NORSK INDUSTRIS. FoU- OG INNOVASJONSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK INDUSTRIS. FoU- OG INNOVASJONSRAPPORT"

Transkript

1 NORSK INDUSTRIS FoU- OG INNOVASJONSRAPPORT 2007

2 Norsk industris FoU- og innovasjonsrapport 2007

3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Om undersøkelsen...5 Resultater...6 Innovative bedrifter...6 Finansiering...7 Produktlansering og lønnsomhet...8 Lønnsomhet i egenutvikling...9 Industrispionasje...10 IPR...11 Faktorer som begrenser FoU og innovasjon...12 Resultater G20-bedrifter...13 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid...14 Finansiering...15 Lønnsomhet...16 Norsk Industris vurderinger...18 Vedlegg I - Bedriftsliste Vedlegg IV - Spørreskjema 3

4 Forord Forord Årets undersøkelse viser at FoU- og innovasjonsinvesteringen i industrien er tilnærmet lik som i forrige undersøkelse. Dett på tross av at industrien er inne i en historisk høykonjunktur. Er da Stortingets målsetting om at den samlede forskningsfinansieringen i 2010 skal være tre prosent av BNP et "uoppnåelig mål" slik Stein B. Hauglid konkluderer i sin kommentar i DN 7. november i år. Det er en påstand mange vil være enig i, men er vi så tjent med å fjerne denne målsettingen og gå tilbake til den situasjonen vi hadde før tre-prosentmålet? Norsk Industri mener vi må holde fast ved et nasjonalt mål om en ambisiøs satsing på forskning, hvilken målsetting en setter kan diskuteres. Uansett er det innretningen på virkemidlene og industriens evne til å øke forskningsinnsatsen som til slutt avgjør hvor stor den samlede forskningsinnsatsen blir i De forsknings- og innovasjonsaktive bedriftene svarer i år at innskjerpingen i SkatteFUNN ordningen har resultert i at ordningen brukes i mindre grad enn tidligere. SSBs evaluering av SkatteFUNN avsluttes i disse dager og rapporten forventes fremlagt tidlig neste år. Rapporten kommer til å prege den forskningspolitiske debatten i Men Finansdepartementets ad hoc evaluering utført av Senter for statlig økonomistyring, som resulterte i regjeringens beslutning om en innskjerping av ordningen, har skadet SkatteFUNN og medvirket til at interessen er fallende. Resultatene viser at NTNU og SINTEF rangeres som de viktigste forskningsmiljøene for norsk industri. NTNU og SINTEF har lange tradisjoner for samarbeid med industrien, og industrien har fått forskningsresultater den har kunnet bruke for å utvikle nye produkter og prosesser. Norsk Industri mener vi alle er tjent med at flere av de fremste universitetene og tekniskindustrielle instituttene klarer å fremstå som like viktig som NTNU og SINTEF, men det er ikke industriens oppgave. Oslo, 28. november 2007 John Vigrestad Fagsjef, Norsk Industri 4

5 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Norsk Industris innovasjonsundersøkelse 2007 er tatt opp i tidsrommet primo sommeren 2007 og bygger på opplysninger fra 383 innkomne svar, som omfatter både konsern og enkeltbedrifter (se vedlegg). Samlet omsetning i 2006 var i underkant av 125 milliarder. Offentlig statistikk skiller mellom FoU og innovasjon. På den måten har de også en oppfatning til hvor grensen mellom begrepene går. Avgjørende krav til FoU i næringslivet er at dette er "kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap" samt at "aktivitetene skal inneholde et generelt nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet". I tillegg skiller på to typer innovasjon i næringslivet (internasjonalt sammenliknbart): 1. produktinnovasjon er en vare eller tjeneste som enten er ny eller vesentlig forbedret med hensyn på dets fundamentale egenskaper, tekniske spesifikasjoner, innebygd software eller andre immaterielle komponenter, tiltenkt bruk eller brukervennlighet. 2. prosessinnovasjon omfatter nye eller vesentlig forbedret produksjonsteknologi/- metoder og nye eller vesentlige forbedrede metoder for levering av varer og tjenester. Prosessinnovasjonen skal i vesentlig grad påvirke produksjonsnivå, produktkvalitet eller kostnader ved produksjon og distribusjon Vår erfaring er at det nok er ønskelig med slike akademisk satte skillelinjer for å få målt det man ønsker, også for politiske formål. Imidlertid er det vår erfaring at det er få bedrifter som forstår hva som ligger i begrepene FoU og innovasjon - uansett hvilke teoretiske forklaringer man legger til grunn. Jo mer oppsplitting man foretar jo mer usikkert er det hva det er blitt svart på i undersøkelser og hva man dermed faktisk måler. Det viser seg også at det er en viss forvirring blant forskningsmiljøene hva disse begrepene inneholder. Bedrifter har imidlertid god kunnskap om hva de gjør av "FoU og innovasjon" som samle begrep for å øke sine resultater. Det er etter vår oppfatning den samlede aktiviteten, FoU og innovasjon, som er interessant for resultatene, herunder virkning for verdiskaping i Norge. Vi har derfor valgt å ikke gjøre et skille mellom FoU og innovasjon i undersøkelsen. På denne måten får vi robuste svar som er fundamentert i bedriftenes egne oppfatninger om sin evne til å omsette egen eller andres kunnskap og kompetanse til "penger". Undersøkelsen går videre kun i dybden på bedrifter som har FoU og innovasjon etter følgende definisjon; innovative bedrift: andel av omsetning brukt på FoU og innovasjon eller andel av omsetningen som kommer fra egenutviklede produkter er større enn 0. Det er 263 konserner og enkeltbedrifter som etter definisjonen ovenfor er innovative. Samlet omsetning hos disse er ca. 120 milliarder kroner eller 96 prosent av det totale utvalget. Data har en klar bias for innovative bedrifter og gjør det derfor ikke mulig å rendyrke en "ikke-innovativ" referansegruppe fra materialet. Derfor har vi valgt å fokusere kun på disse innovative bedriftene. Relative størrelser under de kvalitative spørsmålene er regnet som andel av antall bedrifter som har avgitt svar på det enkelte spørsmål. Flere alternativer er tillatt og derfor vil tilhørende figurer og tabeller gjengi andeler som summerer seg til over

6 RESULTATER Utenlandske partnere Innenlandske partnere Kunder 19% Leverandører Institutter 81% Ja Nei Universiteter/høyskoler Strategiske allianser/nettverk Designere 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Fig. 1 Har bedriften gjennomført FoU- eller innovasjonsprosjekter i 2006? Fig. 2 Hvem samarbeider bedriften normalt med i forskning, utvikling og innovasjon i 2006? Innovative bedrifter Andelen bedrifter med FoU- og innovasjon i 2006 Som i fjor viser årets undersøkelse at 80 prosent av bedriftene i undersøkelsen har gjennomført forskning, utvikling eller innovasjon i Disse bedriftene brukte 3,25 milliarder kroner på FoU- og innovasjon, d.v.s. gjennomsnitt på om lag 2,7 prosent av samlet omsetningen. Dette er en liten økning sammenlignet med fjoråret. Mer enn hver fjerde krone omsatt kom fra egenutviklede produkter eller prosesser lansert i perioden 2004 til 2006, som også er en svak økning fra Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Kunder og leverandører er de viktigste samarbeidspartnerne i bedriftenes FoU- og innovasjonsprosjekter. Dette resultatet har alle tidligere undersøkelser vist. I fjor fant vi at institutter og universiteter og høyskoler er i større grad brukes som partnere i FoU- og innovasjonsprosjekter enn hva vi registrerte i våre studier av teknologiindustrien isolert. Årets undersøkelse støtter dette funnet. Det er tegn til at universitet og høyskolene øker sin betydning som partnere relativt til instituttene. Resultatene viser at designere er den kategorien av samarbeidspartnere som er minst benyttet, men likevel benytter nesten hver tredje seg disse innenlands. Ser en nærmere på industriens internasjonale samarbeid, er det interessant å merke seg at trenden fortsatt er den samme som for nasjonale FoU- og innovasjonspartnere. Kunder og leverandører rangeres som viktigste internasjonale partnerne. Sammenlignet med 2005 er nå internasjonale leverandører viktigere enn kunder som samarbeidspartere i FoU- og innovasjonsarbeid. Det er en økende andel av bedriftene som samarbeider med utenlandske institutter og universiteter. Denne trenden registrerte vi også i fjor. Når det derimot gjelder samarbeidet med internasjonale designere, er andelen bedrifter som har denne typen samarbeid, lavere blant Norsk Industris medlemmer enn hva vi tidligere har avdekket. Årets undersøkelse viser at norsk industri har et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i FoU- og innovasjonsprosjekter. Nær tre av fire bedrifter har samarbeid med kunder og om lag 40 prosent av bedriftene samarbeider med universiteter og høyskoler. FoU - og innovasjonsrapport

7 Finansiering andel av bedrifter svart andel av FoU kr. brukt SkatteFUNN IN Kunder NFR Leverandører EU annet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 77 % 65 % 24 % 18 % 11 % 5 % stor grad liten grad nei Fig. 3 Hvor henter bedriften midler for å finansiere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeidet i Fig. 4 Har endringer i fradragsgrunn-laget for SkatteFUNN medført at bedriftens bruk av ordningen reduseres i Finansiering av FoU og innovasjon i norsk industri Innovative bedrifters egenandel i FoU- og innovasjonsprosjektene er betydelig og de bærer i all hovedsak største andel av kostnadene i prosjektene selv. Imidlertid er det ofte slik at den mindre andelen eksterne midler er utløsende for prosjektenes gjennomføring. Derfor er, nærmest pr. definisjon, den viktigste finansier for de innovative bedriftenes FoU- og innovasjonsaktivitet bedriftene, evt. konsernene, selv. I tidligere undersøkelser har tilnærmet samtlige bedrifter også angitt internfinansiering som finansieringskilde i FoU- og innovasjonsarbeidet. I årets undersøkelse rendyrker vi de eksterne kildene og spør om hvilke av disse som bedriftene benytter som finansier i sitt FoU- og innovasjonsarbeid. SkatteFUNN er den overveiende mest brukte eksterne finansieringskilden til industriens FoU og innovasjon også i årets undersøkelse. Om lag tre av fire bedrifter har benyttet SkatteFUNN i Av det øvrige virkemiddelapparatet er det Innovasjon Norge som er mest benyttet, hvor over 32 prosent av de bedriftene som deltok i undersøkelsen hadde benyttet seg av Innovasjon Norges virkemidler. Hver fjerde industribedrift har benyttet seg av Forskningsrådets virkemidler i Dette er en betydelig økning fra 2005 hvor 16 prosent brukte NFR som finansier. Spesielt har forskningsrådet økt sin betydning relativt til Innovasjon Norge. Kunder er fremdeles en viktig finansier av industriens forskning og innovasjon. Undersøkelsen viser at 7 prosent av industribedriftene har benyttet seg av EUs tidligere rammeprogram til egen forskning og innovasjon. Dette er om lag som i fjor (6%), og høyere enn hva vi tidligere har registrert i studier av teknologiindustrien. SkatteFUNN Vi har i tidligere undersøkelser avdekket effekten av SkatteFUNN på teknologiindustrien. I årets FoU- og innovasjonsundersøkelse har vi spurt bedriftene om effekten av endringene i fradragsgrunnlaget for SkatteFUNN i 2006 har medført redusert bruk av ordningen. De som svarte på spørsmålet dekket 78 prosent av FoU- og innovasjonskostnadene i undersøkelsen. Mer enn hver tredje bedrift (35 %) oppgir å bli berørt av omleggingen i forskjellig grad. FoU- og innovasjonsandelen på 3,0 prosent ligger over gjennomsnittet ho innovative bedrifter samlet i undersøkelsen (2,7%). Nesten to av tre bedrifter er uberørt av omleggingen. 7

8 Produktlansering og lønnsomhet 33% 10% 26% 31% Ja - lansert internasjonalt Ja - lansert i Norge og internasjonalt Ja - lansert i Norge Nei Fig. 5 Har bedriften i treårsperioden lansert nye eller forbedrede produkter eller tjenester. Produktlansering og lønnsomhet i egenutviklede produkter Det er ulike måter å beregne effekten av forskning og innovasjon i en bedrift. Vi har valgt å bruke produktlansering og lønnsomhet i egenutviklede produkter, som en enkel måleparameter på hvordan industrien lykkes med sin forskning og innovasjon. Det er 33 prosent av bedriftene som har lansert produkter både internasjonalt og nasjonalt i perioden 2004 til Videre er det 31 prosent av bedriftene som utelukkende har lansert produkter nasjonalt i denne perioden. Til sammenligning er det tilsvarende mange, 26 prosent, som utelukkende har lansert produkter internasjonalt i samme periode. Det er 10 prosent av bedriftene som ikke har lansert nye eller forbedrede produkter i perioden 2004 til Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er tallene forholdsvis stabile. Som følge av de spesielt gode konjunkturene i Norge har naturlig nok hjemmeandelen økt noe på bekosting av internasjonal satsing. 8

9 Lønnsomhet i egenutvikling 73% Lønnsomme Svært lønnsomme Lite lønnsomme Ikke lønnsomme 3% 10% 14% Fig. 6 Har egenutviklede produkter eller tjenester lansert i treårsperioden vært lønnsomme. Lønnsomhet i egenutvikling Bedriftene har svært god uttelling fra egen forskning og innovasjon. Dette har vært konklusjonen i flere av de siste undersøkelsene, så også i år. For produkter og prosesser lansert i perioden 2004 til 2006, er det hele 87 prosent av bedriftene som har lønnsomme eller svært lønnsomme egenutviklede produkter. Hele 14 prosent av bedriftene svarer at de har svært god lønnsomhet fra egenutviklede produkter og tjenester. Nesten tilsvarende andel, 13 prosent, av bedriftene har liten eller ingen lønnsomhet fra egenutviklede produkter lansert i samme periode. 9

10 Industrispionasje 9% 39% 91% Nei Ja 44% 17% Internasjonale Norske Begge Fig. 7 Har bedriften vært utsatt for industrispionasje de tre siste årene ( ). Fig. 8 Hva slags virksomheter stod for denne industrispionasjen. Industrispionasje I årets undersøkelse har vi sett nærmere på i hvilken grad norsk industri er utsatt for industrispionasje. Tilsynelatende er dette et lite problem i norsk industri. I vår undersøkelse svarer hele 91 prosent av de innovative bedriftene at de ikke har vært utsatt for industrispionasje, dvs. kun ni prosent har opplevd dette. Imidlertid dobles nesten andel som har blitt utsatt for spionasje dersom man måler relativt til omsetning, dvs. 17 prosent svarer at de har litt spionert på. Dette kan tyde på at problemene er størst blant de store, kanskje ikke helt unaturlig. I tillegg spurte vi enkelt om hvilke virksomhet som stod for industrispionasjen. Også her blir de ganske forskjellige svar avhengig av hva man måler i forhold til. Målt som andel av de innovative bedriftene svarer 44 prosent at det er norske virksomheter som står bak, svarer 39% internasjonale virksomheter. Resterende 17 prosent svarer at det er en kombinasjon. Dersom vi måler som andel av omsetning blir bildet et helt annet. Nesten to av tre sier da det er internasjonale virksomheter som står bak. Konklusjonen blir da, naturlig nok, at store bedrifter gjerne er internasjonalt eksponert og dermed mer eksponert for industrispionasje. Undersøkelsen bekrefter altså at så er tilfelle. Likevel er det nesten en av fem som sier det er norske virksomheter som står bak spionasjen mot sin bedrift. 10

11 IPR 51% 22% 13% 14% Nei Ja - internasjonalt Ja - begge Ja - norsk Fig. 9 Har bedriften søkt patent-, varemerke- eller designbeskyttelse de siste 3 årene ( )? IPR Sett i lys av resultatene over er det interessant å se at 13 prosent av bedriftene sier de ikke har søkt om patent-, varemerke- eller designbeskyttelse de siste tre årene ( ). Dette viser at en stor majoritet av bedriftene tar spionasje- og kopieringstrusler på alvor og arbeider strategisk med tiltak som begrenser truslene. 11

12 Faktorer som begrenser FoU og innovasjon andel bedrifter andel omsetning 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % kvalifisert personell finansiering samarbeidspartnere teknologiinformasjon markedsinformasjon forskningsinformasjon Fig. 10 Hvilke faktorer anser du er hemmende for bedriftenes forskning og innovasjon. Faktorer som begrenser FoU og innovasjon Nytt i år er spørsmålet om hvilke faktorer som anses som hemmende for bedriftenes FoU og innovasjon. Ikke uventet topper mangel på kvalifisert personell. Deretter følger finansiering. Den siste ser ut å være av mer betydning for de store. De to nevnte faktorene er helt dominerende som hemmende faktorer for FoU og innovasjon. Andre faktorer har betydning under 10 prosent, se figur over. Viktigste forskningsmiljø Nytt av året er også spørsmålet der vi ber bedriftene angi hva de synes er det industrielt viktigste forskningsmiljøet i Norge. Som figurene viser sier et godt flertall av bedriftene som mener at SINTEF er viktigste miljø for industrien. Deretter er det nesten kun NTNU som teller. Dette resultatet holder seg også når vi måler som andel av FoU- og innovasjonskostnadene. Imidlertid vil disse to bytte plass dersom vi ser på resultatet som andel av omsetning. Dette kan bety at store bedrifter samarbeider mer med NTNU en SINTEF, noe som gjenspeiles i vårt resultat for G20, se under, som viser at disse foretrekker å samarbeide med universiteter i vesentlig større grad enn gjennomsnittet. 61% 35% 4% SINTEF NTNU UiO, UiB, RTIM Fig. 11 Hva anser du er industriens viktigste forskningsmiljø i Norge. 12

13 Resultater G20-bedriftene Resultater G20-bedriftene Vi har valgt å se spesielt på 20 av respondentene blant de innovative bedriftene som "brukte" mest penger på FoU og innovasjon i Disse kan karakteriseres som motoren i norsk industris FoU- og innovasjonsaktiviteter. Disse 20 respondentene utgjorde til sammen over 70 prosent av de innovative bedriftenes samlede FoU og innovasjonsinnsats i G20 bruker også en betydelig større andel av omsetningen til FoU- og innovasjonsvirksomhet, 3,9 prosent, enn gjennomsnittet i undersøkelsen, 2,7 prosent. De har også en større portefølje av egenutviklede produkter enn gjennomsnittet ellers, hhv. 31 og 26 prosent. Samtlige G20 respondenter gjennomført FoUeller innovasjonsprosjekter i

14 G20 - Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Utenlandske partnere Innenlandske partnere Universiteter/høyskoler Leverandører Institutter Kunder Strategiske allianser/nettverk Designere 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fig. 1 Hvem samarbeider bedriften normalt med i forskning, utvikling og innovasjon i Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Nasjonalt G20 bedriftene har universiteter og høyskoler som sine viktigste samarbeidspartnere. Leverandører, kunder og instituttene følger deretter. Vi ser at denne gruppen bedrifter følger et annet samarbeidsmønster enn den gjennomsnittlige innovative bedriften ellers i undersøkelsen. G20 søker først og fremst samarbeid med akademiske miljøer og deretter er det et tett samarbeid med leverandørene. For den gjennomsnittlige bedriften er det markedsaktørene, kunder og leverandører, som er viktigste partner. Deretter følger akademiske miljøer. Dette mønsteret gjenspeiler altså i stor grad størrelse i markedet. Internasjonalt Her er det derimot markedsaktørene som er viktigste samarbeidspartnere i FoU- og innovasjonsarbeidet. Internasjonalt betyr også de strategiske alliansene eller nettverkene aktørene deltar i mer enn akademiske miljøer. Dette mønsteret finner vi igjen hos gjennomsnittsbedriften i undersøkelsen. 14

15 G20 - Finansiering NFR Kunder IN EU Leverandører Annen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fig. 2 Hvor hentet bedriften midler for å finansiere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeidet i Finansiering av FoU og innovasjon i norsk industri Det er Norges Forskningsråd som dominerer som finansier av prosjekter hos G20 bedriftene. Dette gjenspeiler størrelsen på bedriftene. Deretter er kundene viktige medfinansierer. Bildet har ikke endret seg vesentlig fra fjoråret. Det er imidlertid verd å merke seg at det er færre som er inne i EUs rammeprogram enn tidligere år. Produktlansering og lønnsomhet i egenutviklede produkter Produktlansering Tallene viser at G20 er mer internasjonalt orientert enn den gjennomsnittlige innovative bedriften i undersøkelsen. Kun 5 prosent har lansert nye produkter i treårsperioden kun i Norge, 10 prosent har ikke lansert nye produkter i perioden. 30% 10% 55% 5% Ja - lansert i Norge og internasjonalt Ja - lansert internasjonalt Ja - lansert i Norge Nei Fig. 3 Har bedriften i treårsperioden lansert nye eller forbedrede produkter eller tjenester. 15

16 G20 - Lønnsomhet 29% 59% 12% 0% Lønnsomme Svært lønnsome Lite lønnsomme Ikke lønnsomme 35% 55% 10% 0% Ja - internasjonalt Begge Nei Ja - norsk Fig. 4 Har egenutviklede produkter eller tjenester lansert i treårsperioden vært lønnsomme? Fig. 5 Har bedriften søkt patent-, varemerke- eller designbeskyttelse de siste 3 årene ( )? Lønnsom i egenutvikling Samtlige i G20 melder om lønnsomhet i sine produkter eller tjenester lansert i treårsperioden Hele 88 prosent opplever at produktene er lønnsomme eller svært lønnsomme. Dette er om lag som i resten av undersøkelsen, men andelen som melder om svært god lønnsomhet er mer enn dobbelt som stor enn for gjennomsnittet, hhv. 29 og 14 prosent. Industrispionasje Relativt få bedrifter har vært utsatt for industrispionasje blant G20. Resultatet er om lag som i hovedundersøkelsen. Patentbeskyttelse G20 er bedre på dette arbeidet enn den gjennomsnittlige innovative bedriften. Også dette spørsmålet understøtter at G20 er mer internasjonalt orientert enn øvrige bedrifter i undersøkelsen. 16

17 G20 andel bedrifter 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % kvalifisert personell finansiering samarbeidspartnere markedsinformasjon forskningsinformasjon teknologiinformasjon Fig. 6 Hvilke faktorer anser du er hemmende for bedriftenes forskning og innovasjon. Faktorer som begrenser FoU og innovasjon Blant G20 er det i all hovedsak tilgang på kvalifisert personell som er mest hemmende på bedriftens FoU- og innovasjonsaktivitet. Forskjellig tilgang på informasjon har veldig liten eller ingen betydning. Sett i lys av hvilke samarbeidspartnere som er viktigst tyder dette bare på at disse bedriftene allerede har de riktige informasjonskanalene for sin virksomhet. Viktigste forskningsmiljø For G20 er det kun tre miljøer som gjelder når de må angi industriens viktigste forskningsmiljøer. SINTEF er den klart viktigste av disse. 32% 57% 11% SINTEF, 57% NTNU, 32% UiO, 11% Fig. 7 Hva anser du er industriens viktigste forskningsmiljø i Norge. 17

18 Norsk Industris vurderinger Industrien har behov for en kontinuerlig utvikling og innovasjon Regjeringen har nylig lagt frem et ekspansivt statsbudsjett på toppen av en høykonjunktur. Industriens langsiktige konkurranseevne er i denne situasjonen svært sårbar dersom bruken av oljepenger øker. Kronekursen er nå like sterk som den var på det sterkeste i da industrisysselsettingen ble kraftig redusert. På tross av pågående høykonjunktur vil konsekvensene av slike kursnivåer få konsekvenser for industrien på sikt. Industrien må drive en konstant innovasjon og nyutvikling for å møte fremtidige utfordringer, uavhengig av konjunkturer. Industrien som selger sine varer og tjenester i et internasjonalt marked må kunne omstille seg raskt og effektivt, i takt med endringer i etterspørsel, teknologi, konkurransevilkår og arbeidsmarkedssituasjonen. Samtidig har industrien som driver sin virksomhet med utgangspunkt i et høykostland, et kontinuerlig behov for å øke kompetanseinnholdet i produktene, samt forbedre produksjonsmetoder og - prosesser. Det er en krevende oppgave å bygge opp en lønnsom virksomhet som selger egenutviklede produkter eller tjenester i et internasjonalt marked. For samfunnet må det derfor være viktig å legge til rette for virkemidler og rammebetingelser som bidrar å styrke bedrifters innovasjon og omstillingsevne, og derved styrke bedriftenes konkurranseevne. I tillegg vil det være behov for virkemidler som bidrar til å fremme nyetablering. En ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk har stor betydning for industriens evne til omstilling og nyskaping. Samtidig vil gode virkemidler bidra til at næringslivet realiserer gode prosjekter og nyetableringer, som ellers ikke ville blitt igangsatt. Norsk Industris medlemmer har i årets undersøkelse vist at de bruker et betydelig beløp av egen omsetning til forskning, utvikling og innovasjon. Bedrifter som deltok i årets undersøkelse brukte samlet i 2006 omlag 3,2 mrd. kroner på FoU og innovasjon. Dersom vi antar at disse bedriftene representerer et gjennomsnitt av hva som investeres i FoU og innovasjon i hele medlemsmassen, betyr det at medlemmene i Norsk Industri investerte totalt 5,4 mrd. kroner i Vi har også i årets undersøkelse sett nærmere på FoU- og innovasjonsaktiviteten i G20 gruppen, de 20 mest FoU- og innovasjonsintensive bedriftene i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at disse bedriftene brukte om lag 3,5 prosent av omsetningen på FoU og innovasjon i 2006, noe som betyr en samlet investering på 2,5 mrd. kroner i FoU og innovasjon. Dette betyr at disse 20 bedriftene representerer om lag 80 prosent av den samlede FoU- og innovasjonsinnsatsen i hele undersøkelsen. Næringslivets forskningsinnsats må opp dersom den samlede forskningsinnsatsen i Norge frem mot 2010 skal være tre prosent av BNP, slik regjering og Storting har som målsetting. Det er mulig å øke forskningsinnsatsen i industrien utover det vi ser i dag, men det vil kreve målrettede virkemidler som stimulerer til økt næringslivsforskning. En mer målrettet bruk av dagens virkemidler, uten at budsjettene økes dramatisk, må bety at en omprioritering av dagens virkemiddelbruk. Vi ønsker å arbeide sammen med regjeringen om å nå målet om at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn, men da må vi ha ambisiøse forsknings og innovasjonspolitiske målsettinger. Innretningen på politikken må være slik at vi bygger opp en kunnskapskapital som har verdi for, og er tilgjengerig fornæ- 18

19 ringslivets innovasjon. Vi er derfor glad for at regjeringene de siste årene har økt bevilgningene til forskning og utvikling, men er ikke tilfreds med innretningen. Den brukerstyrte forskningen ikke har hatt den veksten en må forvente med regjeringens høye ambisjoner. Vi registrerer at Stortingets målsetting om en samlet forskningsfinansieringen på tre prosent av BNP i 2010 står fast. Norsk Industri mener at treprosentmålet bør stå fast så lenge det ikke finnes et annet mål som signaliserer at regjeringen har en høy forskningspolitisk målsetting. Vi mener at i den videre diskusjonen om BNP-målsettingen, bør vi legge bak oss diskusjonene om Norges problemer med å nå tre-prosentmålet, denne diskusjonen bringer oss ikke videre. Det er langt mer fruktbart å diskutere innretningen på virkemiddelbruken i lys av at næringslivets FoU-innsats må øke betydelig i årene som kommer. Vi ønsker oss derfor en ambisiøs innovasjonsmelding fra regjeringen som viser vilje til å styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv, og en ambisiøs forskningspolitikk som bidrar til å styrke kunnskapskapitalen ved våre universiteter og høyskoler. OECD har lenge forsøkt å forstå det "norske paradokset", hvorfor et lite land som Norge kan investere så lite i FoU og samtidig ha en slik eventyrlig økonomisk vekst. Vi mener forklaringen ligger i den innovasjonskraft som er i norsk næringsliv, og at potensialet er større. Norsk Industris over 2000 medlemsbedrifter har gjennom sin innovasjonskraft og i samarbeid med sine kunder, leverandører og forskningsmiljøer i Norge og utlandet, utviklet produkter og prosesser som bidrar til stor verdiskaping i Norge. Norsk og internasjonalt samarbeid i forskning og innovasjon Industrien har et utstrakt nasjonalt- og internasjonalt nettvekt av samarbeidspartnere som bedriftene inkluderer i sine FoU- og innovasjonsprosjekter. Gjennom nært samarbeid med våre medlemsbedrifter over flere år, har vi erfart at industrien har en svært kompetent arbeidskraft som arbeider med innovasjonsprosjekter. Bedriftene har derfor kunnskap og kompetanse internt som forstår og evner å absorbere de resultater som tilflyter bedriften gjennom samarbeidsprosjekter, og ikke minst evnen til å anvende resultatene i bedriftenes eget innovasjonsarbeid. For de aller fleste bedriftene er det kunder og leverandører som er de mest foretrukne samarbeidspartnerne. Årets undersøkelse viser at det er en tendens til at internasjonale kunder og leverandører blir langt viktigere samarbeidspartnere enn de nasjonale. Dette er ikke overraskende sett i lys av globaliseringen og økende internasjonal handel. Det er også interessant å merke seg at samarbeidet med internasjonale institutter og universiteter har økt det siste året. Økt samarbeid med internasjonale kunder og leverandører er nok også med på å åpne interessen for de internasjonale forskningsmiljøene. Innenfor noen områder besitter de norske forskningsmiljøene ikke den kompetansen som etterspørs, og bedriftene er derfor avhengig av å finne utenlandske forskningsmiljøer som samarbeidspartnere. Samarbeidet med de nasjonale universitetene og høyskolene har økt, og antallet bedrifter som samarbeider med disse er nå tilnærmet like stor som samarbeidet med instituttene. Når det gjelder G20- gruppen, er universitetene og høyskolene de mest foretrukne samarbeidspartnerne. Årets undersøkelse viser at det er en økende tendens til at samarbeidet med universiteter og høyskoler øker. Det er også en 19

20 tendens til at samarbeidet mellom G20-bedriftene og nasjonale og internasjonale leverandører er økende. Vi tror etableringen av SFI-ordningen har bidratt til å endre samarbeidsmønsteret, ikke minst styrkingen av samarbeidet med universitetene. Av de 14 SFIene som er etablert, deltar våre medlemsbedrifter i 11 av disse. Ordningen bidrar dermed til å styrke samarbeidet mellom industrien og de prioriterte nasjonale samarbeidspartnerne i FoU- og innovasjonsprosjekter. Det er samtidig klart at mangelen på høyt kvalifisert arbeidskraft bidrar til å øke behovet for tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Industriens viktigste nasjonale forskningsmiljøer Vi har i lang tid registrert et langt mer systematisk og aktivt samarbeid mellom industrien og NTNU og SINTEF, enn hva vi registrerer skjer med de øvrige forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt teknisk industrielle institutter i Norge. Norsk Industri har derfor de siste årene samarbeidet med Universitetet i Oslo for å bidra til et mer systematisk samarbeid mellom UiO og industrien. I årets undersøkelse har vi derfor bedt bedriftene om å rangere de viktigste forskningsmiljøene i Norge. Svaret bekrefter våre observasjoner, men kanskje mer entydig enn hva vi hadde forventet. Når hele 96 prosent av de som deltok i undersøkelsen rangerer SINTEF og NTNU som de viktigste forskningsmiljøene i Norge, må dette få konsekvenser for hvordan en bruker offentlige virkemidler for å øke industriens forskningsinnsats. Når vi stiller dette spørsmålet til G20-gruppen av bedrifter, er det kun UiO som er nevnt utenom SINTEF og NTNU. Resultatet viser at behovet for å styrke samarbeidet mellom norsk industri og de øvrige forskningsmiljøene i Norge. Industrien opplever i dag mangel på kvalifisert arbeidskraft som kritisk, det er derfor et økende behov for å få flere av våre utdanningsinstitusjoner til å uteksaminere flere med realfagskompetanse. Samtidlig vil mangel på kompetent arbeidskraft øke behovet for et tettere samarbeid med flere av de fremste teknisk industrielle forskningsmiljøer i Norge. De største universitetene i Norge må derfor bli mer involvert i industriens forsknings- og innovasjonsaktiviteter, noe Norsk Industri vil bidra til. Samtidig er det et tankekors at bedriftene overhode ikke nevner noen av de nye universitetene som "viktigste forskningsmiljø i Norge". Disse universitetene har en lang vei å gå dersom de ønsker å bli en viktig samarbeidspartner for industrien. Finansiering av industriens forskning og innovasjon I tidligere undersøkelser har vi vist at industrien i all vesentlighet finansierer egne FoU- og innovasjonsprosjekter med egne midler. Men det er et stort antall bedrifter som søker virkemiddelapparatet om støtte til gjennomføring av forskning- og innovasjonsprosjekter. SkatteFUNN har vært og er fremdeles det mest brukte virkemiddelet for å fremme økt forskningsinnsats i industrien. Ordningen har siden oppstarten vært utsatt for kritikk og skepsis, senest av tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal som i Stortinget hevdet at det var mange bedrifter som misbrukte ordningen. Vi har fulgt ordningen fra etableringen og undersøkt våre medlemmers bruk av ordningen og ikke minst hvordan den har påvirket FoU og innovasjonsaktiviteten i medlemsmassen. Konklusjonen har vært at dette er en svært viktig ordning, selv om det primært er de minste bedriftene som har størst nytte av ordningen. Det er derfor hevet over enhver tvil at den dagen ordningen tas ut av virkemiddelporteføljen, vil et stort antall 20

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

INNOVISTA NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1501-8202 NR 01 / 2003 ÅRGANG 7 WWW.STEP.NO STEP foretar dykk i fotballøkonomi og musikkindustri, se side

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer