ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling"

Transkript

1 ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile vårt flotte fotball fylke. No startar kampen om poeng, tabellplasseringar og ikkje minst alle dei gode diskusjonane på tribuner, arbeidsplassar og rundt middagsborda, fotballen engasjerer alle på eitt eller anna punkt og det er det som gjer fotballen til verdas beste idrett! Fair Play er grunnleggjande for all vår aktivitet, det er eit samleutrykk for verdiarbeidet i fotballen. Sogn og Fjordane fotballkrets har eit overordna mål om at Fair Play, eller god sportsånd, skal vere berande prinsipp på alle nivå i organisasjonen. SFFK har 0-toleranse for mobbing, rasisme og uønska åtferd. Fair Play skal vere ei rettesnor på alle nivå i kretsen. Vi kjem til å følgje med på dårlig framferd frå trenarar og foreldre mot nye yngre domarar, det er dessverre mange unge lovande domarar som fortel at årsaka til at dei gjer seg i tidleg alder nettopp er hissige foreldre og trenarar. Aktiv samfunnsaktør- SFFK ønskjer, i kraft av å vere fylkets største barne og ungdoms organisasjon, å framstå som ein truverdig samarbeidspartnar for lokalsamfunn, sponsorar og fylket. Vi kjem også i år til å bidra sterkt i trafikktryggingstiltak, frukt og grønt og røyk/snusfrie arrangement. Leiarutvikling-SFFK vil utvikle leiarar som tør, vil og kan lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ønskjer at det å vere leiar i en klubb skal ha status og vere meiningsfullt, fotballen må komme så langt at alle klubbar er styrt frå styrerommet. Då kan langsiktige planar for utdanning av trenarar, leiarar og dommarar komme alle til gode. Aktivitetsutvikling er basis i alt vi gjer og Sogn og Fjordane fotballkrets er nok en gang best i landet på tal aktive fotballspelarar i høve folketalet, utruleg kjekt og dette får vi mange flotte tilbakemeldingar på. SFFK skal utvikle analyse verktøy og metodar som kan hjelpe klubbane til å bli best i landet på medviten rekruttering og planlegging. Sogndal leiar i skrivande stund Tippeligaen og det er flott og sjå at toppklubben vår tør å satse på mange lokale talent, nokon har alt debutert som spelar på det høgste nivået i Noreg. Fantastisk at vi har 4 lag i 2 divisjon damer, for det viser at klubbane som set damefotballen på kartet har satsa rett og faktisk lukkast. Jølster, Førde, Høyang og Kaupanger er gode ambassadørar for dame fotballen i fylket, målet for 2012 må vere at eit lag tar steget opp i 1 divisjon. Vi har i år 8 lag i 3 divisjon herrar og her blir det mange flotte og tøffe lokaloppgjør, men målet må vere at vi skal ha tilbake eit lag i det som i år heiter Oddsen-ligaen (2.div). Dommar situasjonen i kretsen er framleis slik at vi utdannar mange, men få blir med vidare som kretsdommar. Vi er ikkje tent med at våre framtidige dommarar skal bli kjefta huda full av trenarar, publikum og foreldre på sidelinja, og vi må vere vaksne å gje beskjed når einskilde går for langt. 1

2 Til slutt vil eg takke våre gode støttespelarar Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi og andre samarbeidspartnarar for deira solide støtte til breiddefotballen i fylket vårt. Lukke til med sesongen 2012 og husk at Fair Play skal vere med oss over alt. Sportsleg helsing frå styret i Sogn og Fjordane Fotballkrets. Robert Endestad -styreleiar- Foto: SFFK, Svein Olav Myklebust Robert Endestad vart vald til ny styreleiar på Kretstinget

3 INNHALDSLISTE INNHALDSLISTE ORGANISASJON ORGANISASJON 1 Dommargebyr Gebyr/bøter Kjære fotballvener Kjære fotballvener 1 1 Gebyr cup-turneringar Dommargebyr Innhaldsliste Innhaldsliste 3 3 Gebyr cup-turneringar 98 Klubben vår og trygg Klubben transport vår og trygg transport 4 4 NFF- LOV OG REGLEMENT Fotballeiarar Fotballeiarar 5 5 NFF lov og NFF- reglement LOV OG REGLEMENT NFF/Idrettskrinsen NFF/Idrettskrinsen 7 7 Reklamereglement NFF lov og reglement SFFK administrasjon SFFK administrasjon 8 9 Breiddereglement Reklamereglement SFFK styret SFFK styret Spelereglar Breiddereglement for sjuar,femmar og barnefotball SFFK - sektorar SFFK - sektorar Dispensasjonsordning Reglar for for 7-ar aldersfastlagd fotball fotball SFFK SFFK Reglar for 5-ar fotball/ innandørs 111 Årshjul SFFK CUPAR OG Spelereglar TURNERINGAR for barnefotball 116 STATISTIKK 27 Informasjon Retningslinjer om cupar og turneringar for dispensasjonar STATISTIKK Formenn i SFFK frå Cupar - turneringar Formenn i SFFK Gullmerket frå 1922 m/diplom CUPAR OG TURNERINGAR 132 Gullmerket m/diplom Forbundsutmerking TERMINLISTE Informasjon 2012 om cupar og turneringar 132 Forbundsutmerking Internasjonal year of volunteers Seriemeny Cupar herrar og - damer turneringar Internasjonal year Kongens of volunteers fortjenestemedalje Herre/Dameseriane 143 Kongens fortjenestemedalje Oversikt over lag Turneringsreglar TERMINLISTE for kongleriket miniputturnering Nikken-prisen Oversikt over påmeldte lag i Retningsliner Seriemeny for arrangørar herrar og damer 136 Oversikt over lag av kongleriket Lagskodar miniputturneringar Oversikt over påmeldte ADRESSER lag i Kongleriket SFFK miniputt Aktivitetsliste turnering Adresseskjema kretsar 34 Herre/guteseriane ADRESSER Adresseskjema klubbar(alfabetisk) 39 DIVERSEDame/jenteseriane Adresseskjema kretsar 37 Fotballutdanning Turneringsreglar i SFFK for kongleriket DOMMARAR 67 miniputturnering Adresseskjema klubbar (Alfabetisk) 42 Fotballforsikring 176 Instruks for utfylling dommarkort 67 Retningsliner for arrangørar 224 Dugleiksmerke-konkurransar 178 Dommarforfall 68 av kongleriket miniputturneringar DOMMARAR Innhaldsliste annonsørar 179 Autoriserte dommarar i SFFK 70 Kongleriket miniputt turnering Dommarforfall 73 Oversiktkalendar 180 Rekrutteringsdommarar i SFFK 72 Dommarar og veiledarar i SFFK 75 Blanke sider/notat Observatørar i SFFK 71 DIVERSE 181 Regulativ for dekning av dommar/- Forbund-og regionsdom. i SFFK 75 Fotballutdanning i SFFK 229 ass.dommar sine utgifter 79 Regulativ for dekning av dommar/- 75 Fotballforsikring 230 ass.dommar sine utgifter Dugleiksmerke-konkurransar 233 SFFK REGELVERK FOR Innhaldsliste annonsørar 234 KAMPAVVIKLING 2012 SFFK REGELVERK FOR 87 Resultatrapportering på SMS 235 Regelnytt og retningslinjer 82 KAMPAVVIKLING 2011 Oversiktkalendar 236 Generelle reglar for seniorkampar 91 Regelnytt og retningslinjer 87 Blanke sider/notat 237 Generelle reglar for aldersfastlagde kampar 91 Generelle reglar for seniorkampar 87 Generelle reglar for seriespel miniputt 94 Generelle reglar for aldersfastlagde 87 Senior/ omberamming 95 kampar Aldersfastlagd/ omberamming 96 Senior/ omberamming 89 Omberammingsskjema 97 Aldersfastlagd/ omberamming 90 Opp/nedrykk senior Omberammingsskjema 91 Vår/haust aldersfastlagde klassar Opp/nedrykk senior Kretsfinalar 101 Vår/haust aldersfastlagde klassar 93 Kretsfinaledatoar Kretsfinalar Stikkdata for sesongen Kretsfinaledatoar Gebyr/bøter Stikkdata for sesongen

4 KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT Sterke aktørar deltek for å trygge transporten av spelarar til og frå trening og kamp. Ønskjer din klubb å vere med? Ta kontakt med fotballkretsen for å få enkle tips om trafikktryggleik. Send e-post: Enkle retningslinjer til og frå trening: Brukar alle refleks i haust og vintermørke? Brukar alle hjelm når dei syklar? Brukar de bilbelte? Enkle retningslinjer til og frå kamp: Bruk kollektiv transport eller klubb buss. Ved bruk av privatbil, køyr i kolonne. Bruk bilbelte Ha god tid Vår visjon Vi ynskjer alle ein god og trygg fotballsesong Helsing 4

5 FOTBALLEIARAR Visjon: Fotballglede aktivitet og utvikling Administrasjonen i Sogn og Fjordane FK ønskjer klubbar, lag, dommarar og tillitsvalde velkomne til ein ny sesong. Det er i år 961 registrerte lag i vårstatistikken, og det er 71 lag meir enn i 2011, altså flott vekst. Nær halvparten av auken kjem i 6 årsklassa, men det er også vekst i ungdom og seniorklassa. Særskild gledeleg er auken i jente-og damefotballen. Under toppleiarsamlinga i Madrid hausten 2011, sette kretsen fokus på visjon- og strategi debattar i krets og klubb. Aktivitetsutvikling, leiarutvikling og samfunnsansvar vart trekt fram som viktige satsingsområde for klubbane. Gledeleg er det at NFF under forbundstinget i mars gjorde vedtak om at dette også er nasjonale utviklingsområde. Vi er altså godt i gang, og kretsen understrekar at klubb - krets og NFF er ein organisasjon, og at god måloppnåing kjem gjennom god samhandling.. Leiarutvikling Utvikle leiarar som tør, vil og kan, lokalt, regionalt og nasjonalt. Skape betre forståing for leiarrolla sin verdi. Skape lokalidretten sine mest attraktive leiarverv. Aktivitetsutvikling Vere best på aktivitet i høve ibuartal. Utvikle analyseverktøy, som gjer klubbane gode på medviten rekruttering. Ha eit tidsriktig og godt seriesystem. Aktiv samfunnsaktør Vere ein aktiv medspelar i høve lokale og regionale politiske nivå. Delta aktivt i idrettspolitiske utgreiingar og vedtaksprosessar. Samarbeide med viktige aktørar i næringslivet. Vere ein viktig støttespelar for folkehelsearbeid i fylke. SFFK er opptekne av at klubbane kjenner sine tal og sine folk. Kor god er rekrutteringa? Får begge kjønn tilbod? Har vi rett utdanna folk på alle nivå osv. SFFK har siste åra laga gode matriser som bryt nasjonale tal heilt ned på kommune og klubb nivå. Dette er eit godt verktøy for klubbar, som vil arbeide målretta og strategisk klokt. I NFF sin HP er Fair Play framheva som ein raud tråd i alt klubbarbeid, og i tillegg har forbund og krets tru på at det nye C-lisens kurset og leiarstigen vil gje eit fagleg løft. Kretsen ønskjer å vise veg gjennom ein tydeleg Visjon og strategiplan, og i tillegg til vårt faglege og administrative arbeid er vi stolte over arbeidet med Fair Play, trafikktrygge klubbar, frukt og grønt og anna haldningsskapande arbeid. Ver stolte av arbeidet og synleggjer det også lokalt. SFFK har, eller kan stille til rådvelde, kompetanse som klubben treng. Vi set stor pris på at De tar kontakt, for å drøfte ulike utfordringar, kurs, møter eller prosjekt. Vi må unne andre sportsleg suksess, og nytte gode modellar som motivasjon for eiga utvikling, slik kan vi drive kvarandre fram til å nå nye mål. Administrasjonen ønskjer klubbar, lag, tillitsvalde, dommarar, spelarar og andre velkommen til ein ny sesong under kretsen sitt nye slagord Lev draumen nyt augeblikket. Sportsleg helsing Svein Olav Myklebust -dagleg leiar SFFK- 5

6 Loen - Nordfjord Kurs og møte i Loen Læring og opplevingar i makelaus natur! Hotel Alexandra - eit av dei beste konferansehotell i Norge - gir deg opplevingar som du knapt finn maken til. Alexandra Bad & SPA Stort innan- og utandørs badeanlegg. Oppvarma heile året. Spa-avdeling med ei rekkje kropps- og velværebehandlingar. Hotel Alexandra, 6789 LOEN - NORDFJORD Tlf: Fax:

7 NORGES FOTBALLFORBUND Styret: President: Yngve Hallen Sogndal IL Visepresident breidde: Mette Christiansen Valdres FK Visepresident topp: Bjarne Berntsen Viking FK Styremedlem: Kjartan Berland Lillestrøm SK Styremedlem: Eli Arnstad IL Fram Styremedlem: Arne Aambakk Herd SK Styremedlem: Klara Stensvåg IF Skarp Styremedlem: Hans Olav Karde Tromsø IL Administrasjonen: Postadr: NORGES FOTBALLFORBUND Ullevål stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo Internett: Tlf/ telefax fax Generalsekretær: Kjetil Siem SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Idrettssjef: Krinsleiar: Øyvind Indrebø, Tlf: / Aud Kari Isane, Tlf: Administrasjonen: Postadr: Postboks 221, 6801 FØRDE Kontor: Idrettens Hus Sogn og Fjordane, Firdavn. 6 Bank: Tlf/ telefax: fax Plan og utd.leiar: Økonomikonsulent: Ingar Breilid, Tlf: / Erling Benjaminsen, Tlf: /

8 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ADMINISTRASJON: Postadr: Sogn og Fjordane Fotballkrets, Postboks 248, 6852 SOGNDAL Telefon: (sentralbord) Telefax: Internett: Bankgiro: Kontortid: 16. september 14. mai mai 15. september Tilsette: Dagleg leiar (personal/styresaker/strategi/marknad/anlegg) Svein Olav Myklebust Dommar- og seriekonsulent (dommarsaker/serie/cup/overgangar) Yngve Håkonsen Aktivitet og arrangementsansvarleg (aktivitet/marknad/breiddesaker/cup) Hildegunn Hove KA-spelar/trenarutvikling (spelarutvikling/fotballskular) Jan Tore Jåstad KA-klubbutvikling (Kurs/kursavvikling, klubb/klubbutvikling) Per Are Verlo Anleggskonsulent (kunstgras, løkker, prosjekt) Geirfinn Kvalheim

9 ADMINISTRASJON: Svein Olav Myklebust Dagleg leiar Yngve Håkonsen Dommar/seriekonsulent Hildegunn Hove Aktivitet- og arr.ansvarleg Jan Tore Jåstad Spelar- og trenarutviklar Per Are Verlo Klubbutviklar Geirfinn Kvalheim Anleggskonsulent 9

10 STYRET: Leiar: Nestleiar: Robert Endestad, Fimlandsmarka 7, 6900 Florø Tlf (m) Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Tlf (m) Styremedlemar: Rune Helge Sunde, Kvernhusveien 1, 6770 Nordfjordeid Tlf (m) Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg Tlf (m) Anne Vedvik, Einevegen 6, 6854 Kaupanger Tlf (m) Mona Ødegård Standal, Sørgard 24, 6940 Eikefjord Tlf (m) Oddvar Flataker, Liavegen 39 a, 6800 Førde Tlf (m) Styret f.v: Jon Georg Rutledal, TMFK, Anne Vedvik, Kaupanger IL, Mona Ø.Standal, Eikefjord IL, Robert Endestad, Tempo FK, Oddvar Flataker, Førde IL, Rune Sunde, Eid IL, ikkje tilstades Arve Helle, Dale IL 10

11 STYRET Robert Endestad Leiar Arve Helle Nestleiar Jon Georg Rutledal Styremedlem Rune Sunde Styremedlem Anne Vedvik Styremedlem Oddvar Flataker Styremedlem Mona Ø. Standal Styremedlem 11

12 UTVAL OG SEKTORAR 2012 FUNKSJON NAMN Telefon Disiplinærutvalet Medlem Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Kontrollkomiteen Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Medlem Rolf Thingvold, Lindbøen 2, 6800 Førde Medlem Tore Loftheim, Brendeholten 44, 6800 Førde Sektor Arrangement og Fair Play Leiar Rune Sunde,Kvernhusv.1,6770 Nordfjordeid Medlem Mona Ødegård Standal,Sørgard 24,6940 Eikefjord Medlem Irene Sande Nilsen, Oterv.7, 6973 Sande i Sunnfjord Medlem Hans-Petter Gilleshammer,6776 Kjølsdalen Medlem Ann Therece Nord, 6957 Hyllestad Medlem Aud Inger Sviggum, 6854 Kaupanger Medlem Anne-Len Vågane,Nedre Sørgard 3,6940 Eikefjord Sektor Anlegg Leiar Olav Kjos-Wenjum, Bakkingav. 27A, 6869 Hafslo Medlem Anne Kristine Vedvik, Einev.6, 6854 Kaupanger Medlem Selma Strand Larsen, Oksholen, 6718 Deknepollen Medlem Arne Abrahamsen,, 6899 Balestrand Medlem Jonn Helle,, 6963 Dale i Sunnfjord Sektor Dommar Leiar Medlem Medlem Medlem Inge Seglem, Hæreidsvegen 2, 6885 Årdalstangen Torstein Egil Kvam, Farnesvn. 62, 6884 Øvre Årdal Tommy Skjerven, Einevegen 3, 6854 Kaupanger Steinar Holvik, Valborgkleiva 37, 6834 Sandane

13 Medlem Rune Haugland, Naustdal, 6770 Nordfjordeid Sektor Spelarutvikling Medlem Arthur Norevik, Bakketunet 15, 6800 Førde Medlem Hugo Fretland, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 Måløy Medlem Marius Lenni Bøe, Bårdsenvn 8, 6856 Sogndal Medlem Sebastian Kaldestad,Øvre Stedjev.32, 6856 Sogndal Medlem Terje Skjeldestad, Trolladalen 6 E, 6856 Sogndal Medlem Knut Hauge, 6869 Hafslo Sektor klubbutvikling Leiar Oddvar Flataker, Liavn 39A, 6800 Førde Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 Måløy Medlem Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Medlem Eivind Heggen, Øyanevegen 26, 6770 Nordfjordeid Medlem Torgeir Strypet, Mattistykkje 18, 6854 Kaupanger Medlem Jan Ravnestad, Lyngvegen 13, 6900 Florø Medlem Arne Håkon Laberg,Øvstetunsh.5,6884 Øvre Årdal Medlem Jan Tore Jåstad, 6869 Hafslo Medlem Per Are Verlo, Bregnevegen 14, 6854 Kaupanger Heidersteiknkomite Medlem Geir Navarsete, Storebruvegen 9, 6854 Kaupanger Medlem Jarle Skaar, Ølnes, 6856 Sogndal Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Valnemnd Leiar Øystein Hjertenes, Eikedalen 12, 6900 FLORØ Medlem Anne Britt D.Rekdal, Lesto, 6740 Selje Medlem Stein R. Moheim,Geisdalsv.18A, 6885 Årdalstangen

14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SFFK vart stifta 30. april 1922, og går såleis inn i sitt 90. år denne sesongen. Frå ein start med 3 lag har SFFK i dag 72 klubbar, 961 lag (vårstatistikk pr.april) og ut frå NIF sin medlemsstatistikk for medlemmar. 72 klubbar, 961 lag og medlemmar Ein viktig milepæl i kretsen si historie var i Då vart SFFK knyta til resten av landet gjennom seriesystemet. Det er gjeve ut tre jubileumsbøker/hefter: 50 års jubileum i års jubileum i års jubileum i 1997 Nye klubbar er: Utmelde klubbar er: Berle IL PRESTASJONAR I TOPPDIVISJONEN Herrar: I 82 Sogndal 1. div., nedrykk i 82. I Sogndal 1. div., nedrykk i 89. I 91 - Sogndal Tippeligaen. (Dvs. høgste divisjon) I 92 - Sogndal Tippeligaen I 93 - Sogndal 1. div., nedrykk 92 I 94 - Sogndal Tippeligaen I 95 - Sogndal 1. div. nedrykk 94 I 97 - Sogndal Tippeligaen I 98 - Sogndal Tippeligaen I 99 - Sogndal 1.div. nedrykk 98 I 01 - Sogndal Tippeligaen I 02 - Sogndal Tippeligaen I 03 - Sogndal Tippeligaen I 04 - Sogndal Tippeligaen I 05 - Sogndal 1. div. nedrykk 2004 I 10 - Sogndal Tippeligaen I 11 - Sogndal Tippeligaen Damer: I 86 - Kaupanger 1. div., Vestland, nedrykk i 86. I 97 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 98 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 99 - Kaupanger Polygramserien I 05 - Kaupanger 1. div. 14

15 ÅRSHJUL SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS 2012 Årshjulet til Sogn og Fjordane fotballkrets inneheld viktige datoer for klubbane i Sogndal sine heimekampar i Tippeligaen og dei viktigaste klubbtiltaka er og lagt inn. DATO KVA JANUAR Januar Terminlistemøte 4. divisjon menn, Skei Januar Kretskampar SFFK NMRFK, Eid 8. Januar Terminlistemøte 3. divisjon menn, Førde 12. Januar Terminlistemøte 5. divisjon menn, Skei. 14. Januar 1. Runde vinterserie Junior Damer, Florø og Øvre Årdal 15. Januar FRIST påmelding av Seniorlag 19. Januar FRIST påmelding av lag til KM innandørs senior Januar FJORD 1 CUP, Sogndal Januar C-lisens, del 1, Florø Januar Toppleiarsamling middels store klubbar, Førde Januar Styremøte SFFK, Rica Sunnfjord Førde Januar Fotballeiar I, Eikefjord og Florø 28. Januar KM Innandørs, Senior, Førde FEBRUAR Februar FRIST påmelding av lag Aldersfastlagde klassar 4. Februar KM Innandørs, kvalifisering aldersfastlagde klassar 5. Februar KM Innandørs, kvalifisering aldersfastlagde klassar Februar C-lisens, del 1, Askvoll Februar 2. Runde vinterserie Junior Damer, Høyanger 13. Februar Lagleiarmøte i sonene, Nordfjord 14. Februar Lagleiarmøte i sonene, Sunnfjord 15. Februar Lagleiarmøte i sonene, Sogndal 16. Februar Internkamp J97/98, Sandane 17. Februar Internkamp G97/98, Sandane 18. Februar Keepersamling Jenter i mål, Sogndal 18. Februar Kamp SFFK J96/97 vs Arna Bjørnar Akademi 20. Februar Styremøte SFFK, Skei Februar Kretssamling kull 97/98, Nordfjordeid MARS Mars FRIST påmelding til Kongleriket Miniputturneringar 2-3. Mars C-lisens, del 1, Eid 2-3. Mars C-lisens, del 4, Førde 2-3. Mars Rek.dommarkurs, Selje 3-4. Mars Forbundsting Lillestrøm 3-4. Mars KM Innandørs, Aldersfastlagde klassar, Finalar Mars C-lisens, del 1, Selje Mars Rek. dommarkurs, Sogndal 15

16 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts Mars Rek. dommarkurs, Førde 11. Mars Keepersamling, Jenter i mål, Sandane 11. Mars Treningssamling SFFK Toppgruppe G+J, Sandane 13. Mars Møte Spelarutviklingskomiteen, Skei Mars C-lisens, del 1, Sogndal Mars C-lisens, del 2, Florø Mars Fotballeiar I, Sandane Mars Dommarsamling vår, SFFK Mars Fotballskuleturneringar i sonene 19. Mars Styremøte SFFK, Skei 21. Mars Fagsamling Barnefotballdugnaden 2012, Skei Mars C-lisens, del 2, Måløy Mars C-lisens, del 4, Sandane 24. Mars Trenerseminar, Selje 24. Mars Idrettskrinsting, Balestrand Mars Damefotballens helg, Kaupanger 28.Mars Fair Play Kick Off, Skei Mars Kretslagssamling kull 97/98, Nordfjordeid. APRIL April Sogndal Hønefoss, Tippeligaen 9. April 1. Kval NM herrar 10. April Barnefotballkveld IL Jotun. 13. April Sonelagsturnering J-1999, Reed. 14. April Seriestart 3. divisjon herrar 15. April Sogndal Haugesund, Tippeligaen 16. April Sonemøte Miniputt, Førde 18. April Sonelagsturnering G-1999, Reed 18. April Barnefotballkveld, Tambarskjelvar IL. 18. April 2. Kval NM herrar 19. April Sonemøte Miniputt, Sogndal April Statoil Regionssamling, Stavanger April C-lisens del 1, Øvre Årdal 21. April Seriestart 4. divisjon herrar 23. April Barnefotballkveld, Breimsbygda IL April C-lisens, del 2, Sogndal 25. April Styremøte SFFK, Skei 25. April Barnefotballkveld Florø, Dale, Vik, Sogndal, TMFK. 26.April Sonemøte Miniputt, Eid April Fotballeiar II, Sogndal 28.April Sogndal Molde, Tippeligaen MAI Mai NM menn 1. runde Mai STATOIL Region, Stavanger 6. Mai Kongleriket miniputturnering 16

17 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts. 8. Mai NM kvinner 1. runde 9. Mai NM menn 2. runde Mai C-lisens, del 2, Øvre Årdal 13. Mai Styremøte SFFK, Sogndal 13.Mai Sogndal Viking, Tippeligaen 23.Mai Sogndal Sandnes Ulf, Tippeligaen 26. Mai Norge-England, privatkamp JUNI Juni Norge-Kroatia, privatkamp 5. Juni NM kvinner 2. runde 9. Juni Sonelagsturnering kull 97/ Juni Kongleriket miniputturnering 11. Juni Styremøte SFFK, Skei Juni Selje Cup, Selje IL 20. Juni NM menn 3. runde Juni Grodås cup, Hornindal IL Juni Statoil Talentleir, Stavanger kull Juni-1. juli Sognefjord Lerum Cup, Sogndal fotball 27. Juni-1. Juli Statoil Talentleir, Porsgrunn kull Juni NM menn 4. runde 27. Juni NM kvinner 3. runde 30. Juni Sogndal Fredrikstad, Tippeligaen JULI Juli Sogndal Stabæk, Tippeligaen 29. Juli Sogndal Odd Grenland, Tippeliga 31. Juli NM kvinner Kvartfinale AUGUST August Proffveka, Stryn 12. August Sogndal Rosenborg, Tippeligaen 18. August NM menn Kvartfinale 25. August Sonelagsturnering kull 97/ August Kongleriket Miniputturnering SEPTEMBER September Sogndal Strømsgodset, Tippeligaen 7. September Island Norge. VM kval herrar 11. September Norge Slovenia, VM kval herrar September Toppleiarsamling September C-lisens, del 3, Øvre Årdal September C-lisens, del 3, Sogndal 16. September Kongleriket Miniputturnering 23. September Trenarforum, Sogndal 23. September Sogndal Tromsø, Tippeligaen 25. September NM menn Semifinale 17

18 ÅRSHJUL SFFK 2012 forts. OKTOBER Oktober Sogndal Lillestrøm, Tippeligaen 7. Oktober Bendit Cup, Sogndal Oktober SFFK Trenertur, Tyskland 10. Oktober NM kvinner Semifinale 12. Oktober Sveits Norge, VM kval herrar 16. Oktober Kypros Norge, VM kval herrar Oktober Eliteturnering G-15, Haugesund Oktober C-lisens, del 4, Øvre Årdal Oktober C-lisens, del 4, Sogndal 27. Oktober Bylagsserien runde Oktober Fotballeiar III kurs, Sogndal 28. Oktober Sogndal Aalesund, Tippeligaen NOVEMBER November Bylagsserien runde 2 4. November Sogndal Vålerenga, Tippeligaen 9. November Styremøte SFFK, Førde November Miljøhelg, Leiarmøte og Fotballgalla 2012 i Førde 18. November Sogndal Brann, Tippeligaen November Cupfinale helg, Oslo 30. Nov -2. Des Statoil Regionssamling, Sogndal DESEMBER Desember Bylagsserien runde 3 Nordfjord Nordfjord Hotell og Rica Hotels Same annonse som 2011 Halvsides annonse! spelar på lag med idretten Telefon:

19 Foto: Rita Orrestad, Sogndal IL Småjentene til Sogndal gikk til topps i småjenteklassen i Innandørs KM 2012!. Foto: Knut Hauge Kaupanger vant KM i klasse Junior Jenter Nede f.v: Aina Hønsi,Guro Øydvin, Synne S.Christiansen Oppe f.v: Martine W.Nesse,Vårin Ness,Ida Dalaker,Lea Lefdal Jenssen 19

20 Hovudsamarbeidspartnar: 20

21 Jubelen på stadion er sponsa av Sparebanken Sogn og Fjordane! Vi er stolt sponsor for Sogn og Fjordane Fotballkrets. Ved å vere kunde hos oss er du med på å støtte den lokale idretten. ssf.no meirennbank.no 21

22 Fair play og lokal drivkraft Allhuset Eikefjord onsdag 29. februar 18:00-20:00 enkel servering fri inngang Sparebanken Sogn og Fjordane inviterer til inspirasjonskveld, der adm. dir. Arvid Andenæs rettar skråblikk på samfunnsansvar og viser korleis banken investerer i lokalmiljø og trivsel. Per Øyvind Sørebø i Eikefjord IL informerer om korleis ein gjennom «tipsavtala» som er inngått mellom banken og idrettslaget, kan få til godt samarbeid. Med oss denne kvelden har vi eikefjordingen Kenn Halstensen, mest kjent som kosthaldsrettleiar for Odd Grenland og Strømsgodset. Påmelding innan 22. februar på meirennbank.no/eikefjord Avgrensa tal plassar - først til mølla. Spørsmål? Kontakt ( ) EIL 1967 Eikefjord Idrettslag 22

23 Fotball gjev energi Sogn og Fjordane Energi er opptekne av energi både på og utanfor bana. Fotballen er viktig for fylket vårt, og den skapar engasjement og samspel som gjev energi. Derfor er det ei sann glede å spele på lag med Sogn og Fjordane Fotballkrets. Vi ønskjer lukke til med kampane i 2012! 23

24 24

25 D I A M O N D DEN MEST KO MP LET TE KLUBBS ERI EN FR A UMBRO NO ENS I NNE! u m b r o. c o m 25

26 Fotballcuper Ta med laget på turnering sommeren 2012! Vi kan tilby et rikt utvalg av cuper i Danmark, Spania og andre steder i Europa. Kontakt oss først, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for dere! COPA CATALUNYA - Spania 30. juni - 7. juli Dette er fremtidens fotballturnering i Sør-Europa! Kombiner fotball og badeliv på Costa Bravakysten. Få også med dere et besøk i Barcelona med alle dens attraksjoner! Pris fra kr 2895,- pr. person 2012 CUP NO.1- NO.1 Frederikshavn, Danmark juli Cup No 1 har eksistert helt siden 1984, men har tidligere gått under navnet Dana Cup No. 1. Populær ungdomsturnering hvor alt foregår sentralt i Frederikshavn med korte avstander til fotballbaner, skoler og spisesal. Pris fra kr 1955,- SKAW CUP - Skagen, Danmark juli Nordisk fotballturnering på flotte baner i fantastiske Skagen. Eliteklasser i B19 og B16 i tillegg til vanlige klasser. Pris fra kr 1960,- pr. person FOOTBALL FESTIVAL DENMARK juli Internasjonal fotballturnering i Århus der stemningen er høy i byen, på banene og på stranden! Pris fra kr 1945,- pr. person LIMFJORDSCUP - Lemvig, Danmark august Internasjonal fotballturnering i Lemvig ved Limfjorden som kan feire 30 års jubileum i 2012! En oversiktlig og personlig cup som varmt kan anbefales for både gutte og jentelag! Pris fra kr 1370,- pr. person AQUA CUP - Santa Susanna, Spania Uke 40 og 41 (høstferie) Ta med laget til Spania i høstferien. Aqua cup arrangeres for 2. gang i 2012 og er en treningsturnering for norske lag som foregår på Barcelonakysten. Aldersklasser for begge cuper: G14, G16, G19 og J16. Pris fra kr 6590,- pr. person m/fly Kontakt oss for mer informasjon INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks Mysen tlf: e-post: 26

27 DIN PREMIE LEVERANDØR! 27

28 Intersport Sogndal fylkets sportsbutikk Me hjelper deg med rett utstyr til rett pris! IHP as SFFK KLUBB tilbod 20%-40% rabatt Gjeld alt av Umbro-utstyr Din kontaktperson er : Stig Nord Intersport Sogndal Mobil: e-post: Besøk Intersport Sogndal på Facebook SOGNINGEN STORSENTER - Telefon

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse

INNHOLD ÅRSRAPPORTER INFORMASJON. Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse INNHOLD Innkalling til ledermøte og lokal breddekonferanse 2 ORGANISASJON Klubber og lag per kommune 2007 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 2007 Representasjon 2006 Organisasjon

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie,

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD

HORDALAND FOTBALLKRETS - ÅRSBERETNING 2010 INNHOLD INNHOLD Innkalling til ordinært kretsting 2 Forretningsorden 3 ORGANISASJON 2010 Klubber og lag per kommune 5 Hordaland Fotballkrets Styre, administrasjon, komitéer og utvalg 16 Representasjon 18 Organisasjon

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Program. Arna-Bjørnar. 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde. På vitjing i dag:

Program. Arna-Bjørnar. 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde. På vitjing i dag: Program 2. pinsedag, måndag 12. mai 2008 3. divisjon avd. 14 4. serierunde På vitjing i dag: Arna-Bjørnar Vi presenterer Arna-Bjørnar av Are Ulseth - før seriestart! Arna-Bjørnar er Hordalands 4.største

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer