SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI."

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 1/2003 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER AV UTVIDELSE AV E18 FRA 2(3) TIL 4 FELTSVEI. Jon P. Knudsen, Elisabet S. Hauge og Jens Kristian Fosse

2 Tittel Forfattere Samfunnsmessige virkninger av utvidelse av E18 fra (3) til 4 feltsvei. Jon P. Knudsen, Elisabet S. Hauge og Jens Kristian Fosse Rapport Prosjektrapport nr. 1/2003 ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3

4 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen, Region Sør som et ledd i utredningen av konsekvensene av å utvide prosjektert E18 fra 2(3) til 4 felt på strekningen Nørholmen Dyreparken. Prosjektleder har vært Robert Helland-Olsen. Rapporten er skrevet av Jon P. Knudsen, Elisabet S. Hauge og Jens Kristian Fosse. Rapportens innhold står for forfatternes regning. Forfatterne vil takke Karl Sigurd Fredriksen og Thor Inge Nilssen for imøtekommende bistand Kristiansand

5 Innholdsfortegnelse FORORD... I FIGURLISTE... III TABELLISTE... III VEDLEGG... III SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING VURDERING AV ALLEREDE OMTALTE MOMENTER Til temarapport Til temarapport VURDERING AV HITTIL IKKE OMTALTE MOMENTER Agderbyens struktur Virkninger for pendlingsomlandet Virkninger for bransjebredde KONKLUSJON ii

6 Figurliste Figur 1: Befolkningsutvikling i perioden Figur 2: Vekst i folketall i nordiske pendlingsregioner. Regresjonsplott. Kilde: Nordregio Figur 3 Sysselsettingsutviklingen i nordiske pendlingsregioner. Kilde: Nordregio Figur 4: Eksempel på bransjebredde i funksjonelle regioner. Kilde: Lars Olof Persson, Nordregio Figur 5: Regional enlargement does it work? Kilde: Lars Olof Persson. Nordregio Tabelliste Tabell 1: Ut- og innpendling , kommuner på Agder, absolutte tall og endring i prosent Vedlegg Vedlegg 1: Endring i pendlig mellom kommuner i Agder, Vedlegg 2: Pendling mellom kommunene i Agderfylkene, iii

7 Sammendrag Denne rapporten utreder de samfunnsmessige virkninger av å utvide E18 på strekningen Nørholmen Dyreparken fra 2(3)- til 4-feltsvei. Arbeidet har bestått i en gjennomgang av aktuelle momenter vedrørende utvidelse, og vurdering av eventuelle tilleggsmomenter av betydning for tiltaket. Basert på en ringvirkningsanalyse har vi kommet frem til at de viktigste samfunnsmessige virkninger ved en slik utvidelse er knyttet til (i ikke prioritert rekkefølge basert på viktighet/ innflytelse): Første virkning av utbygging av E18 er bedre fremkommelighet internt i regionen, særlig sommerstid, men over tid også økende gjennom året med større trafikkvekst. Bedre veikvalitet vil også kunne føre til økt trafikksikkerhet. Andre virkning er mer knyttet til de økonomiske sidene for næringslivet i regionen. For det første vil tiltaket virke integrasjonsfremmende og markedsutvidende internt i Agderbyen, men vil trolig ha mer begrenset betydning for trafikk som starter eller ender utenfor Agderbyen. Det er ikke regnet på om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Likevel vil vi poengtere at bedre rammebetingelser for tettere integrasjon mellom aktører på strekningen Arendal/ Grimstad og Kristiansand kan føre til næringsutvikling i form av økt sysselsetting gjennom økt pendleraktivitet, samt bedre forutsetninger for utvikling av nettverk mellom bedrifter og andre kunnskapsinstitusjoner. I tillegg kan bedre framkommelighet i regionen føre til økt etablering av nye bedrifter i områder med lave lokaliseringskostnader. En tredje effekt av utvidelse av E18 er knyttet til sted. Tiltaket kan ha begrensede negative virkninger for handelsvirksomhet i Lillesand og gjennom økt bruk av RV 402 som tilfartsvei til og fra Lillesand. Næringslivet i Lillesand vil sannsynligvis oppleve økt handelslekkasje av kunder til fordel for Sørlandsparken, Kristiansand, Grimstad og Arendal. På den annen siden vil Lillesand kunne fremstå som et mer attraktivt lokaliseringsvalg for bosetting og annen type næringsvirksomhet. Det vil i sin tur bidra til å skape økt lokal etterspørsel etter varer og tjenester. Også områder utenfor Agderbyen vil på sikt kunne tape i konkurransen om bosetning og arbeidsplasser fordi områdene rundt E18 vil fremstå som mer attraktive. iv

8 v

9 1 Innledning Dette arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen, Region sør. Oppdraget innebærer å utrede de samfunnsmessige virkninger av å utvide E18 på strekningen Nørholmen Dyreparken fra 2(3) til 4 feltsvei i henhold til godkjent prosjekttilbud. Det gjør vi gjennom en ringvirkningsanalyse. Rapporten er basert på en konsekvensutredning 1 fra Statens Vegvesen, Aust- Agder og Statens vegvesen, Vest-Agder (mars 2002). Vanlig ordbruk knyttet til ringvirkningsanalyse er konsekvenser, betydning, virkning og hvordan noe forplanter seg utover. Dette viser til forholdet mellom årsak og virkning. Å gjøre en analyse av ringvirkninger blir da å belyse hvilken betydning et fenomen eller en hendelse har for andre forhold eller hendelser. Et vanlig eksempel her er konsekvensene for det økonomiske aktivitetsnivået i et nærmere definert område over en tidsperiode. I dette kapitlet gjør vi rede for ringvirkninger, eller effekter, av en utvidelse av E18 fra 2(3) til 4 feltsvei. Redegjørelsen er basert på eksisterende beregninger både som grunnlag for videre analyser, samt for å vurdere eventuelle tilleggsvirkninger av direkte karakter. Arbeidet med rapporten har bestått i en gjennomgang av aktuelle momenter vedrørende utvidelse og vurdering av eventuelle tilleggsmomenter av betydning for tiltaket. Analysene bygger på foreliggende data (konsekvensutredningen), tilgjengelige registreringsdata og modellering av estimerte data. Rapporten er todelt. I kapittel 2 blir en vurdering av allerede omtalte momenter presentert. I kapittel 3 diskuterer vi hittil ikke omtalte momenter. De tre rapportdelene blir oppsummert i en konklusjon i kapittel 5. 1 E18 Nørholm-Dyreparken utvidelse fra 2- til 4-felts veg. 1

10 2 Vurdering av allerede omtalte momenter Vi har ingen kommentarer til de konklusjonene som vegvesenet har jobbet frem i effektberegningene av nytte- og kostnadsverdi ved utbyggingen av E Til temarapport 8 Temarapporten omhandler næringsliv og sysselsetting samt utbyggingsmønster og transportsystem. Vi vil knytte følgende kommentarer til momentene som er nevnt i rapporten. Til 1.3 Sysselsetting Konklusjonene er basert på intervjuer med lokale bedrifter. Det betyr at eventuell sysselsetting som følger av andre effekter enn dem som er direkte knyttet til eksisterende bedrifter, ikke dekkes av undersøkelsen. Vi vil også påpeke at standardhevningen fra to(tre)- til firefeltsvei har en strukturelt markedsutvidende effekt også for eksisterende næringsliv. I den grad dette næringslivet har en regional konkurranseflate, vil forbedringen ligge der som en potensiell marginalvirkning. Tilsvarende vil standardhevingen bidra til så vel markedsutvidende som terskelsenkende for potensielle etablere og omlokaliserere. Dette diskuterer vi nærmere i kapittel 3. Det bør uansett her være på sin plass å påpeke at effekten vil være positiv selv om vi ikke er i stand til å kvantifisere den. Flere foretak vil teoretisk kunne lokalisere seg i tiltakets umiddelbare nærhet dersom veien forbedres fra to(tre)- til firefeltsvei. Det vil likevel ta tid før endrede lokaliseringsforutsetninger gir full effekt på faktisk lokalisering. Til 3.2 Metode Metoden som er valgt for å studere virkninger for næringslivet er konservativ i den forstand at den primært studerer igangværende foretak. For disse diskuterer den struktureffekt og regional effekt. Her er det for så vidt gjort relevante betraktninger. Men vi vet fra økonomisk-geografisk forskning at endringene i bedriftsbestander både med hensyn på foretak og bransjer er stor over tid. Underliggende vil transportforbedringer, som en utvidelse til firefeltsvei representerer, skape bedre relative og absolutte lokaliseringsbetingelser i tilta- 2

11 kets område. Dette kan uttrykkes gjennom at det berørte området langs E18 får større markedsunderlag både for vare- og tjenestekonsum og for arbeidsreiser, samtidig som den relative beliggenheten vis-à-vis andre lokaliteter der den samme standardhevingen ikke finner sted, forbedres. Til 4 Analyse av næringslivet Poenget rundt næringslivets omskiftelighet illustreres av utvalget av bedrifter. Tre av de intervjuede virksomhetene har opphørt å drive virksomhet i området: Agro fellesslakteri, Rønnevig brus og Lillesandbruket. Disse virksomhetene har blitt erstattet med nye virksomheter som er interessante fra et transport-/markedsomlandsperspektiv som BAMA, Bravida, Sand Mølle og Vinmonopolet. Det bør understrekes at omstruktureringen av næringslivet i en region skjer i nøye sammenheng med kvaliteten på den infrastrukturen den samme regionen er utstyrt med. I dette spiller også forventninger om eller planer for forbedringer en betydelig rolle. Metodisk er det problematisk at en del av de aktørene som skal beslutte om fremtidige lokaliseringsvalg, ennå ikke har agendaen klar eller kan identifiseres. En måte å komme til rette med den konkrete utfordringen knyttet til den aktuelle problemstillingen ville derfor være å gjennomføre feltarbeid i en region der en tilsvarende oppgradering av veistandarden allerede hadde funnet sted (utvidelse til fire felt). Men dette ligger utenfor denne rapportens økonomiske og tidsmessige rammer. Til 4.7 Sørlandsparken Mens utvidelse fra to(tre) til fire felts E18 neppe vil ha virkningen for interne handelsmønstre i Lillesand, siden de fleste tilbydere vil være lokalisert langs lokale veier uten at det forutsettes særlig bruk av ny E18, vil en forbedret vei korte inn reisetiden fra Lillesand til Sørlandsparken og for så vidt også videre til Kristiansand sentrum. Det samme gjelder også for reiser østover fra Lillesand mot Grimstad. Det ligger et konkurransemoment her som kan telle negativt for handelsbedrifter i Lillesand og positivt for handelsbedrifter i Sørlandsparken, i Kristiansand sentrum og i Grimstad med hensyn på å ta større markedsandeler i Lillesand. For Sørlandsparken vil tiltaket ha en klart markedsutvidende effekt østover. Mens den relative gevinsten fra tiltaket vil avta øst for Grimstad og mer jo lengre vi kommer østover. 3

12 Til 5 Kollektivtrafikk Tilgjengeligheten til transport-/kollektivknutepunkter i Kristiansand (havn, jernbane) og Kjevik (flyplass) vil styrkes gjennom tiltaket. Med økt trafikkgrunnlag på en forsterket E18, vil grunnlaget for kollektivtrafikk mellomregionalt og internt i Agderbyen bedres. Dette vil bety økt markedsunderlag både for ekspressbusser og for de nåværende timebussene mellom byene innenfor Agderbyen. Til 6 Sysselsettingsvirkninger av investeringsprosjektet Sysselsettingsvirkningen vil øke i forhold til tiltakets økte omfang uten at vi har funnet å skulle beregne dette nærmere. Til 7 Befolkning og utbyggingsmønster Tiltaket vil bidra til å øke Lillesands attraktivitet som bostedskommune og som lokaliseringssted for næringsvirksomhet fordi Lillesands relative beliggenhet bedres uten at dette kan kvantifiseres nærmere. Dette vil i et større regionaløkonomisk perspektiv, trolig oppveie for økt konkurranseeksponering for handelen i Lillesand. 2.2 Til temarapport 9 Temarapporten omhandler trafikkanalyse og trafikkprognose samt trafikkulykker og utrygghet. Vi vil knytte følgende kommentarer til momentene som er nevnt i rapporten. Til Trafikkprognose: Trafikkprognosene for den aktuelle delen av E18 er svært usikre. Som et midtre grep mellom anslaget i NVVP på 1,2-1,4 % årlig vekst og observert vekst i perioden på 3,5 % er valgt en årlig trafikkøkning på 2,5 % fram til 2010 og deretter en årlig økning på 1,5 % ut beregningsperioden. Dette kan være et for konservativt anslag. Vi vet at ÅDT i dag oppviser et mønster med to pukler for trafikkavviklingen på E18/E39. Trafikken er aller størst øst- og vestfra inn mot Kristiansand, men også øst- og vestfra inn mot 4

13 Arendal/Grimstad er det en stigning i trafikkmengde. Strekningen gjennom Lillesand har derimot lavere trafikk. Dersom de strukturelle kreftene som fremmer integrasjon innenfor Agderbyen opererer som forventet, dvs. at koplingen øker mellom Agerbyens vestlige del (Stor-Kristiansand) og østlige del (Arendal/Grimstad), vil dette blant annet uttrykkes som relativt sterkere trafikkvekst mellom Grimstad og Kristiansand enn for andre strekninger av E18 gjennom Agder. Det to-puklede mønsteret blir noe jevnet ut ved at trafikktettheten gjennom Lillesand vokser forholdsvis mest. Siden slike strukturelle forhold utvikles over lang tid, jfr. Agderbyens langsomme utvikling siden Varoddbruas åpning i 1956, vil det ikke være sannsynlig at trafikkprognosene kan justeres ned etter Vi vil trolig heller stå overfor et mønster med fortsatt sterkere relativ vekst på strekningen mellom Grimstad og Kristiansand enn for andre strekninger. Det vil her telle med at bedre veg rundt 2010 i seg selv vil bidra til å gjøre sammenkoplingen av Grimstad og Kristiansand tettere, noe som isolert sett vil fremskynde den regionale integrasjonen og dermed også forsterke trafikkstrømmene. I så måte vil en firefeltsvei gi et større bidrag enn en to(tre)- feltsvei. Vi kan ut fra dette konkludere med at vekstanslagene for trafikkutviklingen etter 2010 snarere må oppjusteres enn nedjusteres i forhold til utviklingen fram mot I fysikkanaloge modeller kan slike forløp simuleres som funksjon av steders størrelse og beliggenhet i forhold til hverandre med ulike typer friksjonskoeffisienter så som reisekostnader og reisehastighet. Ser vi på utviklingen de siste årene er det særlig Kristiansand (innbefatter Lillesand) og Grimstad pendlingsregioner som har den sterkeste befolknings- og sysselsettingsveksten i landsdelen. Aller sterkest har utviklingen vært i Grimstad med en sysselsettingsvekst gjennom annen halvdel av 1990-tallet på over 20 %. 2 I modelltermer vil et slikt vekstmønster gi føringer for betydelig økt interaksjon mellom nodene Grimstad og Kristiansand. Dette vil igjen komme til uttrykk som betydelig trafikkøkning for strekningen mellom de samme stedene. Siden Kristiansand har langt høyere trafikktall på E18 enn Grimstad vil en modellsimulering for ifylling av mertrafikk mellom de to stedene gi større utslag for trafikkvekst vestover mot Kristiansand enn østover mot Grimstad. Dette vil særlig inntreffe om betydningen av friksjonskoeffisientene dempes, 2 Referanse: Journal of Nordregio 2002:4, s

14 dvs. at reisekostnadene faller og reisehastigheten øker. Det er her likevel viktig å være klar over modellenes begrensning. Faktiske beslutninger om utbygging langs denne strekningen vil selvsagt påvirke utviklingsforløpet svært mye. En fullt utbygget Randesunds-by vil bety mye for å generere mer trafikk, mens en fortsatt stopp for større utbygging i Lillesand vest (Høvåg) vil virke til å bremse trafikkveksten. For julidøgntrafikken ligger prognosen per dato allerede ved en ÅDT på kjøretøyer på den aktuelle strekningen. Det sier seg selv at en overgang fra to(tre) til fire felt her vil gi en umiddelbar effekt, i det avstanden opp til kapasitetsgrensen for en firefeltsvei er så stor at det i praksis ikke vil bli avviklingsproblemer på den aktuelle strekningen innenfor overskuelig fremtid. Sesongmessig kan tiltaket altså gi raskt effekt. Vi vet at ferievanene er i endring. Folk får gjennomgående mer fritid samtidig som koplingen til arbeidsmarkedet for stadig større grupper av arbeidstakere blir mer fleksibel. Norge har i europeisk sammenheng hengt etter i denne utviklingen. Som eksempel kan nevnes at svenske statsansatt over 40 år allerede i dag har sju ukers årlig ferie. På samme tid har utviklingen i kjøpekraft vært større i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Det er derfor mye som taler for at vi får en utvikling mot mer bruk av fritidseiendommer og andre feriemål i åren som kommer. Det er sannsynlig at det vil skje noe spredning i tid av fritids-/feriereiser. For trafikkavviklingen på den aktuelle strekningen kan dette gi seg utslag i at det vokser fram skuldersesonger til julitrafikken også utover den rene helgetrafikken på for- og ettersommeren. Til Trafikk punkt om vegkantintervjuer Rapporten dokumenterer en viss pendling fra Lillesand til Arendal, mens det i følge tall fra Statistisk sentralbyrå ikke skulle finnes slik pendling. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det for 2001 ble registrert en pendling fra Lillesand til Arendal på 166 personer. Dette utgjorde 0,9 % av arbeidsstyrken i Arendal kommune. Til Delparsell Kjerlingland Dyreparken Det legges betydelig vekt på å overføre trafikken mellom Lillesand og E18 til riktige veier, det betyr østover mot Gaupemyr og vestover mot Kjerlingland for å unngå å belaste RV 402 opp forbi Lofthus. Standardendring fra to(tre) til fire felt på E18 kan ha noe negativ innvirkning på dette ønsket. Jo større standardforskjell det er mellom de alternative lokalrutene øst- og vestover ut av Lillesand og den nye parsellen på E18, desto mer vil trafikantene tendere mot å velge en midtre utkjøring til E18 fremfor å kjøre lokalt til 6

15 Gaupemyr og Kjerlingland. Vi har ikke beregnet hvor stor denne lekkasjen vil være, men den kan forventes å bli noe større for vestgående enn for østgående trafikk ut av Lillesand fordi avstanden på lokalvei fra sentrum til Kjerlingland er større enn avstanden fra sentrum til Gaupemyr. Standardspranget mellom 2(3)-feltsvei og 4-feltsvei beregnes å være noe større enn da konsekvensutredningen ble foretatt fordi en to(tre)feltsvei i dag høyst sannsynlig vil bli skiltet til 80 km/t mot opprinnelig forutsatt 90 km/t mens en 4-feltsvei trolig vil bli skiltet til 100 km/t. Til Utviklingstrekk Vi viser til momentene som er nevnt under kommentarene til punkt over. Vi vil også her stå overfor det fenomen at de faktorer som bevirker økt integrasjon i Agderbyen, vil skape økt trafikk. Bedre vei vil i seg selv virke tilskyndende på denne utviklingen. Og en firefeltsvei vil ha en sterkere katalyserende effekt enn en to(tre)-feltsvei uten at vi kan kvantifisere dette nærmere. Det er likevel klart at overgangen fra to(tre) til fire felt isolert sett ikke har samme effekt som tiltak der det er snakk om ren transportutløsing eller fjerning av betydelige flaskehalser. Overgang fra to(tre) til fire felt gir på kort sikt hovedsakelig en gunstig marginalvirkning på trafikkavvikling og regional integrasjon. Tiltak for å avverge flaskehalser kan likevel allerede umiddelbart etter ferdigstillelse få effekt under avviklingen av sommerferie. Det kan også være at tiltaket kan få en mer allmenn flaskehalsavvergende effekt over tid. Siden trafikkprognosene er så usikre som de er, er det viktig å påpeke at eksponentiell vekst med 2,5 % per år utover 2010 noe vi ikke holder for usannsynlig raskt vil gi trafikkmengder som vil gjøre en to(tre)-feltsvei utdatert. Vi vil også påpeke at utviklingen av Agderbyen over tid kan forsterke Lillesands posisjon som regionalt distribusjonssenter. Som delvis behandlet i temarapport 8 er det en del bedrifter som i dag er lokalisert til Lillesand på grunn av distribusjonsmulighetene øst- og vestover i Agder. Lillesand ligger også slik til midtveis mellom Oslo og Stavanger at det passer å stoppe der i forhold til overholdelse av hviletidsbestemmelsene. Av den grunn er f.eks. lastebilnæringen interessert i få en ny truck-stop lokalisert i området Norton - Gaupemyr. Mye tyder på at som følge av Lillesands sentrale beliggenhet, vil kommunen gjennom den statlige regionaliseringen av Post- og teletilsynet få om lag 150 nye statlige arbeidsplasser i løpet av kort tid. Sannsynligheten for at stedet 7

16 og områdene rundt, spesielt Kristiansand og Grimstad vil få økt sysselsetting av personer med høy kompetanse er stor (både ansatte ved Post- og teletilsynet og eventuelt deres partnere). Det vil også kunne bidra til økt pendleaktivitet. Til Scenarier for trafikkutvikling Våre merknader i avsnittene over antyder at 2,5/1,5-anslaget er for forsiktig. Dette anslaget tar ikke høyde for en selvforsterkende regional integrasjonsprosess, som det dels legges strukturelle betingelser for å skape og dels også gjerne uttrykkes et politisk om å forsterke. Til Tiltak Generelt Siden firefeltsvei vil gi større press på bruk av RV402, jfr. kommentar til punkt over, vil behovet for å iverksette de tiltakene som er nevnt under punkt også bli større. 8

17 3 Vurdering av hittil ikke omtalte momenter 3.1 Agderbyens struktur Agderbyens struktur består i dag av to distinkte poler hvis vi ser til befolknings- og arbeidskonsentrasjoner, en vestlig med Stor-Kristiansand og en østlig rundt Arendal/Grimstad. Lillesand regnes i denne sammenhengen til Stor-Kristiansand. De fire vestligste kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla hadde per innbyggere. Legger vi til Lillesand og Birkenes, som ofte regnes til Stor-Kristiansand, øker dette tallet til De tre østlige kommunene Arendal, Grimstad og Froland hadde på samme tid innbyggere. Slik regnet utgjør den vestlige del av Agderbyen 2/3 av dens innbyggertall og den østlige 1/3. Dette relative forholdet mellom øst og vest består om vi legger til Mandal og Tvedestrand i hver av endene. Ser vi på styrkeforholdet kommunevis, blir Kristiansands posisjon enda mer dominerende med innbyggere mot Arendals og Grimstads Denne strukturen er likevel ganske ny. Tidligere i forrige århundre var Arendal mer likeverdig Kristiansand i størrelse. Utover i århundret tippet imidlertid utviklingen mer og mer i Kristiansands favør. Fra 1990 og fram til i dag har befolkningsveksten vært sterkest i Kristiansand/Søgne og i Grimstad, som har overtatt som den fremste vekstdynamoen i øst. De siste par årene har veksten vært noe svakere i Lillesand enn i de to polene øst og vest. Arendal har hatt en relativt sett svak befolkningsutvikling de aller siste årene. Det er grunn til å tro at utviklingen vil fortsette å skifte tyngdepunkt etter konjunkturelle og strukturelle forutsetninger. I den sammenheng er det viktig å være klar over at god infrastruktur er en av de viktigste faktorene for å bestemme de langsiktige utviklingstrekkene. For de østre delene av Agderbyen innebærer det i tillegg til bedre stamvei også at en bedre tverrforbindelse mellom E18 og Kjevik betyr svært mye for tilgjengeligheten. Den sterke veksten i Grimstad og Kristiansand kan forklares med god næringsutvikling i disse to byene og med betydelige offentlige investeringer, ikke minst knyttet til utviklingen av HiA. Lillesands svakere utvikling kan på sin side bero på en bevisst strategi for å begrense vekst. Boligmålet er i kommuneplanen satt til å møte en årlig vekst i befolkningen på 0,5 prosent årlig, noe som for tiden er lavere enn gjennomsnittet for landet. Lillesand har også bevisst unnlatt å legge til rette for forstadsbebyggelse i Høvåg som en 9

18 naturlig fortsettelse av boligveksten i Randesund. Mye taler for at boligmålet i Lillesand vil bli justert opp i inneværende års kommuneplanrevisjon. Figur 1: Befolkningsutvikling i perioden I store trekk har dette vekstmønsteret ligget stabilt siden Varoddbroas åpning. Det har selvfølgelig vært variasjoner i vekst mellom Agderbyen og resten av de større bystrukturene i Norge gjennom disse årene, som det har vært variasjoner i vekst internt i Agder og internt i Agderbyen. Grovt sett kan vi likevel si at Agderbyen har vært den vesentlige årsaken til befolkningsvekst i landsdelen i etterkrigstiden. Utviklingen i de aller østligste kommunene i Aust-Agder (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei) har vært stabil i denne perioden, det samme har den samlede utviklingen i Indre Agder, mens utviklingen av det vestlige kystbåndet fra Mandal til Rogaland grense har vært preget av svak positiv vekst. E18/E39 er den sentrale kommunikasjonsåren gjennom Agderbyen, og tiltaket vil derfor ha betydning for å knytte denne enda tettere sammen. 10

19 3.2 Virkninger for pendlingsomlandet De senere årene har tenkningen omkring hvordan robuste, funksjonelle regioner bygges, endret seg. Mens man tidligere forestilte seg at regionalpolitiske virkemidler kunne settes inn for å gjøre små byer og sentre til kjerner for regionale vekstprosesser som så skapte tilstrekkelig store arbeidsmarkeder, er det i dag i stigende grad forståelse for at sterkere regioner best kan bygges ved å kople sammen bysystemer med omland som til sammen gir sterke boog arbeidsmarkeder. Dette har også sammenheng med at kravene til variasjon og bredde i arbeidsmuligheter har økt betydelig de siste par tiårene. I Norge er det bare de aller største arbeidsmarkedene som i dag kan tilby fullverdige karrieremuligheter for familier med to inntekter. Empiriske studier av pendlingsomland i Norden viser at det finnes en positiv samvariasjon mellom størrelsen på pendlingsomlandet og den samme pendlingsregionens befolkningsmessige vekstevne. Dette er vist i figur 2 der hver sirkel representerer en statistisk pendlingsregion og størrelsen på sirkelen er proporsjonal med folketallet i regionen. Nettoflyttingen er avsatt horisontalt, mens den naturlige befolkningsveksten er avsatt vertikalt. Vi ser helt klart hvordan de store pendlingsregionene har større vekst enn de små. Særlig tydelig er dette for nettoflyttingen, mens sammenhengen er svakere for naturlig tilvekst (fødte minus døde). Enkelte små pendlingsomland har også god vekst, men typisk for disse er at de ligger strategisk til i nærheten av større vekstområder. Et slikt eksempel er Strömstad som i praksis er en del av en forstørret Osloregion. Flere eksempler finnes som mindre pendlingsomland i randsonen til de store byene. I forhold til vår egen landsdel viser dette på det betydelige potensialet som ligger i å kople Agderbyens østlige og vestlige deler tettere sammen. 11

20 Natural change , annual average, Agderforskning Population in CCA: 1.9 mill. 1.0 mill. 0.5 mill Net migration , annual average, Figur 2: Vekst i folketall i nordiske pendlingsregioner. Regresjonsplott. Kilde: Nordregio. Vekst i folketall har nær sammenheng med vekst i sysselsetting. Det vil alltid være nær geografisk kopling mellom bosteder og arbeidssteder, selv om denne sammenhengen løses mer og mer opp. Pendling er det praktiske utslag av at arbeids- og bosteder ikke er perfekt samlokalisert. Ser vi på sysselsettingsutviklingen i Norge de siste årene har den vært kjennetegnet av betydelig vekst i de største pendlingsomlandene, slik det er vist i figur 3. I tillegg legger vi merke til et annet fenomen, som ser ut til å være mer fremtredende i Norge enn i de andre nordiske landene, nemlig at sysselsettingen i en del mindre pendlingsomland tett inntil til de store pendlingsomlandene har vokst sterkt. Det gjelder for eksempel Fredrikstad, Sandefjord, Romerike, men også Grimstad. Dette kan dels forklares med sterk egenbasert næringsvekst i slike områder (Grimstad), men vil også kunne følge av at lokaliseringsbetingelsene endres i storbyområder i favør av randsoneområdene. I tilfellene Fredrik- 12

21 stad, Sandefjord, Romerike kan kombinasjonen av økte lokaliseringsulemper i sentrale Stor-Oslo kombinert med for eksempel bedrede kommunikasjoner mot disse områdene, som store (forventede) veiutløsinger langs E6 og E18 kombinert med nye jernbaneparseller i perioden, forklare det spesielle vekstmønsteret. Figur 3 Sysselsettingsutviklingen i nordiske pendlingsregioner. Kilde: Nordregio. 13

22 Slik randsonevekst kalles eksurbanisering og er i følge en nylig gjennomført studie for Kommunal- og regionaldepartementet 3 typisk blant annet for urbaniseringsprosessen i Kristiansandsregionen. Fra et slikt perspektiv kan det også gi mening å forklare den sterke veksten i sysselsettingen i Grimstad som eksurbanisering relatert til Kristiansand, selv om en substansiell analyse av næringsveksten i Grimstad vil peke på andre og mer endogene forklaringer på veksten. Ellers er det mest slående eksurbaniseringstrekket i regionen at forstedene til Kristiansand vokser sterkt. Dette gjelder særlig for Randesund og Søgne. Holder dette mønsteret i, er det grunn til å anta at det vil stimulere trafikkveksten øst og vest for Kristiansand. Det er imidlertid ingenting som tyder på at Lillesand vil åpne opp for massiv boligbygging i Høvåg, noe som isolert sett vil bidra til å holde denne utviklingen noe tilbake for tiltaksområdet. Det er all grunn til å anta at det opprinnelige tiltaket 2(3)feltsutbygging radikalt vil endre samhandlingsbetingelsene i Agderbyen. Tidsavstanden mellom Arendal og Kristiansand vil falle innenfor akseptable grenser for pendling slik vi observer dem i andre norske byregioner. Dette vil legge føringer for fremtidige lokaliseringsvalg, kanskje særlig for boligtilpasningen. Virkningene av en utvidelse til fire felt vil først og fremst bli en enda tettere integrert agderby og en derav følgende vekst i trafikken. De valg vi foretar som aktører, som enkeltpersoner, hushold, organisasjoner eller bedrifter, er knyttet til forventninger om fremtidige hendelser og utviklingsmønstre. Når forventningene blir offentlige godkjente planer vil de erfaringsmessig innvirke sterkt på slikt som lokaliseringsvalg, arealbruk og tomtepriser. Forventninger om nye eller bedre kommunikasjoner er en del av dette bildet. Det er rimelig å forklare en del av den sterke eksurbaniseringen i Oslofjordområdet i annen halvdel av 90-tallet (som vist i figur 3) med nye kommunikasjonsprosjekter. Mange av disse prosjektene, som Gardermoen med ny høyhastighetsbane til Oslo, nye vei- og jernbaneprosjekter gjennom Nordre Vestfold og Follo, fikk først sin realisering ved inngangen til det nye århundret. Forventningen om dem var likevel klart spikret som rammebetingelse for handling gjennom siste del av 90-årene. Nærmere analyse av befolkningsutviklingen gjennom hele 90-tallet viser at det først er i annen halvdel at dette sterkt sentrifugale vekstmønsteret opptrer i regionen. Overført til tiltakets nedslagsområde i Agder skulle likeledes forventningene om nye vei også kunne påvirke lokaliseringsbeslutningene. Her vil vi trekke 3 Karlsen, James et al (2003): Sammenligning av de større byregionene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim Kristiansand og Tromsø. Prosjektrapport i arbeid. Kristiansand: Agderforskning. 14

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten Ørbeck Mjøsbyperspektivet Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter av Morten

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer