002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon"

Transkript

1 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon

2 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og gass fagnettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) med tilhørende arbeidsgrupper der representanter fra Norges Rederiforbund, arbeidstakerorganisasjoner og kursleverandører har deltatt. Betydelige bidrag er også utformet av Norsk olje og gass Luftsfartsfaglige Ekspertgruppe (LFE), Norsk olje og gass Nettverk Sikring, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Norsk olje og gass HSE Managers Forum og Operations Committee har gitt sin tilslutning til retningslinjen. Videre er den godkjent av Norsk olje og gass administrerende direktør. Ansvarlig fagsjef i Norsk olje og gass er fagsjef HMS som kan kontaktes via Norsk olje og gass sentralbord Denne retningslinjen er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Norsk olje og gass. Administrasjonen er lagt til Norsk olje og gass. Norsk olje og gass Vassbotnen 1, 4313 Sandnes Postboks Stavanger Telefon: Telefaks: Hjemmeside: E-post:

3 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 3 INNHOLD FORORD... 2 INNHOLD INNLEDNING Formål Definisjoner og forkortelser Referanser Gjennomføring Godkjenning av treningssentra Kursbevis Gyldighetstid Avviksbehandling Likeverdig sikkerhetsopplæring Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring (GSK) Grunnleggende sikkerhetsopplæring gjennomført utenfor Norge Kurs tatt i henhold til Nordsjøavtalen = "Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training Kurs tatt i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training Beredskapsopplæring (STCW-95) Beredskapsopplæring (ref. avtale NSO og Norsk olje og gass) Måling av kompetanse SYNLIGGJØRING AV ENDRINGER KRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELLGRUPPER PÅ PERMANENTE OG FLYTTBARE INNRETNINGER OFFSHORESERVICEFARTØYER SOM UTFØRER OPPDRAG FOR OPERATØRSELSKAPER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Bakgrunn Anvendelse Kompetansekrav for oljevernpersonell Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring Grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring i henhold til fartøyets alarminstruks Opplæringen skal være i henhold til den funksjonen fartøyet har i oljevirksomheten Trening om bord KURSBESKRIVELSE Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapskurs (GSK) Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap repetisjonskurs (GSK rep) Kursnavn: Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell (GSK) Alternativ modell for gjennomføring av GSK repetisjon... 25

4 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: Kursnavn: Informasjon til nytt personell om bord Kursnavn: OFI100 Søk og redningslag grunnkurs Kursnavn: OFI100 Søk og redning repetisjonskurs Kursnavn: Livbåtfører grunnkurs* Kursnavn: Livbåtfører repetisjonskurs* Kursnavn: OSE114 Liten MOB båt grunnkurs Kursnavn: OSE114 Liten MOB båt repetisjonskurs Kursnavn: OSE1141 Stor MOB båt grunnkurs Kursnavn: OSE1141 Stor MOB båt repetisjonskurs Kursnavn: OFA101 Førstehjelp grunnkurs Kursnavn: OFA101 Førstehjelp repetisjonskurs Kursnavn: OSC1141 HLO Grunnkurs Kursnavn: OSC1141 HLO Repetisjonskurs Kursnavn: OER108 Skadestedslederkurs Kursnavn: OER109 Beredskapsledelse grunnkurs Kursnavn: OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs Personalomsorg Kompetansematrise NOFO beredskapspersonell KRAV TIL SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING TABELL HELSEKRAV OG FYSISKE FUNKSJONSKRAV FOR INNSATSPERSONELL MED RØYKDYKKERFUNKSJON Formål Generelt Egenerklæring og helseundersøkelse Fysiske funksjonskrav Kondisjonstest Krav til styrke Rapportering og håndtering av resultater Eksempel på skjema / brev Egenerklæring røykdykkere Helseundersøkelse og funksjonstest av røykdykkere Skjema for informasjon av testresultat til linjen Skjema for informasjon av testresultat til linjen Brev til behandlende lege Legeerklæring vedrørende røykdykking APPENDIX A - STANDARD GSK KURSBEVIS APPENDIX B «NORDSJØAVTALEN» ELLER «THE MUTUAL AGREEMENT APPENDIX C «FELLES AKSEPT FOR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING APPENDIX D - KVALITETSSIKRING AV TEST/UTSTYR... 68

5 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 5 1 INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne retningslinjen er å etablere en felles forståelse og praksis vedrørende sikkerhets- og beredskapsopplæring blant aktørene på norsk kontinentalsokkel. Anvendelse Retningslinjen omfatter personell på permanent plasserte og flyttbare innretninger samt fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten. Målsetning og prinsipper Det fremgår av Petroleumstilsynets (Ptil) regelverk at rettighetshaver skal påse at alle som oppholder seg på innretningen, har fått tilstrekkelig opplæring. Denne retningslinjen representerer minimumskrav. Ved avvik må det dokumenteres at kompetansekravene er oppfylt. Retningslinjen skal sikre at alt personell på innretningene får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sin egen sikkerhet. Personell som er gitt spesielle beredskapsmessige oppgaver, skal i tillegg ha den kompetansen som er nødvendig for å ivareta beredskapsfunksjonen(e). Ansvarsforhold og internkontroll Det er operatørselskapenes ansvar å etablere tilstrekkelig internkontrollsystemer for å sikre at denne retningslinjen blir fulgt. Operatørselskapene/rederne er gjennom berørte avdelinger og prosjektgrupper ansvarlige for å påse at alt deltakende personell, både eget og innleid, har kvalifikasjoner som beskrevet i denne retningslinjen. Det er entreprenørens ansvar å forsikre seg om at egne ansatte innehar de nødvendige kvalifikasjoner før arbeid blir utført for operatørselskapet/rederen.

6 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: Definisjoner og forkortelser Beredskapsopplæring Fast innretning Flyttbare innretninger Grunnleggende opplæring Helsekrav Kursdag Opplæring for personell som har beredskapsfunksjoner. Innretning som er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen ettersom de er ment å være permanent plassert på feltet. Innretning som er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og dermed må følge et maritimt driftskonsept inkludert klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, se også innretning. Den sikkerhets- og beredskapsopplæring som kreves for alt sokkelarbeidende personell. For personell som skal ha røykdykkerfunksjon stilles det krav til helse, utholdenhet og styrke. Kravene er beskrevet i kapittel 7. Med kursdag forstås 8 skoletimer (ekslusive pauser og lunsj) dersom ikke annet er anført under det enkelte kursprogram. Offshore servicefartøyer Det vises til Rammeforskriften 4. Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven 1-3 tredje ledd. Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler. Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven er: a) forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart,

7 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 7 b) fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds aktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. Repetisjonsopplæring Søk og redningslag Timer Trening Øvelser Den sikkerhets- og beredskapsopplæring som kreves for å vedlikeholde tidligere tilførte kunnskaper og ferdigheter. Opplæring for personell som har beredskapsfunksjon innen følgende områder: røykdykkere og slangelag. Med time forstås i disse retningslinjer skoletime(45 min) når ikke annet er spesifisert. Trening gjennomføres for å vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter som er tilført på grunnleggende opplæring, beredskapsopplæring og repetisjonsopplæring og som er nødvendig for å mestre deloppgaver innenfor beredskapen. Trening kan gjennomføres om bord når planlagt treningsprogram er etablert. Øvelser som gjennomføres på installasjonen (simulering av en samlet beredskapsinnsats) for å verifisere at nødvendige kunnskaper og ferdigheter på personell og lag i beredskapsorganisasjonen er tilstede anses ikke som trening. Øvelser gjennomføres for å verifisere at nødvendige kunnskaper og ferdigheter på personell og lag i beredskapsorganisasjonen er tilstede ved simulering av en samlet beredskapsinnsats.øvelser anses ikke som trening. BOSIET - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training Danish Operators - Norsk olje og gass søsterorganisasjon i Danmark EBS - Emergency Breathing System EPIM - Exploration & Production Information Management Association FOET - Further Offshore Emergency Training

8 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 8 GSK - Grunnleggende sikkerhetsopplæring GSK rep - Grunnleggende sikkerhetsopplæring, repetisjon GSK-N - Grunnleggende sikkerhetsopplæring med N-notasjon, dvs. at den grunnleggende sikkerhetsopplæringen kun er gyldig for norsk sokkel HLO - Helicopter Landing Officer HUET - Helicopter Underwater Escape Training MOB - Mann-over-bord NOFO - Norsk Oljevernforening for Operatørselskap IMO - International Maritime Organization NOGEPA - de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, eller Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association som er Norsk olje og gass søsterorganisasjon i Nederland NSO - Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon Oil & Gas UK - Norsk olje og gass søsterorganisasjon i Storbritannia Norsk olje og gass - Norsk olje og gass OPITO - Offshore Petroleum Industry Training Organization OR fartøy - Oljevernfartøy SKL HAV - Skadestedsleder Hav. Skadestedsleder Hav skal lede tildelte havgående ressurser under oljevernaksjonen for å begrense skadeomfanget av et oljeutslipp SRC - Short Range Certificate STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers VHF - Very High Frequency. VHF betegner et radiofrekvens-område der viktig maritim kommunikasjon foregår, herunder den maritime VHF kanal 16 som er den internasjonale nød- og kallekanalen

9 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 9 Personell kategori - Sokkelarbeidende personell Defineres som: 1. Personell som skal utføre arbeid/oppdrag i forbindelse med installasjon, drift, vedlikehold og demontering av innretninger, samt personell på fartøy som benyttes i petroleumsvirksomheten. 2. Myndighetspersonell og annet personell med tilsyns-/ rådgivningsoppgaver på sokkelen. Personell kategori - Besøkende personell Defineres som: Personell som ikke er sokkelarbeidende. 1.3 Referanser Donnelly, R.P.: Objective Fitness Standards for Rescue Team in the Steel industry. MFOM Dissertation. Tjelta, L.I.. Høgskolen i Stavanger 2002:Anbefalte utholdenhetstester for å teste utholdenhetskapasitet til mannskaper som skal gjøre tjeneste som røykdykkere i oljeindustrien. Lindvik, P.A. et. al.: Fysiske belastninger ved røykdykking. Hydro Aluminium Karmøy Norsk Arbeidsmedisinsk Forening, Arbeidsmedisinske veiledninger: Helsekontroll av røykdykkere. UKOOA 2002: Medical Standards for Fire and Emergency Response Team Members. Oslo kommune, brann og redningsetat: Krav til brann og redningsmenn. Direktoratet for Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynets veiledning til Kjemikalieforskriften; Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere, best. nr Gjennomføring Kurs i henhold til denne retningslinjen skal arrangeres ved Norsk olje og gass - godkjente kurssentra så fremt annet ikke er spesifisert i fagplan for kurset. Enkelte fagplaner tillater at kursene arrangeres internt i et operatør- eller entreprenørselskap, eller om bord på dennes innretning, som a) fullstendige kurs, eller b) i moduler

10 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 10 Kurs og/eller repetisjonsopplæring, eller moduler av disse, som blir arrangert internt i det enkelte operatør- eller entreprenørselskap (på land eller innretning), må dokumenteres av det enkelte selskap. 1.5 Godkjenning av treningssentra Norsk olje og gass Nettverksgruppe for sikkerhets- og beredskapsopplæring (NSOB) har det overordnede ansvaret for vurdering, kvalitetssikring og godkjenning av kurs- /treningssentra som tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dette gjelder også opplæring utført internt hos entreprenørselskapene. En oversikt over godkjente treningssentra er tilgjengelig på Norsk olje og gass; 1.6 Kursbevis Norsk olje og gass-godkjente treningssentre skal utstede kursbevis til hver kursdeltaker med klar angivelse av kursnavn og kurskode iht. denne retningslinjen. Det er utarbeidet en egen mal for standard GSK kursbevis, se Appendix A. For grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring og repetisjonsopplæring av denne, som gjelder for utreise til faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel, registreres kursbevisene i en felles database; EPIM GSK-register. Alle kursdeltakere som har gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs og grunnleggende sikkerhets- og beredskaps repetisjonskurs (GSK og GSK rep.) skal fra 1. mai 2010 registreres i EPIM GSK register. Det forutsettes at alle kurssentrene som er Norsk olje og gass-godkjent, registrerer alle kursdeltakerne som har fullført GSK og GSK rep. i EPIM GSK- registeret etter de retningslinjer som er gitt for slik registrering. Nettstedet er opprettet som portal for informasjon og pålogging til registrering av GSK og GSK rep. for kurssentrene. Brukernavn og passord vil være identisk med det som sentrene har brukt i den tidligere løsningen. På grunn av omlegging av kursbevissystem, kortsystem samt database, vil følgende dokumentasjon være gyldig for utreise i en overgangsfase: Kursbevis fra godkjent treningssenter innenfor utløpsdato, dvs. innenfor utløpet av måneden, som er påtrykt kursbeviset. (Eksempel: Dersom utløpsdatoen er , må repetisjonskurset tas innen utløpet av mai 2011.) Norsk olje og gass-kort innenfor utløpsdato, dvs. innenfor utløpet av måneden, som er preget på kortet PSK-kort fram til

11 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 11 For offshore servicefartøyer utstedes kursbevis som er godkjent av flaggstat. Alle offshore-reisende må medbringe dokumentasjon på gyldig sikkerhetsopplæring ved utreise. 1.7 Gyldighetstid Repetisjon av beredskapsopplæring må gjennomføres innen utløpet av siste måned av definert frekvens for opplæringen. Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse iht. til Norsk olje og gass-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs. I den grad det ikke er en selvfølge, så kan følgende basisregler gjelde i denne forbindelse: Personell kan ikke tjenestegjøre på innsatslag uten gyldig opplæring/trening. Hvis personell tjenestegjør på innsatslag, uten gyldig opplæring/trening, skal dette behandles som et avvik iht. bedriftens interne avvikssystem. 1.8 Avviksbehandling Unntaksvis kan operatørselskapene la personell reise ut på sokkelen uten nødvendig sikkerhetsopplæring. Avvik kan tillates når det ellers vil virke urimelig og skal dokumenteres i henhold til selskapets system for avviksbehandling. 1.9 Likeverdig sikkerhetsopplæring Personell på sokkelen skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utøve sine oppgaver. I etterfølgende kapitler er det gitt eksempler på annen opplæring som er definert som likeverdig med opplæringen som er spesifisert i denne retningslinjen. Listen er ikke komplett, andre kombinasjoner kan også forekomme. Operatør kan likestille annen sikkerhetsopplæring etter en individuell og konkret samsvarsmåling Grunnleggende Sikkerhets- og Beredskapsopplæring (GSK) Kursdokumentasjon på IMO60 / IMO 80 (ikke eldre enn 4 år) eller 12 måneders fartstid i de siste 5 årene, gir anledning til å ta Norsk olje og gass GSK repetisjonskurs (med Norsk olje og gass-godkjent helikopterevakueringskurs i GSK-format), og supplert med GSK e-læringsmodul utstedes det fullverdig Norsk olje og gass dokumentasjon gyldig i 4 år. Personell med kursdokumentasjon på IMO 60/80 (ikke eldre enn 4 år) gis anledning å oppgradere til Norsk olje og gass ved å ta helikopterevakueringskurs i GSK format + E-læring. Kursbeviset skal da tilbakedateres til første modul av STCW opplæringen. Oppgradering fra STCW til Norsk olje og gass faller innunder samme regel som GSK og det gis ikke anledning å utstede N-notasjon.

12 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: Grunnleggende sikkerhetsopplæring gjennomført utenfor Norge Nedenfor gis en oppsummering av hvilken grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring som aksepteres for utreise på norsk sokkel Kurs tatt i henhold til Nordsjøavtalen = "Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training Grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i henhold til Nordsjøavtalen = Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, avtalen er gjengitt i Appendix B. Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training er en avtale mellom Oil & Gas UK (Storbritannia) Danish Operators (Danmark), NOGEPA (Nederland) og Norsk olje og gass (Norge) om gjensidig aksept av hverandres grunnleggende sikkerhetsopplæring. Med aksept i nedenstående tekst forstås at Norsk olje og gass har vurdert de respektive opplæringsprogram som faglig likeverdig med tilsvarende godkjente Norsk olje og gass kurs. Dette betyr at: grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Danmark ved et kurssenter godkjent av Danish Operators, aksepteres grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Storbritannia ved et kurssenter godkjent av Oil & Gas UK, er akseptert. Oil & Gas UK benytter OPITO-godkjente kurssentra (Offshore Petroleum Industry Training Organization), slik at dersom man har OPITO BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) og OPITO FOET (Further Offshore Emergency Training) fra Storbritannia, så aksepteres dette grunnleggende sikkerhetsopplæring (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Nederland ved et kurssenter godkjent av NOGEPA, aksepteres Merk: Når opplæringen er tatt i et av de andre landene i henhold til Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg.

13 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: Kurs tatt i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training OPITO grunnleggende sikkerhetsopplæring (BOSIET), og tilsvarende repetisjonskurs (FOET), tatt ved kurssentra i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, vil ikke automatisk bli godkjent for norsk sokkel. Den enkelte operatør/reder må foreta en individuell vurdering om slik sikkerhets- og beredskapskompetanse kan godkjennes eller ikke. Vedrørende kurs tatt ved utenlandske kurssentra i land som ikke er omfattet av Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training, og som heller ikke er OPITO-godkjent, så blir dette også en sak som hver enkelt operatør/reder må ta stilling til i hvert enkelt tilfelle Beredskapsopplæring (STCW-95) Likeverdig opplæring/sertifisering i henhold til STCW95 anses å dekke Norsk olje og gass-krav for offshore service fartøyer og flyttbare innretninger. Mob-båt sertifikat i henhold til STSW-95 dekker Norsk olje og gass-mob-båt kurs. Ledelse i brann i henhold til STCW-95 dekker Norsk olje og gass-søk- og redningslagskurs. Ledelse i medisinsk førstehjelp/behandling i henhold til STSW95 dekker Norsk olje og gass Førstehjelp grunnkurs Livbåtfører-sertifikat i henhold til STCW-95 dekker Norsk olje og gasslivbåtførerkurs Beredskapsopplæring (ref. avtale NSO og Norsk olje og gass) Det er inngått en avtale om gjensidig godkjenning av sikkerhets- og beredskapsopplæring mellom Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Norsk olje og gass. Det vises til Appendix C for flere detaljer Måling av kompetanse For hvert kurs og emne skal det settes læremål som deltakerne skal måles etter. Deltaker som består disse minstekravene, består kurset og får utstedt kursbevis. Det skal rapporteres til oppdragsgiver dersom deltakere ikke består kurs/modul og kursbevis utstedes ikke. Fravær ved kurs/modul iht. denne retningslinjen medfører at kursbevis ikke utstedes.

14 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 14 Eksempler på metoder for å måle kompetanse er: - Avsluttende prøve Skriftlig eller praktisk test der kursdeltakeren viser at vedkommende har den nødvendige kompetansen som kreves. - Instruktørobservasjon Observasjonsskjema for den enkelte deltaker/grupper/team. - Spesifikke krav til mestring Øvinger der deltakere skal utføre en spesiell øvelse etter på forhånd spesifiserte mål, (f.eks. kontrollere brann med pulverapparat, være klar i livbåt innen en viss tid).

15 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 15 2 SYNLIGGJØRING AV ENDRINGER Endringer i revisjon 19 versus revisjon 17. Det er pr blitt gjort endringer i følgende kapitler: Generelt er det blitt foretatt betydelige språklige forbedringer i dokumentet. Nytt avsnitt forord er blitt inkludert. Det er blitt foretatt en presisering av hvilke Norsk olje og gass nettverk og samarbeidspartnere som har bidratt i utforming av denne retningslinjen. Kap. 1 Innledning 1.1 Presisering av at ansvarlig for implementering av denne retningslinjen både omfatter operatør og reder. 1.2 Definisjoner er blitt betydelig mer utfyllende og omfattende, indeksert alfabetisk og man har fjernet definisjoner som ikke brukes i retningslinjene. Enkelte krav og utdypende tekst er flyttet til de avsnitt hvor de hører hjemme Der er innført et eget kapittel som omhandler referanser, ref. standard mal for Norsk olje og gass retningslinjer. Det er i forhold til tidligere referanser gjort en endring under henvisning til Direktoratet for arbeidstilsynet. 1.4 Presisering av hvem som kan arrangere kurs i henhold til denne retningslinjen samt hvor disse kan arrangeres. 1.6 Tittel på avsnitt er endret til Kursbevis. Det blitt utarbeidet en mal for standard GSK kursbevis. Det er innført krav om at alle som gjennomfører GSK og GSK rep skal registreres i EPIM GSK register. Gyldighetsperioden for kursbevisene er ytterligere presisert. 1.7 Det er satt inn et nytt avsnitt hvor opplæringens gyldighetstid er presisert 1.9 Administrativ omskriving av dette avsnittet Likeverdig opplæring i forhold til STCW og IMO, samt i henhold til Nordsjøavtalen, er ytterligere presisert. I tillegg er det referert til avtalen mellom NSO og Norsk olje og gass vedrørende gjensidig godkjenning av sikkerhets- og beredskapsopplæring. Kap. 2 Synliggjøring av endringer Innført et eget kapittel i retningslinjen som beskriver endringer fra forrige revisjon. Kap. 3 Krav til opplæring for personellgrupper på permanente og flyttbare innretninger 3 a) Tidsangivelsen på (5 dager) er fjernet. Bestemmelser vedrørende maritimt personell er flyttet til kapittel 4.

16 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 16 Kap. 4 Offshorefartøyer som utfører oppdrag for operatørselskaper på norsk kontinentalsokkel 4.1 Kapitlet er skrevet om med den hensikt å forenkle og tydeliggjøre innholdet Kapitlet er endret i henhold til Sjøfartsdirektoratet sitt rundskriv der det framgår at krav til repetisjon av sikkerhets- og beredskapsopplæring hvert 5. år bortfaller for personell iht. STCW forutsatt 12 måneders seilingstid i.l.a. siste 5 år Overskriften på dette punktet er endret. Kap. 5 Kursbeskrivelser 5.1. Endringer knyttet til beskrivelse av varighet og innhold. 5.2 Endringer knyttet til beskrivelse av varighet, innhold og annet. 5.3 Nytt GSK repetisjonskurs innført for beredskapspersonell 5.4 Det er innført et nytt kapittel i retningslinjen som beskriver alternative modeller for gjennomføring av GSK repetisjonskurs. 5.5 Vedrørende informasjon til nytt personell om bord: Dette kapittelet inkluderer hele Norsk olje og gass retningslinje 080 Retningslinjer for informasjon til nytt personell på sokkelen, som nesten var identisk med dette kapittelet. Norsk olje og gass retningslinje 080 er trukket tilbake. 5.6 Søk og redningslag erstatter begrepet / tittel Brannlag grunnkurs i tillegg til mindre endringer under innhold. 5.7 Søk og redningslag erstatter begrepet / tittel Brannlag repetisjonskurs Det er foretatt betydelige revisjoner og endringer av kursene i regi av NOFO relatert til oljevernberedskap. Kap. 6 Krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring tabell Tabellen er noe forenklet og forsøkt gjort mer leservennlig. Kap. 7 Helsekrav og fysiske funksjonskrav for innsatspersonell med røykdykkerfunksjon Egenerklæring og helseundersøkelse Det foreligger endringer knyttet til krav om synsstyrke ved at det er gitt anledning til å benytte myke hydrofile kontaktlinser både ved synsstyrketest og trening / skarpe oppdrag Egenerklæring Mindre endringer i layout Helseerklæring Mindre endringer i layout. Følgende Appendix er lagt til dokumentet: Appendix A Standard GSK kursbevis Appendix B Nordsjøavtalen = Mutual Acceptance of Basic Safety and Emergency Preparedness Training Appendix C Avtale NSO og Norsk olje og gass

17 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 17 Appendix D Kvalitetssikring av test/utstyr Endringer i revisjon 20 versus versjon 19. Det er pr gjort endringer i følgende kapitler: Kapittel 5.22 Kompetansematrise NOFO beredskapspersonell: Navnene på kursene til NOFO er oppdatert og det er lagt inn nye lenker til kurs og kompetansematrise på NOFO sine hjemmesider. Appendix B «Nordsjøavtalen» eller «The Mutual Agreement : Matrisen i Appendix B er revidert. Det kreves nå kun en egen modul med redningsstrømpe for de som har gjennomført kurs i Storbritannia, Danmark og Nederland og som skal reise ut på norsk sokkel. Retningslinjen er for øvrig satt inn i ny mal og dette har medført en endring i kapittelinndelingen og således kapittelhenvisningene.

18 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 18 3 KRAV TIL OPPLÆRING FOR PERSONELLGRUPPER PÅ PERMANENTE OG FLYTTBARE INNRETNINGER a) Sokkelarbeidende personell gis: - Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs - Informasjon til nytt personell om bord (opplæringsvideo utarbeidet av Samarbeid for Sikkerhet - SfS) eller likeverdig informasjon Inntil vedkommende er kjent med innretningen, skal vedkommende bli rettledet og fulgt opp. Repetisjon av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs skal gjennomføres hvert 4. år. De som ikke repeterer innenfor tidsfristen (utløpsmåned) må gjennomføre nytt grunnkurs. Operatørene skal planlegge opplæringen for sine ansatte på en forsvarlig måte slik at kravet om repetisjon hvert 4. år oppfylles. Avvik fra dette kravet må behandles i henhold til operatørens styrende dokumentasjon. Generelt gjelder det at graviditet og sykdom gir grunnlag for å godkjenne repetisjonskurs gjennomført etter utløp av tidsfristen for eksisterende sikkerhetsopplæring. For personell som ikke er ansatt i et operatørselskap, kan et treningssenter utstede kursbevis for gjennomført repetisjon av GSK også etter utløp av 4-årsregelen dersom: i) Det foreligger sykemelding for perioden fra kursbevisets utløp på dato til vedkommende deltar på kurs. En slik utsettelse skal dokumenteres i senterets styrende dokumentasjon. Søknad om utsettelse sendes til det treningssenteret man ønsker å gjennomgå opplæring ved. ii) Det foreligger dokumentasjon på graviditet / barselpermisjon for perioden fra kursbevisets utløpsfrist til vedkommende deltar på kurs. b) Besøkende personell gis: gis: - Informasjon til nytt personell om bord eller likeverdig informasjon Besøkende personell skal ha sikkerhetsmessig oppfølging av personer med nødvendig sikkerhetsopplæring under hele oppholdet på innretningen. c) Beredskapspersonell gis: - Grunnleggende opplæring, ref. a) - Videregående opplæring relevant for funksjonen, ref. kap. 5 og 6.

19 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 19 4 OFFSHORESERVICEFARTØYER SOM UTFØRER OPPDRAG FOR OPERATØRSELSKAPER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 4.1 Bakgrunn Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel omfatter både innretninger og fartøy, se definisjonene nedenfor. Innretning: Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. Fartøy: Fartøy kommer inn under en av de to gruppene nedenfor: a) forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart, b) fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds aktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. Fartøy og mannskap, eller deler av mannskapet, ombord på fartøy vil være underlagt IMO-krav / STCW-konvensjonen eller petroleumsregelverket alt etter hvilken funksjon fartøyet har i petroleumsvirksomheten. Petroleumslovens Rammeforskrift 3 sier følgende om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs: For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger (rødboka) slik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og med utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og begrensninger som følger av innretningsforskriften 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal legges til grunn i sin helhet. Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

20 Nr: 002 Etablert: Revisjon nr: 20 Rev. dato: Side: 20 Rammeforskriften 4 sier videre at: Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler. Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven er fartøy (som definert i teksten ovenfor). En forenklet fortolkning er at dersom fartøy, gitt referansene vist til ovenfor, omfattes av Arbeidsmiljøloven, vil petroleumsregelverket være gjeldende. Dersom fartøyet ikke omfattes av Arbeidsmiljøloven, vil fartøyet utelukkende forholde seg til STCW-95 konvensjonen. Maritimt personell på offshore service fartøyer følger således opplæringskrav i henhold til STCW-95 konvensjonen. Men dersom helikopter benyttes som transportmiddel til og fra skip, må i tillegg Norsk olje og gass-godkjent helikopterevakueringskurs (HUET) gjennomføres i henhold til retningslinjen. Dette er nærmere spesifisert i tabellen i kapittel Anvendelse Opplæring i samsvar med dette kapittel skal legges til grunn for mannskap på offshore servicefartøyer som utfører oppdrag direkte eller indirekte for operatørselskap på norsk sokkel. 4.3 Kompetansekrav for oljevernpersonell Som en del av denne retningslinjen er det utgitt kompetansekrav til personell som er involvert i norsk sokkels oljevernberedskap. Disse krav er inndelt i kompetansenivå og akseptert som retningsgivende krav hva angår kompetanse til personell som er involvert i eller har en rolle i norsk oljevernberedskap. Med utgangspunkt i de krav som er satt fra myndighetene, har NOFO utarbeidet nærmere kompetansekrav for oljevernpersonell som inngår i NOFOs egen beredskapsorganisasjon. I tillegg til kurs som er oppgitt som krav for NOFOs Beredskapsorganisasjon, vil NOFO kontinuerlig vurdere og tilby andre kurstilbud som kan fremme kompetansen for beredskapspersonell. Det henvises forøvrig til kompetansekrav og kompetansematrise på NOFOs hjemmeside,

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer