte eller indirekte for operatørselskap på norsk sokkel. 3.3 Kompetansekrav for oljevernpersonell Som en del av denne retningslinjen er det utgitt kompetansekrav til personell som er involvert i norsk sokkels oljevernberedskap. Disse krav er inndelt i kompetansenivå og akseptert som retningsgivende krav hva angår kompetanse til personell som er involvert i eller har en rolle i norsk oljevernberedskap. Med utgangspunkt i de krav som er satt fra myndighetene, har NOFO utarbeidet nærmere kompetansekrav for oljevernpersonell som inngår i NOFOs egen beredskapsorganisasjon. I tillegg til kurs som er oppgitt som krav for NOFOs Beredskapsorganisasjon, vil NOFO kontinuerlig vurdere og tilby andre kurstilbud som kan fremme kompetansen for beredskapspersonell. Det henvises forøvrig til kompetansekrav og kompetansematrise på NOFOs hjemmeside,

20 Nr.: 002 Gjeldende fra dato: Revisjon nr: 18 Rev. dato: Side: Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring Grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring i henhold til fartøyets alarminstruks Alle som skal tjenestegjøre med plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjoner på skip, skal ha gjennomgått og bestått godkjent sikkerhets og beredskapsopplæring i samsvar med STCW konvensjonen. For alt personell hvor det stilles krav til gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring, skal slik dokumentasjon på opplæringen ikke være eldre enn 5 år. All slik dokumentasjon skal være i form av godkjente kursbevis med relevante henvisninger til STCW-konvensjonens regler og avsnitt. Sikkerhetskompetansen opprettholdes/vedlikeholdes av maritimt personell som kan dokumentere minst 12 måneders reell fartstid i løpet av siste 5 år. For personell som ikke har seilt effektivt 12 måneder i løpet av de siste 5 år, vil følgende krav til opplæring gjelde: Underordnet personell: 40 timer ihht tabellene i modellkurset IMO 60 Maskinoffiserer: 66 timer ihht tabellene i modellkurset IMO 80 Dekksoffiserer: 68 timer ihht tabellene i modellkurset IMO 80

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 21 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 22 Rev. dato: 19.10.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring fører grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Side: 2 FORORD

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 2 Dato: 7. september 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Helicopter Landing Officer (HLO) repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Helicopter Landing Officer (HLO) repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Helicopter Landing Officer (HLO) repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. mars 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Helicopter Landing Officer (HLO) repetisjonskurs

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

v/øystein Førsvoll leder NSSF MUF konferansen 2007

v/øystein Førsvoll leder NSSF MUF konferansen 2007 Maritim sikkerhetsopplæring v/øystein Førsvoll leder NSSF MUF konferansen 2007 1 www.nssf.net NORSKE SIKKERHETSSENTRES FORENING En presentasjon ved leder Øystein Førsvoll Leder Stavanger maritime sikkerhetssenter

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på Transocean Barents 402009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjon Side: 2 FORORD Denne plan

Detaljer

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB)

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Hurtigbåtkonferansen 2013 Ny kvalifikasjonsforskrift Forskrift

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for kurstilbydere

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innledning Denne

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Etablert: 01.10.2011 Revisjon nr: 02 Rev. dato: 01.01.2013 Side: 2 FORORD For å sikre god kurskvalitet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring

Norsk olje og gass plan for opplæring Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med styring av beredskap på Stena Don Aktivitetsnummer 407003006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter beredskapstilsyn Safe Scandinavia 408002004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 6 Rev. dato: 29.01.2016 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger

Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Ankerhåndtering og forflytninger av innretninger Retningslinje for sikker styring av offshore service og ankerhåndteringsoperasjoner ndteringsoperasjoner (Nord( Nord-Vest Europeisk Sokkel) Geir Brandal

Detaljer

Enklere innretninger Petroleumstilsynet

Enklere innretninger Petroleumstilsynet Enklere innretninger Petroleumstilsynet Hva er en innretning? Petroleumsloven 1-6.Definisjoner: d)innretning, installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS Maritim Kurskatalog 2015 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS Org.No 913 296 435 Maridalsveien 300 0872 Oslo Telefon: 958 69 490 www.safe4.com Innhold Kurskalender ISPS kurs 2015...

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - Åsgard B - beredskap 001094009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Troll B 001085011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av konklusjoner Sikkerhetsforum 29. januar 2009 West Vanguard, 85 1 Oversikt Formål, mandat mv. Metodikk for vurderinger Hovedtemaer Konklusjoner 2 Beredskap

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Problemet regulering av risiko

Problemet regulering av risiko Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio og telekommunikasjonssystemer på Brage 17112014-19112014 Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Hoveddokument Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Anvendelsesområde... 4 3 Kvalifikasjonskrav... 4 3.1 Myndighetskrav...

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler

142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler 142 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Original versjon Norsk olje og gass, anbefalte retningslinjer for merking av personellmoduler Nr: 142 Etablert: 23.02.2017

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Irja Viste-Ollestad og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Irja Viste-Ollestad og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer West Epsilon: Rapport etter tilsyn innen beredskap 404002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen. Brit Gullesen, Hilde Nilsen, Jan Erik Jensen og Anne Marit Lie 20.10.2014

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen. Brit Gullesen, Hilde Nilsen, Jan Erik Jensen og Anne Marit Lie 20.10.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn - Risikoutsatte grupper og beredskap om bord på Haven Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av beredskap på Safe Boreas 408005003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

Maritime kurs for yrke og fritid

Maritime kurs for yrke og fritid Maritime kurs for yrke og fritid 2016 Dekksoffiser D5 Fritidsskipper D5L Fritidsskipper D5LA SRC / VHF ROC / GMDSS Båtførerbevis / ICC 22 62 21 22 www.nmks.no Godkjent av Sjøfartsdirektoratet Dekksoffisersertifikat

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked

Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring. Leif Røv Leder salg og marked Hvorfor «Blended Learning?» Praktisk trening, klasserom og e-læring Leif Røv Leder salg og marked AAK AS 4. mai, 2015 Opplæring - offshore Foto: AAK Opplæring - energi Foto: EltelNetworks Opplæring - energi

Detaljer

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten Problemet regulering av risiko Petroleumsvirksomhetens særpreg virksomhet med stor skaderisiko og stort skadepotensial Kompleks virksomhet som

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR Fallsikring og redning Nr.:113 Gjeldende fra dato: 05.05.08 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 INNHOLD 1. Formål 2. Målgruppe 3. Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr

Detaljer

Mail: post@4safety.no Web: www.4safety.no

Mail: post@4safety.no Web: www.4safety.no Adress: Garpeskjærvegen 1, N 5221 Haugesund, Norway Phone: +47 52 71 44 44 4Safety AS Arcos as ASK Safety AS Bodin videregående skole og maritime fagskole, Sikkerhetssenteret Mail: post@4safety.no Web:

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer

Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer 2015-2016 1 Petroleumsregelverkets krav til helsetjenesten Rammeforskriften RF 6 Definerer helsemessige forhold: Forhold som vedrører: helsetjeneste, helsemessig

Detaljer