Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip"

Transkript

1 Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip Delprosjekt II-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs Innhold: Innledning 2 Materiale og metoder 4 Resultater 6 Diskusjon og konklusjoner 17 Referanser 22 Summary in English 23 Vedlegg: Brev og skjema til sjømannslegene Forfatter: Bente E. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen Rapport 3/2003 ISSN ISBN

2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Norge har i alle år vært en sjøfartsnasjon. Sjømenn har et arbeidsmiljø hvor de utsettes for helt andre, og flere påvirkningsfaktorer enn arbeidstakere på land. Hvilke påvirkningsfaktorer det her er snakk om, og hvordan de påvirker er imidlertid i liten grad dokumentert. I tillegg utsettes sjømennene for andre risiki, som ikke nødvendigvis kan knyttes direkte til arbeidsmiljøet, men som likevel er av betydning for dette (1). Norske myndigheter og organisasjoner har i de senere år vært opptatt med å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Bakgrunnen for deres innsats er den dramatiske økningen man har hatt i sykefraværet. Arbeidet har resultert i samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). For innenriks sjøfart har Rederienes Landsforening hatt den aktive rollen i dette arbeidet. Foreningens målsetning er å tilrettelegge for at IA-avtalen mest mulig hensiktsmessig også skal kunne komme til anvendelse for sjøfolk. Som et ledd i arbeidet har foreningen innledet et samarbeid med Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. Siktemålet med dette samarbeidet er å få mer kunnskap om hva som påvirker sjømenns arbeidsmiljø og helse. Samarbeidsprosjektets arbeidstittel er "Et inkluderende arbeidsliv til sjøs". Prosjektets del I er nærmere beskrevet i rapport om "loss of licence" på norske innenriks skip (2). Som en videreføring av dette, presenteres her et tilsvarende studium av "loss of licence" blant sjøfolk generelt, der både innenriks og utenriks skipsfart er inkludert. Arbeidet er utført i nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Universitetet i Bergen, med bistand fra Rederienes Landsforening. Prosjektet er støttet med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond. 1.2 Hva er "loss of licence"? Vi har i mange år hatt en internasjonal diskusjon om behovet for spesielle helsekrav for sjømenns helse. The International Labour Organisation (ILO) har gitt en rekke forslag til denne type helsekrav og innhold i helseundersøkelser. Det første vi kjenner er fra Sea Convention No. 73 (3). Det sentrale i denne konvensjonen var kravet om at enhver sjømann må ha en helseattest som sikrer that he is not suffering from any disease likely to be aggravated by or to 2

3 render him unfit for service at sea or likely to endanger the health of other persons on board. Standarder for legeundersøkelser av sjømenn i Norge har blitt utviklet med utgangspunkt i konvensjonen. I 1946 kom en konvensjon som var mer konkret mht helseundersøkelsene og kravene til sjømenns helse (4). Det ble understreket at bakgrunnen for kravene var at sjømannen ikke skulle ha en sykdom som kunne gjøre ham uskikket til arbeid mens han var til sjøs, eller som kunne representere en fare for andre ombordværendes helse. Dette prinsippet har dannet grunnlaget for våre forskrifter siden; sjømenn i Norge må ha godkjent helseattest fra lege for å kunne arbeide på norske skip. Dersom en sjømann ikke har oppfylt kravene til en slik helseattest, og følgelig ikke fått tillatelse til å mønstre på skipet, sier vi at han har blitt udyktig- eller fått "loss of licence". Den senere tiden har sjømennene hatt forsikring mot tap av helseattesten. Dette har gjort det mulig for dem å få utbetalt en forsikringssum dersom de har mistet attesten (loss of licence insurance). "Forskrift om helseundersøkelser av arbeidstakere på skip"(5). er nylig revidert. Revisjonen har ført til en økt interesse for årsakene til at sjøfolk mister helseattesten. Mer kunnskap om disse er av interesse for å kunne utføre forebyggende helsearbeid blant sjømenn - for om mulig å redusere antall udyktighetstilfeller. På denne bakgrunn er prosjektet gjennomført. Målsettingen for prosjektet: - Å få mer generell kunnskap om årsaker til hyrenektelse, for på den måten få vite mer om sjømenns helse - Å se om årsakene til hyrenektelse har endret seg etter innføring av ny forskrift om helseundersøkelse av sjøfolk Prosjektorganisering: Prosjektledelse: Bente E. Moen og Morten Gøsta Jansson. Arbeidsgruppe i Sjøfartsdirektoratet: Georg T. Smefjell, Kirsti Bjørkhaug og Anne Karin Moldestad. Referansegruppe: Medlemmer i Norsk Sjøfartsmedisinsk forening, med særlig bistand av Vilhelm Koefoed og Jan Sommerfeldt Pettersen. 3

4 2. Materiale og metoder 2.1 Hvordan data ble hentet inn Attester for begrensninger i helseattest og hyrenektelser sendes inn omgående til Sjøfartsdirektoratet i Norge, som følgelig har oversikt over alt dette. Sjøfartsdirektoratet mottar hyrenektelser fra legene uten at diagnose som er årsak til hyrenektelsen er ført på. For å få oversikt over diagnosene, måtte legene som hadde skrevet ut hyrenektelsene kontaktes på nytt. Alle leger som hadde skrevet ut hyrenektelser i årene 2000, 2001 og 2002 ble tilskrevet og bedt om å gi flere opplysninger. Årstallene ble valgt slik at vi kunne se om det var endringer i hyrenektelsene etter at den nye forskriften trådte i kraft (19. oktober 2001). Legene fikk tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen fra Sjøfartsdirektoratet (se vedlegg). i tillegg fikk de tilsendt et skjema for utfyllelse for hver hyrenektelse de hadde skrevet ut, samt en navneliste over de personer de hadde skrevet ut hyrenektelse for. Skjemaet var på én side, og inneholdt spørsmål om kjønn, alder, bosted, stilling, type skip ved siste mønstring, diagnose, diagnosens relasjon til arbeidsmiljøet og om sjømannen selv hadde ønsket udyktighetserklæring (se vedlegg). Skjemaene var helt anonyme, uten navn og uten personnummer for sjømannene, og uten navn på legen. Legene ble bedt om å sende de utfylte skjemaene til professor B. E. Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. Her ble dataene videre bearbeidet. Legene ble oppfordret av Norsk forening for sjøfartsmedisin til å delta i prosjektet, via e-post og internettsider fra foreningen. Det ble informert om prosjektet i forkant på et sjøfartsmedisinsk videreutdanningskurs som Norsk Forening for Sjøfartsmedisin arrangerte på Kielfergen i 2002 (47 deltagere). 2.2 Hvilke data vi fikk inn Det ble sendt ut brev fra Sjøfartsdirektoratet til 161 sjømannsleger, med forespørsel om tilsammen 1570 hyrenektelser. Vi fikk svar fra 96 leger (60%), 4

5 og fikk opplysninger om 702 hyrenektelser. Sjøfartsdirektoratet fikk en del tilbakemeldinger fra legene om at å fylle ut skjemaet tok for mye tid, og siden det ikke ble betalt for dette arbeidet, ville legene ikke utføre dette. Dette førte følgelig til at materialet ble mindre enn ønsket. 2.3 Databearbeidelse Data fra alle innkomne skjemaer ble plottet inn i en database, og senere bearbeidet med SPSS - statistisk programpakke. Dataene presenteres her i rapporten hovedsakelig som deskriptiv statistikk. En regresjonsanalyse er utført av muskelskjelettplager i relasjon til forskjellige mulige årsaksvariable (alder, år i arbeid). 5

6 3. Resultater 3.1 Antall hyrenektelser Antallet hyrenektelser økte betydelig i år 2002 (Tabell 1). Om dette er tilfeldig for dette året, eller har noe med den nye forskriften å gjøre, kan vi ikke vite helt sikkert, men det er sannsynlig at dette har sammenheng med forskriftsendringen. Antall hyrenektelser har ligget på i flere år, og andre større endringer som kan ha med sjømenns helse å gjøre i denne sammenheng kjenner vi ikke til. Årstall Antall hyrenektelser Antall skjema mottatt registrert i Sjøfartsdirektora i vår undersøkelse Tabell 1. Antall hyrenektelser , og mottatte skjemaer i vår undersøkelse fra de samme årene. 3.2 Kjønn og alder De fleste udyktighetserklæringene (86%) var skrevet ut for menn, kun 14% var for kvinner. Dette gjenspeiler kjønnsfordelingen av ansatte til sjøs. Gjennomsnitt alder (år) Spredning i alder Menn (n=604) Kvinner (n=92) Totalt (n=702 )* Tabell 2. Aldersfordeling av hyrenektelser for menn og kvinner. (*6 hadde ikke angitt kjønn) 6

7 3.3 Bostedsfylke Fylkesvis fordeling av sjøfolk som har fått hyrenektelse gjenspeiler bosettingen av sjøfolkene. Vi har flest utstedte udyktighetserklæringer i Vestfold, Øst-Agder, Rogaland og Hordaland. Dette indikerer at vi har fått et representativt bilde av landet i materialet vårt, selv om ikke alle legene besvarte forespørselen de fikk tilsendt. Fylke Prosent av udyktighetserklæringene Oslo 0,6 Akershus 1 Hedmark 0,7 Buskerud 0,4 Oppland 0,3 Vestfold 11,3 Østfold 6,6 Telemark 0 Vest-Agder 2,6 Øst-Agder 10,8 Rogaland 19,4 Hordaland 9,7 Sogn 2,7 Møre 6,6 Sør-Trøndelag 6,4 Nord-Trøndelag 3,4 Nordland 6,4 Troms 6,7 Finmark 3,0 Tabell 3. Utstedt udyktighetserklæring , fordelt på fylker. 7

8 3.4 Stilling ombord Dersom man ser på hvilke stillinger sjøfolkene som fikk udyktighetserklæring hadde, får vi et bilde som viser kjønnsfordelingen slik den generelt fremstår i den norske flåten. Kvinner til sjøs har oftest stilling innen bysse og forpleining. Blant menn ser vi at det største antallet udyktige er å finne i gruppen matroser/skipsmekanikere, fulgt av offiserene. Stilling Antall kvinner Antall menn Kaptein 0 89 Styrmann 1 78 Los 0 1 Maskinsjef 0 49 Maskinist, motormann, smører 0 79 Skipselektriker 0 13 Pumpemann 0 5 Matros, skipsmekaniker, lettmatros, jungmann, båtsmann Kokk, forpleining Annet Manglende opplysninger 1 8 Tabell 4. Stillingene til de sjømennene som fikk udyktighetserklæring Sikkerhetsfunksjon Av de sjømennene som hadde fått udyktighetserklæring, angis at 71,8% hadde sikkerhetsfunksjon, mens 18,7% hadde det ikke. Det mangler informasjon om dette for 9,5 %. 74,5% av mennene og 56,5% av kvinnene hadde sikkerhetsfunksjon. 8

9 3.6 År i arbeid som sjømann Det er stor spredning i materialet mht. hvor lenge sjømannen har arbeidet til sjøs (Tabell 5) Noen har ikke arbeidet fullt et år, mens andre har en fartstid på 50 år. Kvinnene har betydelig kortere fartstid enn menn. Gjennomsnitt Spredning (år) antall år Menn (n=604) Kvinner (n=92) Totalt (n=702 )* Tabell 5. Fartstid til sjøs (år i arbeid) for sjømenn som fikk udyktighetserklæring Antall personer ,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 År i arbeid Figur 1. Fartstid til sjøs (år i arbeid) for sjømenn som fikk udyktighetserklæring Antall personer i årsgrupper på 5 vises. 9

10 3.7 Type skip ved sjømannens siste mønstring Av dem som fikk udyktighetserklæring, hadde 61% sist tjenestegjort på et utenriks skip, mens 31 % hadde vært på et innenriks skip (8% manglet informasjon om dette). Totalt sett fordelte de seg på de typer skip som er vist i tabell 6 under. Flest udyktighetserklæringer kommer fra passasjerskip/ferger og tankskip. Dette er sannsynligvis fordi vi har flest sjømenn på slike skip. Type skip Antall sjømenn som fikk udyktighetserklæring Tørrlasteskip 86 Tankskip 112 Fiske/fangst 43 Passasjerskip, ferge 204 Supplyskip 66 Hurtiggående fartøy 17 Annet 68 Tabell 6. Type skip de sjømennene som fikk udyktighetserklæring var påmønstret sist. 3.8 Diagnoser som årsak til udyktighet Den diagnosegruppe som er mest vanlig som årsak til tap av helseattest, er muskelskjelettplager. Dersom vi ser på diagnosene for alle tre årene (2000, 2001 og 2002) samlet, kommer hjerte-karsykdom som nummer to, fulgt av fedme og nevrologisk sykdom (Tabell 7). Dersom vi studerer utviklingen fra år 2000 til 2002, kan vi se en endring i diagnosefordelingen. Det som er mest tydelig, er at fedme, nedsatt hørsel og synsnedsettelse har økt i 2002, mens muskelskjelettplager og hjertesykdom har blitt tilsvarende redusert. Det er mulig vi her står overfor et tilfeldig funn, men det er mest sannsynlig mulig at dette er en direkte konsekvens av det nye regelverket for helseattester som ble gjennomført i

11 Totalt Muskelskjelettplager Hjertesykdom Fedme Neurologisk sykdom Psykisk sykdom Lungesykdom Nedsatt hørsel Kreft Diabetes mellitus Hudsykdom Rusproblematikk Synsnedsettelse Diverse Tabell 7. Diagnoser som var årsak til tap av helseattest i blant norske sjømenn. Prosentvis fordeling av diagnosene for hvert år og for alle år samlet presenteres. Litt mer om muskelskjelettplager Hvem er det så som får muskelskjelettplager? Det er interessant å se nærmere på denne store diagnosegruppen. Det viser seg at det er kvinner som har høyest forekomst av disse plagene. 41% av de som blir udyktige pga. slike plager er kvinner. Dette er mange, siden det totalt sett er 13% av erklæringene som er skrevet ut for kvinner. Disse kvinnene arbeider i bysse/forpleining. Menn som blir udyktige pga. muskelskjelettplager, kommer i stor grad fra maskinrommet. 17.6% av sjømennene som fikk udyktighetserklæring pga. muskelskjelettplager hadde vært maskinist eller maskinsjef. Om dette betyr at sjøfolk i maskinrommet og i bysse/forpleining har spesielle belastninger som gir høy risiko for muskelskjelettplager, vet vi ikke, men det bør undersøkes nærmere. Det er en klar sammenheng mellom alder, fartstid og muskelskjelettplager. Fartstid og alder henger naturlig nok sammen, og det er slik at de eldste har størst tendens til å få slike plager. Åtti prosent av de som får udyktighetserklæring pga. muskelskjelettplager er over 40 år. Tilsvarende finner vi at åtti prosent av de som får udyktighetserklæring pga. muskelskjelettplager har arbeidet mer enn ti år som sjømann. Dette er vanlig, økende alder gir oftest økt risiko for å få muskelskjelettplager. 11

12 Ved bruk av en statistisk analyse som kalles logistisk regresjon finner vi at selv når vi justerer for alder, så er det en sammenheng mellom fartstid og forekomst av muskelskjelettplager (p=0.06). Når vi - som her - i tillegg finner sammenheng mellom fartstid og plager, er det en indikator på at arbeidsmiljøet kan ha vært en faktor som kan ha betydning for utvikling av plagene. Ser man på hvilke fylker sjømenn kommer fra som blir udyktige pga. muskelskjelettplager, får vi omtrent samme fordeling prosentvis for hvert fylke som vi får for det totalte materialet (med alle diagnoser). Et unntak er Vestfold. Sytten prosent av dem med diagnose muskelskjelettplager kommer derifra, mens det totalt sett bare er 11% av sjømennene i materialet som er fra Vestfold. Hva dette betyr, vet vi ikke. Det er ingen forskjell på forekomst av muskel-skjelettplager innenriks og utenriks, og det er heller ingen tendens til at slike plager forekommer mer på bestemte typer skip. Litt mer om fedme Fedme er tydeligvis et større problem enn man har vært klar over, siden antall slike tilfeller er økt så betydelig etter at mer konkrete krav til vekten er stilt i den nye forskriften. Det er derfor grunn til å se nærmere på denne gruppen sjøfolk. Åtti prosent av dem som får udyktighetserklæring pga. fedme er menn. Det er ingen sammenheng mellom alder og fedme, heller ikke mellom fartstid og fedme. Fedme forekommer i alle stillingskategorier, det er ingen som spesielt peker seg ut, og fedme forekommer jevnt over på alle typer skip. Det er litt høyere forekomst enn forventet av fedme blant sjømennene fra Øst-Agder og Hordaland. Hva dette betyr, vet vi ikke. Litt mer om nedsatt hørsel Siden nedsatt hørsel ofte skyldes støy i arbeidslivet, er det interessant å se nærmere på denne gruppen. Støyskader forekommer relativt sett mer innenriks enn utenriks, da 50% av støyskadene er registrert innenriks - mens bare 30% av sjømennene i dette materialet kommer fra slike skip. Det er forøvrig ikke spesiell opphopning av støyskader på bestemte typer skip. 90% av tilfellene av nedsatt hørsel er registrert hos menn. Forekomsten øker med økende alder og fartstid. Dette er naturlig, da tiden gir høyere risiko for eksponering for støy. 12

13 35% av tilfellene av nedsatt hørsel i dette materialet er registrert hos maskinromspersonell. Forøvrig fordeler nedsatt hørsel seg jevnt i de andre stillingskategoriene. En kuriositet er at 5 pumpemenn (alle utenriks) har tapt helseattesten sin - alle pga. nedsatt hørsel. Det er vanskelig å vurdere dette, da disse skadene kan ha oppstått i tidligere stillinger som sjømennene har hatt, men det kan være grunn til å se nærmere på støyeksponeringen i dag blant maskinromspersonell. Pumpemennene er en liten gruppe i dag, og det er mulig det er lite aktuelt å studere denne gruppen spesielt videre, men det må undersøkes nærmere med utenriksflåten. Fylkesvis fordeling av tilfeller med nedsatt hørsel er overraskende, da de aller fleste tilfellene kommer fra Rogaland, Hordaland og de tre nordligste fylkene. Det er få tilfeller meldt fra f.eks. Vestfold og Øst-Agder der det også kommer mange udyktighetserklæringer fra, og det er faktisk ingen meldte tilfeller med nedsatt hørsel fra Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Møre og Telemark. Her kan man mistenke en underdiagnostisering, og man kan stille spørsmålet om alle sjømannsleger utfører hørselstester slik at de avdekker skader. Litt mer om hjertekarsykdom Hjertekarsykdommer forekommer ofte som årsak til udyktighet. Menn utgjør 96% av denne diagnosegruppen. Gjennomsnittsalderen til denne gruppen er 56 år, og de har en gjennomsnitts fartstid på 31 år, dvs. de er en stabil gruppe sjømenn. Fylkesvis fordeling av sjømenn med denne diagnosen er som forventet utfra geografisk bosetting, med unntak av en særlig høy forekomst av diagnosen i Sør-Trøndelag. 14% av disse pasientene kommer derifra, det er langt mer enn man kunne forvente i dette materialet - der kun 6.4% av sjømennene kommer derifra. Diagnosen forekommer i alle stillingskategorier, men vi finner høyest forekomst hos kapteinene. 3.9 Arbeidsmiljø som årsak til diagnose? Legene ble bedt om å ta stilling til om de trodde diagnosen som var årsak til udyktigheten var forårsaket av arbeidet. Sju prosent av tilfellene ble vurdert som klart arbeidsrelatert, mens ytterligere 16% ble vurdert som delvis forårsaket av arbeidet (fig.2). 13

14 Missing Ja Ja, delvis Nei Figur 2. Vurdering av om arbeidsmiljøet ombord på skipet var årsak til udyktighetserklæringene i sjømenn (7%) hadde en diagnose som legen mente at arbeidsmiljøet var en sikker årsak til. For disse fant vi en slik diagnoseliste: Diagnose Antall Muskelskjelettplager 24 Psykisk lidelse 9 Lungesykdom 6 Larmskade 5 Nevrologisk sykdom 3 Kreft 2 Hudsykdom 1 Høyt blodtrykk 1 Dersom vi ser på gruppen der legen mente arbeidsmiljøet var en sikker årsak og/eller en delårsak (n=155), var de fem vanligste diagnosene: Muskelskjelettplager 37% Psykisk lidelse 15% Nedsatt hørsel 14% Hjertekarsykdom 8% Lungesykdom 7% Det er vanskelig å tolke dette sikkert, men det må bety at det er belastninger til sjøs som kan gi muskelskjelettplager, enten fysisk eller psykisk. Tungt arbeid kan sannsynligvis forekomme. Psykisk belastning kan også gi slike plager, og vi 14

15 ser ut til å ha en del slike på skipene også, siden psykiske plager og hjertekarsykdom også føres opp som arbeidsrelatert årsak. Det er videre kjent at støy vil kunne gi nedsatt hørsel, og at forskjellig forurensning kan gi lungesykdom Ønsket sjømannen selv å få udyktighetserklæring? Legene ble bedt om å gi en vurdering av om de trodde sjømannen selv ønsket udyktighetserklæring. Så mange som 60% ønsket dette. Missing Nei Delvis Ja Figur 3. Oversikt over sjømenn som ønsket/ikke ønsket/delvis ønsket udyktighetserklæring av dem som fikk dette i Dersom man ser på diagnosene til dem som ønsket kontra dem som ikke ønsket udyktighetserklæring (Tabell 8), ser vi at muskelskjelettplager og hjertesykdom er mest vanlig blant dem som ønsket dette, mens fedme og nedsatt hørsel er mest vanlig blant dem som ikke ønsket dette. 15

16 Diagnose Dem som ønsket Dem som ikke ønsket udyktighetserklæring udyktighetserklæring Muskelskjelettplager 43% 2% Hjertesykdom 23% 14% Fedme 4% 32% Neurologisk sykdom 6% 4% Psykisk sykdom 4% 8% Lungesykdom 8% 6% Nedsatt hørsel 5% 16% Kreft 2% 1% Diabetes mellitus 1% 5% Hudsykdom 1% 0 Rusproblematikk 1% 5% Synsnedsettelse 2% 7% Totalt 100% 100% Tabell 8. Diagnosene til sjømenn som ønsket udyktighetserklæring og sjømenn som ikke ønsket dette Vi kan også studere dette på en annen måte, ved å se hvor stor andel av de forskjellige diagnosegruppene som var "ønsket" (ja, utvilsomt og ja,delvis) (Tabell 9) for alle tre årene. Diagnose % som ønsket sin udyktighetserklæring Muskelskjelettplager 97.5% Hjertesykdom 81.8% Fedme 23.8% Neurologisk sykdom 84% Psykisk sykdom 85.2% Lungesykdom 63.3% Nedsatt hørsel 44.6% Kreft 84.6% Diabetes mellitus 72.5% Hudsykdom 100% Rusproblematikk 37.5% Synsnedsettelse 40.9% Tabell 9. Prosentandel av sjømenn som har vært enig i at de skulle få udyktighetserklæring, fordelt på diagnosegrupper

17 4. Diskusjon og konklusjon Tydelige endringer sees pga. endringer i forskrift Det er helt tydelig at det er skjedd endringer i bildet av udyktighetserklæringer blant sjømenn i 2002, sammenlignet med foregående år. Antall erklæringer er nesten doblet, og vi ser en tydelig økning i udyktighet begrunnet i fedme, nedsatt hørsel og nedsatt syn. Dette er tydelige indikatorer på at det er forskriftsendringene som er årsak til dette, da endringene i forskriften særlig angikk disse diagnosene. Det ser ut til at sjømannslegene har satt seg inn i og fulgt den nye forskriften nøye. Dette gjelder tydeligvis sjømannsleger over hele landet. Muskelskjelettplager er et stort problem og kan være arbeidsrelatert Det er litt overraskende at det er muskelskjelettplager som dominerer sykdomsbildet blant sjømennene. Dette fordi punktet om denne type sykdom som årsak til tap av helseattest er relativt avgrenset i forskriften. Dette må bety at sjømennene må være betydelig invalidisert av denne type sykdom, slik at de representerer en sikkerhetsrisiko pga. nedsatt førlighet. Om sykdomstilstandene har sin årsak i sjømennenes arbeidsmiljø vites ikke med sikkerhet, men det er flere forhold som antyder dette. For det første mener legene at en stor andel av disse tilstandene kan skyldes forhold i arbeidsmiljøet. Dessuten finner vi en sammenheng mellom år i arbeid og forekomst av slike plager, selv når vi korrigerer for alder. Utsatte stillinger for slike plager finner vi innen forpleining/bysse og i maskinrommet. Det er verd å merke seg at kvinner er særlig utsatt, og at disse har veldig kort fartstid før udyktighet, sammenlignet med menn. Til tross for at sjømenn kan ha arbeidsrelaterte muskelskjelettplager, må man huske at den høye forekomsten av slike tilstander også tilsvarer det man finner generelt i norsk befolkning (6), og kan være en trend i tiden. Tilsvarende diagnosebilde er funnet også for lisenstap blant offshoreansatte innen catering og renhold (7), og her er forekomsten av muskelskjelettplager faktisk enda større - 64%. Forholdet mellom sykdom og miljøet på skip bør likevel kartlegges med fokus på ergonomi og muskelskjelettplager, da det her kan være forhold som kan forbedres og redusere plager. 17

18 Fedme kan man gjøre noe med Det er grunn til å se nærmere på problemet overvekt blant sjøfolk. Her er et betydelig potensiale for forebyggende helsearbeid - vektreduksjon er ikke umulig å få til. Problemet blant sjøfolk er gjerne at de får for lite mosjon og for mye mat ombord, og at man til nå har hatt for lite fokus på denne problemstillingen i forbindelse med sikkerheten. Det er viktig å understreke at overvektige kan være en betydelig sikkerhetsrisiko i en farlig situasjon ombord. Nedsatt hørsel Vi finner en del tilfeller av nedsatt hørsel som årsak til udyktighet. Disse tilfellene har økt etter innføring av den nye forskriften, men ikke i alle fylker. Det er grunn til å undersøke hvorfor ikke alle sjømannsleger diagnostiserer nedsatt hørsel, evt. om noen diagnostiserer for mange. Her bør en kvalitetssikring av sjømannslegenes virksomhet tre i kraft. Det ser ut til at støy er - eller i alle fall har vært - et problem særlig for maskinromspersonell og pumpemenn. Støy kan forebygges, og temaet bør kartlegges på norske skip. Hvorfor forekomsten av nedsatt hørsel er høyere innenriks enn utenriks er vanskelig å vite. Det kan være at diagnostikken innenriks er mer nitid pga. større fokus på slike problemstillinger nær kysten vår, eller det kan skyldes at støyforholdene er mer uheldige. Diabetes mellitus Diabetes mellitus - eller sukkersyke - kan også kommenteres litt, selv om tallmaterialet vårt er litt lite for en såpass sjelden tilstand blant sjøfolk. Det er nedgang i antall hyrenektelser på grunn av denne diagnosen og det reflekterer muligens en endring i forskriften. Tidligere var diabetes mellius type 1 et absolutt grunnlag for hyrenektelse. Nå er den relativ for godt regulerte pasienter. Dette medfører at vi nå kan risikere å få sjøfolk med diabetes mellitus type 1 i brotjeneste og i sikkerhetsfunksjon. Dette står litt i kontrast til forskriftens skjerpede bestemmlser på andre punkter. Eksempelvis kan nok mange klare seg med briller i en nødssituasjon, mens en diabetiker kan neppe klare noe som helst hvis sykdommen slår til for fullt. 18

19 Sammenligning med andre studier Vi har tidligere (2) laget en lignende undersøkelse som denne bare fra data innenriks, mottatt fra forsikringsselskapene. Denne har tilsvarende resultater, nemlig at muskelskjelettplager er et hovedproblem som årsak til hyrenektelse. Det er en styrke at vi finner samsvar i resultatene fra denne undersøkelsen. Når det gjelder andre slike undersøkelser blant sjømenn, kan vi ikke finne dette publisert verken nasjonalt eller internasjonalt, slik at vi ikke har sammenligningsgrunnlag. Som tidligere nevnt, er det utført en lignende studie blant arbeidstakere offshore (7), men dette var bare blant catering og renholdspersonale. Diagnosebildet ligner det vi finner hos sjømennene, men sjømenn som mister helseattesten sin er eldre og har lengre fartstid enn offshorearbeiderne. 43% av offshorearbeiderne var under 45år da de mistet helseattesten. Kun 30% av sjømennene var så unge. Begrensninger i denne undersøkelsen Undersøkelsen fikk en oppslutning på 60%. Forhåpentligvis har ikke dette ført til spesielle skjevhet i materialet. Det er ikke grunn til å tro at de sjømannslegene som ikke svarte setter andre diagnoser enn de vi har her - men det vet vi altså ikke. Det er dog en styrke at vi ser at materialet er spredt geografisk på en måte som skulle avspeile sjømennenes bosetting, dette tyder på at vi har fått et rimelig representativt materiale. Vi har spurt om få fakta i undersøkelsen, av hensyn til legene som skulle svare. Vi kunne ikke vente at de skulle bruke all verdens tid på dette. Dette gjør at vi ikke kan tolke alt mulig ut av resultatene. Eksempelvis vet vi ingenting om livsstilen til sjømennene, om det f.eks. røyker. Dette kan ha innflytelse på helsen deres. Vi vet heller ikke noe om sjømennenes forhistorie. Likevel håper vi at de data som er innsamlet er av interesse. 19

20 Konklusjoner 1. Endring i forskriften for helseundersøkelser av sjømenn har ført til flere udyktighetserklæringer, særlig på basis av de punkter som ble særlig tydelige i den nye forskriften; Overvekt, syn og hørsel. Dette betyr at forskriften benyttes av sjømannslegene, og endringer følges. Det er likevel tegn til at man bør kvalitetssikre sjømannslegenes arbeid, da prosjektet avdekker at ikke alle sjømannsleger diagnostiserer nedsatt hørsel. 2. En stor del av plagene som sjømenn får udyktighetserklæring for kan forebygges, ved hjelp av arbeidsmiljøtiltak og vektreduksjon av sjømennene: a) Sjømenn har høy forekomst av muskelskjelettplager. Det kan se ut som om en del av disse plagene er arbeidsrelatert. Dette gjelder særlig kvinner som arbeider i bysse/forpleining og menn i maskinrom. Arbeidsforholdene for disse gruppene bør undersøkes nøyere og tiltak iverksettes. b) Mange sjømenn er udyktige pga. overvekt. Det bør innføres tiltak for å forebygge og redusere overvektsproblem blant sjømenn. c) Støy bør måles og evt. reduseres på skip, slik at nedsatt hørsel unngås som følge av arbeid ombord. 3. Generelt: Man blir stående med nye spørsmål etter denne undersøkelsen. Det er behov for mer forskning og systematisk kartlegging av helse og arbeidsmiljø på norske skip. Videre kunne det være ønskelig at det kan bli utviklet en HMStjeneste på skipene slik at problemstillingene kan bli fulgt opp, og det er videre ønskelig å kunne gi større grad av faglige innspill til sjømannslegene. Det er behov for økte ressurser i Norge til faglig utvikling innen sjøfartsmedisin, og det er på sin plass å etterlyse lovede midler fra Stortinget til opprettelse av et Nasjonalt senter for sjøfartsmedisin. Et slikt senter ble foreslått av Sosialkomitéen i Stortingsbudsjettet

21 En takk rettes til alle de legene som har besvart skjema om tap av helseattest. Det var flott at de tok seg tid til dette. Videre takkes Sjøfartsdirektoratet, særlig Anne Karin Moldestad og Kirsti Bjørkhaug. Rederienes landsforening, særlig Morten Gøsta Jansson og Harald Thomassen har gjort en flott jobb for å sette i gang dette prosjektet. En takk til NHOs arbeidsmiljøfond som har gjort undersøkelsen mulig ved økonomisk støtte. Takk også til Berit Larsen som har bidratt betydelig i databearbeidelsen. 21

22 Referanser: 1. The seafarer's environment. In: Goethe WHG, Watson EN, Jones DT. Handbook of Nautical Medicine, pp Moen BE. "Loss of licence" på norske innenriks skip. Et studium av forsikringsutbetalinger. Delprosjekt I-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs. Rapport 2/2003, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen. 3. Convention concerning medical examination of children and young persons employed at sea. Convention N. 16, Geneva, ILO Convention concerning medical examination of seafarers. Convention No. 73, Geneva, ILO, Forskrift 19.oktober 2001 nr om helseundersøkelser av arbeidstakere på skip. Sjøfartsdirektoratet, Oslo, Norge, Brage S. Musculoskeletal health problems and sickness absence (thesis) University of Oslo, Institute of General Practice and Community Medicine, Kjosavik SR, Dahle I. Ut av Nordsjøen med helsa i behold? Rogalandsforskning Rapport 091,

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Velger Forsvaret de rette ungdommene?

Velger Forsvaret de rette ungdommene? FFI-rapport 2014/02174 Velger Forsvaret de rette ungdommene? analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010 2014 Petter Kristian Køber Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Frode Dragsten og Erik Søndenaa Frode Dragsten, Msc,vernepleier, Habiltieringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Ny sjanse - varige resultater?

Ny sjanse - varige resultater? Rapporter Reports 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket Ny sjanse Rapporter 17/2012 Anders Ekeland Ny sjanse - varige resultater? En vurdering av integreringstiltaket

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer