SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag."

Transkript

1 SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

2 SESJON 1: SIKKERHET OG BEREDSKAP Ordstyrere: Olav Hauso, Oljedirektoratet og Marit Warncke, NIJTEC

3 - Magne 9 SIKKERHET OG ARBEIDSMILJ0 VED BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Ognedal Oljedirektoratet SÆRTREKK VED DYKKING I FORHOLD TIL SIKKERHET OG ARBEIDS MILJØ Enhver yrkesutøvelse innebærer en risiko. Men hvilken type risiko vi utsettes for, er selvsagt sterkt avhengig av arbeidets natur. Mennesket er tilpasset et liv på jordoverflaten, slik at det å befinne seg på store vanndyp og utføre arbeid der i utgangspunktet er en fremmed aktivitet for oss mennesker. Det krever ingen spesiell innsikt i bransjen å innse at dykkeaktivitet byr på helt spesielle former for risiko - blant annet fordi en dykker under trykk på en måte satser livet på kvaliteten av andre menneskers arbeid; ved etterlevelsen av prosedyrer og ved konstruksjon og vedlikehold av utstyr. Det synes også å være indikasjoner på at opphold under høyt trykk kan gi medføre visse yrkesskader på kort og lang sikt, som ennå ikke er fullt ut kartlagt. Dykkeoperasjonen medfører også helt særegne arbeidsmijømessige forhold, spesielt i forbindelse med de lange perioder en dykker kan måtte oppholde seg under høyt trykk. Det sier seg selv at yrket setter svært høye krav til utøvernes fysiske og psykiske helse. I peiroleumsvirksomheten særmerkes dykkebransjen ved sin mobilitet. Skip, utstyr og personell kan raskt forflyttes også til forskjellige lands sokler, og utføre dykkeaktiviteter under forskjellige rainmebetingelser. NYTE REGELVERK I NYE DYKKEFORSKRIFTER Oljedirektoratet har nå sluttført utviklingen av et nytt såkalt teknologiregelverk, og det vil sikkert være kjent for bransjen at disse blant annet omfatter Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner, eller i dagligtale: dykkeforskriften. Den vesentligste endringen i forhold til det gamle regelverket, er omleggingen til såkalte funksjonskrav. Denne omleggingen kommer som en naturlig konsekvens av utviklingen og en tilsynsordning med basis i intemkontroll, hvor myndighetenes tilsyn først og fremst rettes mot bedriftenes styringssystemer som skal sikre forsvarlig virksomhet, og derved at lover og forskrifter overholdes i virksomheten. Under arbeidet med revisjon av forskriftene har det ikke ligget til grunn noen intensjon om skjerping av sikkerhetsnivået, hverken innen den enkelte bransje eller totalt i petroleums virksomheten. Imidlertid har det i den senere tid skjedd til dels betydelige teknologiske framskritt innen de fleste områder. Den tidligere dykkeforskriften var f eks nesten 10 år da den ble avløst. Det at en ny forskrift refiekterer en slik utvilding, kan selvsagt i seg selv ses på som en skjerping av krav.

4 på. Imidlertid er forskriftene utstyrt med veiledninger som illustrerer én måte å oppfylle 10 Bruken av funksjonskrav betyr at næringen stilles friere i valg av måter å innfri forskriftskrav kravene på. Veiledningene gir næringen en indikasjon på det forventede minimums silckerhets nivå som skafoppnås, og sikrer dermed en rimelig forutsigbarhet. anerkjente stand.arder og normer der slike finnes og er vurdert som egnet for våre forholcl En oftest lite om de operasjonelle forhold og om tilstanden som funksjon av ticl Det er derfor helt sentralt at slik dokumentasjon ikke blir en sovepute, men hjelpemidler i et aktivt styringssystem for å sikre at aktivitetene til enhver tid foregår på. en forsvarlig måte. sentralt at ledelsen på. selskapsnivå er seg sin holdningsskapende rolle bevisst, og ikke regner med at holdninger kan skapes på arbeid.sledernivået alene. en utfordring å tilpasse seg de nye forskriftene. Da tenker jeg særlig på omleggingen til Det er imidlertid viktig å erkjenne at hverken internkontroll- og kvalitetssikringssystemer eller kontrollkjeden. I petroleumsvirksomheten vil det være et operatørselskap som sitter på toppen av kontrollkjeden. Myndighetenes tilsynsvirksomhet kommer i tillegg til og erstatter ikke noen del av Det er et mål fra ODs side at veiledningene så langt som mulig skal henvise til internasjonalt ikke teknikken selv. Selv om dykkebransjen på mange måter arbeider i teknologiens slik utvikling bidrar til større likhet i konkurranseforholdene internasjonalt. ODs regelverk og HOLDNINGER TIL SIKKERHET OG ARBEIDSMUJ0 tilsynsordning legger opp til bruk av byggeklossprinsippet. Det innebærer at de forskjellige arbeidet, men redskaper må som kjent brukes riktig dersom resultatet skal bli slik vi Ønsker. ledd i en kontrolikjede legger til grunn det kontrollarbeid som allerede er utført på deiprodukter mv av andre private parter, myndigheter eller anerkjente sertifiserings- og organisatoriske svakheter. autorisasjonsinstanser. Forutsetningen er at kontrollarbeidet er dokumentert og ieviderbart. Tross alle anstrengelser inntreffer det dessverre ulykker. Når en ulykke granskes nærmere, viser det seg ofte at det er den menneskelige evne til å håndtere teknikken som svikter, og sertifikater i seg selv skaper sikkerhet. Systemer og dokumentasjon er redskaper i dette kvaliteten på andres arbeid. For å sikre denne kvaliteten, er det en forutsetning at alle som grenseland, viser det seg at ulykkene også her ofte skyldes det vi foretrekker å kalle Sertifikater og autorisasjoner er uttrykk for tilstanden i godkjenningsøyeblikket, og sier som Holdninger skapes uten unntak ovenfra. Rett nok kan det tas initiativ til holdningsforbedringer medvirker i aktiviteten har sunne holdninger til kvalitet i sitt arbeid. Ledelsesfunksjonene er premissene for utførelse av arbeid, men fordi det er ledelsen som skaper holdnin er. umiddelbar og uforbeholden støtte i ledelsen. Med ledelse ledere på alle nivåer - helt sentrale i denne sammenheng - UTFORDRINGER FRAMOVER I lilchet med andre bransjer innen petroleumsvirksomheten, vil det også i dykkebransjen være nedenfra-og-opp, men all erfaringer tilsier at slike initiativ er dødfødte om de ikke får Jeg pekte innledningsvis på at en person som utfører en dykkeaktivitet, er avhengig av ikke bare fordi ledelsen sitter med ansvaret og setter det er helt

5 funksjonskrav, som fører til at brukerne av forskriftene i større grad enn tidligere må vurdere sikkerhetsmessige rammer som er trukket opp av myndighetene. En av konsekvensene er et denne utfordringen og dermed sikre at dykking foregår innenfor de gjeldende sikkerhets- og arbeidsmiljømessige rammer. 11 og ta stilling til de detaljerte løsninger, valg av utstyr og operasjon av dette, innenfor de økt ledelsesengasjement i det å etablere og opprettholde gode styringssystemer for å ivareta setter sikkerhetsmål på et nivå som gir noe å strekke seg etter, og at de viderefører krav i henhold til disse til sine entreprenører. Vi ser nå en utvikling hvor selskapene får en Økende boreentreprenørene i løpet av denne tiden har redusert ulykkesfrekvensen dramatisk, og det er all grunn til å tro på en sammenheng her. redusere sine ulykkestall, ble entreprenørene hengende etter og fortsatte å figurere med uakseptabelt høye ulykkestall. De senere årene har operatørselskapene i stadig større grad stilt utviklingen ligger på næringen selv, og ikke på myndighetene, slik det kanskje lett ble skapt et inntrykk av ved den tidligere utstrakte bruk av spesifikke regelverkskrav. lovgivningen til kontinuerlig videreutvikling av sikkerhet og arbeidsmiljø i samsvar med den teknologiske utvilding og samfunnsutvildingen for øvrig. Ansvaret for å dra denne En av utfordringene til dykkebransjens ledere i selskaper som vil overleve i et hardt konkurransemiljø, består med andre ord i å engasjere seg i forbedringsprosessene ved å ta ansvar og initiativ til å ta fatt i de sildcerhets- og arbeidsmiljømessige problemene i bransjen, og gjøre noe med dem. Tolkning av forskriftenes funksjonkrav krever at brukeren danner seg et klart bilde av den risiko som skal unngås. Den nye forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser har derfor en sentral plass blant forskriftene. Først og fremst forventer OD at operatørselskapene Dykkeaktivitet på norsk sokkel har hatt en positiv utvikling i ulykkesstatistikken, men frem i sin virksomhet. deles framstår dykking som en høyrisilcobransje. Myndighetene krever at operatørselskapene vurderer om nødvendig dykkeaktivitet kan gjennomføres innen de silckerhetsmål selskapet har i forbindelse med konseptvalg og arrangement gjennomfører risikoanalyser som blant annet hensyn til de forhold som er spesifikke for det enkelte prosjekt. Fra ODs ståsted synes det satt for sin virksomhet Risilcoanalyser er imidlertid komplekse aktiviteter, hvor byggekloss prinsippet igjen med fordel kan anvendes. Det vil si at risikoanalyser og pålitelighetsanalyser av enkeltaktiviteter og utstyr kan utgjøre deler av de mer overordnede analyser, som skal ta krav til sikkerhetsstyring hos boreentreprenørene. Vi har kunnet registrere at petroleumsvirksomheten finner vi i boreaktiviteten, som også har vært sterkt preget av bruk motvilje mot å kjøpe tjenester med uakseptabel høy risiko for arbeidstakerne. som om dykkebransjen ikke i samme grad som andre bransjer har tatt i bruk risikoanalyser av entreprenører. Her viste det seg at etterhvert som operatørselskapene ble i stand til å Stadig flere bransjer ser nå på sikkerhet som en konkurransefaktor. En god illustrasjon i og fartøyer på norsk sokkel. Dermed forsterkes kravet som også er innebygd i petroleums Som kjent er det nå besluttet at arbeidsmijøloven skal gjelde også på flyttbare innretninger

6 - Geir 12 SIKKERHETSSTYRING Inge Mellgren Statoil INNLEDNING Ulykkesmarkedet for personer i Norge har en verdi på over 25 milliarder kroner pr. år. Disse kostnadene bæres av ca døde, og enda flere invalidiserte, pårørende, forsikringsselskaper, helsevesen, næringslivet og samfunnet forøvrig. Statoils visjon er blant annet at vi i all vår virksomhet skal være i fremste rekke når det gjelder miljø og sikkerhet. Over 60 % av totale antall arbeidstimer innen Statoils forretningsområde undersøkelse og produksjon (U&P) utføres av entreprenører. Dersom Statoil skal kunne opprettholde høy sikkerhet innebærer dette krav om et sterkt sikkerhetsengasjement fra våre leverandørers ledelse. Sikkerhet skal som alle aktiviteter styres gjennom etablering av krav, planlegging, gjennomføring, rapportering og evaluering. Denne styringen er skjematisk vist i styringssløyfen, fig.l. Alle faser av denne sløyfen må fokusere på produkt (hva), metode (hvordan), ressurser (hvem/hvilke) og fremdrift (når). STYRINGSSLØYFEN KRAV: SIKKERHETSFILOSOFI (PRODUKT) Ønsket sikkerhetsnivå i bedriften fastsettes av Øverste ledelse, gjennom etablering av sikkerhetsfilosofi. Sikkerhetsfilosofien skal være kjent av alle i bedriften, og ledere på alle nivå skal ved sitt engasjement i sikkerhetsarbeidet påvirke til at den etablerte sikkerhetsfilosofien blir oppfylt. En bedrifts sikkerhetsifiosofi skal være et konkuransemoment på linje med Økonomi og effektivitet. METODE Det skal stilles krav til hvordan sikkerhetsarbeidet skal implementeres og følges opp. Krav til styring av sikkerhetsarbeidet er utelatt fra generelle styringsstandarder som ISO-9000 serien. For å sikre at leverandørene får en helhet i sikkerhetsarbeidet stiller Statoil spesifikke krav til hvordan dette arbeidet skal utføres og følges opp. I korthet omfatter dette krav til: Registrering og kartlegging av problemer relatert til sikkerhet, helse og miljø. Gjennomføring av risilcoanalyser, som kartlegging av risiko/faremomenter ifm. planlagte operasjoner og følgelig oppdatering/tilpasning av prosedyrer og spesifikasjoner.

7 Analyse av hendelser slik at årsaker og hendelsesforløp kartiegges og at nødvendige tiltak iverksettes. av erfaring og justering av prosedyrer og praksis slik at tilsvarende problemer forebygges. oppgave med å rette sine aktiviteter mot bransjens behov. satsing for å redusere risiko for det personellet som deltar i operasjonene. - Tilbakeføring 13 Dette gjør at Statoil må fortsette F&U arbeidet for å kunne utvikle sikrere og mer effektive metoder, for også i fremtiden å kunne utføre bemannede undervannsoperasjoner, med Undervannsoperasjoner utføres sikrest uten å eksponere mennesker for hyperbart miljø. Statoil Det skal etableres krav til alle ressurser, så som personell, anlegg/utstyr og prosedyrer/ identifisering, forvaltning og kapasitet. Eksempelvis må personell inneha et bestemt forankring i Statoils visjon om å være i fremste rekke når det gjelder sikkerhet. Når det gjelder de ovennevnte punkter har forskning og utviklingsvirksomheten en viktig resultater som fremkommer gjennom blant annet F&U virksomhet. Tilpasninger bør gjøres kunnskaps-/ferdighetsnivå og må behandles på en måte som ikke utsetter dem for operasjon kunne identifisere farer og problemområder på et tidlig tidspunkt. Dette vil gi F&U miljøene et verdifullt tilbakespill på hvilke områder det er mest hensiktsmessig med videre RESSURSER Videre vil krav til at leverandøren må gjennomføre sikkerhetsanalyse før oppstart av en har derfor som målsetting å redusere bruk av hyperbar dykking, spesielt dypdykking slik at F&U kan benyttes som et aktivt verktøy i sikkerhetsarbeidet. men vi vil fortsatt være avhengig av dykkere i mange år fremover. For å finne et riktig nivå når det gjelder kvalifikasjoner, krav til praksis og eventuell Det må foregå en kontinuerlig prosess for å finne sikre og effektive, alternative fare/vedvarende belastninger. FREMDRIFT videreutdanning av personell for bemannede undervannsoperasjoner, må det tas hensyn til de spesifikasjoner, før disse anvendes i operasjon. Kravene bør dekke; kvalifisering, intervensjonsmetoder, både ubemannet og bemannet. Leverandørens ledelse bør ha krav til når komplette systemer for sikkerhetsstyring skal være av bransjen i samarbeid, uten at offentlige myndigheter må detaljregulere. planer må oppgavene konkretiseres. F&U arbeidet innenfor bemannede undervannsoperasjoner har innad i bransjen fått ord på seg implementert og Ønsket sikkerhetsmvå oppnådd. Skal F&U være en naturlig del av slike for å være mer rettet mot forskerne s interesser, og mulighetene for langtidsstudier, enn mot de problemområder og oppgaver som kan gi en rask effektivisering og sikkerhetsgevinst.. Dette er meget uheldig, og fremtidig F&U arbeider må inneholde klare mål og tidsestimater

8 14 PLANLEGGING: For å ivareta etablerte krav, må oppgaver planlegges. Detskal settes kontrollerbare og realistiske mål for sikkerhetsarbeidet og strategier og planer skalutarbeides for at de oppsatte mål skal oppnås. Ledelsen skal ved inspeksjoner, gjennomgang av rapporter fra uønskede hendelser og deltagelse i sikkerhetsmøter påse at det ønskede sikkerhetsnivå oppnås. Lederne er direkte ansvarlige for å forhindre personskader og forebygge yrkessykdommer. Sikkerhet er og blir et linjeansvar GJENNOMFØRING OG RAPPORTERING: Sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres ihht.etablerteplaner, med oppfølging gjennom vurdering av rapporter om uønskede hendelser, inspeksjoner, revisjoner og sikkerhetskomitearbeid. ISRS (Internasjonalt System for rangering av Sikkerhet) er et viktig element i Statoils sikkerhetsstyring. For å ivareta rapporteringsdelen har man i Statoil utarbeidet et nytt verktøy for å hamioniseæ rapportenngsrutinene. Systemet har fått betegnelsen STIS, (Skade og Tilløp Informasjons - System) som er et databasert system for registrering, rapportering og oppfølging av skader og tilløp. STIS rapporteringsformat skal benyttes av alle leverandører som er engasjert i bemannede undervannsoperasjoner for Statoil. Dermed blir det lettere å registrere skader og tilløp til skader som kan oppstå under operasjon, og systematisere den nødvendige erfaringstilbakeføringen. Dette er viktig ut fra den erfaring at pr. ulykke med alvorlig personskade er det 10 mindre personskader, 30 materielle skader og 600 tilløp (næruhell). Det er derfor nokså klart at man ved å satse på kartlegging av skader! næruheil, og å finne årsaken til disse, vil kunne redusere antall skader og fatale ulykker. Det man imidlertid erfarer fra dykkebransjen er at det nesten ikke rapporteres næruhell. SpØrsmålet som kan stilles da, er om det i denne bransjen ikke skjer næruhell, og at bransjen derfor er unik når det gjelder skadestatistikk. Den andre muligheten er at det er en markert underrapportering, noe som er mer sannsynlig. Årsakene til dette bør finnes. En mulig årsak kan være at reaksjonen som fremkommer når rapportmengden Øker er negativ og derfor ikke stimulerer til åpenhet. Konsekvensen av dette er at vi får et mindreverdig bakgrunnsmateriale å arbeide med, og det kan være problemområder som ikke kommer til syne og dermed ikke får oppmerksomhet som fortjent. En erklært sikkerhetsmålsetning må, dersom man skal unngå denne type problemer, følges opp med varsomhet både fra ledelsen i leverandørselskapene, oljeselskapene og ikke minst fra OD s side. Hvis ikke kan vi lulle oss inn i en falsk lrygghetsfølelse basert på fine statistikker og teoretiske oppnådde målsetninger. Moralen må være at man aldri skal vurdere sikkerheten ut fra antall rapporterte hendelser alene. Det kan i noen tilfeller være formålstjenlig, for å oppnå målsetningen, faktisk å honorere den organisasjonsenheten som har flest rapporterte hendelser.

9 15 EVALUERING OG FORBEDRING: Basert på evaluering av statusrapporter oppdateres krav og planer. Dette vil også i enkelt tilfeller medvirke til å identifisere nye problemområder, som igjen kan føre til behov for videre F&U aktiviteter. Det som er viktig er å få etablert faste rutiner hvor evaluering av filosofi, metoder, ressurser og framdrift blir en del av hverdagen. Bare da blir vi sikre på at vi virkelig oppnår forbedring.

10 16 SIKKERHET OG DYKKEOPERASJONER - ET LEDELSESANSVAR - Norsk Øystein Michelsen Hydro 1. INTRODUKSJON Som de fleste operatørselskapene på norsk sokkel, har Norsk Hydro som målsetting å være den (eller blant de) sikreste. Fokus på sikkerhet generelt kommer sterkt til uttrykk, og omfattende styringssystemer skal sørge for at målsettingen nås. Dette er resultatet av en årelang prosess der sikkerhet i stadig større grad er blitt en sentral styringsparameter for ledelsen. For en del år tilbake opplevde vi en rekke ulykker i forbindelse med bemannede undervannsoperasjoner. Dette førte til sterk oppmerksomhet rundt sikkerhet og dykking, og ledelsen i Hydro foretok en grundig gjennomgang av organisering og styring av selskapets dykkeaktiviteter. I en lengre periode var det sterk ledelsesfokus på dykkeoperasjonene. I denne perioden kom også myndighetene ved Oljedirektoratet sterkt inn i bildet med en oppfølging og detaljstyring som ble få andre fagområder til del. 2. ORGANISERING AV DYKKEVIRXSOMHETEN Dykkevirksomheten i Hydro er organisert rundt et sterkt fagmiljø knyttet til driftsorganisasjonen (FeitstØtte). Det meste av innsatsen for å bedre sikkerheten ved bemannede undervannsoperasjoner tar utgangspunkt i fagmiljøet og er i mindre grad preget av de generelle kampanjene og styringssystemene som er rettet mot virksomheten generelt. Ledelsen følger dette opp ved å støtte opp om fagmiljøet, både når det gjelder fordeling av ressurser og prioritering av oppgaver. En årsak til at fagmiljøet er så sterkt inne på dykkesiden, er den store grad av detaljstyring i regelverket. Solid kompetanse er en forutsetning for en ryddig håndtering av dykkeaktivitetene fra Hydros side. Dykkeaktivitetene er nøye knyttet opp mot den øvrige virksomheten gjennom prosedyrer, beredskapsplaner og vaktsystem. Hydro har alltid egne representanter til stede under selve dykkeoperasjonen. På denne måten sikres muligheten for ledelsen å ta ansvar for disse operasjonene. Bemannede undervannsoperasjoner utføres av kontraktører, og det legges vekt på at en stiller felles krav til disse. Dette søkes samordnet gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF). Det er med utgangspunkt i dette også naturlig at leverandørene på dykkesiden er i fremste rekke når det gjelder å utvikie industrien. Operatørselskapene styrer dette bl.a gjennom FUDT-programmet. 3. UTVIKLINGSTREKK Oljeutvinning på norsk sokkel vil foregå på stadig større vanndyp. Dette har satt fart i utviklingen av dykkerløse undervannssystemer, og det er grunn til å tro at dykking er på vei ut i Nordsjøen. Det vil imidlertid være behov for bemannede undervannsoperasjoner på eksisterende innretninger, og en vil også ha behov for dykkeberedskap. En generell reduksjon i dykkeaktiviteten fører til at dykking blir relativt mer kostbart, da færre dykk må bære felleskostnader som beredskap og vedlikehold av kompetanse. Sikkerhetsnivået må likevel opprettholdes.

11 til utvildingen av industrien. OperatØrselskapenes vil styre dette blant annet gjennom OLF og Det er forventet at leverandørene i samarbeid med operatørselskapene drar lasset med hensyn Bemannede undervannsoperasjoner vil forsatt være nødvendig for effektivt vedlikehold av installasjonene i Nordsjøen. Sikkerheten for menneskene som er involverte i disse aktivitetene har høy prioritet -hos Hydros ledelse. Forholdene rundt dykkevirksomheten vurderes i dag tilfredsstillende, og det er sammenliknet med for noen tid tilbake, mindre ledelsesfokus på denne delen av virksomheten. Dykkeaktivitetene følges imidlertid tett opp av fagmiljøet som har utviklet sikkerheten ved dykkeoperasjonene. 4. OPPSUMMERING 17 sikre systemer for kontroll av virksomheten. På denne måten ivaretar linjeledelsen sitt ansvar for FUDT.

12 18 SAFETY A FUNCTION OF LEADERSHIP AND CONTINUOUS IMPROVEMENT Norman C. Chambers - Rockwater INTRODUCTION I would like to thank NUTEC - FUDT for this opportunity to address the Seminar. Ladies and gentlemen it is a special pleasure to have this opportunity to speak with you today. Three aspects make this a special occasion. First, that the address is given by a representative of the contracting segment of our industry rather than an operator or government official is noteworthy. This, I believe, is in recogrntion of the importance of viewing offshore safety holisticly rather than unnecessarily delineated across contracting relationships. Second, having started my career offshore as a diver, I have had the good fortune to not only learn through first hand experience the inherent risk of the offshore environment, but also witness the positive impact that leadership in management can play in contributing to the recognition among the onshore and offshore workforce that safety is vitally important not only to the individual but also the success of the company. Third, I am a keen beiever in the improvement process for individuals, teams and businesses. The fit between safety, leadership, continuous improvement and economics will be the focus of this morning s ta1 METHODS The term continuous improvement is synonymous with learning. In this case active rather than passive learning. The skifis of team formation, objectivity, interactive skills, openness and trust are integral to any methodology for improvement. Teams of participants in a work process are challenged, stimulated and encouraged to participate in analysing how a particular process can be improved. Please let there be no doubt, the improvement is focused on increasing the company s sustainable profitability. Without improvements to safety sustainable profits cannot be achieved. With the undeniable virtue that safety has within the North Sea working environment and espoused in company cultures, particularly in Norway, it is our view that safety management should be incorporated within a company s Continuous Improvement program. The starting point has to rest with senior management s leadership. Leadership is needed to provide not only the direction but also the legitimacy for the program. Direction can take the form of establishing in broad terms the vision of how the company should bok, at some point, in the future while highlighting key qualities and behaviour believed critical to achieve that vision. Direction may also be the result of enlisting empboyees throughout the organisation as champions sharing in the recognition that methods for positive change can only be ultimately effective when created from within an organisation. Leadership in terms of a consistent message and reinforced by proactive behaviour will go some way to building a learning environment. Cynics and decriers who prefer their perceived notion of status quo will challenge the program both directly and indirectly. It is important to differentiate between those within our companies that require additional education and iraining to effect their genuine commitment to the improvement process and those who are team breakers.

13 19 Team breakers, those reinforcing destructive behaviour in terms of safety improvement must be removed within the context of laws, regulations and the company s human resource evaluation system - but removed nevertheless. My point is that no company can afford to employ an individual that is set on deraiiing safety improvements or the broader continuous improvement program. Leadership must support the integrity of the program. Safety is an integral element in a company s business success for a number of commonsense reasons. One, the offshore work exposes employees to a more hostile environment that do most onshore work places. Underwater work in particular is potentially more risky than topside work. Two, the consequential loss from safety incidents is reflected by downtime on expensive offshore equipment, increases in insurance costs and debilitation of team morale. Three, a company s reputation is one of the few areas available to contractors to differentiate themselves from their competitors. Incidents which cause injury to employees, damage or loss of equipment and delays to the programme also harm a company s reputation. While cost of services is paramount to the operators choice of conlractors, reputation supported by statistical proof plays a key role in many tender evaluations. Once the rhetoric of improvement has been dynamically established, detailed analysis is required of the company s work processes - the inputs, the outputs and the process owners. Linkage of process analysis will not only lead to better understanding of the business but also provide a common focus for tracking root causes of safety problems. Better understanding and learning will be possible utilizing structured approaches such as failure mode and effect analysis and hazard identtfication analysis. As with other elements in one s continucus improvement program, good measurements are essential as a means to both target and record change. Undoubtedly any improvement process and safety iinprovement in particular will raise issues. This may encompass the dilemma of cost or capital constraints versus new equipment or procedures. Whatever the real or perceived deficiency in equipment or procedures underlining the issues, it is more important the improvement process focus on identifying the deficiency and assessing the likely event nature, root causes and consequences or escalation and considers existing control or mitigating factors, hazard index, action required. Issues are best faced objectively by those involved in using the equipment or procedures as well as those involved in managing that aspect of the company. The cost escalation issues highlight a wider consideration for the level of cost we as an industry, a country and an offshore producing area are willing or able to allocate to achieve a safer offshore working environment. Historically oil investment capital flows to geographic areas with the best risk adjusted after mx return on investment. Therefore we in the North Sea are both responsible for creating and sustaining jobs in a safe working enviromnent as well as attracting investment capital. It follows that a balance must be constantly maintained between safety and cost. I am not suggesting a compromise, but I am suggesting that policy makers need to evaluate all aspects of cost in micro and macro economic terms so that safety improvements address the economic viability of overall investinents in North Sea oil and gas assets. Imbalance in either direction would have dire consequences for both safety and continued investment. Structured dialogue and thorough consultation must be the preferred route.

14 20 CONCLUSION In summary, it is our view that safety is greatly enhanced by structured learning rather than blind adherence; by targets and goals rather than prescriptions; by responsibility rather than dependence and by trust rather than mistrust. Safety within a culture of continuous improvement provides a fundamental component for a successful offshore company and a quality for management to exercise positive leadership. Thank you. REFERENCE 1. The Application of Structured Hazard Identification in the Development of Safety Cases, F K Crawley, Dr M M Grant, M D Green, W S Atkins Safety & Reliability.

15 Rockwater A/S Einar Lura Jeg vil åpne mitt foredrag ved å reise følgende spørsmål: tilfredsstillende måte. kostet. - Hva var kriteriene for etablering av FUDT? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor går vi? HELSE, SIKKERHET OG MILJØ 21 Imidlertid så tror jeg en kan fastslå at de spørsmålene som er stilt vil kunne refiektere den involvering og det engasjement som den enkelte aktør har hatt i det løpet som er gått. mot hverandre så er det mulig at noen vil mene at andre forhold enn de en har valgt skulle vært gjennomført. en kompetanseheving innenfor de fleste parametre som samlet bidrar til sikrere dykking. Det er også et spørsmål om ikke engasjementet til de enkelte aktører er byttet til de Denne målsetningen synes å være fornuftig utfra det faktum at vannstanden ikke har avtatt med årene og at teknologien innenfor alternative løsninger har ikke så langt vært på et nivå forskjeffige faser i en slik prosess. Det å stille disse spørsmål på slutten av en prosess som har pågått over tid, er jeg enig i kan Det blir utvilsomt spennende å foreta en sammenligning mellom oppnådd og budsjettert Målsetningen med FUDT var å heve nivået på alle relevante parametre innenfor dykldng ned til 400 m, slik at dykking kunne gjennomføres til denne dybden på en for samfunnet med målbarheten av den prosessen? - Hva var identifikasjons kriteriene? - Hva Jeg vil imidlertid hevde at den styringsmoddllen som ble etablert i forbindelse med FUDT har Når en vurderer de forskjellige prosjekter som har vært gjennomført, og balanserer de opp virke lettvint og kanskje også litt ansvarsløst. nivåheving totalt sett og innenfor de enkelte områder. gitt mulighet for de enkelte aktører til å påvirke prosessen. som har resultert i at behovet for dykking har blitt vesentlig redusert. Uansett hva resultat av denne evaluering måtte bli mener jeg å kunne slå fast at det har vært Som vil alle vet så er det et forhold mellom den nivåheving en prosess i, og det denne har

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on

Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on STF23 A9346 Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasj on 1993-12-2 ULJ9iW ]]rrel Verifisering av matematisk termomodell for evaluering av dykkerklokkeisolasjon SINTEF

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv ergonomi Menneske Maskin systemet er det primære innenfor kognitiv ergonomi.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Brønnkontroll Veien videre

Brønnkontroll Veien videre Brønnkontroll Veien videre Stavanger 16 17 September 2011 Oddvar Midttveit Senior Vedlikeholdsingeniør Kjapt om EngMa AS Etablert: Mai 2010 Ansatte: 4 (6 fra 1.nov -11) Erfaring: Ca. 100 år samlet relevant

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Historie ISO 45001 2000 2007 2016 1. utgave OHSAS 18001:1999 Ny BS standard Oversatt til norsk Helse er tatt med Mer forenlig

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

BBS (Behavior Based Safety)

BBS (Behavior Based Safety) BBS (Behavior Based Safety) Rudi Arnesen HMSK Systemutvikler 1 ALLE ulykker kan forhindres! Ulykker skjer fordi vi bevist eller ubevist ikke innretter oss etter etablerte prosedyrer, krav og retningslinjer.

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kvalitative og kvantitative risikovurderinger

Kvalitative og kvantitative risikovurderinger Kvalitative og kvantitative risikovurderinger Litt fra teori og praksis ESRA 10. desember 2015 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Politidirektør Politidirektørens stab Tilsyn Kommunikasjonsstab Juridisk utredning

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009.

Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Vedlegg 4. Vedlegg til sluttrapport Ringvirkninger Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007-2009. Rapport fra studietur New Zealand. Rapport fra studietur New Zealand. Side 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Arvid Nilsen, automasjonsingeniør.est BP Norge CASIS ansvarlig BP Norge ESRA seminar SIL I drift 29.januar 2014 Introduksjon Dette er ikke et LOPA-kurs LOPA

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Disposisjon Sikkerhetskultur - bakgrunn Sikkerhetskultur som forskningsfelt Kultur

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Kostandskutt og Subsea teknologi

Kostandskutt og Subsea teknologi Kostandskutt og Subsea teknologi Stavanger 17. mars 2015 17. mars 2015 Kostnadskutt en miljørisiko? Introduksjon Asbjørn Bakken Tender & Account Manager, Production Performance Services - FMC Technologies

Detaljer

Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Løypemelding fra OD-prosjekt

Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Løypemelding fra OD-prosjekt Implementering av korreksjonsfaktorer for temperatur og trykkeffekter i ultralyd gassmålere Løypemelding fra OD-prosjekt NFOGM Temadag 22.03.2012 Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS - Bakgrunn

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013

SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 SJØSIKKERHETS- KONFERANSEN 2013 Haugesund 25. September 2013 Rederiet som er lokalisert i Haugesund består av to enheter: (KOAS) som eier og opererer 9 LNG carriers og 6 produkt/kjemikalie tankere. KNOT

Detaljer