ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling"

Transkript

1 ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile vårt flotte fotball fylke. No startar kampen om poeng, tabellplasseringar og ikkje minst alle dei gode diskusjonane på tribuner, arbeidsplassar og rundt middagsborda, fotballen engasjerer alle på eitt eller anna punkt og det er det som gjer fotballen til verdas beste idrett! Fair Play er grunnleggjande for all vår aktivitet, det er eit samleutrykk for verdiarbeidet i fotballen. Sogn og Fjordane fotballkrets har eit overordna mål om at Fair Play, eller god sportsånd, skal vere berande prinsipp på alle nivå i organisasjonen. SFFK har 0-toleranse for mobbing, rasisme og uønska åtferd. Fair Play skal vere ei rettesnor på alle nivå i kretsen. Vi kjem til å følgje med på dårlig framferd frå trenarar og foreldre mot nye yngre domarar, det er dessverre mange unge lovande domarar som fortel at årsaka til at dei gjer seg i tidleg alder nettopp er hissige foreldre og trenarar. Aktiv samfunnsaktør- SFFK ønskjer, i kraft av å vere fylkets største barne og ungdoms organisasjon, å framstå som ein truverdig samarbeidspartnar for lokalsamfunn, sponsorar og fylket. Vi kjem også i år til å bidra sterkt i trafikktryggingstiltak, frukt og grønt og røyk/snusfrie arrangement. Leiarutvikling-SFFK vil utvikle leiarar som tør, vil og kan lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ønskjer at det å vere leiar i en klubb skal ha status og vere meiningsfullt, fotballen må komme så langt at alle klubbar er styrt frå styrerommet. Då kan langsiktige planar for utdanning av trenarar, leiarar og dommarar komme alle til gode. Aktivitetsutvikling er basis i alt vi gjer og Sogn og Fjordane fotballkrets er nok en gang best i landet på tal aktive fotballspelarar i høve folketalet, utruleg kjekt og dette får vi mange flotte tilbakemeldingar på. SFFK skal utvikle analyse verktøy og metodar som kan hjelpe klubbane til å bli best i landet på medviten rekruttering og planlegging. Sogndal leiar i skrivande stund Tippeligaen og det er flott og sjå at toppklubben vår tør å satse på mange lokale talent, nokon har alt debutert som spelar på det høgste nivået i Noreg. Fantastisk at vi har 4 lag i 2 divisjon damer, for det viser at klubbane som set damefotballen på kartet har satsa rett og faktisk lukkast. Jølster, Førde, Høyang og Kaupanger er gode ambassadørar for dame fotballen i fylket, målet for 2012 må vere at eit lag tar steget opp i 1 divisjon. Vi har i år 8 lag i 3 divisjon herrar og her blir det mange flotte og tøffe lokaloppgjør, men målet må vere at vi skal ha tilbake eit lag i det som i år heiter Oddsen-ligaen (2.div). Dommar situasjonen i kretsen er framleis slik at vi utdannar mange, men få blir med vidare som kretsdommar. Vi er ikkje tent med at våre framtidige dommarar skal bli kjefta huda full av trenarar, publikum og foreldre på sidelinja, og vi må vere vaksne å gje beskjed når einskilde går for langt. 1

2 Til slutt vil eg takke våre gode støttespelarar Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi og andre samarbeidspartnarar for deira solide støtte til breiddefotballen i fylket vårt. Lukke til med sesongen 2012 og husk at Fair Play skal vere med oss over alt. Sportsleg helsing frå styret i Sogn og Fjordane Fotballkrets. Robert Endestad -styreleiar- Foto: SFFK, Svein Olav Myklebust Robert Endestad vart vald til ny styreleiar på Kretstinget

3 INNHALDSLISTE INNHALDSLISTE ORGANISASJON ORGANISASJON 1 Dommargebyr Gebyr/bøter Kjære fotballvener Kjære fotballvener 1 1 Gebyr cup-turneringar Dommargebyr Innhaldsliste Innhaldsliste 3 3 Gebyr cup-turneringar 98 Klubben vår og trygg Klubben transport vår og trygg transport 4 4 NFF- LOV OG REGLEMENT Fotballeiarar Fotballeiarar 5 5 NFF lov og NFF- reglement LOV OG REGLEMENT NFF/Idrettskrinsen NFF/Idrettskrinsen 7 7 Reklamereglement NFF lov og reglement SFFK administrasjon SFFK administrasjon 8 9 Breiddereglement Reklamereglement SFFK styret SFFK styret Spelereglar Breiddereglement for sjuar,femmar og barnefotball SFFK - sektorar SFFK - sektorar Dispensasjonsordning Reglar for for 7-ar aldersfastlagd fotball fotball SFFK SFFK Reglar for 5-ar fotball/ innandørs 111 Årshjul SFFK CUPAR OG Spelereglar TURNERINGAR for barnefotball 116 STATISTIKK 27 Informasjon Retningslinjer om cupar og turneringar for dispensasjonar STATISTIKK Formenn i SFFK frå Cupar - turneringar Formenn i SFFK Gullmerket frå 1922 m/diplom CUPAR OG TURNERINGAR 132 Gullmerket m/diplom Forbundsutmerking TERMINLISTE Informasjon 2012 om cupar og turneringar 132 Forbundsutmerking Internasjonal year of volunteers Seriemeny Cupar herrar og - damer turneringar Internasjonal year Kongens of volunteers fortjenestemedalje Herre/Dameseriane 143 Kongens fortjenestemedalje Oversikt over lag Turneringsreglar TERMINLISTE for kongleriket miniputturnering Nikken-prisen Oversikt over påmeldte lag i Retningsliner Seriemeny for arrangørar herrar og damer 136 Oversikt over lag av kongleriket Lagskodar miniputturneringar Oversikt over påmeldte ADRESSER lag i Kongleriket SFFK miniputt Aktivitetsliste turnering Adresseskjema kretsar 34 Herre/guteseriane ADRESSER Adresseskjema klubbar(alfabetisk) 39 DIVERSEDame/jenteseriane Adresseskjema kretsar 37 Fotballutdanning Turneringsreglar i SFFK for kongleriket DOMMARAR 67 miniputturnering Adresseskjema klubbar (Alfabetisk) 42 Fotballforsikring 176 Instruks for utfylling dommarkort 67 Retningsliner for arrangørar 224 Dugleiksmerke-konkurransar 178 Dommarforfall 68 av kongleriket miniputturneringar DOMMARAR Innhaldsliste annonsørar 179 Autoriserte dommarar i SFFK 70 Kongleriket miniputt turnering Dommarforfall 73 Oversiktkalendar 180 Rekrutteringsdommarar i SFFK 72 Dommarar og veiledarar i SFFK 75 Blanke sider/notat Observatørar i SFFK 71 DIVERSE 181 Regulativ for dekning av dommar/- Forbund-og regionsdom. i SFFK 75 Fotballutdanning i SFFK 229 ass.dommar sine utgifter 79 Regulativ for dekning av dommar/- 75 Fotballforsikring 230 ass.dommar sine utgifter Dugleiksmerke-konkurransar 233 SFFK REGELVERK FOR Innhaldsliste annonsørar 234 KAMPAVVIKLING 2012 SFFK REGELVERK FOR 87 Resultatrapportering på SMS 235 Regelnytt og retningslinjer 82 KAMPAVVIKLING 2011 Oversiktkalendar 236 Generelle reglar for seniorkampar 91 Regelnytt og retningslinjer 87 Blanke sider/notat 237 Generelle reglar for aldersfastlagde kampar 91 Generelle reglar for seniorkampar 87 Generelle reglar for seriespel miniputt 94 Generelle reglar for aldersfastlagde 87 Senior/ omberamming 95 kampar Aldersfastlagd/ omberamming 96 Senior/ omberamming 89 Omberammingsskjema 97 Aldersfastlagd/ omberamming 90 Opp/nedrykk senior Omberammingsskjema 91 Vår/haust aldersfastlagde klassar Opp/nedrykk senior Kretsfinalar 101 Vår/haust aldersfastlagde klassar 93 Kretsfinaledatoar Kretsfinalar Stikkdata for sesongen Kretsfinaledatoar Gebyr/bøter Stikkdata for sesongen

4 KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT Sterke aktørar deltek for å trygge transporten av spelarar til og frå trening og kamp. Ønskjer din klubb å vere med? Ta kontakt med fotballkretsen for å få enkle tips om trafikktryggleik. Send e-post: Enkle retningslinjer til og frå trening: Brukar alle refleks i haust og vintermørke? Brukar alle hjelm når dei syklar? Brukar de bilbelte? Enkle retningslinjer til og frå kamp: Bruk kollektiv transport eller klubb buss. Ved bruk av privatbil, køyr i kolonne. Bruk bilbelte Ha god tid Vår visjon Vi ynskjer alle ein god og trygg fotballsesong Helsing 4

5 FOTBALLEIARAR Visjon: Fotballglede aktivitet og utvikling Administrasjonen i Sogn og Fjordane FK ønskjer klubbar, lag, dommarar og tillitsvalde velkomne til ein ny sesong. Det er i år 961 registrerte lag i vårstatistikken, og det er 71 lag meir enn i 2011, altså flott vekst. Nær halvparten av auken kjem i 6 årsklassa, men det er også vekst i ungdom og seniorklassa. Særskild gledeleg er auken i jente-og damefotballen. Under toppleiarsamlinga i Madrid hausten 2011, sette kretsen fokus på visjon- og strategi debattar i krets og klubb. Aktivitetsutvikling, leiarutvikling og samfunnsansvar vart trekt fram som viktige satsingsområde for klubbane. Gledeleg er det at NFF under forbundstinget i mars gjorde vedtak om at dette også er nasjonale utviklingsområde. Vi er altså godt i gang, og kretsen understrekar at klubb - krets og NFF er ein organisasjon, og at god måloppnåing kjem gjennom god samhandling.. Leiarutvikling Utvikle leiarar som tør, vil og kan, lokalt, regionalt og nasjonalt. Skape betre forståing for leiarrolla sin verdi. Skape lokalidretten sine mest attraktive leiarverv. Aktivitetsutvikling Vere best på aktivitet i høve ibuartal. Utvikle analyseverktøy, som gjer klubbane gode på medviten rekruttering. Ha eit tidsriktig og godt seriesystem. Aktiv samfunnsaktør Vere ein aktiv medspelar i høve lokale og regionale politiske nivå. Delta aktivt i idrettspolitiske utgreiingar og vedtaksprosessar. Samarbeide med viktige aktørar i næringslivet. Vere ein viktig støttespelar for folkehelsearbeid i fylke. SFFK er opptekne av at klubbane kjenner sine tal og sine folk. Kor god er rekrutteringa? Får begge kjønn tilbod? Har vi rett utdanna folk på alle nivå osv. SFFK har siste åra laga gode matriser som bryt nasjonale tal heilt ned på kommune og klubb nivå. Dette er eit godt verktøy for klubbar, som vil arbeide målretta og strategisk klokt. I NFF sin HP er Fair Play framheva som ein raud tråd i alt klubbarbeid, og i tillegg har forbund og krets tru på at det nye C-lisens kurset og leiarstigen vil gje eit fagleg løft. Kretsen ønskjer å vise veg gjennom ein tydeleg Visjon og strategiplan, og i tillegg til vårt faglege og administrative arbeid er vi stolte over arbeidet med Fair Play, trafikktrygge klubbar, frukt og grønt og anna haldningsskapande arbeid. Ver stolte av arbeidet og synleggjer det også lokalt. SFFK har, eller kan stille til rådvelde, kompetanse som klubben treng. Vi set stor pris på at De tar kontakt, for å drøfte ulike utfordringar, kurs, møter eller prosjekt. Vi må unne andre sportsleg suksess, og nytte gode modellar som motivasjon for eiga utvikling, slik kan vi drive kvarandre fram til å nå nye mål. Administrasjonen ønskjer klubbar, lag, tillitsvalde, dommarar, spelarar og andre velkommen til ein ny sesong under kretsen sitt nye slagord Lev draumen nyt augeblikket. Sportsleg helsing Svein Olav Myklebust -dagleg leiar SFFK- 5

6 Loen - Nordfjord Kurs og møte i Loen Læring og opplevingar i makelaus natur! Hotel Alexandra - eit av dei beste konferansehotell i Norge - gir deg opplevingar som du knapt finn maken til. Alexandra Bad & SPA Stort innan- og utandørs badeanlegg. Oppvarma heile året. Spa-avdeling med ei rekkje kropps- og velværebehandlingar. Hotel Alexandra, 6789 LOEN - NORDFJORD Tlf: Fax:

7 NORGES FOTBALLFORBUND Styret: President: Yngve Hallen Sogndal IL Visepresident breidde: Mette Christiansen Valdres FK Visepresident topp: Bjarne Berntsen Viking FK Styremedlem: Kjartan Berland Lillestrøm SK Styremedlem: Eli Arnstad IL Fram Styremedlem: Arne Aambakk Herd SK Styremedlem: Klara Stensvåg IF Skarp Styremedlem: Hans Olav Karde Tromsø IL Administrasjonen: Postadr: NORGES FOTBALLFORBUND Ullevål stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo Internett: Tlf/ telefax fax Generalsekretær: Kjetil Siem SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Idrettssjef: Krinsleiar: Øyvind Indrebø, Tlf: / Aud Kari Isane, Tlf: Administrasjonen: Postadr: Postboks 221, 6801 FØRDE Kontor: Idrettens Hus Sogn og Fjordane, Firdavn. 6 Bank: Tlf/ telefax: fax Plan og utd.leiar: Økonomikonsulent: Ingar Breilid, Tlf: / Erling Benjaminsen, Tlf: /

8 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ADMINISTRASJON: Postadr: Sogn og Fjordane Fotballkrets, Postboks 248, 6852 SOGNDAL Telefon: (sentralbord) Telefax: Internett: Bankgiro: Kontortid: 16. september 14. mai mai 15. september Tilsette: Dagleg leiar (personal/styresaker/strategi/marknad/anlegg) Svein Olav Myklebust Dommar- og seriekonsulent (dommarsaker/serie/cup/overgangar) Yngve Håkonsen Aktivitet og arrangementsansvarleg (aktivitet/marknad/breiddesaker/cup) Hildegunn Hove KA-spelar/trenarutvikling (spelarutvikling/fotballskular) Jan Tore Jåstad KA-klubbutvikling (Kurs/kursavvikling, klubb/klubbutvikling) Per Are Verlo Anleggskonsulent (kunstgras, løkker, prosjekt) Geirfinn Kvalheim

9 ADMINISTRASJON: Svein Olav Myklebust Dagleg leiar Yngve Håkonsen Dommar/seriekonsulent Hildegunn Hove Aktivitet- og arr.ansvarleg Jan Tore Jåstad Spelar- og trenarutviklar Per Are Verlo Klubbutviklar Geirfinn Kvalheim Anleggskonsulent 9

10 STYRET: Leiar: Nestleiar: Robert Endestad, Fimlandsmarka 7, 6900 Florø Tlf (m) Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Tlf (m) Styremedlemar: Rune Helge Sunde, Kvernhusveien 1, 6770 Nordfjordeid Tlf (m) Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg Tlf (m) Anne Vedvik, Einevegen 6, 6854 Kaupanger Tlf (m) Mona Ødegård Standal, Sørgard 24, 6940 Eikefjord Tlf (m) Oddvar Flataker, Liavegen 39 a, 6800 Førde Tlf (m) Styret f.v: Jon Georg Rutledal, TMFK, Anne Vedvik, Kaupanger IL, Mona Ø.Standal, Eikefjord IL, Robert Endestad, Tempo FK, Oddvar Flataker, Førde IL, Rune Sunde, Eid IL, ikkje tilstades Arve Helle, Dale IL 10

11 STYRET Robert Endestad Leiar Arve Helle Nestleiar Jon Georg Rutledal Styremedlem Rune Sunde Styremedlem Anne Vedvik Styremedlem Oddvar Flataker Styremedlem Mona Ø. Standal Styremedlem 11

12 UTVAL OG SEKTORAR 2012 FUNKSJON NAMN Telefon Disiplinærutvalet Medlem Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Kontrollkomiteen Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Medlem Rolf Thingvold, Lindbøen 2, 6800 Førde Medlem Tore Loftheim, Brendeholten 44, 6800 Førde Sektor Arrangement og Fair Play Leiar Rune Sunde,Kvernhusv.1,6770 Nordfjordeid Medlem Mona Ødegård Standal,Sørgard 24,6940 Eikefjord Medlem Irene Sande Nilsen, Oterv.7, 6973 Sande i Sunnfjord Medlem Hans-Petter Gilleshammer,6776 Kjølsdalen Medlem Ann Therece Nord, 6957 Hyllestad Medlem Aud Inger Sviggum, 6854 Kaupanger Medlem Anne-Len Vågane,Nedre Sørgard 3,6940 Eikefjord Sektor Anlegg Leiar Olav Kjos-Wenjum, Bakkingav. 27A, 6869 Hafslo Medlem Anne Kristine Vedvik, Einev.6, 6854 Kaupanger Medlem Selma Strand Larsen, Oksholen, 6718 Deknepollen Medlem Arne Abrahamsen,, 6899 Balestrand Medlem Jonn Helle,, 6963 Dale i Sunnfjord Sektor Dommar Leiar Medlem Medlem Medlem Inge Seglem, Hæreidsvegen 2, 6885 Årdalstangen Torstein Egil Kvam, Farnesvn. 62, 6884 Øvre Årdal Tommy Skjerven, Einevegen 3, 6854 Kaupanger Steinar Holvik, Valborgkleiva 37, 6834 Sandane

13 Medlem Rune Haugland, Naustdal, 6770 Nordfjordeid Sektor Spelarutvikling Medlem Arthur Norevik, Bakketunet 15, 6800 Førde Medlem Hugo Fretland, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 Måløy Medlem Marius Lenni Bøe, Bårdsenvn 8, 6856 Sogndal Medlem Sebastian Kaldestad,Øvre Stedjev.32, 6856 Sogndal Medlem Terje Skjeldestad, Trolladalen 6 E, 6856 Sogndal Medlem Knut Hauge, 6869 Hafslo Sektor klubbutvikling Leiar Oddvar Flataker, Liavn 39A, 6800 Førde Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 Måløy Medlem Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Medlem Eivind Heggen, Øyanevegen 26, 6770 Nordfjordeid Medlem Torgeir Strypet, Mattistykkje 18, 6854 Kaupanger Medlem Jan Ravnestad, Lyngvegen 13, 6900 Florø Medlem Arne Håkon Laberg,Øvstetunsh.5,6884 Øvre Årdal Medlem Jan Tore Jåstad, 6869 Hafslo Medlem Per Are Verlo, Bregnevegen 14, 6854 Kaupanger Heidersteiknkomite Medlem Geir Navarsete, Storebruvegen 9, 6854 Kaupanger Medlem Jarle Skaar, Ølnes, 6856 Sogndal Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Valnemnd Leiar Øystein Hjertenes, Eikedalen 12, 6900 FLORØ Medlem Anne Britt D.Rekdal, Lesto, 6740 Selje Medlem Stein R. Moheim,Geisdalsv.18A, 6885 Årdalstangen

14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SFFK vart stifta 30. april 1922, og går såleis inn i sitt 90. år denne sesongen. Frå ein start med 3 lag har SFFK i dag 72 klubbar, 961 lag (vårstatistikk pr.april) og ut frå NIF sin medlemsstatistikk for medlemmar. 72 klubbar, 961 lag og medlemmar Ein viktig milepæl i kretsen si historie var i Då vart SFFK knyta til resten av landet gjennom seriesystemet. Det er gjeve ut tre jubileumsbøker/hefter: 50 års jubileum i års jubileum i års jubileum i 1997 Nye klubbar er: Utmelde klubbar er: Berle IL PRESTASJONAR I TOPPDIVISJONEN Herrar: I 82 Sogndal 1. div., nedrykk i 82. I Sogndal 1. div., nedrykk i 89. I 91 - Sogndal Tippeligaen. (Dvs. høgste divisjon) I 92 - Sogndal Tippeligaen I 93 - Sogndal 1. div., nedrykk 92 I 94 - Sogndal Tippeligaen I 95 - Sogndal 1. div. nedrykk 94 I 97 - Sogndal Tippeligaen I 98 - Sogndal Tippeligaen I 99 - Sogndal 1.div. nedrykk 98 I 01 - Sogndal Tippeligaen I 02 - Sogndal Tippeligaen I 03 - Sogndal Tippeligaen I 04 - Sogndal Tippeligaen I 05 - Sogndal 1. div. nedrykk 2004 I 10 - Sogndal Tippeligaen I 11 - Sogndal Tippeligaen Damer: I 86 - Kaupanger 1. div., Vestland, nedrykk i 86. I 97 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 98 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 99 - Kaupanger Polygramserien I 05 - Kaupanger 1. div. 14

15 ÅRSHJUL SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS 2012 Årshjulet til Sogn og Fjordane fotballkrets inneheld viktige datoer for klubbane i Sogndal sine heimekampar i Tippeligaen og dei viktigaste klubbtiltaka er og lagt inn. DATO KVA JANUAR Januar Terminlistemøte 4. divisjon menn, Skei Januar Kretskampar SFFK NMRFK, Eid 8. Januar Terminlistemøte 3. divisjon menn, Førde 12. Januar Terminlistemøte 5. divisjon menn, Skei. 14. Januar 1. Runde vinterserie Junior Damer, Florø og Øvre Årdal 15. Januar FRIST påmelding av Seniorlag 19. Januar FRIST påmelding av lag til KM innandørs senior Januar FJORD 1 CUP, Sogndal Januar C-lisens, del 1, Florø Januar Toppleiarsamling middels store klubbar, Førde Januar Styremøte SFFK, Rica Sunnfjord Førde Januar Fotballeiar I, Eikefjord og Florø 28. Januar KM Innandørs, Senior, Førde FEBRUAR Februar FRIST påmelding av lag Aldersfastlagde klassar 4. Februar KM Innandørs, kvalifisering aldersfastlagde klassar 5. Februar KM Innandørs, kvalifisering aldersfastlagde klassar Februar C-lisens, del 1, Askvoll Februar 2. Runde vinterserie Junior Damer, Høyanger 13. Februar Lagleiarmøte i sonene, Nordfjord 14. Februar Lagleiarmøte i sonene, Sunnfjord 15. Februar Lagleiarmøte i sonene, Sogndal 16. Februar Internkamp J97/98, Sandane 17. Februar Internkamp G97/98, Sandane 18. Februar Keepersamling Jenter i mål, Sogndal 18. Februar Kamp SFFK J96/97 vs Arna Bjørnar Akademi 20. Februar Styremøte SFFK, Skei Februar Kretssamling kull 97/98, Nordfjordeid MARS Mars FRIST påmelding til Kongleriket Miniputturneringar 2-3. Mars C-lisens, del 1, Eid 2-3. Mars C-lisens, del 4, Førde 2-3. Mars Rek.dommarkurs, Selje 3-4. Mars Forbundsting Lillestrøm 3-4. Mars KM Innandørs, Aldersfastlagde klassar, Finalar Mars C-lisens, del 1, Selje Mars Rek. dommarkurs, Sogndal 15

16 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts Mars Rek. dommarkurs, Førde 11. Mars Keepersamling, Jenter i mål, Sandane 11. Mars Treningssamling SFFK Toppgruppe G+J, Sandane 13. Mars Møte Spelarutviklingskomiteen, Skei Mars C-lisens, del 1, Sogndal Mars C-lisens, del 2, Florø Mars Fotballeiar I, Sandane Mars Dommarsamling vår, SFFK Mars Fotballskuleturneringar i sonene 19. Mars Styremøte SFFK, Skei 21. Mars Fagsamling Barnefotballdugnaden 2012, Skei Mars C-lisens, del 2, Måløy Mars C-lisens, del 4, Sandane 24. Mars Trenerseminar, Selje 24. Mars Idrettskrinsting, Balestrand Mars Damefotballens helg, Kaupanger 28.Mars Fair Play Kick Off, Skei Mars Kretslagssamling kull 97/98, Nordfjordeid. APRIL April Sogndal Hønefoss, Tippeligaen 9. April 1. Kval NM herrar 10. April Barnefotballkveld IL Jotun. 13. April Sonelagsturnering J-1999, Reed. 14. April Seriestart 3. divisjon herrar 15. April Sogndal Haugesund, Tippeligaen 16. April Sonemøte Miniputt, Førde 18. April Sonelagsturnering G-1999, Reed 18. April Barnefotballkveld, Tambarskjelvar IL. 18. April 2. Kval NM herrar 19. April Sonemøte Miniputt, Sogndal April Statoil Regionssamling, Stavanger April C-lisens del 1, Øvre Årdal 21. April Seriestart 4. divisjon herrar 23. April Barnefotballkveld, Breimsbygda IL April C-lisens, del 2, Sogndal 25. April Styremøte SFFK, Skei 25. April Barnefotballkveld Florø, Dale, Vik, Sogndal, TMFK. 26.April Sonemøte Miniputt, Eid April Fotballeiar II, Sogndal 28.April Sogndal Molde, Tippeligaen MAI Mai NM menn 1. runde Mai STATOIL Region, Stavanger 6. Mai Kongleriket miniputturnering 16

17 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts. 8. Mai NM kvinner 1. runde 9. Mai NM menn 2. runde Mai C-lisens, del 2, Øvre Årdal 13. Mai Styremøte SFFK, Sogndal 13.Mai Sogndal Viking, Tippeligaen 23.Mai Sogndal Sandnes Ulf, Tippeligaen 26. Mai Norge-England, privatkamp JUNI Juni Norge-Kroatia, privatkamp 5. Juni NM kvinner 2. runde 9. Juni Sonelagsturnering kull 97/ Juni Kongleriket miniputturnering 11. Juni Styremøte SFFK, Skei Juni Selje Cup, Selje IL 20. Juni NM menn 3. runde Juni Grodås cup, Hornindal IL Juni Statoil Talentleir, Stavanger kull Juni-1. juli Sognefjord Lerum Cup, Sogndal fotball 27. Juni-1. Juli Statoil Talentleir, Porsgrunn kull Juni NM menn 4. runde 27. Juni NM kvinner 3. runde 30. Juni Sogndal Fredrikstad, Tippeligaen JULI Juli Sogndal Stabæk, Tippeligaen 29. Juli Sogndal Odd Grenland, Tippeliga 31. Juli NM kvinner Kvartfinale AUGUST August Proffveka, Stryn 12. August Sogndal Rosenborg, Tippeligaen 18. August NM menn Kvartfinale 25. August Sonelagsturnering kull 97/ August Kongleriket Miniputturnering SEPTEMBER September Sogndal Strømsgodset, Tippeligaen 7. September Island Norge. VM kval herrar 11. September Norge Slovenia, VM kval herrar September Toppleiarsamling September C-lisens, del 3, Øvre Årdal September C-lisens, del 3, Sogndal 16. September Kongleriket Miniputturnering 23. September Trenarforum, Sogndal 23. September Sogndal Tromsø, Tippeligaen 25. September NM menn Semifinale 17

18 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts. OKTOBER Oktober Sogndal Lillestrøm, Tippeligaen 7. Oktober Bendit Cup, Sogndal Oktober SFFK Trenertur, Tyskland 10. Oktober NM kvinner Semifinale 12. Oktober Sveits Norge, VM kval herrar 16. Oktober Kypros Norge, VM kval herrar Oktober Eliteturnering G-15, Haugesund Oktober C-lisens, del 4, Øvre Årdal Oktober C-lisens, del 4, Sogndal 27. Oktober Bylagsserien runde Oktober Fotballeiar III kurs, Sogndal 28. Oktober Sogndal Aalesund, Tippeligaen NOVEMBER November Bylagsserien runde 2 4. November Sogndal Vålerenga, Tippeligaen 9. November Styremøte SFFK, Førde November Miljøhelg, Leiarmøte og Fotballgalla 2012 i Førde 18. November Sogndal Brann, Tippeligaen November Cupfinale helg, Oslo 30. Nov -2. Des Statoil Regionssamling, Sogndal DESEMBER Desember Bylagsserien runde 3 Nordfjord Nordfjord Hotell og Rica Hotels Same annonse som 2011 Halvsides annonse! spelar på lag med idretten Telefon:

19 Foto: Rita Orrestad, Sogndal IL Småjentene til Sogndal gikk til topps i småjenteklassen i Innandørs KM 2012!. Foto: Knut Hauge Kaupanger vant KM i klasse Junior Jenter Nede f.v: Aina Hønsi,Guro Øydvin, Synne S.Christiansen Oppe f.v: Martine W.Nesse,Vårin Ness,Ida Dalaker,Lea Lefdal Jenssen 19

20 Hovudsamarbeidspartnar: 20

21 Jubelen på stadion er sponsa av Sparebanken Sogn og Fjordane! Vi er stolt sponsor for Sogn og Fjordane Fotballkrets. Ved å vere kunde hos oss er du med på å støtte den lokale idretten. ssf.no meirennbank.no 21

22 Fair play og lokal drivkraft Allhuset Eikefjord onsdag 29. februar 18:00-20:00 enkel servering fri inngang Sparebanken Sogn og Fjordane inviterer til inspirasjonskveld, der adm. dir. Arvid Andenæs rettar skråblikk på samfunnsansvar og viser korleis banken investerer i lokalmiljø og trivsel. Per Øyvind Sørebø i Eikefjord IL informerer om korleis ein gjennom «tipsavtala» som er inngått mellom banken og idrettslaget, kan få til godt samarbeid. Med oss denne kvelden har vi eikefjordingen Kenn Halstensen, mest kjent som kosthaldsrettleiar for Odd Grenland og Strømsgodset. Påmelding innan 22. februar på meirennbank.no/eikefjord Avgrensa tal plassar - først til mølla. Spørsmål? Kontakt ( ) EIL 1967 Eikefjord Idrettslag 22

23 Fotball gjev energi Sogn og Fjordane Energi er opptekne av energi både på og utanfor bana. Fotballen er viktig for fylket vårt, og den skapar engasjement og samspel som gjev energi. Derfor er det ei sann glede å spele på lag med Sogn og Fjordane Fotballkrets. Vi ønskjer lukke til med kampane i 2012! 23

24 24

25 D I A M O N D DEN MEST KO MP LET TE KLUBBS ERI EN FR A UMBRO NO ENS I NNE! u m b r o. c o m 25

26 Fotballcuper Ta med laget på turnering sommeren 2012! Vi kan tilby et rikt utvalg av cuper i Danmark, Spania og andre steder i Europa. Kontakt oss først, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for dere! COPA CATALUNYA - Spania 30. juni - 7. juli Dette er fremtidens fotballturnering i Sør-Europa! Kombiner fotball og badeliv på Costa Bravakysten. Få også med dere et besøk i Barcelona med alle dens attraksjoner! Pris fra kr 2895,- pr. person 2012 CUP NO.1- NO.1 Frederikshavn, Danmark juli Cup No 1 har eksistert helt siden 1984, men har tidligere gått under navnet Dana Cup No. 1. Populær ungdomsturnering hvor alt foregår sentralt i Frederikshavn med korte avstander til fotballbaner, skoler og spisesal. Pris fra kr 1955,- SKAW CUP - Skagen, Danmark juli Nordisk fotballturnering på flotte baner i fantastiske Skagen. Eliteklasser i B19 og B16 i tillegg til vanlige klasser. Pris fra kr 1960,- pr. person FOOTBALL FESTIVAL DENMARK juli Internasjonal fotballturnering i Århus der stemningen er høy i byen, på banene og på stranden! Pris fra kr 1945,- pr. person LIMFJORDSCUP - Lemvig, Danmark august Internasjonal fotballturnering i Lemvig ved Limfjorden som kan feire 30 års jubileum i 2012! En oversiktlig og personlig cup som varmt kan anbefales for både gutte og jentelag! Pris fra kr 1370,- pr. person AQUA CUP - Santa Susanna, Spania Uke 40 og 41 (høstferie) Ta med laget til Spania i høstferien. Aqua cup arrangeres for 2. gang i 2012 og er en treningsturnering for norske lag som foregår på Barcelonakysten. Aldersklasser for begge cuper: G14, G16, G19 og J16. Pris fra kr 6590,- pr. person m/fly Kontakt oss for mer informasjon INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks Mysen tlf: e-post: 26

27 DIN PREMIE LEVERANDØR! 27

28 Intersport Sogndal fylkets sportsbutikk Me hjelper deg med rett utstyr til rett pris! IHP as SFFK KLUBB tilbod 20%-40% rabatt Gjeld alt av Umbro-utstyr Din kontaktperson er : Stig Nord Intersport Sogndal Mobil: e-post: Besøk Intersport Sogndal på Facebook SOGNINGEN STORSENTER - Telefon

T ERMIN LISTE 2010 FOTBALLREISER SOGN OG FJORDANE FK ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr.

T ERMIN LISTE 2010 FOTBALLREISER SOGN OG FJORDANE FK ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr. T ERMIN LISTE 2010 Kr. 90,- SOGN OG FJORDANE FK www.fotball.no/sogn_fjordane KONKURRANSE KAMP FØRDE FOTBALL FAIR PLAY LIGAEN 2010 Steinar Tenden, Førde Fotball, jublar som vinnar av Firdaligaen 2009 MORO

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER!

ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Fotballen er i gang att. Sesongen 2009 er i gang tidlegare enn nokon gong. Dette blir ein spennande sesong både for toppfotballen i fylket og alle i breidda. Opp mot 14000

Detaljer

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 2011 Sogn Sognog ogfjordane Fjordane Fotballkrets Fotballkrets TERMINLISTE 2011 2011 TERMINLISTE www.fotball.no/sogn_fjordane www.fotball.no/sogn_fjordane www.facebook.com/sffk.no

Detaljer

T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr.

T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr. T ERMIN LISTE 2008 Kr. 90,- SOGN OG FJORDANE FK www.fotball.no/sogn_fjordane KONKURRANSE KAMP KONGLERIKET MINIPUTT-TURNERING MORO LEIK Foto: Stig Roger Eide, Firda FELLESSKAP FAIR-PLAY FOTBALLREISER ENGELSK

Detaljer

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR KRINSALDERSREKORDAR PR.01.11.2015 GUTAR ÅRSKL. NAMN KLUBB RESULTAT DATO/ÅR 60M (E/M) G13 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,65 14.06.14 G14 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,47 20.06.15 KNAPSTAD REIDAR

Detaljer

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt FØR TURNERING! Invitasjonar til klubbar i di pulje Invitasjonar til laga min. 14 dagar før + SFFK skal

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Klubben og bygda Per-Øyvind Sørbø Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Fc Barcelona - Messi Eikefjord - Sørbø Finn 5 feil. Året var 1993.. Ttopp vs bredde Sogndal Tippeligaen Eikefjord

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

Velkommen til ein ny sesong!

Velkommen til ein ny sesong! Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Miniputtarrangementa er etter kvart blitt eit viktig utstillingsvindauge både for klubb og

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Uke Dag Dato Kl Aktivitet Heime Borte Arena Lag/arrangør MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp Førde 2 Førde 5 Hafstadparken 2 G13/14 9ar 2. div avd 2 MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2014 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte 2014...... 6 2.3 Styrerapport 2014... 7 3. UTVAL

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 2014 Et sunt året rundt Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Kongleriket miniputt turneringar

Detaljer

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 Vi støttar idrettsglede i Sogn og Fjordane! Sogn og Fjordane Energi ønskjer at fylket vårt skal vere ein god stad å bu. Vi støttar idretten i Sogn og

Detaljer

Molden Opp 2010. Offisiell resultatliste 19.06.2010. Klubb Start nr. Tid Etter. 2 Merete Helgheim Gloppen friidrettsl. 11

Molden Opp 2010. Offisiell resultatliste 19.06.2010. Klubb Start nr. Tid Etter. 2 Merete Helgheim Gloppen friidrettsl. 11 D 18-19 1 Elisabeth Hildenes Eid IL 12 1:05:14 00:00 2 Malene Haukøy IL Høyang 19 1:11:51 06:37 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 D 20-22 1 Marita Hestetun Øvre Årdal 20 1:19:38 00:00 DNS Siri Bente

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012.

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012. Hovudsponsor: Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde Laurdag 17. november 2012 Påmeldingsfrist Onsdag 7.11.2012 til SFFK v/klubbutviklar Per Are

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Velkommen til ein ny sesong!

Velkommen til ein ny sesong! 2012 Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Kongleriket miniputt turneringar gjev tette arrangementet, med god intimitet mellom

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2015

Vedlegg til Årsmelding 2015 Vedlegg til Årsmelding 215 NJFF SOGN OG FJORDANE Jakt- og fiskeglede til alle for alltid 1. Plakettvinnarar jaktskyting, landsdelsmeisterskap (LM) og fylkesmeisterskap (FM) 2. Finale Sogn og Fjordane Cup

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS MENN 100 meter 35-39 år Arnfinn Grøneng Førde IL 11,52 09.06.90 40-44 år Håkon Lundestad Fjellhug-Vereide IL 11,7 09.07.77 45-49 år Håkon Lundestad

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad 48 50 50 100 248 1 Raufoss medalje 1* 2 Kristin Eide Hyllestad 50 50 50 97 247 1 3* Ungdomsmedalje 3 Sondre Myklebust Dale (sunnfjord) 48 48 50

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 2. STYRET 1997-1999 2.1 Oversikt over styremedlemmar og val...6 2.2 Styremøte 1997-1998-1999...6 2.3 Styrerapport...7 3. UTVAL OG SEKTORAR

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ÅRSMELDING 2002 2003 Sogndal i Tippeligatoppen. Her Rune Buer Johansen og trenar Jan Halvor Halvorsen. Foto: Stig Roger Eide, avisa Firda. Trafikktryggingsprisen 2003. Adm.

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Gruppediskusjon. Inspirasjon og Fagsamling. Sponsorvirksomhet blir viktigare for bedriftene i åra som kjem. Fredag 12.09.14-14.

Gruppediskusjon. Inspirasjon og Fagsamling. Sponsorvirksomhet blir viktigare for bedriftene i åra som kjem. Fredag 12.09.14-14. Fredag 12.09.14-14.45-17:00 Gruppediskusjon Idrett Fotball Sosio Kultur Festivalar 1.6 milliardar 1,5 milliardar 460 millionar 380 millionar 360 millionar 4,3 milliardar Kilde: Sponsor Insight Sponsorvirksomhet

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

-sektor/område -personansvar JAN 9. Kretssamling G14 og G15 - Florø Spelar Jarle Christensen, Morten

-sektor/område -personansvar JAN 9. Kretssamling G14 og G15 - Florø Spelar Jarle Christensen, Morten ÅRSHJUL 2016 Månad Aktivitet Ansvar Deltakarar Endra OK -sektor/område -personansvar JAN 9. Kretssamling G14 og G15 - Florø Spelar Jarle Christensen, Morten Olsen, Jan Tore Jåstad 9. Futsal 10-14 år, Sogn

Detaljer

Bjønnarennet Resultatliste. Leirdalen

Bjønnarennet Resultatliste. Leirdalen 6 år og yngre 1Km Berger, Jonatan Evjestad NOTEAM 3 Bukve, Marthea NOTEAM 2 DNS Thorsen, Othilie Bosdal Førde IL 1 G 7-10 år 2 Km Sondre Andersen NOTEAM 75 10:16 Bendik Bukve Luster IL 70 12:17 Knut Jonas

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 Vel mellom varierte naturopplevingar i Sogn og Fjordane frå 30.august til 8.september! Friluftslivets veke byr på varierte naturopplevingar for store og små i heile fylket. Hjarteleg

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL 2015-2017 Hødd si rolle Hødd som breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi Hødd som toppklubb LITEN, MEN STOR! VISJON OG VERDIGRUNNLAG VISJON LITEN, MEN

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter 12 år. Gutter 12 år

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter 12 år. Gutter 12 år OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 11 år 1 414 Sara Guddal Rosendal TL 11:01.7 2 417 Mari O. Furdal Rosendal TL 11:09.8 0:08.1 3 418 Solveig Haugland Uskedalen IL 11:21.7

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk

Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk Kontaktinformasjon klubbar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins pr. 28.okt 2015 Klubb Fornavn Etternavn Postadresse Postnr Poststed Tlf Mobil Fanaråk IL - Friidrett Silvija Apeinane Nymoen 6876 SKJOLDEN

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Årsmelding. for. Lærdal I. L.

Årsmelding. for. Lærdal I. L. Årsmelding for fotballgruppa Lærdal I. L. 2015 Organisasjon; Styret for fotballgruppa har i sesongen 2015 vore samansett slik: Jan Tore Stølen Leiar Birgit Lervik Styremedlem Dag Arne Helland Styremedlem

Detaljer

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball Fotball som samfunnsutviklar Utviklingsavtale fylke-fotball Samarbeid for betre oppvekst! Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) ser det som viktig å støtte frivillig verksemd i fylket. Frivillig sektor

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 2000-2001 3.1 Oversikt over utval og sektorar...8

3. UTVAL OG SEKTORAR 2000-2001 3.1 Oversikt over utval og sektorar...8 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 2. STYRET 2000-2001 2.1 Oversikt over styremedlemmar og val...6 2.2 Styremøte 2000-2001...6 2.3 Styrerapport...7 3. UTVAL OG SEKTORAR

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

KRONERULLING FOR NYBAKK

KRONERULLING FOR NYBAKK KRONERULLING FOR NYBAKK Nils Myklebust har starta kronerulling for vidare restaurering av NYBAKK. Nils har bete seg merke i idealismen i restaureringa av NYBAKK og har ved fleire høve vore om bord og sett

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

AKTIVITETSKALENDEREN 2016

AKTIVITETSKALENDEREN 2016 AKTIVITETSKALENDEREN 2016 Dato Aktivitet Målgruppe Sted Ansvar JANUAR 8.01 Fagmøte DURène, Terje Oslo, UBC 9.-10.01 Fagsamling Instruktører NFF Instruktører Regioninstruktører, Oslo, UBC Rune 16.-21.01

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 ÅRSMELDING 2004/2005 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 2. STYRET 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité...7 2.2 Styremøte......7 2.3 Styrerapport 2004...8

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Nøkkelpersonell i Trott

Nøkkelpersonell i Trott Nøkkelpersonell i Trott Møte barnefotballen 29.01.2013 Funksjon Namn Mobil Email Leiar Geir Aga 94171093 geaga@broadpark.no Ungdomsleiar Hilde Heggøy Kjelsnes 47293860 hildekjelsnes@gmail.com Web ansvarleg

Detaljer