DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 2. kvartal

2 Innhald Hovudtal konsern... 3 Styret si melding... 4 Kvartalsrapport pr Driftsresultat før skatt... 4 Rentenetto... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader... 5 Tap på utlån og garantiar... 6 Kapitaldekning... 6 Avkastning på eigenkapitalbevisa... 7 Utlån... 7 Innskot... 8 Forvaltningskapital... 8 Dotterselskap... 8 Utsiktene framover... 9 Erklæring frå styret og adm. banksjef Delårsrekneskap 2. kvartal Delårsrekneskap 2. kvartal konsern Delårsrekneskap 2. kvartal morbank Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling konsern pr Eigenkapitaloppstilling morbank pr Kontantstraumanalyse Notar Generell informasjon Rekneskapsprinsipp og rekneskapsestimat Konserndanning Goodwill Transaksjonar med nærståande partar Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS Innskot frå kunder Utlån til kundar, kredittar, garantiar, tap på utlån og garantiar Utlån frå kundar Engasjement med risikoklssifisering Segment Misleghald og tap på utlån morbank og konsern Gjeld ved utsteda verdipapir Verdipapir Verdsetjingshierarki for verdipapir Definisjon av nivå for måling av verkeleg verdi Ansvarleg kapital Eigenkapitalbevis Eigarandelsbrøken Dei 20 største eigarane Hending etter balansedag Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 2

3 Hovudtal konsern RESULTATSAMANDRAG i % av gj.sn. forv.kap i kr i % av gj.sn. forv.kap. Netto renteinntekter ,51 % ,66 % Netto andre driftsinntekter ,60 % ,82 % Netto avkastning finansielle investeringer ,40 % ,34 % Sum driftsinntekter ,52 % ,82 % Sum driftskostnader ,56 % ,68 % Resultat før tap ,96 % ,14 % Tap på utlån 303 0,02 % ,15 % Skattekostnad ,15 % ,14 % Ordinært resultat etter skatt ,79 % ,85 % NØKKELTAL Balansetal Brutto utlån Eika Boligkreditt AS Totale utlån med Eika Boligkreditt AS Innskot frå kundar Innskotsdekning morbank 100,98 % 87,00 % Forvaltningskapital Lønsemd Kostnadsprosent 63,09 % 67,75 % Eigenkapitalavkastning 9,55 % 11,16 % Soliditet Kapitaldekning 15,87 % 18,50 % Kjernekapital 14,51 % 18,50 % Rein kjernekapital 13,71 % 11,09 % Egenkapitalbevis Utbyte på eigenkapitalbevis 3,25 3,25 Bokført pr EK bevis 152,52 140,25 Kurs på eigenkapitalbevis 66,50 55,50 Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 3

4 Styret si melding Kvartalsrapport pr Rekneskapen for 2. kvartal 2015 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke av EU. Rekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 delårsrapportering. IFRS-rekneskapsstandard fører ikkje til realitetsendringar i underliggjande verdiar i rekneskapen, men vil føra til større svingingar i resultat og eigenkapital. Det som følgje av auka bruk av verkeleg verdi. Rekneskapet for andre kvartal 2015 er ikkje revidert. Alle tal som er kommentert gjeld for konsernet om ikkje anna er oppgjeve. Driftsresultat før skatt Indre Sogn Sparebank (ISSB) fekk eit driftsresultat før skatt på NOK 16,11 mill. pr , mot NOK 16,80 mill. pr Avviket skuldast i hovudsak lågare rentenetto, høgare utbyte, lågare administrasjons- og personalkostnader og lågare vinst på finansielle instrument. Resultat av ordinær bankdrift (driftsresultat før skatt kursvinst/tap på verdipapir og valuta) pr var NOK 4,26 mill. betre enn pr Driftsresultatet etter skatt gir ein eigenkapitalrentabilitet pr på 9,55 %. Styret sitt avkastningsmål er 3 mnd. NIBOR + 5 %, eller 6,35 % pr Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 4

5 Rentenetto Netto renteinntekter er utrekna til 1,51 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, ein reduksjon på 0,15 %-poeng frå Netto renteinntekter gikk ned med NOK 2,39 mill. samanlikna med Den svekka rentenettoen skuldast hovudsakleg sterk konkurranse og fallande rentenivå. I tillegg har banken hatt ein reduksjon i utlån på eiga bok siste år på NOK 209,87 mill. Driftsinntekter Pr var andre ordinære driftsinntekter (andre driftsinntekter + netto provisjonsinntekter/gebyr banktenester) NOK 10,28 mill. mot NOK 10,13 mill. pr , det vil sei omtrent på same nivå som pr Utbyte pr var NOK 6,15 mill. mot NOK 3,86 mill. pr Auka utbyte er hovudsakleg auka utbyte frå Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. Utbyte og vinst/tap på handel med verdipapir og valuta aukar ordinære driftsinntekter med NOK 6,93 mill. pr Til same tid i fjor ga dette eit positivt bidrag på NOK 9,59 mill. Driftskostnader Pr var driftskostnadene NOK 26,73 mill. mot NOK 28,66 mill. til same tid i fjor. Reduksjon i kostnadane skuldast i hovudsak reduserte løns- og personalkostnader som følgje av ny pensjonsordning frå 01. juli 2015 i morbanken. Kostnadsprosenten pr er 63,09 % mot 67,75 % pr Styret sitt mål på kostnadsprosenten er 60 %. Dersom konsernet når målet, vil eigenkapitalrentabiliteten bli over 10 % slik eigenkapitalen er i dag. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 5

6 I andre kvartal 2015 vedtok forstandarskapet å endra pensjonsordninga for tilsette i morbanken. Den ytingsbaserte pensjonsordninga for tilsette i morbanken vart avvikla frå og med 01. juli 2015, med unntak for fire eldre tilsette i morbanken. Alle tilsette i ytingsordninga får fripolise for opptente ytingar i pensjonsordninga. Dei tilsette dette gjeld, får ny innskotsbasert pensjonsordning frå og med Som ei følgje av dette inntektsførde morbanken NOK 5,30 mill, der NOK 3,40 mill. gjekk over ordinært resultat, og NOK 1,90 mill. over utvida resultat i 2. kvartal Ved denne endringa vil pensjonskostnadane i banken blir vesentleg redusert, og blir lettare å rekna ut i framtida. Tap på utlån og garantiar Morbanken har pr bokført tap på utlån med NOK 0,30 mill. mot ei tapsføring på NOK 2,58 mill. til same tid i fjor. I løpet av 2.kvartal 2015, har morbanken auka individuelle nedskrivingar med NOK 0,71 mill. Gruppenedskrivingane i morbank er i 2. kvartal 2015 reduserte med NOK 0,60 mill. Sum individuelle nedskrivingar i morbank utgjer 0,48 % og nedskriving av grupper utgjer 0,20 % av brutto utlån pr Kapitaldekning Pr var konsernet si kapitaldekning 15,87 % mot 18,50 % pr Utrekningsgrunnlaget har minka frå NOK 1.860,78 mill. pr til NOK 1.765,92 mill. pr Rein kjernekapitaldekning var 13,71 % pr mot 11,09 % pr Dersom heile overskotet pr hadde vore inkludert i berekningane, hadde rein kjernekapital vore 14,5 %. Styret er nøgd med utviklinga av den reine kjernekapitalen. Den reine kjernekapitalen har styrka seg med 2,62 %-poeng siste år. Banken si kapitaldekning ligg over det regulatoriske kravet, og den reine kjernekapitalen har auka meir enn venta i 2014 og første halvår Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 6

7 Avkastning på eigenkapitalbevisa Driftsresultat pr etter berekna skatt, vart NOK 13,55 mill. mot NOK 14,42 mill. pr Eigenkapitalbeviskapitalen har ikkje auka i perioden. Difor er det heller ingen utvatningseffekt på resultatet pr. eigenkapitalbevis. Pr utgjer avkastninga NOK 7,07 pr. eigenkapitalbevis etter skatt. I morbank pr er avkastninga NOK 6,98 pr. eigenkapitalbevis etter skatt. Eigenkapitalbevisa i ISSB er noterte på Oslo Børs. Kurs pr var NOK 66,50 pr. eigenkapitalsbevis mot NOK 55,50 pr Det vart i 2014 betalt ut NOK 3,25 pr. eigenkapitalbevis i utbyte. Fig. 1 Kursutvikling eigenkapitalbevis ISSB Kursen på eigenkapitalbeviset pr var NOK 66,50 ein auke på 19,82 % sidan Eigenkapitalindeksen 1 gjekk opp med 24,20 % i same periode. Utlån I 2015 er utlåna i morbank reduserte med NOK 134,41 mill. eller 5,08 % til NOK 2.512,55 mill. Utlån til personkundar er redusert med NOK 84,94 mill. medan utlån til næringslivet er reduserte med NOK 49,47 mill. I tillegg yter banken NOK 984,89 mill. 1 Alle noterte eigenkapitalbevis inngår i likviditetssegmentet OB Eigenkapitalbevis på Oslo Børs Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 7

8 i lån til banken sine personkundar via Eika Boligkreditt AS. I 2015 er det ein auke i porteføljen på NOK 54,09 mill. Sett i samanheng med Eika Boligkreditt AS, hadde banken ein samla reduksjon i utlån dei siste 12 månadane på NOK 80,32 mill, eller 2,25 %. Innskot I 2015 har innskota i morbank auka med NOK 124,17 mill. eller 5,15 % til NOK 2.537,18 mill. Innskot frå personkundar har i 2015 auka med NOK 92,21 mill., og innskot frå næringslivskundar har auka med NOK 31,96 mill. Innskotsdekninga i morbank pr er 100,98 %. Forvaltningskapital Morbanken sin forvaltningskapital har i 2015 gått ned med NOK 12,33 mill. til NOK 3.526,20 mill. pr , ein reduksjon på 0,35 %. Dotterselskap Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS er 100 % eigd av banken. Selskapet hadde ein omsetning pr på NOK 1,97 mill. mot NOK 1,81 mill. pr Overskot før skatt pr var NOK 0,23 mill. mot NOK 0,20 i fjor. Eigenkapitalen i selskapet var pr NOK 1,31 mill. mot NOK 1,26 mill. pr Selskapet er ein del av banken si strategiske satsing på eigedomsmekling. Banken har bygd opp to meklarkontor, eit i Øvre Årdal og eit i Sogndal, integrert i banklokala under merkevara Aktiv Årdal og Aktiv Sogndal. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 8

9 Utsiktene framover Netto provisjonar var omlag som i første kvartal Styret forventar framleis auke i desse inntektene. Styret har god kontroll på banken sin kreditt- og likviditetsrisiko. Kapitaldekninga er god, men banken jobbar vidare med å tilpassa seg ein kapitalstruktur som tek omsyn til styresmaktene og marknaden sine krav til kapitaldekning, og forventningar om framtidig vekst. Banken avvikla den ytingsbaserte pensjonsordninga i morbanken i andre kvartal Det vil gi vesentlege eingongseffektar på kostnadssida i 2015, og dei årlege pensjonskostnadene framover vil bli vesentleg redusert sett i forhold til tidlegare år. Styret prioriterer arbeidet med å tilpassa banken til ein ny kvardag i høve kundebehov og konkurranse. I 2014 vart kontora bygd om til rådgjevingskontor, ny teknologi er installert, og kontanthandteringa i banken er under avvikling. I 2015 er nye arbeidsmetodar eit prioritert arbeidsområde. Med denne omlegginga forventar styret at ISSB vil få auka effektivitet, og auka inntekter i banken. Det vert arbeidd kontinuerleg med kvalitet og kompetanseheving blant dei tilsette. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 9

10 Erklæring frå styret og adm. banksjef Me erklærer etter beste overtyding at halvårsrekneskapen for perioden 1. januar til 30. juni 2015 er utarbeidd i samsvar i samsvar med IAS 34 (IFRS) og fortolkingar frå IFRS fortolkingskomité (IFRIC) og at opplysningane i rekneskapen gir eit rett bilete av banken sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret og adm. banksjef meiner òg at halvårsrapporten gir ei rett oversikt over viktige hendingar i rekneskapsperioden og kva slags verknad desse har på halvårsrekneskapen, og ei vurdering av dei mest sentrale usikre forhold og risikofaktorar banken står ovanfor i neste rekneskapsperiode. Årdalstangen den 13. august Siri H. Lagmannsås (s.) Siv Enerstvedt (s.) Jorunn Irene A. Nilssen (s.) Styreleiar Morten Kristiansen (s.) Ingeborg Indrelid (s.) Egon M. Moen (s.) Adm. banksjef Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 10

11 Delårsrekneskap 2. kvartal 2015 Delårsrekneskap 2. kvartal konsern i % av Konsern gj.sn. forv.kap. RESULTAT (i kr) 2. kv kv Renteinntekter ,30 % Rentekostnader ,78 % Netto renteinntekter ,51 % Utbyte ,36 % Provisjonsinntekter m.v ,57 % Provisjonskostnader m.v ,09 % Netto vinst/tap på finansielle instrument ,05 % Andre driftsinntekter ,12 % Netto andre driftsinntekter ,00 % Løn og personalkostnader ,67 % Administrasjonskostnader ,31 % Avskrivingar på driftsmidlar ,11 % Andre driftskostnader ,47 % Sum driftskostnader før tap på utlån ,56 % Tap på utlån ,02 % Driftsresultat før skatt ,94 % Skattekostnad ,15 % Resultat etter skatt ,79 % Utvida resultat Postar som ikkje vil bli reversert i ordinært resultat Endring i estimatavvik pensjonsordning ,08 % Postar som kan bli reversert i ordinært resultat Verdiendring på finansielle eigendeler tilgjengeleg for sal ,02 % Utvida resultat etter skatt ,07 % Totalresultat ,86 % Basis og utvatna resultat per eigenkapitalbevis 5,98 5,20 7,07 7,61 11,90 0,00 % BALANSE (i kr) Eigendelar Kontantar og fordringar på sentralbankar ,48 % Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar ,81 % Utlån til og fordringar på kundar ,80 % Verdipapir til verkeleg verdi over resultatet ,35 % Verdipapir tilgjengeleg for sal ,31 % Investering i dotterselskap ,00 % Goodwill ,03 % Utsett skattefordel ,02 % Varige driftsmidlar ,94 % Overtekne og andre eigendelar ,26 % Sum eigendelar ,00 % Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar ,00 % Innskot frå kundar ,50 % Gjeld ved utsteda verdipapir ,62 % Anna gjeld ,03 % Pensjonsforpliktingar ,00 % Ansvarleg lånekapital ,57 % Sum gjeld ,71 % Opptent eigenkapital ,08 % Innskoten eigenkapital ,83 % Udisponert overskot etter skatt ,38 % Sum eigenkapital ,29 % Sum gjeld og eigenkapital ,00 % Postar utanom balansen Garantiar Garanti Eika Boligkreditt AS Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 11

12 Delårsrekneskap 2. kvartal morbank i % av Morbank gj.sn. forv.kap. RESULTAT (i kr) 2. kv kv Renteinntekter ,29 % Rentekostnader ,78 % Netto renteinntekter ,51 % Utbyte ,36 % Provisjonsinntekter m.v ,57 % Provisjonskostnader m.v ,09 % Netto vinst/tap på finansielle instrument ,05 % Andre driftsinntekter ,01 % Netto andre driftsinntekter ,89 % Løn og personalkostnader ,61 % Administrasjonskostnader ,29 % Avskrivingar på driftsmidlar ,11 % Andre driftskostnader ,45 % Sum driftskostnader før tap på utlån ,46 % Tap på utlån ,02 % Driftsresultat før skatt ,93 % Skattekostnad ,15 % Resultat etter skatt ,78 % Utvida resultat Postar som ikkje vil bli reversert i ordinært resultat Endring i estimatavvik pensjonsordning ,08 % Postar som kan bli reversert i ordinært resultat Verdiendring på finansielle eigendeler tilgjengeleg for sal ,02 % Utvida resultat etter skatt ,07 % Totalresultat ,85 % Basis og utvatna resultat per eigenkapitalbevis 5,74 5,16 6,98 7,51 11,77 0,00 % BALANSE (i kr) Eigendelar Kontantar og fordringar på sentralbankar ,48 % Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar ,81 % Utlån til og fordringar på kundar ,77 % Verdipapir til verkeleg verdi over resultatet ,35 % Verdipapir tilgjengeleg for sal ,31 % Investering i dotterselskap ,06 % Goodwill ,00 % Utsett skattefordel ,02 % Varige driftsmidlar ,94 % Overtekne og andre eigendelar ,26 % Sum eigendelar ,00 % Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar ,00 % Innskot frå kundar ,95 % Gjeld ved utsteda verdipapir ,62 % Anna gjeld ,57 % Pensjonsforpliktingar ,00 % Ansvarleg lånekapital ,57 % Sum gjeld ,71 % Opptent eigenkapital ,09 % Innskoten eigenkapital ,83 % Udisponert overskot etter skatt ,38 % Sum eigenkapital ,29 % Sum gjeld og eigenkapital ,00 % Postar utanom balansen Garantiar Garanti Eika Boligkreditt AS Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 12

13 Eigenkapitaloppstilling Eigenkapitaloppstilling konsern pr Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital i kr Eigenkapitalbevis Overkursfond Sparebanken sitt fond Utjamningsfond Gåvefond Fond for urealiserte gevinster Sum eigenkapital Eigenkapital Resultat etter skatt Utvida resultat *Endring i ikkje resultatførte estimatavvik pensjon *Endring i utsatt skatt på ikkje resultatført estimatavvik pensjon Verdiendring tilgjengeleg for sal portefølje Totalresultat Transaksjonar med eigarane Utbetalt utbyte for Andre eigenkapitaltransaksjonar Utbetalt frå gåvefond Eigenkapital Resultat etter skatt Utvida resultat Endring i ikkje resultatførte estimatavvik pensjon Endring i utsatt skatt på ikkje resultatført estimatavvik pensjon Verdiendring tilgjengeleg for sal portefølje Totalresultat Transaksjonar med eigarane Utbetalt utbyte for Andre eigenkapitaltransaksjonar Utbetalt frå gåvefond Eigenkapital Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 13

14 Eigenkapitaloppstilling morbank pr Innskoten Opptent eigenkapital i kr Eigenkapitalbevis Overkursfond Sparebanken sitt fond Utjamningsfond Gåvefond Fond for urealiserte gevinster Sum eigenkapital Eigenkapital Resultat etter skatt Utvida resultat *Endring i ikkje resultatførte estimatavvik pensjon *Endring i utsatt skatt på ikkje resultatført estimatavvik pensjon Verdiendring tilgjengeleg for sal portefølje Totalresultat Transaksjonar med eigarane Utbetalt utbyte for Andre eigenkapitaltransaksjonar Utbetalt frå gåvefond Eigenkapital Resultat etter skatt Utvida resultat Endring i ikkje resultatførte estimatavvik pensjon Endring i utsatt skatt på ikkje resultatført estimatavvik pensjon Verdiendring tilgjengeleg for sal portefølje Totalresultat Transaksjonar med eigarane Utbetalt utbyte for Andre eigenkapitaltransaksjonar Utbetalt frå gåvefond Eigenkapital Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 14

15 Kontantstraumanalyse i kr Morbank Konsern Kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar Endring utlån til kundar Renteinnbetalingar på utlån til kundar Endring innskot frå kundar Renteutbetalingar på innskot frå kundar Endring fordringar og gjeld på kredittinstitusjonar Renter på fordringar og gjeld til kredittinstitusjonar Endring sertifikat og obligasjonar Renteinnbetalingar på sertifikat og obligasjonar Netto provisjonsinnbetalingar Omsetning kortsiktige investeringar i aksjar Utbetalingar til drift Betalt skatt Utbetalte gåver av overskot A Netto likviditetsendring frå operasjonelle aktivitetar Kontantstraumar frå investeringar Investering i varige driftsmidlar Innbetaling frå sal av varige driftsmidlar Langsiktige investeringar i aksjar Innbetaling frå sal langsiktige investeringar i aksjar Utbyte frå langsiktige investeringar i aksjar B Netto likviditetsendring investering Kontantstraumar frå finansiering Opptak av gjeld stifta ved utsteding av verdipapir Tilbakebetaling - utsteding av verdipapir Renteutbetalingar på gjeld stifta ved utsteding av verdipapir Opptak og sal av eigne ansvarlege lån Tilbakebetaling ansvarleg lånekapital Renteutbetalingar på ansvarleg lån Emisjon eigenkapitalbevis Utbyte til eigenkapitalbeviseigarane C Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto endring likvidar i perioden Likviditetsbehaldning ved starten av perioden Likviditetsbehaldning ved slutten av perioden Likvidetsbehaldning spesifisert: Kontantar og fordringar på Noregs Bank Fordringar på kredittinstitusjonar utan oppseiingstid Likviditetsbehaldning Kontantstraumanalysen er utarbeidd etter den direkte metoden, og viser korleis morbank og konsern har fått tilført likvide midlar, og korleis desse er brukt. Likvidar omfattar kontantar og fordringar på Noregs Bank, utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 15

16 Notar 1 Generell informasjon ISSB er ein ekte lokalbank med kunden i sentrum. Banken er sjølvstendig og tilbyr banktenester, forsikring og verdipapirhandel. Banken tilbyr primært banktenestene sine til person- og næringslivskundar i Indre Sogn, men har òg avdeling i Bergen og har elles kundar ut over kommunegrensene. ISSB er notert på Oslo Børs med eigenkapitalbevis. Rekneskapet gjeld for perioden til Alle tal er presentert i norske kroner og i heile tusen, med mindre anna er spesifisert i notane. ISSB innreknar dotterselskapet Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS i konsernreknskapet frå og med , og har utarbeida konserntal for perioden frå oppkjøp til Rekneskapet for andre kvartal 2015 vart vedteke av styret 13. august Rekneskapsprinsipp og rekneskapsestimat Rekneskapet til konsernet Indre Sogn Sparebank er utarbeida i samsvar med IAS 34 (IFRS) og fortolkingar frå IFRS fortolkingskomité (IFRIC), som er fastset av EU. Dei same rekneskapsprinsippa og utrekningane som vart nytta i årsrekneskapet for 2014, med tillegg av IFRS 3 for konsernrekneskap frå og med , er nytta i delårsrekneskapet for andre kvartal 2015 med mindre anna kjem fram av notane nedanfor. Når det gjeld ytingar til tilsette, pensjon, nytta ISSB tidleg bruk av revidert IAS 19 ved konvertering til IFRS i Endringar som følgje av IAS 19 har ikkje innverknad på rekneskapstala for 2013 eller tidlegare periodar. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 16

17 For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og informasjon om rekneskapsestimat, viser banken til årsrapporten for 2014 for Indre Sogn Sparebank. 3 Konserndanning ISSB har kjøpt opp og kontrollerer 100 % av Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS. Selskapet skal driva med eigedomsmekling i Indre Sogn. Selskapet har tre tilsette. Selskapet vart overteke og er ein del av den strategiske satsinga til banken på eigedomsmekling. Den verkelege verdien av føretaket ved kjøp var NOK 1,3 mill. som vart oppgjort med kontantar. Den 10. desember 2013 utvida banken eigenkapitalen til dotterselskapet med 77 aksjar à NOK Goodwill Innrekna goodwill i selskapet skuldast at selskapet har opparbeida seg høg marknadsandel og kompetanse på området. Indre Sogn Sparebank tilbyr eit breiare produktspekter som følgje av oppkjøpet og forventar at dette skal betre innteninga. Goodwill vert vurdert for nedskriving ved kvart rapporteringstidspunkt. Goodwill NOK referer seg til overtakinga av Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS den Banken si oppfatning er at denne verdien er intakt pr Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 17

18 4 Transaksjonar med nærståande partar 4.1 Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS er eit 100 % eigd dotterselskap og er eit reint eigedomsmeklingsføretak. I konsernrekneskapet er bankinnskot eliminert med NOK 15,33 mill. og utlån med NOK 2,01 mill. Indre Sogn Sparebank Eigedomsmekling AS har eit overskot etter skatt pr stort NOK 0,17 mill. Sjå òg note 3. 5 Innskot frå kunder Morbank Konsern i kr Lønstakarar Jordbruk, skogbruk fiske, fiske Industri Bygg og anlegg Handel, hotell, transport, tenester Finansiering, eigedomsdrift Offentleg forvaltning og andre Sum innskot Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 18

19 6 Utlån til kundar, kredittar, garantiar, tap på utlån og garantiar 6.1 Utlån frå kundar Morbank Konsern i kr Lønstakarar Jordbruk, skogbruk, fiske Industri Bygg og anlegg Handel, hotell, transport, tenester Finansiering, eigedomsdrift Offentleg forvaltning og andre Sum utlån før nedskrivingar Individuelle nedskrivingar Gruppevise nedskrivingar Sum utlån til og fordringar på kundar i balansen Utlånportefølje hos Eika Boligkreditt AS Totale utlån Engasjement med risikoklssifisering i kr. Risikoklasse Brutto engasjement Individuell nedskriving Gruppenedskriving Netto engasjement % Personmarknad Låg ,4 % 61,5 % Normal ,9 % 1,3 % Høg ,2 % 0,2 % Problemengasjement ,0 % 0,0 % Ikkje klassifiserte ,2 % 0,2 % Sum ,6 % 63,1 % Næringsliv Låg ,0 % 20,7 % Normal ,4 % 2,6 % Høg ,5 % 1,3 % Problemengasjement ,1 % 0,1 % Ikkjeklassifiserte ,4 % 12,3 % Sum ,4 % 36,9 % Risikoklasse Brutto engasjement Individuell nedskriving Gruppenedskriving Netto engasjement % TOTAL Låg ,4 % 82,1 % Normal ,3 % 4,0 % Høg ,6 % 1,4 % Problemengasjement ,1 % 0,1 % Ikkjeklassifiserte ,6 % 12,4 % Sum ,0 % 100,0 % Brutto engasjement inkluderar utlån til kundar før nedskriving, unytta kredittrammer, garantiar og unytta garantirammer. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 19

20 6.3 Segment Banken utarbeider rekneskap for segmenta privatmarknad (PM) og bedriftsmarknad (BM). Personkundar som blir følgde opp av næringsavdelinga inngår i bedriftsmarknaden. Etter vurderinga til banken, ligg det ikkje føre vesentlege forskjellar i risiko og avkastning på produkt og tenester som inngår i hovudmarknadane til banken. Banken opererer i eit geografisk avgrensa område, og rapportering på geografiske segment gir lite tilleggsinformasjon i kr RESULTAT PM BM Andre område i morbank Totalt PM BM Andre område i morbank Totalt Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbyte Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto vinst/tap på finansielle instrument Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Løn og personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar på driftsmidlar Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat før skatt BALANSE PM BM Andre område i morbank Totalt PM BM Andre område i morbank Eigendelar Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kundar Verdipapir til verkeleg verdi over resultatet Verdipapir tilgjengeleg for sal Investering i dotterselskap Goodwill Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Overtekne og andre eigendelar Sum eigendelar Gjeld og eigenkapital Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå kundar Gjeld ved utsteda verdipapir Anna gjeld Pensjonsforpliktingar Ansvarleg lånekapital Sum gjeld Opptent eigenkapital Innskoten eigenkapital Udisponert overskot etter skatt Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Totalt Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 20

21 6.4 Misleghald og tap på utlån morbank og konsern a) Brutto- og netto mislighaldne engasjement i kr Engasjement som har vore misleghaldne i meir enn 90 dagar Misleghald næringslivskundar Misleghald personkundar = Brutto misleghaldne engasjement Individuelle nedskrivingar = Netto misleghaldne engasjement b) Engasjement som er tapsutsette men ikkje mislighaldne Brutto tapsutsette ikkje misleghaldne engasjement Individuelle nedskrivingar = Netto tapsutsette ikkje misleghaldne engasjement c) Kostnadsførte tap gjennom året Kostnadsførde konstaterte tap med tidlegare individuelle nedskrivingar Kostnadsførde konstaterte tap utan tidlegare individuelle nedskrivingar Inngått på tidlegare kostanterte tap med tidlegare individuelle nedskrivingar Nye individuelle nedskrivingar Auka gamle individuelle nedskrivingar Konstanterte tidlegare individuelle nedskrivingar Reduserte individuelle nedskrivingar = Netto resultateffekt tapskostnader utlån /- Periodens endring i gruppenedskriving = Nedskrivingar tap på utlån Konstaterte tap på garantiar /- Endringar i individuelle nedskrivingar garantiar = Sum tap på utlån og garantiar inneverande år Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar gjennom året + Individuelle nedskrivnigar på utlån per Konstaterte tap gjennom året som er individuelt nedskrivne tidlegare år Auka individuelle nedskrivingar gjennom året Nye individuelle nedskrivingar gjennom året Tilbakeførte individuelle nedskrivingar på utlån gjennom året = Individuelle nedskrivingar på utlån pr Tapsavsetninger på garantiar Gruppenedskrivingar på utlån m.v. gjennom året Gruppenedskrivingar til dekking av tap på utlån m.v. pr /- Endring gruppenedskriving gjennom året = Gruppenedskriving til dekking av tap på utlån pr d) Inntektsførde renter der det er føreteke nedskriving Inntektsførde renter på utlån der det er føreteke nedskriving Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 21

22 7 Gjeld ved utsteda verdipapir i kr Bokført verdi Rente- Lånetype/ISIN Låneopptak Siste forfall Pålydande vilkår Sertifikat- og obligasjonslån NO mnd. NIBOR + 1,30 % NO mnd. NIBOR + 1,15 % NO mnd. NIBOR + 1,15 % NO mnd. NIBOR + 1,10 % NO mnd. NIBOR + 0,83 % NO mnd. NIBOR + 1,20 % NO mnd. NIBOR + 2,25 % NO mnd. NIBOR + 1,15 % Sum gjeld ved utsteda verdipapir Fondsobligasjonar NO Evigvarande mnd. NIBOR + 2,15 % 1) Calldato NO Evigvarande mnd. NIBOR + 5,50 % 2) NO Evigvarande mnd. NIBOR + 4,90 % 3) Calldato Ansvarleg lånekapital NO mnd. NIBOR + 1,70 % 4) Calldato Sum ansvarleg lånekapital ) Frå aukar rentetillegget (margin til referanserente) med 1 % til 3,15 %. Banken gjorde opp lånet til kurs 100 %. 2) Lånet har ein konverteringsrett for obligasjonseigarane, som kan velja å kovertere obligasjonar til eigenkapitalbevis til kurs 100 på kvart rentebetalingstidspunkt fram til og med Rentevilkåra til lånet er inklusive konverteringsretten er uvesentleg forskjellige frå alternative vilkår utan konverteringsrett. Banken har difor ikkje skilt ut ein eigenkapitalandel frå lånet. Lånet tel som kjernekapital. Lånet ble gjort opp med bakgrunn i endringer i offentlige reguleringer. 3) Lånet tel som kjernekapital også etter EU-forordningen for Basel III, og er godkjent av Finanstilsynet som kjernekapital. Banken kan frå , og seinare kvartalsvis på rentereguleringsdatoar, innfri lånet heilt til kurs 100 %. 4) Lånet tel som tilleggskapital etter EU-forordningen for Basel III, og er godkjent av Finanstilsynet som tilleggskapital. Banken kan frå , og seinare kvartalsvis på rentereguleringsdatoar, innfri lånet heilt til kurs 100 %. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 22

23 8 Verdipapir 8.1 Verdsetjingshierarki for verdipapir Verdsetjingshierarki for verdipapir, til verkeleg verdi. Verkeleg verdi tilsvarar balanseført verdi. Avstemming av nivå 3 Inngåande balanse Realisert gevinst resultatført 35 Urealisert gevinst og tap resultatført 891 Urealisert gevinst og tap i andre resultatkomponentar -261 Investering Sal -717 Utgåande balanse i kr NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Verdsettings- Verdsettings- Kvoterte teknikk teknikk prisar i basert på basert på ikkje aktive observerbare observerbare marknader marknadsdata marknadsdata Total Verdipapir haldne for handelsføremål 0 Verdipapir frivillig klassifisert til verkeleg verdi Verdipapir tilgjengeleg for sal Sum eigendelar NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 Verdsettings- Verdsettings- Kvoterte teknikk teknikk prisar i basert på basert på ikkje aktive observerbare observerbare marknader marknadsdata marknadsdata Total Verdipapir haldne for handelsføremål 0 Verdipapir frivillig klassifisert til verkeleg verdi Verdipapirer tilgjengeleg for sal Sum eigendelar Avstemming av nivå 3 Inngåande balanse Urealisert gevinst og tap resultatført -242 Urealisert gevinst og tap i andre resultatkomponentar Investering Sal Utgåande balanse Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 23

24 8.1 Definisjon av nivå for måling av verkeleg verdi Nivå 1 Verdsetjing skjer i høve til kvoterte prisar i ein aktiv marknad for identiske eigendelar/forpliktingar. Eit finansielt instrument vert vurdert som kvotert i ein aktiv marknad dersom kursar er enkelt og regelmessig tilgjengeleg frå ein børs, forhandlar, meklar, næringsgruppering, prissettingsteneste eller reguleringsstyresmakt, og desse kursane representerer faktiske og regelmessig førekomande marknadstransaksjonar på ei armlengd avstand. I kategorien inngår mellom anna børsnoterte aksjar og likvide aksje- og pengemarknadsfond. Nivå 2 Verdsetjing skjer gjennom annan input enn kvoterte prisar på nivå 1 som er observerbare for eigendelen/forpliktinga, enten direkte eller indirekte (utleia prisar). I dei tilfelle der det ikkje finst tilgjengelege marknadsprisar i ein aktiv marknad, er instrumenta først og fremst forsøkt verdsett ved hjelp av verdsetjingsmetodar basert på observerbare input/og eller tilnærma likearta instrument/produkt. Prising av renteberande papir, mellom anna fastrenteutlån, vert basert på rentekurver henta i aktive marknader. Verkeleg verdi på finansielle instrument tilgjengeleg for sal, vert fastsett for obligasjonar av Swedbank. Nivå 3 Verdsetjing på input som ikkje er basert på observerbare marknadsdata. Dersom fastsetjing av verdi ikkje er tilgjengeleg i høve til nivå 1 og nivå 2, vert verdsetjingsmetodar som baserer seg på ikkje-observerbar informasjon nytta. For aksjar som ikkje vert handla i regulert marknad vert siste omsette kurs nytta, eller nylege emisjonskursar, et. bokført verdi av eigenkapital. Konsernet gjer føresetnader basert på marknadsforholda som eksisterer på kvar balansedag. Pr har banken sett verdien på aksjane i Eika Gruppen til 90 % av verdsetjing føreteke av finansavdelinga i Eika Gruppen. Verdien er vurdert etter anerkjente metodar for verdivurdering, og er utført av Eika Gruppen AS sin bankanalytikar. Verdien er sett til NOK 118,90 pr. aksje. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 24

25 9 Ansvarleg kapital i kr Morbank Konsern Eigenkapitalbevis Overkursfond Sparebankens fond Gåvefond Utjamningsfond Fond for urealiserte gevinstar Frådrag Rein kjernekapital Fondsobligasjonar Frådrag Kjernekapital Tilleggskapital Frådrag NETTO ANSVARLEG KAPITAL Eksponeringskategori: Statar Lokal regional styresmakt Institusjonar Føretak Pantesikra eigedom Forfalne engasjement Høyrisiko Obligasjonar med fortrinnsrett Institusjonar og føretak med kortsiktig rating Andelar verdipapirfond Egenkapitalposisjonar Andre engasjement Kapitalkrav frå operasjonell risiko Frådrag SUM BEREKNINGSGRUNNLAG ,74 % 11,16 % 13,74 % Rein kjernekapitaldekning % 13,71 % 11,09 % 13,70 % 14,38 % 18,57 % 14,54 % Kjernekapitaldekning % 14,51 % 18,50 % 14,34 % 15,99 % 18,57 % 15,91 % Kapitaldekning % 15,87 % 18,50 % 15,95 % Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 25

26 10 Eigenkapitalbevis Banken sine eigenkapitalbevis er alle ført i 1 -ein- klasse og utgjer per NOK delt på eigenkapitalbevis pålydande NOK 50, Eigarandelsbrøken Eigarandelsbrøken for 2014 er utrekna med utgangspunkt i eigenkapitalfordeling pr , justert for utbetalingar gjennom Tilsvarande er eigarandelsbrøken for 2015 utrekna med utgangspunkt i fordeling pr justert for utbetalingar gjennom i kr Eigarandelsbrøk, morbank Eigenkapitalbevis Overkursfond Utjamningsfond Sum eigarandelskapital (A) Sparebankens fond Gåvefond Grunnfondskapital (B) Fond for urealisert vinst Avsett utbyte, gåver og konsernbidrag Udisponert resultat Justert estimatavvik Sum eigenkapital Eigarandelsbrøk A / (A+B) 32,98 % 33,39 % Utbyte Avsett utbyte per eigenkapitalbevis (tal i heile kr.) 3,25 3,25 Samla utbyte Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 26

27 10.2 Dei 20 største eigarane Dei 20 største eigarane pr utgjer 48,44 % av eigenkapitalbeviskapitalen Namn Tal bevis % Namn Tal bevis % MP PENSJON PK ,97 % HEYERN AS ,58 % VERDIPAPIRFONDET EIK ,63 % NOTOV AS ,58 % DØSKELAND BØRGE ,07 % THU LEIF MAGNE ,34 % EUROVEST AS GEIR KAASEN ,69 % LUSTER SPAREBANK ,20 % BEES HOLDING AS ,64 % AURLAND SPAREBANK ,08 % ROGNE HELGE ,27 % VIK SPAREBANK ,05 % EIKA GRUPPEN AS ,77 % HANØY PER ,95 % TH DAHL AS ,71 % ESPEDAL & CO AS ,94 % MERRILL LYNCH PROF. MLPRO SEG FOR EXCLSV ,70 % WIKBORG TORD GEIR ,88 % ÅRDAL KOMMUNE ,58 % HALVARD HANEVOLD AS ,82 % SUM ,44 % Namn Tal bevis % Namn Tal bevis % MP PENSJON PK ,97 % SECURUS AS ,58 % VERDIPAPIRFONDET EIK ,63 % THU LEIF MAGNE ,34 % DØSKELAND BØRGE ,21 % LUSTER SPAREBANK ,20 % ROGNE HELGE ,84 % AURLAND SPAREBANK ,08 % EUROVEST AS ,69 % VIK SPAREBANK ,05 % BEES HOLDING AS ,64 % MOEN EGON MOGENS ,95 % EIKA GRUPPEN AS ,77 % HARALD ESPEDAL AS ,94 % TH DAHL AS ,71 % HALVARD HANEVOLD AS ,90 % ÅRDAL KOMMUNE ,58 % WIKBORG TORD GEIR ,88 % HEYERN AS ,58 % NOTOV AS ,81 % SUM ,35 % 11 Hending etter balansedag Det har ikkje forekome hendingar etter utløp av perioden som medfører justeringar av, eller tilleggsopplysningar i rekneskapet eller i notar til rekneskapet. Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 27

28 Konsernet Indre Sogn Sparebank Urevidert 28

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 1. kvartal 2015 1 Innhald Hovudtal konsern... 3 Styret si melding... 4 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015... 4 Driftsresultat før skatt... 4 Rentenetto... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Styret har tru på at resten av året vil utvikle seg tilfredsstillande.

Styret har tru på at resten av året vil utvikle seg tilfredsstillande. Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2011 Rekneskapen for 2. kvartal 2011 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke av EU. Rekneskapen er presentert i samsvar

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 3. kvartal 2015 1 Innhald Hovudtal konsern... 3 Styret si melding... 4 Kvartalsrapport pr. 30.09.2015... 4 Driftsresultat før skatt... 4 Rentenetto... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 1. kvartal 2016 1 Innhald Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 31.03.2016... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 4. kvartal 2015 1 Innhald Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 31.12.2015... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP. 1. kvartal 2017

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP. 1. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 1. kvartal 2017 Innhald Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 31.03.2017... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 2. kvartal 2016 1 Innhald Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 30.06.2016... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP ' DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 1. kvartal 2014 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 Rekneskapen for 1. kvartal 2014 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 3. kvartal 2016 1 Innhald Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 30.09.2016... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 4. kvartal 2016 1 Innhold Hovudtal konsern... 4 Styret si melding... 5 Kvartalsrapport pr. 31.12.2016... 5 Resultat... 5 Rentenetto... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader...

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP. 2. kvartal 2017

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP. 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 2. kvartal 2017 Innhald Hovudtal konsern... 3 Styret si melding... 4 Erklæring frå styret og adm. banksjef... 10 Delårsrekneskap 2. kvartal 2017... 11 Eigenkapitaloppstilling...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 4. kvartal 2013 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2013 Rekneskapen for 4. kvartal 2013 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP

DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP DELÅRSRAPPORT & REKNESKAP 3. kvartal 2011 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.09.2011 Rekneskapen for 3. kvartal 2011 er utarbeida i samsvar med dei internasjonale rekneskapsstandardane (IFRS) vedteke

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2009

Delårsrapport 2. kvartal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2009 Rekneskapen for 2. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa 1. halvår 2009.

Detaljer

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap (urevidert) Pr. 01.01.2011 Innhald 1 Bakgrunn for overgang til IFRS... 3 2 Samandrag av dei viktigaste verknadane for Indre Sogn Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 31. mars 2017

Kvartalsrapport. 31. mars 2017 Kvartalsrapport 31. mars 2017 RESULTAT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 7.576 7.159 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.397 2.995 10.297 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Halvårsrapport. 30. juni 2017

Halvårsrapport. 30. juni 2017 Halvårsrapport 30. juni 2017 RESULTAT 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.106 7.180 15.683 14.339 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.298

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.09.2009 Rekneskapen for 3. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2009. Indre

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2009 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2009 Rekneskapen for 4. kvartal 2009 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2009. Indre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 Voss, 19. oktober 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer